A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA"

Transkript

1 Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

2 Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef i Alpharma Einar W. Sissener trer ut av styret i Alpharma Halvårsrapport for 2006 Virksomhet A.L. Industrier Konsernets morselskap A.L. Industrier ASA er et norsk holdingselskap. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) og notert på Norges Fondsmeglerforbunds A-liste. Den operative virksomheten drives gjennom Alpharma Inc. Alpharma Alpharma Inc. (NYSE:ALO) er et amerikansk børsnotert farmasøytisk industrikonsern som utvikler, produserer og selger produkter for mennesker og dyr. Virksomheten er global. Gjennom datterselskapet AS Wangs Fabrik eier A.L. Industrier 21,7 % av aksjekapitalen i Alpharma. Så lenge eierandelen er over 12,5 %, utpeker A.L. Industrier 2/3 av antallet styremedlemmer. Ledelse Daglig leder i A.L. Industrier ASA er Stein Aukner. Selskapet kjøper administrative tjenester av regnskapsbyrå og fra Alpharmas norske datterselskap i henhold til avtaler. Med virkning fra 1. juli 2006 har Dean J. Mitchell tiltrådt som konsernsjef i Alpharma Inc. Dean Mitchell har bred industriell erfaring både fra USA og Europa. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Guilford Pharmaceuticals. Tidligere har han hatt ledende stillinger i Bristol-Myers Squibb Company og GlaxoSmithKline. Økonomiske resultater Konsernregnskap for A.L. Industrier for første halvår 2006, sammenliknet med tilsvarende tall for 2005, fremkommer av rapporten. Som kjent solgte Alpharma betydelige deler av sin virksomhet i desember Regnskapet er satt opp etter norsk god regnskapsskikk. Alpharmas offisielle regnskap er satt opp etter amerikanske prinsipper (US GAAP). I følge US GAAP-prinsippene skal det ikke foretas løpende amortisering av goodwill, slik norsk regnskapsskikk krever. I konsernregnskapet er det foretatt goodwill amortisering i henhold til norsk god regnskapsskikk. Halvårsresultatet for Alpharma, slik det inngår i konsernregnskapet, er således svakere enn det som selskapet selv har fremlagt. Endringer i valutakurser påvirker de rapporterte tall. Gjennomsnittlig kurs for USD i første halvår var NOK 6,54 mot NOK 6,34 i første halvår Kursen var NOK 6,24 mot NOK 6,55 A.L. Konsernet Halvårsrapport 2006

3 pr. samme dato i fjor. Balansetall pr ble vurdert etter valutakurs 6,76. Konsernets samlede driftsinntekter for første halvår utgjorde NOK mill. mot NOK mill. i samme periode i Omsetningsreduksjonen er knyttet til den solgte virksomheten. Konsernets resultat for den videreførte virksomheten i første halvår utgjorde NOK 140 mill. Tall for samme periode i 2005 utgjorde 214 mill., men dette omfatter også den solgte virksomheten. A.L. Industrier og ikke operative norske selskaper A.L. Industrier og de ikke operative datterselskapene (Wangs Fabrik, Wangs Fabrik Eiendom, A.L. Finans og Agrovekst) fikk et resultat for første halvår på NOK 1,7 mill. mot NOK 89 mill. i samme periode i For 2005 var tallene sterkt påvirket av tilbakebetaling av tidligere betalt skatt med NOK 85 mill. Samtlige av konsernets B-aksjer i Alpharma Inc. eies av datterselskapet Wangs Fabrik. Alpharma Regnskapet for Alpharma Inc. (US GAAP) pr. 30. juni viser følgende hovedtall (omsetningstall og driftsresultat kun for videreført virksomhet for sammenlikningens skyld): 1. halvår Mill. USD Driftsinntekter 318,2 261,7 Driftsresultat 38,1 14,5 Resultat etter skatt 49,7 28,8 Resultat pr. aksje 0,92 0,55 Det er generell positiv utvikling i Alpharma. Innen de enkelte forretningsområder er det dog ulike utfordringer og muligheter. Segmentinformasjon for de enkelte forretningsområder: Omsetning Driftsresultat 1. halvår 1. halvår Mill. USD Branded 68,9 41,9 19,3 3,0 Active Pharmaceuticals 85,0 71,4 27,7 29,9 Animal Health 164,3 154,3 33,4 29,2 Eliminations (5,8) (30,1) (21,5) Totalt 318,2 261,7 50,3 40,6 Alpharma har ved utløpet av første halvår en fri likviditet på USD 383 mill. og ingen rentebærende gjeld. Selskapet er således

4 vel posisjonert til å utvikle sine forretningsområder. Annen virksomhet Utover engasjementet i Alpharma er øvrig virksomhet knyttet til forvaltning av eiendomsmassen på Skøyen. På lang sikt kan det ligge betydelig utviklingspotensiale i våre eiendommer og tomter. Agroveksts tidligere aktivitet innen landbrukskjemikalier er avviklet. Aksjekursene Kursen på Alpharmas A-aksje var 18. august USD 21,47. Kursen ved årskiftet var USD 28,51. Siste registrerte omsetningskurs for A.L. Industriers A-aksje er NOK 65 og for B-aksjen NOK 63. Arbeidsmiljø, ytre miljø og personale Konsernets virksomhet tilfredstiller de krav og rammebetingelser som myndigheter i inn- og utland stiller til det interne og eksterne miljø. God standard for helse, miljø og sikkerhet er et sentralt mål for konsernet. Konsernet hadde ved halvårsskiftet medarbeidere, herav 161 i Norge. Utsiktene fremover Konsernets resultatutvikling er meget sterkt knyttet til utviklingen i Alpharma. Det forventes en beskjeden resultatvekst i morselskapet og de norske datterselskaper i annet halvår. Alpharma signaliserer en fortsatt forbedring i forhold til siste år og en vekst i inntjening pr. aksje. Bedre samsvar mellom underliggende verdier og den verdi som kan realiseres ved omsetning av aksjer i A.L. Industrier er fortsatt et viktig mål for styret. Som tidligere opplyst, arbeider styret med vurdering av strategi for vårt fremtidige eierskap i Alpharma. Oslo, 21. august 2006 For styret i A.L. Industrier ASA E. W. Sissener A.L. Konsernet Halvårsrapport 2006

5 Resultatregnskap A.L. Konsernet 1. halvår 1. halvår Året Beløp i NOK 2006 (urev.) 2005 (urev.) 2005 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finanskostnader (83 563) ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat (87 192) (91 439) Ordinært resultat etter skatt Resultat fra ikke videreførte virksomheter Skattekostnad på resultat fra ikke videreførte virksomheter (65 674) Resultat etter skatt Andre aksjonærers andel A.L. Industriers andel Resultat pr. aksje i kroner 3,64 6,43 19,22 Balanse A.L. Konsernet 1. halvår 1. halvår Året Beløp i NOK 2006 (urev.) 2005 (urev.) 2005 EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler fra ikke videreført virksomhet Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Omløpsmidler fra ikke videreført virksomhet Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Egne aksjer (124) (124) (124) Omregningsdifferanser ( ) ( ) ( ) Annen egenkapital Andre aksjonærers kapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld fra ikke videreført virksomhet Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sluttkurs 6,24 6,55 6,76 A.L. Konsernet Halvårsrapport 2006

6 Rådgivning og design: Burson-Marsteller Produksjon: Network Produksjon Selskapsinformasjon A.L. Industrier ASA Harbitzalléen 3 Postboks 158 Skøyen 0212 Oslo Tlf: Datterselskap: Alpharma Inc. One Executive Drive P.O. Box 1399 Fort Lee, NJ 07024, USA Tlf: +1 (201) Harbitzalléen 3 Postboks 158 Skøyen 0212 Oslo Tlf: For løpende informasjon vises det til våre nettsider: A.L. Industrier ASA, Harbitzalléen 3, Postboks 158 Skøyen, 0212 Oslo, Telefon: ,

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill).

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill). ÅRSBERETNING 2000 2000 var et godt år for Olav Thon Eiendomsselskap. Eiendomsmarkedet viste stigende eller stabile leiepriser i de utleiesegmenter selskapet er eksponert, på tross av et stigende rentenivå

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2005 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Følgende aksjeselskap var pr. 31.12.2005 datterselskap til

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

SKA Foreløpig resultat 1998

SKA Foreløpig resultat 1998 Melding til Oslo Børs, 14. januar 1999 SKA Foreløpig resultat 1998 IMS oppnådde et foreløpig EBITDA-resultat i 1998 på NOK 75 mill (116 mill i 1997). Netto resultat ga et underskudd på NOK 132 mill etter

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring Rapport for 1. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2008 mottatt 16 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer