Statistikk punkt 1 Antall erstatningssaker fordelt på sakstyper og lov/forskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk punkt 1 Antall erstatningssaker fordelt på sakstyper og lov/forskrift"

Transkript

1 Statistikk punkt 1 Antall erstatningssaker fordelt på sakstyper og lov/forskrift Straffbar handling Regelverk Antall saker Antall vedtak Antall vedtak Innvilget beløp innvilget med avslag Forsøk på voldtekt Forskrift før Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter Forsøk på drap Forskrift før Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter Forsøk på ran Forskrift før Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter Seksuell handling Forskrift før /297, Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter Familievold Forskrift før /282, 283 Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter Trusler Forskrift før /263, 264 Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter

2 Ran Forskrift før , 268/327, 328 Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter Drap Forskrift før /275 Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter Voldtekt Forskrift før /291, 292, 293 Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter Seksuell omgang, avhengihetsforh. Forskrift før ,194,195,196/299, 301, 302 Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter Legemskrenkelser Forskrift før , 229/ Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter Vold mot offentlig tjenestemann Forskrift før /155, 265 Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter

3 Annet Forskrift før Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter Eksponering for vold Forskrift før Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter Barnebortføring Forskrift før Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter Hatkriminalitet Forskrift før Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter Barn opplevd vold Forskrift før Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter Nettovergrep Forskrift før Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter Hjelpebestemmelsen - voersti. Forskrift før (2) b Forskrift før Lov etter Lov etter Lov etter SUM

4 Merk: I noen steder i statistikken vil det være misforhold mellom antall innvilgelses- og avslagssaker og antall saker. Dette har sin bakgrunn i flere faktorer. For det første vil det i noen saker være registrert at vi har gitt avslag i et vedtak. Likevel er det utbetalt et beløp i saken, da det er registrert en på forhåndstilsagn på dekning av spesialisterklæring. Videre er det noen innvilgelsessaker hvor det ikke er utbetalt noe ettersom skadevolder i saken har utbetalt hele erstatningsbeløpet. Disse sakene registreres som innvilgelser, men det vil ikke komme noe beløp til. I tillegg er det i noen innvilgelsessaker hvor det ikke er utbetalt noe ettersom det tidligere er gitt forskudd i saken. (I excel-arket fremgår det hvor disse avviksakene er registrert) «Trender»: - Høyere innvilgelser i saker som omfattes av nyere regelverk - Saker om legemskrenkelser utgjør fremdeles en stor andel av sakene - Det har vært en noe betydelig mindre andel av saker registrert med forsøk på drap, seksuell handling, familievold, voldtekt, seksuell omgang/avhengighetsforhold, eksponering for vold, barn som har opplevd vold og nettovergrep i forhold til statistikken fra Nivået har vært noen lunde stabilt for de resterende sakene.

5 FORSØK PÅ VOLDTE KT Vedtak med avslag vedtak innvilget Vedtak med avslag vedtak innvilget Sum behandlet Endring i % % % % endring fra året før i % ,80 % ,33 % ,90 % Kommentar Tallmaterialet er for lite til å trekke klare konklusjoner. per sak går noe opp fra i 2017 til i 2018.

6 FORSØK PÅ DRAP Vedtak med avslag vedtak innvilget Vedtak med avslag vedtak innvilget Sum behandlet Endring i % ,04 % ,60 % ,40 % endring fra året før i % ,80 % ,90 % ,30 % Mange av sakene som omhandler forsøk på drap er 22. juli-saker. Sakene fra 22. juli behandles ut fra like prioriteringsretningslinjer som andre saker vi behandler. Tallene fra de siste årene viser at vi behandler færre og færre 22. juli-saker enn tidligere, noe som medfører at vi behandler færre saker med forsøk på drap. Hovedårsaken til at vi behandler færre 22. juli-saker er trolig at flere saker er å anse som endelig avklart. Det er dermed naturlig at det for hvert år blir færre og færre 22. juli-saker. Da kategorien som omhandler forsøk på drap inneholder mange 22. juli-saker, foreligger det en del høye er i sakene. Dette forklarer hvorfor det er utbetalt en del i kategorien forsøk på drap. per sak i 2018 var Dette er en økning fra 2017 hvor gjennomsnittlig var på kr

7 FORSØK PÅ RAN Vedtak med avslag vedtak innvilget Vedtak med avslag vedtak innvilget Sum behandlet Endring i % ,50 % ,90 % endring fra året før i % ,40 % ,00 % ,33 % Tallmaterialet er for lite til å trekke klare konklusjoner. Det påpekes likevel at i sakene hvor det er innvilget erstatning er anført flere straffebud. Dette har hatt betydning for nivået på erstatningsutmålingen.

8 SEKSUELL HANDLING sum behandlet Endring i % ,00 % ,20 % ,20 % ,12 % ,82 % endring fra året før i % ,30 % ,40 % ,30 % ,52 % ,01 % Mange av sakene i kategorien seksuell handling omhandler nettovergrep mot barn. Tallene fra 2018 viser en nedgang i antall saker behandlet i denne kategorien. Det er likevel ventet en økning av antall saker om nettovergrep mot barn i 2019 og i årene fremover, da det er opprettet to prosjekter hos oss som omhandler dette. Det ene prosjektet gjelder den såkalte «fotballdommersaken». Tiltalen i denne saken omfatter ca. 300 fornærmede, i tillegg til at det er gitt påtaleunnlatelse for ca. 160 personer. Det forventes derfor mange søkere i dette prosjektet fremover. I tillegg har vi opprettet et prosjekt som omhandler en annen omfattende nettovergrepssak som er under etterforskning i Øst politidistrikt. I desember 2018 ble vi informert om at saken hadde 262 fornærmede. Tiltale er ventet i mars/april 2019, og hovedforhandling blir trolig avholdt i oktober Også i dette prosjektet forventes det en del søkere hos oss fremover.

9 FAMILIEVOLD sum behandlet Endring i % ,90 % ,50 % ,10 % ,01 % ,71 % endring fra året før i % ,30 % ,50 % ,00 % ,65 % ,48 % Også for saker registrert med familievold ser man en liten nedgang i antall behandlede saker. Vi antar at nedgangen i behandlede saker skyldes blant annet den generelle nedgangen i produksjon. Vi antar

10 imidlertid også at en av årsakene til nedgang i disse sakene er at vi i 2018 behandlet færre henlagte saker om familievold. Dette er en logisk konsekvens av at vi er pålagt å prioritere saker hvor det er muligheter for regress. Henlagte familievoldssaker utgjør en stor andel av alle sakene registrert som familievold. Gjennomgangen av statistikken viser eksempelvis at det i 2017 er registrert at vi behandlet til sammen 229 saker som gjelder førstegangssøknader om familievold hvor forholdet er henlagt av ulike grunner. I 2018 er det registrert at vi behandlet 137 slike saker. Videre er det i 2017 registrert at vi behandlet 381 førstegangssøknader som omhandler familievold og hvor det er dom på både straff og erstatning. I 2018 ble det registrert 417 slike henleggelser. Dette indikerer at vi behandler færre og færre henlagte saker, mens vi behandler flere saker hvor dom og erstatning er pådømt. Da mange av saker om familievold er henlagt, vil dette medføre en naturlig nedgang i antall behandlede saker i kategorien. Vi antar at vi også fremover vil behandle færre familievoldssaker, da sakene uten dom ikke anses som prioriterte saker. Ifølge anmeldelsesstatistikken for 2017, økte antall anmeldelser for vold i nære relasjoner med 8,1 % i Vi forventet derfor en økt tilgang av nye saker som gjelder vold i nære relasjoner. Saksbehandlingstiden hos oss er imidlertid lang for henlagte saker. Vi frykter derfor at det vil ta tid før vi får behandlet sakene.

11 TRUSLER sum behandlet Endring i % ,8 % ,7 % ,60 % ,31 % ,86 % endring fra året før i % ,5 % ,2 % ,0 % ,4 % ,57 % Det er lite forandringer i statistikken hva gjelder antall behandlede saker i kategorien trusler. Antall innvilgelser og antall avslag ligger også på et nokså stabilt nivå. behandling har imidlertid økt fra kr per sak i 2017 til kr i 2018.

12 RAN sum behandlet Endring i % ,9 % ,4 % ,0 % ,8 % endring fra året før i % ,3 % ,4 % ,9 % ,1 % ,29 % Vi har i 2018 behandlet akkurat like mange saker som er registrert som ran. Antall avslag og innvilgelser er også svært likt. har sunket fra kr per sak i 2017 til kr i Dette må ses i sammenheng med at det i to tilleggssøknader i 2017 ble tilkjent erstatning med til sammen kr

13 ETTERLATTE ETTER DRAP sum behandlet Endring i % ,0 % ,5 % ,3 % ,7 % ,9 % endring fra året før i % ,6 % ,5 % ,0 % ,4 % ,13 %

14 Ett drap er én skadevoldende handling og maksimal må derfor fordeles på alle etterlatte. En drapssak med ektefelle og to barn vil bli registrert som tre saker og knyttes sammen som prosjekt i P360. Av oversikten fremgår det et stort antall saker i 2013 og Dette skyldes at vi da hadde mange saker fra etterlatte etter 22.juli-terroren. Selv om vi behandler relativt få drapssaker i løpet av et ordinært år, vises dette tydelig på sstatistikken da oppreisning og forsørgertap medfører store er. har holdt seg stabilt sammenlignet med 2017 hvor tallet lå på kr i I 2018 er gjennomsnittlig per sak VOLDTEKT vedtak med avslag vedtak innvilget sum behandlet Endring i % ,1 % ,0 % ,5 % ,6 % ,7 %

15 endring fra året før i % ,4 % ,4 % ,7 % ,6 % ,73 % I likhet med familievoldssaker er det en nedgang i antall behandlede saker som er registrert som voldtekt ( 192/ 291, 292, 293). Også når det kommer til disse sakene antar vi at bakgrunnen for dette er generelt lavere produksjon, men også at vi i 2018 behandlet færre henlagte saker om voldtekt som følge av at henlagte saker ikke er å anse som prioriterte saker. Statistikken for førstegangssøknader viser at vi i 2017 behandlet 245 saker som er registrert som voldtekt som er henlagt på grunn av ulike grunner. I 2018 er det registrert at vi behandlet 200 slike saker. Videre fremgår det av statistikken at vi behandlet 129 førstegangssøknader om voldtekt i 2017 hvor det er dom på straff og erstatning. I 2018 er det registrert 142 slike saker. Selv om antall behandlede saker har hatt en nedgang, ser man en økning på gjennomsnittlig. I 2017 lå dette på per sak. I 2018 har dette økt til Dette kan skyldes flere forhold, blant annet gjennomsnittlig økning av oppreisning. Innvilgelses- og avslagsprosenten holder seg imidlertid stabilt på ca. 50 %. Dette viser at saker om voldtekt ofte står i en vanskelig bevismessig situasjon. Vi jobber derfor stadig med å gi gode begrunnelser i våre vedtak, spesielt i avslagssaker. Det har siden 2017 vært en økning i anmeldte voldtekter. I oktober 2018 viste NRK til at 143 voldtekter hadde blitt anmeldt, mens tallet for hele 2017 lå på 122. Økt oppmerksomhet rundt temaet kan være en av årsakene til økningen. Samtidig informerte NRK om at voldtektssakene hoper seg opp hos politiet, til tross for Riksadvokatens instrukser om å prioritere voldtektssaker. Vi frykter at denne type saker vil ha en meget lang behandlingstid i straffesakskjeden i fremtiden, spesielt for henlagte saker som vil ha langt liggetid hos oss fra den er klar til vedtak.

16 SEKSUELL OMGANG, AVHENGIGHETSFORHOL D sum behandlet Endring i % ,1 % ,1 % ,1 % ,1 % ,1 % endring fra året før i % ,7 % ,0 % ,6 % ,9 % ,58 % Tallene viser en nedgang i behandlede saker også i denne kategorien. Vi tror at generelt lavere produksjon er hovedårsaken til dette. har også hatt en mindre nedgang fra kr per sak i 2017 til i Grunnet de to store prosjektene vi har gående som omhandler nettovergrep, tror vi at vi kommer til å ha en økning av behandlede saker i denne kategorien i årene fremover.

17 LEGEMSKRENKELSE sum behandlet Endring i % ,4 % ,1 % ,0 % ,3 % endring fra året før i % ,6 % ,4 % ,9 % ,1 % ,77 % Kategorien legemskrenkelser er den kategorien som inneholder flest antall saker. Sakene omfatter alt fra grove voldshandlinger med betydelige skader, til mindre legemskrenkelser som i noen tilfeller ikke oppfyller kravet til personskade. Tallene fra 2018 holder seg ganske stabilt sammenlignet med En kan imidlertid se en nedgang i gjennomsnittlig. I 2017 lå gjennomsnittet på kr per sak. I 2018 var gjennomsnittet kr per sak. Dette må ses i sammenheng med at noen enkeltsaker i 2017 gjaldt tilleggssøknader hvor det ble utbetalt store summer for tap i fremtidig inntekt.

18 VOLD MOT OFFENTLIG TJENESTEMENN sum behandlet endring i % ,1 % ,5 % ,1 % ,0 % ,1 % endring fra året før i % ,1 % ,9 % ,1 % ,0 % ,16 % Kategorien omfatter vold mot typisk politi eller ansatte på institusjoner innen rus og psykiatri. Økonomisk tap og menerstatning skal dekkes av yrkesskadeforsikringen til tjenestepersonene. Vi innvilger derfor ikke erstatning for disse postene, jf. voerstl. 9. Innvilgelsessakene knytter seg dermed kun til oppreisning og eventuelt advokatbistand. Det har vært en liten økning av antall behandlede saker innenfor denne kategorien. Også gjennomsnittlig har økt noe fra kr

19 utbetalt per sak i 2017 til kr utbetalt per sak i Dette må ses i sammenheng med at vi i 2018 behandlet et par saker som omhandlet grove trusler og kroppsskade hvor det ble utbetalt høyere oppreisningsbeløp enn gjennomsnittet. Oversikten viser at det gis flere avslag enn innvilgelser i disse sakene. Søkers yrker innebærer ofte en viss risiko for å måtte håndtere konflikter. Terskelen for når det er rimelig å innvilge oppreisning er derfor noe høyere enn i saker som omhandler privatpersoner. Vi antar at noen saker som er registrert under legemskrenkelser skulle vært registrert under denne kategorien. ANNET sum behandlet endring i % ,0 % ,3 % ,3 % ,6 % ,1 % endring fra året før i % ,1 % ,7 % ,9 % ,0 % ,68 %

20 Kategorien omfatter saker som ikke omfattes av de andre kategoriene. Avslagssaker er her typisk forhold som faller utenfor ordningen, eksempel kan her være arbeidskonflikt, mobbing og nabokonflikter. Innvilgelsesaker kan for eksempel være mobbesaker som utvikler seg til å eskalere i vold. EKSPONERT FOR VOLD sum behandlet endring i % ,7 % ,2 % ,0 % ,2 % ,1 % endring fra året før i % ,5 % ,2 % ,7 % ,7 % ,79 %

21 Denne oversikten må sees i sammenheng med oversikten «Barn opplevd vold». Videre kan det hende at noen saker kun registreres som familievold. Det er derfor vanskelig å trekke noen klare konklusjoner. BARNEBORTFØRING sum behandlet endring i % ,6 % ,0 % endring fra året før i % ,1 % % Vi behandlet for få saker i 2017 til å trekke noen konklusjoner.

22 HATKRIMINALITET sum behandlet endring i % % endring fra året før i % ,6 % ,63 % Kommentar Dette er et satsningsområde for politiet. Vi ser foreløpig ikke at det gir noe utslag hos oss. Det kan tenkes at det finnes noen saker som hos oss kun er registrert som legemskrenkelser, men som også burde ha vært registrert her.

23 BARN OPPLEVD VOLD sum behandlet endring i % ,3 % ,6 % ,7 % ,4 % ,3 % endring fra året før i % ,4 % ,1 % ,2 % ,7 % ,19 % Kategorien må ses i sammenheng med registreringen «Eksponert for vold». Videre kan det hende at noen saker kun registreres som familievold.

24 NETTOVERGREP sum behandlet Endring i % ,33 % endring fra året før i % ,31 % Kategorien var ny i Vi antar at noen flere saker burde vært registrert her. Videre antar vi en betydelig økning i denne kategorien grunnet våre to tidligere omtalte prosjekter som omhandler nettovergrep.

25 HJELPEBESTEMMELSEN sum behandlet endring i % ,0 % endring fra året før i % ,62 % Dette er en lite brukt bestemmelse og dermed en kategori med få registreringer. Vi ser ikke for oss mange søknader som gjelder hjelpebestemmelsen i fremtiden.

26 Statikk punkt2: Erstatning fordelt på fylke og kjønn i 2018: Fylke Antall Samlet utbet kr Gj snitt per sak kr Gj snitt kvinner kr Gj. Snitt menn kr. Utlandet Skjult adresse Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj Møre & Rms Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Det er bostedsadressen til den skadelidte på stidspunktet som bli registret. Variasjon mellom fylkene skyldes i hovedsak befolkningstettheten. Når det gjelder forskjeller i gjennomsnittlig mellom fylkene, vil det kunne variere fra år til år pga at enkeltsaker vil kunne slå mye ut. (Tabellen inneholder innvilgede vedtak, vedtak etter klage omgjort av KFV og klager omgjort av erstatningsnemnda, samt av forskudd) Gjennomsnittsbeløpet har hatt følgende utvikling: Årstall Antall saker Gjennomsnitt

27 Statistikk punkt 2: Voldsoffererstatning fordelt på kjønn og alder i 2018: Alder Alle saker Kvinner Menn Antall Samlet utbet kr Snitt per sak kr Antall Samlet utbet kr Snitt per sak kr Antall Samlet utbet kr Snitt per sak kr 0-9 år SUM (Tabellen inneholder innvilgede vedtak, vedtak etter klage omgjort av KFV, klager omgjort av erstatningsnemnda og forskudd der det er flere vedtak i samme sak er disse slått sammen. Videre tar den utgangspunkt i faktisk utbetalt beløp).

28 Statistikk punkt 3: Utbetalt erstatningsbeløp pr sak (gjelder innenfor året 2018). (Denne rapporten gjelder innenfor 2018, og tar ikke med seg tidligere eller fremtidige er) Beløpsdifferanse fordelt på utbetalt erstatning i 2018, i antall saker Intervaller Forskrift Lov Totalt Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

29 Klageprosenten 1. halvår og året sett under ett i perioden ,00% Klageprosent 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Klageprosent 1. halvår Klageprosent hele året Klageprosent 1. halvår Klageprosent hele året , ,40 17,20 21,45 19,50 21,50 22,75 22,34 % % % % % % % % % 20,40 18,20 19,80 21,31 22,44 21,81 22,70 25,12 21,78 % % % % % % % % % Vi opplever klageprosenten som veldig stabil over tid. Det er ikke noen spesiell forklaring på de små avvikene var et spesielt år pga 22. juli. Hvorfor vi har en liten økning i 2017, har vi ikke noen spesiell forklaring på.

Sett under ett er antallet brukere av Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre stigende.

Sett under ett er antallet brukere av Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre stigende. ÅRSSTATISTIKK 2007 a. Årsstatistikken omfatter Kontoret for voldsoffererstatning, herunder Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre som inngår i virksomheten. Det er fjorten Rådgivningskontor for kriminalitetsofre

Detaljer

HALVÅRSSTATISTIKK 2008

HALVÅRSSTATISTIKK 2008 HALVÅRSSTATISTIKK 2008 a. Årsstatistikken omfatter Kontoret for voldsoffererstatning, herunder Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre som inngår i virksomheten. Det er fjorten Rådgivningskontor for

Detaljer

S t a t i s t i k k 2005

S t a t i s t i k k 2005 S t a t i s t i k k 2005 Kontoret for voldsoffererstatning Postboks 253, 9951 Vardø Telefon 78 98 95 00. Telefaks 78 98 95 10 E-post: post@voldsoffererstatning.no www.voldsoffererstatning.no 1. LOVGRUNNLAGET

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Sonja Auestad Rådgiver. Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre

Sonja Auestad Rådgiver. Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Sonja Auestad Rådgiver Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Rådgivningskontorene Råd, veiledning og samtaler. Bistand til å søke voldsoffererstatning. Informasjon om rettigheter. Støtte til vitner,

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Årsrapport for erstatningsnemnda for voldsofre 1999

Årsrapport for erstatningsnemnda for voldsofre 1999 Årsrapport for erstatningsnemnda for voldsofre 1999 Årsrapport for Erstatningsnemnda for voldsofre 1999 1 Innholdsfortegnelse I. Bakgrunn... 3 II. Erstatningsordningens hovedtrekk...3 III. Erstatningsnemndas

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE VOLDSOFFERERSTATNING ADVOKATFIRMAET SALOMON JOHANSEN Advokat Thomas Benestad 1. Hva er voldsoffererstatning? VOLDSOFFERERSTATNING Voldsoffererstatning er erstatning som ytes av staten

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011 Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden I arbeidsrettede tiltak 58 643 60 466 62 052 61 228 61 703 57 622 48 045 53 062 56 429 57 694 Ikke i arbeidsrettede tiltak

Detaljer

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall 1969 Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år -. Antall Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode I var det totalt 593 selvmord, som inkluderte 403 selvmord blant menn og 190

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende Statistikk over uføreytelser første kvartal 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Juli 2014

Om tabellene. Juli 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2014

Om tabellene. Mars 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Desember 2013

Om tabellene. Desember 2013 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet Kommunenes rapportering på barnevernfeltet, per 30. juni 2013 Her gis det nærmere informasjon om resultatet av kommunenes rapporteringer for første halvår 2013. Tabellene gir informasjon om situasjonen

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. August 2017

Om tabellene. August 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

RAPPORT KARTLEGGING AV VOLDSOFFERERSTATNINGSORDNINGEN

RAPPORT KARTLEGGING AV VOLDSOFFERERSTATNINGSORDNINGEN RAPPORT KARTLEGGING AV VOLDSOFFERERSTATNINGSORDNINGEN MENON-PUBLIKASJON NR. 60/2018 Av Kristoffer Midttømme, Tori Løge, Peter Aalen, Heidi Ulstein (Menon) Jens Fredrik Skogstrøm (Tallverkstedet) Forord

Detaljer

Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall

Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall 2017-18 To år etter fraværsgrensen ble innført viser foreløpige tall at fraværet i videregående holder seg relativt stabilt

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt Helt ledige 74 620 2,8 2 882 4 Delvis ledige 19 671 0,7 437 2 Arbeidssøkere på tiltak 9 915 0,4 154 2 Kvinner Helt ledige 34 961 2,8 819 2 Delvis

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Fravær i videregående skole skoleåret

Fravær i videregående skole skoleåret Fravær i videregående skole skoleåret 21-19 Tre år etter fraværsgrensen ble innført ser vi at dagsfraværet i videregående holder seg stabilt med fjorårets nivå, men med en liten økning i timefraværet fra

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret. Sykefraværsregisteret er hovedkilden til informasjon

Detaljer

Skolebidragsindikatorer i videregående skole analyse

Skolebidragsindikatorer i videregående skole analyse Skolebidragsindikatorer i videregående skole 2017-18 analyse I år er første gang Utdanningsdirektoratet selv har utviklet skolebidragsindikatorer. Her kan du lese vår analyse av resultatene. STATISTIKK

Detaljer

Om tabellene. November 2012

Om tabellene. November 2012 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Mars 2018

Om tabellene. Mars 2018 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret. Sykefraværsregisteret er hovedkilden til informasjon

Detaljer

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall 1969 Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år -. Antall Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode I var det totalt 614 selvmord, som inkluderte 418 selvmord blant menn og 196

Detaljer

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn behandlet 363 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler (MR)

Minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler (MR) 2014 Forebyggingsseksjonens oversikt over henvendelser til minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB: Når du leser tallene, vær oppmerksom

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Kontoret for voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning Kontoret for voldsoffererstatning Den statlige voldsoffererstatningsordningeni Norge Underforbruket En av ti søker voldsoffererstatning Bare legevakten i Oslo har ca 3000 voldssakertil behandling per år

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-216 Omtrent 3 ansatte svarte gjennom den årlige spørreundersøkelsen i NAV i 215 at de har blitt utsatt for en trussel. Andelen ansatte som opplever trusler har

Detaljer

Om tabellene. Juli 2019

Om tabellene. Juli 2019 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2019

Om tabellene. September 2019 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet juli 2011

Hovedtall om arbeidsmarkedet juli 2011 Arbeids- og velferdsdirektoratet juli 2011 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av juli 2011 I alt i fra i Helt ledige

Detaljer

Om tabellene. Juni 2019

Om tabellene. Juni 2019 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 STATISTIKK SIST ENDRET: 13.12.2018 Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2018 er tilgjengelige på gsi.udir.no fra og med 13. desember 2018.

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet juli 2007

Hovedtall om arbeidsmarkedet juli 2007 Arbeids- og velferdsdirektoratet juli 2007 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige, ordinære tiltaksdeltakere og yrkeshemmede registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av juli 2007 I alt måned

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg Fritt behandlingsvalg Status for godkjenningsordningen pr 1. tertial 2018 Rapport IS-2740 Innhold Innhold 1 Tilgang på leverandører 2 Utvikling i aktivitet og pasienter 3 Utvikling i kostnader 8 Fritt

Detaljer

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Statens helsetilsyn behandlet 312 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2012, mot 364 i 2011.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer