Årsrapport 2013 UHT Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 UHT Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Årsrapport 2013 UHT Nord-Trøndelag Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ leder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1

2 Innhold 1. Nasjonale føringer Organisering... 3 Styringsgruppen... 3 Prosjektgruppen... 3 Styringsrådet Samarbeid Regionalt nettverk Politisk sak Prosjekt Finansiering Utfordringer i Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 2

3 1. Nasjonale føringer Etablering av Utviklingssentre for hjemmetjenester (UHT) er en relativ ny og omfattende satsing innen helse- og omsorgssektoren hvor det gis tilskuddsmidler over statsbudsjettet til særskilte utviklingstiltak. Tiltaket har som formål å stimulere til fagutvikling, praksisnær forskning, utvikling av gode læringsmiljøer og økt kunnskap om tjenestens behov for kompetanseutvikling. Gjennomføring av tiltakene skal gi styrket faglig kompetanse og bidra til god kvalitet i hjemmetjenesten. Samtidig legges vekt på styrking av brukermedvirkning og ny kunnskap om organisering og bemanning av tjenestene. Utviklingssentre for sykehjem ble etablert fra 1999, ett i hver helseregion. I Midt-Norge var Søbstad Helsehus i Trondheim først ute. Utviklingssenter for sykehjem (tidl. kalt undervisningssykehjem) i Nord-Trøndelag ble tildelt Verdal bo- og helsetun i 2007, et sykehjem med 73 plasser, etablert i februar I Møre- og Romsdal har Rokilde sykehjem i Kristiansund denne funksjonen. Utviklingssentre for hjemmetjenester, ett i hvert fylke (tidl. kalt undervisningshjemme-tjenester) ble utpekt sommeren Etableringen ble sett på som et viktig tiltak for videre utvikling av helse- og omsorgstjenesten i tråd med føringene i Omsorgsplan I Midt-Norge har Ålesund kommune i Møre og Romsdal og Åfjord kommune i Sør-Trøndelag samme status som Stjørdal kommune, med hvert sitt Utviklingssenter for hjemmetjenester. 2. Organisering Høsten 2009 gikk delvis med til å gjøre prosjektet om undervisningshjemmetjenesten kjent i kommunen og med våre samarbeidspartnere. Det ble besluttet å etablere 3 nivå i prosjektorganisasjonen: Styringsgruppe Prosjektgruppe Styringsråd Prosjektet med utviklingssenter er forankret politisk hos kommunestyret og vår daværende fagkomité, komité omsorg (nå: komite levekår). Likedan er det forankret administrativt på toppnivå hos rådmannen og hos vår etatssjef omsorg med sine enhetsledere. Styringsgruppen Styringsgruppen består av enhetslederne i etat omsorg med etatssjefen i spissen. Møter i styringsgruppen har vært holdt som en del av enhetsledermøtene. Prosjektgruppen Prosjektgruppen består av 5 enhetsledere, 1 hovedtillitsvalgt som representerer organisasjonene, prosjektleder for velfersteknologiprosjektet, og spesialrådgiver ved etatssjefens stab som leder for utviklingssenteret, til sammen 8 personer. Det ble sett på som viktig at de ulike tjenesteområdene i etat omsorg skulle være representert i prosjektgruppa. Det var viktig at prosjektet ikke bare arbeidet med den tradisjonelle eldreomsorgen. Dette førte til at også tjenesteområdene innen miljørarbeidertjenesten/tjenester til psykisk utviklingshemmede, rus, psykiske lidelser, demens, institusjonstjenesten ble representert. Styringsrådet Vi har et bredt sammensatt styringsråd, med representanter fra utdannings- og forskningsmiljø og fra viktige samarbeidsaktører: Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 3

4 1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, sosial-, helse- og barnevernsavdelingen 2. Helse Midt-Norge 3. Rusbehandling Midt-Norge 4. Distriktspsykiatrisk senter (DPS) 5. Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for helsefag (HiNT) 6. Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for helse- og sosialfag (HiST) 7. NTNU 8. Senter for omsorgsforskning Midt-Norge (SOF) 9. Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) 10. Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag, Verdal kommune (USH) 11. Værnesregionen 12. Fysio-/ergoterapitjenesten, Stjørdal kommune 13. Stjørdal eldreråd/ Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brukerrepresentant 14. Mental Helse Stjørdal, brukerrepresentant Det gjennomføres møter med styringsrådet hvert halvår. Prosjektgruppen deltar i styringsrådsmøtene. Referatene under viser status ved våre prosjekt i Styringsrådsmøtet referat Sak 1 VELFERDSTEKONOLOGIPROSJEKTET v/solrunn Hårstad Samhandlingsreformen stiller større krav til kommunene, vi får flere eldre og hjelpetrengende, vi får mindre pleiepersonell. Dette er bakgrunnen for at Utviklingssentret og Stjørdal kommune ønsker å satse på velferdsteknologi inn i omsorgssektoren. Målet er at teknologien skal bidra til økt trygghet og mestring hos brukere slik at man vil være mest mulig selvstendig og bo lengre hjemme. Det er satt ned ei prosjektgruppe som skal kartlegge/ utrede hvordan ta i bruk velferdsteknologi. I gruppa sitter medlemmer fra RO, SOF, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og ansatte i Stjørdal kommune. Kort orientering om prosjektet «Bo lengre hjemme» Spørsmål fra Guri om hva ønsker vi å bruke sensorsignalene på? Eks fall- hvilke tiltak blir utløst etter gjentatte fall. Dette er noe som vi må jobbe videre med når vi får alt i drift. Sak 2 LÆRINGSNETTVERK FOR LEGEMIDDELBRUK v/inger Lise Fiskvik Nasjonalt prosjekt med bakgrunn i pilotprosjekt i 3 kommuner, Oslo (Bjerke), Bærum (Rykkin/Sandvika), Eidsberg. Prosjekt ble gjennomført i sykehjem i 2012, for hjemmetjenester i Deltar i 3 nasjonale seminar, jan., april og sept. I Stjørdal deltar gruppe på 6: Sykepleiere og vernepleiere i Halsen sone og Miljøarbeidertjenesten samt kommuneoverlege. Samstemmighet av legemiddellister. Farmasøyt skal være med. Alle fastlegene er invitert til å delta med gjennomgang av en eller flere av sine pasienter. Inngår samarbeid med Utviklingssenteret i Verdal, for å spre kunnskap i Nord-Trøndelag og motivere for opprettelse av egne nettverk og bedre legemiddelhåndtering i sin kommune. Sak 3 ORIENTERING OM FACETIME PROSJEKT v/rune Hyldmo I forbindelse med et program i Innovasjonsledelse hvor Solrunn Hårstad, Arne E Tveit og Rune Hyldmo deltar, har vi utviklet et prosjekt som handler om utprøving av FaceTime (videokommunikasjon) som supplement til trygghetsalarm i hjemmebaserte tjenester. 3 tjenestemottakere ved Skatval bosenter har fått tilbud om å kunne benytte FaceTime, et program for videokommunikasjon på Ipad, for å supplere trygghetsalarm. Prosjektet ønsker å se nærmere på hvordan bruk av videokommunikasjon påvirker trygghetsopplevelsen i kontakten med personalet, og om behovet for fysiske besøk endrer seg når tjenestemottakeren ser den en snakker med. Videre ønsker prosjektet å se om det er mulig å erstatte tilsynsbesøk eller andre tjenester fra kommunen med videokommunikasjon. Sak 4 KUNNSKAPSDELING/ SPREDNING v/arne E. Tveit Etterprosjekt med kunnskapsdeling av Kreft/lindring og Kols i Nord-Trøndelag. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 4

5 4 sykepleiere skal spre kunnskap om prosjektene og motivere til dannelse av ressursteam, bruk av oppslagsperm og undervisningsopplegg Fylkesmannen har bevilget midler for å dekke inn halvparten av kostnadene. Styringsråd referat Sak 1 DEMOROM FOR VELFERDSTEKNOLOGI v/grete Skjøstad Grete orienterte om bakgrunn og hensikt med demonstrasjonsrom i velferdsteknologi. Rommet i DMS-bygget skal offisielt åpnes med snor-klipping av ordføreren tirsdag 26.november kl Det er utlyst navnekonkurranse om hva barnet skal hete. Sak 2 STATUS I VELFERDSTEKNOLOGIPROSJEKTENE v/solrunn Hårstad Solrunn redegjorde for hvor langt de ulike prosjektene er kommet pr. i dag, samt inviterte til dialog rundt flere sider ved prosjektene. Det ble vist en video om velferdsteknologiprosjektene: Link til kort versjon: Link til lang versjon: Sak 3 LÆRINGSNETTVERK FOR LEGEMIDDELBRUK v/inger Lise Fiskvik Inger Lise og Anne Merete deltar i prosjektgruppa i fylket. 15 av 22 fastleger i kommunen har deltatt i gjennomgang av legemiddellister. Er i startgropen for etablering av læringsnettverk i fylket. Sak 4 DIVERSE ENGASJEMENT FRA UHT Arne orienterte om at Utviklingssenteret er involvert i flere prosjekt: - Demensomsorgens ABC - Kunnskapsdeling i fylket i Kreft/lindring og Kols, sammen med Fylkesmannen - Velferdsteknologisøknad med Værnesregionen og det Midt-Norske Velferdsteknologiprosjektet - Studiet Kunnskapsbasert praksis ved HiNT/SOF - Stimulering til kompetanseheving i masterprogram 3. Samarbeid Samarbeid er et stikkord i konseptet med utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Samhandlingsreformen fokuserer på det samme, samarbeid innad i kommunen, mellom kommuner og mellom forvaltningsnivå. Utviklingssentrene er aktive deltakere på flere samhandlingsarenaer. Disse vil også kunne bidra til at vi når våre mål og hjelp til å holde stø kurs i prosjektene våre. Her er skissert noen av samhandlingsarenaene våre: Helsedirektoratet inviterer til nasjonale konferanser med 40 aktuelle kommuner som har utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og 18. september 2013 var utviklingssentra samlet på Gardermoen sammen med Sentre for omsorgsforskning og 27. september 2013 var utviklingssentra samlet i Drammen sammen med Helsedirektoratet. UHT i Møre og Romsdal (Ålesund), Sør-Trøndelag (Åfjord) og Nord-Trøndelag (Stjørdal) deltar sammen i regionalt nettverk med USH, fra Kristiansund, Trondheim og Verdal kommune og 5.juni 2013 var det samling i det regionale nettverket på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Verdal kommune var vertskap denne gangen. For 3. gang ble Helse- og omsorgskonferansen arrangert i Nord-Trøndelag som et samarbeid mellom Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge og Utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester i Nord- Trøndelag. Konferansen ble gjennomført på Stiklestad Nasjonale Kultursenter 19.september Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 5

6 personer deltok, 15 fra Stjørdal kommune, derav 2 folkevalgte. Tema for dagen var «Innovasjon i helse- og omsorgstjenesten». Foredragene dekket områder som Personer med demens, Etisk forflytning, Livsglede satt i system, Kultur som bidragsyter, Aktiv i eget liv, Helsefremming som sosial innovasjon. Prosjektleder for velferdsteknologiprosjektet i UHT Nord- Trøndelag Solrunn Hårstad holdt foredraget: «Er velferdsteknologi et nyttig virkemiddel for å møte fremtidas omsorgsutfordringer?» UHT i Stjørdal har fra starten av hatt en strategi om å benytte ressurspersoner fra styringsrådet i de ulike prosjekta som igangsettes. Det gjelder eksempelvis Fylkesmannen, Senter for omsorgsforskning, RO, Høgskolen i Nord-Trøndelag m.fl. En viktig målsetting for utviklingssentra er å spre erfaring og kunnskap til andre kommuner i fylket. Det er tatt initiativ fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og utviklingssentra i Verdal og Stjørdal om å slippe til med informasjon og erfaringsspredning i de mange ulike fora som samler fagfolk i nettverk og ledere i hele Nord-Trøndelag jevnlig. Samarbeidet både nasjonalt, regionalt og lokalt er helt i tråd med intensjonen for Samhandlingsreformen. Utviklingssenteret lokalt har allerede stimulert til samarbeid på flere nivå. Her nevnes særlig samarbeidet mellom fylkene i Midt-Norge, mellom sentrale aktører som Fylkesmannen, utdannings- og forskningsmiljøene, og Værnesregionen. Strategiplanen for Utviklingssentra gjennomsyres også av nasjonale føringer fra ulikt arbeid på myndighetsnivå, som St. melding nr.25 Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer, St. melding nr. 47 Samhandlingsreformen rett behandling på rett sted til rett tid og Omsorgsplan Regionalt nettverk I noen år før UHT ble etablert har det eksistert et regionalt nettverk i Midt-Norge for de 3 sentra for sykehjem i Kristiansund, Trondheim og Verdal. Høsten 2009 ble de nye utviklingssentra for hjemmetjenester invitert med, Ålesund, Åfjord og Stjørdal. Samlingene veksler mellom de 6 forskjellige kommunene med utviklingssentre. Vertsskapskommunen har hatt ansvaret for dag 1, mens på dag 2 har Senter for omsorgsforskning Midt-Norge hatt regien. I 2013 ble nettverkssamlingen gjennomført i Verdal 4. og 5.juni. Første dagen var tema «Forbedringsarbeid og nettverk». Andre dagen hadde SOF Midt-Norge ansvaret. Her ble tema «Modell for kvalitetsforbedring i eget fylke på hvilken måte kan USHT bidra til å styrke kommunene i å drive med systematisk forbedringarbeid.» 5. Politisk sak Vi har lagt vekt på at prosjektet med UHT skal være forankret i administrativ og politisk ledelse. Politisk miljø har fått seg forelagt saksframlegg underveis. Under er saksframlegg i Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet 1/ Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2/ Komite Levekår 1/ Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 6

7 Utviklingssenteret for hjemmetjenester - virksomhetsplan 2013 Vedtak i Komite Levekår Komite levekår ønsker at Utviklingssenteret for hjemmetjenester fortsatt arbeider med å videreutvikle helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering Behandling i Eldrerådet Uttalelse: Rådmannens forslag til vedtak tiltres, med tillegg av følgende: Eldrerådet følger med interesse det som skjer i regi av "Utviklingssenter for hjemmetjenetser, og ser satsingen som en viktig tilrettelegging for eldre som ønsker og har mulighet for å "bo lenger hjemme". Virksomhetsplanen synes oversiktlig og vesentlig, men også så ambisiøs at det er viktig at den følges opp tett og systematisk for å sikre praktiske forbedringer helt ut til den enkelte bruker. Vedlagt: Virksomhetsplan 2013 for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sak 59/12 Komite levekår : Utviklingssenter for hjemmetjenester - årsrapport 2011 Sak 121/12 Kommunestyret : Utviklingssenter for hjemmetjenester rapport Sammendrag: Fra virksomhetsplanen 2013 for Utviklingssenteret for hjemmetjenester kan det oppsummeres med slike satsingsfelt: Erfaringsutveksling og kunnskapsdeling Oppdatere og vedlikeholde lokal og nasjonal nettside Videreutvikle undervisning gjennom videokonferanser Økt samhandling med utviklingssentra i Midt-Norge, særlig Utviklingssenter for sykehjem i Verdal og Senter for omsorgsforskning Midt-Norge Produksjon av brosjyre, rollups, power-points, prosjektrapporter, annet verktøy Oppstart med prosjekt innen velferds-/omsorgsteknologi Innen velferds-/omsorgsteknologi er disse prosjektene prioritert: Sporingsteknologi Robotteknologi Sensorteknologi Kommunikasjonsteknologi Vurdering Rådmannen ønsker å informere om planlagte prosjekt og satsingsområder i 2013 for Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 7

8 VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR UTVIKLINGSSENTER FOR HJEMMETJENESTER NORD-TRØNDELAG Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Satsingen er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet og er en videreutvikling av satsingen Undervisningssykehjem som startet i I hvert fylke er etablert to utviklingssentre: et utviklingssenter for sykehjem og et utviklingssenter for hjemmetjenester. A. Visjon for satsingen Utvikling gjennom kunnskap B. Hovedmål Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket C. Delmål Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonale definerte satsingsområder Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenesten D. Hensikten med satsingen Å stimulere til forpliktende samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner, kommune, fylkesmann og stat Å understøtte gode lokale initiativ til kvalitetsforbedring ved å gi økonomisk tilskudd til to utvalgte kommunale enheter i hvert fylke Å stimulere til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av kommunene i fylket og nasjonalt E. Satsingsområder i 2013 Erfaringsutveksling og kunnskapsdeling Planlegge og iverksette erfaringsutveksling og kunnskapsdeling innen områdene Kreft/lindring og Kols, gjennomførte prosjekt i Rapporter og oppslagsverk elektronisk. Besøke kommuneregionene i Nord-Trøndelag, eller enkeltkommuner for å: - presentere prosjektene - tilby materiellet oppslagsverk/undervisningsopplegg - motivere og inspirere til å danne interkommunale/kommunale ressursgrupper - legge til rette for kompetanseheving i hjemmetjenesten slik at brukerne i størst mulig grad kan motta nødvendig hjelp i hjemmet Oppdatere og vedlikeholde lokal og nasjonal nettside Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 8

9 - Korrigere og holde à jour den nasjonale nettsiden, med innsending av prosjektrapporter, lenker til fagstoff, info/tips - Forbedre oppbyggingen av den lokale nettsiden med bedre struktur og god tilgjengelighet, - Prosjektkoordinator er journalist, og prosjektleder er redaktør Videreutvikle undervisning gjennom videokonferanser - Kartlegge hvilke kommuner/institusjoner i Nord-Trøndelag som har videokonferanseutstyr - Lage en halvårsplan for undervisning, og legge til rette for medvirkning med undervisning fra deltakende kommuner Økt samhandling med utviklingssentra i Midt-Norge, særlig Utviklingssenter for sykehjem i Verdal og Senter for omsorgsforskning Midt-Norge - Trekke veksel på andre utviklingssentre - Vedlikeholde kontaktnett med nøkkelpersoner/ildsjeler i alle kommunene i Nord- Trøndelag. Utsending av jevnlig informasjon til disse - Tilby kommunene i fylket en prosjektbase - Utvikle samarbeidet og avtalen med omsorgsforskningssenteret Produksjon av brosjyre, rollups, power-points, prosjektrapporter, annet verktøy - Til bruk ved presentasjon av utviklingssenteret - Ved konferanser, stands o.l. Oppstart med prosjekt innen omsorgsteknologi - Sporingsteknologi Er deltaker i Trygge spor, GPS-sporing for demente. 1 bruker ved bosenter - Robotteknologi Utprøving av robotstøvsugere og spyletoalett ved bosenter, i samarbeid med Sintef - Sensorteknologi I oppstartfase med prosjektet «Bo lenger hjemme». Skal teste ut sensorteknologiske løsninger hos brukere: fall-, bevegelses-, dør- og temperatursensorer i Halsen og Hegra sone, med oppstart medio jan Kommunikasjonsteknologi Utprøving av Mobil omsorg for ansatte Lage prosjektbeskrivelser 6. Prosjekt Utviklingssenteret har siden høsten 2009 arbeidet med 4 prosjekt: - Innsatsteam - Implementering av Individuell plan i Sampro - Kreft og lindring - Kroniske lungesykdommer Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 9

10 De 2 første prosjektene ble avsluttet i 2010, de 2 siste i Første halvår 2012 ble brukt til å sammenfatte og skrive ferdig prosjektrapportene. Dette i samarbeid med SOF Midt-Norge. Pågående prosjekt i 2013: - Velferdsteknologi - Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk - Demensomsorgens ABC Pågående planlegging i 2013 av nye prosjekt: - Kunnskapsdeling - Hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi Prosjektkoordinator ble ansatt fra en i 80 % stilling via UHT Nord-Trøndelag. Hun gikk inn i funksjon som prosjektleder for velferdsteknologiprosjektene, herunder å innhente erfaringer fra andre kommuner/ prosjekt, kartlegge behov og utrede bruk av ulike løsninger i etat omsorg. Deretter å spre kompetanse om erfaringer fra ulike prosjekt til andre samarbeidskommuner og kommuner i Nord-Trøndelag. Velferdsteknologiprosjektet har bestått av flere delprosjekt: Bruk av nettbrett som supplement til trygghetsalarm, Etablering av Smartbo (demonstrasjonsrom med velfersteknologisk utstyr), Utprøving av sensorteknologiske løsninger (dørsensor, temperatursensor, bevegelsessensor, fallsensor) i brukers hjem. Alle prosjektene er forankret politisk, administrativt og ute på enhetene. Det er også en overordnet prosjektgruppe som holdes orientert om prosjektets status og kommer med innspill på hvordan videreutvikle prosjektene og forslag til nye tiltak. Prosjektgruppen er sammensatt av brukerrepresentanter, tillitsvalgte, fagkoordinator i kommunen, fysio- og ergoterapeuttjenesten i kommunen, stab, Senter for omsorgsforskning og RO. A. Bruk av videokommunikasjon Dette er en kvalitativ pilotstudie. Helsepersonalet og aktuelle brukere ved et bosenter i kommunen ble lært opp i bruk av videokommunikasjon på nettbrett som et supplement for trygghetsalarm. Det viste seg at brukere av trygghetsalarmer ikke gikk ned blant disse brukerne. Resultatet fra prosjektet viser at videokommunikasjon var positivt for noen brukere. De ble mer selvstendig og fikk bedre sosial kontakt med sine pårørende, og således fikk økt sin livskvalitet. Nettbrett med videokommunikasjon synes å bedre hverdagen for noen, mens andre ikke gjør seg nytte av det. For helsepersonalet kan det være effektivt om de får brukerne til å benytte det. Dette viser at nettbrett med videokommunikasjon må tilpasses og vurderes i nært samarbeid med den enkelte brukers, pårørendes og helsepersonalets behov, ønsker og muligheter. Et av målene med prosjektet var å skaffe suksesshistorier, som kunne fremstilles i media. Det ble publisert en artikkel i lokalavisene På den måten formidler man erfaringer til alle innbyggerne i kommunen, og kanskje å stimulere til at flere tar dette i bruk. B. For- prosjekt Bo lengre hjemme Det er gjennomført et for-prosjekt, der Værnesregion, sammen med Telenor Objekts, Visma utviklet programvare. Prosjektet handlet om å ta i bruk allerede eksisterende teknologi. Værnesregionen, sammen med leverandør utviklet og testet ut teknologi der varsling av sensorsignaler, oppfølging og dokumentasjon skjer i en integrert løsning (fra sensor via kommunikasjon og datainnsamling direkte til pasientjournal). Det ble testet ulike sensorer i for-prosjektet: fall-, bevegelse-, temperatur- og dørsensor. Prosjektet rettet seg mot brukere som mottar bistand fra pleie og omsorgstjenesten i kommunene. Det er opprettet egen ressursgruppe med fagkoordinatorer fra de enhetene og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 10

11 kommunene som deltar i prosjektet, samt systemansvarlig i de kommunene. Her blir erfaringer og utfordringer delt og belyst for å utvikle prosjektet videre. Underveis i dette prosjektet har ordet «bestiller kompetanse» gitt oss mening. Etter noen måneder har vi gjort oss noen erfaringer- både faglige, etiske og tekniske. De faglige og etiske erfaringene bør man bygge videre på- og dele erfaringer og kompetanse til hele regionen, og dele til andre kommuner i Nord-Trøndelag. De tekniske erfaringene vi har gjort oss handler om type sensorer, hva ønsker vi av forbedring og uttesting av andre typer sensorer. Vi har nå et bedre grunnlag for å stille krav til leverandører for hva som er vårt behov, og bidra med konkurranseutsetting hos leverandørene. Regionen har også skaffet seg kompetanse både faglig, etisk og juridisk. Det vil si at ved møte med personell har man hatt stor fokus på at løsninger skal være minst mulig inngripen i brukers liv, og kommunen skal kun motta signaler man har behov for. Det er igangsatt et hovedprosjekt, basert på er faringene fra hovedprosjektet. Dette prosjektet handler om å teste ut ulike typer sensorer, for deretter å ta en vurdering på hvilke sensorer som kan inngå i en trygghetspakke. Samtidig å ha stort fokus på hvilke sensorsignaler bør inn i journal for å kunne få en enhetlig journalsystem. Målet med prosjektet er å opparbeide en trygghetspakke som en tjeneste i kommunen, med robuste sensorer som tilstrebes å sende mest reelle alarmer. C. Smartbo Smartbo er et rom som består av teknologiske løsninger som viser innbyggerne hvilke løsninger som finnes, og kan tas i bruk. De teknologiske løsningene som presenteres her er et utvalg av ulike løsninger, både av det som kalles hyllevare, teknologiske løsninger fra NAV hjelpemiddelsentral og hva kommunen kan yte som tjeneste i fremtiden. Når man demonstrerer hyllevare, demonstrerer man det som alle innbyggerne kan kjøpe seg for å lette sin hverdag, og som kan bidra til opplevelse av trygghet. Det kan være batterilys, dagsplanlegger, nettbrett, forenklet fjernkontroll. Smartbo er en arena som kan brukes som en informasjonsarena til innbyggerne, samt arena til internopplæring til ansatte i kommune. Her kan man også ta imot besøk av interne og eksterne interesserte, samt leverandører kan få presentere sine produkter i denne arenaen. I juli 2013 ble det laget en prosjektskisse, der målet var å åpne et demonstrasjonsrom for velferdsteknologi innen oktober På grunn av at dialog med leverandører om å få låne teknologisk utstyr tok tid, ble offisiell åpning en måned senere enn planlagt, 26.november. Det er organisert en vertsgruppe som har ansvar for den daglige drift, samt omvisning/ demonstrasjon av de ulike teknologiske løsningene Vi hadde som mål å opprette en arena som kan brukes til internopplæring, til demonstrasjon til kommunens innbyggere og en arena der leverandører kan stille ut sine teknologiske løsninger. Vi skapte stor oppmerksomhet ved offisiell åpning, noe som gjorde til at vi fikk markedsført vårt rom via lokalmedia. Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk Medarbeidere deltok i 3 landssamlinger på Gardermoen 4.-5.februar, 17.april og 12.september. Det ble dannet styringsgruppe for et prosjekt i Nord-Trøndelag for å etablere lokale læringsnettverk i kommunene. Styringsgruppa består av repr. Fra Fylkesmannen, Utviklingssentra i Verdal og Stjørdal, Senter for omsorgforskning Midt-Norge, farmasiutdanningen ved HiNT Namsos. Det er videre inngått avtale med SOF om kjøp av prosjektlederressurs. Dette betales av Utviklingssentra I Verdal og Stjørdal. Læringsnettverket favner både hjemmetjenesten og sykehjem. 12 kommuner deltar i fylkesprosjektet. Målet er at det etableres tverrfaglige læringsnettverk i kommunene som målbevisst arbeider med å bedre rutiner og gjennomgang for å få til riktig Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 11

12 legemiddelbruk. Det gjennomføres fellessamlinger for kommunene (3.desember 2013, 11.mars 2014, 3.juni 2014) der tema er: Info om kampanjen, forbedringsarbeid, opplæring i tiltakspakkene, opplæring i Extranet, tverrfaglig samarbeid, legemiddelbruk hos eldre, dokumentasjon, arbeid i eget team, erfaringsutveksling på tvers av team. De kommunale læringsnettverkene gis veiledning underveis i arbeidet av deltakere i prosjektgruppa. Demensomsorgens ABC Mange ansatte ved Fosslia Bosenter har gjennomgått perm 1 og 2 i Demensomsorgens ABC, et kursopplegg med mange ulike tema, som Kommunikasjon, Personlighet og utvikling, Demens og Alzheimers sykdom, Yngre personer med demens, Atferdsendringer hos demente osv. i juni 2013 ble det imidlertid startet opp ny gruppe i perm 1, bestående av sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter fra alle 4 hjemmetjenestesonene og Fosslia Bosenter. Gruppen møtes 11 ganger lokalt for å diskutere de forskjellige studieheftene. I tillegg deltar de på 2 fagdager sentralt i fylket. Satsingen på Demensomsorgens ABC har sammenheng med Omsorgsplan UHT fikk i november 2012 tilskudd på kr ,- for å drive og delta i kompetanse- og kvalitetsutvikling av tjenestetilbudene til personer med demens. Nye prosjekt planlegges Etter avtale med Fylkesmannen ble det gjort forberedelser til å spre kunnskap om prosjektene Kreft/ lindring og Kols, og bidra til kompetanseheving i disse viktige fagområdene. Det ble gjort forberedelser og sendt ut invitasjon til samhandlingsledere/-koordinator i fylket om å få besøk av 4 prosjektmedarbeidere. Disse vil besøke de 6 kommuneregionene i Nord-Trøndelag. Førs ute er Inn- Trøndelag region med samling på Straumen i Inderøy 22.januar Det ble dessuten gjort forberedelser til et stort nytt prosjekt i Hverdagsrehabilitering. Dette vil etter hvert angå alle medarbeidere som gir pleie- og omsorgstjenester. Prosjektleder tilsettes i 50 % stilling fra 1.januar Forankring er sikret hos rådmann og kommunestyret. Kommunestyret vedtok enstemmig i sitt møte 28.november 2013 at Hverdagsrehabilitering innføres som metode i Stjørdal kommune. 7. Finansiering I forbindelse med opprettelse av UHT lovet Helsedirektoratet tilskudd. Dette er fulgt opp med årlige tilskudd. I 2013 ble det fordelt basistilskudd på kr , og ekstra tilskudd på kr Finansieringen ser slik ut i : År År År År År Overført fra foregående år Tilskudd fra kommunen Tilskudd fra Helsedir Tilskudd fra Fylkesmannen Disponibelt Forbruk Overføres neste år Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 12

13 8. Utfordringer i 2014 I 2014 vil disse utfordringene stå sentralt i arbeidet med utviklingssenteret: - Erfaringsutveksling og kunnskapsdeling Fullføring av erfaringsutveksling og kunnskapsdeling innen områdene Kreft/lindring og Kols, gjennomførte prosjekt i Kommuneregionene i Nord-Trøndelag vil bli avlagt besøk. - Oppdatere og vedlikeholde lokal og nasjonal nettside Korrigere og holde à jour den nasjonale nettsiden, med innsending av prosjektrapporter, lenker til fagstoff, info/tips. Forbedre oppbyggingen av den lokale nettsiden med bedre struktur og god tilgjengelighet, - Økt forskningssamarbeid med Senter for omsorgsforskning Midt-Norge Forskning inn i Velferdsteknologiprosjektet for Stjørdal kommune/værnesregionen «Bo lengre hjemme» og Hverdagsrehabilitering. - Produksjon av brosjyre, rollups, power-points, prosjektrapporter, annet verktøy Til bruk ved presentasjon av utviklingssenteret ved konferanser, stands o.l. - Oppstart med prosjekt Hverdagsrehabilitering Prosjektleder er tilsatt i 50% stilling for 2 års periode, Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 13

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F07 Arkivsaksnr: 2011/3638-3 Saksbehandler: Solrunn Hårstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Velferdsteknologi- prosjekt ved Utviklingssenter

Detaljer

BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER L I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN Teknologiens muligheter hva er fremtiden for dagens 60-åringer? Ski kommune Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi VELFERDSTEKNOLOGI

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

PROSJEKTPERIODE: AUGUST- DESEMBER

PROSJEKTPERIODE: AUGUST- DESEMBER SMARTBO PROSJEKTRAPPORT PROSJEKTPERIODE: AUGUST- DESEMBER 2013 Prosjektleder: Solrunn Hårstad Prosjektmedarbeider: Grete Skjøstad 1 Innhold Bakgrunn:... 3 Mål:... 3 Plassering:... 3 Ressurser:... 3 Planlegging

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F07 Arkivsaksnr: 2011/3638-17 Saksbehandler: Solrunn Hårstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Elin Wikmark Darell IT-leder Hva er velferdsteknologi? «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet,

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/2168-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Felles alarmsentral Værnesregionen Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/412-1 Saksbehandler: Lars-Erik Moxness Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 05.05.2015 Formannskapet 11.05.2015 Kommunestyret

Detaljer

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 «Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 Morgendagen.. Demografien forandres - flere eldre/hjelpetrengende og færre yngre til å bistå Stor gruppe Ressurssterk seniorgenerasjon

Detaljer

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder HELSE OG SOSIAL AVDELING Kompetanse og samhandling i Vest-Agder Rosfjord 18 05 17 Kl Program 09.30 Kaffe og rundstykker 10.00-10.05 Velkommen 10.05-10.15 Åpning 10.15-10.45 Innledning om USHT-ordningen

Detaljer

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Forbedringsarbeid- en happening eller en hverdagsaktivitet? 1 Forord Omsorgskonferansen 2013 hadde tema Kvalitetsforbetring; ein «happening» eller kvardagsaktivitet.

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

7-stjerna, S. sunnmøre

7-stjerna, S. sunnmøre Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre 25.04.2017 Brit Steinnes Krøvel Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Informasjon Fylkesmannens kontaktmøte 13. desember 2017 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Agenda Det nye samfunnsoppdraget Noen utvalgte aktiviteter og innsatsområder 2017/2018 Forankring og samarbeidsaktører

Detaljer

DET MIDTNORSKE TEKNOLOGIPROSJEKTET

DET MIDTNORSKE TEKNOLOGIPROSJEKTET DET MIDTNORSKE TEKNOLOGIPROSJEKTET Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi Det var en gang... Fylkesmennene ville løfte regionen (2012) Fylkesmennene tok grep og satte seg i førersetet Kommuner

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for for innbyggerne - at innbyggerne skal kunne bo lengst

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Velferdsteknologi i eldreomsorgen Velferdsteknologi åpner for at eldre kan bo lenger hjemme under trygge og gode forhold Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for egenmestring for innbyggerne - at innbyggerne skal

Detaljer

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Velferdsteknologi i eldreomsorgen Velferdsteknologi åpner for at eldre kan bo lenger hjemme under trygge og gode forhold Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1806-4 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen Rekruttering, kvalitet og kompetanse 18.09.2012 Anne J. Kittelsen Disposisjon Litt om utviklingssentret Overordnet strategi Nettsider Handlingsplaner Forskning Fagutvikling Rekruttering Bakgrunn/Historie

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for egenmestring for innbyggerne - at innbyggerne skal

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen FOREDRAG 15.02.2015 DAGLIG LEDER VED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, MIDT-NORGE- KIRSTEN LANGE Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge - hvem

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi - Brukererfaringer med velferdsteknologi Solrunn Hårstad Prosjektleder velferdsteknologi Værnesregionen OM VÆRNESREGIONEN Innbyggere

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre Ny ordning for utviklingssentrene fra 1.1.17 Evalueringsprosess

Detaljer

Videreføring av velferdsteknologi. Alta kommune - Helse- og sosialtjenesten. 22. februar 2013

Videreføring av velferdsteknologi. Alta kommune - Helse- og sosialtjenesten. 22. februar 2013 Videreføring av velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune Alta kommune - Helse- og sosialtjenesten. 22. februar 2013 Innhold Navn på prosjektet... 3 Hovedmål med prosjektet... 3 Bakgrunn

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Verdal rådhus, Kommunestyresalen Dato: 20.01.2010 Tid: 09:00 - ca kl 12:00

Detaljer

N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4

N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4 August 2014 N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4 S A K E R A V I N- T E R E S S E : P r o s j e k t k o o r d i - n a t o r H e r b j ø r g D a l e n e B j e r k e g å r o v e r i n y s t i l l i n g 1 5. s

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012

Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012 HiBs satsing på Teknologi i Helse og OMsorg Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012 Mari S. Berge Stipendiat ved Høgskolen i Bergen og Senter for omsorgsforskning Vest 2006

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN 1.6.2015 1.6.2017 1 MÅL Effektmål o Innbyggerne i Lindesnesregionen lever selvstendig og trygt i egne hjem med individuelt tilpasset bruk av o Velferdsteknologi

Detaljer

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015 Velferdsteknologi med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN 2015 26. NOVEMBER 2015 Nasjonale velferdsteknologiske satsinger Trygghet og mestring i hjemmet Avstandsoppfølging

Detaljer

Velferdsteknologi i Trondheim kommune

Velferdsteknologi i Trondheim kommune Klara Borgen KS Agenda 27.11.2013 Velferdsteknologi i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommune 180 000 innbyggere + 30 000 studenter Trondheimsområdet 230 000 Unikt sammensatt kompetansemiljø

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

NETTVERKSMØTE USH Verdal 18. 19.11.09

NETTVERKSMØTE USH Verdal 18. 19.11.09 NETTVERKSMØTE USH Verdal 18. 19.11.09 Tilstede: Åfjord: Laila Refsnes, Rigmor T. Hosen, Liv Kirsti Hårstad, Erna Berdal Ålesund: Reidun Korsnes, Lena Hoff, Brit Krøvel, Turid Gilde Kristiansund: Inger

Detaljer

Årsrapport 2015. UHT Nord-Trøndelag

Årsrapport 2015. UHT Nord-Trøndelag Årsrapport 2015 UHT Nord-Trøndelag side 1 Nasjonale føringer Drift av Utviklingssentre for hjemmetjenester (UHT) er en satsing innen helse- og omsorgssektoren hvor det gis tilskuddsmidler over statsbudsjettet

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL KOMMUNENETTVERK «SØR- ROGALAND».

SØKNAD OM TILSKUDD TIL KOMMUNENETTVERK «SØR- ROGALAND». SØKNAD OM TILSKUDD TIL KOMMUNENETTVERK «SØR- ROGALAND». På vegne av et kommunesamarbeid bestående av 11 kommuner i Sør-Rogaland søker Sola kommune om tilskudd til «Omsorgsplan 2020- Innføring av velferdsteknologiske

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN 1.6.2015 1.6.2017 Sist endret 13.11.2015 1 MÅL Effektmål o Innbyggerne i Lindesnesregionen lever selvstendig og trygt i egne hjem med individuelt tilpasset

Detaljer

Sluttrapport Inderøy Kommune

Sluttrapport Inderøy Kommune Sluttrapport Inderøy Kommune Innledning Inderøy kommune skiller seg ikke vesentlig fra andre kommuner når det gjelder demografiske utfordringer, med flere eldre som har behov for hjelp og færre hender

Detaljer

Hverdagsmestring Velferdsteknologi Hverdagsrehabilitering

Hverdagsmestring Velferdsteknologi Hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring Velferdsteknologi Hverdagsrehabilitering Sonvatna Stjørdal 21. januar 2016 2 3 Hverdagsmestring i Stjørdal og VR Utviklingssenter for hjemmetjenester Hverdagsmestring: Velferdsteknologi

Detaljer

VELKOMMEN TIL REGIONAL NETTVERKSAMLING

VELKOMMEN TIL REGIONAL NETTVERKSAMLING VELKOMMEN TIL REGIONAL NETTVERKSAMLING 1 NETTVERK Hva er egentlig et "nettverk" og hva kan det være godt for? Alle organisasjoner er avhengig av samhandling med verden utenfor. For å utvikle seg og vokse

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Klinisk Sykehjemsarbeid

Klinisk Sykehjemsarbeid Klinisk Sykehjemsarbeid Seminar 21. juni 2006 i forbindelse med 100-års jubileet ved Avdeling for sykepleie, HiST Anne G. Vinsnes 1 State-of-the-Art Innenfor eldreomsorgen har vi et pasientunderlag med

Detaljer

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med?

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? 26. september 2013 Pleie- og omsorgssjef Vigdis Galaaen Presentasjon av Trygg lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Spredningsarbeid

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen torsdag 30.04.2015. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2011/131-7 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Midt-Norge F R A P R O S J E K T T I L N E T T V E R K

Midt-Norge F R A P R O S J E K T T I L N E T T V E R K Midt-Norge F R A P R O S J E K T T I L N E T T V E R K 2 0 1 2 - Innhold Bakgrunn Mål Prosjektene Første erkjennelse Resultatene Fra prosjekt til tjeneste Fra prosjekt til nettverk Trondheim kommune Hvem

Detaljer

Velferdsteknologi - mål og startegier

Velferdsteknologi - mål og startegier Saksframlegg Arkivnr. F12 Saksnr. 2014/903-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg 11/14 07.04.2014 Kommunestyret Formannskapet Saksbehandler: frid Bogen Velferdsteknologi - mål og startegier

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

Klinisk Sykehjemsarbeid

Klinisk Sykehjemsarbeid Klinisk Sykehjemsarbeid Professor Anne G. Vinsnes, ved Avdeling for sykepleie, HiST Anne G. Vinsnes 1 Anne G. Vinsnes 2 State-of-the-Art Innenfor eldreomsorgen har vi et pasientunderlag med mange og sammensatte

Detaljer

Lenger i eget liv. 8.juni 2011. Helsenettverk Lister

Lenger i eget liv. 8.juni 2011. Helsenettverk Lister Lenger i eget liv 8.juni 2011 Formål Å legge til rette for behovsdrevet innovasjon innen helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet tar sikte på å kartlegge hvilke behov de som mottar tjenester i kommunene,

Detaljer

Erfaringer med velferdsteknologi

Erfaringer med velferdsteknologi Erfaringer med velferdsteknologi Mål Nye løsninger ved bruk av velferdsteknologi skal bidra til at den enkelte bruker kan oppleve økt trygghet, mestring og livskvalitet i sin hverdag. Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE Frogn kommune skal ta i bruk velferdsteknologi som et supplement til ordinær helse- og omsorgstjeneste Rådmannen i Frogn kommune 29.09.2017

Detaljer

Forventninger. Det skal etableres tverrfaglige lavterskeltilbud innen helse- og omsorgstjenestene, psykiske helse- og rustjenestene.

Forventninger. Det skal etableres tverrfaglige lavterskeltilbud innen helse- og omsorgstjenestene, psykiske helse- og rustjenestene. Forventninger Alle kommuner har utarbeidet lokale helse- og omsorgsplaner som del av det helhetlige kommuneplanarbeidet Alle kommuner har iverksatt tiltak for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/280-15 Saken skal sluttbehandles av: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Plan og bygningsloven

Detaljer

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene. Lasse Frantzen, Helsedirektoratet

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene. Lasse Frantzen, Helsedirektoratet Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene Lasse Frantzen, Helsedirektoratet Morgendagens omsorg Ta mulighetsrommet i bruk Mobilisere samfunnets omsorgsressurser

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Legemidler og rusforebygging

Legemidler og rusforebygging Prosjektskisse: Legemidler og rusforebygging Bakgrunn: I mange år har Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) arbeidet med ulike prosjektet som alle har hatt som mål å redusere feil-/overforbruk av

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand til å

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud ORGANISERINGEN I BUSKERUD enestående i landet 20. nov 2017 2 Historikk:

Detaljer

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT Søbstad helsehus Undervisningssykehjemmet i Midt - Norge Kristiansund 20 21 april - 2010 Regional nettverkssamling for USH og UHT Foto: Geir Hageskal Etablering av FoU nettverk Trondheim kommune Bakgrunn

Detaljer

Undervisningsheimetenesta i TROMS. Elisabet Sausjord

Undervisningsheimetenesta i TROMS. Elisabet Sausjord Undervisningsheimetenesta i TROMS Elisabet Sausjord 17.03.10 ES 2010 Etablering av undervisningsheimetenester er ei ny omfattande satsing innan helse- og omsorgstenesta der det vert gitt tilskotsmidlar

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe.

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 04.02.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Regelverk for tilskuddsordning: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 1. Mål og målgruppe for ordningen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing og et av

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F20 Arkivsaksnr: 2010/629-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet

Detaljer