SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011 Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 1

2 1. BAKGRUNN for prosjektet 1.1 Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Satsingen er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet og er en videreutvikling av satsingen Undervisningssykehjem som startet i I hvert fylke har vi to utviklingssentre. I Nord-Trøndelag er utviklingssenter for sykehjem underlagt Verdal kommune, mens utviklingssenter for hjemmetjenester er underlagt Stjørdal kommune. Hovedmål: Utviklingssenter for hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i eget fylke. Delmål: Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokale og nasjonale satsningsområder Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte Tilrettelegger for forskning innenfor helse- og omsorgstjenestene Hensikten med satsingen Å stimulere til forpliktende samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner, kommune, fylkesmann og stat. Å understøtte gode lokale initiativ til kvalitetsforbedring ved å gi økonomisk tilskudd til to utvalgte kommunale enheter i hvert fylke (sykehjem og hjemmetjenester). Å stimulere til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av kommunene i fylket og nasjonalt. Visjon for satsingen: Utvikling gjennom kunnskap. 1.2 Epidemiologi I 2004 ble den første Individuell plan skrevet i Stjørdal kommune. Individuelle planer ble etter hvert skrevet i fagsystemet Profil. Dette var tigjengelig kun for fagpersoner i etat omsorg. Ved prosjektperiodens starttidspunkt, var det registrert 125 individuelle planer i profil. I de senere årene er dette blitt lovfestet, noe som viser vår (tjenesteytere) plikt til utarbeidelse og brukernes krav på å få utarbeidet en individuell plan. 1.3 Hva er individuell plan (IP)? Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det. Forskrift om individuell plan er hjemlet i helse- og sosiallovgivningen. Retten til individuell plan er for øvrig også nå hjemlet i NAV-loven og barnevernloven. Individuell plan er "tjenestemottakerens plan". Det innebærer at det er tjenestemottakerens mål som skal være utgangspunktet for prosessen. Denne har rett til og oppfordres til å delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktig for vedkommende selv i hverdagen og fremtiden. Et verktøy og en arbeidsmetode: Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Det skal til enhver tid være èn tjenesteyter som har hovedansvaret for kontakt med brukeren og koordinering mellom dem som yter tjenester til brukeren. Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet. Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 2

3 En prosess som innebærer samarbeid og samhandling Den delen av kommunens helse- og sosialtjeneste eller helseforetaket som brukeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet med planen igangsettes. Har tjenestemottaker behov for tjenester fra andre tjenesteytere eller etater har disse også en plikt til å samarbeide. Formålet med Individuell plan er tredelt: 1. Den skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren. 2. Tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares. Videre skal det foretas en vurdering og tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakers bistandsbehov skal koordineres. 3. Den skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene. 1.4 Hva er sampro? Sampro er utviklet som et elektronisk verktøy for å lette samarbeidet rundt IP, men kan også brukes som et generelt samarbeidsverktøy og planverktøy der mange personer og instanser er involvert. Sampro er utviklet av Visma Uniq i samarbeid med flere fagmiljø og brukergrupper. Helse Midt-Norge RHF (regionalt helseforetak) har vært en sentral premissleverandør i utviklingsarbeidet. Verktøyet er både en kommunikasjonsplattform og et elektronisk møtested for alle som er involvert i arbeidet med IP; overordnet, sektorovergripende på tvers av faggrenser og forvaltningsnivå. Sampro tilbyr sikker tilgang til IP via web. Det er ikke et fag- eller journalsystem, og er heller ikke ment til å fange opp fagspesifikke planer som naturlig hører hjemme i fagsystemene. Det er Stjørdal kommune som er ansvarlige for bruken av sampro. 1.5 Effektmål for Individuell plan i sampro Det kan vurderes til at prosjektet har flere effektmål. Økt, bedre og om mulig enklere samarbeid mellom tjenesteyterne på tvers av faggrenser og forvaltningsnivå er nok et av de største effektmålene i dette prosjektet. Samtidig viser det seg at lett tilgjengelighet for IP, spiller en stor rolle for både planeier og plandeltakere. Planeier får økt eierskap til sin egen individuelle plan. På bakgrunn av det ovenstående ble igangsetting av sampro ansett som en prioritert oppgave da utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag skulle starte prosjektarbeid. 2. PROSJEKTET 2.1 Prosjekttittel Implementere individuell plan i samarbeids- og koordineringsverktøyet SamPro i løpet av Målsetting Formålet med å utarbeide en individuell plan er å bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Planen skal inneholde en oversikt over de tiltak og tjenester vedkommende trenger for å leve et så aktivt liv som mulig. Dette kan inkludere helsetjenester, sosialtjenester, trygdeytelser, utdanning, attføring og arbeid. En individuell plan skal inneholde en oversikt over tjenestemottakers mål, ressurser og behov for tjenester, samt de tiltak og virkemidler som kan være aktuelle for tjenestemottaker. Ut i fra dette, er det definert fire ulike delmål i prosjektplanen: Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 3

4 2.2.1 Delmål Alle enheter i etat omsorg skal ha kunnskap om Sampro Delmål Utvalgte/aktuelle enheter skal ta i bruk systemet før utgang av Delmål Alle samarbeidspartnere/plandeltakere og aktuelle planeiere skal ha kjennskap til Sampro Delmål Overføre eksisterende IP fra Profil til Sampro Arbeidet i prosjektet Organisering Organisasjonsplan : PROSJEKTKOORDINATOR FOR INDIVIDUELL PLAN: Sissel Risberg. LEDER FOR PROSJEKTGRUPPEN UTVIKLINGSSENTER FOR HJEMMETJENESTER: Rådgiver Arne E. Tveit. PROSJEKTGRUPPEN: Ann Helen Børstad, Ann Sissel Helgesen, Mai-Lis Skrede, Rune Hyldmo, Geir Almlid, Åse Slind. LEDER FOR STYRINGSGRUPPEN UTVIKLINGSSENTER FOR HJEMMETJENESTER: Etatsjef i omsorg, Trine Marie Nesheim. STYRINGSGRUPPEN: Etat omsorg sin ledergruppe (Trine Marie Nesheim, Ann Sissel Helgesen, Terje Johansen, Ann Helen Børstad, Inger Karin Okkenhaug, Anna Lise Jerpstad, Bent Anders Salberg, Åse Slind, Rune Hyldmo, Geir Almlid, Unni Røkke, Ann Kristin Hoås, Kurt Løvik, Stein Trygve Petersen, Anne Mari Granhaug, Elin Wikmark Darell) STYRINGSRÅD: Representanter fra ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO), HiNT, HiST, NTNU, Senter for omsorgsforskning Midt Norge, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Værnesregionen, Undervisningssykehjemmet Verdal bo- og helsetun, DPS Stjørdal, Kompetansesenter rus Midt- Norge/MNK, Helse Midt-Norge, fysio-ergoterapitjenesten i Stjørdal kommune, Brukerrepresentant Eldrerådet, Brukerrepresentant Mental Helse Stjørdal. Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 4

5 Leder for prosjektgruppen i utviklingssenter for hjemmetjenester, rådgiver Arne Tveit, har vært prosjektleder. Prosjektkoordinator Sissel Risberg har vært ansatt i 40 % stilling f.o.m t.o.m Prosjektet er forankret i ledelsen for omsorg, og har vært et prioritert område fra etatsjefens s nivå. I 2010 bestod mye av prosjektet i opplæring og igangsetting for koordinatorer og enheter i etat omsorg. Prosjektarbeidet i 2011, har bestått av mye informasjonsformidling videre utover etat omsorg. Våren 2011 ble det gjennomført flere workshop for både koordinatorer, deltakere og planeiere. Dette viste seg å ha en god virkning for flere av deltakerne. Det ble gjennomført kurs og opplæring for barnevern og NAV ansatte. Det ble i samråd med leder for barnevern, oppnevnt to nøkkelpersoner som har hovedansvaret for IP i barnevernet. Stjørdal kommune sin hjemmeside har fått utfyllende informasjon når det gjelder individuell plan. Siden viser ulike linker til utfyllende informasjon vedrørende IP. Ellers har mye av prosjektstillingen gått med til direkte bistand til koordinatorer og andre deltakere i IP. Kommunen har et godt samarbeid med DPS, og ansatte der har fått koordinatortilgang og kan starte arbeidet med opprettelse av IP allerede der. Prosjektstillingen har vært med på å bidra til samarbeid på tvers av kommunene i værnesregionen. Vi ser viktigheten med å spre kunnskap om erfaringer vi opparbeider oss ved bruk av dette elektroniske verktøyet. Det har blitt opprette nettverkssamling for lokale administratorer, hvor Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og Frosta møtes for å utveksle slike erfaringer. Har også deltatt på regionale nettverkssamlinger, hvor alle kommuner med sampro i Nord-Trøndelag har møttes for å dele på erfaringer som hver enkelt kommune har ved bruk av sampro. 3. RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE 3.1 Resultat Da vi startet med sampro i april 2010, hadde Stjørdal kommune alle sine individuelle planer som nevnt i fagsystemet Profil. Pr hadde Stjørdal kommune 125 registrerte planer i Profil. Ut i fra statistisk sentralbyrå (SSB) sine tall, hadde vi et befolkningsantall på innbyggere pr Det vil si at 0,58 % av vår befolkning hadde individuell plan. Ut i fra gjennomført behovsanalyse, ser en ønsket fordelingen av individuelle planer slik ut: Enhet Barne- og avlastningstjenesten Oppfølgingstjenesten Miljøarbeidertjenesten Miljøarbeidertjenesten Halsen sone Skatval sone Hegra sone Lånke sone 0 0 Fosslia bosenter Rehabilitering (fysio/ergo) Boligtildeling 3 3 Pr opplyser SSB at innbyggerantallet i Stjørdal kommune er beregnet å være innbyggere. Av disse har 137 (0,63 %) registrerte individuelle planer (profiltall). 95 av disse planene er lagt inn i Sampro (dvs. 0,44 %). Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 5

6 Pr opplyser SSB at innbyggerantallet i Stjørdal kommune er på innbyggere. Av disse var 175 personer (0,79 %) registrert med individuell plan i profil. Av disse var 144 (0,65 %) registrert inn i sampro. Ut i fra diagrammene, ser vi en jevn økning i bruk av individuell plan. Måltallene vist fordelt enhetsvis fra utskrift IPLOS reg. i Profil: Enhet Reg. i Profil pr Barne- og avlastningstjenesten 89 Oppfølgingstjenesten 54 Miljøarbeidertjenesten 1 16 Miljøarbeidertjenesten 3 6 Halsen sone - Skatval sone 1 Hegra sone - Lånke sone 1 Fosslia bosenter - Rehabilitering (fysio/ergo) 3 Boligtildeling 4 Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 6

7 Det viser seg fortsatt at mange av koordinatorene som har fått opplæring og oppfølging for å ta i bruk sampro, ennå ikke har utført sin oppgave. Det er blitt tilbudt hjelp i form av bistand til oppstart av planskriving, noe som ser ut til ikke å ha fungert for alle enhetene. Mange enheter har sett nytteverdien av dette redskapet, og bruker sampro aktivt i sitt arbeid sammen med tjenestemottakeren. Mange enheter benytter seg også av dette verktøyet for lettere samarbeid med andre tjenesteytere i planarbeidet. Barneog avlastningstjenesten har vært den enheten med størst aktivitet i sampro. De hadde i utgangspunktet mest erfaring og kunnskap om IP før igangsetting av sampro, men ser hvor mye sampro har bidratt til å forenkle planarbeidet for koordinatorene. Dette ser vi i form av mer jevnlig jobbing med planen, hos flere er planen blitt dynamisk. Oppfølgingstjenesten har også vært svært flink til å ta i bruk sampro. Flere har gitt tilbakemelding på at sampro forenkler samarbeidet med andre tjenesteytere på tvers av etater og forvaltningsnivå, som for eksempel et godt samarbeid med bla. DPS (distriktspsykiatrisk senter). Sampro har også bidratt til tydeligere tildeling av ansvarsoppgaver/-områder for hver enkelt tjenesteyter i den enkelte plan. Når det gjelder miljøarbeidertjenesten (etter sammenslåing av MATJ 1 og MATJ 3), er det stor variasjon i bruk av sampro. Noen avdelinger bruker sampro aktivt, mens andre avdelinger ikke har sett nytteverdien hittil. Selv om disse avdelingene har fått flere påminnelser om å ta i bruk sampro og fysisk bistand til oppstart av planskriving, ser man at dette ikke har hatt noen effekt. Fysio- og ergotjenesten har sett at dette er et fremtidig verktøy, og bruker sampro til tjenestemottakere som de ser har behov for sammensatte og koordinerte tjenester. Når det gjelder eldre tjenestemottakere, lyktes det ikke å opprette individuell plan for denne gruppen. Når det gjelder enheter utenfor etat omsorg, har mange vært positive til å ta i bruk sampro. Vi ser at NAV allerede har startet arbeidet med opprettelse av IP til de tjenestemottakerne som vil ha behov for ulike tjenester i tiden fremover. DPS er svært positive til å bruke dette verktøyet, og starter gjerne arbeidet med opprettelse av IP. Opplæring er gitt til behandlere ved DPS. To ansatte i barnevernet har fått opplæring i bruk av sampro, og benevnes som ressurspersoner for individuell plan og sampro i barnevernstjenesten. Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 7

8 3.2 Måloppnåelse Som utgangspunkt ble det satt opp en målsetting med fire ulike delmål, skissert slik: 1 Delmål Alle enheter i etat omsorg skal ha kunnskap om Sampro. Det ble valgt ut 1-2 ressurspersoner fra enkelte enheter i omsorg som hadde kjennskap til IP, til den første opplæringen for koordinatorer (i regi av Visma). De fikk videre i oppgave å lære opp sine medarbeidere i tilhørende enhet. Mange fikk bistand fra administrator ved behov. Ellers har det vært opplæring gruppevis fra hver enhet på datarom med mulighet for å starte planarbeidet allerede samme dag. Mange har blitt kjent med systemet ved å opprette en fiktiv plan for å få prøve seg først. Dette har ufarliggjort planarbeidet! 2 Delmål Utvalgte/aktuelle enheter skal ta i bruk systemet før utgang av Start der det er størst gevinst, var et godt råd fra Visma. Derfor ble det oppstart på enhetene med mest kunnskap og erfaring med bruk av IP. Men før utgangen av 2010, var stort sett alle enheter inkludert i bruken av sampro. Det har vært varierende aktivitet, men flere ser nytteverdien i bruk av sampro. 3 Delmål Alle samarbeidspartnere/plandeltakere og aktuelle planeiere skal ha kjennskap til Sampro. Det ble gjennomført såkalt workshop. Det ble delt opp i tre grupper i opplæringen; en for planeiere, en for koordinatorer og en for deltakere for øvrig. Det var godt oppmøte fra koordinator og deltakere, dog mindre fra planeiere. Jeg antar at dette kommer av at de har fått god nok opplæring og støtte fra koordinator i planarbeidet. Informasjonsskriv som gjelder koordinatorer, er blitt sendt ut pr. mail til egen gruppe for koordinatorer i sampro. Slik har alle registrerte koordinatorer blitt informert til enhver tid. Internett er en viktig informasjonskilde. Derfor ble det fokusert på god/utfyllende informasjon om IP og sampro på Stjørdal kommune sine hjemmesider. Dette er tilgjengelig for alle. 4 Delmål Overføre eksisterende IP fra Profil til Sampro. Ut fra rapporter utkjørt fra IPLOS registrering av individuell plan i Profil, målt opp mot rapport fra sampro, ser vi fortsatt at dette delmålet ikke er oppnådd. Det er flere grunner til det. Noen er IPLOS-registrert med IP som verken har IP i profil eller sampro, samtidig som det kan være mangelfull info om koordinator. På de fleste tjenestemottakere som er registrert med IP i profil, har ikke koordinator gjort jobben sin med å føre den over til sampro. Lokal administrator har purret på de dette gjelder, uten resultat. Administrator har bistått til igangsetting, men ingenting har skjedd i ettertid. Deres enhetsleder er varslet, og må ta det videre selv. Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 8

9 3.3 Erfaringer fra prosjektet Suksessfaktorer Dette prosjektet bekrefter at det krever gjentatt motivasjon og opplæring for å ta i bruk et nytt samarbeidsverktøy. Viktige suksessfaktorer har vært en egen prosjektkoordinator som har vært fleksibel til å bistå med hjelp der det har vært behov for det. Prosjektkoordinator har hatt jevnlig kontakt med koordinatorene via e-post, telefon og besøk på tjenestestedene. Tverrfaglig samarbeid og opplæring har vært av avgjørende betydning. Hjelpemidler som retningslinjer og brosjyrer/hefter, har også gjort implementeringen lettere. Nettverkssamlinger Lokal administrator Stjørdal har tatt initiativ til å invitere lokale administratorer for sampro i Værnesregion til samlinger 2 ganger i året. Dette har vært nyttig i form av diskusjoner om praktiske spørsmål i bruk av sampro, utveksle erfaringer samt drøfte ulike problemstillinger som har dukket opp. Ringvirkninger av prosjektet I løpet av prosjektperioden er sampro innført som et verktøy i etat omsorg. Prosjektperioden har satt fokus på bruk av elektronisk IP, og bidratt til at også andre kommuner har blitt mer aktiv i bruk av sampro og IP. Administrator har fått henvendelser fra helsefaglige studenter som har skrevet oppgaver relatert til IP og sampro. 4.KONKLUSJON Hovedmålet i prosjektet var å implementere individuell plan i samarbeids- og koordineringsverktøyet SamPro i løpet av Dette målet er oppnådd med økning av antall planer i kommunen. Dette kan skyldes i stor grad det fokuset som har vært omkring arbeidet med individuell plan, samt tjenesteyternes plikt til å utarbeide og tjenestemottakernes krav på å få utarbeidet en IP. Samhandlingsreformen har også fokus på arbeidet med individuell plan, så IP og sampro er kommet for å bli! Dette prosjektet viser at implementering av et nytt samarbeidsverktøy kan være en lang prosess som krever tid, motivasjon, systematisk oppfølging og gjentatt informasjon og opplæring. Etter endt prosjektperiode, er det besluttet å dele lokal administrator ansvaret i to: en ansvarlig for barn og unge, og en ansvarlig for de voksne. Lokal administrator for barn-/unge (og unge voksne som faller naturlig inn under denne enheten): Bente Jørgensen, Barne- og avlastningstjenesten. Tlf.: Lokal administrator for voksne: Elin Kristiansen, Oppfølgingstjenesten. Tlf.: / Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 9

10 Stillingsinstruks for lokal administrator: - Sørge for at sampro brukes i tråd med gjeldende forskrifter og avtaleverk. - Legge inn de som skal ha rollen som koordinator i sampro. - Kjøre ut rapporter fra sampro og profil. Lokale administratorer møtes 1-2 ganger i året for å kjøre ut rapporter og evaluere hvordan driften av systemet går. Ut i fra rapporter ser man bla. hvor mange av planene som er aktive og passive. Viktig at antallet stemmer overens med antall IP i profil under brukerliste, oversikt over brukere med IP. En kort rapport skrives ut og evalueres. - Bistå enhetene ved behov for hjelp når det gjelder arbeidet med sampro. Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 10

11 VEDLEGG 1: KOMMUNER MED SAMPRO I MIDT-NORGE: Visma SamPro kommuner pr i HMN: Følgende har i dag Visma Sampro: Aure, Haram, Ørsta, Sykkylven, Volda, Sunndal, Molde, Aukra, Stranda, Nesset, Surnadal, Giske, Vestnes, Ulstein, Hareid, Skodje, Sula Følgende har i dag Visma Sampro: Klæbu, Hitra, Frøya, Trondheim, Rissa, Åfjord, Bjugn, Ørland, Selbu, Tydal, Skaun Følgende har i dag Visma Sampro: Frosta, Verdal, Levanger, Inderøy, Meråker, Stjørdal, Leksvik, Mosvik, Overhalla, Grong Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 11

12 VEDLEGG 2: OVERSIKT OVER LOKALE ADMINISTRATORER I SAMPRO I VÆRNESREGIONEN: Kommune Kontaktperson E-postadresse Telefon Stjørdal Barn og unge: Bente Jørgensen Voksne: Elin Kristiansen / Meråker Harald Meinhardt / Selbu Carole Ann Wagnild / Tydal Marit Uthus Frosta Liv Leth Olsen Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 12

13 VEDLEGG 3: INFORMASJONSSKRIV SENDT UT TIL ALLE FASTLEGENE MED VEILEDNING FRA KOMMUNEOVERLEGE. FASTLEGENE I STJØRDAL KOMMUNE: HVORDAN BRUKE SAMPRO OG INDIVIDUELL PLAN? Stjørdal kommune skriver individuelle planer (IP) i det elektroniske verktøyet Sampro. Sampro tilbyr sikker tilgang til IP via internett og oppfyller de lovkrav som stilles. Dette er et brukervennlig system som gir pasienten tilgang til sin egen plan. Systemet hjelper oss å kommunisere på tvers av faggrenser og forvaltningsnivå. Fastlegen blir lagt til i systemet. Dere får en rask oversikt over hvilke av deres pasienter som har en IP. Gjør følgende: 1. Gå inn på internet 2. Logg på med brukernavn og passord. Engangskode (tall) vil bli sendt til deg på mob. el. mail. Skriv inn det, og trykk logg på. 3. Du kommer nå til startsiden, trykk hent alle. 4. Da vil du få opp en liste over de pasientene du har med IP. Her får du en rask oversikt over endring i plan eller melding til meg for hver enkelt pas. 5. For å gå inn på en enkelt pasient, trykk på navnet til pasienten. 6. Da er du inne på vedkommende sin plan. Hvis du ønsker å endre ditt brukernavn eller passord, gå inn på fanen deltakere, trykk en gang på ditt navn for å få en ramme rundt deg. Trykk deretter detaljer, da kommer dine opplysninger opp. Under punktet for varslinger, kan du selv hake av hvordan du vil bli varslet om endringer i den enkelte plan. Anbefaler at dere blir varslet om melding til meg, da innkallelse til bla. viktige møter/ansvarsgruppemøter og referater/notater skrives inn her etter hvert. Det er fem faner i plan: Hjem (start, kalender, melding, logg), Mål og aktiviteter (aktuell, historikk), kartlegging (om meg selv, livsområder), deltakere og liste planer. Lykke til! Har du spørsmål om noe når det gjelder IP og bruk av Sampro? Ta gjerne kontakt med meg på tlf / mob Sissel Risberg,Lokal administrator, Sampro. Stjørdal kommune. Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 13

14 VEDLEGG 4: HVORDAN STARTE MED IP I SAMPRO Les igjennom SamPro perm på personalrommet. Ta alltid samtykkeerklæring og "enkel brukerveiledning" med på ansvarsgruppemøter. Innhent samtykke fra de som skal stå som plandeltakere. Husk å innhente mobilnr. og/eller mailadresse for tildeling av engangspassord ved pålogging. Etter samtykke er innhentet, skrives planen inn i Sampro. Når vi legger til plandeltakerne, må hver enkelt bli varslet om sitt brukernavn og passord og om vedkommende får tilsendt engangskode pr. sms eller mail. Foreslår at vi bruker de tre første bokstavene i for- og etternavnet som brukernavn, og vi setter Sampro10 som standard passord (husk en stor bokstav og kombinasjon mellom tall og bokstaver). Hver enkelt deltaker endrer sitt eget passord. Tildeling av brukernavn og passord gjøres bare første gang vedkommende legges til i sampro. Er vedkommende lagt inn tidligere, trykker du bare på "bruk eksisterende person" etter at du søker opp vedkommende. Når planen er ferdig skrevet, anbefales det å skrive ut et eksemplar for å ha i arkiv. Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 14

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og Rus HS avdelingen. v/ Kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti Hjemmetjenesteleder

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS Juni, 2012 Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med koordinerende enhet... 2 Begrepsavklaring... 2 Lovgrunnlag... 3 Sammensetning - Koordinerende enhet Verran...

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 Innhold: 1. Lovverk s. 2 2. Kontaktperson/ adresse i n s. 2 3. Administrativ og faglig organisering s. 3 3.1 Kontaktperson

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F07 Arkivsaksnr: 2011/3638-3 Saksbehandler: Solrunn Hårstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Velferdsteknologi- prosjekt ved Utviklingssenter

Detaljer

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Vedlegg Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på å få flytte til en kommune. Av disse var det

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Kurs for verger, Hamar, 9. november 2016 Individuell plan

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN

PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN 1 Innholdsfortegnelse PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN... 3 Avklaring om individuell plan skal utarbeides... 3 Starten på planprosessen... 3

Detaljer

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Retten til individuell plan 16 Pasientens og brukerens rettigheter "Pasient og bruker med behov

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS November, 2012 Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med koordinerende enhet... 2 Begrepsavklaring... 2 Lovgrunnlag... 3 Sammensetning - Koordinerende enhet Verran...

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Styringsdokumenter Forskrift om habilitering og rehabilitering 7, 1-4 ledd Koordinerende enhet som redskap for

Detaljer

RUTINER OG PROSEDYRER FOR Å SIKRE KOORDINERTE TJENESTER TL DE SOM TRENGER DET

RUTINER OG PROSEDYRER FOR Å SIKRE KOORDINERTE TJENESTER TL DE SOM TRENGER DET RUTINER OG PROSEDYRER FOR Å SIKRE KOORDINERTE TJENESTER TL DE SOM TRENGER DET Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 23.8.2013 Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Innhold Rutiner og

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Gjelder for: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum:

Gjelder for: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum: Gjelder for: Prosedyrenavn: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum: Sist revidert: Side: KOORDINATOR OG INDIVIDUELL PLAN Oppvekstsjef: Elisabeth Jonassen Omsorgssjef:

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

Pilotprosjektet. Samhandling innen helse og omsorgstjenester

Pilotprosjektet. Samhandling innen helse og omsorgstjenester Pilotprosjektet Samhandling innen helse og omsorgstjenester 13.09.2010 1 Samhandlingsreformen. Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse og omsorgstjenester. Ønske om å utnytte ressursene

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN (navn)

INDIVIDUELL PLAN (navn) Torsken kommune Koordinerende enhet 9380 Gryllefjord INDIVIDUELL PLAN (navn) Her settes det inn bilde eller annet som er personlig relatert til tjenestemottaker. Utarbeidet av: (navn) 1 Individuell plan.

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn. Iverksatt: 2013 Revidert:

Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn. Iverksatt: 2013 Revidert: RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for individuell plan Utarbeidet av: Koordinerende enhet: Koordineringsteam for habilitering Koordineringsteam for rehabilitering Sider: 4 Vedlegg:

Detaljer

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER REVIDERT VÅREN 2011 1 Begrepsavklaring : Individuell plan: Personer som har langvarige og sammensatte tjenester har rett på å få utarbeidet en Individuell

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Prosjekt om koordinering av tjenesteytingen til mennesker med psykiske problem og ruslidelser i kommunen Av Rita Valkvæ 13.05.2013 Avdelingsleder Møre og Romsdal

Detaljer

Sikker dialog i helsetjenesten via SMS og Internett. Eirill Pettersen Buvik Visma Unique AS

Sikker dialog i helsetjenesten via SMS og Internett. Eirill Pettersen Buvik Visma Unique AS Sikker dialog i helsetjenesten via SMS og Internett Eirill Pettersen Buvik Visma Unique AS Visma Unique AS Visma sitt operative selskap mot det offentlige markedet 420 kommuner og samtlige helseforetak

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

Frokostmøte Koordinerende enhet

Frokostmøte Koordinerende enhet Frokostmøte 09.11.2017 Koordinerende enhet Bestilling Utfordringer som ble avdekket Koordinators rolle og ansvar Koordinering på ulike nivåer Koordinerende enhet oppgaver og arbeidsform Organisasjon Seksjonsleder

Detaljer

In I dividuell P l P an

In I dividuell P l P an Individuell Plan 1 IP Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en IP. En individuell plan skal være et verktøy for samarbeid mellom pas./ bruker, tjenesteapparat

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Koordinerende enhet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ KOMMUNE Koordinerende

Detaljer

Sluttrapport Inderøy Kommune

Sluttrapport Inderøy Kommune Sluttrapport Inderøy Kommune Innledning Inderøy kommune skiller seg ikke vesentlig fra andre kommuner når det gjelder demografiske utfordringer, med flere eldre som har behov for hjelp og færre hender

Detaljer

Erfaring fra arbeidet med koordinatorrollen i prosjektet

Erfaring fra arbeidet med koordinatorrollen i prosjektet Koordinatorrollen Hvordan kan koordinator bidra til god samhandling om arbeidet med individuell plan? Samhandling med og om de alvorligst psykisk syke Et samhandlingsprosjekt mellom Avdeling Spesialpsykiatri

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

Helsetjenes ter. Arbeid/skole/ barnehage BRUKER. Hjem. Fritid. Pleie og omsorg. Andre instanser

Helsetjenes ter. Arbeid/skole/ barnehage BRUKER. Hjem. Fritid. Pleie og omsorg. Andre instanser Statens helsetilsyn anbefaler at barn og voksne som har behov for samordende tiltak og tjenester over tid, bør få opprettet en ansvarsgruppe. Ansvarsgruppen drives på kommunalt nivå, men kan også ha deltakere

Detaljer

Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Monica Tømmervold Devle, Regionalt senter for sykelig overvekt Disposisjon Overvekt og fedme i befolkningen Regionalt

Detaljer

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn En viktig oppgave for kommunen er å gjøre det mulig for den enkelte innbygger å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, også når sykdom og skade

Detaljer

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner Retningslinje 1 for samarbeidet mellom kommunene i Follo 2 og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Follo Behandlet og godkjent av Dato

Detaljer

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE Prosedyrenavn Individuell plan Godkjent av: Koordinerende enhet Godkjent dato: 1. FORMÅL Bidra til at brukeren/pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator 2013 Formål Å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Elin Wikmark Darell IT-leder Hva er velferdsteknologi? «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet,

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Vadsø Familiesenter ved Samordningsteamet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ

Detaljer

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Gunn-hilde.rotvold@telemedicineconsult.com TROMSØ TELEMEDICINE CONSULT Etablert i 2011 som

Detaljer

Rapport 2016 arbeidet med IP og koordinator. Koordinerende enhet, Steinkjer kommune. Ingeborg Laugsand Helsesjef og systemkoordinator

Rapport 2016 arbeidet med IP og koordinator. Koordinerende enhet, Steinkjer kommune. Ingeborg Laugsand Helsesjef og systemkoordinator Rapport 2016 arbeidet med IP og koordinator Koordinerende enhet, Steinkjer kommune Ingeborg Laugsand Helsesjef og systemkoordinator Koordinerende enhet aktivitetsoppsummering for 2016 1. Aktivitet på systemnivå:

Detaljer

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater Visma Samhandling SamPro En individuell plan som gir resultater Ta i bruk en nettløsning som forenkler og forbedrer arbeidet med individuell plan 5 gode grunner Forenkler samarbeidet på tvers av etater

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Modell for samhandling om rehabilitering mellom kommunene i Værnesregionen

Modell for samhandling om rehabilitering mellom kommunene i Værnesregionen Modell for samhandling om rehabilitering mellom kommunene i Værnesregionen Oslo kongressenter 8. mai 2014 Kari Anita Furunes MSc spesialfysioterapeut og rehabiliteringsleder ved Meråker Sanitetsforenings

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Ungdomsrådet Komité omsorg Komité oppvekst

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Ungdomsrådet Komité omsorg Komité oppvekst STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F60 Arkivsaksnr: 2010/7248-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Ungdomsrådet Komité

Detaljer

I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Habilitering barn

I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Habilitering barn VERDAL KOMMUNE I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Systemansvaret er tillagt Ressurssenter helse, omsorg og velferd. Habilitering barn Brukermedvirkning

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

PLAN FOR. Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Sande kommune og NAV Sande 2014-2017

PLAN FOR. Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Sande kommune og NAV Sande 2014-2017 PLAN FOR Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet Sande kommune og NAV Sande 2014-2017 Revidert og godkjent april 2014 1 INNHOLD 1. Innledning (side 3) 2. Individuell plan (side 4) 2.1 Generelt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

IT og Helse/PDA prosjektet i Det Digitale Trøndelag. 16 september 2008

IT og Helse/PDA prosjektet i Det Digitale Trøndelag. 16 september 2008 IT og Helse/PDA prosjektet i Det Digitale Trøndelag 16 september 2008 En rådmann liker å ha fokus på seg selv: når det gjelder fornøyde ansatte for å ha skapt begeistring for å ha blitt husket for noe

Detaljer

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Publisert fra 02.09.2011 til 23.10.2011 52 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Sula "NAV-kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: 2 uker Fra 12.09.2011

Detaljer

Individuell plan (IP) - av og for hvem? Konferanse i Oslo, 15. September 2005

Individuell plan (IP) - av og for hvem? Konferanse i Oslo, 15. September 2005 Individuell plan (IP) - av og for hvem? Konferanse i Oslo, 15. September 2005 Hva ønsker vi å oppnå med IP? Foredrag v/ 1. konsulent Eli Ådnøy, Klinikk for psykisk helse, tlf. 22 92 34 00 Aker universitetssykehus

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Kongsberg kommune. Side 1. System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Kongsberg kommune. Side 1. System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov Kongsberg kommune Side 1 System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov Kongsberg kommune KOORDINERENDE ENHET v/nina Søia Side 2 Kongsberg kommune System for koordinering

Detaljer

Askøy, et lite stykke Norge

Askøy, et lite stykke Norge Askøy, et lite stykke orge 28 002 innbyggere + 2 nye hver dag 2300 ansatte + Private + Frivillige + pesialisthelsetjenesten/ Helseforetak Uten koordinering og system for samarbeid faller noen mellom Hva

Detaljer

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater Unique SamPro En individuell plan som gir resultater En lønnsom plan Unique SamPro er et web-basert samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til Individuell plan (IP). Løsningen

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

Unique SamPro. Versjon 2.0 - oktober 2007. Morten Lossius - produktansvarlig

Unique SamPro. Versjon 2.0 - oktober 2007. Morten Lossius - produktansvarlig Unique SamPro Versjon 2.0 - oktober 2007 Morten Lossius - produktansvarlig 2 Unique SamPro 2.0 Innholdsfortegnelse Forord 0 Del I Innledning 4 1 Om Unique... SamPro 4 2 Hvordan få... tilgang til systemet

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2011

Årsrapport indviduell plan 2011 Vedtak på individuell plan i 2011: Det ble i løpet av 2011 fattet 31 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 220 pr. 29.12.11 Sakene koordineres av 95 koordinatorer se

Detaljer

Midt-Norge F R A P R O S J E K T T I L N E T T V E R K

Midt-Norge F R A P R O S J E K T T I L N E T T V E R K Midt-Norge F R A P R O S J E K T T I L N E T T V E R K 2 0 1 2 - Innhold Bakgrunn Mål Prosjektene Første erkjennelse Resultatene Fra prosjekt til tjeneste Fra prosjekt til nettverk Trondheim kommune Hvem

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/2168-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Felles alarmsentral Værnesregionen Rådmannens

Detaljer

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodell som ble utviklet for målgruppen barn av rusmisbrukere og psykisk syke. http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bedre-tvaerfaglig-indsats-for-born-i-familier-med-misbrug-eller-sindslidelse

Detaljer

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten.

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten. Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler Sykehjem, langtidsplass

Detaljer

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler, vurdering Sykehjem,

Detaljer

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner Retningslinje 1 for samarbeidet mellom kommunene på Nedre Romerike 2 og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Nedre Romerike Behandlet

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer