NORGES OFFISIELLE SIAII$IIkK A 175 KR1MINAL- SIAÏI $11 KK 1965 HEFTE II CRIMINAL STATISTICS VOL. II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE SIAII$IIkK A 175 KR1MINAL- SIAÏI $11 KK 1965 HEFTE II CRIMINAL STATISTICS VOL. II"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE SIAII$IIkK A 75 KRMINAL SIAÏI $ KK 965 HEFTE II CRIMINAL STATISTICS 965. VOL. II

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 75 KRIMINALSTATISTIKK 965 HEFTE II DOMFELTE, BOTLAGTE OG PATALEFRITATTE CRIMINAL STATISTICS 965 Volume II Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 966

4

5 Tidligere utkommet Oversigt over de vigtigste Resultater af Norges Kriminalstatistik NOS III 70. Tabeller vedkommende Norges Kriminalstatistik 886 NOS III 79, 887 III 94, 888 III 9, 889 III 4, 890 III 84, 89 III 88, 892 III 238, 893 III 260, 894 III 277, 895, 896 og 897 IV 4, 898 og 899 IV 44, 900 IV 79, 90 og 902 IV 26. Kriminalstatistik 903 og 904 NOS V 4, 905 og 906 V 9, 907 og 908 V 42, 909 og 90 V 203. Oversigt over de vigtigste resultater av Kriminalstatistikken NOS V 20. Kriminalstatistik 9 og 92 NOS VI 59, 93 og 94 VI 3. Kriminalstatistikk 95 og 96 NOS VI 88. Kriminalstatistikk og kriminell rettspleie 97 og 98 NOS VII 64, 99 og 920 VII 85, 92 og 922 VII 60. Kriminalstatistikk 923 og 924 med hovedoversikt NOS VIII 36. Kriminalstatistikk 925 og 926 NOS VIII 0, 927 og 928 VIII 33, 929 og 930 VIII 90, 93 og 932 (med hovedoversikt ) IX 32, 933 og 934 IX 84, 935 og 936 IX 35, 937 og 938 IX 87, 939 og 940 X 38, 94 og 942 X 92, 943 og 944 X 22, 945 og 946 X 66, 947 og 948 XI 7, 949 og 950 XI 96, 95 og 952 XI 78, 953 XI 207, 954 XI 234, 955 XI 267, 956 XI 305, 957 XI 337, 958 XII 6, 959 XII 48. Kriminalstatistikk, domfelte, botlagte og påtalefritatte i 960 NOS A 43. Kriminalstatistikk 96 II NOS A 60, 962 II A 87, 963 II A 7, 964 II A 4.

6 Innhold Oversikt Side Omfang og opplegg 7 Lovbruddenes art 8 Alder og tidligere straffeforhold 9 Reaksjonenes art 0 Tab e l l e r I. Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser 2 II. Domfelte og botlagte for forseelser 2 III. Domfelte, botlagte og påtalefritatte pr. 000 innbyggere 4 år og eldre 3 IV. Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter gjerningssted og rettsinstans. Fylkesvise oppgaver for herreds og bykommuner 3 V. Domfelte og botlagte for forseelser ettergjerningssted og rettsinstans. Fylkesvise oppgaver for herreds og bykommuner 4 VI. VII. VIII. IX. Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter arten av lovbruddene 5 Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter gjerningssted og arten av lovbruddene. Fylkesvise oppgaver for herreds og bykommuner Domfelte, botlagte og påtalefritatte etter forbrytelse og alder Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter gjerningssted og alder. Fylkesvise oppgaver for herreds og bykommuner X. Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter alder, tidligere straffeforhold og kjønn XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter arten av lovbruddene, tidligere straffeforhold og alder Påtalefritatte for forbrytelser etter arten av lovbruddene, tidligere straffeforhold og alder Domfelte og botlagte for forbrytelser etter tidligere straffeforhold, alder, kjønn og sanksjonsform FengselsdØmte for forbrytelser etter tidligere straffeforhold, alder, kjønn og utmålt fengselsstraff,. FengselsdØmte for forbrytelser etter tidligere straffeforhold, alder, hovedgrupper av forbrytelser, utmålt fengselsstraff og kjønn FengselsdØmte for forbrytelser etter tidligere straffeforhold, alder, lovbruddenes art, utmålt fengselsstraff og kjønn Gjennomsnittlig idømt fengselsstraff for forbrytelser etter tidligere straffeforhold, alder og hovedgrupper av forbrytelser. Dager Botlagte for forbrytelser etter tidligere straffeforhold, alder, kjønn, betingelser, bøtenes størrelse og hovedgrupper av forbrytelser Personer gitt domsutsettelse, dom på arbeidsskoleanbringelse og dom på sikring alene, etter tidligere straffeforhold, alder, kjønn og hovedgrupper av forbrytelser Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter tidligere straffeforhold, alder, kjønn og sanksjonsform Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter Lovbruddenes art og sanksjonsform Menn domfelt, botlagt eller fritatt for påtale i forbrytelsessaker etter lovbruddenes art og sanksjonsform (forts.)

7 OVERSIKT Omfang og opplegg Reaksjonsstatistikken omfatter alle personer som har fått endelig fellende dom eller rettskraftig bot, med unntak av personer som kommer under straffeforfølgning fordi de har overtrådt den militære straffelov. Statistikken omfatter dessuten personer som har fått påtaleunnlatelse for forbrytelser. Oppgavene til statistikken over domfelte, botlagte og påtalefritatte blir hentet inn på fire hovedskjema. For personer som får bot eller ubetinget dom for forbrytelser fylles det ut en individualoppgave med opplysninger om navn, fødselsdato, fødested, bosted, kjønn, yrke, ekteskapelig status og tidligere straffeforhold. Om forbrytelsene oppgis de lovparagrafer som er overtrådt, tidspunktet for overtredelsene og gjerningsstedet. Videre angis straffens art og størrelse. Også for personer som er gitt betinget dom eller påtaleunnlatelse får Statistisk Sentralbyrå gjennom Justisdepartementets strafferegister tilsvarende individualoppgaver. For domfelte eller botlagte for forseelser blir det hentet inn en summarisk oppgave for hver by og for landdistriktet innen hvert domssogn. Forseelsesoppgavene gis spesifisert på de ulike avgjørelsesformer (vedtatt forelegg, dømt til fengsel eller bot, domsutsettelse og ren sikringsdom), rettsinstans og kjønn. Overtredelser av pris og rasjoneringslovgivningen blir også registrert på grunnlag av summariske oppgaver. Oversikten foran viser at det blir lagt størst vekt på registreringen av de personer som har begått forbrytelser. For forseelser gir statistikken verken opplysninger om de personer som har begått forseelsene eller om de lovbestemmelser som er overtrådt. Det gis bare summariske oppgaver over de strafferettslige reaksjoner som er nyttet overfor lovovertrederne. Statistikken omfatter ikke påtaleunnlatelser i forseelsessaker. Til alkoholstatistikken henter Statistisk Sentralbyrå inn særskilte oppgaver over tallet på personer som har begått drukkenskapsforseelser (løsgjengerlovens 6, 7 og 9) og hvor mange som har overtrådt lovbestemmelsene om innførsel, omsetning og tilvirking av rusdrikk. Dessuten utarbeides det en egen statistikk over straffelte motorvognførere. Statistikken over drukkenskapsforseelser og forseelser mot rusdrikklovgivningen bygger på en annen definisjon av telleenheten enn reaksjonsstatistikken. Disse 3 særstatistikkene er likevel et nyttig supplement til kriminalstatistikken, idet de gir en viss oversikt over arten av de begåtte forseelser. Ofte vil det være overtredelser av forskjellige straffebestemmelser som ligger til grunn for en strafferettslig reaksjon. I slike tilfelle grupperes de domfelte, botlagte eller påtalefritatte for forbrytelser på de lovbrudd som kan medføre den strengeste straff. Når maksimumsstraffen er den samme, grupperes den straffbare etter den straffebestemmelse som er overtrådt flest ganger. Dersom det ikke er noen forskjell i antall overtredelser, foretas grupperingen etter beste skjønn. Den grunnleggende telleenhet i statistikken er den enkelte person. Personer som blir domfelt, botlagt eller gitt påtaleunnlatelse mer enn en gang i løpet av ett år, telles imidlertid med i statistikken for dette året like mange ganger som vedkommende er domfelt, har vedtatt bøteforelegg eller har fått påtaleunnlatelse.

8 8 Lovbruddenes art Tallet på domfellelser, forelegg og påtaleunnlatelser i forbrytelsessaker utgjorde i 965 i alt 7 2. Det var 55 eller 2 prosent færre reaksjoner enn året før. Tabell. Domfelte, botlagte og påtalefritatte etter hovedgrupper av forbrytelser Ar Av disse: Vin Sede Bruks Simple e Under nings Grove Volds lig Andre forbr, tyverier tyverier slag og tyve forbr. hets forbr. av motor og naske bedrage rier forbr. kjøretøy rier rier Av de personer som ble kjent skyldig i forbrytelser i 965 hadde 79 prosent begått vinningsforbrytelser og 8 prosent voldsforbrytelser. Videre hadde 4 prosent gjort seg skyldig i forbrytelser mot sedeligheten og 9 prosent i "andre forbrytelser". Tallet på reaksjoner mot vinningsforbrytelser har i de senere årene vist jamn stigning, men gikk litt ned fra 964 til 965. Det var 27 eller 3 prosent færre saker om brukstyverier av motorkjøretøyer. På den annen side gikk sakstallet for simple tyverier og naskerier opp med 6 eller 8 prosent. Tallet på personer skyldige i voldsforbrytelser var nær det samme i de to årene. Det var ellers 8 prosent færre personer som hadde forbrutt seg mot sedeligheten. For det meste skyldtes dette færre saker om utuktig omgang med barn. Tallet på reaksjoner når det gjelder "andre forbrytelser" gikk ned med 5 prosent, og årsaken var særlig lavere sakstall for falsk forklaring og dokumentfalsk. Vedtatte forelegg og fellende dommer for forseelser utgjorde i 965 i alt Dette svarer til en oppgang fra året før på eller vel 6 prosent. Tabell 2. Domfelte og botlagte etter hovedgrupper av forseelser Ar Drukkenskaps Rusdrikk Motor Av forseelser forseelser vogn dette Andre Korri Korri lov og Mvgl. forseelser trente trente Regisgertgerte trafikk 7 Regis talli) tall 2 ) regler 2.edd ) I de korrigerte tall er advarsler gitt av politiet for alkoholmisbruk holdt utenfor. Tallet på advarsler er beregnet etter oppgaver for Oslo. For landet ellers er det regnet med at det ble gitt advarsler i 20 prosent (5 prosent i 960 og tidligere år) av de registrerte drukkenskapssakene. 2) Tallene er korrigert for dobbelttellinger som er anslått til å utgjøre omkring en fjerdepart av de registrerte forseelsene. 3) Bestemt som en rest. Av de personer som ble ilagt straff for forseelser i 965 hadde 54 prosent overtrådt motorvognloven eller trafikkreglene, rundt 40 prosent ble straffet for drukkenskapsforseelser, 2 prosent for overtredelse av rusdrikklovene og 4 prosent for andre forseelser.

9 Alder og tidligere straffeforhold Av de domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser i 965 var 34 prosent 47 år, mens 8 prosent var 820 år, dvs. at over halvparten av de straffbare var under 2 år. Tabell 3. Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter alder År 47 ar Straffbare ar ar 25 år og over Straffbare pr. 000 innbyggere år l)47 ar ar ar og over , 9,04 6,0 3,97, ,22 9,98 6,40 3,84 0, ,32 8,86 7,34 4,29, ,3 8,52 7,3 4,42, ,57 9,83 7,47 4,9, ,50 9,75 6,90 4,55,4 ) Pr. 000 innbyggere 4 år og over. Tallet på straffbare i de forskjellige aldersgruppene var lavere i 965 enn i 964. I aldersgruppene 47 år og 224 år ble det registrert henholdsvis 4 og 3 prosent færre straffereaksjoner. I gruppen 820 år var tallet uforandret, men ses reaksjonene i relasjon til alle innbyggere av samme alder, hadde denne gruppen sterkest nedgang (8 prosent). Dernest fulgte gruppen 224 år (7 prosent). Av de straffbare i 965 var 45 prosent også tidligere kjent skyldig i forbrytelse. Andelen av tidligere straffbare steg tydelig med alderen. Mens 26 prosent av de straffbare i 965 på 47 år var såkalte tilbakefallsforbrytere, gjaldt dette for hele 59 prosent av de straffbare på 25 år og over. Fra 964 til 965 gikk tallet på dommer, bøter og påtaleunnlatelser ned med prosent for førstegangsforbrytere og med 3 prosent for tilbakefallsforbrytere. Den prosentvise andel av tilbakefallsforbrytere Økte imidlertid i aldersgruppene 820 år og 224 år. Tabell 4. Straffbare etter tidligere straffeforhold og alder Straffeforhold og år 47 år 820 år 224 år 2539 år 40 år og over Tidligere ikke straffbare Tidligere straffbare Prosentandel tidligere straffbare

10 0 Reaksjonenes art Av de straffbare for forbrytelser i 965 fikk 30 prosent sin sak avgjort ved påtaleunnlatelse, 35 prosent fikk betinget fengsel eller domsutsettelse, 26 prosent fikk dom på ubetinget fengsel, arbeidsskoleanbringelse eller sikring, mens 9 prosent ble botlagt. Tabell 5. Straffbare for forbrytelser etter reaksjonenes art og alder Reaksjon 47 0 år Straffbare år år 25 år og over 47 0 ar Prosent ar år 25 år og over Påtaleunnlatelse Bot Straffeunnlatelse Domsutsettelse Betinget fengsel Ubetinget fengsel Arbeidsskole Sikring alene ,9 8,9 5,7 29,3 76,2 2, 6,7,8 5,0 0,0 9,7 39,6 3,5, 3,6 42, ,7 0,4 2,6 0,6 24,8 0,9 39, ,0 00,0 00,0 00,0 2,4 4, 3,4 36,5 43, ,0 Lovbrytere i alderen 47 år får som oftest påtaleunnlatelse (76 prosent i 965). For eldre lovbrytere avtar bruken av påtaleunnlatelse med stigende alder, mens bruken av betinget og ubetinget straff tiltar. Bare 3 prosent av lovbryterne på 25 år og over fikk således i 965 påtaleunnlatelser, mens 37 prosent ble dømt til betinget fengsel og 43 prosent til ubetinget fengsel. Dersom statistikken for en årrekke blir studert, er det en klar tendens til mindre bruk av påtaleunnlatelser, mens botlegging og domsutsettelser blir nyttet relativt oftere. Tabell 6. Straffbare for forbrytelser etter tidligere straffeforhold, reaksjonenes art og alder. Prosent Straffeforhold og reaksjon 47 år 820 år 224 år ar og over Tidligere ikke straffbare Påtaleunnlatelse Betinget straff Ubetinget straff Tidligere straffbare Påtaleunnlatelse Betinget straff Ubetinget straff Alle straffbare Påtaleunnlatelse Betinget straff Ubetinget straff

11 2 Tabell I. Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbryteser l) År Endelig dom Vedtatt bot g) Påtaleunnlatelser M K K i K M K ) Personer domfelt, botlagt eller gitt påtaleunnlatelse i pris og rasjoneringssaker og militære saker er ikke%regnet med. 2) Vedtatte forelegg og vedtatte bøter i retten etter strpl. 377, siste punktum. Tabell II. Domfelte og botlagte for forseelser År Endelig dom Vedtatt botg) M K M K M K ) Se note til tabell I. 2) Se note 2 til tabell I.

12 3 Tabell III. Domfelte, botlagte og påtalefritatte pr. 000 innbyggere l) 4 ar og eldre Ar Forbrytelser Endelig Vedtatt Påtaledom bot2) unnlatelse Forseelser Endelig Vedtatt dom bot2) 948,44 0,5 0,36,95,56 9,45 2,0 22,96 949,30 0,3 0,37,80,40 7,07 8,47 20,27 950,7 0,2 0,37,66,37 5,34 6,7 8,37 95,08 0, 0,43,62,25 4,36 5,6 7,23 952,04 0,2 0,47,63,38 4,7 6,09 7, ,96 0, 0,45,52,38 5,23 6,6 8, ,94 0,3 0,44,5,55 5,98 7,53 9, ,92 0,3 0,5,56,42 4,78 6,20 7, ,99 0,3 0,63,75,58 5,5 6,73 8,48 957,04 0,2 0,76,92,59 5,0 6,60 8,52 958,06 0,3 0,83 2,02,56 6,24 7,80 9,82 959,08 0,2 0,86 2,06,53 7, 50 9, 03 2,09 960,2 0,4 0,85 2,,6 7,84 9,45 2,56 9 6,2 0,3 0, 97 2,22,64 7,79 9,43 2,65 962,38 0,4 0,80 2,32,60 9,5 0 2, 0 23,42 963,44 0,4 0,73 2,3,67 2,05 22,72 25,03 964,60 0,6 0, 8 2,57,78 8,93 20,7 23,28 965,57 0,8 0,75 2,50,84 20,0 2, 85 24,35 ) Tallene er beregnet etter folketallet pr.. januar i vedkommende år. 2) Se note 2 til tabell I. Tabell IV. Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter gjerningssted og rettsinstans. Fylkesvise oppgaver for herreds og bykommuner Fylke Endelig dom For Herreds Lag Høyestehors og mannsrett byrett rett rett Ved Påtale tatt unnbotl) latelse Straffbare i alt Menn Av disse Kvir. ner Herredskommuner 2 ) Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal. SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Herredskommuner i alt ) Se note 2 til tabell I. 2) Ladesteder er regnet med til herredskommunene.

13 4 Tabell IV (forts.). Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter gjerningssted og rettsinstans. Fylkesvise oppgaver for herreds og bykommuner Fylke Endelig domav disse Ved Påtale StraffhØrs og manns HØyeste tatt unn bare Kvin For Herreds Lag Menn rett bot latelse i alt ner rett byrett rett Bykommuner ) Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen MØre og Romsdal SØrTrØndelag NordTrØndelag 06 Nordland Troms Finnmark Bykommuner i alt Utlandet Uoppgitt Hele landet ) Ladesteder er regnet med til herredskommunene. Tabell V. Domfelte og botlagte for forseelser etter gjerningssted og rettsinstans. Fylkesvise oppgaver for herreds og bykommuner Fylke Endelig dom For Herreds Lag HØyestehØrs og manns rett rett byrett rett Av disse Ved Strafftatt bare Kvinbotl) i alt Menn ner Herreds 2 kommuner ) Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MØre og Romsdal SØrTrØndelag NordTrØndelag Nordland Troms Finnmark Herredskommuner i alt ) Se note 2 til tabell I. 2) Ladesteder er regnet med til herredskommunene.

14 5 Tabell V (forts.). Domfelte og botlagte for forseelser etter gjerningssted og rettsinstans. oppgaver for herreds og bykommuner Fylkesvise Fylke Forhorsrett Herredsog byrett Vedtatt bot Straff bare i alt Menn Av disse Endelig dom Lagmannsrett Høyesterett Kvinner Bykommuner ) Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Bergen More og Romsdal SørTrøndelag Nordland Troms Finnmark Bykommuner i alt Hele landet ) Ladesteder er regnet med til herredskommunene. Tabell VI. Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter arten av lovbruddene l) Lovbrudd Endelig Vedtatt Påtaleunnlatelse Alle straffbare dom botg) Etter strpl.etter ). M K M K M K M K M K Forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet Forbrytelser ioffentlig tjeneste 2 2 Brevbrudd i offentlig tjeneste Andre forbrytelser i offentlig tjeneste Forbrytelser mot offentlig myndighet Vold mot offentlig tjenestemann Ulovlig påvirkning av off. tjenestemann Forbrytelser mot den alm. orden og fred Innbrudd Allmennfarlige forbrytelser Forsettlig forvoldelse av ildebrann m.v Påførelse av smittsom kjønnssykdom Falsk forklaring Falsk edelig forklaring Annen falsk forklaring Falsk anklage Forsettlig falsk anklage 2 3 Annen falsk anklage Dokumentfalsk Benyttelse av falskt dokument Forfalskning av dokument Ødeleggelse av dokument m.v Forbrytelser mot sedeligheten Voldtekt Utuktig omgjengelse med barn under 4 år Utuktig omgjengelse med mindreårige ellers Utuktig handling osv. med barn under 6 år ) Hvis en person er siktet samtidig for flere slags forbrytelser, er han regnet med under den viktigste av dem, dvs. den som etter straffeloven kan medføre høyest straff. 2) Se note 2 til tabell I.

15 6 Tabell VI (forts.). Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter arten av lovbruddene Lovbrudd Endelig dom M K Vedtatt Påtaleunnlatelse Alle straffbare bot Etter strpl Etter bvl. M K M K M K M K Forbrytelser mot sedeligheten (forts.) Utbredelse av utuktige skrifter m.v.... Krenkelse av ærbarhet ved utuktig atferd. 3 Blodskam 3 Andre forbrytelser mot sedeligheten 5 Forbrytelser mot den personlige frihet Tvang og trusler Forbrytelser mot liv, legeme og helbred 289 Legemsfornærmelse 222 Legemsbeskadigelse 48 Grov legemsbeskadigelse Uaktsom legemsbeskadigelse 2 Drap 7 Uaktsomt drap 9 Fosterfordrivelse Andre forbrytelser mot liv, legeme og helbred Ærekrenkelser 3 Underslag Underslag 33 7 Grove underslag 46 5 Utpressing og ran 8 Ran 8 Bedrageri og utroskap Bedrageri Grovt bedrageri 2 2 Forsikringsbedrageri 3 Grov utroskap Salg av gjenstand kjøpt på avbetaling m.v 7 Forbrytelser i gjeldsforhold 6 2 Skyldnerens forverrelse av sin formuesstilling til skade for fordringshaverne 2 Forso mnelig og uriktig bokførsel 5 Skadeverk 43 Skadeverk 35 Grovt skadeverk 8 Forbrytelser i sjøfartsforhold Andre forbrytelser i sjøfartsforhold Heleri og etterfølgende bistand 36 3 Heleri 32 2 Etterfølgende bistand 4 Tyverier Grove tyverier Simple tyverier ' Naskeri 22 2 Brukstyverier av motorkjøretøy 405 Forbrytelser utenfor straffeloven Forbrytelser mot dyrevernloven 6 Andre forbrytelser utenfor straffeloven Vinningsforbrytelser Voldsforbrytelser Sedelighetsforbrytelser 66 Andre forbrytelser ) ) ) Inkl. 4 menn og 8 kvinner straffbare for underslag av omsetningsavgift. 2) Inkl. 2 menn og kvinne straffbare for underslag av omsetningsavgift.

16 7 Tabell VII. Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter gjerningssted og arten av lovbruddene. Fylkesvise oppgaver for herreds og bykommuner Fylke Herredskommuner l) Forbr. Forbr. Forbr. Bedra Av disse: mot Doku mot mot liv, Under geri Andre Tyve Grove Simple Bruksalm. ment sede legeme slag og rier tyverier forbr. tyve tyveorden falsk lig og utro av motorug fred heten helbred skap rier rier kjøretøy Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder 3 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 2 8 Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Herredskommuner i alt Bykommuner ) Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder 3 VestAgder Rogaland Stavanger Bergen Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms ' Finnmark 5 Bykommuner i alt Utlandet Uoppgitt Hele landet ) Ladesteder er regnet med til herredskommunene.

17 8 Tabell VIII. Domfelte, botlagte og påtalefritatte etter forbrytelse og alder Lovbrudd Alle straffbare Straffbare menn år ar år år år og over ar ar ar og over Forbr. mot statens selvstendighet og sikkerhet Forbr. i den off. tjeneste Forbr. mot off. myndighet Forbr. mot alm. orden og fred Allmennfarlige forbrytelser Falsk forklaring Falsk anklage Dokumentfalsk Forbr. mot sedeligheten Forbr. m.h.t. familieforhold Forbr. mot den personlige frihet Forbr. mot liv, legeme og helbred Ærekrenkelser Underslag Utpressing og ran Bedrageri og utroskap Forbr. i gjeldsforhold Skadeverk Forbrytelser i sjøfartsforhold Heleri og etterfølgende bistand Tyverier Grove tyverier Simple tyverier Naskeri Brukstyverier av motorkjøretøy Andre forbrytelser Vinningsforbrytelser Voldsforbrytelser Sedelighetsforbrytelser Andre forbrytelser Tabell IX. Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter gjerningssted og alder Fylke Herredskommuner l) Bykommunerl) år år år år år og over ar ar ar og over Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Stavanger Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) ) Ladesteder er regnet med til herredskommunene. 2) Ekskl. 63 straffbare som hadde begått lovbrudd i utlandet.

18 9 Tabell X. Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter alder, tidligere straffeforhold og kjønn Tidligere ikke Tidligere Straffbare straffbare straffbare Alle straffbare pr. 000 innbyggere Alder for forbrytelser for forbrytelseri vedkommende alder Menn Kvin Menn Kvin Menn Kvin Menn ner ner ner nevn 4 år ,2,9,47 5 " ,77,63,46 6 " ,98,7 8,56 7 " ,74,36 7, år ,58,47 9,75 8 år ,23,06 7,30 9 " ,86,6 7,6 20 " ,03 0,94 6, år ,42,06 6,90 2 år ,06 0,98 5,66 22 " ,78 0,42 4,9 23 " ,59 0,63 4,69 24 " ,54 0,32 3, år ,3 0,60 4, år ,4 0,39 2, " ,63 0,36 2, " ,3 0,32, " ,05 0,24 0, " ,60 0,2 0,39 70 år og over ,3 0,04 0, ,6 0,43 2,50 Tabell XI. Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter arten av lovbruddene, tidligere straffeforhold og alder Lovbrudd Tidligere ikke straffbare Tidligere straffbare for forbrytelser for forbrytelser år år år år år og over ar ar ar og over Forbr. mot statens selvstendighet og sikkerhet Forbr. i den off. tjeneste Forbr. mot off. myndighet Forbr. mot den alm. orden og fred Allmennfarlige forbrytelser 3 4 Falsk forklaring Falsk anklage Dokumentfalsk Forbr. mot sedeligheten Forbr. mot den personlige frihet Forbr. mot liv, legeme og helbred Ærekrenkelser 5 5 Underslag Utpressing og ran Bedrageri og utroskap Forbr. i gjeldsforhold Skadeverk Forbr. i sjøfartsforhold Heleri og etterfølgende bistand Tyverier Grove tyverier Simple tyverier Naskeri Brukstyverier av motorkjøretøy Andre forbrytelser Vinningsforbrytelser Voldsforbrytelser Sedelighetsforbrytelser Andre forbrytelser

19 Tabell XII. Påtalefritatte for forbrytelser etter arten av lovbruddene, tidligere straffeforhold.og.alder Lovbrudd 20 Tidligere ikke straffbare Tidligere straffbare for forbrytelser for forbrytelser år år år år år og over ar ar ar og over Forbr. mot off. myndighet Forbr. mot den alm. orden og fred Allmennfarlige forbrytelser 2 Falsk forklaring og falsk anklage Dokumentfalsk Forbr. mot sedeligheten Forbr. mot liv, legeme og helbred Underslag Utpressing og ran Bedrageri og utroskap Skadeverk Heleri og etterfølgende bistand Tyverier Grove tyverier Simple tyverier Naskeri Brukstyverier av motorkjøretøy Andre forbrytelser Vinningsforbrytelser Voldsforbrytelser Sedelighetsforbrytelser Andre forbrytelser Tabell XIII. Domfelte og botlagte for forbrytelser etter tidligere straffeforhold, alder, kjønn og sanksjonsform Straffeforhold Alder Kj Onn Fengsel Bare bot Andre reaksjoner Domfelte Feng Feng Fengsel Ved Doms Straffe Ar Sik og sel sel og og dom fore utset unn beids ring botlagte alene bot sikring legg telse latelse skole alene i alt Tidligere ikke straffbare 47 år " " år og over Menn Kvinner Tidligere straffbare 47 år " " år og over Menn Kvinner Alle straffbare 47 år " " år og over Menn Kvinner

20 2 Tabell XIV. Fengselsdømte for forbrytelser etter tidligere straffeforhold, alder, kjønn og utmålt fengselsstraff Straffeforhold Alder Kjønn 290 dager Betinget fengsel Ubetinget fengsel Feng seledager mndr. a o dager mndr. o c dømte år Over år Over 3 ar 3 ar dager 5 mndr. år 5 3 ar 3 ar mndr. år i alt Tidligere ikke straffbare 47 år 820 " 224 " 25 år og over Menn Kvinner 2 6 Tidligere straffbare 47 år " " år og over Menn Kvinner 29 8 Alle straffbare 47 år " " år og over Menn Kvinner Tabell XV. FengselsdØmte for forbrytelser etter tidligere straffeforhold, alder, hovedgrupper av forbrytelser, utmålt fengselsstraff og kjønn Straffeforhold Alder Lovbrudd Betinget fengsel Ubetinget fengsel Feng 9 mnd. Av disse:av 9 6 mnd. I disse: sels 290 I 290 dager dager og alt Menn Kvin dager og alt Menn Kvin dømte dager 5 mnd. over ner 5 mnd. over ner i alt Tidligere ikke straffbare 4 7 år Vinningsforbrytelser 66 Voldsforbrytelser 6 Sedelighetsforbrytelser 4 Andre forbrytelser år Vinningsforbrytelser Voldsforbrytelser 29 2 Sedelighetsforbrytelser Andre forbrytelser år Vinningsforbrytelser Voldsforbrytelser 22 Sedelighetsforbrytelser 5 6 Andre forbrytelser

21 22 Tabell XV (forts.). Fengselsdømte for forbrytelser etter tidligere straffeforhold, alder, hovedgrupper av forbrytelser, utmålt fengselsstraff og kjønn Straffeforhold Alder Lovbrudd Tidligere ikke straffbare (forts.) 25 år og over Vinningsforbrytelser Voldsforbrytelser Sedelighetsforbrytelser Andre forbrytelser Betinget fengsel mnd. Av disse: dager dager og alt Menn Kvin 5 mnd. over ner Alle aldersgrupper Vinningsforbrytelser Voldsforbrytelser 88 7 Sedelighetsforbrytelser 2 Andre forbrytelser dager Ubetinget fengsel Feng 6 mnd. Av disse: sels I Menn Kvin dømte alt ner i alt dager og 5 mnd. over Tidligere straffbare 4 7 år Vinningsforbrytelser Voldsforbrytelser 4 3 Sedelighetsforbrytelser Andre forbrytelser år Vinningsforbrytelser 7 34 Voldsforbrytelser 7 Sedelighetsforbrytelser 3 Andre forbrytelser år Vinningsforbrytelser Voldsforbrytelser 8 Sedelighetsforbrytelser 3 Andre forbrytelser år og over Vinningsforbrytelser Voldsforbrytelser 2 4 Sedelighetsforbrytelser 9 Andre forbrytelser Alle aldersgrupper Vinningsforbrytelser Voldsforbrytelser 3 9 Sedelighetsforbrytelser 3 5 Andre forbrytelser Alle straffbare 4 7 år Vinningsforbrytelser Voldsforbrytelser Sedelighetsforbrytelser Andre forbrytelser år Vinningsforbrytelser Voldsforbrytelser 36 3 Sedelighetsforbrytelser 5 6 Andre forbrytelser

22 23 Tabell XV (forts.). Fengselsdømte for forbrytelser etter tidligere straffeforhold, alder, hovedgrupper av forbrytelser, utmålt fengselsstraff og kjønn fengsel Ubetinget fengsel Feng Straffeforhold Alder 9 6 mnd.. I 290 Av disse: 9 6 mnd. Av disse: sels 290 I dager og Kv i n dager og Lovbrudd Kvin dømte dager 5 mnd. over alt Menn alt Menn ner nerdager 5 mnd. over i alt Alle straffbare (forts.) 2 24 år Vinningsforbrytelser Voldsforbrytelser Sedelighetsforbrytelser Andre forbrytelser år og over Vinningsforbrytelser Voldsforbrytelser Sedelighetsforbrytelser Andre forbrytelser Alle aldersgrupper Vinningsforbrytelser Voldsforbrytelser Sedelighetsforbrytelser Andre forbrytelser Tabell XVI. FengselsdØmte for forbrytelser etter tidligere straffeforhold, alder, lovbruddenes art, utmålt fengselsstraff og kjønn Betinget fengsel Ubetinget fengsel Feng Straffeforhold 6 mnd. Alder IAv disse: 6 mnd. IAv disse: selsdager og Kvin dager og Kvin dømte Lovbrudd dager 5 mnd. over alt Menn nerdager 5 mnd. over alt Menn ner i alt Tidligere ikke straffbare, under 2 år Forbr. mot off. myndighet Forbr. mot den alm. orden og fred Falsk forklaring Dokumentfalsk Forbr. mot sedeligheten Forbr. mot liv, legeme og helbred Underslag Utpressing og ran Bedrageri og utroskap Skadeverk Heleri og etterfølgende bistand Tyverier Grove tyverier Simple tyverier Naskeri Brukstyverier av motorkjøretøy Andre forbrytelser Tidligere ikke straffbare, 2 år og over Forbr. mot off. myndighet Forbr. mot den alm. orden og fred Falsk forklaring Dokumentfalsk Forbr. mot sedeligheten

23 24 Tabell XVI (forts.). FengselsdØmte for forbrytelser etter tidligere straffeforhold, alder, lovbruddenes art, utmålt fengselsstraff og kjønn Straffeforhold Betinget fengsel Ubetinget fengsel Feng Alder 6 mnd. IAv disse: 9 6 mnd. IAv disse: sels Lovbrudd dager og dager alt Menn Kvin dager og alt Menn Kvin dømte dager 5 mnd. over ner 5 mnd. over ner i alt Tidligere ikke straffbare, 2 år og over (forts.) Forbr. mot liv, legeme og helbred Underslag Utpressing og ran Bedrageri og utroskap Skadeverk Heleri og etterfølgende bistand Tyverier Grove tyverier Simple tyverier Naskeri...,.J Brukstyverier av motorkjøretøy Andre forbrytelser Tidligere ikke straffbare, i alt ' Forbr. mot off. myndighet Forbr. mot den alm. orden og fred Falsk forklaring Dokumentfalsk Forbr. mot sedeligheten Forbr. mot liv, legeme og helbred Underslag Utpressing og ran Bedrageri og utroskap Skadeverk Heleri og etterfølgende bistand Tyverier Grove tyverier Simple tyverier Naskeri Brukstyverier av motorkjøretøy Andre forbrytelser Tidligere straffbare, under 2 år Forbr. mot off. myndighet Forbr. mot den alm. orden og fred Falsk forklaring Dokumentfalsk Forbr. mot sedeligheten Forbr. mot liv, legeme og helbred Underslag Utpressing og ran Bedrageri og utroskap Skadeverk Heleri og etterfølgende bistand Tyverier Grove tyverier Simple tyverier Naskeri Brukstyverier av motorkjøretøy Andre forbrytelser alt

24 25 Tabell XVI (forts.). Fengselsdømte for forbrytelser etter tidligere straffeforhold, alder, lovbruddenes art, utmålt fengselsstraff og kjønn Betinget fengsel Ubetinget fengsel Feng Straffeforhold 6 mnd. IAv disse: 6 mnd. IAv disse: selsdager og Kvin dager og Kvin dømte Alder Lovbrudd dager 5 mnd. over alt Menn nerdager 5 mnd. over alt Menn ner i alt Tidligere straffbare, 2 år og over Forbr. mot off. myndighet Forbr. mot den alm. orden og fred 7 Falsk forklaring 5 Dokumentfalsk 27 Forbr. mot sedeligheten 2 2 Forbr. mot liv, legeme og helbred 4 4 Underslag 7 6 Utpressing og ran Bedrageri og utroskap 2 0 Skadeverk 4 Heleri og etterfølgende bistand 8 6 Tyverier 2 49 Grove tyverier 48 7 Simple tyverier Naskeri 2 Brukstyverier av motorkjøretøy 5 3 Andre forbrytelser Tidligere straffbare, i alt Forbr. mot off. myndighet Forbr. mot den alm. orden og fred 0 Falsk forklaring 8 Dokumentfalsk 37 4 Forbr. mot sedeligheten 3 5 Forbr. mot liv, legeme og helbred 25 8 Underslag 9 7 Utpressing og ran Bedrageri og utroskap 22 0 Skadeverk 5 Heleri og etterfølgende bistand 25 7 Tyverier Grove tyverier 3 68 Simple tyverier Naskeri 2 Brukstyverier av motorkjøretøy 55 0 Andre forbrytelser Alle straffbare, under 2 år Forbr. mot off. myndighet Forbr. mot den alm. orden og fred Falsk forklaring Dokumentfalsk Forbr. mot sedeligheten Forbr. mot liv, legeme og helbred Underslag Utpressing og ran Bedrageri og utroskap Skadeverk Heleri og etterfølgende bistand

25 26 Tabell XVI (forts.). Fengselsdøinte for forbrytelser etter tidligere straffeforhold, alder, lovbruddenes art, utmålt fengselsstraff og kjønn Straffeforhold Alder 290 Lovbrudd dager Betinget fengsel 9 6 mnd. I Av disse: dager og Kvinalt Menn 5 mnd. over ner Ubetinget fengsel Feng mnd. IAv disse: selsdager og Kvin dømte dager 5 mnd. over alt Menn ner i alt Alle straffbare, under 2 år (forts.) Tyverier 42 Grove tyverier 60 Simple tyverier 47 Naskeri Brukstyverier av motorkjøretøy 05 Andre forbrytelser Alle straffbare, 2 år og over Forbr. mot off. myndighet 3 Forbr. mot den alm. orden og fred 7 Falsk forklaring 20 Dokumentfalsk 84 Forbr. mot sedeligheten 26 Forbr. mot liv, legeme og helbred 60 Underslag 82 Utpressing og ran Bedrageri og utroskap 44 Skadeverk 9 Heleri og etterfølgende bistand 39 Tyverier 50 Grove tyverier Simple tyverier 358 Naskeri 7 Brukstyverier av motorkjøretøy 34 Andre forbrytelser Alle straffbare, i alt Forbr. mot off. myndighet 7 Forbr. mot den alm. orden og fred 26 Falsk forklaring 32 Dokumentfalsk Forbr. mot sedeligheten 33 Forbr. mot liv, legeme og helbred 98 Underslag 85 Utpressing og ran Bedrageri og utroskap 48 Skadeverk 5 Heleri og etterfølgende bistand 55 Tyverier 922 Grove tyverier 27 Simple tyverier 505 Naskeri Brukstyverier av motorkjøretøy Andre forbrytelser

1950-tallet. som i 1987 ble kjent skyldige i. straffede. fr tatistikken. ne til. over statistikken. g Det sentrale

1950-tallet. som i 1987 ble kjent skyldige i. straffede. fr tatistikken. ne til. over statistikken. g Det sentrale Tilbakefall blant Samfunnsspeilet 3/96 Straffede lovbrytere: Stadig f. ere pådrar seg ny straffereaksjon Vel halvparten av dem som ble kjent skyldige i forbrytelser i 1987, pådrog seg en ny straffereaksjon

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XII

Norway's Official Statistics, series XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 4 Forsikringsselskaper 959 Societe d'assurances 4 Norges kommunale finanser 957-58 og 958-59 Municipal

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 957 Nr. 268 Folkemengden i herreder og byer. januar 956 Population in rural districts and towns 269 Norges

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK 1965 HEFTE I FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET CRIMINAL STATISTICS. Volume I. Crimes Investigated by the Police

KRIMINALSTATISTIKK 1965 HEFTE I FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET CRIMINAL STATISTICS. Volume I. Crimes Investigated by the Police N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K A KRIMINALSTATISTIKK HEFTE I FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET CRIMINAL STATISTICS Volume I Crimes Investigated by the Police STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK DOMFELTE, BOTLAGTE OG PÅTALEFRITATTE CRIMINAL STATISTICS. Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution

KRIMINALSTATISTIKK DOMFELTE, BOTLAGTE OG PÅTALEFRITATTE CRIMINAL STATISTICS. Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K A KRIMINALSTATISTIKK DOMFELTE, BOTLAGTE OG PÅTALEFRITATTE 0 CRIMINAL STATISTICS Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene Kjell V. Andorsen Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene av Johs. Andences UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 5 DEL I INNLEDNING 17 Kapittel 1 Strafferettens alminnelige og spesielle del 19 Kapittel

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK 1962 HEFTE III NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 89 INNSATTE OG LØSLATTE VED FENGSELSANSTALT

KRIMINALSTATISTIKK 1962 HEFTE III NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 89 INNSATTE OG LØSLATTE VED FENGSELSANSTALT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 89 KRIMINALSTATISTIKK 962 HEFTE III INNSATTE OG LØSLATTE VED FENGSELSANSTALT CRIMINAL STATISTICS 96 2 Volume III Movement of Population in Penal Institutions STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Last ned Norsk spesiell strafferett - Magnus Matningsdal. Last ned

Last ned Norsk spesiell strafferett - Magnus Matningsdal. Last ned Last ned Norsk spesiell strafferett - Magnus Matningsdal Last ned Forfatter: Magnus Matningsdal ISBN: 9788245020472 Format: PDF Filstørrelse:31.41 Mb I denne boken behandles de fleste sentrale straffebudene

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

MAGNUS MATNINGSDAL NORSK SPESIELL STRAFFERETT FAGBOKFORLAGET

MAGNUS MATNINGSDAL NORSK SPESIELL STRAFFERETT FAGBOKFORLAGET MAGNUS MATNINGSDAL NORSK SPESIELL STRAFFERETT FAGBOKFORLAGET Innhold DEL 1 INNLEDNING i 1 GENERELT OM STRAFFEBUDENES OPPBYGGING 3 1.1 Innledning 3 1.2 Straffebudets subjekt 4 1.3 Straffebudenes objekt

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

STATISTISKE ANALYSER 55 KRIMINALSTATISTIKK OVERSIKT CRIMINAL STATISTICS. Survey STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

STATISTISKE ANALYSER 55 KRIMINALSTATISTIKK OVERSIKT CRIMINAL STATISTICS. Survey STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 STATISTISKE ANALYSER 55 KRIMINALSTATISTIKK OVERSIKT 1970-1982 CRIMINAL STATISTICS Survey 1970-1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2121-8 ISSN 0333-0621 EMNEGRUPPE Rettsforhold

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 07.01.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XII

Norway's Official Statistics, series XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1960 Nr. 15 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1957 Medical statistical report 16 Kriminalstatistikk

Detaljer

Notater. Ulla Haslund. Straffereaksjoner mot unge Kriminalitet blant barn og unge. Del 2. 2003/14 Notater 2003

Notater. Ulla Haslund. Straffereaksjoner mot unge Kriminalitet blant barn og unge. Del 2. 2003/14 Notater 2003 2003/14 Notater 2003 Ulla Haslund Notater Straffereaksjoner mot unge Kriminalitet blant barn og unge. Del 2 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord Dette notatet

Detaljer

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang Innhold Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Reid J. Stene... 2 Skilsmisser blant lesbiske og homofile partnere hvem er mest stabile? Turid Noack, Harald Fekjær og Ane Seierstad... 19 Folke- og

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK 1951 OG 1952 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 178 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO Criminal Statistics 1951 and 1952

KRIMINALSTATISTIKK 1951 OG 1952 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 178 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO Criminal Statistics 1951 and 1952 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 8 KRIMINALSTATISTIKK 9 OG 9 Criminal Statistics 9 and 9 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 9 Tidligere utkommet: Kriminalstatistikk. Oversigt

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

3, kvartal Nr. 44/89 1. november Emne. Side

3, kvartal Nr. 44/89 1. november Emne. Side Nr. 44/89 1. november 1989 INNHOLD Emne Side 22 Steriliseringer, 1988 1 25 Barnevern, 1988 4 26 Forbrytelser etterforsket av politiet, 1988 8 32 Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 1989 12 33 Indirekte

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and X Rekke XI Trykt 959 Nr. 346 Norges jernbaner 957-58 Chemins de fer norvegiens 347 Skogstatistikk 953-956 Forestry

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister

Strafferett for ikke-jurister Strafferett for ikke-jurister Dag II våren 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik, Institutt for offentlig rett Oversikt over straffeloven Straffeloven er delt i tre hoveddeler: 1. Første del ( 1-82, dvs. kap.

Detaljer

Politiet er mest avgjørende i rettssystemet

Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Vi vet lite om hvem som begår alle tyveriene, og dette dominerer totalbildet av rettssystemets straffesaksbehandling. Den nye statistikken over straffesakskjeden

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Kriminalitet og rettsvesen

Kriminalitet og rettsvesen Kriminalitet og rettsvesen Statistisk Sentralbyrå OSLO - KONGSVINGER - 1988 ISBN 82-537-2636-8 FORORD Rettsvesenets rolle og gjøremål diskuteres ofte. Kriminalitet, lov og orden, rettssikkerhet er begreper

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET CRIMINAL STATISTICS. Crimes Investigated by the Police STATISTISK SENTRALSYRA

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET CRIMINAL STATISTICS. Crimes Investigated by the Police STATISTISK SENTRALSYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET AV POLITIET CRIMINAL STATISTICS Crimes Investigated by the Police STATISTISK SENTRALSYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-215 Sist oppdatert 27.1.16 1 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer