SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011 Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 1

2 1. BAKGRUNN for prosjektet 1.1 Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Satsingen er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet og er en videreutvikling av satsingen Undervisningssykehjem som startet i I hvert fylke har vi to utviklingssentre. I Nord-Trøndelag er utviklingssenter for sykehjem underlagt Verdal kommune, mens utviklingssenter for hjemmetjenester er underlagt Stjørdal kommune. Hovedmål: Utviklingssenter for hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i eget fylke. Delmål: Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokale og nasjonale satsningsområder Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte Tilrettelegger for forskning innenfor helse- og omsorgstjenestene Hensikten med satsingen Å stimulere til forpliktende samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner, kommune, fylkesmann og stat. Å understøtte gode lokale initiativ til kvalitetsforbedring ved å gi økonomisk tilskudd til to utvalgte kommunale enheter i hvert fylke (sykehjem og hjemmetjenester). Å stimulere til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av kommunene i fylket og nasjonalt. Visjon for satsingen: Utvikling gjennom kunnskap. 1.2 Epidemiologi I 2004 ble den første Individuell plan skrevet i Stjørdal kommune. Individuelle planer ble etter hvert skrevet i fagsystemet Profil. Dette var tigjengelig kun for fagpersoner i etat omsorg. Ved prosjektperiodens starttidspunkt, var det registrert 125 individuelle planer i profil. I de senere årene er dette blitt lovfestet, noe som viser vår (tjenesteytere) plikt til utarbeidelse og brukernes krav på å få utarbeidet en individuell plan. 1.3 Hva er individuell plan (IP)? Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det. Forskrift om individuell plan er hjemlet i helse- og sosiallovgivningen. Retten til individuell plan er for øvrig også nå hjemlet i NAV-loven og barnevernloven. Individuell plan er "tjenestemottakerens plan". Det innebærer at det er tjenestemottakerens mål som skal være utgangspunktet for prosessen. Denne har rett til og oppfordres til å delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktig for vedkommende selv i hverdagen og fremtiden. Et verktøy og en arbeidsmetode: Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Det skal til enhver tid være èn tjenesteyter som har hovedansvaret for kontakt med brukeren og koordinering mellom dem som yter tjenester til brukeren. Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet. Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 2

3 En prosess som innebærer samarbeid og samhandling Den delen av kommunens helse- og sosialtjeneste eller helseforetaket som brukeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet med planen igangsettes. Har tjenestemottaker behov for tjenester fra andre tjenesteytere eller etater har disse også en plikt til å samarbeide. Formålet med Individuell plan er tredelt: 1. Den skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren. 2. Tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares. Videre skal det foretas en vurdering og tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakers bistandsbehov skal koordineres. 3. Den skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene. 1.4 Hva er sampro? Sampro er utviklet som et elektronisk verktøy for å lette samarbeidet rundt IP, men kan også brukes som et generelt samarbeidsverktøy og planverktøy der mange personer og instanser er involvert. Sampro er utviklet av Visma Uniq i samarbeid med flere fagmiljø og brukergrupper. Helse Midt-Norge RHF (regionalt helseforetak) har vært en sentral premissleverandør i utviklingsarbeidet. Verktøyet er både en kommunikasjonsplattform og et elektronisk møtested for alle som er involvert i arbeidet med IP; overordnet, sektorovergripende på tvers av faggrenser og forvaltningsnivå. Sampro tilbyr sikker tilgang til IP via web. Det er ikke et fag- eller journalsystem, og er heller ikke ment til å fange opp fagspesifikke planer som naturlig hører hjemme i fagsystemene. Det er Stjørdal kommune som er ansvarlige for bruken av sampro. 1.5 Effektmål for Individuell plan i sampro Det kan vurderes til at prosjektet har flere effektmål. Økt, bedre og om mulig enklere samarbeid mellom tjenesteyterne på tvers av faggrenser og forvaltningsnivå er nok et av de største effektmålene i dette prosjektet. Samtidig viser det seg at lett tilgjengelighet for IP, spiller en stor rolle for både planeier og plandeltakere. Planeier får økt eierskap til sin egen individuelle plan. På bakgrunn av det ovenstående ble igangsetting av sampro ansett som en prioritert oppgave da utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag skulle starte prosjektarbeid. 2. PROSJEKTET 2.1 Prosjekttittel Implementere individuell plan i samarbeids- og koordineringsverktøyet SamPro i løpet av Målsetting Formålet med å utarbeide en individuell plan er å bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Planen skal inneholde en oversikt over de tiltak og tjenester vedkommende trenger for å leve et så aktivt liv som mulig. Dette kan inkludere helsetjenester, sosialtjenester, trygdeytelser, utdanning, attføring og arbeid. En individuell plan skal inneholde en oversikt over tjenestemottakers mål, ressurser og behov for tjenester, samt de tiltak og virkemidler som kan være aktuelle for tjenestemottaker. Ut i fra dette, er det definert fire ulike delmål i prosjektplanen: Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 3

4 2.2.1 Delmål Alle enheter i etat omsorg skal ha kunnskap om Sampro Delmål Utvalgte/aktuelle enheter skal ta i bruk systemet før utgang av Delmål Alle samarbeidspartnere/plandeltakere og aktuelle planeiere skal ha kjennskap til Sampro Delmål Overføre eksisterende IP fra Profil til Sampro Arbeidet i prosjektet Organisering Organisasjonsplan : PROSJEKTKOORDINATOR FOR INDIVIDUELL PLAN: Sissel Risberg. LEDER FOR PROSJEKTGRUPPEN UTVIKLINGSSENTER FOR HJEMMETJENESTER: Rådgiver Arne E. Tveit. PROSJEKTGRUPPEN: Ann Helen Børstad, Ann Sissel Helgesen, Mai-Lis Skrede, Rune Hyldmo, Geir Almlid, Åse Slind. LEDER FOR STYRINGSGRUPPEN UTVIKLINGSSENTER FOR HJEMMETJENESTER: Etatsjef i omsorg, Trine Marie Nesheim. STYRINGSGRUPPEN: Etat omsorg sin ledergruppe (Trine Marie Nesheim, Ann Sissel Helgesen, Terje Johansen, Ann Helen Børstad, Inger Karin Okkenhaug, Anna Lise Jerpstad, Bent Anders Salberg, Åse Slind, Rune Hyldmo, Geir Almlid, Unni Røkke, Ann Kristin Hoås, Kurt Løvik, Stein Trygve Petersen, Anne Mari Granhaug, Elin Wikmark Darell) STYRINGSRÅD: Representanter fra ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO), HiNT, HiST, NTNU, Senter for omsorgsforskning Midt Norge, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Værnesregionen, Undervisningssykehjemmet Verdal bo- og helsetun, DPS Stjørdal, Kompetansesenter rus Midt- Norge/MNK, Helse Midt-Norge, fysio-ergoterapitjenesten i Stjørdal kommune, Brukerrepresentant Eldrerådet, Brukerrepresentant Mental Helse Stjørdal. Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 4

5 Leder for prosjektgruppen i utviklingssenter for hjemmetjenester, rådgiver Arne Tveit, har vært prosjektleder. Prosjektkoordinator Sissel Risberg har vært ansatt i 40 % stilling f.o.m t.o.m Prosjektet er forankret i ledelsen for omsorg, og har vært et prioritert område fra etatsjefens s nivå. I 2010 bestod mye av prosjektet i opplæring og igangsetting for koordinatorer og enheter i etat omsorg. Prosjektarbeidet i 2011, har bestått av mye informasjonsformidling videre utover etat omsorg. Våren 2011 ble det gjennomført flere workshop for både koordinatorer, deltakere og planeiere. Dette viste seg å ha en god virkning for flere av deltakerne. Det ble gjennomført kurs og opplæring for barnevern og NAV ansatte. Det ble i samråd med leder for barnevern, oppnevnt to nøkkelpersoner som har hovedansvaret for IP i barnevernet. Stjørdal kommune sin hjemmeside har fått utfyllende informasjon når det gjelder individuell plan. Siden viser ulike linker til utfyllende informasjon vedrørende IP. Ellers har mye av prosjektstillingen gått med til direkte bistand til koordinatorer og andre deltakere i IP. Kommunen har et godt samarbeid med DPS, og ansatte der har fått koordinatortilgang og kan starte arbeidet med opprettelse av IP allerede der. Prosjektstillingen har vært med på å bidra til samarbeid på tvers av kommunene i værnesregionen. Vi ser viktigheten med å spre kunnskap om erfaringer vi opparbeider oss ved bruk av dette elektroniske verktøyet. Det har blitt opprette nettverkssamling for lokale administratorer, hvor Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og Frosta møtes for å utveksle slike erfaringer. Har også deltatt på regionale nettverkssamlinger, hvor alle kommuner med sampro i Nord-Trøndelag har møttes for å dele på erfaringer som hver enkelt kommune har ved bruk av sampro. 3. RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE 3.1 Resultat Da vi startet med sampro i april 2010, hadde Stjørdal kommune alle sine individuelle planer som nevnt i fagsystemet Profil. Pr hadde Stjørdal kommune 125 registrerte planer i Profil. Ut i fra statistisk sentralbyrå (SSB) sine tall, hadde vi et befolkningsantall på innbyggere pr Det vil si at 0,58 % av vår befolkning hadde individuell plan. Ut i fra gjennomført behovsanalyse, ser en ønsket fordelingen av individuelle planer slik ut: Enhet Barne- og avlastningstjenesten Oppfølgingstjenesten Miljøarbeidertjenesten Miljøarbeidertjenesten Halsen sone Skatval sone Hegra sone Lånke sone 0 0 Fosslia bosenter Rehabilitering (fysio/ergo) Boligtildeling 3 3 Pr opplyser SSB at innbyggerantallet i Stjørdal kommune er beregnet å være innbyggere. Av disse har 137 (0,63 %) registrerte individuelle planer (profiltall). 95 av disse planene er lagt inn i Sampro (dvs. 0,44 %). Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 5

6 Pr opplyser SSB at innbyggerantallet i Stjørdal kommune er på innbyggere. Av disse var 175 personer (0,79 %) registrert med individuell plan i profil. Av disse var 144 (0,65 %) registrert inn i sampro. Ut i fra diagrammene, ser vi en jevn økning i bruk av individuell plan. Måltallene vist fordelt enhetsvis fra utskrift IPLOS reg. i Profil: Enhet Reg. i Profil pr Barne- og avlastningstjenesten 89 Oppfølgingstjenesten 54 Miljøarbeidertjenesten 1 16 Miljøarbeidertjenesten 3 6 Halsen sone - Skatval sone 1 Hegra sone - Lånke sone 1 Fosslia bosenter - Rehabilitering (fysio/ergo) 3 Boligtildeling 4 Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 6

7 Det viser seg fortsatt at mange av koordinatorene som har fått opplæring og oppfølging for å ta i bruk sampro, ennå ikke har utført sin oppgave. Det er blitt tilbudt hjelp i form av bistand til oppstart av planskriving, noe som ser ut til ikke å ha fungert for alle enhetene. Mange enheter har sett nytteverdien av dette redskapet, og bruker sampro aktivt i sitt arbeid sammen med tjenestemottakeren. Mange enheter benytter seg også av dette verktøyet for lettere samarbeid med andre tjenesteytere i planarbeidet. Barneog avlastningstjenesten har vært den enheten med størst aktivitet i sampro. De hadde i utgangspunktet mest erfaring og kunnskap om IP før igangsetting av sampro, men ser hvor mye sampro har bidratt til å forenkle planarbeidet for koordinatorene. Dette ser vi i form av mer jevnlig jobbing med planen, hos flere er planen blitt dynamisk. Oppfølgingstjenesten har også vært svært flink til å ta i bruk sampro. Flere har gitt tilbakemelding på at sampro forenkler samarbeidet med andre tjenesteytere på tvers av etater og forvaltningsnivå, som for eksempel et godt samarbeid med bla. DPS (distriktspsykiatrisk senter). Sampro har også bidratt til tydeligere tildeling av ansvarsoppgaver/-områder for hver enkelt tjenesteyter i den enkelte plan. Når det gjelder miljøarbeidertjenesten (etter sammenslåing av MATJ 1 og MATJ 3), er det stor variasjon i bruk av sampro. Noen avdelinger bruker sampro aktivt, mens andre avdelinger ikke har sett nytteverdien hittil. Selv om disse avdelingene har fått flere påminnelser om å ta i bruk sampro og fysisk bistand til oppstart av planskriving, ser man at dette ikke har hatt noen effekt. Fysio- og ergotjenesten har sett at dette er et fremtidig verktøy, og bruker sampro til tjenestemottakere som de ser har behov for sammensatte og koordinerte tjenester. Når det gjelder eldre tjenestemottakere, lyktes det ikke å opprette individuell plan for denne gruppen. Når det gjelder enheter utenfor etat omsorg, har mange vært positive til å ta i bruk sampro. Vi ser at NAV allerede har startet arbeidet med opprettelse av IP til de tjenestemottakerne som vil ha behov for ulike tjenester i tiden fremover. DPS er svært positive til å bruke dette verktøyet, og starter gjerne arbeidet med opprettelse av IP. Opplæring er gitt til behandlere ved DPS. To ansatte i barnevernet har fått opplæring i bruk av sampro, og benevnes som ressurspersoner for individuell plan og sampro i barnevernstjenesten. Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 7

8 3.2 Måloppnåelse Som utgangspunkt ble det satt opp en målsetting med fire ulike delmål, skissert slik: 1 Delmål Alle enheter i etat omsorg skal ha kunnskap om Sampro. Det ble valgt ut 1-2 ressurspersoner fra enkelte enheter i omsorg som hadde kjennskap til IP, til den første opplæringen for koordinatorer (i regi av Visma). De fikk videre i oppgave å lære opp sine medarbeidere i tilhørende enhet. Mange fikk bistand fra administrator ved behov. Ellers har det vært opplæring gruppevis fra hver enhet på datarom med mulighet for å starte planarbeidet allerede samme dag. Mange har blitt kjent med systemet ved å opprette en fiktiv plan for å få prøve seg først. Dette har ufarliggjort planarbeidet! 2 Delmål Utvalgte/aktuelle enheter skal ta i bruk systemet før utgang av Start der det er størst gevinst, var et godt råd fra Visma. Derfor ble det oppstart på enhetene med mest kunnskap og erfaring med bruk av IP. Men før utgangen av 2010, var stort sett alle enheter inkludert i bruken av sampro. Det har vært varierende aktivitet, men flere ser nytteverdien i bruk av sampro. 3 Delmål Alle samarbeidspartnere/plandeltakere og aktuelle planeiere skal ha kjennskap til Sampro. Det ble gjennomført såkalt workshop. Det ble delt opp i tre grupper i opplæringen; en for planeiere, en for koordinatorer og en for deltakere for øvrig. Det var godt oppmøte fra koordinator og deltakere, dog mindre fra planeiere. Jeg antar at dette kommer av at de har fått god nok opplæring og støtte fra koordinator i planarbeidet. Informasjonsskriv som gjelder koordinatorer, er blitt sendt ut pr. mail til egen gruppe for koordinatorer i sampro. Slik har alle registrerte koordinatorer blitt informert til enhver tid. Internett er en viktig informasjonskilde. Derfor ble det fokusert på god/utfyllende informasjon om IP og sampro på Stjørdal kommune sine hjemmesider. Dette er tilgjengelig for alle. 4 Delmål Overføre eksisterende IP fra Profil til Sampro. Ut fra rapporter utkjørt fra IPLOS registrering av individuell plan i Profil, målt opp mot rapport fra sampro, ser vi fortsatt at dette delmålet ikke er oppnådd. Det er flere grunner til det. Noen er IPLOS-registrert med IP som verken har IP i profil eller sampro, samtidig som det kan være mangelfull info om koordinator. På de fleste tjenestemottakere som er registrert med IP i profil, har ikke koordinator gjort jobben sin med å føre den over til sampro. Lokal administrator har purret på de dette gjelder, uten resultat. Administrator har bistått til igangsetting, men ingenting har skjedd i ettertid. Deres enhetsleder er varslet, og må ta det videre selv. Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 8

9 3.3 Erfaringer fra prosjektet Suksessfaktorer Dette prosjektet bekrefter at det krever gjentatt motivasjon og opplæring for å ta i bruk et nytt samarbeidsverktøy. Viktige suksessfaktorer har vært en egen prosjektkoordinator som har vært fleksibel til å bistå med hjelp der det har vært behov for det. Prosjektkoordinator har hatt jevnlig kontakt med koordinatorene via e-post, telefon og besøk på tjenestestedene. Tverrfaglig samarbeid og opplæring har vært av avgjørende betydning. Hjelpemidler som retningslinjer og brosjyrer/hefter, har også gjort implementeringen lettere. Nettverkssamlinger Lokal administrator Stjørdal har tatt initiativ til å invitere lokale administratorer for sampro i Værnesregion til samlinger 2 ganger i året. Dette har vært nyttig i form av diskusjoner om praktiske spørsmål i bruk av sampro, utveksle erfaringer samt drøfte ulike problemstillinger som har dukket opp. Ringvirkninger av prosjektet I løpet av prosjektperioden er sampro innført som et verktøy i etat omsorg. Prosjektperioden har satt fokus på bruk av elektronisk IP, og bidratt til at også andre kommuner har blitt mer aktiv i bruk av sampro og IP. Administrator har fått henvendelser fra helsefaglige studenter som har skrevet oppgaver relatert til IP og sampro. 4.KONKLUSJON Hovedmålet i prosjektet var å implementere individuell plan i samarbeids- og koordineringsverktøyet SamPro i løpet av Dette målet er oppnådd med økning av antall planer i kommunen. Dette kan skyldes i stor grad det fokuset som har vært omkring arbeidet med individuell plan, samt tjenesteyternes plikt til å utarbeide og tjenestemottakernes krav på å få utarbeidet en IP. Samhandlingsreformen har også fokus på arbeidet med individuell plan, så IP og sampro er kommet for å bli! Dette prosjektet viser at implementering av et nytt samarbeidsverktøy kan være en lang prosess som krever tid, motivasjon, systematisk oppfølging og gjentatt informasjon og opplæring. Etter endt prosjektperiode, er det besluttet å dele lokal administrator ansvaret i to: en ansvarlig for barn og unge, og en ansvarlig for de voksne. Lokal administrator for barn-/unge (og unge voksne som faller naturlig inn under denne enheten): Bente Jørgensen, Barne- og avlastningstjenesten. Tlf.: Lokal administrator for voksne: Elin Kristiansen, Oppfølgingstjenesten. Tlf.: / Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 9

10 Stillingsinstruks for lokal administrator: - Sørge for at sampro brukes i tråd med gjeldende forskrifter og avtaleverk. - Legge inn de som skal ha rollen som koordinator i sampro. - Kjøre ut rapporter fra sampro og profil. Lokale administratorer møtes 1-2 ganger i året for å kjøre ut rapporter og evaluere hvordan driften av systemet går. Ut i fra rapporter ser man bla. hvor mange av planene som er aktive og passive. Viktig at antallet stemmer overens med antall IP i profil under brukerliste, oversikt over brukere med IP. En kort rapport skrives ut og evalueres. - Bistå enhetene ved behov for hjelp når det gjelder arbeidet med sampro. Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 10

11 VEDLEGG 1: KOMMUNER MED SAMPRO I MIDT-NORGE: Visma SamPro kommuner pr i HMN: Følgende har i dag Visma Sampro: Aure, Haram, Ørsta, Sykkylven, Volda, Sunndal, Molde, Aukra, Stranda, Nesset, Surnadal, Giske, Vestnes, Ulstein, Hareid, Skodje, Sula Følgende har i dag Visma Sampro: Klæbu, Hitra, Frøya, Trondheim, Rissa, Åfjord, Bjugn, Ørland, Selbu, Tydal, Skaun Følgende har i dag Visma Sampro: Frosta, Verdal, Levanger, Inderøy, Meråker, Stjørdal, Leksvik, Mosvik, Overhalla, Grong Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 11

12 VEDLEGG 2: OVERSIKT OVER LOKALE ADMINISTRATORER I SAMPRO I VÆRNESREGIONEN: Kommune Kontaktperson E-postadresse Telefon Stjørdal Barn og unge: Bente Jørgensen Voksne: Elin Kristiansen / Meråker Harald Meinhardt / Selbu Carole Ann Wagnild / Tydal Marit Uthus Frosta Liv Leth Olsen Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 12

13 VEDLEGG 3: INFORMASJONSSKRIV SENDT UT TIL ALLE FASTLEGENE MED VEILEDNING FRA KOMMUNEOVERLEGE. FASTLEGENE I STJØRDAL KOMMUNE: HVORDAN BRUKE SAMPRO OG INDIVIDUELL PLAN? Stjørdal kommune skriver individuelle planer (IP) i det elektroniske verktøyet Sampro. Sampro tilbyr sikker tilgang til IP via internett og oppfyller de lovkrav som stilles. Dette er et brukervennlig system som gir pasienten tilgang til sin egen plan. Systemet hjelper oss å kommunisere på tvers av faggrenser og forvaltningsnivå. Fastlegen blir lagt til i systemet. Dere får en rask oversikt over hvilke av deres pasienter som har en IP. Gjør følgende: 1. Gå inn på internet 2. Logg på med brukernavn og passord. Engangskode (tall) vil bli sendt til deg på mob. el. mail. Skriv inn det, og trykk logg på. 3. Du kommer nå til startsiden, trykk hent alle. 4. Da vil du få opp en liste over de pasientene du har med IP. Her får du en rask oversikt over endring i plan eller melding til meg for hver enkelt pas. 5. For å gå inn på en enkelt pasient, trykk på navnet til pasienten. 6. Da er du inne på vedkommende sin plan. Hvis du ønsker å endre ditt brukernavn eller passord, gå inn på fanen deltakere, trykk en gang på ditt navn for å få en ramme rundt deg. Trykk deretter detaljer, da kommer dine opplysninger opp. Under punktet for varslinger, kan du selv hake av hvordan du vil bli varslet om endringer i den enkelte plan. Anbefaler at dere blir varslet om melding til meg, da innkallelse til bla. viktige møter/ansvarsgruppemøter og referater/notater skrives inn her etter hvert. Det er fem faner i plan: Hjem (start, kalender, melding, logg), Mål og aktiviteter (aktuell, historikk), kartlegging (om meg selv, livsområder), deltakere og liste planer. Lykke til! Har du spørsmål om noe når det gjelder IP og bruk av Sampro? Ta gjerne kontakt med meg på tlf / mob Sissel Risberg,Lokal administrator, Sampro. Stjørdal kommune. Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 13

14 VEDLEGG 4: HVORDAN STARTE MED IP I SAMPRO Les igjennom SamPro perm på personalrommet. Ta alltid samtykkeerklæring og "enkel brukerveiledning" med på ansvarsgruppemøter. Innhent samtykke fra de som skal stå som plandeltakere. Husk å innhente mobilnr. og/eller mailadresse for tildeling av engangspassord ved pålogging. Etter samtykke er innhentet, skrives planen inn i Sampro. Når vi legger til plandeltakerne, må hver enkelt bli varslet om sitt brukernavn og passord og om vedkommende får tilsendt engangskode pr. sms eller mail. Foreslår at vi bruker de tre første bokstavene i for- og etternavnet som brukernavn, og vi setter Sampro10 som standard passord (husk en stor bokstav og kombinasjon mellom tall og bokstaver). Hver enkelt deltaker endrer sitt eget passord. Tildeling av brukernavn og passord gjøres bare første gang vedkommende legges til i sampro. Er vedkommende lagt inn tidligere, trykker du bare på "bruk eksisterende person" etter at du søker opp vedkommende. Når planen er ferdig skrevet, anbefales det å skrive ut et eksemplar for å ha i arkiv. Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO Side 14

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE. Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune

PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE. Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune 1 PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune 2 Innhold 1. BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Mål... 3 1.3. Mandat... 4 1.4. Målgruppa...

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens. Sammen om kvalitet. Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid

Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens. Sammen om kvalitet. Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens Sammen om kvalitet Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal, Re og Konsens 2014-2016 Delrapport 09.02.2015

Detaljer

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp Rapport publisert august 2014 Dokumentasjon Helsehjelp Prosjekt gjennomført I Tromsø kommune 2012-2013 «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer