Til salgs has: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til salgs has: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51"

Transkript

1

2 Til salgs has: Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 7 Postboks 8 Dep 00 Oslo Tlf.: Telefax: 05 5

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 7 KRIMINALSTATISTIKK LOVBRUDD ANMELDT FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER 99 CRIMINAL STATISTICS OFFENCES REPORTED TO THE POLICE CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS 99 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 99 ISBN ISSN 09

4 EMNEGRUPPE 6 Rettsforhold og rettsvesen EMNEORD Fengslinger Forbrytelser Forseelser Lovbrudd Siktede Siktelser Straffereaksjoner OMSLAG Design: Strand & Lund AS Foto: Forside: Jens Haugen. Bakside: NTBFoto Trykk: Aasens Trykkerier A.S Publikasjonen er trykt i Statistisk sentralbyrå

5 Forord Preface Denne publikasjonen gir statistiske opplysninger om anmeldte lovbrudd, etterforskede forbrytelser, strafferettslige reaksjoner og fengslinger i 99. En del av hovedtallene har tidligere vært offentliggjort i Statistisk ukehefte nr. og Ukens statistikk nr. 5. Jorunn Hoff, TorildIrene Kårstad og Svend Soyland har utarbeidet denne publikasjonen. This publication contains statistics on offences reported to the police, crimes investigated, sanctions and imprisonments in 99. Some of the main results have previously been published in the Weekly Bulletin of Statistics no. and 5. The publication has been prepared by Ms. Jorunn Hoff, Ms. TorildIrene Kårstad and Mr. Svend Soyland. Statistisk sentralbyrå, Oslo, Central Bureau of Statistics, Oslo, 9. mars 99 9 March 99 Svein Longva Berit Otnes

6

7 5 Innhold Side Figurregister 7 Tabellregister 8. Innledning. Lovbrudd anmeldt 6. Statistikkens omfang 6. Statistikkgrunnlag 6. Begrep og kjennemerker 6. Noen hovedresultater 7. Forbrytelser etterforsket. Statistikkens omfang. Statistikkgrunnlag. Begrep og kjennemerker. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene.5 Noen hovedresultater. Straffereaksjoner 7. Statistikkens omfang 7. Statistikkgrunnlag 7. Begrep og kjennemerker 7. Feilkilder og usikkerhet ved tallene 75.5 Noen hovedresultater Forseelsessaker Forbrytelsessaker Fengslinger 5. Statistikkens omfang 5. Statistikkgrunnlag 5. Begrep og kjennemerker 5. Feilkilder og usikkerhet ved tallene 5.5 Noen hovedresultater Tekst på engelsk Vedlegg. Fortegnelse over lovbrudd 5. Fortegnelse over kommunetype 55. Utenlandske statsborgere etter kjønn, alder og statsborgerskap 56 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 59 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter. januar 99. Emneinndelt oversikt. 6 Utkommet i serien standarder for norsk statistikk (SNS) 68 Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Null

8 6 Contents Page Index of figures 0 Index of tables I. Introduction. Offences reported to the police. Scope of the statistics. Basis for the statistics. Terms and variables. Main results. Crimes investigated. Statistical coverage. Statistical basis. Terms and variables. Errors and reliability of estimates.5 Main results. Sanctions 6. Statistical coverage 6. Statistical basis 6. Terms and variables 6. Errors and reliability of estimates 7.5 Main results 7.5. Misdemeanours 7.5. Criminal cases 7 5. Imprisonment 9 5. Statistical coverage 9 5. Statistical basis 9 5. Terms and variables 9 5. Errors and reliability of estimates Main results 9 Annexes. Description of offences 5. Description of municipality 55. Foreign citizens by sex, age and citizenship 56 Publications Previously issued on the subject 59 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January 99. Survey arranged by subject matter 6 Issued in the series Standards for Norwegian Statistics (SNS) 68 Explanation of symbols in tables. Category not applicable.. Data not available Nil

9 7 Figurregister Side. Lovbrudd anmeldt. Forbrytelser anmeldt etter type. Prosent Forseelser anmeldt etter type. Prosent Forbrytelser etterforsket. Forbrytelser etterforsket pr. 000 innbyggere. Fylke. 99. Forbrytelser etterforsket pr. 000 innbyggere Forbrytelser etterforsket etter forbrytelsesgruppe Forbrytelser etterforsket etter oppklaring Forbrytelser etterforsket i 99, etter politiets avgjørelse 8 8. Siktelser for forbrytelser etter politiets avgjorelse. Prosent Siktede for forbrytelser Menn 0 0. Siktede for forbrytelser Kvinner. Straffereaksjoner. Reaksjoner i forseelsessaker. I alt og for veitrafikkforseelser Reaksjoner i forbrytelsessaker etter reaksjonens art. Prosent Ubetingede fengselsdommer etter varighet av utmålt straff Gjennomsnittlig utmålt ubetinget fengselsstraff for utvalgte typer hovedforbrytelser Reaksjoner i forbrytelsessaker etter utvalgte typer hovedforbrytelser Reaksjoner i forbrytelsessaker etter personenes alder. Pr. 000 innbyggere år og over Reaksjoner i forbrytelsessaker etter utvalgte typer hovedforbrytelse. Prosentandel kvinner Fengslinger 8. Gjennomsnittlig antall innsatte etter reaksjonens art. Prosent Løslatelser fra soning av fengselsdom, etter anstalttid over måneder og personens alder Løslatelser fra varetekt etter anstalttid over måned og personens alder Løslatelser fra fengselsanstalter etter anstalttid over måneder og type lovbrudd. 99 7

10 8 Tabellregister Side. Lovbrudd anmeldt. Lovbrudd anmeldt etter kvartal og type 9. Forbrytelser anmeldt etter type og politidistrikt 0. Forseelser anmeldt etter type og politidistrikt. Forbrytelser etterforsket. Noen hovedresultater fra statistikk over etterforskede forbrytelser Forbrytelser etterforsket etter type Forbrytelser etterforsket pr. 000 innbyggere. Fylke Forbrytelser etterforsket etter politiets avgjørelse og gjerningssted. Prosent. Fylke/kommunctype Forbrytelser etterforsket etter politiets avgjørelse og forbrytelsesgruppe/type forbrytelse Forbrytelser etterforsket med siktelser, etter tallet på delaktige og type forbrytelse 0. Forbrytelser etterforsket etter type og gjerningssted. Fylke/kommunetype. Forbrytelser etterforsket etter type. Politidistrikt 5. Forbrytelser etterforsket pr. (X)0 innbyggere, etter type. Politidistrikt 6. Forbrytelser etterforsket etter oppklaring, politiets avgjørelse og gjemingssted. Fylke.. 8. Forbrytelser etterforsket etter oppklaring og politiets avgjørelse. Politidistrikt 9 5. Oppklaringsprosenter for ulike typer forbrytelser. Prosent Oppklaringsprosent. Politidistrikt Siktelser etter politiets avgjørelse og type forbrytelse 5 8. Siktede i ulike aldersgrupper pr. MO innbyggere Siktede etter kjønn og alder. Absolutte tall og pr. 000 innbyggere Siktede etter kjønn/alder og type hovedforbrytelse 58. Siktede etter alder og gjemingssted. Fylke 6. Siktede etter politiets avgjørelse, kjønn og alder 6. Siktede med og uten medskyldige, etter alder og type hovedforbrytelse 6. Siktede etter alder og bosted. Fylke Siktede etter tallet på forbrytelser/tallet på medskyldige og alder/kjønn. Absolutte tall og prosent Tilbakefall i en treårsperiode blant siktede i 988, etter siktedes alder og Ar for tilbakefall Tilbakefall i en treårsperiode blant siktede i 988, etter politiets avgjørelse og siktedes alder Tilbakefall i en treårsperiode blant siktede i 988, etter siktedes alder og type hovedforbrytelse Tilbakefall i en treårsperiode blant siktede i 988, etter siktedes alder og gjerningssted. Fylke 7. Straffereaksjoner 0. Noen hovedresultater fra statistikk over straffereaksjoner Reaksjoner i forbrytelses og forseelsessaker, etter type reaksjon. Absolutte tall og pr. 000 innbyggere 5 år og over Reaksjoner i forseelsessaker etter type hovedforseelse Reaksjoner i forbrytelsessaker etter personens alder og tidligere straffeforhold Reaksjoner i forbrytelsessaker etter personens tidligere straffeforhold og type hovedforbrytelse Reaksjoner i forseelsessaker etter reaksjonens art og gjerningssted. Fylke 9 6. Reaksjoner i forseelsessaker etter type rettsinstans og gjerningssted. Fylke 9 7. Reaksjoner i forseelsessaker etter gjemingssted og type hovedforseelse. Fylke 9

11 9 Side. Staffereaksjoner (forts.) 8. Reaksjoner i forseelsessaker etter reaksjonens art og type hovedforseelse Reaksjoner i forbrytelsessaker etter personens tidligere straffeforhold og gruppe hovedforbrytelse Reaksjoner i forbrytelsessaker etter personens kjønn/type rettsinstans og gjerningssted. Fylke 97. Reaksjoner i forbrytelsessaker etter personens alder og gjerningssted. Fylke/kommunetype. Absolutte tall og pr. 000 innbyggere 98. Reaksjoner i forbrytelsessaker etter reaksjonens art, personens tidligere straffeforhold/type hovedforbrytelse 99. Fengselsdommer i forbrytelsessaker etter dommens sammensetning, utmilt fengselsstraff og type hovedforbrytelse 0. Forelegg og idømte bøter i forbrytelsessaker etter foreleggets eller botens størrelse og type hovedforbrytelse Gjennomsnittlig utmålt straff i forbrytelsessaker etter reaksjonens art og personens tidligere straffeforhold/type hovedforbrytelse Fengselsdommer i forbrytelsessaker etter utmålt straff, personens tidligere straffeforhold og kjønn/alder 0 7. Betingede reaksjoner i foibrytelsessaker etter betingelsens art og personens tidligere straffeforhold/type hovedforbrytelse 8. Reaksjoner i forbrytelsessaker etter gjerningssted og type hovedforbrytelse. Fylke 9. Reaksjoner i forbrytelsessaker etter personens ekteskaplige status, kjønn og alder Reaksjoner i forbrytelsessaker etter personens kjønn, alder og type hovedforbrytelse Reaksjoner i forbrytelsessaker etter reaksjonens art og personens kjønn og alder 9 5. Reaksjoner i forbrytelsessaker etter personens statsborgerskap og type hovedforbrytelse 0 S. Fengslinger 5. Noen hovedresultater fra statistikk over fengslinger Forskjellige typer tilgang, overforing og avgang i fengselsanstalter, etter personens kjønn og type reaksjon Forskjellige typer tilgang, overforing og avgang i fengselsanstalter, etter distrikt og anstalt Dager tilbrakt i fengselsanstalter i løpet av året, etter personens kjønn, reaksjonens art, distrikt og anstalt Gjennomsnittlig antall innsatte i fengselsanstalter, etter personens kjønn, reaksjonens art, distrikt og anstalt Gjennomsnittlig antall innsatte etter personens kjønn, reaksjonens art og type frihetsberøving Nyinnsettelser i fengselsanstalter etter reaksjonens art, personens kjønn og alder Nyinsettelser i fengselsanstalter etter personens alder, kjonn og type lovbrudd 8 6. Løslatelser fra fengselsanstalter etter fengselsoppholdets varighet, type reaksjon og personens alder 9 6. Løslatelser fra fengselsanstalter etter anstalttid og type lovbrudd 0

12 0 Index of figures Page. Offences reported to the police. Crimes reported to the police, by type. Per cent Misdemeanours reported to the police, by type. Per cent Crimes investigated. Crimes investigated per 000 population. County. 99. Crimes investigated per 000 population Crimes investigated by group of crime Crimes cleared up Crimes investigated in 99, by police decision 8 8. Charges for crimes by police decision. Per cent Charges for crimes Males 0 0. Charges for crimes Females. Sanctions. Sanctions in cases including misdemeanour. Total and for traffic misdemeanours Sanctions in cases including crime, by type of sanction. Per cent Sanctions to unconditional imprisonment, by term of imprisonment Average terms of unconditional imprisonment, for selected types of principal crime Sanctions in cases including crime, by some selected types of principal crime Sanctions in cases including crime, by age of the persons. Per 000 population fourteen years of age and over Sanctions in cases including crime, by selected types of principal crime. Percentage of women Imprisonments 8. Average number of prisoners by type of sanction. Per cent Discharges from prison institutions after serving sentence to imprisonment, by time spent in institution more than months and age of the person Discharges from custody, by time spent more than month and age of person Discharges from prisons, by time spent in prison more than months and type of offence. 99 7

13 Index of tables Page. Offences reported to the police. Offences reported to the police by quarter of the year and type 9. Crimes reported to the police by type and police district 0. Misdemeanours reported to the police by type and police district. Crimes investigated. Some main results from the statistics on crimes investigated Crimes investigated by type Crimes investigated per 000 population. County Crimes investigated by police decision and scene of crime. Per cent. County/type of municipality Crimes investigated by police decision and group of crime/type of crime 8 9. Crimes investigated with charges, by number of persons involved and type of crime 0. Crimes investigated by type and scene of crime. County/type of municipality. Crimes investigated by type. Police district 5. Crimes investigated per 000 population, by type. Police district 6. Crimes investigated by solution, police decision and scene of crime. County 8. Crimes investigated by solution and police decision. Police district 9 5. Crimes cleared up for different types of crime. Per cent Crimes cleared up. Per cent. Police district Charges by police decision and type of crime 5 8. Persons charged in different age groups per 000 population Persons charged by sex and age. Number and per 000 population Persons charged by sex/age and type of principal crime 58. Persons charged by age and scene of crime. County 6. Persons charged by police decision, sex and age 6. Persons charged with and without accessories, by age and type of principal crime 6. Persons charged by age and place of residence. County Persons charged by number of crimes/number of accessories and age/sex. Number and per cent Recidivism in a threeyear period among persons charged in 988, by age of the person and year of new charge Recidivism in a threeyear period among persons charged in 988, by police decision and age of the person Recidivism in a threeyear period among persons charged in 988, by age of the person and type of principal crime Recidivism in a threeyear period among persons charged in 988, by age of the person and scene of crime. County 7. Sanctions 0. Some main results from the statistics on sanctions Sanctions in cases including crime and in cases including misdemeanour, by type of sanction. Number and per 000 populations 5 years and over Sanctions in cases including misdemeanour, by type of principal misdemeanour Sanctions in cases including crime, by age and criminal record of the person Sanctions in cases including crime, by criminal record of the person and type of principal crime Sanctions in cases including misdemeanour, by type of sanction and scene of crime. County 9 6. Sanctions in cases including misdemeanour, by type of judicial authority and scene of crime. County 9

14 Page. Sanctions (cont.) 7. Sanctions in cases including misdemeanour, by type of principal misdemeanour and scene of crime. County 9 8. Sanctions in cases including misdemeanour, by type of sanction and type of principal misdemeanour Sanctions in cases including crime, by criminal record of the person and group of principal crime Sanctions in cases including crime, by sex of the person/type of court and scene of crime County 97. Sanctions in cases including crime, by age of the person and scene of crime. County/ type of municipality. Number and per 000 population 98. Sanctions in cases including crime by type of sanction, criminal record of the person/ type of principal crime 99. Sentences to imprisonment in cases including crime, by the composition of the sentence, term of imprisonment and type of principal crime 0. Ticket fines and fines in cases including crime, by the amount of the fine and type of principal crime Average term of imprisonment and amount of fine in cases including crime, by type of sanction and criminal record of the person /type of principal crime Sentences to imprisonment in cases including crime, by term of imprisonment, criminal record and sex/age of the person 0 7. Conditional sanctions in cases including crime, by type of condition and criminal record of the person/type of principal crime 8. Sanctions in cases including crime, by scene of crime and type of principal crime. County 9. Sanctions in cases including crime, by marital status, sex and age of the person Sanctions in cases including crime, by sex and age of the person and type of principal crime 7 5. Sanctions in cases including crime, by type of sanction and sex and age of the person Sanctions in cases including crime, by citizenship of the person and type of principal crime 0 5. Imprisonments 5. Some main results from the statistics on imprisonments Different types of increase, transfer and decrease in prison institutions, by sex of the person and type of sanction Different types of increase, transfer and decrease in prison institutions, by district and institution Days spent in prison institutions, by sex of the person, type of sanction, district and institution Average number of prisoners, by sex of the person, type of sanction, district and institution Average number of prisoners, by sex of the person, type of sanction and type of imprisonment New imprisonments in prison, by type of sanction, sex and age of the person New imprisonments in prison, by type of offence, sex and age of the persons 8 6. Discharges from prison institutions, by time spent in institutions, type of sanction and age of person 9 6. Discharges from prison institutions, by time spent and type of offence 0

15 . Innledning Kriminalitet forbrytelser og forseelser Kriminalitet er betegnelsen pd handlinger som bryter med norsk lov og som er belagt med straff. Kriminalitet omfatter vidt forskjellige handlinger, med ulike motiver hos gjemingspersonene og med forskjellige konsekvenser for ofrene. Loven bestemmer hva som til enhver tid er straffbart og hvilken straff et bestemt lovbrudd kan medføre. Norsk straffelovgivning skjelner mellom forbrytelser og forseelser. En forbrytelse er en straffbar handling av grovere karakter enn en forseelse. Forbrytelser og forseelser mot straffeloven omtalt i henholdsvis. og. del av loven. Straffbare handlinger beskrevet i andre lover er ifølge Straffelovens paragraf forbrytelser dersom de har en strafferamme på mer enn tre måneders fengsel. Øvrige straffbare handlinger betegnes som forseelser. Det fins imidlertid en del unntak fra denne regelen. Ved siden av denne strafferettslige gradsforskjellen på forseelser og forbrytelser, er behandlingsmdten for forseelser enklere enn for forbrytelser. I forseelsessaker er det politiet som avgjør om det skal reises tiltale eller ikke, mens det i forbrytelsessaker er statsadvokaten. Forseelser kan i større utstrekning enn forbrytelser avgjøres ved forelegg uten dom. Ved behandling av forseelser kreves det vanligvis ikke forsvarer. I kriminalstatistikken er bade forbrytelser og forseelser behandlet som kriminalitet, men hovedvekten ligger på forbrytelsene. 'Lovbrudd', 'straffbare handlinger' og 'kriminalitet' brukes som betegnelse på både forseelser og forbrytelser. Lovgrunnlaget De fleste lovbrudd er beskrevet i straffeloven., men også andre lover inneholder straffebestemmelser. Et mangfold av spesiallover har egne kapitler som inneholder straffebestemmelser. Den enkeltes oppfatning av hva som er et lovbrudd samsvarer ikke nødvendigvis med det loven beskriver. Når det likevel er en stor grad av samsvar, skyldes dette at loven ideelt skal gjenspeile moralen i samfunnet. Når moraloppfatningen endres, endres også synet på hva som er kriminelt. Dette gjenspeiles i lovverket, ved at handlinger oppkriminaliseres, nedkriminaliseres eller avkriminaliseres. Straffen skjerpes, nedsettes eller faller bort. F.eks. var seksuell omgang mellom menn straffbart helt fram til 97. Den avkriminaliseringen som da skjedde, kan sees som uttrykk for endring i den alminnelige moraloppfatning. Eksempler på oppkriminalisering kan være forhøyede strafferammer mot narkotikalovbrudd, og til dels forhøyet bøtenivå i forhold til økonomisk kriminalitet. Eksempel på nedkriminalisering kan være overføring av småtyverier, såkalt naskeri til en forseelse. Den offentlige kriminalstatistikken Kriminalstatistikken gir ved hjelp av tabeller, tekst og diagrammer et bilde av den registrerte kriminalitetens omfang og karakter. Den viser hvilke forbrytelser og forseelser som blir anmeldt, etterforsket og seinere oppklart eller ikke oppklart. I forbindelse med oppklarte forbrytelser gis det opplysninger om de siktede; om alder, kjønn og bosted. Statistikk over straffereaksjoner viser hvilken straff som blir gitt, hvor lange fengselsdommer og hvor store boxer. Tabellene har opplysninger om personenes alder, kjønn, tidligere straffeforhold, ekteskapelig status og statsborgerskap, og om hvilke lovbrudd som er grunnlag for straffereaksjonen. Fengslingsstatistikken gir tall for innsettelser, overforinger og løslatelser i norske fengsler etter personens kjønn, alder og arten av frihetsberøvelse. I tillegg gir statistikken tall for gjennomsnittlig belegg i hver enkelt anstalt og fengselsdager i alt, og varighet av soningen etter type lovbrudd. MOrketall Kriminalstatistikken omfatter imidlertid bare den registrerte kriminaliteten, den kriminaliteten politiet oppdager eller får kjennskap til. Politiets ressurser og prioriteringer og folks tilbøyelighet

16 til a anmelde lovbrudd har stor betydning for hva som blir kjent. Et ukjent antall lovbrudd blir aldri registrert. Slike uregistrerte lovbrudd kalles gjerne mørketall. Ulike intervjuundersøkelser om selvrapportert kriminalitet og utsatthet for kriminalitet, indikerer at kriminaliteten som ikke blir registrert, er omfattende. Mørketallet varierer i forhold til type lovbrudd. Lovbruddets grovhet og synlighet og fornærmedes situasjon og nytte av å anmelde vil være avgjørende. Forholdet mellom offer og gjerningsperson spiller også en viktig rolle. Mørketallet når det gjelder drap er f.eks. lite, mens mørketallet for en del volds og sedelighetsforbrytelser sannsynligvis er stort. Mørketallet varierer også over tid, idet folks tilbøyelighet til a anmelde kriminelle handlinger varierer. Det ser f.eks. ut til at nar mediene fokuserer pa bestemte typer lovbrudd, vil dette påvirke tilbøyeligheten til a anmelde disse. Dersom det er kjent at en sakstype ikke blir etterforsket av politiet, vil anmeldelsesfrekvensen trolig bli lay. Den registrerte kriminaliteten kan dermed ikke sies a were helt ut representativ i forhold til den kriminaliteten som begås i samfunnet. Den gir et bilde av den kriminaliteten politiet far kjennskap til, og er en indikator pa kriminalitetsutviklingen. Begrep og kjennemerker Enhetene i kriminalstatistikken er anmeldt lovbrudd, ferdig etterforsket forbrytelse, siktelse (for forbrytelse), siktet person (i en forbrytelsessak), straffereaksjon og tilgang, overføring eller avgang i en fengselsanstalt. Til enhetene knytter det seg en rekke egenskaper eller kjennemerker hvorav en del blir behandlet i statistikken. Definisjoner av enheter og kjennemerker er gitt i kapitlene som om fatter de enkelte statistikkområdene, mens opplysninger av mer generell karakter er tatt inn her. Definisjoner og beregningsmater som avviker fra regler beskrevet i tekstavsnittene, er beskrevet i fotnoter til de berørte tabeller. Skal utviklingen over tid studeres, er det viktig a were oppmerksom pa at lovendringer og andre forhold kan ha hatt betydning for bevegelser i tallene. Dette er det ikke gjort rede for her, men i publikasjonene for de årene endringene trådte i kraft. I tabellene forekommer ulike grupperinger etter forbrytelsens art. Den mest spesifiserte grupperingen er tatt inn i Vedlegg sammen med henvisninger til de respektive paragrafer. Grupperingen følger kapitlene og paragrafene i straffeloven og skiller ut forbrytelser mot spesiallovgivningen. I tabell er forbrytelsene delt i fire hovedgrupper; vinningsforbrytelse, voldsforbrytelse, sedelighetsforbrytelse og annen forbrytelse. Det gar fram av Vedlegg hvilke forbrytelser som inngår i hver enkelt gruppe. I tabellen med inndeling i hovedgrupper er skadeverk inkludert i voldsforbrytelsene. Kjennemerkene bosted, ekteskapelig status og statsborgerskap er hentet fra Det sentrale personregister med den verdi som gjaldt. januar 99. Opplysningene om statsborgerskap er for kriminalstatistikken i 99 også supplert med statsborgerskap fra politiets registreringer. Ved a bruke to kilder er uoppgitt statsborgerskap redusert. Alder er definert som fylte ar pa gjemingstidspunktet. Loven setter ingen nedre aldersgrense for at en person kan siktes for lovbrudd. I forbrytelsesstatistikken er det likevel ikke tatt med siktede under 5 ar, noe som faktisk forekommer i forbindelse med forbrytelser som skadeverk og tyveri. Reaksjonsstatistikken omhandler personer over den kriminelle lavalder, som. januar 990 ble hevet til 5 år. Fremdeles vil det imidlertid were personer med i statistikken som var dr pa gjerningstidspunktet, men som har begått den kriminelle handling før lovendringen trådte i kraft. I beregninger hvor innbyggertall inngår, ble det fram til 98 nyttet tall pr.. januar i året, mens det senere er nyttet tall pr.. desember. Kommunetypeinndelingen bygger pa næringsstruktur i 980 og kommunens sentralitet i 98.

17 E E E li E eoz_a WIC& 'co ag E > o co 5 c = 5.atle m.f8 50 In la 0 In E Rs* 0 In () 'Dø Eadc co a) o 0 }

18 6. Lovbrudd anmeldt Det har hittil vært vanlig a bruke statistikken over etterforskede forbrytelser til å følge kriminalitetsutviklingen. I den sammenheng har det vært et usikkerhetsmoment at tellingstidspunktet (tidspunktet for ferdig etterforskning) kan ligge relativt langt fra gjemingstidspunktet. Etterforskningen av en forbrytelse kan som kjent ta fra få dager til flere år. Etterforskningsstatistikken gir dessuten ikke noen fullstendig oversikt over etterforskede lovbrudd, siden den ikke om fatter forseelser. En rekke betingelser skal oppfylles før et formelt grunnlag for A lage statistikk er til stede. Noe slikt grunnlag for en landsomfattende kriminalstatistikk finnes naturlig nok ikke før lovbniddet blir oppdaget og anmeldt, og opplysninger om det blir registrert hos politiet. Et EDBbasert registreringssystem, STRASAK, som i 99 var ferdig utbygget ved alle landets politikamre, har fra 990 gitt grunnlag for en statistikk over anmeldte lovbrudd. Gevinsten i anmeldelsesstatistikken ligger først og fremst i at den har tellingstidspunktct nærmere opp til gjemingstidspunktet enn statistikken over etterforskede forbrytelser. Statistikken over anmeldte lovbrudd ble forme gang utarbeidet for året 990. Dette er altså andre årgang med statistikk over anmeldte lovbrudd. Noen sentrale tall er tatt inn i tabell. Det er påtalemyndigheten som skal forfølge straffbare handlinger. Påtalemyndighetens leder er riksadvokaten. Under ham kommer statsadvokatene, politimestrene og politiembetsmennene. Når et lovbrudd blir oppdaget, vil det ofte være opp til offeret eller til mulige vitner om det skal anmeldes, slik at politiet kan sette i gang etterforskning. Svært mange lovbrudd, selv alvorlige, blir ikke anmeldt. For en rekke lovbrudds vedkommende er det imidlertid slik at politiet, dersom det får kjennskap til det inntrufne, skal foreta etterforskning, uavhengig av om det foreligger noen anmeldelse utenfra. Denne plikten til å etterforske særskilte lovbrudd kalles offentlig påtale... Statistikkens omfang Statistikken omfatter alle lovbrudd som ble anmeldt til politiet i Wet av statistikkåret. Anmeldelsen kan foretas av skadelidte eller av andre som har blitt kjent med det inntrufne. Anmeldelsen kan også foretas av politiet som selv oppdager lovbruddet eller blir gjort kjent med det på annen måte enn ved anmeldelse. Trafikk og tollovforseelser som avgjøres med forenklede forelegg, regnes ikke som anmeldte, og er derfor ikke med i denne statistikken. Se statistikken over straffereaksjoner. Et lovbrudd blir ikke nødvendigvis anmeldt like etter at det er begått. En del lovbrudd forblir uoppdaget mens andre blir tålt i kortere eller lengre tid før det kommer til anmeldelse... Statistikkgrunnlag Grunnlaget for statistikken er materiale fra det sentrale registreringssystemet STRASAK sammen med summariske oppgaveskjema fra politidistrikt som ikke var tilknyttet STRASAK i hele 99. Statistikklovens gir hjemmel for bruk av data fra administrative registre til statistikkformal... Begrep og kjennemerker Lovbrudd; forbrytelse, forseelse Et lovbrudd kan være en forbrytelse eller en forseelse (se kapittel ). En forbrytelse er et lovbrudd som ifølge loven kan straffes med fengsel i mer enn måneder, mens en forseelse er et lovbrudd som kan straffes med fengsel i inntil måneder. Det finnes likevel et fåtall lovbrudd som loven fastslår er forbrytel

19 7 ser eller forseelser trass i at strafferammen avviker fra denne regelen. Det kan i enkelte tilfelle være vanskelig for politiet å avgjøre om en straffbar handling skal registreres som ett eller flere lovbrudd. Hovedregelen er at det, uavhengig av antall anmeldelser, regnes som ett lovbrudd når flere lovbrudd er begått ved en handling mot ett offer. Det groveste registreres. flere ensartede lovbrudd er begatt av samme person i et tidsrom mot ett offer. ett lovbrudd er begått overfor en gruppe av ofre. det ene er begått for å bane vei for det andre. Som flere lovbrudd regnes lovbrudd hvorav det ene er begått for å skjule det andre... Noen hovedresultater Det ble i løpet av 99 anmeldt lovbrudd, forbrytelser og forseelser. I 990 ble det til sammenlikning anmeldt lovbrudd, hvorav var forbrytelser og var forseelser. Den største forbrytelsesgruppen i 99 var tyve Tier som utgjorde 70 prosent av alle anmeldte forbrytelser, mot 7 prosent i 990. I alt ble det anmeldt tyverier, simple, grove og 000 brukstyverier av motorkjøretøy. Etter tyverier fulgte skadeverk, narkotikaforbrytelser og bedrageri og utroskap som de største forbrytelsesgruppene med henholdsvis 6 000, 000 og anmeldte tilfelle. Det ble videre anmeldt forbrytelser mot liv, legeme og helbred, hvorav 50 drap og tilfelle av drapsforsøk eller grov legemsbeskadigelse. Det ble anmeldt 00 sedelighetsforbrytelser hvorav 87 voldtekter, 605 tilfelle av utuktig omgang med barn under år og 68 incesttilfelle. Totaltallene er stort sett lik 990, men det er en aning på prosent i anmeldte tilfeller av utuktig omgang med barn under år. Av forseelsene utgjorde veitrafikkforseelser den største gruppen med tilfelle. Dette var 55 prosent av alle anmeldte forseelser. I absolutte tall er det en nedgang på 9 prosent i forhold til av veitrafikkforseelsene gjaldt promillekjøring, om lag det samme som i 990.

20 Figur. Forbrytelser anmeldt etter type. Prosent. 99 Crimes reported to the police, by type. Per cent ,5 prosent 6, prosent 5, prosent,0 prosent 0,9 prosent 5,9 prosent 70, prosent M Tyveri Larceny Annen vinningsforbrytelse Other crime against property EN m Skadeverk Crime inflicting damage to property 0 Narkotikaforbrytelse Crime of narcotics. Xi a El ED Forbrytelse mot liv, legeme og helbred Crime of violence against the person Sedelighetsforbrytelse Sexual crime Annen forbrytelse Other crime Figur. Forseelser anmeldt etter type. Prosent. 99 Misdemeanours reported to the police, by type. Per cent. 99 0,5 prosent 9,6 prosent 8,7 prosent,8 prosent Ei Forseelse mot straffeloven Misdemeanour against the the Penal Code 'ffl Promillekjøring Driving under influence of alcohol is 0 K' :; Annen veitrafikkforseelse Other trafic misdemeanour Forseelse mot løsgjengerloven Misdemeanour against the Act of vagrancy, begging and drunkenness Annen forseelse utenfor straffeloven Other misdemeanour outside the Penal Code 6, prosent

21 9 Tabell. Lovbrudd anmeldt etter kvartal og type Offences reported to the police by quarter of the year and type Type lovbrudd ) I alt.... Type of offence ) Total kvartal kvartal kvartal kvartal quarter Alle typer lovbrudd All types of offence Alle typer forbrytelser All types of crime Forbrytelser mot straffeloven Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet 8 5 Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode Forbrytelse mht. utøvelsen av statsborgerlige rettigheter 0 Forbrytelse i den offentlige tjeneste Forbrytelse mot den offentlige myndighet Vold mot offentlig tjenestemann Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred Innbrudd Allmennfarlig forbrytelse Narkotikaforbrytelse Grov narkotikaforbrytelse Falsk forklaring Falsk anklage Pengefalsk Dokumentfalsk Forbrytelse mot sedeligheten Voldtekt Utuktig omgang med barn under Sr Incest Forbrytelse mht. familieforhold Forbrytelse mot den personlige frihet Forbrytelse mot liv, legeme og helbred Grov legemsbeskadigelse Drapsforsøk Drap 50 6 Uaktsomt drap Ærekrenkelse Underslag Tyveri Simpelt tyveri Grovt tyveri Brukstyveri av motorkjøretøy Utpressing og ran 55 0 Ran Grovt ran Bedrageri og utroskap Forbrytelse i gjeldsforhold Skadeverk Ager og lykkespill 0 Forbrytelse i sjøfartsforhold Heleri og etterfølgende bistand Forbrytelser utenfor straffeloven Narkotikaforbrytelse etter lov om legemidler med videre Forbrytelse mot lov om merverdiavgift 0 9 Forbrytelse mot den militære straffelov Forbrytelse mot ligningsloven Annen forbrytelse utenfor straffeloven Alle typer forseelser All types of misdemeanour Forseelser mot straffeloven Forseelser mot veitrafikkloven Promillekjøring Forseelse mot løsgjengerloven Annen forseelse utenfor straffeloven ) Se oversettelse i vedlegg. ) See translation in annex.

22 0 Tabell. Forbrytelser anmeldt etter type og politidistrikt Crimes reported to the police by type and police district Forbrytelse mot Tyveri liv, Forbryt Narko Politi og legeme else tika Annen distrikt I alt innbrudd og mot for for Police Total Larcenies, helbred sedelig bryt brytdistrict House Crime heten else else breaking of vio Sexual Crime Other and lence crimes of crime burglary against narcothe tics person Hele landet The whole country 5 Oslo Halden 8 Sarpsborg 676 Fredrikstad 00 Moss 66 Follo 5 7 Romerike 8 80 Kongsvinger 88 Hamar 95 østerdal 709 Gudbrandsdal 096 Vestoppland 5 Ringerike 0 Asker og Bærum. 7 Drammen 8 6 Kongsberg 580 NordJarls NordJarlsberg 877 Tønsberg 5 7 Sandefjord 6 Larvik 79 Skien 05 Telemark Notodden 05 Rjukan 5 Kragerø 899 Arendal 5 9 Kristiansand 7 0 VestAgder 998 Rogaland 5 0 Stavanger 8 88 Haugesund 07 Hardanger 999 Hordaland 58 Bergen 6 95 Sogn 708 Fjordane 58 Sunnmøre 966 Romsdal 0 Nordmøre() 77 Uttrøndelag 96 Trondheim 0 8 Inntrøndelag 59 Namdal 778 Helgeland 90 Rana 80 Bodo 655 Narvik 98 Lofoten og Vesterålen 7 Senja 570 Troms 569 VestFinnmark Vardø 68 Vadsø 7 SørVaranger 87 Svalbard ) Oppgaver mangler for. kvartal. ) Data not available for the first quarter of the year.

23 Tabell. Forseelser anmeldt etter type og politidistrikt Misdemeanours. reported to the police by type and police district Veitrafikkforseelse Trafic misdemeanours Forseelse Annen Forseelse mot formot Promille Annen løs seelse Politi straffe kjøring veitra gjenger utenfor distrikt I alt loven I alt Driving fikk loven straffe Police Total Misde Total under for Act of loven district meanours influence seelse vagrancy, Other misagainst of Other begging demeanours the Penal alcohol trafic and outside Code misde drunken the Penal meanours ness Code Hele landet The whole country Oslo Halden Sarpsborg Fredrikstad... Moss Follo Romerike Kongsvinger... Hamar østerdal Gudbrandsdal.. Vestoppland... Ringerike Asker og Bærum Drammen Kongsberg NordJarlsberg Tønsberg Sandefjord Larvik Skien Telemark Notodden Rjukan Krager0 Arendal Kristiansand VestAgder Rogaland Stavanger Haugesund Hardanger Hordaland Bergen Sogn Fjordane Sunnmøre Romsdal Nordmøre().... Uttrøndelag.... Trondheim Inntrøndelag... Namdal Helgeland Rana Bod0 Narvik Lofoten og Vesterålen Senja Troms VestFinnmark Vard0 Vads0 SørVaranger.. Svalbard ) Oppgaver mangler for. kvartal. ) Data not available for the first quarter of the year.

24 . Forbrytelser etterforsket Etterforskningen som bl.a. bestir i at politiet gjør undersøkelser på åstedet samt avhører vitner og mulige mistenkte, kan ende med at en eller flere personer blir siktet. Langt oftere blir etterforskningen aysluttet ved at saken blir henlagt uten at noen mistenkte er funnet, eller fordi påtalemyndigheten ikke anser bevisene som sterke nok til at det bor reises sak. Når det i forbindelse med en forbrytelse er funnet en person å sikte, kan påtalemyndigheten avgjøre saken ved påtaleunnlatelse. Det innebærer at den siktede anses som skyldig, men at det ikke reises sak for å få ham straffet. Påtaleunnlatelse kommer særlig til anvendelse ved mindre alvorlige forbrytelser, mot førstegangsforbrytere og i tilfelle der det anses A være liten fare for gjentakelse. Overfor unge siktede brukes overføring av saken til barnevernet som en form for påtaleunnlatelse. Mindre alvorlige forbrytelser som likevel ikke kvalifiserer til påtaleunnlatelse, kan avgjøres uten domstolsbehandling ved at siktede vedtar et forelegg, dvs. går med på d betale et beløp som påtalemyndigheten foreslår. Konfliktrådsbehandling innebærer at lovbryter og fornærmede gjennom forhandlinger utenfor rettsapparatet firmer fram til former for kompensasjon som begge parter kan akseptere. Politiet kan ikke overføre saker fil konfliktrådsbehandling som kan idømmes ubetinget fengsel. Om lag 00 saker med 00 lovbrytere involvert ble overført til konfliktråd i 99. Dersom partene ikke kommer frem til en losning, vil politiet kunne vedta påtaleunnlatelse eller reise tiltale... Statistikkens omfang Statistikken omfatter forbrytelser som ble ferdig etterforsket i løpet av statistikkåret. En del av forbrytelsene vil være begått opp til flere år forut for statistikkåret. Særlig når det gjelder en alvorlig forbrytelse, kan denne kreve grundig og langvarig etterforskning før den kan betraktes som oppklart eller må henlegges som uoppklart. Dessuten er det en del forbrytelser som ikke blir oppdaget eller anmeldt for etter lang tid. Statistikken gir opplysninger om forbrytelsenes art og antall, om politidistrikt, gjemingssted, politiets avgjørelse etter endt etterforskning og om antall siktede. Den gir videre opplysninger om de siktedes alder, kjønn, statsborgerskap og bosted. På grunnlag av materialet til forbrytelsesstatistikken blir det gjennomført en løpende tilbakefallsundersøkelse. UndersOkelsen omfatter personer siktet for forbrytelser i det året som ligger tre år forut for statistikkåret. Tilbakefall er her definert som ny siktelse for forbrytelse i ett eller flere av de etterfølgende tre årene. Den nye siktelsen vil i enkelte tilfelle gjelde en forbrytelse som var begått for utgangsforbrytelsen, men som ble ferdig etterforsket etter denne. Alle kjennemerker er knyttet til utgangsåret. Det er i tilbakefalisundersokelsen ikke tatt hensyn til forskjellige former for tilbakefallshindringer i observasjonsperioden. Siktede uten sikre identifikasjonsopplysninger er holdt utenfor undersøkelsen... Statistikkgrunnlag Grunnlaget for statistikken er materiale fra det sentrale registreringssystemet STRASAK. Det er innhentet data fra de politidistrikt som var tilknyttet dette systemet og skjemaoppgaver fra de øvrige distriktene. 9 prosent av materialet til statistikken for 99 kom fra politikammerne med datatilknytning. Hjemmel for innhenting av oppgaver til statistikken er gitt i statistikklovens og i Justisdepartementets brev til politimestrene av 6. september 956.

25 .. Begrep og kjennemerker En forbrytelse regnes som oppklart når det er funnet minst en person å sikte. Den regnes også som oppklart når påtalebegjæring mangler eller er trukket tilbake, men i slike tilfelle hentes det ikke inn opplysninger om eventuelle siktede. Det er stor forskjell på oppklaringsprosentene for ulike typer forbrytelser. En samlet oppklaringsprosent for hele landet, eller for et politidistrikt, er derfor sterkt avhengig av hvordan forbrytelsene er fordelt etter art. For å korrigene for dette, er det i tillegg til de faktiske oppklaringsprosentene beregnet såkalte korrigerte oppklaringsprosenter. Det vil si at man har gått ut fra en standardsammensetning av forbrytelser, nemlig den sammensetning som gjaldt for landet totalt i 988. Siktelse For hver forbrytelse kan det utferdiges en eller flere siktelser, en for hver person som antas å ha vært delaktig. Tallet pd siktelser vil derfor være større enn tallet på oppklarte forbrytelser med siktede. Siktet En person kan være delaktig i flere forbrytelser og dermed pådra seg flere siktelser i løpet av statistikkåret. Det kan være hensiktsmessig å vite hvor mange forskjellige personer som pådrar seg siktelser i løpet av året, dvs. hvor mange siktede. I tabeller der siktede grupperes på kjennemerker ved forbrytelsen, så som gjerningssted, type forbrytelse osv., blir siktede med flere forbrytelser gruppert på den groveste av dem, den såkalte hovedforbrytelsen. Det er den av forbrytelsene som etter loven kan medføre strengest straff... Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Som nevnt i aysnitt.. blir en forbrytelse som politiet henlegger til observasjon, regnet som ferdig etterforsket i statistikken. Dersom en slik henlagt forbrytelse blir oppklart et seinere år, vil den bli telt med både det Aret den blir henlagt og det året den blir oppklart. Dette skjer imidlertid ikke i noe stort omfang. Det er en rekke måter politiet kan ayslutte etterforskningen på. I STRASAKregisteret er det mulig å angi mer enn 00 ulike avgjørelsesmåter. I tabellene er det av plasshensyn nødvendig å slå sammen grupper med tilnærmet samme innhold under en benevnelse. Personer som blir siktet for flere forbrytelser i løpet av statistikkåret, blir i tabellen over siktede gruppert på den såkalte hovedforbrytelsen, dvs. den av forbrytelsene som ifølge loven kan straffes strengest. Mange forbrytelser har en vid strafferamme. Siden det er tatt hensyn bare til lovens generelle bestemmelser og ikke til individuelle forskjeller i forbrytelsenes grovhet, vil denne metoden kunne medfore at den siktede grupperes på en amen forbrytelse enn den som var grovest i det konkrete tilfellet. Feilkilden er neppe særlig stor, siden to tredeler av de siktede er siktet for bare en forbrytelse, mens de øvrige, de som pådrar seg flere siktelser, har tilbøyelighet til å gjenta samme type forbrytelse. I forbrytelser som flere har vært sammen om, kan politiets avgjørelse være forskjellig for de forskjellige siktede. Tabeller der forbrytelsene er gruppert på type avgjørelse, viser avgjørelsen bare for en tilfeldig valgt av de siktede. Dette representerer ikke noen vesentlig usikkerhetsfaktor, siden om lag 80 prosent av forbrytelsene er uten siktede, og bare 6 prosent hadde mer enn en siktet. Den som likevel ønsker en mer fullstendig oversikt over politiets avgjørelser i oppklarte forbrytelser, vil ha nytte av tabellene over siktelser. Forbrytelser der politiet ayslutter etterforskningen ved å innstille på tiltale inngår ikke i STRASAK før dom eventuell frifinnelse foreligger. Det er således forbrytelser ferdig behandlet ved domstolene som inngår i avgjørelsestypen "Tiltale" for størstedelen av materialet, med unntak av de politidistrikt som er marken i noter til tabell. Forsøk registreres vanligvis som gjennomfort forbrytelse i materialet som danner grunnlag for statistikken. Undersøkelser tyder på at regelen bare unntaksvis er fulgt når det gjelder drap, og at drapsforsok vanligvis er blitt registrert som grov legemsbeskadigelse. Fra og med 987 er drapsforsøk skilt ut som egen gruppe ved kamre der dataene er hentet fra STRASAK.

26 .5. Noen hovedresultater Antall forbrytelser og geografisk fordeling Landets politikamre avsluttet i 99 etterforskningen av 000 forbrytelser. Dette var en nedgang pd 5 prosent fra 990. Sett i forhold til innbyggertallet var det Oslo som hadde flest etterforskede forbrytelser med i pr. 000 innbyggere. I landet totalt var antallet 5. Etter Oslo fulgte fylkene Vestfold, AustAgder og Buskerud/VestAgder/Ostfold med tall mellom 67 og 56. Lavest la Sogn og Fjordane fylke med 5 forbrytelser pr. 000 innbyggere etterfulgt av Møre og Romsdal og NordTrøndelag med henholdsvis 8 og. I løpet av perioden økte tallet på etterforskede forbrytelser med 5 prosent. Av fylkene var det Hordaland og Sogn og Fjordane som hadde størst økning i femårsperioden med henholdsvis og 08 prosent. Figur. Forbrytelser etterforsket pr. 000 innbyggere. Fylke. 99 Crimes investigated per I 000 population. County. 99 Type forbrytelser Tyverier som utgjør nesten tre firedeler av alle etterforskede forbrytelser, hadde en nedgang på 8 prosent fra 990 til 99. Det ble i 99 totalt etterforsket tyverier, hvorav grove. Den største nedgangen var å finne i etterforskningen av bilbrukstyverier med prosent. Gruppene grove og simple tyverier hadde begge en nedgang på henholdsvis og prosent. Nest etter tyverier var det skadeverk som utgjorde den største forbrytelsesgruppen med 600 tilfelle. Deretter fulgte narkotikaforbrytelser med og bedrageri og utroskap med tilfelle. Tallet på etterforskede narkotikaforbrytelser økte med 9 prosent fra 990 til 99. Forbrytelser mot liv, legeme og helbred generelt økte med prosent, og skadeverk gikk ned med 5 prosent. Det ble etterforsket like mange tilfelle av incest i 99 som i 990, mens det var en økning på prosent når det gjaldt utuktig omgang med barn under år. Det ble etterforsket 8 drap i 99 mot i 990. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mae og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark i i

27 Utviklingen i antall forbrytelser i perioden Tidsserier som omfatter perioden viser at antall etterforskede forbrytelser har Økt fra år til Ar. 990 var det en nedgang på knapt prosent. Deretter fulgte en nedgang på 5 prosent fra 990 til 99. Det har også vært nedganger fra 975 til 976 og fra 98 til 98. Totalbildet blir imidlertid en vekst som forst ble brutt i 990 og 99. I 99 ble det etterforsket nesten 6 ganger så mange forbrytelser som i 960, da antallet var Nesten like stor var Økningen sett i forhold til befolkningen, fra forbrytelser etterforsket pr. 000 innbyggere i 960 til 5 i 99. Tyverier har dominert bildet i hele perioden med en andel av alle forbrytelser Økende fra 7 til 7 prosent. Tyverienes karakter har endret seg i retning av grovere tilfelle, dvs. at det stjeles store verdier, at tyveriet skjer fra person Figur. Forbrytelser etterforsket pr. 000 innbyggere Crimes investigated per 000 population på offentlig sted eller at det er forbundet med innbrudd. I 960 utgjorde de grove tyverier beskjedne 8 prosent av alle tyverier. Hele 5 prosent var simple tyverier, mens 5 prosent var grove tyverier. Ti Ar senere ble det etterforsket om lag samme antall simple og grove tyverier, henholdsvis og prosent av tyverier totalt, mens prosentene i 99 var 7 og 5. De høye tallene for etterforskede grove tyverier må sees i sammenheng med anmeldelse som betingelse for å oppnå erstatning på kostbare ting, og at velstandsøkningen i perioden har gitt flere tyveriutsatte gjenstander. Tyveri av motorvogn utgjorde i 960 prosent av alle tyverier. I 99 utgjorde bilbrukstyveriene om lag prosent av alle tyverier. Dersom vi forutsetter at kun et ubetydelig antall biler ble stjålet to eller flere ganger, finner vi at kun prosent av alle registrerte kjøretøyer ble utsatt for tyveri i 99. For 960 finner vi at det tilsvarende toilet var prosent. Risikoen for A bli utsatt for bilbrukstyveri er derfor, relativt sett, blitt mindre.

KRIMINALSTATISTIKK LOVBRUDD ANMELDT FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER

KRIMINALSTATISTIKK LOVBRUDD ANMELDT FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K C KRIMINALSTATISTIKK LOVBRUDD ANMELDT FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER 0 CRIMINAL STATISTICS OFFENCES REPORTED TO THE POLICE CRIMES INVESTIGATED

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 518 KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER 1983 CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

Kriminalstatistikk 1994 Anmeldte og etterforskede lovbrudd. Crime Statistics 1994 Offences Reported to the Police and Offences Investigated

Kriminalstatistikk 1994 Anmeldte og etterforskede lovbrudd. Crime Statistics 1994 Offences Reported to the Police and Offences Investigated C 9 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kriminalstatistikk 994 Anmeldte og etterforskede lovbrudd Crime Statistics 994 Offences Reported to the Police and Offences Investigated Statistisk

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER 1989 CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS 1989

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER 1989 CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B9 KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER 989 CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS 989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER

Detaljer

Kriminalstatistikk 1993

Kriminalstatistikk 1993 Kriminalstatistikk 99 C Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kriminalstatistikk 99 Crime Statistics 99 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Kriminalstatistikk Crime Statistics C 739 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Kriminalstatistikk Crime Statistics C 739 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 739 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kriminalstatistikk 2000 Crime Statistics 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

C392 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Kriminalstatistikk Crime Statistics 1995

C392 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Kriminalstatistikk Crime Statistics 1995 C Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kriminalstatistikk Crime Statistics Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger Standardteqn i tabeller Tall kan ikke forekomme

Detaljer

STATISTISKE ANALYSER 55 KRIMINALSTATISTIKK OVERSIKT CRIMINAL STATISTICS. Survey STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

STATISTISKE ANALYSER 55 KRIMINALSTATISTIKK OVERSIKT CRIMINAL STATISTICS. Survey STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 STATISTISKE ANALYSER 55 KRIMINALSTATISTIKK OVERSIKT 1970-1982 CRIMINAL STATISTICS Survey 1970-1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2121-8 ISSN 0333-0621 EMNEGRUPPE Rettsforhold

Detaljer

SIKTET FOR FORBRYTELSE - HVA SKJER VIDERE

SIKTET FOR FORBRYTELSE - HVA SKJER VIDERE RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 82/22 SIKTET FOR FORBRYTELSE - HVA SKJER VIDERE EN UNDERSØKELSE AV SIKTEDE I JANUAR OG FEBRUAR 1973 CHARGED FOR CRIMES - WHAT HAPPENS DURING THE PROCEDURE A SURVEY

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER 1984 CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER 1984 CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 647 KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER 1984 CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

Kriminalstatistikk 1994 Straffereaksjoner og fengslinger

Kriminalstatistikk 1994 Straffereaksjoner og fengslinger C 5 Norges offisielle statistikkofficial Statistics of Norway Kriminalstatistikk Straffereaksjoner og fengslinger Crime Statistics Sanctions and Imprisonments Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER 1985 CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS 1985

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER 1985 CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS 1985 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K B KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

NORGES OFFISIELLE SIAII$IIkK A 175 KR1MINAL- SIAÏI $11 KK 1965 HEFTE II CRIMINAL STATISTICS VOL. II

NORGES OFFISIELLE SIAII$IIkK A 175 KR1MINAL- SIAÏI $11 KK 1965 HEFTE II CRIMINAL STATISTICS VOL. II NORGES OFFISIELLE SIAII$IIkK A 75 KRMINAL SIAÏI $ KK 965 HEFTE II CRIMINAL STATISTICS 965. VOL. II NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 75 KRIMINALSTATISTIKK 965 HEFTE II DOMFELTE, BOTLAGTE OG PATALEFRITATTE

Detaljer

STATISTISKE ANALYSER NR. 17 KRIMINALSTATISTI KK OVERSIKT 1960-1972 CRIMINAL STATISTICS. Survey 1960-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ

STATISTISKE ANALYSER NR. 17 KRIMINALSTATISTI KK OVERSIKT 1960-1972 CRIMINAL STATISTICS. Survey 1960-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ STATISTISKE ANALYSER NR. 17 KRIMINALSTATISTI KK OVERSIKT 1960-1972 CRIMINAL STATISTICS Survey 1960-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0545-8 FORORD

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Kriminalstatistikk Crime Statistics D 403 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Kriminalstatistikk Crime Statistics D 403 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 403 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kriminalstatistikk 2005 Crime Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 07.01.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang Innhold Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Reid J. Stene... 2 Skilsmisser blant lesbiske og homofile partnere hvem er mest stabile? Turid Noack, Harald Fekjær og Ane Seierstad... 19 Folke- og

Detaljer

1950-tallet. som i 1987 ble kjent skyldige i. straffede. fr tatistikken. ne til. over statistikken. g Det sentrale

1950-tallet. som i 1987 ble kjent skyldige i. straffede. fr tatistikken. ne til. over statistikken. g Det sentrale Tilbakefall blant Samfunnsspeilet 3/96 Straffede lovbrytere: Stadig f. ere pådrar seg ny straffereaksjon Vel halvparten av dem som ble kjent skyldige i forbrytelser i 1987, pådrog seg en ny straffereaksjon

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 246 KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER CRIMINAL STATISTICS

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 246 KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER CRIMINAL STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER 0 CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

Politiet er mest avgjørende i rettssystemet

Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Vi vet lite om hvem som begår alle tyveriene, og dette dominerer totalbildet av rettssystemets straffesaksbehandling. Den nye statistikken over straffesakskjeden

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK DOMFELTE, BOTLAGTE OG PÅTALEFRITATTE CRIMINAL STATISTICS. Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution

KRIMINALSTATISTIKK DOMFELTE, BOTLAGTE OG PÅTALEFRITATTE CRIMINAL STATISTICS. Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K A KRIMINALSTATISTIKK DOMFELTE, BOTLAGTE OG PÅTALEFRITATTE 0 CRIMINAL STATISTICS Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Notater. Ulla Haslund. Straffereaksjoner mot unge Kriminalitet blant barn og unge. Del 2. 2003/14 Notater 2003

Notater. Ulla Haslund. Straffereaksjoner mot unge Kriminalitet blant barn og unge. Del 2. 2003/14 Notater 2003 2003/14 Notater 2003 Ulla Haslund Notater Straffereaksjoner mot unge Kriminalitet blant barn og unge. Del 2 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord Dette notatet

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Fanger o g fengsl inger

Fanger o g fengsl inger Fengsler Samfunnsspeilet 4/94 Bak murene: Fanger o g fengsl inger gjennom 20 år Det er omtrent like mange som settes i fengsel i dag som for 20 år siden. Siden 1973 har tallet ligget på mellom 10 000 og

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Kriminalstatistikk 1998. Crime Statistics 1998. C 644 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Kriminalstatistikk 1998. Crime Statistics 1998. C 644 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 644 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kriminalstatistikk 1998 Crime Statistics 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK 1965 HEFTE I FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET CRIMINAL STATISTICS. Volume I. Crimes Investigated by the Police

KRIMINALSTATISTIKK 1965 HEFTE I FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET CRIMINAL STATISTICS. Volume I. Crimes Investigated by the Police N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K A KRIMINALSTATISTIKK HEFTE I FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET CRIMINAL STATISTICS Volume I Crimes Investigated by the Police STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

KRIM INALSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 915 REAKSJONER CRIMINAL STATISTICS. Sanctions

KRIM INALSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 915 REAKSJONER CRIMINAL STATISTICS. Sanctions NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A KRIM INALSTATISTIKK REAKSJONER CRIMINAL STATISTICS Sanctions STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO ISBN 0 FORORD Denne publikasjonen gir statistiske

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Kriminalitet og rettsvesen

Kriminalitet og rettsvesen Kriminalitet og rettsvesen Statistisk Sentralbyrå OSLO - KONGSVINGER - 1988 ISBN 82-537-2636-8 FORORD Rettsvesenets rolle og gjøremål diskuteres ofte. Kriminalitet, lov og orden, rettssikkerhet er begreper

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Narkotikasiktedes lovbrudd preger retts systemet

Narkotikasiktedes lovbrudd preger retts systemet Narkotikasiktedes lovbrudd preger retts systemet Hvem blir tatt for befatning med ulovlige rusmidler i Norge og hvilke lovbrudd konfronteres de med av strafferettssystemet? Ved å anvende data fra politiets

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ

STATISTISK SENTRALBYRÅ to STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/30 24. oktober 1983 --j KRIMINALSTATISTIKKENS PÅLITELIGHET SOM KILDE TIL A BELYSE DET FAKTISKE OMFANG AV NARKOTIKAFORBRYTELSER OG 40 SAMMENHENGEN MELLOM NARKOTIKAKRIMINALITET

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Begår innvandrere mer kriminalitet enn andre?

Begår innvandrere mer kriminalitet enn andre? Begår innvandrere mer kriminalitet enn andre? Arnt Even Hustad ble nesten 58 000 menn antatt av politiet for å stå bak en forbrytelse eller en forseelse i 1998. Av de antatte gjerningsmennene var 00 fra

Detaljer

Samfunnsstraff ILJØMERKET M T ry 6 k 4 ks -4 a 1 k f 24 ra Hurtigtrykk Print: Informasjonsforvaltning, Hurtigtrykk - 02/

Samfunnsstraff ILJØMERKET M T ry 6 k 4 ks -4 a 1 k f 24 ra Hurtigtrykk Print: Informasjonsforvaltning, Hurtigtrykk - 02/ Samfunnsstraff Samfunnsstraff erstatter den tidligere straffereaksjonen samfunnstjeneste og betinget dom med tilsyn herunder tilsynsprogram Samfunnsstraff er En ny straffereaksjon regulert i Lov av 18.

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Dag Ellingsen. Kriminalitet og rettsvesen 4. utgave 2001

Dag Ellingsen. Kriminalitet og rettsvesen 4. utgave 2001 48 Statistiske analyser Statistical Analyses Dag Ellingsen Kriminalitet og rettsvesen 4. utgave 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

rf,17ṯ'.44,1 11 IE 2. utgave 1992

rf,17ṯ'.44,1 11 IE 2. utgave 1992 rf,17ṯ'.44,1 11 IE 2. utgave 1992 Kriminalitet og rettsvesen 2. utgave Statistisk sentralbyrå Oslo - Kongsvinger 1992 Forord Publikasjonen er en ajourført og utvidet utgave av `Kriminalitet og rettsvesen'

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd

Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd Disposisjon: Kort om tilskuddskriminalitet Forholdet mellom anmeldelse

Detaljer

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet Kriminalitet Ung, utsatt og tatt Selv med noe nedgang i anmeldelsene de aller siste årene, viser kriminalstatistikkene betydelige økninger for de fleste typer av lovbrudd siden begynnelsen av 980-tallet.

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET CRIMINAL STATISTICS. Crimes Investigated by the Police STATISTISK SENTRALSYRA

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET CRIMINAL STATISTICS. Crimes Investigated by the Police STATISTISK SENTRALSYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET CRIMINAL STATISTICS Crimes Investigated by the Police STATISTISK SENTRALSYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK NO RGES OFFISIELLE STATISTIKK A 250 FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET CRIMINAL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 968

KRIMINALSTATISTIKK NO RGES OFFISIELLE STATISTIKK A 250 FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET CRIMINAL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 968 NO RGES OFFISIELLE STATISTIKK A 50 KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET 967 CRIMINAL STATISTICS Crimes Investigated by the Police 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2014 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2010-2014 4 Tvistesaker

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

3, kvartal Nr. 44/89 1. november Emne. Side

3, kvartal Nr. 44/89 1. november Emne. Side Nr. 44/89 1. november 1989 INNHOLD Emne Side 22 Steriliseringer, 1988 1 25 Barnevern, 1988 4 26 Forbrytelser etterforsket av politiet, 1988 8 32 Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 1989 12 33 Indirekte

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011

Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011 Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik Narkotikaforbrytelser I kategorien Forbrytelser mot samfunnet Legemiddelloven 31: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne

Detaljer