Strategisk analyse og verdiansettelse av Cimber Sterling Group A/S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk analyse og verdiansettelse av Cimber Sterling Group A/S"

Transkript

1 Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling, Ha almen Opgaveløser Kristine K. Fjetland Vejleder Palle Nierhoff Strategisk analyse og verdiansettelse av Cimber Sterling Group A/S Forår 2010

2 Abstract The purpose of this paper is to determine the value of Cimber Sterling Group A/S. By an application of PESTEL, Porters 5 forces and a study of the aviation industry and Cimber Sterlings resources, I carry out an overall strategic analysis for Cimber Sterling. The financial analysis study the risk and the profitability related to Cimber Sterling. On this background I evaluate the future earnings for Cimber, and calculate the company s present value. Cimber Sterlings future development depends on several factors. It is seen that economic development has impact on the growth in the flight industry. The global recession has caused a major drop in demand for flights, and the direction in witch the economy will develop, will have significant impact on the flight industry. Cimber Sterlings expected earning is associated with several risk factors. High financial gearing, small amount of liquidity and risks associated with US dollar rate and aviation fuel, represents a threat towards the company s earnings. Cimber Sterling has experienced a tough year, with a negative annual result. This is mainly cased by a fall in demand for tickets, which resulted in excess supply and lower prices, while Cimber Sterling invested in 5 new planes and opened several new flights. Though this has resulted in a negative financial result this year, it is expected that Cimber Sterling will gain from this investment in the long run. Cimber Sterling has recently entered the Danish marked for international flights, and there is reason to believe they will expand market shares at this area. Cimber Sterlings present value, based on a 10 year forecast, is estimated to be kr. This value is based on the assumption that the economic recession has reached its highest level, and will improve in the coming years.

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Problemformulering Metode Avgrensning Presentasjon av Cimber Sterling group A/S Børsintroduksjon Strategisk analyse Ekstern analyse PESTEL Politikk og lovgivning Økonomi Sosiale og kulturelle forhold Miljø Utvikling i pris på flybrennstoff Delkonklusjon PESTEL Porters 5 forces Leverandørenes forhandlingsstyrke Kundenes forhandlingsstyrke Trussel fra nye inntredere Trussel fra substitutter Rivalisering blandt de eksisterende virksomheter Delkonklusjon Porters 5 forces Industry Lifte Cykle (ILC) Markedet for passasjerflyvning Innenriksflyvning i Danmark Det danske marked for flyvninger til europa Intern analyse Ressourser Flyflåten Ledelsen Medarbeiderne SWOT Reformulering av regnskapet Reformulering av resultatoppgjørelsen Reformulering av balansen Regnskapsanalyse Rentabilitet ROIC Aktivernes omsetningshastighet Overskuddsgraden Delkonklusjon ROIC Finansiel gearing Netto finansielle omkostninger i prosent Spreadet ROE Soliditet og risiko Driftsmessig risiko... 37

4 Finansiell risiko Valutarisiko Risiko forbundet med brennstoff Risiko forbundet med likviditeten Delkonklusjon risiko Delkonklusjon regnskapsanalysen Budsjettering Budsjettering av branchens salgsvekst Budsjettering av Cimber Sterlings salgsvekst Budsjettering av kjerne AHO og beregning av kjerne NDA Budsjettering av OG fra salg før skatt Den effektive skatteprosenten Cimber Sterlings kapitalomkostninger WACC Fastleggelse av kapitalstrukturen Avkastkrav på egenkapitalen Avkastkrav på gjelden WACC Verdiansettelse av Cimber Sterling group A/S Den diskonterede cash flow modell (DCF) Konklusjon Litteraturliste: Bilagsliste Bilag 1. Utvikling USD og flybrennstoff Bilag 2. Resultatoppgjørelsen 2006/ /09 Bilag 3. Reformuleret resultatoppgjørelse Bilag 4. Balanse 2006/ /09 Bilag 5. Reformuleret balanse Bilag 6. Budsjettering Bilag 7. Proforma regnskap Bilag 8. Verdiansettelse 2

5 1. Innledning Den 30. november ble Cimber Sterling notert på Nasdaq OMX i København (Frokostpræsentation af Cimber Sterling Q2 2009/2010). I Cimber Sterlings første prospekt var utbudsprisen bestemt til kr. pr. aksje (Selskabsmeddelelse nr. 2), men dette blev etterhvert senket til kr. pr. aksje (Selskabsmeddelelse nr. 3). Aksjene endte på en utbudspris på 10kr pr. utbudt aksje (Selskabsmeddelelse nr. 8), hvilket gav Cimber Sterling en markedsverdi på kr 1 (www.nasdaqomxnordix.com). Figur 1 viser utviklingen på aksjenes verdi fra første noteringsdag d. 01. desember og fram til d. 27. januar. Her kommer det frem at Cimber Sterling har hatt en hard start som børsnotert selskap, med en nedgang i markedsverdien på 42,5 % 2 (www.nasdaqomxnordic.com) siden virksomheden ble noteret på Nasdaq OMX i København. Hensikten med denne avhandling vil være å undersøke hvorfor aksjens verdi har opplevd et fall på 42,5 % etter kun få måneder på børsen. Ved hjelp av forskjellige analyser og modeller, vil det videre bli undersøkt hvordan aksjen antas å utvikle seg i fremtiden og det vil undersøkes i hvilken grad børsintroduksjonen har påvirket aksjens verdi ved oppgavens sluttdato. Figur 1: Utviklingen på Cimber Sterling aksjen fra d Kilde: 1 10dkk * aktier 2 Beregnet ut fra lukkekursen på nasdaqomxnordic.com d

6 1.1. Problemformulering I denne avhandling vil det foretas en verdiansettelse av Cimber Sterling Group A/S, med henblikk på å vurderer effekten av børsintroduksjon på aksjens verdi. Dermed vil følgende hovedspørsmål bli besvart: Hvordan er markedsverdien av Cimber Sterling Group A/S i forhold til fundamentalverdien d , og er den påvirket av den uheldige børsintroduksjon? Overstående vil bli besvart ut fra en gjennomgang av Cimber Sterlings børsintroduksjon og en verdiansettelse av Cimber Sterling group A/S. I denne sammenheng blir det nødvendig å se nærmere på Cimber Sterlings børsintroduksjon. Hvordan foregikk Cimber Sterlings børsintrodukson, og hva er årsaken til den negative utvikling på aksjens verdi? For å underbygge verdiansettelsen vil det foretas en regnskabsanalyse og en strategisk analyse af Cimber Sterling group A/S. Det leder til følgende undersøkelsesspørsmål: Hvordan er Cimber Sterlings strategiske posisjon? o Hvilke samfunnsmessige faktorer har betydning for Cimber Sterlings verdiskapelse? o Hvordan er konkurransesituasjonen i branchen, og hvordan påvirker dette Cimber Sterlings finansielle utvikling? o Hvilke muligheter finnes i flybranchen, og hvordan er Cimber Sterlings situasjon på markedet? o Hvilke ressourser skaper verdi for Cimber Sterling? og hvordan kan disse bidra til fremtidig vekst? o Hva er Cimber Sterlings styrker, svakheter, muligheter og trusler? Hvordan er Cimber Sterlings økonomiske situasjon? o Hvor god er virksomheten til å tjene penger og prestere et tilfredsstillende overskudd? 4

7 o Hvilke risikofaktorer er Cimber Sterling utsatt for som kan skade den økonomiske situasjon? 1.2. Metode Den strategiske analyse vil bli innledet med en analyse av de eksterne faktorer som påvirker Cimber Sterlings strategiske posisjon. PESTEL analysen anvendes til å identifisere og analysere de samfundsmessige faktorer som har betydning for Cimber Sterlings verdiskabelse. Porters five forces vil anvendes til å identifisere de markedskrefter som har betydning for konkurransesituasjonen i bransjen. Den strategiske analyse vil oppsummeres i en SWOT analyse, hvor det avdekkes hvordan de interne og eksterne faktorer vil påvirke virksomhetens fremtidige evne til å skape verdi. Regnskapsanalysedelen har til formål å avdekke de finansielle verdidrivene i virksomheten, som har betydning for virksomhetens verdiskapelse (Sørensen, Ole 2009 s.17). For å sikre en korrekt klassifisering av postene i regnskapet, vil regnskapet reformuleres før nøkkeltallsanalysen. Deretter vil rentabilitet og risiko analyseres. Analysene vil ta utgangspunkt i Cimber Sterlings årsrapporter, og de reformulerte regnskap. Det vil ikke foretas en reformulering av pengestrømmen, da opplysningene fra den reformulerte balanse og resultatoppgjørelsen er tilstrekkelig for den videre analyse. Utfra den strategiske analyse og regnskapsanalysen, vil det foretas en en budsjettering av Cimber Sterlig. Disse prognoser blir utgangspunktet for verdiansettelsen, som lages ut fra DCF metoden. Norwegian og SAS anses som Cimber Sterlings største konkurrenter, og vil bli anvendt som sammenligning hvor det anses som relevant. 5

8 1.3. Avgrensning Avhandling skrives som en ekstern analyse, og det vil utelukkende anvendes eksternt tilgjengelige opplysninger og materiale om Cimber Sterling group A/S. Det vil ikke foretas datainnsamling etter d på grunn av avhandlingens deadline. Hendelser som inntreffer etter d og frem til vil ikke medtas i avhandlingen. Som følge av avhandlingens omfang vil det ikke bli gjennomgått teori om modellene i den strategiske analyse, da dette antas å være kjent stoff for leseren. Den strategiske analyse vil kun inneholde de elementer som er av vesentlig karakter i forhold til Cimber Sterlings videre utvikling. Det vil ikke ta hensyn til utsving i valutakurs eller brennstoff pris i budsjetteringen, da det blir for omfattende å vurdere den fremtidige utvikling av disse. 6

9 2. Presentasjon av Cimber Sterling group A/S I 1950 kjøpte Ingolf L. Nielsen det daværende danske flyselskapet, Sønderjyllands Flyveselskab i Rønne, som senere har utviklet seg til Cimber Sterling. Over årene har virksomheten utviklet seg løpende. Januar 2009 er Cimber Sterling group A/S et europeisk luftfartselskap med base i Danmark. Konsernen består av holdingselskapet Cimber Sterling group A/S og datterselskap Cimber Sterling A/S, Cimber Air-Leasing A/S, Cimber Air Data A/S, Cimber Air Maintenance Center A/S og Sterling Air A/S (www.cimber.dk). Selskapets hovedområde er innenriksflyvning i Danmark og ruteflyvning til forskjellige destinasjoner i Europa. Utover dette driver Cimber Sterling med vedlikeholdelse av fly, utleie av fly på wet og dry leases, handel, utleie og reperasjon av reservedeler, utvikling og salg av software til styring av logistikken omkring flyvedlikeholdelse (Prospektet s. 32). Som vist i figur 2, bidrar de sistnevnte forretningsområder kun med en liten del av den totale omsetningen. Figur 2: Cimber Sterlings nettoomsetning, fordelt på forretningsområder fra 2006/ /09 Nettoomsetning, fordelt på forretningsområder t.kr Andet Salg av reservedeler Service og vedlikeholdelse av fly Modtatte provisjoner Charter Passasjerbefordring / / /07 År Kilde: Årsrapporten s. 36

10 Den 3. desember 2008 oppkjøpte Cimber deler av konkursrammede Sterling Airlines (www.cimber.dk). Oppkjøpet omfattet blandt annet tekniske dokumentasjoner og manualer i relasjon til erhvervelse og opprettholdelse av et B737 AOC 3, og Cimber Sterling har i etterkant reforhandlet med eierne av en rekke av de tildligere Sterling Airlines leasede fly (Prospektet s. 33). Dette har resultert i en avtale om leasing av fem B737, som er vestentlig større enn de fly Cimber Sterling er i besiddelse av i forveien (Prospektet s. 44). Cimber Sterlings strategi er å være et hybrid selskap, som innebærer at de både agerer som et nætværksselskap med passasjertrafikk, og som et LCC selskap 4 med fokus på point-to-point flyvninger med lave omkostninger (www.cimber.dk) Oppkjøpet av Sterling Airlines A/S gav mulighet for flere nye flyveruter og en økning i kapasiteten på eksisterende ruter. Dette resulterte i at selskapet gikk fra å være et nasjonalt flyselskap, til å være et europeisk flyselskap med hovedsete i Danmark (Prospektet s. 33). Dette har resultert i en vision som sier (www.cimber.dk): Cimber Sterlings vision er at være Danmarks førende luftfartsselskab, hvilket skal opnås gennem tre fokusområder: Markedsleder på det danske marked for indenrigsflyvning. Fokuseret luftfartsselskab til europæiske storbyer. Det foretrukne luftfartsselskab i Danmark for privatrejsende. Dette søkes oppfulgt ved hjelp av følgende fokusområder (www.cimber.dk): Den fornuftige pris Respekt for kundernes tid Fleksibilitet God stemning Loyalitetsprogrammer 3 Air Operator Certificate 4 Low Cost Carrier 8

11 3. Børsintroduksjon Den 12 november 2009 offentliggjorde Cimber Sterling sitt børsprospekt. Av selskapets nåværende aktiekapital på DKK, fordelt på stk. aksjer a nominelt 1 DKK, skal opp til utbydes (Prospektet s ). Av disse er til rådighet for Sole Lead Manager for overallokering og stabilisering av aksjekursen (Prospektet s. 1). Derutover skal det utbys nye aktier a nominelt 1 DKK (Prospektet s. 1). Børsnoteringen på NASDAQ OMX resulterte i et nettoprovenu på 251 mio kr, som Cimber Sterling andvender til at styrke egenkapitalen, nedbetale gjelden og nedbringe leverandør kreditter (Delårsrapport Maj-Oktober 2009/10). Hovedgrunnen for børsnoteringen og utbudet av aksjer, var å sikre en fremtidig vekststrategi, finansiering av ekspansjonen, sikre Cimber Sterling en sterkere kapitalisering og for å gjennomføre et eiermessig generasjonsskifte (Prospektet s. 117). Som nevn i innledningen har børsintroduktionen vært hard for virksomheten, og det var tider hvor det var fryktet at Cimber Sterling group A/S ikke ville klare børsnoteringen (www.borsen.dk). Som nevnt i innledningen startet Cimber Sterlig ut med en utbudspris på 20-24kr per utbudt aksje. Manglende etterspørsel resulterte i at ledelsen måtte nedjustere aksjeprisen tre ganger for å få fulltegnet børsnoteringen. Børsnoteringen ble fulltegnet til en verdi på 10kr per utbudt aktie, og allerede første handelsdag falt aksjen ytterligere en krone i verdi og endte med en closing price på 9 kr per aksje. Manglende etterspørsel etter aksjen resulterte i konktinuerlig fald i verdien. Et anomalie for børsintroduksjoner er at virksomhetene undervurderer verdien på aksjen, og at aksjens verdi stiger første handelsdag (Jenkinson and Ljungquist 1998). Dette fenomenet har vært utsatt for mye forsking, i håp om å finne ut hva som er årsaken til hvorfor virksomheter ofte undervurderer aksjen. Noen forklaringer er (James C. Brau and Stanley E. Falwcett 2006):

12 Boehmer and Fishe (2001) mener at underpricing øker handelsvolumen på aksjen etter at børsintroduksjonen er gjennomført. Lewellen (2003) påstår at underpricing skaper mer oppmerksomhet til aksjen den første handelsdag. Welch (1992) mener at underpricing skaper en dominoeffekt blandt investorene, som resulterer i økt etterspørsel på aksjen. Betty and Ritter (1986) mener at underpricing er kompensasjon til investorene for risikoen som er forbundet med IPOs. Av overstående ses at teoretikerne mener at underpricing påvirker etterspørselen etter IPOs positivt både før og etter fulltegningen. Hvovidt dette er gjeldende i virkeligheten er ikke empirisk bevist, men i en analyse laget av James C. Brau and Stanley E. Falwcett (2006) fremkommer det at CEOs velger å undervurdere aksjen blandt annet som en kompensasjon for den ekstra risiko forbundet med IPOs, og i håp om å øke etterspørselen etter aksjen før fulltegningen og for å tiltrekke en bred base av investorer. Da det ikke finnes litteratur og teori om fenomenet overpricing og konsekvenser herav, er det vanskelig å si i hvilken grad Cimber Sterlings overpricing av aksjen har hatt betydning for den manglende etterspørsel. I prospektet fremkommer det at Sole Lead Manager har hatt eksisterende aksjer til rådighet til overallokering og stabilisering av aksjekursen, til inntil 30 dager etter aksjenes første handelsdag. På tross av denne stabilitetssikring har aksjen dalt i verdi. Etter børsintroduksjonen har Cimber Sterling meldt nedjusteringer til fremtiden to ganger. Første gang etter godt to uker som børsnotert selskap, noe som resulteret i et kraftig fall i aksjens verdi februar nedjusterer Cimber Sterling nok en gang forventningene til regnskapsåret 2009/10, også denne gang resulterte nedjusteringen i et kraftig fall i aksjens verdi. Nedjusteringer og en dårlig børsintroduksjon har skapt mye omtale og negativ medieoppmerksomhet, og virksomhetens ry antas påvirket av dette. Misstillit blandt 5 Se figur 1 10

13 aksjonærene har påvirket aksjens værdi, og det er i denne sammenheng intressant å analysere hvorvidet markedsverdien tilsvarer fundamentalverdien, eller om misstillit blant virksomhetens aksjonærer har skapt den lave markedverdi. For å konkludere på dette blir det nødvendig å lage en verdiansettelse av Cimber Sterling, for å komme frem til den reelle verdien på selskapet. Denne verdi vil til sist sammenholdes med virksomhetens fundamentalverdi. Ved å sammenholder utviklingen på Cimber Sterlings aksje med Norwegian og SAS, får man et inntrykk av hvordan Cimber Sterlings aksje har klarte seg på markedet, sammenlignet med de to største konkurrenter. Dette ses i figur 3. Figur 3: Utvikling på aksjekurser Utvikling aksjekurser, index tall fra d SAS Cimber Norwegian Kilde: + egen tilvirkning Her fremkommer det at Norwgian, fra og med februar, har klart seg vesentlig bedre enn Cimber Sterling og SAS som begge viser et kontinuerlig fald i aksjeverdien. Dette viser at det ikke kun er Cimber Sterling som har hatt noen vanskelige måneder, men at den pressede situasjonen på flymarkedet også har satt sit preg på SAS. 11

14 4. Strategisk analyse For å danne realistiske forventninger til fremtiden, er det nødvendig å analysere de faktorer som har betydning for virksomhetens finansielle verdidrivende. Dette gjelder samfunnsfaktorer som virksomheten ikke har innflytelse på, konkurranseforholdene i bransjen og virksomhetens interne verdidrivende Ekstern analyse Den eksterne analyse har til formål å avdekke de omverdensfaktorer Cimber Sterling er påvirket av. Disse forhold vil bli belyst ved hjelp av følgende modeller: PESTEL Porter s 5 forces ILC kurven PESTEL Den strategiske analyse har til hensikt å avdekke de samfundsmessige faktorer som har betydning for Cimber Sterlings verdiskapelse. Dette er faktorer som virksomheten selv ikke har noen innflytelse på, men som de blot skal forholde seg til i deres planleggning og ved utforming av deres strategi. Det vil bli lagt vekt på europeiske og danske markedsfaktorer ettersom det er innen disse geografiske markeder Cimber Sterling opererer Politikk og lovgivning Luftfartindustrien er underlagt detaljert lovgivning både nasjonalt og international (EU, OECD, FN). Blandt annet skal et luftfartsselskap etablert i EU, skal ha en EU lisens for å drive med lufttrafikk. Hertil følger en rekke krav som skal være oppfyldt for at flyselskapet skal få beholde lisensen, og hermed retten til å drive med lufttrafikk innen fellesskapet (Den Europæiske Unions Tidende, d ). Endringer i disse krav kan true Cimber Sterlings virksomhet i Europa, og hermed finansielle stilling.

15 Lufttrafikken er også underlagt en rekke skatter, fly- og lisensgebyrer og tillegsgebyrer. Endring i disse kan ha betydning for etterspørselen etter flyreiser, da det vil påvirke flyprisene Økonomi Konjunkturer Den generelle økonomiske utvikling, er noe som Cimber Sterling alltid skal være oppmerksom på. Nedganger i økonomien kan føre til forsiktighet blandt virksomheter og privatpersoner, og i følge Cimber Sterling selv korrelerer væksten i RPK 6 med væksten i BNP (Prospektet s. 111). Som følge af den finansielle krise som inntraff sommeren 2008 har virksomhetene oppstrammet deres økonomiske disposisjoner, og man har sett en nedgang i det private forbrug. Utviklingen i real BNP vises i figur 4 under. Figur 4: Utviklingen i real BNP for henholdsvis Danmark og EU Real BNP vekst 4 2 BNP År Danmark EU Kilde: Euromonitor International Utviklinge i BNP vekst har har påvirkning på antallet av passasjereflyvninger, som vises i figur 5 og 6. 6 Revenue Passenger Kilometers = antallet av betalende passasjerer multipliseret med den tilbakelagte strekning i kilometer 13

16 Figur 5: Passasjertrafikk i Danmark Passasjer trafikk i Danmark. Utviklingen fra 2004 til Antall År Danmark Kilde: Euromonitor International Figur 6: Passasjertrafikk i EU Passasjer trafikk i Europa. Utviklingen fra Antall År Europa Kilde: Euromonitor International Av de overstående figurer vises at utviklingen i passajertrafikken korrelerer med utviklingen i BNP. 14

17 Renteendringer Hvordan rentenivået utvikler seg, har også betydning for virksomhedernes inntjening. Ved utgangen av 1. kvartal 2009/10 hadde Cimber Sterling en rentebærede gjeld, hvor 7,2 millioner var fastforrentet og 470,7 millioner var variabelt forrentet (Prospektet s. 25). Rentenivået befinder seg for tiden på et meget lavt nivå, med en utlånsrente på som ligger på 1,05% den (www.nationalbanken.dk). En stigning i nivået vil ha betydning for Cimber Sterlings finansielle resultat da store dele av konsernens likvidier og rentebærende gjeld er med variabel rente. Valutakursendringer Cimber Sterling er spesielt utsatt for valutakursendringer i Amerikanske dollar (USD), da virksomheten foretar store kjøp i USD, her kan nevnes kjøp av brenstoff, og reservedeler til flyene, samt leasingomkostninger forbundet med leie av fly (Cimber Sterlings årsrapport s. 48). Bilag 1, tabell 1, viser utviklingen i DKK/USD fra ultimo 1990 til ultimo 2009, og den prosentivise endring. Det fremgår her at valutaen er meget volatil. Cimber Sterling er ikke hedget mot eksponeringen fra USD (Prospektet s. 25), og endring i valutakursen fremgår dermed som en stor trussel Sosiale og kulturelle forhold Forbrugernes preferanser i forhold til booking og betaling av reiser har stor betydning på Cimber Sterlings finansielle resultat. Booking av flyreiser kan skje ved: booking på Cimber Sterlings hjemmeside, booking gjennom agenter og rejsebureauer, salg gjennom code share- og internett-avtaler med andre luftfartselskaper eller salg gjennom telefonisk booking hos Cimber Sterling (Prospektet s. 21). Booking på Cimber Sterlings hjemmeside er mest favorabel for likviditeten idet betaling foregår umiddelbart etter reservasjonen og oftest skjer i god tid før flyvningen (Prospektet s. 21). Hvilken betalingsform kunden bruker er også av betydning. Hvis kundene i høyere grad begynner å anvende kreditt kort vil denne ha en negativ innvirkning på Cimber Sterlings pengestrøm og herav likviditet (Prospektet s. 21). 15

18 Cimber Sterling befinder seg i en situasjon hvor selskapets likviditet er meget presset. En endring i forbrukernes preferenser i forhold til overstående, vil dermed kunne ha påvirkning på virksomhetens fortsatte drift Miljø Desember 1997 ble Kyoto-protokollen til FN s rammekonvention om klimaendringer vedtatt. Med denne protokollen forpliktet de industrialiserende lande seg til å minske deres emmissioner av 6 forkjellige drivhusgasser. Flyindustrien har inntil videre ikke vært en del av kvotehandelssystemet, men desember 2006 ble det fremlagt et forslag fra kommisionen, om å involvere luftfartsindustrien i ordningen om drivhusgassemissionskvoter i fellesskapet (kommissionen for de europeiske fællesskaber, dok.: KOM(2006) 818 endelig). Oktober 2008 ble det fremmet lovforslag om å involvere luftfartindustrien i kvotehandelsordningen på samme måte som energiproduksjonsanlegg og større industrielle anlegg. Ut fra en konsekvensanalyse laget av kommisjonen, vil kvotehandelsordningen ikke ha stor betydning for turisemen eller konkurransenivået i branchen (kommissionen for de europeiske fællesskaber, dok.: KOM(2008)0221). Kvotene vil handles første gang i 2012 (Den Europeiske Unions Tidende, s. 3), hvor det vil utbys det antall kvoter som svarer til 97% av de historiske luftfartsemissioner (Den Europeiske Unions Tidende, s. 6). 15 % av kvotene vil bortauksjoneres og flyselskapene skal ansøke om de resterende, som gis bort gratis (Den Europeiske Unions Tidende, s. 6-7). I hvilken grad det nye lovforslag vil påvirke Cimber Sterling økonomiske resultater, er enda ikke sikkert. Men det formodes at restriksjoner på CO2 utslippet vil ha økonomiske konsekvenser for Cimber Sterling Utvikling i pris på flybrennstoff En stor del av Cimber Sterlings omsetning er flybrennstoff (Årsrapporten s. 50), og en endring i prisen per gallon vil ha stor påvirkning på resultatet. Cimber Sterling er ikke hedget mot denne risiko, hvilket betyr at prisendringer kan påvirke virksomhetens finansielle resultater og fremtidige drift. I bilag 1, figur 1 vises utviklingen i pris per 16

19 gallon på flybrennstoff 7. Her ses en turbulent utvikling på prisen per gallon de siste 4 år, med en stigning på hele 55 % fra Såpass store svingninger vil ha betydelig effekt på virksomhetens årlige resultater Delkonklusjon PESTEL Av PESTEL analysen fremkommer en rekke faktorer som Cimber Sterling skal være oppmerksom på i planleggning av driften. Flybransjen er underlakt en rekke lisenser, avgifter, tillatelser og lover. Endringer i disse kan bety endringer i pris på flybiletter, og det kan påvirke virksomhetens drift. Forbukernes preferencer i forhold til bestilling av biletter og betalingsform har betydning for Cimber Sterlings fremtidige pengestrøm. Cimber Sterling har et stort behov for likviditet, og hvordan forbrukerne velger å kjøpe og betale bilettene har innvirkning på pengestrømmen. Derudover vil den nye CO2 kvotehandelen påvirke flybransjen, i hvilken grad er ennå ikke avklart. De største trussler fra samfundsfaktorer anses dog for å være utvikling i prisen på USD og flybrenstoff, og konjuktursvingninger i økonomien. Den økonomiske utvikling i Danmark og Europa har stor betydning for etterspørselen etter flyreiser. Perioder med ressisjoner vil påvirke resultatet negativt, som følge av lavere etterspørsel. Derutover vil utviklingen på prisen på henholdvis USD og flybrennstoff påvirke det fremtidige resultat, da Cimber Sterling ikke er hedget mod denne risiko. En stor del av virksomhetens omkostninger er i USD, og brenstoff består av en stor del av omsettningen, hvilket betyr at en endring i prisnivået kan gjør store utslag på resultatet Porters 5 forces Porters 5 forces fungere som en del av den eksterne analyse, og har til formål å vurdere attraktiviteten i branchen og avdekke faktorer som har betydning for konkurranseintensiteten i branchen Leverandørenes forhandlingsstyrke Cimber Sterling er avhengig av flere ytelser som leveres av tredjeparter, spesielt i forhold til leasing av fly, ground handling og vedlikeholdsydelser på flyflåten (Prospektet 7 Keresone Type Jet fuel, New York Harbor 17

20 s. 20). Det formodes at Cimber Sterlings forhandlingsstyrke i forhold til ground handeling er stor på de mindre flyplasser i Danmark 8, da disse ikke beflyves av mange selskaper. Dog formodes det at de store og internasjonale flyplasser 9 har en større forhandlingsstyrke over Cimber Sterling, da Cimber Sterling består av en liten del av de totale flyvninger. Cimber Sterling har en flyflåte som består av 27 fly, hvorav 13 er leaset fra eksterne parter (Prospektet s. 11). Forhandlingsstyrken til leverandører av disse leasingytelser avhenger av hvor lett det er for utleieren å lease disse fly til andre parter. Cimber Sterlings dårlige likviditet betyr at Cimber Sterling er avhengig av rimelige leasingavtaler, og en forhandling av nye leasingavtaler og endring i prisene vil kunne presse Cimber Sterlings mulighet for going koncen ytterligere. Av denne grunn antas det at leasing utleieren har makt over Cimber Sterling, da mindre favorable avtaler med andre leiere vil kunne ha negativ effekt på Cimber Sterlings resultater Kundenes forhandlingsstyrke Branchen er preget av overudbud som følge av en faldende etterspørsel. Videre resulterer avanserte søkemetoder på internett i, at det lett for kundene å velge de beste og rimeligste tilbud på flyreiser. Disse to faktorer sammenholdt gir kunden en god forhandlingsstyrke over flyselskapene, og har resultert i et enormt prispress i branchen (Selskapsmeddelelse nr 31/2010) Trussel fra nye inntredere Trussel fra nye inntredere avhenger av hvilke adgangsbarrierer som finnes, og profittmuligheten i branchen. Lave adgangsbarrierer sammen med høyt profitt potensiale betyr en større trussen fra nye inntredere (Lynch, Richard 2006 s. 95). For nye iværksettere kreves det et stort kapitalapparat til investering i fly og vedlikeholdsomkostninger. Derutover kreves utallige lisenser og tillatelser for å drive med lufttrafikk. Flybranchen er for tiden preget av overnormal forretning, hvilket presser flypriser og profitt potensialet i branchen (Selskapsmeddelelse nr 31/2010). Dette sammenhold med 8 Rønne, Karup, Sønderborg, Århus og Aalborg 9 København og andre store internasjonale flyplasser 18

Bilagsliste: Bilag 1 Utvikling USD og flybrennstoff. Tabell 1: Utviklingen i DKK/USD fra Figur 1: Utvikling på flybrennstoff

Bilagsliste: Bilag 1 Utvikling USD og flybrennstoff. Tabell 1: Utviklingen i DKK/USD fra Figur 1: Utvikling på flybrennstoff Bilagsliste: Bilag 1 Utvikling USD og flybrennstoff Tabell 1: Utviklingen i DKK/USD fra 1990-2009 Dato DKK/USD Prosentvis endring 31.12.1990 5,776 31.12.1991 5,9135 2,38 % 31.12.1992 6,2555 5,78 % 31.12.1993

Detaljer

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse...

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse... Innhold Innhold Introduksjon... Nøkkeltall Størrelse Markedsandel... Nettoomsetning... Verdiskaping...7 Driftsresultat... 8 Egenkapital... 9 Totalbalanse... 0 Antall ansatte... Lønnsomhet og effektivitet

Detaljer

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro in per bookoing ÅRSRESULTATER 14 15 edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro Ekspansjonsmarkedene hadde

Detaljer

A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn

A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn Sammendrag: I sin behandling av denne saken har Konkurransetilsynet vurdert

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 ANDRE KVARTAL I KORTE TREKK Selskapets driftsinntekter økte med 71% til MNOK 531,3 mot 311,1 i samme periode i fjor. Kvartalets samlede driftsresultat

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Rapport for 1. halvår 2012 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Ferds regnskap for 1. halvår 2012 Resultat 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.6.2011 2011

Detaljer

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 TREDJE KVARTAL I KORTE TREKK Konsernets driftsinntekter for kvartalet ble MNOK 877,8 (589,9). Dette er en økning på 49 % fra fjoråret. Driftsresultat

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Markedskonferansen 2012

Markedskonferansen 2012 Markedskonferansen 2012 Nødvendig strategiprosess for alle kraftleverandører? Hvilke strategiske momenter må man ta stilling til? 1 Hva er det motsatte av strategi? 2 Håp. 3 Hva vil kjennetegne fremtidens

Detaljer

SAS GRUPPEN. SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar - Juni 2000 HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN PER 30.

SAS GRUPPEN.  SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar - Juni 2000 HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN PER 30. Delårsrapport SAS GRUPPEN www.scandinavian.net SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB Januar - Juni 2000 HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN PER 30. JUNI 2000: SAS Gruppens resultat før skatt er 732 (496)

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Hvordan bygge et Norsk luftfartsmiljø, men Nord Norsk tyngdepunkt, i en turbulent internasjonal konkurransesituasjon.

Hvordan bygge et Norsk luftfartsmiljø, men Nord Norsk tyngdepunkt, i en turbulent internasjonal konkurransesituasjon. Hvordan bygge et Norsk luftfartsmiljø, men Nord Norsk tyngdepunkt, i en turbulent internasjonal konkurransesituasjon. John Skår-foredraget, 12. august 2015 Stein Nilsen Administrerende Direktør Widerøe

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ikornnes 4. August 2014. Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Denne meldingen

Detaljer

Velkommen til Norwegian

Velkommen til Norwegian Velkommen til Norwegian Informasjon om bedriftsavtale mellom Norsk Bridgeforbund og Norwegian Air Shuttle Norsk Bridgeforbund har en flyavtale med Norwegian. Denne avtalen gir din bedrift mulighet til

Detaljer

Norwegian anno 2016 fra dødsdømt lavprisaktør i Norge til globalt flyselskap. Anne-Sissel Skånvik 1. juni 2016

Norwegian anno 2016 fra dødsdømt lavprisaktør i Norge til globalt flyselskap. Anne-Sissel Skånvik 1. juni 2016 Norwegian anno 2016 fra dødsdømt lavprisaktør i Norge til globalt flyselskap Anne-Sissel Skånvik 1. juni 2016 Parkér eller fly? Tromsø Trondheim Bergen Stavanger Oslo Ruteudvikling 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Velkommen til SEOP Vi i Skanska setter pris på våre hardt arbeidende og kunnskapsrike medarbeidere. Vi forstår at vår videre fremgang avhenger av deg og dine personlige anstrengelser,

Detaljer

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter 19. August 2010, Bente A. Landsnes, Hordaland på børs Agenda Oslo Børs plass i et internasjonalt marked

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q Oslo, 12. oktober SUO, Financial statement Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q Oslo, 12. oktober SUO, Financial statement Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q3 2007 Oslo, 12. oktober 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q3/07 Tall i MNOK Q3/07 Q3/06 Endring YTD 07 YTD 06 Endring Driftsinntekter 72,0 61,6 17,0 % 223,8 195,5

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Sammenhenger mellom bredden i aksjeeierskapet og aksjeavkastning?

Sammenhenger mellom bredden i aksjeeierskapet og aksjeavkastning? Sammenhenger mellom bredden i aksjeeierskapet og aksjeavkastning? Richard Priestley og Bernt Arne Ødegaard Handelshøyskolen BI April 2005 Oversikt over foredraget Empiriske spørsmål vi vil se på. Teoretisk

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009

Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009 Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009 Spotmarkedet 60 prosent svakere i 2. kvartal sammenlignet med 2. kvartal 2008 EBITDA USD -0,6 millioner (14,3 millioner) i 2. kvartal og USD

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Markedssituasjon i en turbulent tid Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Vekst i reiselivet frem mot 2020 - fra 800 til 920 millioner på to år! 1 600 1 400 Actual

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Pressemelding Side 1/5

Pressemelding Side 1/5 Side 1/5 Innføring av en felles SAS-aksje SAS AB fremsetter tilbud på samtlige aksjer i SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige Styret i disse selskapene har anbefalt tilbudene Styret for et svensk aksjeselskap

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016 003/16

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016 003/16 Moss kommune Saksutredning Høring flypassasjeravgift i Norge Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 27.01.2016 Arkivref.: 16/3669/FA - Q65, GmlSak - 15/6715 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016

Detaljer

Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009

Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 12 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Om Sveits EiendomsInvest AS Sveits EiendomsInvest AS har

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Fondskonto i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Fondskonto Full fleksibilitet og frihet. Du kan når som helst gjøre endringer på dine investeringer Vi forvalter dine penger på best mulig måte gjennom

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA

Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høsten 2011 Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA av Even Skretting Veileder: Professor Øystein Gjerde Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

LUFTFARTEN INN I FREMTIDEN Frode Steen

LUFTFARTEN INN I FREMTIDEN Frode Steen LUFTFARTEN INN I FREMTIDEN Frode Steen Luftfartkonferansen, 03.02.2016 HISTORIEN HJELPER OSS Å FORSTÅ FREMTIDEN SISTE 30 ÅR Frode Steen 2 Enorm vekst i luftfarten siste tredve år (1982-2013, millioner

Detaljer

Aksjesparekonto - ASK. Den Store Selskapskvelden Petter B. Hermansen

Aksjesparekonto - ASK. Den Store Selskapskvelden Petter B. Hermansen Aksjesparekonto - ASK Den Store Selskapskvelden 06.06.2017 Petter B. Hermansen Hva er Aksjesparekonto (ASK)? Skattegunstig ordning for personlige skatteytere Ordningen gjelder både enkeltaksjer og aksjefond

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Publisering 10 Uke 12. Innleveringsdato: Anvendt Makroøkonomi. Side 0

Publisering 10 Uke 12. Innleveringsdato: Anvendt Makroøkonomi. Side 0 Publisering 10 Uke 12 Innleveringsdato: 28. 03. 2010 Anvendt Makroøkonomi Side 0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Ukens oppgave:...2 Oppgave a)...3 Oppgave b)...3 Litteraturliste:...4 Vedlegg:...4

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

PLAYSAFE HOLDING AS. Kvartalsrapport for perioden 1.juli september Oppsummering av tredje kvartal. Nøkkeltall for Q1 GROSS REVENUE EBITDA

PLAYSAFE HOLDING AS. Kvartalsrapport for perioden 1.juli september Oppsummering av tredje kvartal. Nøkkeltall for Q1 GROSS REVENUE EBITDA Kvartalsrapport for perioden 1.juli 30. september 2013 PLAYSAFE HOLDING AS ALLE BELØP ER OPPGITT I AMERIKANSKE DOLLAR (USD ELLER $), OG GJELDER FOR Q3 2013, MED MINDRE NOE ANNET ER SPESIFISERT. ALLE TALL

Detaljer

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Flexipensjon i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Flexipensjon Flexipensjon er pensjonssparing med skattefordeler, frihet og fleksibilitet. Flexipensjon gir deg mulighet til økt pensjonsinntekt i tillegg

Detaljer

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Fra: Morten Lunde [mailto:mo-lun2@online.no] Sendt: 5. desember 2012 11:06 Til: Postmottak AD Emne: 12/1221 Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no Deres ref.: 12/1221 Høringssvar -

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold www.ryg.no - En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold 25.januar 2008 Date: 04.05.2007 Page 1 Første flyavgang (film) Passasjer potensiale/opptaksområde 60 minutter: 1 million kan nå lufthavnen

Detaljer

10Y Bunds. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

10Y Bunds. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 27/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Følgende handelsmuligheter skal ikke betraktes som direkte kjøps- eller salgsanbefalinger, men skal kun forstås som de muligheter vi ved handelsbordet i Saxo

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Tide ASA Fjerde kvartal Bergen, 25. februar 2009

Tide ASA Fjerde kvartal Bergen, 25. februar 2009 Tide ASA Fjerde kvartal 28 Bergen, 25. februar 29 Viktig Melding Dette presentasjonsmaterialet ( Presentasjonen ) av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) er utarbeidet av Selskapet utelukkende for informasjonsformål.

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Vekst tavler: VEKSTDRIVE

Vekst tavler: VEKSTDRIVE Vekst tavler: VEKSTDRIVE Vekst tavle: Samlet oversikt over resultater Ledelse Produkter og Produkt utvikling Salg og markedsføring Konkurranse Strategi Forretninger og produkter Generelt Konkurranseprofil

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

International System Transport AS

International System Transport AS International System Transport AS VÅR HISTORIE 1900 Selskapet grunnlegges i København av Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navnskifte til LEMAN, for som man sier: - det er enklere med LEMAN 1987

Detaljer

Redegjørelse i henhold til Pilar

Redegjørelse i henhold til Pilar RISIKO OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3-2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalforskriftens kapitell IX (pilar 3) 1.Innledning og formål med dokumentet Formålet med dette dokumentet

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Konkurransemessige utfordringer for børsen Vegard S. Annweiler. 8. April 2008 Generalforsamling NFMF

Konkurransemessige utfordringer for børsen Vegard S. Annweiler. 8. April 2008 Generalforsamling NFMF Konkurransemessige utfordringer for børsen Vegard S. Annweiler 8. April 2008 Generalforsamling NFMF Agenda Konkurransesituasjonen i USA og Europa Hvordan skal Oslo Børs lykkes? Endringer i mikrostruktur

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer