MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no"

Transkript

1 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus : Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall, og skal kun møte dersom de får beskjed etter denne innkallingen.. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/10 10/180 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 15/10 10/181 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 16/10 09/754 DISPENSASJONSSØKNAD/BYGGESAK "FOSSBAKKEN" GNR:3BNR:68 17/10 10/132 GAMVIK NORDKYN HAVN KF - ORGANISERING AV DRIFT OG FORHOLD TIL NORDKYNTERMINALEN AS 18/10 10/182 FULLMAKT BUDSJETTREGULERINGER KLP 19/10 10/183 KOMMUNALE RETNINGSLINJER - STARTLÅN 20/10 10/184 OPPTAK AV STARTLÅN 2010 Mehamn, Marius Nilsen ordfører

2 Sak 14/10 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 10/180 14/10 Formannskapet Innkallingen godkjennes. Protokoll fra møtet den underskrives av Marius Nilsen og Inger Roren, og protokoll fra underskrives av Marius Nilsen og Siv-Anita Steel. Protokollunderskrivere til dagens møte, utpekes av møteleder. Side 2 av 13

3 Sak 15/10 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 10/181 15/10 Formannskapet Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Orienteringer: Et åpnere barnevern. Orientering ved barneverntjenesten. o Vi setter av min til dette. Status trygghetsalarm helse. Orientering v/ helseleder. Økonomisk status pr v/rådmannen Mulige innsparingstiltak på til sammen 1 million kroner i årets budsjett. Notat v/ rådmannen. Egenandel på poliklinisk virksomhet i hjemmet. Orientering v/helseleder. Arbeidsmiljøtiltak ved Mehamn skole orientering om status v/skoleleder. Side 3 av 13

4 Sak 16/10 DISPENSASJONSSØKNAD/BYGGESAK "FOSSBAKKEN" GNR:3BNR:68 Saksbehandler: Tore-Jan Gjerpe Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 09/754 16/10 Formannskapet Formannskapet kan ikke se at det er fattet vedtak i denne saken på feil grunnlag slik Harby anfører i sitt brev av Formannskapet ser at det er uheldig at søknaden av ikke ble behandlet på ordinært vis, men viser til at saken tidligere har vært behandlet og at saken igjen ble lagt frem til hovedutvalg i desember Saken må derfor anses å være tilstrekkelig belyst og behandlet iht både tidligere og gjeldene lovverk. Formannskapet kan heller ikke se at det i denne saken foreligger særlige grunner som skulle tilsi en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. En etablering som omsøkt vil således være i strid med gjeldende planbestemmelser og dermed i strid med eldre plan- og bygningsloven Med henvisning til bestemmelsene til kommuneplanens arealdel samt eldre plan- og bygningsloven ledd bokstav c og Miljøverndepartementets fortolkning av denne, opprettholdes avslaget. Stig Harby har for en tid tilbake ervervet aktuelle eiendom og ønsker å bygge fritidseiendom der. MTU har 2 ganger tidligere behandlet saken og avvist at det gis tillatelse til bygging av fritidseiendom på Fossbakken. Eiendommen ligger ved Mehamnelva like syd for Mehamn kirkegård. Området tilhører LNF i kommuneplanens arealdel, og omfattes ikke av ny reguleringsplanen for Mehamn lufthavn fordi MTU har avslått å innregulere eiendommen denne planen. Eiendommen framstår som ubebygd. Området er et utfartsområde for lokalbefolkningen. Mehamnelva forpaktes og benyttes av sportsfiskere samt i noen grad til bading. Fossholla er i slike tilfeller den mest populære badeplassen sammen med Hesteskovannet. Om høsten brukes området langs elva også av bærplukkere. Eiendommen Strand på østsiden av Sørfjorden er bebygd med fritidshytter. Dette er den nærmeste etablerte hyttebebyggelsen ved Mehamn. I perioden mottok Gamvik kommune i alt 3 enkeltsøknader om hyttetomt i Mehamns nærområde (98/01200 Rundhaugvannet, 04/01027 Elvevika og 05/01024 østsiden av Mehamndalen). Alle disse søknadene ble avslått; enten av kommunen selv i medhold av plan- og bygningsloven eller av jordsalgssjefen. I sak 05/01024 førte en påfølgende klage til et vedtak i MTU om å regulere Mehamndalen. Arbeid med reguleringsplan er imidlertid ikke igangsatt. Side 4 av 13

5 Sak 16/10 I 1994 mottok kommunen en søknad om etablering av turløype/lysløype i området øst for Mehamnelva. Denne søknaden førte heller ikke fram. En tursti fra flyplassområdet til Kinnarodden er nylig etablert. Turstien er imidlertid kun merket, og det er ikke foretatt terrenginngrep i forbindelse med denne etableringen. Vurderinger: Fritidshytter skal i Gamvik kommune som hovedregel etableres i regulerte hyttefelt. I noen grad etableres hytter også etter enkeltsøknader i LNF-områder. I slike tilfeller betinger etableringen at det gis dispensasjon fra gjeldende planbestemmelser når særlige grunner for dette foreligger samt når nødvendig samtykke foreligger fra berørte offentlige høringsinstanser. Hovedregelen er imidlertid at bygging av hytter ikke tillates i LNF-områder. Unntaket her er hytter langs fylkesveien mellom Hopseidet og Skjånes hvor det er/har vært tidligere bebyggelse og hvor kommunen anser en videre etablering av fritidsboliger som en naturlig og ønskelig utvikling av området. Rådmannen viser til at tilsvarende søknader om etablering av enkelthytter i Mehamns nærområde ikke er blitt innvilget. Gamvik kommune har i tillegg behandlet en rekke andre søknader om hyttetomt i LNF-områder rundt om i kommunen de siste år. I de tilfellene hvor det er innhentet uttalelser fra offentlige høringsinstanser, har kommunen mottatt sterke innvendinger mot søknadene. Hovedbegrunnelsen er at det ikke har foreligget særlige grunner for å gi dispensasjon fra kravet om planmessig utbygging i LNF-områdene. Av fylkesmannens vurderinger i forbindelse med avgjørelsen av en klagesak av tilsvarende karakter framgår blant annet følgende (sitat fra brev av ): Kravet til særlige grunner er ikke utdypet i loven, men begrepet er nærmere definert i rettspraksis og juridisk teori. For at særlige grunner skal kunne sies å foreligge, må det foreligge spesielle forhold som etter en konkret vurdering kan sies å være av en slik karakter og ha en slik tyngde at de kan slå igjennom overfor de arealdisponeringshensyn som planen er ment å ivareta i det aktuelle området. Særlige grunner vil fortrinnsvis foreligge i de tilfeller der de interessene arealplanen er ment å ivareta ikke blir skadelidende ved at dispensasjon gis. Rådmannen viser til kommuneplanens arealdel og kan ikke se at det i denne konkrete saken foreligger særlige grunner som tilsier at det bør gis dispensasjon fra planbestemmelsene. For øvrig gjøres det oppmerksom på at adgangen til å dispensere fra ny kommunen-plan, nærmest er opphørt iht ny plan og bygningslov. Side 5 av 13

6 Sak 17/10 GAMVIK NORDKYN HAVN KF - ORGANISERING AV DRIFT OG FORHOLD TIL NORDKYNTERMINALEN AS Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 28 Arkivsaksnr.: 10/132 17/10 Formannskapet / Kommunestyret 1. Det velges ny leder i havnestyret etter Roger Hansen som har søkt fritak fra vervet. Lederen fungerer som arbeidende styreleder i den perioden havnesjefstillingen er vakant. Det inngås særskilt avtale om vilkår knyttet til dette som godkjennes av formannskapet. 2. Stillingen som havnesjef settes vakant ut Enten: a) Det foretas en revidering/utvidelse av gjeldende avtale mellom Gamvik Nordkyn Havn KF og Nordkynterminalen AS om ivaretakelse av administrative funksjoner/sekretariatsfunksjoner for havneforetaket. Nordkynterminalen AS fortsetter som selvstendig selskap med samme eierstruktur som i dag b) Det gjennomføres forhandlinger med Nordkynterminalen AS ved selskapets styre om at Gamvik Nordkyn Havn KF kjøper samtlige aksjer i selskapet. Selskapet videreføres med havneforetaket som eneeier og det foretas en revidering/utvidelse av gjeldende avtale i forhold til ivaretakelse av administrative funksjoner/sekretariatsfunksjoner for havneforetaket Status for Gamvik Nordkyn Havn KF(GNH) Kommunestyret hadde oppe til behandling på sitt møte en søknad fra Roger Hansen om fritak for vervet som styreleder for GNH. Samtidig hadde havnesjef Kåre Karlstad signalisert at han ville trekke seg fra sin stilling, en stilling som han i utgangspunktet da han tiltrådte i 2008 skulle påta seg i 2 år. Annonse etter ny daglig leder for havneforetaket ble rykket inn i media i desember. For å gi litt mer tid for å gjennomføre en vurdering av den videre organisering av havneforetaket, herunder forholdet til utøvende skipsekspeditør, Nordkynterminalen AS, ble det i samråd med Hansen og Karlstad og i forståelse med ordfører besluttet at søknaden fra Hansen ikke skulle realitetsbehandles men utsettes til første KST møte i Samtidig skulle Karlstad fortsette i stillingen som havnesjef 2 måneder ut i 2010 slik at man kunne finne en avklaring. Nordkynterminalen AS (NT) har i dag en avtale med GNH om å ivareta skipsekspeditørvirksomheten i Mehamn. Det foreligger også en avtale om ivaretakelse av diverse sekretærfunksjoner, herunder registrering fartøy og fakturering av kaiog anløpsavgifter. Side 6 av 13

7 Sak 17/10 I forbindelse med den uavklarte situasjonen både når det gjelder styring og ledelse i GNH og det videre forholdet mellom foretaket og NT har det vært avholdt flere uformelle møter med representanter fra administrasjonen(rådmannen), politisk ledelse(ordfører), havnesjef og daglig leder NT. Rådmannens vurderinger: Innledningsvis skal det pekes på at det er svært viktig at struktur på drift og avtaler med kommune og andre selskaper er vesentlig for å kunne oppnå en god og oversiktlig drift på det kommunale foretaket. Vi har registrert at det blir betydelig merarbeid på flere avdelinger i Gamvik kommune, spesielt på økonomiavdelingen, dersom det er uklare bemannings- og ansvarsforhold knyttet til driften av det kommunale foretaket. Dette gjelder for øvrig på samme måte for Gamvik Nordkyn utvikling KF som har ansvaret for omstillingsarbeidet. GNH har ansvaret for all drift og forvaltning knyttet til kommunens havner og har et betydelig budsjett. Regnskap for 2009 for foretaket viser et driftsnivå på ca 3,6 mill og investeringsnivå på ca 2,2 mill. Gamvik kommune overførte i budsjett ,- i tilskudd til selskapet. Det samme beløpet er bevilget i Rådmannen har ingen formell funksjon verken overfor styret eller daglig ledelse i havneforetaket. Det er imidlertid viktig å få til en avklaring på videre organisering av virksomheten da den har stor betydning for kommunal drift for øvrig. Dette saksframlegget med tilhørende innstilling er dermed å betrakte som et råd til foretakets eier, Gamvik kommune, til hvilke styringssignaler som etter rådmannens mening bør gis ut til havnestyret i den foreliggende saken. Det er havnestyret som formelt innstiller overfor KST i saker der havnestyret selv ikke har avgjørelsesmyndighet. Fra GNH formelt ble stiftet har daglig ledelse vært ivaretatt av Kåre Karlstad som havnesjef. Stillingsinnehaver har drevet en betydelig utadrettet virksomhet både mot sentrale fagmiljøer og sentrale aktører i havna, ikke minst de store brukerne, Nor-lines og Hurtigruten. Dette har blant annet resultert i at inntektspotensialet for drift av havna er blitt betydelig styrket gjennom økte kaiavgifter fra de store brukerne. Likeså har det vært mulig å oppnå betydelig med tilskudd fra Kystverket til flere havnerelaterte prosjekter de siste to år. Det kan kort nevnes mudring av Mehamn havn, flytebrygger i Gamvik, modelltankforsøk. Etter rådmannens mening er det viktig at man klarer å legge opp til en organisering av havnevirksomheten slik at man ivaretar både utviklingsdelen og den daglige forvalterdelen av havna. Sistnevnte funksjon er ikke minst viktig i forhold til å sikre inntjeningspotensialet gjennom en god og rasjonell registrering og innkreving av havneavgifter. Rådmannen vil nedenfor komme med forslag til to modeller for organisering og bemanning av GNH. Begge modellene tar utgangspunkt i at stillingen som daglig leder i havneforetaket stilles vakant inntil videre (det foretas ikke tilsetting i den stillingen som er utlyst). Begge modellene tar videre hensyn til at det allerede foreligger avtaler med Nordkynterminalen AS. Rådmannen betrakter det slik at det vil være til fordel for begge selskaper at man klarer å løse både ekspeditøroppgaver og havneforvalteroppgaver i et videre samarbeid da man unngår å bygge opp to parallelle administrasjoner Side 7 av 13

8 Sak 17/10 Nedenfor følger en oversikt over 2 mulige modeller MODELL 1 Gamvik Nordkyn Havn KF overtar alle aksjene i Nordkynterminalen AS og NT videreføres som eget selskap med ny eier. Det må forhandles om overtakelsesvilkår. De ansatte knyttet til skipsekspedsjonsvirksomheten fortsetter sitt arbeidsforhold i NT(200% stilling). GNH s utviklingsrettede oppgaver ivaretas av en arbeidende styreformann som gis en økt styregodtgjørelse for denne funksjonen (må forhandles om). Det tilsettes ikke daglig leder i foretaket. Det inngås avtale med NT om ivaretakelse av administrative havneoppgaver ved at NT utfører sekretær og havneforvalteroppgaver basert på en revidering og utvidelse av dagens avtale på området. MODELL 2 Lik modell 1 med unntak av at NT fortsetter som eget selvstendig selskap med samme eierstruktur som i dag. Den åpenbare forskjellen på modell 1 og 2 er eierforholdet til selskapet NT. Modellene har imidlertid noen forskjeller av praktisk og kanskje også økonomisk karakter som rådmannen vil utdype litt nærmere. Ved valg av modell 1 vil det være en del fordel at man kan operere med et og samme styre for både NT og GNH, noe som kan gi både økonomiske og organisatoriske gevinster. All forvaltning av havn og drift av ekspedisjonsvirksomhet vil være en del av den samme organisasjonen. Dette antas å kunne lette avtalemessige utfordringer da det vil være større sannsynlighet for felles interesser mellom partene. På den annen side vil det kunne oppstå et press på lønns og avtalevilkår dersom NT blir et aksjeselskap som er heleid av et kommunalt foretak. Dette gjelder f.eks arbeidstidsordninger, pensjonsrettigheter som er langt mer kostnadskrevende for kommunal sektor enn for privat sektor. Rådmannen legger ikke skjul på at det opplegget som presenteres i innstillingen er svært personavhengig og at hensikten er å spille på de ressurser man har tilgjengelig. Erfaring fra havneforetakets første hele driftsår har vist at det må holdes en fast hånd på rattet, ikke minst i forhold til å fronte havnas interesser, både økonomiske og forvaltningsmessige, overfor brukere og offentlige myndigheter. Opplegget innebærer at det velges ny leder i havnestyret etter Roger Hansen som har søkt fritak kommer som egen sak i KST Rådmannen har valgt å lage en innstilling i 3 deler der del 3 er formet med to alternativer. Selv om rådmannen holder en knapp på alternativ 3a, fremmes en innstilling der alternativene 3a og 3b likestilles. Det blir dermed opp til politisk nivå å velge modell. Side 8 av 13

9 Sak 18/10 FULLMAKT BUDSJETTREGULERINGER KLP Saksbehandler: Jan-Arne Kristiansen Arkiv: 213 Arkivsaksnr.: 10/182 18/10 Formannskapet / Kommunestyret (Innstilling til kommunestyret) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å budsjettregulere KLP kostnader fra øvrige kapitler under den enkelte sektor til egen post under ansvar Fullmakten gjelder kostnader KLP for pensjonister og tidligere ansatte. På faktura på lønns- og g-reguleringer fra KLP gjelder 2/3 (opp mot 2 mill kroner) tidligere ansatte og pensjonister. Kostnadene for disse kan være vanskelig å fordele på den enkelte sektor, kanskje fordi sektoren ikke eksisterer lenger. I tillegg vil det være mer rettferdig og gi et riktigere økonomisk bilde at den enkelte sektor kun blir belastet med det dagens ansatte koster. Rådmannen ber derfor om nødvendige fullmakter til å flytte KLP kostnadene for disse til en egen post. Side 9 av 13

10 Sak 19/10 KOMMUNALE RETNINGSLINJER - STARTLÅN Saksbehandler: Jan-Arne Kristiansen Arkiv: 251 &00 Arkivsaksnr.: 10/183 19/10 Formannskapet / Kommunestyret (Innstilling til kommunestyret): Følgende forslag til startlån vedtas: KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1. FORMÅL Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger eller som har behov for bistand for å kunne bli boende i sin bolig. Husstander med etableringsproblemer er husstander som har problemer med å få lån i det private kredittmarkede, eller er avhengig av rimeligere lånevilkår enn de ellers kan oppnå. 2. HVEM KAN FÅ LÅN Startlån er behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Ved behandling av søknader blir det lagt vekt på om husstanden vil klare framtidige betalingsforpliktelser. Lånsøkere må dokumentere at husstandens framtidige inntekter og eventuelle stønader er tilstrekkelige til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til vanlige levekostnader. 3. HVOR MYE KAN INNVILGES Startlån kan gis som topplån eller fullfinansiering. Som prinsipp legger kommunen til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen kan være startlån. Som utgangspunkt kan startlån gis på inntil 60 % av takst/avtalt kjøpesum men i spesielle tilfeller inntil 100 %. Det kan maksimalt innvilges kr ,- til et prosjekt. 4. HVA KAN DET GIS LÅN TIL Boligen skal være rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet. Kjøp av bolig Side 10 av 13

11 Sak 19/10 Startlån kan gis til kjøp av bolig, enten som topp- eller fullfinansiering. Utbedring Startlån kan brukes til utbedring av boligen. Oppføring av bolig Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansieringsinstitusjoner. Refinansiering Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. Forhåndsgodkjenning Kommunen kan gi en skriftlig bekreftelse på at lånsøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. 5. LÅNESØKNAD Søknader om startlån behandles to ganger pr år med søknadsfrist 1. mars og 1. september etter forutgående kunngjøring. (..eller behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn ) Søknad skrives på eget skjema. Følgende vedlegg skal følge søknaden: Utskrift av ligningen som viser inntekter og spesifisert formue for husstanden. Eventuelt opplysninger om bolig (lånetakst, avtalt kjøpesum etc.). Kopi av svarbrev fra kredittinstitusjon der en har søkt grunnfinansiering. 6. AVGJØRELSESMYNDIGHET: Et administrativt utvalg bestående av kontorsjef, økonomisjef, teknisk sjef og en representant for NAV Gamvik gis myndighet til å avgjøre søknader på inntil kr ,-. Søknader på større beløp avgjøres av formannskapet etter innstilling fra det oppnevnte utvalget. 7. LÅNETILSAGN Lånetilsagn gjelder for en periode på 6 måneder fra tilsagnsdato. 8. UTBETALINGSVILKÅR Utbetaling av lån finner ikke sted før låneavtale er undertegnet og nødvendig sikkerhet får lånet er etablert. Det forutsettes pant i boligen etter kredittinstitusjonen som gir grunnfinansiering, eventuelt 1. prioritet ved fullfinansiering. Ved utbetaling av lån gjøres det fradrag for tinglysningsgebyr. 9. RENTE OG AVDRAGSVILKÅR Side 11 av 13

12 Sak 19/10 Nominell rente på startlån følger Husbankens flytende rente + et tillegg på 0,25 % Lån under kr kan gis med maksimal løpetid på 18 år. Det kan avtales avdragsfrihet for inntil 3 år. Lån på over kr ,- gis med maksimal løpetid på 25 år. Det kan avtales avdragsfrihet for inntil 5 år. 10. KLAGE PÅ VEDTAK Vedtak kan påklages innen 3 uker. Klagen skal være skriftlig og rettes til Gamvik kommune. Formannskapet er ankeorgan for administrative vedtak og kommunestyre er ankeorgan for vedtak truffet av formannskapet. Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån har ikke vært revidert på flere år. Startlånutvalget har gått gjennom dagens retningslinjer med henblikk på en revisjon. I tillegg er disse harmonisert med Husbankens generelle retningslinjer for startlån. Rådmannens merknader: Rådmannen er noe kritisk til utvalgets forslag i punkt 5 om kun å behandle startlånsøknader 2 ganger i året etter kunngjøring med søknadsfrist men velger likevel å fremme utvalgest forslag. Side 12 av 13

13 Sak 20/10 OPPTAK AV STARTLÅN 2010 Saksbehandler: Jan-Arne Kristiansen Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 10/184 20/10 Formannskapet / Kommunestyret Gamvik kommune søker Husbanken om kr ,- i startlån for videre utlån. Ultimo august 2009 vedtok formannskapet (i medhold av kommunelovens 13) å ta opp kr ,- i startlån fra Husbanken. Disse pengene er for det meste oppbrukt til videre utlån. Rådmannen foreslår derfor at kommunen søker Husbanken om nytt startlån på kr ,- for videre utlån. Side 13 av 13

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer