KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,"

Transkript

1 PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: tlf.: / Sted: Verdal Dato:

2 SAMMENDRAG Økende befolkning og høyere gjennomsnittsalder, samt bedre behandlingsformer bidrar til at vi får et stadig høyere antall i befolkningen som har behov for lindrede behandling når kurativ behandling er avsluttet. Med bakgrunn i det ser kommunene behov for å iverksette ulike tiltak som igjen kan bidra til at kvaliteten i tilbudet til disse pasientene og deres pårørende blir styrket. I forbindelse med samhandlingsreformen er det dessuten lagt opp til at kommunene tar over mer av det sykehusene tidligere tok hånd om, og vi kan forvente at det også gjelder denne målgruppen, dette forutsetter kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og utvikling. I 2011 og 2012 fikk kommunene Levanger og Verdal etter søknad tilskudd fra Helsedirektoratet for å iverksette kompetansehevende tiltak for å styrke kvaliteten på tilbudet innenfor området lindrende behandling. Forprosjektet som ble gjennomført i 2011 var første del av et planlagt flerårig utviklingsprosjekt for å styrke tilbudet til pasienter i palliativ fase og deres pårørende, der samarbeid mellom kommunene Levanger og Verdal og frivillige organisasjoner skulle vektlaglegges. Formålet var både fag, tjeneste og kompetanseutvikling, og man skulle også legge til rette for spredning av kunnskap og erfaring til øvrige kommuner i fylket. Samarbeidet i 2011 resulterte i at det blant annet ble utviklet modeller for dagtilbud til personer med alvorlig uhelbredelig sykdom og samtalegrupper for pårørende til denne målgruppen. En videreføring av prosjektet i 2012 har først og fremst vektlagt utprøving av modellene som ble utarbeidet gjennom forprosjektet. I henhold til formålet er også en del andre tiltak gjennomført. Samarbeidsprosjektet mellom kommunene har hatt en felles prosjektleder i 50 % stilling som har ledet arbeidet både i 2011 og Det har vært en styrke, også for prosjektet, at kommunene fra høsten 2012 har etablert stillinger som kreftkoordinator etter å ha fått midler fra Kreftforeningen. Kommunene søkte om midler sammen, og det er lagt opp til et interkommunalt samarbeid også om kreftkoordinatorstillingene. Samarbeidsmodellen mellom kommunene Verdal og Levanger har bidratt til å videreutvikle dagens tilbud og styrket kvaliteten i tjenestene til pasienter og deres pårørende. Kommunene ønsker å fortsette utviklingsarbeidet i Søknad om tilskudd fra Helsedirektoratet for 2013 er innrettet mot en videreutvikling av det arbeidet man har gjort i 2011 og Prosjektet har siden oppstarten i 2011 hatt felles styringsgruppe representert ved den administrative ledelsen i begge kommuner, representant fra utviklingsstaben i Innherred Samkommune, og Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag. Prosjektets aktivitetsplan har vært realistisk etter oppstart, og gjennomført etter planen. Ulike sider i palliasjon er belyst i prosjektperioden. 2

3 BAKGRUNN Økende befolkning, høyere gjennomsnittsalder og livsstil bidrar til at vi får flere krefttilfeller. Kreft er en sykdom som rammer hele familien og som berører pasientens livskvalitet på mange måter I retningslinjer for palliativ medisin (lindrende behandling) innlemmer WHO dimensjonene fysisk, psykisk, sosialt og eksistensielt i definisjonen av livskvalitet. Dimensjonene illustrerer behovet for helhetlig behandling, pleie og omsorg for å oppnå best mulig livskvalitet for pasientene og de pårørende. Dette understrekes også i Nasjonal strategi for kreftområdet hvor det pekes på betydningen av bl.a. intern og ekstern samhandling. I forbindelse med samhandlingsreformen er det lagt opp til at mer behandling skal skje i kommunene og vi kan forvente at dette også gjelder denne målgruppen. Med bakgrunn i dette ser vi behov for etablere nye tilbud til målgruppen, samt kompetansehevende tiltak, som igjen kan bidra til at kvaliteten i tilbudet til pasienter og deres pårørende blir styrket. Dette er også i tråd med Nasjonal strategi for kreftområdet ( ). Hovedformålet med strategien er å møte fremtidige utfordringer på kreftområdet på en offensiv og helhetlig måte, gjennom blant annet å legge til rette for bedre kvalitet og kompetanse, tilstrekkelig kapasitet og likeverdig tilgjengelighet, hensiktsmessig organisering og bedre samhandling i og mellom alle ledd på kreftområdet. Vi erfarer også at andre pasientgrupper har behov for lindrede behandling, og at det er mange fellesnevnere hos pasienter i lindrede fase. Det er viktig å ha et tilbud til alle diagnosegruppene. Så lenge det ikke finnes kurativ behandling må helsetjenesten bistå med tiltak som gjør det lettere å mestre sykdommen. Gode omsorgstilbud både for pasient og pårørende for å øke deres mestring av sykdommen er et viktig stikkord. Helsedirektoratet har de siste årene stimulert kommunene til økt satsing innenfor tjenestetilbudet til denne målgruppen. I 2011 fikk kommunene Levanger og Verdal etter søknad tildelt kr ,- hver i tilskudd. I 2012 fikk kommunene Verdal og Levanger etter felles søknad tildelt kr i tilskudd. Kommunene har samarbeidet i forhold til gjennomføring av ulike tiltak i prosjektet og med felles prosjektleder i 50 % stilling. I 2012 har prosjektet kommunene vektlagt å prøve ut modeller utarbeidet gjennom forprosjektet i 2011 modeller for dagtilbud til personer med alvorlig uhelbredelig sykdom og samtalegrupper for pårørende til denne målgruppen. 3

4 MÅL OG MÅLGRUPPE Direkte: Pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt og deres pårørende Indirekte: Helsepersonell som er ansatt i Verdal og Levanger kommune Overordnet mål: Videreutvikle dagens tilbud, styrke kvaliteten i tjenestene til pasienter og deres pårørende, samt øke kompetansen til de ansatte innen lindrede behandling og omsorg ved livets slutt. Resultatmål: Prøve ut modell for dagenhet til pasienter i palliativ fase. Modell utarbeidet gjennom forprosjekt i Prøve modell for samtalegrupper for pårørende til alvorlig syke. Modell utarbeidet gjennom forprosjekt i 2011 Kompetanseutvikling hos ansatte på lindrende behandling innenfor de ulike diagnosegruppene Forsterke samarbeidet mellom kommunene og palliativt team/kreftpoliklinikk ved HNT, Sykehuset Levanger Videreutvikle interkommunalt samarbeid der tjenestetilbud gis på tvers av kommunegrensene Utdyping av mål: Kommunene Verdal og Levanger har i flere år samarbeidet med Helse Nord-Trøndelag (HNT), Sykehuset Levanger, palliativt team. Bl.a. er det gjort forsøk med faste møtepunkt mellom Levanger kommune og nevnte enhet ved Sykehuset Levanger Erfaringene sett fra kommunehelsetjenesten sin side er gode, men vi mener det er behov for å systematisere og formalisere dette samarbeidet videre. Kommunene har de siste årene opparbeidet seg god kompetanse på lindrende behandling for kreftpasienter. Vi erfarer imidlertid at det er et økende behov for lindrende behandling også til andre diagnosegrupper, bl.a. KOLS pasienter i livets sluttfase. Kompetanseutvikling hos ansatte for å møte denne pasientgruppen i kommunehelsetjenesten vil være et av målområdene i prosjektet. Helsepersonellets holdninger, kompetanse og egenskaper har stor betydning for den opplevde kvalitet. I tillegg til god faglighet er det også viktig at helsepersonellet har de nødvendig personlige egenskaper. Egenskaper og holdninger som omfatter blant annet forståelse, imøtekommenhet, respekt, tilstedeværelse, empati og evne til kommunikasjon. Alvorlig 4

5 inkurabel sykdom er en stor psykisk belastning. Helsepersonell må derfor i ha fokus på pasientens psykiske helse under hele forløpet. Noen vil trenge behandling og særskilte tiltak, og alle vil ha behov for helsepersonell som har gode kommunikative ferdigheter og som har kompetanse på pasientenes og pårørendes særlige belastning og behov for å fremme mestring. For å videreutvikle dagens tilbud og styrke kvaliteten i tjenestene til pasienter og deres pårørende har man gjennom forprosjekt i 2011utarbeidet modeller for dagtilbud til personer med alvorlig uhelbredelig sykdom og samtalegrupper for pårørende til denne målgruppen. To av resultatmålene for 2012 er knyttet opp til utprøving av disse modellene. Etablering av dagenhet for personer med alvorlig sykdom: Hensikten er å utvikle et nært og tilgjengelig tilbud som fremmer mestring og livskvalitet hos pasienter som har en alvorlig sykdom, tilby aktiv livshjelp i møte med sykdommen og gjennom ulike aktivitetstilbud legge til rette for den enkelte ut ifra ønsker og behov, behandlingstilbud som symptomlindring, væskebehandling og smertelindring er en del av dette. Samtalegrupper for pårørende til alvorlig syke pasienter: Hensikten er å gi pårørende informasjon og redskap til å takle hverdagen med en alvorlig syk i familien, bidra til å redusere de pårørendes belastninger, samt gi mulighet for å treffe andre i samme situasjon og utveksle erfaringer. METODE Gjennom prosjektet har vi tilstrebet å ha en kunnskapsbasert tilnærming på faglig utfordringer i praksisfeltet. All fagutøvelse skal være basert på beste praksis, dette forutsetter å bruke forskningsbasert kunnskap sammen med erfaringskunnskap og brukerkunnskap. Prosjektleder har vært den som har koordinert arbeidet med å prøve å nå resultatmålene i prosjektet. Prosjektleder har samarbeidet nært med fagansvarlig sykepleier på dagenheten og med sykepleierne som leder samtalegruppe for pårørende til alvorlig syke. Andre ansatte fra pleie og omsorgstjenestene i Verdal og Levanger har blitt involvert når det har vært naturlig, eksempelvis i forbindelse med planlegging og gjennomføring av fagdag. Arbeidsmetoden i prosjektet har i hovedsak vært samhandling gjennom møter og e-post utveksling mellom møtene. I noen av møtene har vi trukket inn fagfolk fra andre tjenesteområder i egne kommuner men også eksterne samarbeidspartnere som Kreftforeningen og Den Norske kirke har deltatt. Prosjektet har hatt en organisasjonsstruktur der oppdragsgiverne er kommunalsjefene i Verdal kommune og Levanger kommune. Derunder har det vært en styringsgruppe bestående av en enhetsleder fra Levanger kommune, en virksomhetsleder fra Verdal kommune, koordinator for Utviklingssykehjem i Nord-Trøndelag og utviklingskoordinator fra Innherred samkommune. Prosjektleder har hatt jevnlige møter med styringsgruppa for å rapportere 5

6 hvordan framdriften i prosjektet har vært. Prosjektmøtene har vært gjennomført i begge kommuner. GJENNOMFØRING OG RESULTATER I FORHOLD TIL MANDAT Dagenhet for personer med alvorlig sykdom: Dagenheten «åpnet» 26/9-12. Tilbudet er åpent en dag pr uke kl Dagenheten er etablert ved Breidablikktunet som er et sykehjem på Levanger. Målgruppen er innbyggere fra både Levanger og Verdal kommune med alvorlig uhelbredelig sykdom. Dagenheten ligger i tilknytning til den avdelingen som har palliative senger i Levanger, og det er ei dagligstue og et kjøkken/oppholdsrom som er definert som «dagenhetens rom» den dagen i uka den er åpen. Det er kreftkoordinator i Levanger kommune som er den faglig ansvarlige på dagenheten. Det er utarbeidet prosedyrer for innhenting av informasjon fra nye brukere. Det er sammen med kreftforeningen utarbeidet en plan for frivillige hjelpere inn i dagenheten. Frivillige vil være i miljøet i dagenheten, og gjøre forefallende arbeid som å servere mat, koke kaffe, vaske kopper etc. Kreftforeningen er de som rekrutterer og følger opp de frivillige. Det er også tilbud om fysioterapi på dagenheten. Det er i samråd med kommuneadvokaten og kommunenes helseledere besluttet at søknad om plass på dagenheten skal sendes den kommunen pasienten bor i, og at hver enkelt kommune har det formelle ansvaret for «sine» pasienter. Pasientene vil få et vedtak på dagopphold på enheten og må betale en egenandel pr dag. i henhold til Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester. Når det gjelder tilbudet som omhandler dagenhet er det imidlertid en utfordring å kommunisere tilbudet ut til samarbeidende instanser og innbyggerne i målgruppen. Så langt er det få pasienter som har ønsket å benytte seg av tilbudet. I juni 2012 inviterte vi alle ledere og mellomledere og kontaktpersoner for øvrig i Helse og omsorg i begge kommunene og representanter fra Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger til et informasjonsmøte om oppstarten av «dagenhet for alvorlig syke», og om oppstart av «samtalegrupper for pårørende til alvorlig syke». Målet med møtet var at de skulle ta med seg informasjon tilbake til sine arbeidsplasser og gjøre den kjent der. Fagansvarlig på dagenheten og prosjektleder har vært på alle avdelinger på Sykehuset Levanger og informert om prosjektet og etablering av dagenhet og samtalegrupper. I etterkant av informasjon besøket på sykehuset ble vi invitert til et avdelingsmøte på medisinsk avdeling for å informere ytterligere. Vi har også vært inne og informert i avdelingsmøter på stort sett alle pleie og omsorgsavdelingene /distrikt i Levanger og Verdal, både institusjonstjenester og hjemmetjenester. Flere medieoppslag, både reportasjer og annonser, har dessuten bidratt til å gi informasjon om tilbudene ut til innbyggerne. Allmennlegeutvalg i begge kommunene er blitt og informert om prosjektet, herunder oppstart av dagenhet og samtalegrupper. 6

7 Vi har utarbeidet informasjonsmateriell i form av brosjyrer og postere som delt ut/hengt opp hos aktuelle samarbeidspartnere, og på aktuelle plasser som servicekontor, legekontor mm. På tross av dette ser vi at det er vanskelig å få rekruttert brukere til spesielt dagenheten. Det tar tid før nye tilbud blir integrert, slik at det naturlig blir lagt frem som et tilbud til målgruppen. Vi erfarer også at en del ansatte i pleie og omsorgstjenesten i kommunene syns det er vanskelig å informere om, og ta med brosjyrer ut til aktuelle kandidater når det står «alvorlig syke» i brosjyrene våre. Vi har vurdert om vi skal forsøke å gjøre om ordlyden i brosjyrene våre, men når vi spør de som er i den aktuelle målgruppen, og som er de som f.eks. deltar i samtalegruppene, sier de at det er jo nettopp pga at det står «alvorlig syke» de deltar. På bakgrunn av at det har vært vanskelig å få pasientene til å benytte seg av dagenheten har man pr. i dag ikke kunnet gjennomført et planlagt forskningsprosjekt godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk(rek). Prosjektet har tittelen Pasientperspektiver på nytt dagtilbud i kommunehelsetjenesten til personer med uhelbredelig sykdom. Forskningsdelen av prosjektet er et samarbeid mellom kommunene, Utviklingssenter for sykehjem og Senter for omsorgsforskning i Midt-Norge. Forskningsprosjektet formål er å beskrive betydning og effekter av dagtilbud, sett i pasientperspektiv, og utvikle kunnskap og praktisk erfaring med etablering av dagenhet til personer med uhelbredelig sykdom, uavhengig av diagnose. Dette mener vi vil ha bred nasjonal overføringsverdi. Vi vil i fortsettelsen utvikle ny strategi for spredning av kunnskap om dagenheten, og jobbe mere aktivt for å få pasienter. Samtalegrupper for pårørende til alvorlig syke: I september 2012 satte vi i gang første runde med samtalegrupper for pårørende til alvorlig syke. Samtalegruppene er organisert med en time faglig innhold, og en påfølgende time som er åpen for samtale og eventuelle spørsmål. Eksterne forelesere er ansvarlig for den faglige biten, og samtalene blir ledet av prosjektleder og kreftkoordinatorene i kommunene. Gruppene går over fem kvelder med samlinger annenhver uke. Tema er: «informasjon fra det lokale tjenesteapparatet» fra avdelingsleder i kommunen, «håp, mestring og livskvalitet» med en prest, «informasjon fra nav» med representant fra nav, «ernæring» av en ernæringsfysiolog fra sykehuset Levanger og «fysisk aktivitet og hjelpemidler» med ergoterapeut og fysioterapeut fra kommunene. I den første runden med samtalegrupper var det fire deltakere som deltok alle gangene, mens tre deltakere var innom noen ganger hver. De som deltok var pårørende til pasienter med forskjellige diagnoser. Noen med muskelsykdom, alvorlig kreftdiagnose, og noen med sammensatt sykdomsbilde. Deltakerne evaluerte samtalegruppene anonymt etter at vi var ferdig. Det var utelukkende positive tilbakemeldinger, og ut ifra tilbakemeldingene valgte vi å starte en ny samtalegruppe i februar Vi vil evaluere også denne runden samtalegrupper, og ut ifra det og den første evalueringen se om vi skal gjøre endringer på innholdet eller måten det blir utført på. Det er utarbeidet egen brosjyre både for dagenheten og for samtalegruppene. 7

8 Kompetanseutvikling hos ansatte og spredning av kunnskap og erfaring: Neste punkt i prosjektet var å utvikle kompetanse på palliasjon innenfor de ulike diagnosegruppene hos ansatte i kommunene. Ansatte i kommunene signaliserer ofte at de syns at det med palliasjon til KOLS pasienter er utfordrende. Med utgangspunkt i dette arrangerte vi 1/11-12 en fagdag med tema «palliativ omsorg til pasienter med KOLS, og utfordringer ved livets slutt hos pasienter med KOLS». I form av pådriverrollen til Utviklingssentret i fylket, som er en samarbeidspartner i prosjektet, ble alle kommuner i fylket invitert til å delta på denne fagdagen. Høgskolelektor v/diakonhjemmets Høgskole Simen Steindal var dagens hovedforeleser. Fagdagen ble holdt på Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Levanger, og det var 170 deltagere. Det var deltagere fra alle kommunene i Nord-Trøndelag, fra Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, fra HINT samt DMS Steinkjer og DMS Stjørdal. I tillegg til Steindal presenterte Meråker kommune sitt lindrende prosjekt, en pårørende fortalte om sine personlige opplevelser og tanker omkring det å være i en ung familie som blir rammet av alvorlig sykdom, og til slutt foreleste kreftsykepleier Irene Edna fra kreftpoliklinikken v/sykehuset Levanger om utfordringer i møte med unge familier v/alvorlig sykdom. Vi har i etterkant av fagdagen fått mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne på at de syns innholdet var nyttig og lærerikt, og at endringer rundt alvorlig syke KOLS pasienter allerede er gjort i form av bedre symptomlindring. Flere ansatte i kommunene har også deltatt på andre kurs som har omhandlet tema lindrende behandling. Blant annet har en fysioterapeut i Levanger kommune som er tilknyttet dagenheten deltatt på et tre dagers kurs i Bergen, «Palliasjon i fysioterapi». Seks ansatte i kommunene deltok i mars 2012 på avansert kurs i lindrende behandling arrangert av Kompetansesenteret i Lindrede behandling i Midt-Norge. I november 2012 hadde vi besøk av prosjektleder i Lindrende behandling fra Meråker kommune for utveksling av erfaringer og kunnskap. Vi synes det er positivt at andre kommuner i fylket som har fått tilskuddsmidler tar kontakt for utveksling av erfaring og kunnskap Samarbeidet mellom kommunene og Helse-Nord-Trøndelag: Når det gjelder forsterking av samarbeidet med palliativt team og kreftpoliklinikken i HNT, Sykehuset Levanger og kommunene, har vi fått til et fast månedlig møtepunkt mellom ansatte på kreftpoliklinikken, palliativt team og kreftkoordinatorene i Verdal og Levanger. Kreftkoordinatorer i kommunene forøvrig i sørdelen av Nord-Trøndelag med Sykehuset Levanger som nedslagsfelt er også invitert inn i dette samarbeidsforumet. Det er i dette samarbeidsforumet rom for utveksling av informasjon og kunnskap, og det brukes også til rådgivning, veiledning, og råd i konkrete pasientsaker. Kreftkoordinatorene ser stor nytteverdi av dette samarbeidet. Dette er et samarbeid som kommer til å gå videre uavhengig av prosjektet. 8

9 Samarbeidet mellom kommunene: Det interkommunale samarbeidet har blitt forsterket gjennom prosjektet. Vi ser at vi gjennom samarbeid kan lære av hverandre både på fag og systemnivå, gjøre oss nytte av gode rutiner/metoder fra hver kommune til det beste for pasienter og pårørende. Kreftkoordinatorene i Verdal og Levanger har formalisert sitt samarbeid, og har faste møtepunkt hver 14. dag. De har fått felles stillingsinstruks og bistår hverandre også pasientnært over kommunegrensene. De samarbeider om å utfylle hverandre i feriene, og en av kreftkoordinatorene skal være tilgjengelig på dagtid i hverdagene. De er nå i gang med å lage en felles brosjyre om kreftkoordinatortjenesten i Verdal og Levanger. Vi mener samarbeidsmodellen mellom kommunene Verdal og Levanger har bidratt til å videreutvikle dagens tilbud og styrket kvaliteten i tjenestene til pasienter og deres pårørende. Modellen kan derfor ha overføringsverdi for andre. VIDERE ARBEID Kommunene Verdal og Levanger ønsker å fortsette det pågående utviklingsarbeidet innenfor fagområdet lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Søknad om tilskudd fra Helsedirektoratet for 2013 er innrettet mot en videreutvikling av det arbeidet man har gjort i 2011 og Dette innebærer først og fremst: Informasjonsstrategi, rettet mot ansatte i egne kommuner, spesialisthelsetjenesten og innbyggerne. Gjennomføre planlagt forskningsprosjekt godkjent av REK- Pasientperspektiver på nytt dagtilbud i kommunehelsetjenesten til personer med uhelbredelig sykdom. Resultatmål 2013: Fortsatt fokus på kompetanseutvikling i lindrende behandling innen ulike diagnosegrupper hos ansatte. Å forsterke samarbeidet mellom kommunene og palliativt team/kreftpoliklinikken v/hint, Sykehuset Levanger, og andre naturlige samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten er en naturlig forlengelse av prosjektet. 9

10 EVALUERING AV PROSJEKTET- en oppsummering Positive faktorer: Gode tilbakemeldinger fra pårørende som deltok på samtalegruppene) av samtalegruppene Samarbeidet med kreftforeningen Økt kompetanse på lindede behandling til KOLS pasienter Forsterking av samarbeidet med palliativt team og kreftpoliklinikken i HNT, Sykehuset Levanger og kommunene Samarbeidsmodellen mellom kommunene Verdal og Levanger Kompetanse blir etterspurt av kollegaer Utfordringer: Ting tar tid Gjøre tilbudene kjent i kommune og spesialisthelsetjeneste og blant innbyggerne Prosjektgruppa vurderer at prosjektprosessen har vært positiv. ØKONOMI Levanger og Levanger fikk sammen innvilget kr over statsbudsjettet kapittel for Regnskapet er revidert og godkjent i samsvar med den norske revisorforeningens standard. 10

11 LITTERATUR NOU 1999:2, 4.7 Nasjonal strategi for KOLS-området , Helse og omsorgsdepartementet Nasjonal strategi for kreftområdet , Helse og omsorgsdepartementet. Hentet fra: Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester Verdens helseorganisasjon. Hentet fra: 11

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket.

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. Desentralisert terminal omsorg og kreftbehandling i Finnmark Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer