Strategisk analyse og verdiansettelse av Cimber Sterling Group A/S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk analyse og verdiansettelse av Cimber Sterling Group A/S"

Transkript

1 Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling, Ha almen Opgaveløser Kristine K. Fjetland Vejleder Palle Nierhoff Strategisk analyse og verdiansettelse av Cimber Sterling Group A/S Forår 2010

2 Abstract The purpose of this paper is to determine the value of Cimber Sterling Group A/S. By an application of PESTEL, Porters 5 forces and a study of the aviation industry and Cimber Sterlings resources, I carry out an overall strategic analysis for Cimber Sterling. The financial analysis study the risk and the profitability related to Cimber Sterling. On this background I evaluate the future earnings for Cimber, and calculate the company s present value. Cimber Sterlings future development depends on several factors. It is seen that economic development has impact on the growth in the flight industry. The global recession has caused a major drop in demand for flights, and the direction in witch the economy will develop, will have significant impact on the flight industry. Cimber Sterlings expected earning is associated with several risk factors. High financial gearing, small amount of liquidity and risks associated with US dollar rate and aviation fuel, represents a threat towards the company s earnings. Cimber Sterling has experienced a tough year, with a negative annual result. This is mainly cased by a fall in demand for tickets, which resulted in excess supply and lower prices, while Cimber Sterling invested in 5 new planes and opened several new flights. Though this has resulted in a negative financial result this year, it is expected that Cimber Sterling will gain from this investment in the long run. Cimber Sterling has recently entered the Danish marked for international flights, and there is reason to believe they will expand market shares at this area. Cimber Sterlings present value, based on a 10 year forecast, is estimated to be kr. This value is based on the assumption that the economic recession has reached its highest level, and will improve in the coming years.

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Problemformulering Metode Avgrensning Presentasjon av Cimber Sterling group A/S Børsintroduksjon Strategisk analyse Ekstern analyse PESTEL Politikk og lovgivning Økonomi Sosiale og kulturelle forhold Miljø Utvikling i pris på flybrennstoff Delkonklusjon PESTEL Porters 5 forces Leverandørenes forhandlingsstyrke Kundenes forhandlingsstyrke Trussel fra nye inntredere Trussel fra substitutter Rivalisering blandt de eksisterende virksomheter Delkonklusjon Porters 5 forces Industry Lifte Cykle (ILC) Markedet for passasjerflyvning Innenriksflyvning i Danmark Det danske marked for flyvninger til europa Intern analyse Ressourser Flyflåten Ledelsen Medarbeiderne SWOT Reformulering av regnskapet Reformulering av resultatoppgjørelsen Reformulering av balansen Regnskapsanalyse Rentabilitet ROIC Aktivernes omsetningshastighet Overskuddsgraden Delkonklusjon ROIC Finansiel gearing Netto finansielle omkostninger i prosent Spreadet ROE Soliditet og risiko Driftsmessig risiko... 37

4 Finansiell risiko Valutarisiko Risiko forbundet med brennstoff Risiko forbundet med likviditeten Delkonklusjon risiko Delkonklusjon regnskapsanalysen Budsjettering Budsjettering av branchens salgsvekst Budsjettering av Cimber Sterlings salgsvekst Budsjettering av kjerne AHO og beregning av kjerne NDA Budsjettering av OG fra salg før skatt Den effektive skatteprosenten Cimber Sterlings kapitalomkostninger WACC Fastleggelse av kapitalstrukturen Avkastkrav på egenkapitalen Avkastkrav på gjelden WACC Verdiansettelse av Cimber Sterling group A/S Den diskonterede cash flow modell (DCF) Konklusjon Litteraturliste: Bilagsliste Bilag 1. Utvikling USD og flybrennstoff Bilag 2. Resultatoppgjørelsen 2006/ /09 Bilag 3. Reformuleret resultatoppgjørelse Bilag 4. Balanse 2006/ /09 Bilag 5. Reformuleret balanse Bilag 6. Budsjettering Bilag 7. Proforma regnskap Bilag 8. Verdiansettelse 2

5 1. Innledning Den 30. november ble Cimber Sterling notert på Nasdaq OMX i København (Frokostpræsentation af Cimber Sterling Q2 2009/2010). I Cimber Sterlings første prospekt var utbudsprisen bestemt til kr. pr. aksje (Selskabsmeddelelse nr. 2), men dette blev etterhvert senket til kr. pr. aksje (Selskabsmeddelelse nr. 3). Aksjene endte på en utbudspris på 10kr pr. utbudt aksje (Selskabsmeddelelse nr. 8), hvilket gav Cimber Sterling en markedsverdi på kr 1 (www.nasdaqomxnordix.com). Figur 1 viser utviklingen på aksjenes verdi fra første noteringsdag d. 01. desember og fram til d. 27. januar. Her kommer det frem at Cimber Sterling har hatt en hard start som børsnotert selskap, med en nedgang i markedsverdien på 42,5 % 2 (www.nasdaqomxnordic.com) siden virksomheden ble noteret på Nasdaq OMX i København. Hensikten med denne avhandling vil være å undersøke hvorfor aksjens verdi har opplevd et fall på 42,5 % etter kun få måneder på børsen. Ved hjelp av forskjellige analyser og modeller, vil det videre bli undersøkt hvordan aksjen antas å utvikle seg i fremtiden og det vil undersøkes i hvilken grad børsintroduksjonen har påvirket aksjens verdi ved oppgavens sluttdato. Figur 1: Utviklingen på Cimber Sterling aksjen fra d Kilde: 1 10dkk * aktier 2 Beregnet ut fra lukkekursen på nasdaqomxnordic.com d

6 1.1. Problemformulering I denne avhandling vil det foretas en verdiansettelse av Cimber Sterling Group A/S, med henblikk på å vurderer effekten av børsintroduksjon på aksjens verdi. Dermed vil følgende hovedspørsmål bli besvart: Hvordan er markedsverdien av Cimber Sterling Group A/S i forhold til fundamentalverdien d , og er den påvirket av den uheldige børsintroduksjon? Overstående vil bli besvart ut fra en gjennomgang av Cimber Sterlings børsintroduksjon og en verdiansettelse av Cimber Sterling group A/S. I denne sammenheng blir det nødvendig å se nærmere på Cimber Sterlings børsintroduksjon. Hvordan foregikk Cimber Sterlings børsintrodukson, og hva er årsaken til den negative utvikling på aksjens verdi? For å underbygge verdiansettelsen vil det foretas en regnskabsanalyse og en strategisk analyse af Cimber Sterling group A/S. Det leder til følgende undersøkelsesspørsmål: Hvordan er Cimber Sterlings strategiske posisjon? o Hvilke samfunnsmessige faktorer har betydning for Cimber Sterlings verdiskapelse? o Hvordan er konkurransesituasjonen i branchen, og hvordan påvirker dette Cimber Sterlings finansielle utvikling? o Hvilke muligheter finnes i flybranchen, og hvordan er Cimber Sterlings situasjon på markedet? o Hvilke ressourser skaper verdi for Cimber Sterling? og hvordan kan disse bidra til fremtidig vekst? o Hva er Cimber Sterlings styrker, svakheter, muligheter og trusler? Hvordan er Cimber Sterlings økonomiske situasjon? o Hvor god er virksomheten til å tjene penger og prestere et tilfredsstillende overskudd? 4

7 o Hvilke risikofaktorer er Cimber Sterling utsatt for som kan skade den økonomiske situasjon? 1.2. Metode Den strategiske analyse vil bli innledet med en analyse av de eksterne faktorer som påvirker Cimber Sterlings strategiske posisjon. PESTEL analysen anvendes til å identifisere og analysere de samfundsmessige faktorer som har betydning for Cimber Sterlings verdiskabelse. Porters five forces vil anvendes til å identifisere de markedskrefter som har betydning for konkurransesituasjonen i bransjen. Den strategiske analyse vil oppsummeres i en SWOT analyse, hvor det avdekkes hvordan de interne og eksterne faktorer vil påvirke virksomhetens fremtidige evne til å skape verdi. Regnskapsanalysedelen har til formål å avdekke de finansielle verdidrivene i virksomheten, som har betydning for virksomhetens verdiskapelse (Sørensen, Ole 2009 s.17). For å sikre en korrekt klassifisering av postene i regnskapet, vil regnskapet reformuleres før nøkkeltallsanalysen. Deretter vil rentabilitet og risiko analyseres. Analysene vil ta utgangspunkt i Cimber Sterlings årsrapporter, og de reformulerte regnskap. Det vil ikke foretas en reformulering av pengestrømmen, da opplysningene fra den reformulerte balanse og resultatoppgjørelsen er tilstrekkelig for den videre analyse. Utfra den strategiske analyse og regnskapsanalysen, vil det foretas en en budsjettering av Cimber Sterlig. Disse prognoser blir utgangspunktet for verdiansettelsen, som lages ut fra DCF metoden. Norwegian og SAS anses som Cimber Sterlings største konkurrenter, og vil bli anvendt som sammenligning hvor det anses som relevant. 5

8 1.3. Avgrensning Avhandling skrives som en ekstern analyse, og det vil utelukkende anvendes eksternt tilgjengelige opplysninger og materiale om Cimber Sterling group A/S. Det vil ikke foretas datainnsamling etter d på grunn av avhandlingens deadline. Hendelser som inntreffer etter d og frem til vil ikke medtas i avhandlingen. Som følge av avhandlingens omfang vil det ikke bli gjennomgått teori om modellene i den strategiske analyse, da dette antas å være kjent stoff for leseren. Den strategiske analyse vil kun inneholde de elementer som er av vesentlig karakter i forhold til Cimber Sterlings videre utvikling. Det vil ikke ta hensyn til utsving i valutakurs eller brennstoff pris i budsjetteringen, da det blir for omfattende å vurdere den fremtidige utvikling av disse. 6

9 2. Presentasjon av Cimber Sterling group A/S I 1950 kjøpte Ingolf L. Nielsen det daværende danske flyselskapet, Sønderjyllands Flyveselskab i Rønne, som senere har utviklet seg til Cimber Sterling. Over årene har virksomheten utviklet seg løpende. Januar 2009 er Cimber Sterling group A/S et europeisk luftfartselskap med base i Danmark. Konsernen består av holdingselskapet Cimber Sterling group A/S og datterselskap Cimber Sterling A/S, Cimber Air-Leasing A/S, Cimber Air Data A/S, Cimber Air Maintenance Center A/S og Sterling Air A/S (www.cimber.dk). Selskapets hovedområde er innenriksflyvning i Danmark og ruteflyvning til forskjellige destinasjoner i Europa. Utover dette driver Cimber Sterling med vedlikeholdelse av fly, utleie av fly på wet og dry leases, handel, utleie og reperasjon av reservedeler, utvikling og salg av software til styring av logistikken omkring flyvedlikeholdelse (Prospektet s. 32). Som vist i figur 2, bidrar de sistnevnte forretningsområder kun med en liten del av den totale omsetningen. Figur 2: Cimber Sterlings nettoomsetning, fordelt på forretningsområder fra 2006/ /09 Nettoomsetning, fordelt på forretningsområder t.kr Andet Salg av reservedeler Service og vedlikeholdelse av fly Modtatte provisjoner Charter Passasjerbefordring / / /07 År Kilde: Årsrapporten s. 36

10 Den 3. desember 2008 oppkjøpte Cimber deler av konkursrammede Sterling Airlines (www.cimber.dk). Oppkjøpet omfattet blandt annet tekniske dokumentasjoner og manualer i relasjon til erhvervelse og opprettholdelse av et B737 AOC 3, og Cimber Sterling har i etterkant reforhandlet med eierne av en rekke av de tildligere Sterling Airlines leasede fly (Prospektet s. 33). Dette har resultert i en avtale om leasing av fem B737, som er vestentlig større enn de fly Cimber Sterling er i besiddelse av i forveien (Prospektet s. 44). Cimber Sterlings strategi er å være et hybrid selskap, som innebærer at de både agerer som et nætværksselskap med passasjertrafikk, og som et LCC selskap 4 med fokus på point-to-point flyvninger med lave omkostninger (www.cimber.dk) Oppkjøpet av Sterling Airlines A/S gav mulighet for flere nye flyveruter og en økning i kapasiteten på eksisterende ruter. Dette resulterte i at selskapet gikk fra å være et nasjonalt flyselskap, til å være et europeisk flyselskap med hovedsete i Danmark (Prospektet s. 33). Dette har resultert i en vision som sier (www.cimber.dk): Cimber Sterlings vision er at være Danmarks førende luftfartsselskab, hvilket skal opnås gennem tre fokusområder: Markedsleder på det danske marked for indenrigsflyvning. Fokuseret luftfartsselskab til europæiske storbyer. Det foretrukne luftfartsselskab i Danmark for privatrejsende. Dette søkes oppfulgt ved hjelp av følgende fokusområder (www.cimber.dk): Den fornuftige pris Respekt for kundernes tid Fleksibilitet God stemning Loyalitetsprogrammer 3 Air Operator Certificate 4 Low Cost Carrier 8

11 3. Børsintroduksjon Den 12 november 2009 offentliggjorde Cimber Sterling sitt børsprospekt. Av selskapets nåværende aktiekapital på DKK, fordelt på stk. aksjer a nominelt 1 DKK, skal opp til utbydes (Prospektet s ). Av disse er til rådighet for Sole Lead Manager for overallokering og stabilisering av aksjekursen (Prospektet s. 1). Derutover skal det utbys nye aktier a nominelt 1 DKK (Prospektet s. 1). Børsnoteringen på NASDAQ OMX resulterte i et nettoprovenu på 251 mio kr, som Cimber Sterling andvender til at styrke egenkapitalen, nedbetale gjelden og nedbringe leverandør kreditter (Delårsrapport Maj-Oktober 2009/10). Hovedgrunnen for børsnoteringen og utbudet av aksjer, var å sikre en fremtidig vekststrategi, finansiering av ekspansjonen, sikre Cimber Sterling en sterkere kapitalisering og for å gjennomføre et eiermessig generasjonsskifte (Prospektet s. 117). Som nevn i innledningen har børsintroduktionen vært hard for virksomheten, og det var tider hvor det var fryktet at Cimber Sterling group A/S ikke ville klare børsnoteringen (www.borsen.dk). Som nevnt i innledningen startet Cimber Sterlig ut med en utbudspris på 20-24kr per utbudt aksje. Manglende etterspørsel resulterte i at ledelsen måtte nedjustere aksjeprisen tre ganger for å få fulltegnet børsnoteringen. Børsnoteringen ble fulltegnet til en verdi på 10kr per utbudt aktie, og allerede første handelsdag falt aksjen ytterligere en krone i verdi og endte med en closing price på 9 kr per aksje. Manglende etterspørsel etter aksjen resulterte i konktinuerlig fald i verdien. Et anomalie for børsintroduksjoner er at virksomhetene undervurderer verdien på aksjen, og at aksjens verdi stiger første handelsdag (Jenkinson and Ljungquist 1998). Dette fenomenet har vært utsatt for mye forsking, i håp om å finne ut hva som er årsaken til hvorfor virksomheter ofte undervurderer aksjen. Noen forklaringer er (James C. Brau and Stanley E. Falwcett 2006):

12 Boehmer and Fishe (2001) mener at underpricing øker handelsvolumen på aksjen etter at børsintroduksjonen er gjennomført. Lewellen (2003) påstår at underpricing skaper mer oppmerksomhet til aksjen den første handelsdag. Welch (1992) mener at underpricing skaper en dominoeffekt blandt investorene, som resulterer i økt etterspørsel på aksjen. Betty and Ritter (1986) mener at underpricing er kompensasjon til investorene for risikoen som er forbundet med IPOs. Av overstående ses at teoretikerne mener at underpricing påvirker etterspørselen etter IPOs positivt både før og etter fulltegningen. Hvovidt dette er gjeldende i virkeligheten er ikke empirisk bevist, men i en analyse laget av James C. Brau and Stanley E. Falwcett (2006) fremkommer det at CEOs velger å undervurdere aksjen blandt annet som en kompensasjon for den ekstra risiko forbundet med IPOs, og i håp om å øke etterspørselen etter aksjen før fulltegningen og for å tiltrekke en bred base av investorer. Da det ikke finnes litteratur og teori om fenomenet overpricing og konsekvenser herav, er det vanskelig å si i hvilken grad Cimber Sterlings overpricing av aksjen har hatt betydning for den manglende etterspørsel. I prospektet fremkommer det at Sole Lead Manager har hatt eksisterende aksjer til rådighet til overallokering og stabilisering av aksjekursen, til inntil 30 dager etter aksjenes første handelsdag. På tross av denne stabilitetssikring har aksjen dalt i verdi. Etter børsintroduksjonen har Cimber Sterling meldt nedjusteringer til fremtiden to ganger. Første gang etter godt to uker som børsnotert selskap, noe som resulteret i et kraftig fall i aksjens verdi februar nedjusterer Cimber Sterling nok en gang forventningene til regnskapsåret 2009/10, også denne gang resulterte nedjusteringen i et kraftig fall i aksjens verdi. Nedjusteringer og en dårlig børsintroduksjon har skapt mye omtale og negativ medieoppmerksomhet, og virksomhetens ry antas påvirket av dette. Misstillit blandt 5 Se figur 1 10

13 aksjonærene har påvirket aksjens værdi, og det er i denne sammenheng intressant å analysere hvorvidet markedsverdien tilsvarer fundamentalverdien, eller om misstillit blant virksomhetens aksjonærer har skapt den lave markedverdi. For å konkludere på dette blir det nødvendig å lage en verdiansettelse av Cimber Sterling, for å komme frem til den reelle verdien på selskapet. Denne verdi vil til sist sammenholdes med virksomhetens fundamentalverdi. Ved å sammenholder utviklingen på Cimber Sterlings aksje med Norwegian og SAS, får man et inntrykk av hvordan Cimber Sterlings aksje har klarte seg på markedet, sammenlignet med de to største konkurrenter. Dette ses i figur 3. Figur 3: Utvikling på aksjekurser Utvikling aksjekurser, index tall fra d SAS Cimber Norwegian Kilde: + egen tilvirkning Her fremkommer det at Norwgian, fra og med februar, har klart seg vesentlig bedre enn Cimber Sterling og SAS som begge viser et kontinuerlig fald i aksjeverdien. Dette viser at det ikke kun er Cimber Sterling som har hatt noen vanskelige måneder, men at den pressede situasjonen på flymarkedet også har satt sit preg på SAS. 11

14 4. Strategisk analyse For å danne realistiske forventninger til fremtiden, er det nødvendig å analysere de faktorer som har betydning for virksomhetens finansielle verdidrivende. Dette gjelder samfunnsfaktorer som virksomheten ikke har innflytelse på, konkurranseforholdene i bransjen og virksomhetens interne verdidrivende Ekstern analyse Den eksterne analyse har til formål å avdekke de omverdensfaktorer Cimber Sterling er påvirket av. Disse forhold vil bli belyst ved hjelp av følgende modeller: PESTEL Porter s 5 forces ILC kurven PESTEL Den strategiske analyse har til hensikt å avdekke de samfundsmessige faktorer som har betydning for Cimber Sterlings verdiskapelse. Dette er faktorer som virksomheten selv ikke har noen innflytelse på, men som de blot skal forholde seg til i deres planleggning og ved utforming av deres strategi. Det vil bli lagt vekt på europeiske og danske markedsfaktorer ettersom det er innen disse geografiske markeder Cimber Sterling opererer Politikk og lovgivning Luftfartindustrien er underlagt detaljert lovgivning både nasjonalt og international (EU, OECD, FN). Blandt annet skal et luftfartsselskap etablert i EU, skal ha en EU lisens for å drive med lufttrafikk. Hertil følger en rekke krav som skal være oppfyldt for at flyselskapet skal få beholde lisensen, og hermed retten til å drive med lufttrafikk innen fellesskapet (Den Europæiske Unions Tidende, d ). Endringer i disse krav kan true Cimber Sterlings virksomhet i Europa, og hermed finansielle stilling.

15 Lufttrafikken er også underlagt en rekke skatter, fly- og lisensgebyrer og tillegsgebyrer. Endring i disse kan ha betydning for etterspørselen etter flyreiser, da det vil påvirke flyprisene Økonomi Konjunkturer Den generelle økonomiske utvikling, er noe som Cimber Sterling alltid skal være oppmerksom på. Nedganger i økonomien kan føre til forsiktighet blandt virksomheter og privatpersoner, og i følge Cimber Sterling selv korrelerer væksten i RPK 6 med væksten i BNP (Prospektet s. 111). Som følge af den finansielle krise som inntraff sommeren 2008 har virksomhetene oppstrammet deres økonomiske disposisjoner, og man har sett en nedgang i det private forbrug. Utviklingen i real BNP vises i figur 4 under. Figur 4: Utviklingen i real BNP for henholdsvis Danmark og EU Real BNP vekst 4 2 BNP År Danmark EU Kilde: Euromonitor International Utviklinge i BNP vekst har har påvirkning på antallet av passasjereflyvninger, som vises i figur 5 og 6. 6 Revenue Passenger Kilometers = antallet av betalende passasjerer multipliseret med den tilbakelagte strekning i kilometer 13

16 Figur 5: Passasjertrafikk i Danmark Passasjer trafikk i Danmark. Utviklingen fra 2004 til Antall År Danmark Kilde: Euromonitor International Figur 6: Passasjertrafikk i EU Passasjer trafikk i Europa. Utviklingen fra Antall År Europa Kilde: Euromonitor International Av de overstående figurer vises at utviklingen i passajertrafikken korrelerer med utviklingen i BNP. 14

17 Renteendringer Hvordan rentenivået utvikler seg, har også betydning for virksomhedernes inntjening. Ved utgangen av 1. kvartal 2009/10 hadde Cimber Sterling en rentebærede gjeld, hvor 7,2 millioner var fastforrentet og 470,7 millioner var variabelt forrentet (Prospektet s. 25). Rentenivået befinder seg for tiden på et meget lavt nivå, med en utlånsrente på som ligger på 1,05% den (www.nationalbanken.dk). En stigning i nivået vil ha betydning for Cimber Sterlings finansielle resultat da store dele av konsernens likvidier og rentebærende gjeld er med variabel rente. Valutakursendringer Cimber Sterling er spesielt utsatt for valutakursendringer i Amerikanske dollar (USD), da virksomheten foretar store kjøp i USD, her kan nevnes kjøp av brenstoff, og reservedeler til flyene, samt leasingomkostninger forbundet med leie av fly (Cimber Sterlings årsrapport s. 48). Bilag 1, tabell 1, viser utviklingen i DKK/USD fra ultimo 1990 til ultimo 2009, og den prosentivise endring. Det fremgår her at valutaen er meget volatil. Cimber Sterling er ikke hedget mot eksponeringen fra USD (Prospektet s. 25), og endring i valutakursen fremgår dermed som en stor trussel Sosiale og kulturelle forhold Forbrugernes preferanser i forhold til booking og betaling av reiser har stor betydning på Cimber Sterlings finansielle resultat. Booking av flyreiser kan skje ved: booking på Cimber Sterlings hjemmeside, booking gjennom agenter og rejsebureauer, salg gjennom code share- og internett-avtaler med andre luftfartselskaper eller salg gjennom telefonisk booking hos Cimber Sterling (Prospektet s. 21). Booking på Cimber Sterlings hjemmeside er mest favorabel for likviditeten idet betaling foregår umiddelbart etter reservasjonen og oftest skjer i god tid før flyvningen (Prospektet s. 21). Hvilken betalingsform kunden bruker er også av betydning. Hvis kundene i høyere grad begynner å anvende kreditt kort vil denne ha en negativ innvirkning på Cimber Sterlings pengestrøm og herav likviditet (Prospektet s. 21). 15

18 Cimber Sterling befinder seg i en situasjon hvor selskapets likviditet er meget presset. En endring i forbrukernes preferenser i forhold til overstående, vil dermed kunne ha påvirkning på virksomhetens fortsatte drift Miljø Desember 1997 ble Kyoto-protokollen til FN s rammekonvention om klimaendringer vedtatt. Med denne protokollen forpliktet de industrialiserende lande seg til å minske deres emmissioner av 6 forkjellige drivhusgasser. Flyindustrien har inntil videre ikke vært en del av kvotehandelssystemet, men desember 2006 ble det fremlagt et forslag fra kommisionen, om å involvere luftfartsindustrien i ordningen om drivhusgassemissionskvoter i fellesskapet (kommissionen for de europeiske fællesskaber, dok.: KOM(2006) 818 endelig). Oktober 2008 ble det fremmet lovforslag om å involvere luftfartindustrien i kvotehandelsordningen på samme måte som energiproduksjonsanlegg og større industrielle anlegg. Ut fra en konsekvensanalyse laget av kommisjonen, vil kvotehandelsordningen ikke ha stor betydning for turisemen eller konkurransenivået i branchen (kommissionen for de europeiske fællesskaber, dok.: KOM(2008)0221). Kvotene vil handles første gang i 2012 (Den Europeiske Unions Tidende, s. 3), hvor det vil utbys det antall kvoter som svarer til 97% av de historiske luftfartsemissioner (Den Europeiske Unions Tidende, s. 6). 15 % av kvotene vil bortauksjoneres og flyselskapene skal ansøke om de resterende, som gis bort gratis (Den Europeiske Unions Tidende, s. 6-7). I hvilken grad det nye lovforslag vil påvirke Cimber Sterling økonomiske resultater, er enda ikke sikkert. Men det formodes at restriksjoner på CO2 utslippet vil ha økonomiske konsekvenser for Cimber Sterling Utvikling i pris på flybrennstoff En stor del av Cimber Sterlings omsetning er flybrennstoff (Årsrapporten s. 50), og en endring i prisen per gallon vil ha stor påvirkning på resultatet. Cimber Sterling er ikke hedget mot denne risiko, hvilket betyr at prisendringer kan påvirke virksomhetens finansielle resultater og fremtidige drift. I bilag 1, figur 1 vises utviklingen i pris per 16

19 gallon på flybrennstoff 7. Her ses en turbulent utvikling på prisen per gallon de siste 4 år, med en stigning på hele 55 % fra Såpass store svingninger vil ha betydelig effekt på virksomhetens årlige resultater Delkonklusjon PESTEL Av PESTEL analysen fremkommer en rekke faktorer som Cimber Sterling skal være oppmerksom på i planleggning av driften. Flybransjen er underlakt en rekke lisenser, avgifter, tillatelser og lover. Endringer i disse kan bety endringer i pris på flybiletter, og det kan påvirke virksomhetens drift. Forbukernes preferencer i forhold til bestilling av biletter og betalingsform har betydning for Cimber Sterlings fremtidige pengestrøm. Cimber Sterling har et stort behov for likviditet, og hvordan forbrukerne velger å kjøpe og betale bilettene har innvirkning på pengestrømmen. Derudover vil den nye CO2 kvotehandelen påvirke flybransjen, i hvilken grad er ennå ikke avklart. De største trussler fra samfundsfaktorer anses dog for å være utvikling i prisen på USD og flybrenstoff, og konjuktursvingninger i økonomien. Den økonomiske utvikling i Danmark og Europa har stor betydning for etterspørselen etter flyreiser. Perioder med ressisjoner vil påvirke resultatet negativt, som følge av lavere etterspørsel. Derutover vil utviklingen på prisen på henholdvis USD og flybrennstoff påvirke det fremtidige resultat, da Cimber Sterling ikke er hedget mod denne risiko. En stor del av virksomhetens omkostninger er i USD, og brenstoff består av en stor del av omsettningen, hvilket betyr at en endring i prisnivået kan gjør store utslag på resultatet Porters 5 forces Porters 5 forces fungere som en del av den eksterne analyse, og har til formål å vurdere attraktiviteten i branchen og avdekke faktorer som har betydning for konkurranseintensiteten i branchen Leverandørenes forhandlingsstyrke Cimber Sterling er avhengig av flere ytelser som leveres av tredjeparter, spesielt i forhold til leasing av fly, ground handling og vedlikeholdsydelser på flyflåten (Prospektet 7 Keresone Type Jet fuel, New York Harbor 17

20 s. 20). Det formodes at Cimber Sterlings forhandlingsstyrke i forhold til ground handeling er stor på de mindre flyplasser i Danmark 8, da disse ikke beflyves av mange selskaper. Dog formodes det at de store og internasjonale flyplasser 9 har en større forhandlingsstyrke over Cimber Sterling, da Cimber Sterling består av en liten del av de totale flyvninger. Cimber Sterling har en flyflåte som består av 27 fly, hvorav 13 er leaset fra eksterne parter (Prospektet s. 11). Forhandlingsstyrken til leverandører av disse leasingytelser avhenger av hvor lett det er for utleieren å lease disse fly til andre parter. Cimber Sterlings dårlige likviditet betyr at Cimber Sterling er avhengig av rimelige leasingavtaler, og en forhandling av nye leasingavtaler og endring i prisene vil kunne presse Cimber Sterlings mulighet for going koncen ytterligere. Av denne grunn antas det at leasing utleieren har makt over Cimber Sterling, da mindre favorable avtaler med andre leiere vil kunne ha negativ effekt på Cimber Sterlings resultater Kundenes forhandlingsstyrke Branchen er preget av overudbud som følge av en faldende etterspørsel. Videre resulterer avanserte søkemetoder på internett i, at det lett for kundene å velge de beste og rimeligste tilbud på flyreiser. Disse to faktorer sammenholdt gir kunden en god forhandlingsstyrke over flyselskapene, og har resultert i et enormt prispress i branchen (Selskapsmeddelelse nr 31/2010) Trussel fra nye inntredere Trussel fra nye inntredere avhenger av hvilke adgangsbarrierer som finnes, og profittmuligheten i branchen. Lave adgangsbarrierer sammen med høyt profitt potensiale betyr en større trussen fra nye inntredere (Lynch, Richard 2006 s. 95). For nye iværksettere kreves det et stort kapitalapparat til investering i fly og vedlikeholdsomkostninger. Derutover kreves utallige lisenser og tillatelser for å drive med lufttrafikk. Flybranchen er for tiden preget av overnormal forretning, hvilket presser flypriser og profitt potensialet i branchen (Selskapsmeddelelse nr 31/2010). Dette sammenhold med 8 Rønne, Karup, Sønderborg, Århus og Aalborg 9 København og andre store internasjonale flyplasser 18

Norwegian Air Shuttle ASA

Norwegian Air Shuttle ASA Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus 25. 04. 2014 Levert av: Ida Tunhøvd Johansen Kristina Jensen Kandidatnummer: 334 358 Utdanning: Bachelor i økonomi

Detaljer

HANDELSHØYSKOLEN I KØBENHAVN, CBS. Kandidatavhandling. IPO Rabatt i Russland IPO Underpricing in Russia

HANDELSHØYSKOLEN I KØBENHAVN, CBS. Kandidatavhandling. IPO Rabatt i Russland IPO Underpricing in Russia HANDELSHØYSKOLEN I KØBENHAVN, CBS Kandidatavhandling IPO Rabatt i Russland IPO Underpricing in Russia Cand.merc. FIR, MSc Accounting and Finance Veileder: Palle Nierhoff CBS Institutt for finansiering

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs

Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs Ole-Christian Hillestad, seniorrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Utviklingen i aksjekursene påvirkes blant annet av selskapenes drift, hvordan virksomheten

Detaljer

En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel AS

En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel AS NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Regnskap og økonomisk styring Veileder: Førsteamanuensis Endre Bjørndal En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel

Detaljer

SAS konsernets Årsrapport 2002

SAS konsernets Årsrapport 2002 SAS konsernets Årsrapport 2002 & Miljørapporten www.sasgroup.net SAS konsernet www.sasgroup.net SAS konsernet er Skandinavias største børsnoterte fly- og reiseselskap. SAS konsernet tilbyr flytransport

Detaljer

Verdivurdering av IDEX ASA

Verdivurdering av IDEX ASA Verdivurdering av IDEX ASA Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Av: Eirik Vespestad Mæland Kandidat nummer: 18 Oddbjørn Skartun Kandidatnummer: 9 Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank

Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen - Våren 2014 Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank Anders Holta & Christoffer Thiis-Evensen Veileder: Gunnar Stensland Masterutredning, Finansiell økonomi NORGES

Detaljer

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010 Hovedkompendium Verdi NTNU Fondsgjengen Studieår 2009/2010 Oppdatert: 6.9.2009 Forord Veldedighetsfondet i Verdi styres av studenter ved NTNU. Fondet består både av personer som har god forståelse av de

Detaljer

Årsrapport 1998. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB

Årsrapport 1998. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Årsrapport 1998 SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Et sterkt trafikksystem. SAS tilbyr sine kunder et globalt trafikksystem, et nettverk som gir kunden muligheten til å reise enkelt

Detaljer

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS Mads Bratteng Stagrum Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi (30 studiepoeng) Mai 2011 ii Forord

Detaljer

Verdivurdering av KGS Systemer AS

Verdivurdering av KGS Systemer AS Verdivurdering av KGS Systemer AS av Monica Sørensen og Heidi Guttormsen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet

Detaljer

Egenkapitalkrav ved boligkjøp

Egenkapitalkrav ved boligkjøp Egenkapitalkrav ved boligkjøp Bakgrunn for Finanstilsynets vedtak om økt egenkapitalkrav ved opptak av boliglån - Equity to cover margin requirement on residential borrowing The background for the financial

Detaljer

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS -

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Ruben L. Hakkebo Richard Eikeland Stian Ekle Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim Studium: BTH

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse 25. november 2005 Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Tel: 22 82 46 00 www.npt.no Oppsummering Markedet som analyseres avgrenses til å gjelde

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

Vil historien gjenta seg?

Vil historien gjenta seg? NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN, JUNI 2010 Vil historien gjenta seg? En historisk analyse av den store depresjonen 1929 1933 og finanskrisen 2007-2009 Adel Homayouni Asgeir Aga Nilsen Veileder: Professor

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Konkurransetilsynet Skriftserie 2/2006. Rapport om skadeforsikring

Konkurransetilsynet Skriftserie 2/2006. Rapport om skadeforsikring 1 Konkurransetilsynet Skriftserie 2/2006 Rapport om skadeforsikring 2 Forord En viktig del av Konkurransetilsynets arbeid er å kartlegge konkurransesituasjonen i ulike markeder. Konkurransetilsynet fikk

Detaljer

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter Kandidatavhandling Cand. Merc Økonomistyring Forfatter: Frode Dammen Tyssebotn Eksamensnummer 283006 Veileder: Margit Malmmose Peyton Beyond budgeting og budsjett i service- og produksjonsvirksomheter

Detaljer

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten.

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten. Årsberetning 2011 I.M. Skaugen SE (IMS) er et maritimt transportselskap med fokus på innovative maritime løsninger. Vår kjernevirksomhet er logistikk og transport av flytende nedkjølt gass, som petrokjemiske

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

Faktorer som påvirker prissettingen av luftfartsavgifter

Faktorer som påvirker prissettingen av luftfartsavgifter Handelshøgskolen Faktorer som påvirker prissettingen av luftfartsavgifter En teoretisk avhandling med fokus på Oslo Lufthavn og Københavns Lufthavn Pernille Devold Kolsing og Kate Cecilie Mortensen Masteroppgave

Detaljer

Analyse av obligasjoner

Analyse av obligasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Analyse av obligasjoner Faktorer som påvirker risikopremien Michael Holten Olsen Ørjan Steffensen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi

Detaljer

Securitization Renessanse med inspirasjon fra danske realkreditt

Securitization Renessanse med inspirasjon fra danske realkreditt Levert 25. september 2009 Handelshøjskolen i København, Institut for finansiering Solbjerg Plads 3, 2000 Fredriksberg Master Thesis Cand.Merc. FIR Securitization Renessanse med inspirasjon fra danske realkreditt

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Ole Joar Bruset Masteroppgave i Finansiell Økonomi Institutt for samfunnsøkonomi

Detaljer

Relativ feilprising mellom A- og B-aksjer - en studie av nordiske aksjepar

Relativ feilprising mellom A- og B-aksjer - en studie av nordiske aksjepar Relativ feilprising mellom A- og B-aksjer - en studie av nordiske aksjepar BE305E - Finansiering og investering Våren 2014 Kristine Arntzen Renate Johansen I ABSTRACT In this study our research question

Detaljer

Bacheloroppgave. Risikostyring i Polar Quality AS. EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. Andreas Ørnes Simen Steira

Bacheloroppgave. Risikostyring i Polar Quality AS. EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. Andreas Ørnes Simen Steira Bacheloroppgave EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Risikostyring i Polar Quality AS Et casestudium om hvilke kritiske risikofaktorer Polar Quality er eksponert for, og hvordan disse blir

Detaljer