A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler."

Transkript

1 Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds A-liste. Selskapet har ca. 500 aksjonærer. 1 Høydepunkter Salg av våre aksjer i Alpharma Inc. markerte slutten på et mer enn 100 års engasjement i farmasøytisk industri Salget medførte en gevinst på NOK mill. Styret foreslår et utbytte på NOK 105 pr. aksje Skøyen-eiendommen i 1920 Historikk Apothekernes Laboratorium for Specialpræparater (A.L.) ble grunnlagt i Kristiania (Oslo) 8. juni Blant selskapets grunnleggere var bestefar til dagens styreformann, Einar W. Sissener. A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. I 1996 ble den industrielle virksomheten overført til datterselskapet Alpharma Inc., som ble børsnotert i USA. Holdingselskapet tok navnet A.L. Industrier. Frem til slutten av 2006 var selskapet den kontrollerende aksjonær i det amerikanske børsnoterte farmasiselskapet Alpharma Inc. I desember 2006 solgte A.L. Industrier alle sine aksjer i Alpharma og er etter dette ikke lenger direkte involvert i farmasøytisk industri. Den gjenværende virksomheten er knyttet til forvaltning av selskapets eiendommer på Skøyen i Oslo.

2 2 Årsberetning for 2006 Salg av aksjer i Alpharma Inc. Mot slutten av 2005 startet styret en grundig strategisk vurdering av selskapets fremtidige engasjement i Alpharma Inc. Forestående endringer i Alpharmas ledelse og styre bidro til en erkjennelse av at det ikke lenger var naturlig eller hensiktsmessig for A.L. Industrier å ha det vesentlige av sine aktiva knyttet til en enkeltstående industriell virksomhet. Det ble derfor iverksatt prosesser for å realisere våre aksjer. Denne utviklingen signaliserte styret til aksjonærene gjennom Årsrapporten for 2005, ved presentasjonen under den ordinære generalforsamlingen 26. juni 2006 og senere i meldinger til aksjonærene gjennom Styret engasjerte tidlig J. P. Morgan Inc. til å bistå i forbindelse med utredninger, verdivurderinger, løsningsvalg og kontakter mot aktuelle kjøpere. Det ble etablert kontakt og gjennomført samtaler og forhandlinger med mulige kjøpere av våre stemmesterke B-aksjer i Alpharma, herunder så vel industrielle som finansielle interessenter, gjennom våren og sommeren Etter skiftet av konsernsjef i Alpharma Inc., som ble gjennomført 1. juli 2006, ble det utover høsten klart at et tilbakekjøp av våre aksjer kunne være et aktuelt strategisk grep for Alpharma. Det ble derfor innledet forhandlinger med selskapet høsten Under forhandlingene besluttet Alpharma på eget initiativ å opprette en stockholder protection plan, hvilket klart sikret deres innflytelse på enhver prosess fra vår side vedrørende salg av aksjer. Forhandlingene munnet ut i en avtale om kontantsalg av samtlige B-aksjer i Alpharma Inc. for en fast pris på USD 25,50 pr. aksje. Denne prisen representerte en merverdi i forhold til markedskurs i perioden forut for kontraktsinngåelse. Avtalen inneholder også en rett for A.L. Industrier ASA til en etterbetaling dersom det i perioden frem til gjennomføres eller offentlig gjøres et anbefalt oppkjøpsbud på Alpharma til pris som ligger over USD 25,50 pr. aksje. Salgsavtalen ble fremlagt for ekstraordinær generalforsamling 28. desember 2006 og ble enstemmig godkjent. Salgsvederlaget på USD 303 mill. ble betalt oss dagen etter, 29. desember. Beløpet ble umiddelbart sikret mot norske kroner og NOK mill. tatt hjem til Norge den 10. januar Salget medførte en gevinst i konsernregnskapet på NOK mill. Styret er tilfreds med løsningen og med at Alpharma Inc. kan fortsette sin utvikling innen Specialty Pharmaceuticals som et solid og uavhengig selskap. Styret vil fremover arbeide med løsninger for tilbakeføring av de frigjorte verdier til våre aksjonærer. Virksomhet A.L. Industrier ASA er et allmennaksjeselskap med kontor i Oslo. Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på A-aksjer og B-aksjer, hver pålydende NOK 1. Aksjene er fritt omsettelige, notert på Norges Fondsmeglerforbunds A-liste og registrert i Verdipapirsentralen. Selskapet har ca. 500 aksjonærer. Etter salget av våre aksjer i Alpharma Inc., er vesentlige verdier frigjort, og konsernet hadde pr. 31. desember 2006 samlede bankinnskudd på NOK mill. Total ekstern rentebærende og annen gjeld i konsernet utgjør NOK 66 mill. Virksomheten er nå i hovedsak knyttet til forvaltning av eiendommer i Oslo. Selskapet

3 3 eier totalt 25,8 mål tomt og et areal på ca m 2 på Skøyen. Området er et av de større samlede tomteområder sentralt i Oslo og representerer på lang sikt store utbyggingsmuligheter og fremtidige verdier. Nåværende bygningsmasse består av en rekke bygg for kontor og produksjonsvirksomhet. Hele anlegget er leid bort til Alpharma AS på langsiktig kontrakt. Den faste kontraktsperioden løper til og med Leietager dekker alle løpende kostnader og betaler en leie på USD 1 pr. år. Alpharma har gjennom opsjoner mulighet til å forlenge leieperioden med fire 5-års perioder til markedsleie. I tillegg leier Alpharma AS en tilgrensende ubebygget tomt. Leieavtalen løper i utgangspunktet parallelt med hovedavtalen, men kan sies opp med 24 måneders gjensidig varsel. Selskapet betaler en fast leie på NOK 2,4 mill. i den avtalte leieperioden. Tomtene er delvis uregulert, delvis regulert for kontor, industri og lager. Det foreligger i dag ingen signaler fra leietager vedrørende deres fremtidige disponering av området. I tillegg til eiendommen på Skøyen, eier selskapet en boligeiendom i Oslo og ca. 130 mål råtomt ved Elverum. Det forventes at disse aktiva vil bli realisert i løpet av inneværende år. Opp gjennom årene har A.L. Industrier ASA investert i kunst. Denne kunsten er i hovedsak lokalisert i våre eiendommer og bidrar til et positivt og inspirerende arbeidsmiljø. Den samlede verdien av vår kunstsamling er vurdert til NOK 15 mill. Selskapet har også en rekke datterselskaper, hvor det i dag ikke

4 4 drives virksomhet. Den samlede verdien av disse selskaper er beskjeden. Disse virksomheter planlegges avviklet gjennom fusjon med morselskapet i løpet av Alpharma Inc. I 2006 gjennomgikk Alpharma en større strategiprosess for å definere fremtidige satsingsområder og mål. Fokus er å etablere selskapet som en ledende aktør innen området Specialty Pharmaceuticals. Det er iverksatt en rekke initiativ med tanke på å realisere denne målsettingen, herunder økt satsing på forskning og utvikling. Selskapet viste en betydelig omsetningsvekst i Som en følge av at selskapet helt på slutten av 2005 solgte sin generiske legemiddelvirksomhet, gir historiske tall for omsetning og resultat ikke grunnlag for sammenlikning. Sammenlikning er derfor mot proforma tall for Alpharmas omsetning ble USD 654 mill. (USD 554 mill. siste år) og resultat etter skatt ble USD 60 mill. (USD 62 mill. siste år). A.L. Industrier ASA solgte alle sine aksjer i selskapet 28. desember Mål og strategier A.L. Industriers opprinnelse var knyttet til aktivt engasjement i norsk farmasøytisk industri. Dette var styrende for selskapet i mer enn 100 år. Styret har ikke til hensikt å foreslå nye strategiske investeringer innenfor den industrielle sektoren. Som tidligere redegjort for, er det derfor styrets anbefaling at det vesentlige av selskapets likvide midler tilbakeføres til aksjonærene i Det fortsatte engasjementet og fokus vil være på å utvikle langsiktige planer for realisering av de verdier som ligger i eiendommen på Skøyen. Økonomiske resultater Konsernresultatet er satt opp etter norske regnskapsprinsipper (N GAAP). Etter regnskapsforskriftene skal konsernregnskapet også omfatte tall for Alpharma Inc. for den perioden vi har vært kontrollerende aksjonær. Virksomhet knyttet til Alpharma Inc. er således vist i konsernregnskapet som en enkelt linje resultat fra avviklet virksomhet. I balansen fremkommer ingen tall fra Alpharma Inc. siden A.L. Industrier solgte sine aksjer i selskapet før Konsernet viser et resultat på NOK 915,8 mill., herav tilhørende øvrige aksjonærer i Alpharma Inc., NOK 412,0 mill. Morselskapets regnskap viser et overskudd på NOK mill. før årsoppgjørsdisposisjoner. Dette overskuddet fremkommer etter inntektsføring av utbytte fra datterselskapet Wangs Fabrik AS med NOK mill. Av dette beløpet er NOK 145 mill. betinget av gjennomføring av kreditorvarsel i henhold til aksjelovens 8-1 før det kan utbetales til A.L. Industrier. Wangs Fabrik AS har imidlertid ikke eksterne kreditorer. Investering og finansiering Gjennom salg av aksjene i Alpharma Inc. er konsernet tilført mer enn NOK mill. Det er ikke gjennomført investeringer av betydning i noen av konsernets enheter i Finansiell risiko Selskapet har for tiden meget begrenset finansiell risiko. Selskapet er netto innskyter i bank og er således utsatt for rentesvingninger. Midlene er foreløpig plassert kortsiktig som bankinnskudd i norske banker. Arbeidsmiljø, ytre miljø og likestilling A.L. Industrier og datterselskapene driver ikke lenger noen industriell virksomhet. Selskapet har ved årsskiftet kun én ansatt. Arbeidsmiljøet bedømmes som godt. Kun i meget begrenset grad påvirker selskapets eiendomsdrift det ytre miljøet. Selskapet tilstreber likebehandling uavhengig av kjønn. Selskapets styre består av både kvinnelige og mannlige medlemmer. Det er ikke iverksatt konkrete tiltak for å sikre likestilling. Aksjekurs, utbytteog aksjonærpolitikk Gjennom året har aksjekursen i selskapet steget fra ca. NOK 60 til omkring NOK 100 ved årsskiftet. Dette er en naturlig konsekvens av at verdien av aksjene i Alpharma nå er synliggjort. Aksjene er fritt omsettelige, men det er fortsatt begrenset omsetning og svak likviditet i aksjen. Styret anbefaler at det i løpet av 2007 utbetales et utbytte på NOK 105 pr. aksje. Dette representerer det vesentlige av den frie likviditeten og en betydelig del av selskapets bokførte egenkapital ved

5 5 Øvre Voldgate 15, Oslo der bedriften holdt til fra 1913 til 1920 inngangen til året. NOK 90 pr. aksje foreslås utbetalt umiddelbart etter ordinær generalforsamling. Siden utbetalingen vil representere en så vesentlig del av selskapets egenkapital, må det i henhold til allmennaksjelovens bestemmelser utstedes kreditorvarsel før utbetaling av det resterende utbyttet på NOK 15 pr. aksje. Forventet utbetaling vil finne sted oktober/ november 2007, og vil tilfalle aksjonærer registrert på dette tidspunktet. Styret vil i god tid sørge for å informere om dato for det resterende utbyttet. Styret legger til grunn at selskapet, etter utdeling av årets utbytte, ikke vil være i posisjon til å betale løpende utbytter de nærmeste årene. Selskapet vil ha begrensede inntekter, og midler må reserveres for dekning av løpende kostnader. Den fremtidige utviklingen av eiendommene vil avgjøre når det igjen kan være rom for utbytte. Styret foreslår for generalforsamlingen at selskapet omdannes fra Allmennaksjeselskap (ASA) til Aksjeselskap (AS). Dette reflekterer at selskapets virksomhet i tiden fremover vil være av vesentlig mindre omfang enn tidligere og at det ikke vil være behov for tilførsel av ny egenkapital. Selskapets aksjer vil fortsatt være notert på Fondsmeglerforbundets A-Liste, være fritt omsettelige og registrert i Verdipapirsentralen. Årsresultat og disponeringer Årsresultat i A.L. Industrier ASA ble NOK mill., som foreslås disponert som følger Avsatt til ordinært utbytte NOK mill. Avsatt til betinget utbytte NOK 166 mill. Tatt fra annen egenkapital NOK 411 mill. Styrets forslag til utbytte overstiger den frie kapital etter aksjelovens krav. Dette innebærer at det må sendes kreditorvarsel før den siste delen av utbyttet lovlig kan utbetales. Styret vurderer at det er i aksjonærenes interesse å velge en slik løsning da dette vil gjøre det mulig å utbetale beløpet i 2007.

6 Anne-Karin Bråten Øivin Fjeldstad Jannik Lindbæk Einar A. Sissener Einar W. Sissener 6 Skøyen-eiendommen i dag Utsiktene fremover Selskapet vil gjennom 2007 primært arbeide med å identifisere, kartlegge og planlegge alternativer for fremtidig utvikling av Skøyen-eiendommen. Begivenheter etter regnskapsavslutning Styret har i henhold til fullmakt besluttet å fremme forslag om tilbakekjøp av inntil av selskapets egne aksjer. Tilbudsprisen er fastsatt til NOK 114 pr. aksje. Tilbudet er fremsatt med akseptfrist 4. juni Styret legger til grunn at aksjer som kjøpes tilbake, vil bli foreslått slettet. Oslo, 31. desember 2006/14. mai 2007 Styret i A.L. Industrier ASA Anne-Karin Bråten Øivin Fjeldstad Jannik Lindbæk Einar W. Sissener Styrets formann Einar A. Sissener Stein Aukner Daglig leder

7 7 Årsregnskap for 2006 A.L. Industrier ASA/A.L. Konsernet Resultatregnskap 8/12 Balanse pr. 31. desember 9/13 Kontantstrømoppstilling 11/15 Noter til regnskapene 1. Regnskapsprinsipper Driftsinntekter Resultat fra ikke videreførte virksomheter Finansiell markedsrisiko Driftskostnader Skatter Varige driftsmidler Betalingsmidler og plasseringer Egenkapital Pensjonsforpliktelser Rentebærende lån Pantstillelser Aksjer i datterselskaper Informasjon om aksjer og aksjonærer Erklæring vedr. avlønning av ledere 26 Revisors beretning 27 Vedtekter 28

8 Resultatregnskap A.L. Industrier ASA Beløp i NOK Note Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad (4 742) Sum driftskostnader (3 877) 8 Driftsresultat (4 596) Inntekt på investering i datterselskap Mottatt konsernbidrag Gevinst ved salg av selskap 3 Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnad til foretak i samme konsern (817) (819) Annen rentekostnad Annen finanskostnad (105) (319) Netto finansinntekter og andre poster Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad/(inntekt) på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt Årsresultat Opplysning om: Foreslått utbytte

9 Balanse A.L. Industrier ASA Beløp i NOK Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 6 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Kunst Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktig del av lån til foretak i samme konsern Fordringer foretak i samme konsern Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 Balanse A.L. Industrier ASA Beløp i NOK Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt 6 Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 11 Gjeld til foretak i samme konsern 11, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 11 Gjeld til foretak i samme konsern Betalbar skatt 6 Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 31. desember 2006/14. mai 2007 Styret i A.L. Industrier ASA Anne-Karin Bråten Øivin Fjeldstad Jannik Lindbæk Einar W. Sissener Styrets formann Einar A. Sissener Stein Aukner Daglig leder

11 Kontantstrømoppstilling A.L. Industrier ASA Beløp i NOK Kontantstrømmer til operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivning A.L. Chemy + Tap på fordringer Gevinst ved salg av boliger - Gevinst ved salg av selskaper +/- Urealisert valuta (gevinst)/tap (324) (918) - Betalt skatt + Avsatt pensjonskostnader (1 021) +/- Endring i andre kortsiktige fordringer ( ) 111 +/- Endring i annen kortsiktig gjeld (986) (7 743) +/- Endring i annet mellomværende datterselskaper (14 336) 438 Netto kontantstrøm fra/(til) operasjonelle aktiviteter (4 392) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investert i selskaper (16) Netto kontantstrøm fra/(til) investeringsaktiviteter 0 (16) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av nye kortsiktige lån/trukket kreditt 324 (34 453) Nedbetaling av lån fra kredittinstitusjon Innbetalt lån til datterselskap og tilknyttet selskap Lån til datterselskap 0 Egenkapital tilført datterselskaper Utbetalt utbytte (72 890) Utbetalt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag Netto kontantstrøm fra/(til) finansieringsaktiviteter ( ) Sum økning (reduksjon) i betalingsmidler og plasseringer (2 957) (21 234) Betalingsmidler og plasseringer pr Betalingsmidler og plasseringer pr

12 Resultatregnskap A.L. Konsernet Beløp i NOK Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Beholdningsendring varer under tilv. og ferdig tilv.varer (30) Lønnskostnad Avskrivning og amortisering Nedskrivning 171 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat (31 853) (5 608) Inntekt på investeringer Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad (1 327) (1 015) Annen finanskostnad (91) (432) Netto finanskostnader og andre poster (876) 597 Ordinært resultat før skattekostnad (32 729) (5 011) Skattekostnad/(inntekt) på ordinært resultat (86 878) Ordinært resultat (35 094) Resultat fra ikke videreførte virksomheter Skattekostnad/(inntekt) på resultat fra ikke videreførte virksomheter 3, (52 823) Årsresultat Andre aksjonærers andel A.L. Industriers andel Resultat pr. aksje i kroner 29,26 19,22

13 Balanse A.L. Konsernet Beløp i NOK Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler fra ikke videreførte virksomheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner, driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Varige driftsmidler fra ikke videreførte virksomheter Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer Finansielle anleggsmidler fra ikke videreførte virksomheter Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer 155 Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer 161 (1 583) Bankinnskudd og kontanter Omløpsmidler fra ikke videreførte virksomheter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

14 Balanse A.L. Konsernet Beløp i NOK Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Selskapskapital Egne aksjer 9 (124) (124) Sum innskutt egenkapital Omregningsdifferanser 9 (6 449) ( ) 14 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Andre aksjonærers kapital fra ikke videreført virksomhet Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser og andre ytelser Andre avsetninger for forpliktelser Avsetning for forpliktelser fra ikke videreførte virksomheter Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld fra ikke videreførte virksomheter Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Første års avdrag langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 11 Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld fra ikke videreførte virksomheter Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 31. desember 2006/14. mai 2007 Styret i A.L. Industrier ASA Anne-Karin Bråten Øivin Fjeldstad Jannik Lindbæk Einar W. Sissener Styrets formann Einar A. Sissener Stein Aukner Daglig leder

15 Kontantstrømoppstilling A.L. Konsernet Beløp i NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinære avskrivninger Andre av- og nedskrivninger Endring utsatt skatt 0 0 Gevinst ved salg av eiendom 0 0 Gevinst ved salg av selskaper og immaterielle eiendeler ( ) 0 Renteavsetning på konvertibelt obligasjonslån 0 0 Skattefordel aksjeopsjoner 0 0 Tap ved tidlig nedbetaling av lån 0 0 Konverteringskostnader obligasjonslån 0 0 Endring i kundefordringer 0 0 Endring i andre kortsiktige fordringer (15 185) 111 Endring i varelager (155) 0 Endring i leverandørgjeld, annen kortsiktig gjeld og betalbar skatt (12 544) Annet, inkl. netto endring ikke videreført virksomhet ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (5 937) Kontantstrømmer til investeringsaktiviteter 0 0 Kjøp av ny virksomhet og immaterielle eiendeler 0 0 Salg av eiendom 0 0 Salg av selskaper og immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter Kontantstrømmer til finansieringsaktiviteter Opptak av nye lån 324 (34 453) Salg av konvertibelt obligasjonslån 0 0 Nedbetaling av gjeld Ansattes aksjeopsjons- og aksjekjøpsplaner 0 0 Utbetalt utbytte 0 (72 890) Utbytte til andre aksjonærer 0 0 Netto kontantstrøm fra/(til) finansieringsaktiviteter ( ) Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Skatteeffekt av valutakursendringer på konsernmellomværende Netto kontantstrøm til valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (84) (4 430) Sum økning (reduksjon) i betalingsmidler og plasseringer (23 981) Betalingsmidler og plasseringer pr Betalingsmidler og plasseringer pr

16 1. Regnskapsprinsipper Regnskapet til A.L. Industrier ASA med datterselskaper (A.L. Konsernet) er utarbeidet i henhold til norsk lov og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet inneholder regnskapene for morselskapet A.L. Industrier og dets norske og utenlandske datterselskaper slik det fremgår av note 15. Valutakontrakter A.L. Industrier og datterselskapene inngår fra tid til annen valutakontrakter for å kjøpe og selge visse kontantstrømmer i utenlandsk valuta og som valutakurssikring for forpliktelser i utenlandsk valuta. Valutakontrakter som ikke kan oppfattes som kurssikring, er bokført som valutatransaksjoner. Fordringer og gjeld som er sikret med valutaterminkontrakter, er vurdert til terminkurs med unntak av renteelement som blir bokført som renteinntekt eller rentekostnad ved oppgjør av kontrakten. 16 Andre aksjonærers andel av årets resultat er beregnet av resultat etter skatt. Alle poster i resultatregnskapet inkluderer dermed andre aksjonærers andel. I balansen er andre aksjonærers kapital vist som en del av egenkapitalen. Eiendeler og gjeld inkluderer således andre aksjonærers andel. Pr var det ingen minoritetsinteresser i konsernet. Omregning av regnskaper i utenlandsk valuta Ved omregning av regnskapene til utenlandske datterselskaper er balanseposter omregnet til kursen ved årets slutt og resultatposter omregnet etter gjennomsnittskurs for året. Salget av Alpharma i desember 2006 er omregnet til dagskurs på transaksjonsdagen. Endring i konsernets egenkapital som følge av omregningsdifferanser, føres direkte mot egenkapitalen. Kursendringer på lån opptatt for å sikre investeringer i datterselskaper, samt kursendringer på langsiktig konsernintern finansiering, føres også mot egenkapitalen. Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Det er nedenfor redegjort for poster som vurderes etter andre regler. Transaksjoner i fremmed valuta Løpende forretningstransaksjoner i utenlandsk valuta er registrert i lokal valuta til kursen på transaksjonsdatoen. Differanser mellom kursen på transaksjonsdato og senere oppgjørsdato er rapportert som kursgevinst eller kurstap i resultatregnskapet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er bokført til historisk kostpris etter fradrag for akkumulerte avskrivninger. Ved varig verdifall foretas nedskrivning til virkelig verdi. Tillegg, vesentlige fornyelser og forbedringer er aktivert, mens utgifter til repara-sjoner og vedlikehold er kostnadsført. Ved salg eller utrangering av driftsmidler fjernes kostpris samt tilhørende akkumulerte avskrivninger. Gevinst og tap tas med som driftsinntekt og driftskostnad. Avskrivning av varige driftsmidler skjer lineært over driftsmidlets økonomiske levetid: Bygninger år Bygningsmessige påkostninger år Maskiner og utstyr 2 20 år Fordringer Utestående fordringer er medtatt i regnskapet til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet er den periodiserte skatten knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt. Ved bruk av egenkapitalmetoden som vurderingsprinsipp for eierandeler i selskaper som er egne skattesubjekter, er resultatandelen allerede fratrukket skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel i balansen er beregnet etter nominell skattesats på basis av samtlige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier av eiendeler og gjeld samt ligningmessige underskudd o.l. til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. I balansen er betalbar skatt klassifisert som kortsiktig gjeld, netto utsatt skatt som langsiktig gjeld og netto utsatt skattefordel som immaterielle eiendeler. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er satt opp i tråd med NRS, og det er den indirekte modellen som er benyttet.

17 2. Driftsinntekter A.L. Industriers driftsinntekter utgjør NOK 0,2 mill. som utelukkende består av leieinntekter (2005: NOK 0,2 mill.) A.L. Finans' driftsinntekter på NOK 2,4 mill. består av leieinntekter for parkeringsplasser i Harbitzalléen Resultat fra ikke videreførte virksomheter Konsernet solgte i desember 2006 sin andel i Alpharma Inc. for USD 303 mill. Resultat og balansetall for det solgte selskapet er reklassifisert som ikke videreførte virksomheter. Netto resultat fra selskapene i 2006 og 2005 er tatt med som resultat fra ikke videreførte virksomheter sammen med nettogevinsten ved salgene. Bokført verdi av eiendeler og gjeld er tatt med på egne linjer i balansen pr Den følgende tabellen viser hvilke tall fra de solgte virksomhetene som er tatt med som ikke videreførte virksomheter: 17 Beløp i NOK Resultat Driftsinntekter Driftsresultat Gevinst ved salg av virksomhet Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ( ) Gevinst ved salg av aksjer i Alpharma Inc Resultat fra ikke videreførte virksomheter Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gevinsten ved salget av Alpharma-aksjene fremkommer i konsernregnskapet som differansen mellom salgssum og vår andel av Alpharmas bokførte egenkapital.

18 4. Finansiell markedsrisiko Finansielle instrumenter A.L. Industrier og datterselskapene bruker for tiden følgende finansielle instrumenter: Finansielle instrumenter Bruk Formål Valutaterminkontrakter Fra tid til annen Inngått for å selge eller kjøpe kontantstrømmer i utenlandsk valuta Renteavtaler Fra tid til annen Inngått for å sette rentesatsen som betales for langsiktige lån med flytende rente for en bestemt periode 18 Konsernet hadde 31. desember 2006 utestående valutaterminkontrakter til en samlet nominell verdi på NOK 1,8 mrd. (2005: NOK 858,5 mill.). Kontraktene pr er knyttet til sikring av salgsprovenyet i forbindelse med salget av aksjene i Alpharma. Avtalene er inngått med større finansinstitusjoner. Ledelsen mener at risikoen for å pådra seg tap i sammenheng med kredittrisiko er liten. Markedsverdi av finansielle instrumenter For betalingsmidler, plasseringer og kortsiktig gjeld, er bokført beløp ansett som et rimelig anslag for markedsverdien da disse postene har kortsiktig løpetid. Bokført verdi av langsiktige lån ligger nær opp til markedsverdien fordi den underliggende gjelden har flytende rente som stadig er gjenstand for reprising. 5. Driftskostnader A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Beløp i NOK Lønnskostnad: Lønninger Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 1 1 Annen driftskostnad: Fremmedytelser Tap på fordringer (377) - Innkommet på tidl. nedsk. fordring (350) (13 177) Annet Sum andre driftskostnader (4 742) Fremmedytelser omfatter honorar og andre kostnader knyttet til bistand ved salg av aksjene i Alpharma Inc. Til styrehonorar er det for 2006 avsatt NOK Dette reflekterer både forslag om regulering av nivåer på løpende styrehonorarer, og engangsgodtgjørelse for særlig arbeidskrevende styrearbeid i Styreleders honorar foreslås til NOK , i tillegg innberettes NOK i 2006 som fordel knyttet til leie av bolig. Daglig leder har mottatt en godtgjørelse på NOK Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT

Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT 2013 Innhold: Høydepunkter 3 Nøkkeltall 3 Historikk 4 Selskapets visjon 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Noter 11 Revisors beretning 17 Selskapskart

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2001

Årsberetning og regnskap 2001 Årsberetning og regnskap 2001 Innhold Huntonit ferdigmalte veggplater Innledning ved adm. direktør 3 Konsernets formål, strategi og vedtekter 5 Finansielle hovedtall 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer