MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no"

Transkript

1 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall, og skal kun møte dersom de får beskjed etter denne innkallingen. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 10/243 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 2/10 10/244 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 3/10 10/62 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR /10 10/132 GAMVIK NORDKYN HAVN KF - ORGANISERING AV DRIFT OG FORHOLD TIL NORDKYNTERMINALEN AS 5/10 09/526 KOMMUNEPLAN, PLANPROGRAM - 2. GANGS BEHANDLING 6/10 09/863 ARBEIDSGIVERPOLITIKK 7/10 09/1006 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BARNEVERN" 8/10 10/182 FULLMAKT BUDSJETTREGULERINGER KLP

2 9/10 10/183 KOMMUNALE RETNINGSLINJER - STARTLÅN 10/10 10/184 OPPTAK AV STARTLÅN /10 10/205 ÅRSRAPPORT KONTROLLUTVALGET I GAMVIK KOMMUNE /10 10/219 ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET I GAMVIK KOMMUNE /10 10/229 JENS ROCKMANNS LEGAT - VEDTEKTSENDRING 14/10 09/559 FORSLAG TIL NY REGULERINGSPLAN - MEHAMN LUFTHAVN Mehamn, Marius Nilsen ordfører

3 Sak 1/10 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/243 1/10 Kommunestyret Innkallingen godkjennes. Protokollen fra kommunestyrets møte den underskrives av Marius Nilsen og Siv- Anita Steel. Protokollunderskrivere til dagens møte, utpekes av møteleder. Side 3 av 26

4 Sak 2/10 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/244 2/10 Kommunestyret Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Orienteringer: Aktiv hverdag v/jonny Olsen Aker v/ ordfører Marius Nilsen Gamvik og Nordkyn Utvikling KF Kirkelig Fellesråd Oppreisningssak, barnehjemsbarn. Økonomisk status v/rådmann Svein Tønnessen Side 4 av 26

5 Sak 3/10 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2010 Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 10/62 8/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Kommunestyret vedtar følgende regulering av investeringsbudsjettet for 2010: Redusert utgift: Forskuttering molo Kystverket: ,- Økt utgift: - Kommuneplanarbeid ,32 - Uteområde barnehage ,00 - Oppgradering Mehamn samfunnshus ,00 - Forprosjekt fiskeri ,00 - Mehamn idrettshall ,68 Tiltakene betyr kun en omprioritering innen vedtatt investeringsramme for Vedtaket må ses på bakgrunn av det som er lagt fram i sak 10/59. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 8/10 Behandling: Forslag fra Marius Nilsen som tillegg til rådmannens innstilling. Reduserte utg. Forskuttering molo kystverket: kr Økte utg. - Nødstrøm kr Sprinkelanlegg kr Mehamn idrettshall kr Vedtak: Kommunestyret vedtar følgende regulering av investeringsbudsjettet for 2010: Redusert utgift: Forskuttering molo Kystverket: ,- Side 5 av 26

6 Sak 3/10 Økt utgift: - Kommuneplanarbeid ,32 - Uteområde barnehage ,00 - Oppgradering Mehamn samfunnshus ,00 - Forprosjekt fiskeri ,00 - Mehamn idrettshall Nødstrøm ,00 - Sprinkelanlegg ,00 Tiltakene betyr kun en omprioritering innen vedtatt investeringsramme for Vedtaket må ses på bakgrunn av det som er lagt fram i sak 10/59. Det vises til behandlet sak om omdisponering av låneopptak for Resultatet av denne saken er at tiltak som var forutsatt videreført i 2010 gjennom bruk av ubenyttede lånemidler for 2009 nå står uten finansiering da ,- av ubenyttede lånemidler er brukt til å redusere driftsunderskuddet for For at disse tiltakene skal kunne videreføres må de finansieres på nytt. Rådmannen foreslår at det foretas en justering av vedtatt budsjett for 2010 slik at tiltakene kan finansieres innenfor den vedtatte låneramme. Etter en gjennomgang av de ulike investeringstiltakene, foreslår rådmannen at det foretas en reduksjon på ,- i tiltaket Forskuttering av molo Kystverket. Årsaken til valg av dette prosjektet ber at det antas å være det mest usikre av tiltakene på investeringsbudsjettet og at en realisering tidligst kan forventes mot slutten av året. Side 6 av 26

7 Sak 4/10 GAMVIK NORDKYN HAVN KF - ORGANISERING AV DRIFT OG FORHOLD TIL NORDKYNTERMINALEN AS Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 28 Arkivsaksnr.: 10/132 17/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Det velges ny leder i havnestyret etter Roger Hansen som har søkt fritak fra vervet. Lederen fungerer som arbeidende styreleder i den perioden havnesjefstillingen er vakant. Det inngås særskilt avtale om vilkår knyttet til dette som godkjennes av formannskapet. 2. Stillingen som havnesjef settes vakant ut Enten: a) Det foretas en revidering/utvidelse av gjeldende avtale mellom Gamvik Nordkyn Havn KF og Nordkynterminalen AS om ivaretakelse av administrative funksjoner/sekretariatsfunksjoner for havneforetaket. Nordkynterminalen AS fortsetter som selvstendig selskap med samme eierstruktur som i dag b) Det gjennomføres forhandlinger med Nordkynterminalen AS ved selskapets styre om at Gamvik Nordkyn Havn KF kjøper samtlige aksjer i selskapet. Selskapet videreføres med havneforetaket som eneeier og det foretas en revidering/utvidelse av gjeldende avtale i forhold til ivaretakelse av administrative funksjoner/sekretariatsfunksjoner for havneforetaket Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 17/10 Behandling: Forslag fra Morten Karlsen: Sakens pkt. 3 utsettes på grunn av manglende saksopplysninger.. Rådmannen vurderer eventuelt nye opplysninger, og legger saken fram for kommunestyret på neste møte. Vedtak: 1. Det velges ny leder i havnestyret etter Roger Hansen som har søkt fritak fra vervet. Lederen fungerer som arbeidende styreleder i den perioden havnesjefstillingen er vakant. Det inngås særskilt avtale om vilkår knyttet til dette som godkjennes av formannskapet. 2. Stillingen som havnesjef settes vakant ut Vedtak i dette punkt utsettes på grunn av manglende saksopplysninger. Rådmannen vurderer eventuelt nye opplysninger, og legger saken fram for kommunestyret på neste møte. Side 7 av 26

8 Sak 4/10 Enst. (se vedlegg) Status for Gamvik Nordkyn Havn KF(GNH) Kommunestyret hadde oppe til behandling på sitt møte en søknad fra Roger Hansen om fritak for vervet som styreleder for GNH. Samtidig hadde havnesjef Kåre Karlstad signalisert at han ville trekke seg fra sin stilling, en stilling som han i utgangspunktet da han tiltrådte i 2008 skulle påta seg i 2 år. Annonse etter ny daglig leder for havneforetaket ble rykket inn i media i desember. For å gi litt mer tid for å gjennomføre en vurdering av den videre organisering av havneforetaket, herunder forholdet til utøvende skipsekspeditør, Nordkynterminalen AS, ble det i samråd med Hansen og Karlstad og i forståelse med ordfører besluttet at søknaden fra Hansen ikke skulle realitetsbehandles men utsettes til første KST møte i Samtidig skulle Karlstad fortsette i stillingen som havnesjef 2 måneder ut i 2010 slik at man kunne finne en avklaring. Nordkynterminalen AS (NT) har i dag en avtale med GNH om å ivareta skipsekspeditørvirksomheten i Mehamn. Det foreligger også en avtale om ivaretakelse av diverse sekretærfunksjoner, herunder registrering fartøy og fakturering av kaiog anløpsavgifter. I forbindelse med den uavklarte situasjonen både når det gjelder styring og ledelse i GNH og det videre forholdet mellom foretaket og NT har det vært avholdt flere uformelle møter med representanter fra administrasjonen(rådmannen), politisk ledelse(ordfører), havnesjef og daglig leder NT. Rådmannens vurderinger: Innledningsvis skal det pekes på at det er svært viktig at struktur på drift og avtaler med kommune og andre selskaper er vesentlig for å kunne oppnå en god og oversiktlig drift på det kommunale foretaket. Vi har registrert at det blir betydelig merarbeid på flere avdelinger i Gamvik kommune, spesielt på økonomiavdelingen, dersom det er uklare bemannings- og ansvarsforhold knyttet til driften av det kommunale foretaket. Dette gjelder for øvrig på samme måte for Gamvik Nordkyn utvikling KF som har ansvaret for omstillingsarbeidet. GNH har ansvaret for all drift og forvaltning knyttet til kommunens havner og har et betydelig budsjett. Regnskap for 2009 for foretaket viser et driftsnivå på ca 3,6 mill og investeringsnivå på ca 2,2 mill. Gamvik kommune overførte i budsjett ,- i tilskudd til selskapet. Det samme beløpet er bevilget i Rådmannen har ingen formell funksjon verken overfor styret eller daglig ledelse i havneforetaket. Det er imidlertid viktig å få til en avklaring på videre organisering av virksomheten da den har stor betydning for kommunal drift for øvrig. Dette saksframlegget med tilhørende innstilling er dermed å betrakte som et råd til foretakets eier, Gamvik kommune, til hvilke styringssignaler som etter rådmannens mening bør gis ut til havnestyret i den foreliggende saken. Det er havnestyret som formelt innstiller overfor KST i saker der havnestyret selv ikke har avgjørelsesmyndighet. Side 8 av 26

9 Sak 4/10 Fra GNH formelt ble stiftet har daglig ledelse vært ivaretatt av Kåre Karlstad som havnesjef. Stillingsinnehaver har drevet en betydelig utadrettet virksomhet både mot sentrale fagmiljøer og sentrale aktører i havna, ikke minst de store brukerne, Nor-lines og Hurtigruten. Dette har blant annet resultert i at inntektspotensialet for drift av havna er blitt betydelig styrket gjennom økte kaiavgifter fra de store brukerne. Likeså har det vært mulig å oppnå betydelig med tilskudd fra Kystverket til flere havnerelaterte prosjekter de siste to år. Det kan kort nevnes mudring av Mehamn havn, flytebrygger i Gamvik, modelltankforsøk. Etter rådmannens mening er det viktig at man klarer å legge opp til en organisering av havnevirksomheten slik at man ivaretar både utviklingsdelen og den daglige forvalterdelen av havna. Sistnevnte funksjon er ikke minst viktig i forhold til å sikre inntjeningspotensialet gjennom en god og rasjonell registrering og innkreving av havneavgifter. Rådmannen vil nedenfor komme med forslag til to modeller for organisering og bemanning av GNH. Begge modellene tar utgangspunkt i at stillingen som daglig leder i havneforetaket stilles vakant inntil videre (det foretas ikke tilsetting i den stillingen som er utlyst). Begge modellene tar videre hensyn til at det allerede foreligger avtaler med Nordkynterminalen AS. Rådmannen betrakter det slik at det vil være til fordel for begge selskaper at man klarer å løse både ekspeditøroppgaver og havneforvalteroppgaver i et videre samarbeid da man unngår å bygge opp to parallelle administrasjoner Nedenfor følger en oversikt over 2 mulige modeller MODELL 1 Gamvik Nordkyn Havn KF overtar alle aksjene i Nordkynterminalen AS og NT videreføres som eget selskap med ny eier. Det må forhandles om overtakelsesvilkår. De ansatte knyttet til skipsekspedsjonsvirksomheten fortsetter sitt arbeidsforhold i NT(200% stilling). GNH s utviklingsrettede oppgaver ivaretas av en arbeidende styreformann som gis en økt styregodtgjørelse for denne funksjonen (må forhandles om). Det tilsettes ikke daglig leder i foretaket. Det inngås avtale med NT om ivaretakelse av administrative havneoppgaver ved at NT utfører sekretær og havneforvalteroppgaver basert på en revidering og utvidelse av dagens avtale på området. MODELL 2 Lik modell 1 med unntak av at NT fortsetter som eget selvstendig selskap med samme eierstruktur som i dag. Den åpenbare forskjellen på modell 1 og 2 er eierforholdet til selskapet NT. Modellene har imidlertid noen forskjeller av praktisk og kanskje også økonomisk karakter som rådmannen vil utdype litt nærmere. Side 9 av 26

10 Sak 4/10 Ved valg av modell 1 vil det være en del fordel at man kan operere med et og samme styre for både NT og GNH, noe som kan gi både økonomiske og organisatoriske gevinster. All forvaltning av havn og drift av ekspedisjonsvirksomhet vil være en del av den samme organisasjonen. Dette antas å kunne lette avtalemessige utfordringer da det vil være større sannsynlighet for felles interesser mellom partene. På den annen side vil det kunne oppstå et press på lønns og avtalevilkår dersom NT blir et aksjeselskap som er heleid av et kommunalt foretak. Dette gjelder f.eks arbeidstidsordninger, pensjonsrettigheter som er langt mer kostnadskrevende for kommunal sektor enn for privat sektor. Rådmannen legger ikke skjul på at det opplegget som presenteres i innstillingen er svært personavhengig og at hensikten er å spille på de ressurser man har tilgjengelig. Erfaring fra havneforetakets første hele driftsår har vist at det må holdes en fast hånd på rattet, ikke minst i forhold til å fronte havnas interesser, både økonomiske og forvaltningsmessige, overfor brukere og offentlige myndigheter. Opplegget innebærer at det velges ny leder i havnestyret etter Roger Hansen som har søkt fritak kommer som egen sak i KST Rådmannen har valgt å lage en innstilling i 3 deler der del 3 er formet med to alternativer. Selv om rådmannen holder en knapp på alternativ 3a, fremmes en innstilling der alternativene 3a og 3b likestilles. Det blir dermed opp til politisk nivå å velge modell. Side 10 av 26

11 Sak 5/10 KOMMUNEPLAN, PLANPROGRAM - 2. GANGS BEHANDLING Saksbehandler: Tore-Jan Gjerpe Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 09/526 17/09 Kommunestyret /10 Kommunestyret Revidert utkast til planprogram fastsettes. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 17/09 Behandling: Tore-Jan Gjerpe orienterte nærmere om saken. Vedtak: Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanen, utarbeidet iht ny Plan- og bygningslov 1-4, legges ut på høring iht samme lovs Enst. (se vedlegg) Etter vedtak i kommunestyret (sak09/526 ) ble planoppstart varslet, og forslag til planprogram ble sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. I perioden Planprogrammet fastsettes deretter ordinært av planmyndigheten, jfr Plan-og bygningslovens 4-1. Planmyndighet er kommunestyret, dersom det ikke er fattet vedtak om delegering. Programmet legger føringer for kommuneplanen, som skal være kommunens strategiske og overordnede styringsdokument. Under 1.gangs behandling av planprogram, ble viktigheten av planprogrammet påpekt, og flere ønsket en grundigere debatt under neste behandling. På grunn av dette, og de innspill og uttalelsene som er fremkommet, har rådmannen gjort betydelige endringer i det utkastet som her fremlegges for grunnlag for fastsetting. I det foreliggende utkast har rådmann valgt å gå relativt langt ved å foreslå føringer for det videre arbeidet, for å få i gang det engasjement og den debatt som er nødvendig for å få en god kommuneplan. Side 11 av 26

12 Sak 6/10 ARBEIDSGIVERPOLITIKK Saksbehandler: Unni Myrvold Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/863 9/09 Administrasjonsutvalget /10 Kommunestyret Kommunestyret vedtar Gamvik kommunes arbeidsgiverpolitikk. Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 9/09 Behandling: Endringsforslag fra fagforeningene: Side 5: overskriften endres til: Forventninger og krav til våre medarbeidere. Underpunkt tilføyes: Vi følger de visjoner og målsettinger som vedtas. Side 7: nytt pkt. under medarbeidersamtaler : medarbeiderundersøkelser Ny tilføyelse under siste punkt, under samtlige reglement vil være gjenstand for evaluering : Personalavdelingen i samarbeid med øvrig ledelse, evt. politikere, og organisasjoner, er bidragsytere og medansvarlige for evalueringen og eventuell redigering. Dette for å ivareta medinnflytelse og medbestemmelse. Vedtak: Forslag til arbeidsgiverpolitikk for Gamvik kommune tiltres av administrasjonsutvalget, og sendes kommunestyret for endelig vedtak. Kommentarer fra arbeidstakerorganisasjonene legges ved til orientering. Forslag til arbeidsgiverpolitikk har etter utarbeidelse vært sendt arbeidstakerorganisasjonene til høring. Innspill fra disse er tatt inn i dokumentet etter behandling i administrasjonsutvalget. Forslag til arbeidsgiverpolitikk for Gamvik kommune oversendes kommunestyret for endelig vedtak. Side 12 av 26

13 Sak 7/10 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BARNEVERN" Saksbehandler: Jan-Arne Kristiansen Arkiv: F47 &14 Arkivsaksnr.: 09/1006 7/10 Kommunestyret Kommunestyret tar rapporten til orientering. (se vedlegg) Vedlagt oversendes Revisjonsrapport Barneverntjenesten. Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at deler av rapporten er sladdet med hjemmel i Offentlighetsloven 13. Kontrollutvalget har i møte 9. November 2009 behandlet Forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenesten i Gamvik kommune og gjort følgende vedtak: Kontrollutvalget har merket seg at barneverntjenesten i kommunen har etablert gode arenaer for utøvelse av forebyggende arbeid, at barnevernet samarbeider med andre sektorer og forvaltningsnivåer, at tjenesten i liten grad deltar i den kommunale planleggingsvirksomheten, at tjenesten i hovedsak overholder tidsfrister, at tjenesten overholder opplysnings- og veiledningsplikten, at tjenesten har etablert gode rutiner for oppfølging av barn under frivillig hjelpetiltak men ikke har etablert gode nok rutiner for oppfølging av barn i fosterhjem. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender rapporten til behandling i kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar rapporten til orientering Side 13 av 26

14 Sak 8/10 FULLMAKT BUDSJETTREGULERINGER KLP Saksbehandler: Jan-Arne Kristiansen Arkiv: 213 Arkivsaksnr.: 10/182 18/10 Formannskapet /10 Kommunestyret (Innstilling til kommunestyret) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å budsjettregulere KLP kostnader fra øvrige kapitler under den enkelte sektor til egen post under ansvar Fullmakten gjelder kostnader KLP for pensjonister og tidligere ansatte. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 18/10 Behandling: Vedtak: Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å budsjettregulere KLP kostnader fra øvrige kapitler under den enkelte sektor til egen post under ansvar Fullmakten gjelder kostnader KLP for pensjonister og tidligere ansatte. Enst. På faktura på lønns- og g-reguleringer fra KLP gjelder 2/3 (opp mot 2 mill kroner) tidligere ansatte og pensjonister. Kostnadene for disse kan være vanskelig å fordele på den enkelte sektor, kanskje fordi sektoren ikke eksisterer lenger. I tillegg vil det være mer rettferdig og gi et riktigere økonomisk bilde at den enkelte sektor kun blir belastet med det dagens ansatte koster. Rådmannen ber derfor om nødvendige fullmakter til å flytte KLP kostnadene for disse til en egen post. Side 14 av 26

15 Sak 9/10 KOMMUNALE RETNINGSLINJER - STARTLÅN Saksbehandler: Jan-Arne Kristiansen Arkiv: 251 &00 Arkivsaksnr.: 10/183 19/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Følgende forslag til startlån vedtas: KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1. FORMÅL Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger eller som har behov for bistand for å kunne bli boende i sin bolig. Husstander med etableringsproblemer er husstander som har problemer med å få lån i det private kredittmarkede, eller er avhengig av rimeligere lånevilkår enn de ellers kan oppnå. 2. HVEM KAN FÅ LÅN Startlån er behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Ved behandling av søknader blir det lagt vekt på om husstanden vil klare framtidige betalingsforpliktelser. Lånsøkere må dokumentere at husstandens framtidige inntekter og eventuelle stønader er tilstrekkelige til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til vanlige levekostnader. 3. HVOR MYE KAN INNVILGES Startlån kan gis som topplån eller fullfinansiering. Som prinsipp legger kommunen til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen kan være startlån. Som utgangspunkt kan startlån gis på inntil 60 % av takst/avtalt kjøpesum men i spesielle tilfeller inntil 100 %. Det kan maksimalt innvilges kr ,- til et prosjekt. 4. HVA KAN DET GIS LÅN TIL Boligen skal være rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet. Kjøp av bolig Side 15 av 26

16 Sak 9/10 Startlån kan gis til kjøp av bolig, enten som topp- eller fullfinansiering. Utbedring Startlån kan brukes til utbedring av boligen. Oppføring av bolig Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansieringsinstitusjoner. Refinansiering Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. Forhåndsgodkjenning Kommunen kan gi en skriftlig bekreftelse på at lånsøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. 5. LÅNESØKNAD Søknader om startlån behandles to ganger pr år med søknadsfrist 1. mars og 1. september etter forutgående kunngjøring. (..eller behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn ) Søknad skrives på eget skjema. Følgende vedlegg skal følge søknaden: Utskrift av ligningen som viser inntekter og spesifisert formue for husstanden. Eventuelt opplysninger om bolig (lånetakst, avtalt kjøpesum etc.). Kopi av svarbrev fra kredittinstitusjon der en har søkt grunnfinansiering. 6. AVGJØRELSESMYNDIGHET: Et administrativt utvalg bestående av kontorsjef, økonomisjef, teknisk sjef og en representant for NAV Gamvik gis myndighet til å avgjøre søknader på inntil kr ,-. Søknader på større beløp avgjøres av formannskapet etter innstilling fra det oppnevnte utvalget. 7. LÅNETILSAGN Lånetilsagn gjelder for en periode på 6 måneder fra tilsagnsdato. 8. UTBETALINGSVILKÅR Utbetaling av lån finner ikke sted før låneavtale er undertegnet og nødvendig sikkerhet får lånet er etablert. Det forutsettes pant i boligen etter kredittinstitusjonen som gir grunnfinansiering, eventuelt 1. prioritet ved fullfinansiering. Ved utbetaling av lån gjøres det fradrag for tinglysningsgebyr. 9. RENTE OG AVDRAGSVILKÅR Side 16 av 26

17 Sak 9/10 Nominell rente på startlån følger Husbankens flytende rente + et tillegg på 0,25 % Lån under kr kan gis med maksimal løpetid på 18 år. Det kan avtales avdragsfrihet for inntil 3 år. Lån på over kr ,- gis med maksimal løpetid på 25 år. Det kan avtales avdragsfrihet for inntil 5 år. 10. KLAGE PÅ VEDTAK Vedtak kan påklages innen 3 uker. Klagen skal være skriftlig og rettes til Gamvik kommune. Formannskapet er ankeorgan for administrative vedtak og kommunestyre er ankeorgan for vedtak truffet av formannskapet. Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån har ikke vært revidert på flere år. Startlånutvalget har gått gjennom dagens retningslinjer med henblikk på en revisjon. I tillegg er disse harmonisert med Husbankens generelle retningslinjer for startlån. Rådmannens merknader: Rådmannen er noe kritisk til utvalgets forslag i punkt 5 om kun å behandle startlånsøknader 2 ganger i året etter kunngjøring med søknadsfrist men velger likevel å fremme utvalgets forslag. Formannskapets vedtak i sak 19/10. Vedtak: Til Kommunestyret: Følgende forslag til startlån vedtas: KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1. FORMÅL Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger eller som har behov for bistand for å kunne bli boende i sin bolig. Husstander med etableringsproblemer er husstander som har problemer med å få lån i det private kredittmarkede, eller er avhengig av rimeligere lånevilkår enn de ellers kan oppnå. 2. HVEM KAN FÅ LÅN Side 17 av 26

18 Sak 9/10 Startlån er behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Ved behandling av søknader blir det lagt vekt på om husstanden vil klare framtidige betalingsforpliktelser. Lånsøkere må dokumentere at husstandens framtidige inntekter og eventuelle stønader er tilstrekkelige til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til vanlige levekostnader. 3. HVOR MYE KAN INNVILGES Startlån kan gis som topplån eller fullfinansiering. Som prinsipp legger kommunen til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen kan være startlån. Som utgangspunkt kan startlån gis på inntil 60 % av takst/avtalt kjøpesum men i spesielle tilfeller inntil 100 %. Det kan maksimalt innvilges kr ,- til et prosjekt. 4. HVA KAN DET GIS LÅN TIL Boligen skal være rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet. Kjøp av bolig Startlån kan gis til kjøp av bolig, enten som topp- eller fullfinansiering. Utbedring Startlån kan brukes til utbedring av boligen. Oppføring av bolig Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansieringsinstitusjoner. Refinansiering Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. Forhåndsgodkjenning Kommunen kan gi en skriftlig bekreftelse på at lånsøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. 5. LÅNESØKNAD Søknader om startlån behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn. Søknad skrives på eget skjema. Følgende vedlegg skal følge søknaden: Utskrift av ligningen som viser inntekter og spesifisert formue for husstanden. Eventuelt opplysninger om bolig (lånetakst, avtalt kjøpesum etc.). Kopi av svarbrev fra kredittinstitusjon der en har søkt grunnfinansiering. 6. AVGJØRELSESMYNDIGHET: Side 18 av 26

19 Sak 9/10 Et administrativt utvalg bestående av kontorsjef, økonomisjef, teknisk sjef og en representant for NAV Gamvik gis myndighet til å avgjøre søknader på inntil kr ,-. Søknader på større beløp avgjøres av formannskapet etter innstilling fra det oppnevnte utvalget. 7. LÅNETILSAGN Lånetilsagn gjelder for en periode på 6 måneder fra tilsagnsdato. 8. UTBETALINGSVILKÅR Utbetaling av lån finner ikke sted før låneavtale er undertegnet og nødvendig sikkerhet får lånet er etablert. Det forutsettes pant i boligen etter kredittinstitusjonen som gir grunnfinansiering, eventuelt 1. prioritet ved fullfinansiering. Ved utbetaling av lån gjøres det fradrag for tinglysningsgebyr. 9. RENTE OG AVDRAGSVILKÅR Nominell rente på startlån følger Husbankens flytende rente + et tillegg på 0,25 % Lån under kr kan gis med maksimal løpetid på 18 år. Det kan avtales avdragsfrihet for inntil 3 år. Lån på over kr ,- gis med maksimal løpetid på 25 år. Det kan avtales avdragsfrihet for inntil 5 år. 10. KLAGE PÅ VEDTAK Vedtak kan påklages innen 3 uker. Klagen skal være skriftlig og rettes til Gamvik kommune. Formannskapet er ankeorgan for administrative vedtak og kommunestyre er ankeorgan for vedtak truffet av formannskapet. Enst. Side 19 av 26

20 Sak 10/10 OPPTAK AV STARTLÅN 2010 Saksbehandler: Jan-Arne Kristiansen Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 10/184 20/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Gamvik kommune søker Husbanken om kr ,- i startlån for videre utlån. Ultimo august 2009 vedtok formannskapet (i medhold av kommunelovens 13) å ta opp kr ,- i startlån fra Husbanken. Disse pengene er for det meste oppbrukt til videre utlån. Rådmannen foreslår derfor at kommunen søker Husbanken om nytt startlån på kr ,- for videre utlån. Side 20 av 26

21 Sak 11/10 ÅRSRAPPORT KONTROLLUTVALGET I GAMVIK KOMMUNE 2009 Saksbehandler: Jan-Arne Kristiansen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 10/205 11/10 Kommunestyret Kontrollutvalgets årsrapport for 2009 tas til orientering. (se vedlegg) Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er et sentralt hjelpeorgan for kommunestyret og skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Kontrollutvalgets sekretariat skriver bla: Kontrollutvalgets årsrapport er innrettet i tråd med bestemmelsene og forskrift om kontrollutvalg og er også basert på årsplanen for kontrollutvalget. Fra og med 2009 følger tilsyns- og rapporteringsåret for kontrollutvalget kalenderåret. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport for 2009 tas til orientering Side 21 av 26

22 Sak 12/10 ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET I GAMVIK KOMMUNE 2010 Saksbehandler: Jan-Arne Kristiansen Arkiv: 210 &30 Arkivsaksnr.: 10/219 12/10 Kommunestyret Kontrollutvalgest årsplan for 2010 godkjennes. (se vedlegg) Kontrollutvalget har i møte 15. februar 2010 sak 10/10 behandlet Årsplan 2010 for kontrollutvalget i Gamvik kommune og gjort følgende enstemmige vedtak: Det fremlagte utkast til årsplan fastsettes som kontrollutvalgets årsplan for Årsplanen oversendes kommunestyret for endelig behandling. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret å gjøre slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsplan for 2010 godkjennes. Side 22 av 26

23 Sak 13/10 JENS ROCKMANNS LEGAT - VEDTEKTSENDRING Saksbehandler: Jan-Arne Kristiansen Arkiv: 241 Arkivsaksnr.: 10/229 13/10 Kommunestyret Vedtektenes 4 for Jens Rockmanns Legat endres til: Utdeling av fondets midler avgjøres administrativt og refereres for formannskapet i første møte. Frist for å søke midler settes til hvert år og utdeling foretas senest Styret for Jens Rockmanns legat foreslo i sitt møte følgende: Det foretas vedtektsendringer slik at søknadene blir behandlet administrativt og deretter referert for første møte i formannskapet. Fristen for å søke settes til og utdeling av midlene senest Givers testamente er ikke til hinder for at søknadene behandles og avgjøres administrativt. Innstillingen fremmes i tråd med styrets forslag. VEDTEKTER FOR JENS ROCKMANNS LEGAT 1 Legatets navn skal være Jens Rockmanns legat. 2 Legates formål skal være å gi økonomisk støttet til ungdom mellom 15 og 30 år som har vært bosatt i Gamvik kommune i minst de tre siste år og som tar utdanning utover grunnskolenivå. 3 Grunnkapitalen skal være kr ,-. Denne skal forbli urørt. Støtte skal utdeles av de årlige renteinntekter, dog slik at stiftelsens grunnkapital i alle fall delvis søkes opprettholdt dens realverdi. Side 23 av 26

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus : 22.03.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 04.12.06 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 12.02.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten : 25.06.2009 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 08.03.2011 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.05.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Frank Broks Forfall:

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 08.07.2009 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.09.2010 Tid: 12:30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Kai Brox, Inger Roren og Frank Broks. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.12.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Gamvik kommune Møtested: rådmannskontoret Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret. Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve Solsem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Torfinn Vassvik Medlem Oddbjørg Vatndal

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/649 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 17.03.2011 Tid: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ- OG TEKNISK UTVALG Møtested: Restauranten : 22.06.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet Sak 11/09 Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Kai Brox, Kari-Anne Herland, Geir Karlstad, Inger Roren, Ebba Svendsen,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 31.08.2011 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 62/11 11/567 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 9/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset restauranten Møtedato: 28.03.07 Tid: KL.0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0009/07 07/00236 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0025/04 04/00582 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0025/04 04/00582 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG UTVIKLINGSUTVALGET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 20.09.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/11 11/70 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Siv Anita Steel(AP) Roy Pettersen(AP) Rådmann Svein Tønnessen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Siv Anita Steel(AP) Roy Pettersen(AP) Rådmann Svein Tønnessen Gamvik kommune Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 19.09.05 Tid: 14.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen(AP), Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl 09:00 11:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ikke møtt: Fra

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor : 10.03.08 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.12.2011 Tid: 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.12.2011 Tid: 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord : 14.12.2011 Tid: 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0027/05 05/00288 SØKNAD OM ØKT TILSKUDD TIL DRIFT AV GAMVIK MUSEUM

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0027/05 05/00288 SØKNAD OM ØKT TILSKUDD TIL DRIFT AV GAMVIK MUSEUM Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 18.04.05 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.: Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 30.01.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 11.06.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 10.30 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen. Kay Rune Nersund ledet møtet under

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Stine Akselsen, Jan Holm Hansen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Janne Andreassen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 03.12.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.05.2012 12/364 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 15/13 13/834 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.2.2013 16/13 13/709

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 10/237 RENOVASJON NÆRINGSAVFALL - REFUSJON FRA RASK AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 10/237 RENOVASJON NÆRINGSAVFALL - REFUSJON FRA RASK AS Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer