Årsrapport 2013 UHT Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 UHT Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Årsrapport 2013 UHT Nord-Trøndelag Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ leder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1

2 Innhold 1. Nasjonale føringer Organisering... 3 Styringsgruppen... 3 Prosjektgruppen... 3 Styringsrådet Samarbeid Regionalt nettverk Politisk sak Prosjekt Finansiering Utfordringer i Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 2

3 1. Nasjonale føringer Etablering av Utviklingssentre for hjemmetjenester (UHT) er en relativ ny og omfattende satsing innen helse- og omsorgssektoren hvor det gis tilskuddsmidler over statsbudsjettet til særskilte utviklingstiltak. Tiltaket har som formål å stimulere til fagutvikling, praksisnær forskning, utvikling av gode læringsmiljøer og økt kunnskap om tjenestens behov for kompetanseutvikling. Gjennomføring av tiltakene skal gi styrket faglig kompetanse og bidra til god kvalitet i hjemmetjenesten. Samtidig legges vekt på styrking av brukermedvirkning og ny kunnskap om organisering og bemanning av tjenestene. Utviklingssentre for sykehjem ble etablert fra 1999, ett i hver helseregion. I Midt-Norge var Søbstad Helsehus i Trondheim først ute. Utviklingssenter for sykehjem (tidl. kalt undervisningssykehjem) i Nord-Trøndelag ble tildelt Verdal bo- og helsetun i 2007, et sykehjem med 73 plasser, etablert i februar I Møre- og Romsdal har Rokilde sykehjem i Kristiansund denne funksjonen. Utviklingssentre for hjemmetjenester, ett i hvert fylke (tidl. kalt undervisningshjemme-tjenester) ble utpekt sommeren Etableringen ble sett på som et viktig tiltak for videre utvikling av helse- og omsorgstjenesten i tråd med føringene i Omsorgsplan I Midt-Norge har Ålesund kommune i Møre og Romsdal og Åfjord kommune i Sør-Trøndelag samme status som Stjørdal kommune, med hvert sitt Utviklingssenter for hjemmetjenester. 2. Organisering Høsten 2009 gikk delvis med til å gjøre prosjektet om undervisningshjemmetjenesten kjent i kommunen og med våre samarbeidspartnere. Det ble besluttet å etablere 3 nivå i prosjektorganisasjonen: Styringsgruppe Prosjektgruppe Styringsråd Prosjektet med utviklingssenter er forankret politisk hos kommunestyret og vår daværende fagkomité, komité omsorg (nå: komite levekår). Likedan er det forankret administrativt på toppnivå hos rådmannen og hos vår etatssjef omsorg med sine enhetsledere. Styringsgruppen Styringsgruppen består av enhetslederne i etat omsorg med etatssjefen i spissen. Møter i styringsgruppen har vært holdt som en del av enhetsledermøtene. Prosjektgruppen Prosjektgruppen består av 5 enhetsledere, 1 hovedtillitsvalgt som representerer organisasjonene, prosjektleder for velfersteknologiprosjektet, og spesialrådgiver ved etatssjefens stab som leder for utviklingssenteret, til sammen 8 personer. Det ble sett på som viktig at de ulike tjenesteområdene i etat omsorg skulle være representert i prosjektgruppa. Det var viktig at prosjektet ikke bare arbeidet med den tradisjonelle eldreomsorgen. Dette førte til at også tjenesteområdene innen miljørarbeidertjenesten/tjenester til psykisk utviklingshemmede, rus, psykiske lidelser, demens, institusjonstjenesten ble representert. Styringsrådet Vi har et bredt sammensatt styringsråd, med representanter fra utdannings- og forskningsmiljø og fra viktige samarbeidsaktører: Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 3

4 1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, sosial-, helse- og barnevernsavdelingen 2. Helse Midt-Norge 3. Rusbehandling Midt-Norge 4. Distriktspsykiatrisk senter (DPS) 5. Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for helsefag (HiNT) 6. Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for helse- og sosialfag (HiST) 7. NTNU 8. Senter for omsorgsforskning Midt-Norge (SOF) 9. Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) 10. Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag, Verdal kommune (USH) 11. Værnesregionen 12. Fysio-/ergoterapitjenesten, Stjørdal kommune 13. Stjørdal eldreråd/ Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brukerrepresentant 14. Mental Helse Stjørdal, brukerrepresentant Det gjennomføres møter med styringsrådet hvert halvår. Prosjektgruppen deltar i styringsrådsmøtene. Referatene under viser status ved våre prosjekt i Styringsrådsmøtet referat Sak 1 VELFERDSTEKONOLOGIPROSJEKTET v/solrunn Hårstad Samhandlingsreformen stiller større krav til kommunene, vi får flere eldre og hjelpetrengende, vi får mindre pleiepersonell. Dette er bakgrunnen for at Utviklingssentret og Stjørdal kommune ønsker å satse på velferdsteknologi inn i omsorgssektoren. Målet er at teknologien skal bidra til økt trygghet og mestring hos brukere slik at man vil være mest mulig selvstendig og bo lengre hjemme. Det er satt ned ei prosjektgruppe som skal kartlegge/ utrede hvordan ta i bruk velferdsteknologi. I gruppa sitter medlemmer fra RO, SOF, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og ansatte i Stjørdal kommune. Kort orientering om prosjektet «Bo lengre hjemme» Spørsmål fra Guri om hva ønsker vi å bruke sensorsignalene på? Eks fall- hvilke tiltak blir utløst etter gjentatte fall. Dette er noe som vi må jobbe videre med når vi får alt i drift. Sak 2 LÆRINGSNETTVERK FOR LEGEMIDDELBRUK v/inger Lise Fiskvik Nasjonalt prosjekt med bakgrunn i pilotprosjekt i 3 kommuner, Oslo (Bjerke), Bærum (Rykkin/Sandvika), Eidsberg. Prosjekt ble gjennomført i sykehjem i 2012, for hjemmetjenester i Deltar i 3 nasjonale seminar, jan., april og sept. I Stjørdal deltar gruppe på 6: Sykepleiere og vernepleiere i Halsen sone og Miljøarbeidertjenesten samt kommuneoverlege. Samstemmighet av legemiddellister. Farmasøyt skal være med. Alle fastlegene er invitert til å delta med gjennomgang av en eller flere av sine pasienter. Inngår samarbeid med Utviklingssenteret i Verdal, for å spre kunnskap i Nord-Trøndelag og motivere for opprettelse av egne nettverk og bedre legemiddelhåndtering i sin kommune. Sak 3 ORIENTERING OM FACETIME PROSJEKT v/rune Hyldmo I forbindelse med et program i Innovasjonsledelse hvor Solrunn Hårstad, Arne E Tveit og Rune Hyldmo deltar, har vi utviklet et prosjekt som handler om utprøving av FaceTime (videokommunikasjon) som supplement til trygghetsalarm i hjemmebaserte tjenester. 3 tjenestemottakere ved Skatval bosenter har fått tilbud om å kunne benytte FaceTime, et program for videokommunikasjon på Ipad, for å supplere trygghetsalarm. Prosjektet ønsker å se nærmere på hvordan bruk av videokommunikasjon påvirker trygghetsopplevelsen i kontakten med personalet, og om behovet for fysiske besøk endrer seg når tjenestemottakeren ser den en snakker med. Videre ønsker prosjektet å se om det er mulig å erstatte tilsynsbesøk eller andre tjenester fra kommunen med videokommunikasjon. Sak 4 KUNNSKAPSDELING/ SPREDNING v/arne E. Tveit Etterprosjekt med kunnskapsdeling av Kreft/lindring og Kols i Nord-Trøndelag. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 4

5 4 sykepleiere skal spre kunnskap om prosjektene og motivere til dannelse av ressursteam, bruk av oppslagsperm og undervisningsopplegg Fylkesmannen har bevilget midler for å dekke inn halvparten av kostnadene. Styringsråd referat Sak 1 DEMOROM FOR VELFERDSTEKNOLOGI v/grete Skjøstad Grete orienterte om bakgrunn og hensikt med demonstrasjonsrom i velferdsteknologi. Rommet i DMS-bygget skal offisielt åpnes med snor-klipping av ordføreren tirsdag 26.november kl Det er utlyst navnekonkurranse om hva barnet skal hete. Sak 2 STATUS I VELFERDSTEKNOLOGIPROSJEKTENE v/solrunn Hårstad Solrunn redegjorde for hvor langt de ulike prosjektene er kommet pr. i dag, samt inviterte til dialog rundt flere sider ved prosjektene. Det ble vist en video om velferdsteknologiprosjektene: Link til kort versjon: Link til lang versjon: Sak 3 LÆRINGSNETTVERK FOR LEGEMIDDELBRUK v/inger Lise Fiskvik Inger Lise og Anne Merete deltar i prosjektgruppa i fylket. 15 av 22 fastleger i kommunen har deltatt i gjennomgang av legemiddellister. Er i startgropen for etablering av læringsnettverk i fylket. Sak 4 DIVERSE ENGASJEMENT FRA UHT Arne orienterte om at Utviklingssenteret er involvert i flere prosjekt: - Demensomsorgens ABC - Kunnskapsdeling i fylket i Kreft/lindring og Kols, sammen med Fylkesmannen - Velferdsteknologisøknad med Værnesregionen og det Midt-Norske Velferdsteknologiprosjektet - Studiet Kunnskapsbasert praksis ved HiNT/SOF - Stimulering til kompetanseheving i masterprogram 3. Samarbeid Samarbeid er et stikkord i konseptet med utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Samhandlingsreformen fokuserer på det samme, samarbeid innad i kommunen, mellom kommuner og mellom forvaltningsnivå. Utviklingssentrene er aktive deltakere på flere samhandlingsarenaer. Disse vil også kunne bidra til at vi når våre mål og hjelp til å holde stø kurs i prosjektene våre. Her er skissert noen av samhandlingsarenaene våre: Helsedirektoratet inviterer til nasjonale konferanser med 40 aktuelle kommuner som har utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og 18. september 2013 var utviklingssentra samlet på Gardermoen sammen med Sentre for omsorgsforskning og 27. september 2013 var utviklingssentra samlet i Drammen sammen med Helsedirektoratet. UHT i Møre og Romsdal (Ålesund), Sør-Trøndelag (Åfjord) og Nord-Trøndelag (Stjørdal) deltar sammen i regionalt nettverk med USH, fra Kristiansund, Trondheim og Verdal kommune og 5.juni 2013 var det samling i det regionale nettverket på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Verdal kommune var vertskap denne gangen. For 3. gang ble Helse- og omsorgskonferansen arrangert i Nord-Trøndelag som et samarbeid mellom Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge og Utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester i Nord- Trøndelag. Konferansen ble gjennomført på Stiklestad Nasjonale Kultursenter 19.september Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 5

6 personer deltok, 15 fra Stjørdal kommune, derav 2 folkevalgte. Tema for dagen var «Innovasjon i helse- og omsorgstjenesten». Foredragene dekket områder som Personer med demens, Etisk forflytning, Livsglede satt i system, Kultur som bidragsyter, Aktiv i eget liv, Helsefremming som sosial innovasjon. Prosjektleder for velferdsteknologiprosjektet i UHT Nord- Trøndelag Solrunn Hårstad holdt foredraget: «Er velferdsteknologi et nyttig virkemiddel for å møte fremtidas omsorgsutfordringer?» UHT i Stjørdal har fra starten av hatt en strategi om å benytte ressurspersoner fra styringsrådet i de ulike prosjekta som igangsettes. Det gjelder eksempelvis Fylkesmannen, Senter for omsorgsforskning, RO, Høgskolen i Nord-Trøndelag m.fl. En viktig målsetting for utviklingssentra er å spre erfaring og kunnskap til andre kommuner i fylket. Det er tatt initiativ fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og utviklingssentra i Verdal og Stjørdal om å slippe til med informasjon og erfaringsspredning i de mange ulike fora som samler fagfolk i nettverk og ledere i hele Nord-Trøndelag jevnlig. Samarbeidet både nasjonalt, regionalt og lokalt er helt i tråd med intensjonen for Samhandlingsreformen. Utviklingssenteret lokalt har allerede stimulert til samarbeid på flere nivå. Her nevnes særlig samarbeidet mellom fylkene i Midt-Norge, mellom sentrale aktører som Fylkesmannen, utdannings- og forskningsmiljøene, og Værnesregionen. Strategiplanen for Utviklingssentra gjennomsyres også av nasjonale føringer fra ulikt arbeid på myndighetsnivå, som St. melding nr.25 Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer, St. melding nr. 47 Samhandlingsreformen rett behandling på rett sted til rett tid og Omsorgsplan Regionalt nettverk I noen år før UHT ble etablert har det eksistert et regionalt nettverk i Midt-Norge for de 3 sentra for sykehjem i Kristiansund, Trondheim og Verdal. Høsten 2009 ble de nye utviklingssentra for hjemmetjenester invitert med, Ålesund, Åfjord og Stjørdal. Samlingene veksler mellom de 6 forskjellige kommunene med utviklingssentre. Vertsskapskommunen har hatt ansvaret for dag 1, mens på dag 2 har Senter for omsorgsforskning Midt-Norge hatt regien. I 2013 ble nettverkssamlingen gjennomført i Verdal 4. og 5.juni. Første dagen var tema «Forbedringsarbeid og nettverk». Andre dagen hadde SOF Midt-Norge ansvaret. Her ble tema «Modell for kvalitetsforbedring i eget fylke på hvilken måte kan USHT bidra til å styrke kommunene i å drive med systematisk forbedringarbeid.» 5. Politisk sak Vi har lagt vekt på at prosjektet med UHT skal være forankret i administrativ og politisk ledelse. Politisk miljø har fått seg forelagt saksframlegg underveis. Under er saksframlegg i Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet 1/ Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2/ Komite Levekår 1/ Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 6

7 Utviklingssenteret for hjemmetjenester - virksomhetsplan 2013 Vedtak i Komite Levekår Komite levekår ønsker at Utviklingssenteret for hjemmetjenester fortsatt arbeider med å videreutvikle helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering Behandling i Eldrerådet Uttalelse: Rådmannens forslag til vedtak tiltres, med tillegg av følgende: Eldrerådet følger med interesse det som skjer i regi av "Utviklingssenter for hjemmetjenetser, og ser satsingen som en viktig tilrettelegging for eldre som ønsker og har mulighet for å "bo lenger hjemme". Virksomhetsplanen synes oversiktlig og vesentlig, men også så ambisiøs at det er viktig at den følges opp tett og systematisk for å sikre praktiske forbedringer helt ut til den enkelte bruker. Vedlagt: Virksomhetsplan 2013 for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sak 59/12 Komite levekår : Utviklingssenter for hjemmetjenester - årsrapport 2011 Sak 121/12 Kommunestyret : Utviklingssenter for hjemmetjenester rapport Sammendrag: Fra virksomhetsplanen 2013 for Utviklingssenteret for hjemmetjenester kan det oppsummeres med slike satsingsfelt: Erfaringsutveksling og kunnskapsdeling Oppdatere og vedlikeholde lokal og nasjonal nettside Videreutvikle undervisning gjennom videokonferanser Økt samhandling med utviklingssentra i Midt-Norge, særlig Utviklingssenter for sykehjem i Verdal og Senter for omsorgsforskning Midt-Norge Produksjon av brosjyre, rollups, power-points, prosjektrapporter, annet verktøy Oppstart med prosjekt innen velferds-/omsorgsteknologi Innen velferds-/omsorgsteknologi er disse prosjektene prioritert: Sporingsteknologi Robotteknologi Sensorteknologi Kommunikasjonsteknologi Vurdering Rådmannen ønsker å informere om planlagte prosjekt og satsingsområder i 2013 for Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 7

8 VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR UTVIKLINGSSENTER FOR HJEMMETJENESTER NORD-TRØNDELAG Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Satsingen er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet og er en videreutvikling av satsingen Undervisningssykehjem som startet i I hvert fylke er etablert to utviklingssentre: et utviklingssenter for sykehjem og et utviklingssenter for hjemmetjenester. A. Visjon for satsingen Utvikling gjennom kunnskap B. Hovedmål Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket C. Delmål Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonale definerte satsingsområder Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenesten D. Hensikten med satsingen Å stimulere til forpliktende samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner, kommune, fylkesmann og stat Å understøtte gode lokale initiativ til kvalitetsforbedring ved å gi økonomisk tilskudd til to utvalgte kommunale enheter i hvert fylke Å stimulere til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av kommunene i fylket og nasjonalt E. Satsingsområder i 2013 Erfaringsutveksling og kunnskapsdeling Planlegge og iverksette erfaringsutveksling og kunnskapsdeling innen områdene Kreft/lindring og Kols, gjennomførte prosjekt i Rapporter og oppslagsverk elektronisk. Besøke kommuneregionene i Nord-Trøndelag, eller enkeltkommuner for å: - presentere prosjektene - tilby materiellet oppslagsverk/undervisningsopplegg - motivere og inspirere til å danne interkommunale/kommunale ressursgrupper - legge til rette for kompetanseheving i hjemmetjenesten slik at brukerne i størst mulig grad kan motta nødvendig hjelp i hjemmet Oppdatere og vedlikeholde lokal og nasjonal nettside Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 8

9 - Korrigere og holde à jour den nasjonale nettsiden, med innsending av prosjektrapporter, lenker til fagstoff, info/tips - Forbedre oppbyggingen av den lokale nettsiden med bedre struktur og god tilgjengelighet, - Prosjektkoordinator er journalist, og prosjektleder er redaktør Videreutvikle undervisning gjennom videokonferanser - Kartlegge hvilke kommuner/institusjoner i Nord-Trøndelag som har videokonferanseutstyr - Lage en halvårsplan for undervisning, og legge til rette for medvirkning med undervisning fra deltakende kommuner Økt samhandling med utviklingssentra i Midt-Norge, særlig Utviklingssenter for sykehjem i Verdal og Senter for omsorgsforskning Midt-Norge - Trekke veksel på andre utviklingssentre - Vedlikeholde kontaktnett med nøkkelpersoner/ildsjeler i alle kommunene i Nord- Trøndelag. Utsending av jevnlig informasjon til disse - Tilby kommunene i fylket en prosjektbase - Utvikle samarbeidet og avtalen med omsorgsforskningssenteret Produksjon av brosjyre, rollups, power-points, prosjektrapporter, annet verktøy - Til bruk ved presentasjon av utviklingssenteret - Ved konferanser, stands o.l. Oppstart med prosjekt innen omsorgsteknologi - Sporingsteknologi Er deltaker i Trygge spor, GPS-sporing for demente. 1 bruker ved bosenter - Robotteknologi Utprøving av robotstøvsugere og spyletoalett ved bosenter, i samarbeid med Sintef - Sensorteknologi I oppstartfase med prosjektet «Bo lenger hjemme». Skal teste ut sensorteknologiske løsninger hos brukere: fall-, bevegelses-, dør- og temperatursensorer i Halsen og Hegra sone, med oppstart medio jan Kommunikasjonsteknologi Utprøving av Mobil omsorg for ansatte Lage prosjektbeskrivelser 6. Prosjekt Utviklingssenteret har siden høsten 2009 arbeidet med 4 prosjekt: - Innsatsteam - Implementering av Individuell plan i Sampro - Kreft og lindring - Kroniske lungesykdommer Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 9

10 De 2 første prosjektene ble avsluttet i 2010, de 2 siste i Første halvår 2012 ble brukt til å sammenfatte og skrive ferdig prosjektrapportene. Dette i samarbeid med SOF Midt-Norge. Pågående prosjekt i 2013: - Velferdsteknologi - Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk - Demensomsorgens ABC Pågående planlegging i 2013 av nye prosjekt: - Kunnskapsdeling - Hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi Prosjektkoordinator ble ansatt fra en i 80 % stilling via UHT Nord-Trøndelag. Hun gikk inn i funksjon som prosjektleder for velferdsteknologiprosjektene, herunder å innhente erfaringer fra andre kommuner/ prosjekt, kartlegge behov og utrede bruk av ulike løsninger i etat omsorg. Deretter å spre kompetanse om erfaringer fra ulike prosjekt til andre samarbeidskommuner og kommuner i Nord-Trøndelag. Velferdsteknologiprosjektet har bestått av flere delprosjekt: Bruk av nettbrett som supplement til trygghetsalarm, Etablering av Smartbo (demonstrasjonsrom med velfersteknologisk utstyr), Utprøving av sensorteknologiske løsninger (dørsensor, temperatursensor, bevegelsessensor, fallsensor) i brukers hjem. Alle prosjektene er forankret politisk, administrativt og ute på enhetene. Det er også en overordnet prosjektgruppe som holdes orientert om prosjektets status og kommer med innspill på hvordan videreutvikle prosjektene og forslag til nye tiltak. Prosjektgruppen er sammensatt av brukerrepresentanter, tillitsvalgte, fagkoordinator i kommunen, fysio- og ergoterapeuttjenesten i kommunen, stab, Senter for omsorgsforskning og RO. A. Bruk av videokommunikasjon Dette er en kvalitativ pilotstudie. Helsepersonalet og aktuelle brukere ved et bosenter i kommunen ble lært opp i bruk av videokommunikasjon på nettbrett som et supplement for trygghetsalarm. Det viste seg at brukere av trygghetsalarmer ikke gikk ned blant disse brukerne. Resultatet fra prosjektet viser at videokommunikasjon var positivt for noen brukere. De ble mer selvstendig og fikk bedre sosial kontakt med sine pårørende, og således fikk økt sin livskvalitet. Nettbrett med videokommunikasjon synes å bedre hverdagen for noen, mens andre ikke gjør seg nytte av det. For helsepersonalet kan det være effektivt om de får brukerne til å benytte det. Dette viser at nettbrett med videokommunikasjon må tilpasses og vurderes i nært samarbeid med den enkelte brukers, pårørendes og helsepersonalets behov, ønsker og muligheter. Et av målene med prosjektet var å skaffe suksesshistorier, som kunne fremstilles i media. Det ble publisert en artikkel i lokalavisene På den måten formidler man erfaringer til alle innbyggerne i kommunen, og kanskje å stimulere til at flere tar dette i bruk. B. For- prosjekt Bo lengre hjemme Det er gjennomført et for-prosjekt, der Værnesregion, sammen med Telenor Objekts, Visma utviklet programvare. Prosjektet handlet om å ta i bruk allerede eksisterende teknologi. Værnesregionen, sammen med leverandør utviklet og testet ut teknologi der varsling av sensorsignaler, oppfølging og dokumentasjon skjer i en integrert løsning (fra sensor via kommunikasjon og datainnsamling direkte til pasientjournal). Det ble testet ulike sensorer i for-prosjektet: fall-, bevegelse-, temperatur- og dørsensor. Prosjektet rettet seg mot brukere som mottar bistand fra pleie og omsorgstjenesten i kommunene. Det er opprettet egen ressursgruppe med fagkoordinatorer fra de enhetene og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 10

11 kommunene som deltar i prosjektet, samt systemansvarlig i de kommunene. Her blir erfaringer og utfordringer delt og belyst for å utvikle prosjektet videre. Underveis i dette prosjektet har ordet «bestiller kompetanse» gitt oss mening. Etter noen måneder har vi gjort oss noen erfaringer- både faglige, etiske og tekniske. De faglige og etiske erfaringene bør man bygge videre på- og dele erfaringer og kompetanse til hele regionen, og dele til andre kommuner i Nord-Trøndelag. De tekniske erfaringene vi har gjort oss handler om type sensorer, hva ønsker vi av forbedring og uttesting av andre typer sensorer. Vi har nå et bedre grunnlag for å stille krav til leverandører for hva som er vårt behov, og bidra med konkurranseutsetting hos leverandørene. Regionen har også skaffet seg kompetanse både faglig, etisk og juridisk. Det vil si at ved møte med personell har man hatt stor fokus på at løsninger skal være minst mulig inngripen i brukers liv, og kommunen skal kun motta signaler man har behov for. Det er igangsatt et hovedprosjekt, basert på er faringene fra hovedprosjektet. Dette prosjektet handler om å teste ut ulike typer sensorer, for deretter å ta en vurdering på hvilke sensorer som kan inngå i en trygghetspakke. Samtidig å ha stort fokus på hvilke sensorsignaler bør inn i journal for å kunne få en enhetlig journalsystem. Målet med prosjektet er å opparbeide en trygghetspakke som en tjeneste i kommunen, med robuste sensorer som tilstrebes å sende mest reelle alarmer. C. Smartbo Smartbo er et rom som består av teknologiske løsninger som viser innbyggerne hvilke løsninger som finnes, og kan tas i bruk. De teknologiske løsningene som presenteres her er et utvalg av ulike løsninger, både av det som kalles hyllevare, teknologiske løsninger fra NAV hjelpemiddelsentral og hva kommunen kan yte som tjeneste i fremtiden. Når man demonstrerer hyllevare, demonstrerer man det som alle innbyggerne kan kjøpe seg for å lette sin hverdag, og som kan bidra til opplevelse av trygghet. Det kan være batterilys, dagsplanlegger, nettbrett, forenklet fjernkontroll. Smartbo er en arena som kan brukes som en informasjonsarena til innbyggerne, samt arena til internopplæring til ansatte i kommune. Her kan man også ta imot besøk av interne og eksterne interesserte, samt leverandører kan få presentere sine produkter i denne arenaen. I juli 2013 ble det laget en prosjektskisse, der målet var å åpne et demonstrasjonsrom for velferdsteknologi innen oktober På grunn av at dialog med leverandører om å få låne teknologisk utstyr tok tid, ble offisiell åpning en måned senere enn planlagt, 26.november. Det er organisert en vertsgruppe som har ansvar for den daglige drift, samt omvisning/ demonstrasjon av de ulike teknologiske løsningene Vi hadde som mål å opprette en arena som kan brukes til internopplæring, til demonstrasjon til kommunens innbyggere og en arena der leverandører kan stille ut sine teknologiske løsninger. Vi skapte stor oppmerksomhet ved offisiell åpning, noe som gjorde til at vi fikk markedsført vårt rom via lokalmedia. Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk Medarbeidere deltok i 3 landssamlinger på Gardermoen 4.-5.februar, 17.april og 12.september. Det ble dannet styringsgruppe for et prosjekt i Nord-Trøndelag for å etablere lokale læringsnettverk i kommunene. Styringsgruppa består av repr. Fra Fylkesmannen, Utviklingssentra i Verdal og Stjørdal, Senter for omsorgforskning Midt-Norge, farmasiutdanningen ved HiNT Namsos. Det er videre inngått avtale med SOF om kjøp av prosjektlederressurs. Dette betales av Utviklingssentra I Verdal og Stjørdal. Læringsnettverket favner både hjemmetjenesten og sykehjem. 12 kommuner deltar i fylkesprosjektet. Målet er at det etableres tverrfaglige læringsnettverk i kommunene som målbevisst arbeider med å bedre rutiner og gjennomgang for å få til riktig Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 11

12 legemiddelbruk. Det gjennomføres fellessamlinger for kommunene (3.desember 2013, 11.mars 2014, 3.juni 2014) der tema er: Info om kampanjen, forbedringsarbeid, opplæring i tiltakspakkene, opplæring i Extranet, tverrfaglig samarbeid, legemiddelbruk hos eldre, dokumentasjon, arbeid i eget team, erfaringsutveksling på tvers av team. De kommunale læringsnettverkene gis veiledning underveis i arbeidet av deltakere i prosjektgruppa. Demensomsorgens ABC Mange ansatte ved Fosslia Bosenter har gjennomgått perm 1 og 2 i Demensomsorgens ABC, et kursopplegg med mange ulike tema, som Kommunikasjon, Personlighet og utvikling, Demens og Alzheimers sykdom, Yngre personer med demens, Atferdsendringer hos demente osv. i juni 2013 ble det imidlertid startet opp ny gruppe i perm 1, bestående av sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter fra alle 4 hjemmetjenestesonene og Fosslia Bosenter. Gruppen møtes 11 ganger lokalt for å diskutere de forskjellige studieheftene. I tillegg deltar de på 2 fagdager sentralt i fylket. Satsingen på Demensomsorgens ABC har sammenheng med Omsorgsplan UHT fikk i november 2012 tilskudd på kr ,- for å drive og delta i kompetanse- og kvalitetsutvikling av tjenestetilbudene til personer med demens. Nye prosjekt planlegges Etter avtale med Fylkesmannen ble det gjort forberedelser til å spre kunnskap om prosjektene Kreft/ lindring og Kols, og bidra til kompetanseheving i disse viktige fagområdene. Det ble gjort forberedelser og sendt ut invitasjon til samhandlingsledere/-koordinator i fylket om å få besøk av 4 prosjektmedarbeidere. Disse vil besøke de 6 kommuneregionene i Nord-Trøndelag. Førs ute er Inn- Trøndelag region med samling på Straumen i Inderøy 22.januar Det ble dessuten gjort forberedelser til et stort nytt prosjekt i Hverdagsrehabilitering. Dette vil etter hvert angå alle medarbeidere som gir pleie- og omsorgstjenester. Prosjektleder tilsettes i 50 % stilling fra 1.januar Forankring er sikret hos rådmann og kommunestyret. Kommunestyret vedtok enstemmig i sitt møte 28.november 2013 at Hverdagsrehabilitering innføres som metode i Stjørdal kommune. 7. Finansiering I forbindelse med opprettelse av UHT lovet Helsedirektoratet tilskudd. Dette er fulgt opp med årlige tilskudd. I 2013 ble det fordelt basistilskudd på kr , og ekstra tilskudd på kr Finansieringen ser slik ut i : År År År År År Overført fra foregående år Tilskudd fra kommunen Tilskudd fra Helsedir Tilskudd fra Fylkesmannen Disponibelt Forbruk Overføres neste år Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 12

13 8. Utfordringer i 2014 I 2014 vil disse utfordringene stå sentralt i arbeidet med utviklingssenteret: - Erfaringsutveksling og kunnskapsdeling Fullføring av erfaringsutveksling og kunnskapsdeling innen områdene Kreft/lindring og Kols, gjennomførte prosjekt i Kommuneregionene i Nord-Trøndelag vil bli avlagt besøk. - Oppdatere og vedlikeholde lokal og nasjonal nettside Korrigere og holde à jour den nasjonale nettsiden, med innsending av prosjektrapporter, lenker til fagstoff, info/tips. Forbedre oppbyggingen av den lokale nettsiden med bedre struktur og god tilgjengelighet, - Økt forskningssamarbeid med Senter for omsorgsforskning Midt-Norge Forskning inn i Velferdsteknologiprosjektet for Stjørdal kommune/værnesregionen «Bo lengre hjemme» og Hverdagsrehabilitering. - Produksjon av brosjyre, rollups, power-points, prosjektrapporter, annet verktøy Til bruk ved presentasjon av utviklingssenteret ved konferanser, stands o.l. - Oppstart med prosjekt Hverdagsrehabilitering Prosjektleder er tilsatt i 50% stilling for 2 års periode, Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 13

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

ålesund kommune Årsmelding

ålesund kommune Årsmelding ålesund kommune Årsmelding 2010 Forord I 2009 startet helsedirektoratet arbeidet med å utarbeide en samlet strategi for Undervisnings-sykehjem(USH) og Undervisningshjemmetjeneste(UHT). Direktoratet inviterte

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011 SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011 Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO 2011. Side 1 1. BAKGRUNN for prosjektet 1.1 Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. Utviklingssenter

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Omsorgsutfordringer i Sør-Trøndelag Omsorgskonferansen 2014 Fokus på hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Omsorgsutfordringer i Sør-Trøndelag Omsorgskonferansen 2014 Fokus på hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi ellom i mellom Nummer 2 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Omsorgsutfordringer i Sør-Trøndelag Omsorgskonferansen 2014 Fokus på hverdagsrehabilitering

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 3 2.1.3

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester ellom i mellom Nummer 2 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner U Utviklingssenter

Detaljer

TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020

TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020 TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Strategi 2020 - endring av tjenesteprofil... 4 1.2 Forankring i kommunens styringssystem... 4 1.3 Hensikt...

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Årsrapport 2009 IS-1848. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2009 IS-1848. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2009 IS-1848 Omsorgsplan 2015 Rappoertens tittel: Årsrapport 2009 - Omsorgsplan 2015 Utgitt: November 2010 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaksjonsgruppe:

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender ellom i mellom Nummer 1 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Demensomsorgens ABC Pasientsikkerhet i praksis Eden Alternative. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Demensomsorgens ABC Pasientsikkerhet i praksis Eden Alternative. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester ellom i mellom Nummer 1 2012 1. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Demensomsorgens ABC Pasientsikkerhet i praksis Eden Alternative U Utviklingssenter

Detaljer