KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,"

Transkript

1 PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: tlf.: / Sted: Verdal Dato:

2 SAMMENDRAG Økende befolkning og høyere gjennomsnittsalder, samt bedre behandlingsformer bidrar til at vi får et stadig høyere antall i befolkningen som har behov for lindrede behandling når kurativ behandling er avsluttet. Med bakgrunn i det ser kommunene behov for å iverksette ulike tiltak som igjen kan bidra til at kvaliteten i tilbudet til disse pasientene og deres pårørende blir styrket. I forbindelse med samhandlingsreformen er det dessuten lagt opp til at kommunene tar over mer av det sykehusene tidligere tok hånd om, og vi kan forvente at det også gjelder denne målgruppen, dette forutsetter kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og utvikling. I 2011 og 2012 fikk kommunene Levanger og Verdal etter søknad tilskudd fra Helsedirektoratet for å iverksette kompetansehevende tiltak for å styrke kvaliteten på tilbudet innenfor området lindrende behandling. Forprosjektet som ble gjennomført i 2011 var første del av et planlagt flerårig utviklingsprosjekt for å styrke tilbudet til pasienter i palliativ fase og deres pårørende, der samarbeid mellom kommunene Levanger og Verdal og frivillige organisasjoner skulle vektlaglegges. Formålet var både fag, tjeneste og kompetanseutvikling, og man skulle også legge til rette for spredning av kunnskap og erfaring til øvrige kommuner i fylket. Samarbeidet i 2011 resulterte i at det blant annet ble utviklet modeller for dagtilbud til personer med alvorlig uhelbredelig sykdom og samtalegrupper for pårørende til denne målgruppen. En videreføring av prosjektet i 2012 har først og fremst vektlagt utprøving av modellene som ble utarbeidet gjennom forprosjektet. I henhold til formålet er også en del andre tiltak gjennomført. Samarbeidsprosjektet mellom kommunene har hatt en felles prosjektleder i 50 % stilling som har ledet arbeidet både i 2011 og Det har vært en styrke, også for prosjektet, at kommunene fra høsten 2012 har etablert stillinger som kreftkoordinator etter å ha fått midler fra Kreftforeningen. Kommunene søkte om midler sammen, og det er lagt opp til et interkommunalt samarbeid også om kreftkoordinatorstillingene. Samarbeidsmodellen mellom kommunene Verdal og Levanger har bidratt til å videreutvikle dagens tilbud og styrket kvaliteten i tjenestene til pasienter og deres pårørende. Kommunene ønsker å fortsette utviklingsarbeidet i Søknad om tilskudd fra Helsedirektoratet for 2013 er innrettet mot en videreutvikling av det arbeidet man har gjort i 2011 og Prosjektet har siden oppstarten i 2011 hatt felles styringsgruppe representert ved den administrative ledelsen i begge kommuner, representant fra utviklingsstaben i Innherred Samkommune, og Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag. Prosjektets aktivitetsplan har vært realistisk etter oppstart, og gjennomført etter planen. Ulike sider i palliasjon er belyst i prosjektperioden. 2

3 BAKGRUNN Økende befolkning, høyere gjennomsnittsalder og livsstil bidrar til at vi får flere krefttilfeller. Kreft er en sykdom som rammer hele familien og som berører pasientens livskvalitet på mange måter I retningslinjer for palliativ medisin (lindrende behandling) innlemmer WHO dimensjonene fysisk, psykisk, sosialt og eksistensielt i definisjonen av livskvalitet. Dimensjonene illustrerer behovet for helhetlig behandling, pleie og omsorg for å oppnå best mulig livskvalitet for pasientene og de pårørende. Dette understrekes også i Nasjonal strategi for kreftområdet hvor det pekes på betydningen av bl.a. intern og ekstern samhandling. I forbindelse med samhandlingsreformen er det lagt opp til at mer behandling skal skje i kommunene og vi kan forvente at dette også gjelder denne målgruppen. Med bakgrunn i dette ser vi behov for etablere nye tilbud til målgruppen, samt kompetansehevende tiltak, som igjen kan bidra til at kvaliteten i tilbudet til pasienter og deres pårørende blir styrket. Dette er også i tråd med Nasjonal strategi for kreftområdet ( ). Hovedformålet med strategien er å møte fremtidige utfordringer på kreftområdet på en offensiv og helhetlig måte, gjennom blant annet å legge til rette for bedre kvalitet og kompetanse, tilstrekkelig kapasitet og likeverdig tilgjengelighet, hensiktsmessig organisering og bedre samhandling i og mellom alle ledd på kreftområdet. Vi erfarer også at andre pasientgrupper har behov for lindrede behandling, og at det er mange fellesnevnere hos pasienter i lindrede fase. Det er viktig å ha et tilbud til alle diagnosegruppene. Så lenge det ikke finnes kurativ behandling må helsetjenesten bistå med tiltak som gjør det lettere å mestre sykdommen. Gode omsorgstilbud både for pasient og pårørende for å øke deres mestring av sykdommen er et viktig stikkord. Helsedirektoratet har de siste årene stimulert kommunene til økt satsing innenfor tjenestetilbudet til denne målgruppen. I 2011 fikk kommunene Levanger og Verdal etter søknad tildelt kr ,- hver i tilskudd. I 2012 fikk kommunene Verdal og Levanger etter felles søknad tildelt kr i tilskudd. Kommunene har samarbeidet i forhold til gjennomføring av ulike tiltak i prosjektet og med felles prosjektleder i 50 % stilling. I 2012 har prosjektet kommunene vektlagt å prøve ut modeller utarbeidet gjennom forprosjektet i 2011 modeller for dagtilbud til personer med alvorlig uhelbredelig sykdom og samtalegrupper for pårørende til denne målgruppen. 3

4 MÅL OG MÅLGRUPPE Direkte: Pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt og deres pårørende Indirekte: Helsepersonell som er ansatt i Verdal og Levanger kommune Overordnet mål: Videreutvikle dagens tilbud, styrke kvaliteten i tjenestene til pasienter og deres pårørende, samt øke kompetansen til de ansatte innen lindrede behandling og omsorg ved livets slutt. Resultatmål: Prøve ut modell for dagenhet til pasienter i palliativ fase. Modell utarbeidet gjennom forprosjekt i Prøve modell for samtalegrupper for pårørende til alvorlig syke. Modell utarbeidet gjennom forprosjekt i 2011 Kompetanseutvikling hos ansatte på lindrende behandling innenfor de ulike diagnosegruppene Forsterke samarbeidet mellom kommunene og palliativt team/kreftpoliklinikk ved HNT, Sykehuset Levanger Videreutvikle interkommunalt samarbeid der tjenestetilbud gis på tvers av kommunegrensene Utdyping av mål: Kommunene Verdal og Levanger har i flere år samarbeidet med Helse Nord-Trøndelag (HNT), Sykehuset Levanger, palliativt team. Bl.a. er det gjort forsøk med faste møtepunkt mellom Levanger kommune og nevnte enhet ved Sykehuset Levanger Erfaringene sett fra kommunehelsetjenesten sin side er gode, men vi mener det er behov for å systematisere og formalisere dette samarbeidet videre. Kommunene har de siste årene opparbeidet seg god kompetanse på lindrende behandling for kreftpasienter. Vi erfarer imidlertid at det er et økende behov for lindrende behandling også til andre diagnosegrupper, bl.a. KOLS pasienter i livets sluttfase. Kompetanseutvikling hos ansatte for å møte denne pasientgruppen i kommunehelsetjenesten vil være et av målområdene i prosjektet. Helsepersonellets holdninger, kompetanse og egenskaper har stor betydning for den opplevde kvalitet. I tillegg til god faglighet er det også viktig at helsepersonellet har de nødvendig personlige egenskaper. Egenskaper og holdninger som omfatter blant annet forståelse, imøtekommenhet, respekt, tilstedeværelse, empati og evne til kommunikasjon. Alvorlig 4

5 inkurabel sykdom er en stor psykisk belastning. Helsepersonell må derfor i ha fokus på pasientens psykiske helse under hele forløpet. Noen vil trenge behandling og særskilte tiltak, og alle vil ha behov for helsepersonell som har gode kommunikative ferdigheter og som har kompetanse på pasientenes og pårørendes særlige belastning og behov for å fremme mestring. For å videreutvikle dagens tilbud og styrke kvaliteten i tjenestene til pasienter og deres pårørende har man gjennom forprosjekt i 2011utarbeidet modeller for dagtilbud til personer med alvorlig uhelbredelig sykdom og samtalegrupper for pårørende til denne målgruppen. To av resultatmålene for 2012 er knyttet opp til utprøving av disse modellene. Etablering av dagenhet for personer med alvorlig sykdom: Hensikten er å utvikle et nært og tilgjengelig tilbud som fremmer mestring og livskvalitet hos pasienter som har en alvorlig sykdom, tilby aktiv livshjelp i møte med sykdommen og gjennom ulike aktivitetstilbud legge til rette for den enkelte ut ifra ønsker og behov, behandlingstilbud som symptomlindring, væskebehandling og smertelindring er en del av dette. Samtalegrupper for pårørende til alvorlig syke pasienter: Hensikten er å gi pårørende informasjon og redskap til å takle hverdagen med en alvorlig syk i familien, bidra til å redusere de pårørendes belastninger, samt gi mulighet for å treffe andre i samme situasjon og utveksle erfaringer. METODE Gjennom prosjektet har vi tilstrebet å ha en kunnskapsbasert tilnærming på faglig utfordringer i praksisfeltet. All fagutøvelse skal være basert på beste praksis, dette forutsetter å bruke forskningsbasert kunnskap sammen med erfaringskunnskap og brukerkunnskap. Prosjektleder har vært den som har koordinert arbeidet med å prøve å nå resultatmålene i prosjektet. Prosjektleder har samarbeidet nært med fagansvarlig sykepleier på dagenheten og med sykepleierne som leder samtalegruppe for pårørende til alvorlig syke. Andre ansatte fra pleie og omsorgstjenestene i Verdal og Levanger har blitt involvert når det har vært naturlig, eksempelvis i forbindelse med planlegging og gjennomføring av fagdag. Arbeidsmetoden i prosjektet har i hovedsak vært samhandling gjennom møter og e-post utveksling mellom møtene. I noen av møtene har vi trukket inn fagfolk fra andre tjenesteområder i egne kommuner men også eksterne samarbeidspartnere som Kreftforeningen og Den Norske kirke har deltatt. Prosjektet har hatt en organisasjonsstruktur der oppdragsgiverne er kommunalsjefene i Verdal kommune og Levanger kommune. Derunder har det vært en styringsgruppe bestående av en enhetsleder fra Levanger kommune, en virksomhetsleder fra Verdal kommune, koordinator for Utviklingssykehjem i Nord-Trøndelag og utviklingskoordinator fra Innherred samkommune. Prosjektleder har hatt jevnlige møter med styringsgruppa for å rapportere 5

6 hvordan framdriften i prosjektet har vært. Prosjektmøtene har vært gjennomført i begge kommuner. GJENNOMFØRING OG RESULTATER I FORHOLD TIL MANDAT Dagenhet for personer med alvorlig sykdom: Dagenheten «åpnet» 26/9-12. Tilbudet er åpent en dag pr uke kl Dagenheten er etablert ved Breidablikktunet som er et sykehjem på Levanger. Målgruppen er innbyggere fra både Levanger og Verdal kommune med alvorlig uhelbredelig sykdom. Dagenheten ligger i tilknytning til den avdelingen som har palliative senger i Levanger, og det er ei dagligstue og et kjøkken/oppholdsrom som er definert som «dagenhetens rom» den dagen i uka den er åpen. Det er kreftkoordinator i Levanger kommune som er den faglig ansvarlige på dagenheten. Det er utarbeidet prosedyrer for innhenting av informasjon fra nye brukere. Det er sammen med kreftforeningen utarbeidet en plan for frivillige hjelpere inn i dagenheten. Frivillige vil være i miljøet i dagenheten, og gjøre forefallende arbeid som å servere mat, koke kaffe, vaske kopper etc. Kreftforeningen er de som rekrutterer og følger opp de frivillige. Det er også tilbud om fysioterapi på dagenheten. Det er i samråd med kommuneadvokaten og kommunenes helseledere besluttet at søknad om plass på dagenheten skal sendes den kommunen pasienten bor i, og at hver enkelt kommune har det formelle ansvaret for «sine» pasienter. Pasientene vil få et vedtak på dagopphold på enheten og må betale en egenandel pr dag. i henhold til Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester. Når det gjelder tilbudet som omhandler dagenhet er det imidlertid en utfordring å kommunisere tilbudet ut til samarbeidende instanser og innbyggerne i målgruppen. Så langt er det få pasienter som har ønsket å benytte seg av tilbudet. I juni 2012 inviterte vi alle ledere og mellomledere og kontaktpersoner for øvrig i Helse og omsorg i begge kommunene og representanter fra Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger til et informasjonsmøte om oppstarten av «dagenhet for alvorlig syke», og om oppstart av «samtalegrupper for pårørende til alvorlig syke». Målet med møtet var at de skulle ta med seg informasjon tilbake til sine arbeidsplasser og gjøre den kjent der. Fagansvarlig på dagenheten og prosjektleder har vært på alle avdelinger på Sykehuset Levanger og informert om prosjektet og etablering av dagenhet og samtalegrupper. I etterkant av informasjon besøket på sykehuset ble vi invitert til et avdelingsmøte på medisinsk avdeling for å informere ytterligere. Vi har også vært inne og informert i avdelingsmøter på stort sett alle pleie og omsorgsavdelingene /distrikt i Levanger og Verdal, både institusjonstjenester og hjemmetjenester. Flere medieoppslag, både reportasjer og annonser, har dessuten bidratt til å gi informasjon om tilbudene ut til innbyggerne. Allmennlegeutvalg i begge kommunene er blitt og informert om prosjektet, herunder oppstart av dagenhet og samtalegrupper. 6

7 Vi har utarbeidet informasjonsmateriell i form av brosjyrer og postere som delt ut/hengt opp hos aktuelle samarbeidspartnere, og på aktuelle plasser som servicekontor, legekontor mm. På tross av dette ser vi at det er vanskelig å få rekruttert brukere til spesielt dagenheten. Det tar tid før nye tilbud blir integrert, slik at det naturlig blir lagt frem som et tilbud til målgruppen. Vi erfarer også at en del ansatte i pleie og omsorgstjenesten i kommunene syns det er vanskelig å informere om, og ta med brosjyrer ut til aktuelle kandidater når det står «alvorlig syke» i brosjyrene våre. Vi har vurdert om vi skal forsøke å gjøre om ordlyden i brosjyrene våre, men når vi spør de som er i den aktuelle målgruppen, og som er de som f.eks. deltar i samtalegruppene, sier de at det er jo nettopp pga at det står «alvorlig syke» de deltar. På bakgrunn av at det har vært vanskelig å få pasientene til å benytte seg av dagenheten har man pr. i dag ikke kunnet gjennomført et planlagt forskningsprosjekt godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk(rek). Prosjektet har tittelen Pasientperspektiver på nytt dagtilbud i kommunehelsetjenesten til personer med uhelbredelig sykdom. Forskningsdelen av prosjektet er et samarbeid mellom kommunene, Utviklingssenter for sykehjem og Senter for omsorgsforskning i Midt-Norge. Forskningsprosjektet formål er å beskrive betydning og effekter av dagtilbud, sett i pasientperspektiv, og utvikle kunnskap og praktisk erfaring med etablering av dagenhet til personer med uhelbredelig sykdom, uavhengig av diagnose. Dette mener vi vil ha bred nasjonal overføringsverdi. Vi vil i fortsettelsen utvikle ny strategi for spredning av kunnskap om dagenheten, og jobbe mere aktivt for å få pasienter. Samtalegrupper for pårørende til alvorlig syke: I september 2012 satte vi i gang første runde med samtalegrupper for pårørende til alvorlig syke. Samtalegruppene er organisert med en time faglig innhold, og en påfølgende time som er åpen for samtale og eventuelle spørsmål. Eksterne forelesere er ansvarlig for den faglige biten, og samtalene blir ledet av prosjektleder og kreftkoordinatorene i kommunene. Gruppene går over fem kvelder med samlinger annenhver uke. Tema er: «informasjon fra det lokale tjenesteapparatet» fra avdelingsleder i kommunen, «håp, mestring og livskvalitet» med en prest, «informasjon fra nav» med representant fra nav, «ernæring» av en ernæringsfysiolog fra sykehuset Levanger og «fysisk aktivitet og hjelpemidler» med ergoterapeut og fysioterapeut fra kommunene. I den første runden med samtalegrupper var det fire deltakere som deltok alle gangene, mens tre deltakere var innom noen ganger hver. De som deltok var pårørende til pasienter med forskjellige diagnoser. Noen med muskelsykdom, alvorlig kreftdiagnose, og noen med sammensatt sykdomsbilde. Deltakerne evaluerte samtalegruppene anonymt etter at vi var ferdig. Det var utelukkende positive tilbakemeldinger, og ut ifra tilbakemeldingene valgte vi å starte en ny samtalegruppe i februar Vi vil evaluere også denne runden samtalegrupper, og ut ifra det og den første evalueringen se om vi skal gjøre endringer på innholdet eller måten det blir utført på. Det er utarbeidet egen brosjyre både for dagenheten og for samtalegruppene. 7

8 Kompetanseutvikling hos ansatte og spredning av kunnskap og erfaring: Neste punkt i prosjektet var å utvikle kompetanse på palliasjon innenfor de ulike diagnosegruppene hos ansatte i kommunene. Ansatte i kommunene signaliserer ofte at de syns at det med palliasjon til KOLS pasienter er utfordrende. Med utgangspunkt i dette arrangerte vi 1/11-12 en fagdag med tema «palliativ omsorg til pasienter med KOLS, og utfordringer ved livets slutt hos pasienter med KOLS». I form av pådriverrollen til Utviklingssentret i fylket, som er en samarbeidspartner i prosjektet, ble alle kommuner i fylket invitert til å delta på denne fagdagen. Høgskolelektor v/diakonhjemmets Høgskole Simen Steindal var dagens hovedforeleser. Fagdagen ble holdt på Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Levanger, og det var 170 deltagere. Det var deltagere fra alle kommunene i Nord-Trøndelag, fra Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, fra HINT samt DMS Steinkjer og DMS Stjørdal. I tillegg til Steindal presenterte Meråker kommune sitt lindrende prosjekt, en pårørende fortalte om sine personlige opplevelser og tanker omkring det å være i en ung familie som blir rammet av alvorlig sykdom, og til slutt foreleste kreftsykepleier Irene Edna fra kreftpoliklinikken v/sykehuset Levanger om utfordringer i møte med unge familier v/alvorlig sykdom. Vi har i etterkant av fagdagen fått mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne på at de syns innholdet var nyttig og lærerikt, og at endringer rundt alvorlig syke KOLS pasienter allerede er gjort i form av bedre symptomlindring. Flere ansatte i kommunene har også deltatt på andre kurs som har omhandlet tema lindrende behandling. Blant annet har en fysioterapeut i Levanger kommune som er tilknyttet dagenheten deltatt på et tre dagers kurs i Bergen, «Palliasjon i fysioterapi». Seks ansatte i kommunene deltok i mars 2012 på avansert kurs i lindrende behandling arrangert av Kompetansesenteret i Lindrede behandling i Midt-Norge. I november 2012 hadde vi besøk av prosjektleder i Lindrende behandling fra Meråker kommune for utveksling av erfaringer og kunnskap. Vi synes det er positivt at andre kommuner i fylket som har fått tilskuddsmidler tar kontakt for utveksling av erfaring og kunnskap Samarbeidet mellom kommunene og Helse-Nord-Trøndelag: Når det gjelder forsterking av samarbeidet med palliativt team og kreftpoliklinikken i HNT, Sykehuset Levanger og kommunene, har vi fått til et fast månedlig møtepunkt mellom ansatte på kreftpoliklinikken, palliativt team og kreftkoordinatorene i Verdal og Levanger. Kreftkoordinatorer i kommunene forøvrig i sørdelen av Nord-Trøndelag med Sykehuset Levanger som nedslagsfelt er også invitert inn i dette samarbeidsforumet. Det er i dette samarbeidsforumet rom for utveksling av informasjon og kunnskap, og det brukes også til rådgivning, veiledning, og råd i konkrete pasientsaker. Kreftkoordinatorene ser stor nytteverdi av dette samarbeidet. Dette er et samarbeid som kommer til å gå videre uavhengig av prosjektet. 8

9 Samarbeidet mellom kommunene: Det interkommunale samarbeidet har blitt forsterket gjennom prosjektet. Vi ser at vi gjennom samarbeid kan lære av hverandre både på fag og systemnivå, gjøre oss nytte av gode rutiner/metoder fra hver kommune til det beste for pasienter og pårørende. Kreftkoordinatorene i Verdal og Levanger har formalisert sitt samarbeid, og har faste møtepunkt hver 14. dag. De har fått felles stillingsinstruks og bistår hverandre også pasientnært over kommunegrensene. De samarbeider om å utfylle hverandre i feriene, og en av kreftkoordinatorene skal være tilgjengelig på dagtid i hverdagene. De er nå i gang med å lage en felles brosjyre om kreftkoordinatortjenesten i Verdal og Levanger. Vi mener samarbeidsmodellen mellom kommunene Verdal og Levanger har bidratt til å videreutvikle dagens tilbud og styrket kvaliteten i tjenestene til pasienter og deres pårørende. Modellen kan derfor ha overføringsverdi for andre. VIDERE ARBEID Kommunene Verdal og Levanger ønsker å fortsette det pågående utviklingsarbeidet innenfor fagområdet lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Søknad om tilskudd fra Helsedirektoratet for 2013 er innrettet mot en videreutvikling av det arbeidet man har gjort i 2011 og Dette innebærer først og fremst: Informasjonsstrategi, rettet mot ansatte i egne kommuner, spesialisthelsetjenesten og innbyggerne. Gjennomføre planlagt forskningsprosjekt godkjent av REK- Pasientperspektiver på nytt dagtilbud i kommunehelsetjenesten til personer med uhelbredelig sykdom. Resultatmål 2013: Fortsatt fokus på kompetanseutvikling i lindrende behandling innen ulike diagnosegrupper hos ansatte. Å forsterke samarbeidet mellom kommunene og palliativt team/kreftpoliklinikken v/hint, Sykehuset Levanger, og andre naturlige samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten er en naturlig forlengelse av prosjektet. 9

10 EVALUERING AV PROSJEKTET- en oppsummering Positive faktorer: Gode tilbakemeldinger fra pårørende som deltok på samtalegruppene) av samtalegruppene Samarbeidet med kreftforeningen Økt kompetanse på lindede behandling til KOLS pasienter Forsterking av samarbeidet med palliativt team og kreftpoliklinikken i HNT, Sykehuset Levanger og kommunene Samarbeidsmodellen mellom kommunene Verdal og Levanger Kompetanse blir etterspurt av kollegaer Utfordringer: Ting tar tid Gjøre tilbudene kjent i kommune og spesialisthelsetjeneste og blant innbyggerne Prosjektgruppa vurderer at prosjektprosessen har vært positiv. ØKONOMI Levanger og Levanger fikk sammen innvilget kr over statsbudsjettet kapittel for Regnskapet er revidert og godkjent i samsvar med den norske revisorforeningens standard. 10

11 LITTERATUR NOU 1999:2, 4.7 Nasjonal strategi for KOLS-området , Helse og omsorgsdepartementet Nasjonal strategi for kreftområdet , Helse og omsorgsdepartementet. Hentet fra: Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester Verdens helseorganisasjon. Hentet fra: 11

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2013 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 90 15 37 00 Sted:

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013. Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013. Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjekt - organisasjon Linje - organisasjon PROSJEKTPLAN TEMA: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013 Levanger kommune og Verdal kommune Prosjektet i PLP-sammenheng

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2011 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00 Sted:

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag PROSJEKTRAPPORT Lindrende behandling i omsorg og velferd, Verdal kommune PROSJEKTNAVN Trude Østduun/Kristmar Selseth PROSJEKTLEDER trude.ostduun@verdal.kommune.no kristmar.selseth@verdal.kommune.no 74048

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune

Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune 1. Innledning Ringerike kommune har i flere år arbeidet for å bedre omsorgen for alvorlig syke og døende og deres pårørende. I Ringerike kommune er

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

Palliasjon. Historikk og organisering. Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014

Palliasjon. Historikk og organisering. Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014 Palliasjon Historikk og organisering Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014 Historikk 1967 - St.Cristophers Hospice. London Dame Cecily Saunders 1984 NOU 1984:30 Pleie og omsorg

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

BLINDHEIM OMSORGSSENTER

BLINDHEIM OMSORGSSENTER BLINDHEIM OMSORGSSENTER Blindheim Omsorgssenter ble åpnet i 2004. Sykehjemmet har 40 heldøgnsplasser fordelt på to etasjer. 1. etasje har to bogrupper med seks somatiske langtidsplasser i hver, og en bogruppe

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Program Velkommen, Arnt Egil Ydstebø Stokka sykehjem Utviklingssenter for sykehjem Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Presentasjon av prosjektet, Aart Huurnink prosjektleder og Ingrid

Detaljer

Samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy

Samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy Samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy Samhandlingskonferanse Region Vest 1.Juni 2011 Anne Kjersti Drange Fagsjef åpen omsorg i Askøy Kommune Bakgrunn for samhandlingsprosjektet

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon mellom Helse Stavanger og kommunene i Helse Stavanger foretaksområde

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon

Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon November-11 Hvilke kommuner? Oktober-11 Tverrfaglig interkommunalt nettverk September-10 Hva er palliasjon? WHO definisjon Palliasjon er en tilnærming

Detaljer

Innherred samkommune Kommuneoverlege

Innherred samkommune Kommuneoverlege Innherred samkommune Kommuneoverlege Svanhild Jensssen Helse Midt-Norge Deres ref: Vår ref: RHA 2012/4423 Dato: 25.05.2012 Høringsuttalelse Regional kreftplan 1. Generelt om kreftplanen Satsing på behandling

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Bakgrunn Bakgrunn NOU 1997: 20 NASJONAL KREFTPLAN NOU 1999:2 LIVSHJELP Behandling, pleie, og omsorg for uhelbredelig syke og døende

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Sak 06/2015 Fagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling

Sak 06/2015 Fagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling Sak 06/2015 Fagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15. april 2015 Møtesaksnummer 06/2015 Saksbehandler: Saksbehandlere:

Detaljer

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Verdal kommune Informasjon LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Tilbud til alvorlig syke og deres pårørende 1 Lindrende behandling vil si aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med kort forventet

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Lindring i nord - Lindrende behandling ved kreftsykepleier Bodil Trosten Lindring i nord Sentrale oppgaver:

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Samhandlingsprosjekt psykisk helse i Nord-Trøndelag 2010-2014 Helt ikke stykkevis og delt Koordinatorsamling, Sykehuset Levanger 5.11.2015 Olav Bremnes Bakgrunn for prosjektet. Hvordan ville vi organisert

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Registreringspakke for bruk av. Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase

Registreringspakke for bruk av. Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase Registreringspakke for bruk av Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Kompetansesenter i lindrende behandling INNHOLD I REGISTRERINGSPAKKEN

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Palliasjon og omsorg ved livets slutt

Palliasjon og omsorg ved livets slutt Palliasjon og omsorg ved livets slutt Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst, Torunn Wester Enhetsleder Helsekonferansen 13. november 2012 Definisjon av palliasjon Aktiv behandling,

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013

UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013 UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013 Ingen kan klare alt, heller ikke vi! Det er derfor nødvendig å velge ut noen satsningsområder som gjør oss i stand til å målrette

Detaljer

Bakgrunn for stillingen

Bakgrunn for stillingen Bakgrunn for stillingen Stilling som Kreftkoordinator ble besatt 10.09.2012. Kreftforeningen betaler 75% og kommunen 25% av lønnen i 3-4 år og intensjonen er at kommunen viderefører stillingen etter at

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

HELSENETTVERK LISTER - 2011

HELSENETTVERK LISTER - 2011 Lindring i Lister HELSENETTVERK LISTER - 2011 Formålet til Helsenettverk Lister: «Styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen mellom de seks Lister kommunene, og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten»

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet Lindesnes regionen opp med kreftkoordinator i 50% stilling. Den første tiden gikk med til å gjøre seg kjent

Detaljer

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Askøy kommune Meldingsrutiner til Koordinerende enhet ved behov for, eller ved mulig behov for, habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hvorfor? Hvordan? Marit Helen Leirheim ystemkoordinator

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Palliativ plan for Grane- og Hattfjelldal kommune

Palliativ plan for Grane- og Hattfjelldal kommune Palliativ plan for Grane- og Hattfjelldal kommune 1.0 INNLEDNING Det er de siste årene blitt økende fokus på lindrende behandling både nasjonalt, regionalt og i kommunene. Grane og Hattfjelldal prioriterer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Larvik kommune er her beskrevet todelt. En del omhandler

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

PÅRØRENDEARBEID - SKAL VI DET?

PÅRØRENDEARBEID - SKAL VI DET? PÅRØRENDEARBEID - SKAL VI DET? HVEM ER PÅRØRENDE? Den pasienten oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. 1-3 Definisjoner, pkt. b Pårørenderollene Pårørende som kunnskapskilde omsorgsgiver del av pasientens

Detaljer

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12 Fagdag Sundvollen amhandling alvorlig syke pasienter Onsdag 30.05.12 Markset Lia tsykepleier Sykehuset Telemark Ronny Dalene HF Lege Palliativ enhet Palliasjon i Telemark Palliativ enhet - Kompetansebase

Detaljer

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006).

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006). Avtale om etablering og drift av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, kommunene i Helse Bergen foretaksområde, Kreftforeningen Seksjon Vest

Detaljer

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Levanger kommune

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Levanger kommune Særavtale Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Levanger kommune Gjeldende fra 28.02.2014 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4. Virkeområde... 4 5.

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263)

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Søknadssum: 318000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stange bibliotek / 974623005 Skolegaten 1 2335

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet kreftkoordinator opp i Lindesnesregion. Dette er en 50 % stilling fordelt på de fem kommunene i Lindesnesregionen;

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Pleietjenesten Fransiskushjelpens hjemmehospice. Omsorg, pleie og lindrende behandling hovedsakelig til kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem

Pleietjenesten Fransiskushjelpens hjemmehospice. Omsorg, pleie og lindrende behandling hovedsakelig til kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem FRANSISKUSHJELPEN Pleietjenesten Fransiskushjelpens hjemmehospice Omsorg, pleie og lindrende behandling hovedsakelig til kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem Kort historikk Diakonal stiftelse tilknyttet

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 1.0. Hovedfokus i 2010... 3 1.1. Samarbeid... 4 2.0. Informasjon og kommunikasjon... 4 2.1. IKT og USH... 5 3.0. Faglige satsingsområder i 2010... 5 3.1. Omsorgsfilosofiens

Detaljer

KREFTKOORDINATORER KREFTOMSORG DER FOLK BOR

KREFTKOORDINATORER KREFTOMSORG DER FOLK BOR KREFTKOORDINATORER KREFTOMSORG DER FOLK BOR STRATEGISK RÅDGIVER BENTE ØVERLI I KREFTFORENINGEN Om Kreftforeningen Vi er en landsdekkende, frivillig organisasjon som arbeider for kreftsaken. 113 000 medlemmer.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner

Prosjektbeskrivelse. Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner Prosjektbeskrivelse Prosjekttittel Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner Målsetting Prosjektet Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner (heretter kalt Prosjekt ) skal stimulere

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Vågan Nordland. Gjestefløya. Bakgrunn. Vågan kommune. Forts. bakgrunn. Samarbeidspartnere 27.03.2012. Lindrende enhet i Vågan kommune

Vågan Nordland. Gjestefløya. Bakgrunn. Vågan kommune. Forts. bakgrunn. Samarbeidspartnere 27.03.2012. Lindrende enhet i Vågan kommune Vågan Nordland Svolvær Lindrende enhet i Vågan kommune Svolvær 27.mars 2012 Anita B. Brendeford Vågan kommune Digermulen Bakgrunn Vågan kommune ca 9 500 innbyggere 75 km til lokalsykehuset. Sentrale føringer-

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel / post 733 79 År dere søker om å motta tilskudd 2012 Tilskuddsordning

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE. Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke

KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE. Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING I STEINKJER KOMMUNE Avdeling for samfunnsutvikling Avdeling for omsorg Rådmannen med interne tjenester Avdeling for oppvekst Avdeling for helse Koordinerende

Detaljer

Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon.

Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon. Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon. Fredag den 09.12.11 kl. 13.45 14.45 Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad Fastlegens rolle? Rolle??. Spiller et spill. Instruert. Mulig aktør i en begivenhet. Hva

Detaljer

Samarbeid om forebygging

Samarbeid om forebygging Rapport fra arbeidsutvalg for tjenesteavtale 10 Samarbeid om forebygging (Helse og omsorgstjenesteloven 6 2 nr. 10) Dato: 30.april 2013 Rapport om oppfølging av tjenesteavtale 10, mellom kommunene og Helse

Detaljer

fellesfunksjoner Senter for kliniske Vi jobber sammen - for din helse Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sosionomer Kliniske ernæringsfysiologer Prester

fellesfunksjoner Senter for kliniske Vi jobber sammen - for din helse Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sosionomer Kliniske ernæringsfysiologer Prester Prester Senter for kliniske fellesfunksjoner Vi jobber sammen - for din helse Fysioterapeuter Sosionomer Ergoterapeuter Prester Kliniske ernæringsfysiologer Pastoralklinisk tjeneste (prestetjeneste) Prestetjenesten

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Gruppeleder / ergoterapeut 27. oktober 2015 Bodø kommune 50.000 innbyggere By, landsbygd, øyer Bestiller utførermodell Helse og omsorgsavdeling,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Erfaringer fra prosjektet www.isipalliasjon.no. Aart Huurnink 29.11.13 aart.huurnink2@stavanger.kommune.no

Erfaringer fra prosjektet www.isipalliasjon.no. Aart Huurnink 29.11.13 aart.huurnink2@stavanger.kommune.no Erfaringer fra prosjektet www.isipalliasjon.no Aart Huurnink 29.11.13 aart.huurnink2@stavanger.kommune.no Oppbygging av kompetanse i lindrende omsorg i Helse Stavanger området - en bedret praksis Aart

Detaljer

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habilitering og rehabilitering i Helse Nord Tilbud i rehabiliteringsavdelinger Habiliteringstjenesten Ambulante team Rehabilitering

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2011/2134 Dato: 07.11.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS

Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS United for Health U4H Samhandling mellom kommune og sykehus om telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS Birgitte Vabo, prosjektleder, Kristiansand kommune Inger Alice Naley Ås, Lungespl./prosjektspl.

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Åshild Berg Kaldestad Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende Det er en omsorg der en støtter

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø Innledning og resultater 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø ..å gi et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud til pasienter som trenger lindrende

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer