A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler."

Transkript

1 Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds A-liste. Selskapet har ca. 500 aksjonærer. 1 Høydepunkter Salg av våre aksjer i Alpharma Inc. markerte slutten på et mer enn 100 års engasjement i farmasøytisk industri Salget medførte en gevinst på NOK mill. Styret foreslår et utbytte på NOK 105 pr. aksje Skøyen-eiendommen i 1920 Historikk Apothekernes Laboratorium for Specialpræparater (A.L.) ble grunnlagt i Kristiania (Oslo) 8. juni Blant selskapets grunnleggere var bestefar til dagens styreformann, Einar W. Sissener. A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. I 1996 ble den industrielle virksomheten overført til datterselskapet Alpharma Inc., som ble børsnotert i USA. Holdingselskapet tok navnet A.L. Industrier. Frem til slutten av 2006 var selskapet den kontrollerende aksjonær i det amerikanske børsnoterte farmasiselskapet Alpharma Inc. I desember 2006 solgte A.L. Industrier alle sine aksjer i Alpharma og er etter dette ikke lenger direkte involvert i farmasøytisk industri. Den gjenværende virksomheten er knyttet til forvaltning av selskapets eiendommer på Skøyen i Oslo.

2 2 Årsberetning for 2006 Salg av aksjer i Alpharma Inc. Mot slutten av 2005 startet styret en grundig strategisk vurdering av selskapets fremtidige engasjement i Alpharma Inc. Forestående endringer i Alpharmas ledelse og styre bidro til en erkjennelse av at det ikke lenger var naturlig eller hensiktsmessig for A.L. Industrier å ha det vesentlige av sine aktiva knyttet til en enkeltstående industriell virksomhet. Det ble derfor iverksatt prosesser for å realisere våre aksjer. Denne utviklingen signaliserte styret til aksjonærene gjennom Årsrapporten for 2005, ved presentasjonen under den ordinære generalforsamlingen 26. juni 2006 og senere i meldinger til aksjonærene gjennom Styret engasjerte tidlig J. P. Morgan Inc. til å bistå i forbindelse med utredninger, verdivurderinger, løsningsvalg og kontakter mot aktuelle kjøpere. Det ble etablert kontakt og gjennomført samtaler og forhandlinger med mulige kjøpere av våre stemmesterke B-aksjer i Alpharma, herunder så vel industrielle som finansielle interessenter, gjennom våren og sommeren Etter skiftet av konsernsjef i Alpharma Inc., som ble gjennomført 1. juli 2006, ble det utover høsten klart at et tilbakekjøp av våre aksjer kunne være et aktuelt strategisk grep for Alpharma. Det ble derfor innledet forhandlinger med selskapet høsten Under forhandlingene besluttet Alpharma på eget initiativ å opprette en stockholder protection plan, hvilket klart sikret deres innflytelse på enhver prosess fra vår side vedrørende salg av aksjer. Forhandlingene munnet ut i en avtale om kontantsalg av samtlige B-aksjer i Alpharma Inc. for en fast pris på USD 25,50 pr. aksje. Denne prisen representerte en merverdi i forhold til markedskurs i perioden forut for kontraktsinngåelse. Avtalen inneholder også en rett for A.L. Industrier ASA til en etterbetaling dersom det i perioden frem til gjennomføres eller offentlig gjøres et anbefalt oppkjøpsbud på Alpharma til pris som ligger over USD 25,50 pr. aksje. Salgsavtalen ble fremlagt for ekstraordinær generalforsamling 28. desember 2006 og ble enstemmig godkjent. Salgsvederlaget på USD 303 mill. ble betalt oss dagen etter, 29. desember. Beløpet ble umiddelbart sikret mot norske kroner og NOK mill. tatt hjem til Norge den 10. januar Salget medførte en gevinst i konsernregnskapet på NOK mill. Styret er tilfreds med løsningen og med at Alpharma Inc. kan fortsette sin utvikling innen Specialty Pharmaceuticals som et solid og uavhengig selskap. Styret vil fremover arbeide med løsninger for tilbakeføring av de frigjorte verdier til våre aksjonærer. Virksomhet A.L. Industrier ASA er et allmennaksjeselskap med kontor i Oslo. Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på A-aksjer og B-aksjer, hver pålydende NOK 1. Aksjene er fritt omsettelige, notert på Norges Fondsmeglerforbunds A-liste og registrert i Verdipapirsentralen. Selskapet har ca. 500 aksjonærer. Etter salget av våre aksjer i Alpharma Inc., er vesentlige verdier frigjort, og konsernet hadde pr. 31. desember 2006 samlede bankinnskudd på NOK mill. Total ekstern rentebærende og annen gjeld i konsernet utgjør NOK 66 mill. Virksomheten er nå i hovedsak knyttet til forvaltning av eiendommer i Oslo. Selskapet

3 3 eier totalt 25,8 mål tomt og et areal på ca m 2 på Skøyen. Området er et av de større samlede tomteområder sentralt i Oslo og representerer på lang sikt store utbyggingsmuligheter og fremtidige verdier. Nåværende bygningsmasse består av en rekke bygg for kontor og produksjonsvirksomhet. Hele anlegget er leid bort til Alpharma AS på langsiktig kontrakt. Den faste kontraktsperioden løper til og med Leietager dekker alle løpende kostnader og betaler en leie på USD 1 pr. år. Alpharma har gjennom opsjoner mulighet til å forlenge leieperioden med fire 5-års perioder til markedsleie. I tillegg leier Alpharma AS en tilgrensende ubebygget tomt. Leieavtalen løper i utgangspunktet parallelt med hovedavtalen, men kan sies opp med 24 måneders gjensidig varsel. Selskapet betaler en fast leie på NOK 2,4 mill. i den avtalte leieperioden. Tomtene er delvis uregulert, delvis regulert for kontor, industri og lager. Det foreligger i dag ingen signaler fra leietager vedrørende deres fremtidige disponering av området. I tillegg til eiendommen på Skøyen, eier selskapet en boligeiendom i Oslo og ca. 130 mål råtomt ved Elverum. Det forventes at disse aktiva vil bli realisert i løpet av inneværende år. Opp gjennom årene har A.L. Industrier ASA investert i kunst. Denne kunsten er i hovedsak lokalisert i våre eiendommer og bidrar til et positivt og inspirerende arbeidsmiljø. Den samlede verdien av vår kunstsamling er vurdert til NOK 15 mill. Selskapet har også en rekke datterselskaper, hvor det i dag ikke

4 4 drives virksomhet. Den samlede verdien av disse selskaper er beskjeden. Disse virksomheter planlegges avviklet gjennom fusjon med morselskapet i løpet av Alpharma Inc. I 2006 gjennomgikk Alpharma en større strategiprosess for å definere fremtidige satsingsområder og mål. Fokus er å etablere selskapet som en ledende aktør innen området Specialty Pharmaceuticals. Det er iverksatt en rekke initiativ med tanke på å realisere denne målsettingen, herunder økt satsing på forskning og utvikling. Selskapet viste en betydelig omsetningsvekst i Som en følge av at selskapet helt på slutten av 2005 solgte sin generiske legemiddelvirksomhet, gir historiske tall for omsetning og resultat ikke grunnlag for sammenlikning. Sammenlikning er derfor mot proforma tall for Alpharmas omsetning ble USD 654 mill. (USD 554 mill. siste år) og resultat etter skatt ble USD 60 mill. (USD 62 mill. siste år). A.L. Industrier ASA solgte alle sine aksjer i selskapet 28. desember Mål og strategier A.L. Industriers opprinnelse var knyttet til aktivt engasjement i norsk farmasøytisk industri. Dette var styrende for selskapet i mer enn 100 år. Styret har ikke til hensikt å foreslå nye strategiske investeringer innenfor den industrielle sektoren. Som tidligere redegjort for, er det derfor styrets anbefaling at det vesentlige av selskapets likvide midler tilbakeføres til aksjonærene i Det fortsatte engasjementet og fokus vil være på å utvikle langsiktige planer for realisering av de verdier som ligger i eiendommen på Skøyen. Økonomiske resultater Konsernresultatet er satt opp etter norske regnskapsprinsipper (N GAAP). Etter regnskapsforskriftene skal konsernregnskapet også omfatte tall for Alpharma Inc. for den perioden vi har vært kontrollerende aksjonær. Virksomhet knyttet til Alpharma Inc. er således vist i konsernregnskapet som en enkelt linje resultat fra avviklet virksomhet. I balansen fremkommer ingen tall fra Alpharma Inc. siden A.L. Industrier solgte sine aksjer i selskapet før Konsernet viser et resultat på NOK 915,8 mill., herav tilhørende øvrige aksjonærer i Alpharma Inc., NOK 412,0 mill. Morselskapets regnskap viser et overskudd på NOK mill. før årsoppgjørsdisposisjoner. Dette overskuddet fremkommer etter inntektsføring av utbytte fra datterselskapet Wangs Fabrik AS med NOK mill. Av dette beløpet er NOK 145 mill. betinget av gjennomføring av kreditorvarsel i henhold til aksjelovens 8-1 før det kan utbetales til A.L. Industrier. Wangs Fabrik AS har imidlertid ikke eksterne kreditorer. Investering og finansiering Gjennom salg av aksjene i Alpharma Inc. er konsernet tilført mer enn NOK mill. Det er ikke gjennomført investeringer av betydning i noen av konsernets enheter i Finansiell risiko Selskapet har for tiden meget begrenset finansiell risiko. Selskapet er netto innskyter i bank og er således utsatt for rentesvingninger. Midlene er foreløpig plassert kortsiktig som bankinnskudd i norske banker. Arbeidsmiljø, ytre miljø og likestilling A.L. Industrier og datterselskapene driver ikke lenger noen industriell virksomhet. Selskapet har ved årsskiftet kun én ansatt. Arbeidsmiljøet bedømmes som godt. Kun i meget begrenset grad påvirker selskapets eiendomsdrift det ytre miljøet. Selskapet tilstreber likebehandling uavhengig av kjønn. Selskapets styre består av både kvinnelige og mannlige medlemmer. Det er ikke iverksatt konkrete tiltak for å sikre likestilling. Aksjekurs, utbytteog aksjonærpolitikk Gjennom året har aksjekursen i selskapet steget fra ca. NOK 60 til omkring NOK 100 ved årsskiftet. Dette er en naturlig konsekvens av at verdien av aksjene i Alpharma nå er synliggjort. Aksjene er fritt omsettelige, men det er fortsatt begrenset omsetning og svak likviditet i aksjen. Styret anbefaler at det i løpet av 2007 utbetales et utbytte på NOK 105 pr. aksje. Dette representerer det vesentlige av den frie likviditeten og en betydelig del av selskapets bokførte egenkapital ved

5 5 Øvre Voldgate 15, Oslo der bedriften holdt til fra 1913 til 1920 inngangen til året. NOK 90 pr. aksje foreslås utbetalt umiddelbart etter ordinær generalforsamling. Siden utbetalingen vil representere en så vesentlig del av selskapets egenkapital, må det i henhold til allmennaksjelovens bestemmelser utstedes kreditorvarsel før utbetaling av det resterende utbyttet på NOK 15 pr. aksje. Forventet utbetaling vil finne sted oktober/ november 2007, og vil tilfalle aksjonærer registrert på dette tidspunktet. Styret vil i god tid sørge for å informere om dato for det resterende utbyttet. Styret legger til grunn at selskapet, etter utdeling av årets utbytte, ikke vil være i posisjon til å betale løpende utbytter de nærmeste årene. Selskapet vil ha begrensede inntekter, og midler må reserveres for dekning av løpende kostnader. Den fremtidige utviklingen av eiendommene vil avgjøre når det igjen kan være rom for utbytte. Styret foreslår for generalforsamlingen at selskapet omdannes fra Allmennaksjeselskap (ASA) til Aksjeselskap (AS). Dette reflekterer at selskapets virksomhet i tiden fremover vil være av vesentlig mindre omfang enn tidligere og at det ikke vil være behov for tilførsel av ny egenkapital. Selskapets aksjer vil fortsatt være notert på Fondsmeglerforbundets A-Liste, være fritt omsettelige og registrert i Verdipapirsentralen. Årsresultat og disponeringer Årsresultat i A.L. Industrier ASA ble NOK mill., som foreslås disponert som følger Avsatt til ordinært utbytte NOK mill. Avsatt til betinget utbytte NOK 166 mill. Tatt fra annen egenkapital NOK 411 mill. Styrets forslag til utbytte overstiger den frie kapital etter aksjelovens krav. Dette innebærer at det må sendes kreditorvarsel før den siste delen av utbyttet lovlig kan utbetales. Styret vurderer at det er i aksjonærenes interesse å velge en slik løsning da dette vil gjøre det mulig å utbetale beløpet i 2007.

6 Anne-Karin Bråten Øivin Fjeldstad Jannik Lindbæk Einar A. Sissener Einar W. Sissener 6 Skøyen-eiendommen i dag Utsiktene fremover Selskapet vil gjennom 2007 primært arbeide med å identifisere, kartlegge og planlegge alternativer for fremtidig utvikling av Skøyen-eiendommen. Begivenheter etter regnskapsavslutning Styret har i henhold til fullmakt besluttet å fremme forslag om tilbakekjøp av inntil av selskapets egne aksjer. Tilbudsprisen er fastsatt til NOK 114 pr. aksje. Tilbudet er fremsatt med akseptfrist 4. juni Styret legger til grunn at aksjer som kjøpes tilbake, vil bli foreslått slettet. Oslo, 31. desember 2006/14. mai 2007 Styret i A.L. Industrier ASA Anne-Karin Bråten Øivin Fjeldstad Jannik Lindbæk Einar W. Sissener Styrets formann Einar A. Sissener Stein Aukner Daglig leder

7 7 Årsregnskap for 2006 A.L. Industrier ASA/A.L. Konsernet Resultatregnskap 8/12 Balanse pr. 31. desember 9/13 Kontantstrømoppstilling 11/15 Noter til regnskapene 1. Regnskapsprinsipper Driftsinntekter Resultat fra ikke videreførte virksomheter Finansiell markedsrisiko Driftskostnader Skatter Varige driftsmidler Betalingsmidler og plasseringer Egenkapital Pensjonsforpliktelser Rentebærende lån Pantstillelser Aksjer i datterselskaper Informasjon om aksjer og aksjonærer Erklæring vedr. avlønning av ledere 26 Revisors beretning 27 Vedtekter 28

8 Resultatregnskap A.L. Industrier ASA Beløp i NOK Note Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad (4 742) Sum driftskostnader (3 877) 8 Driftsresultat (4 596) Inntekt på investering i datterselskap Mottatt konsernbidrag Gevinst ved salg av selskap 3 Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnad til foretak i samme konsern (817) (819) Annen rentekostnad Annen finanskostnad (105) (319) Netto finansinntekter og andre poster Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad/(inntekt) på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt Årsresultat Opplysning om: Foreslått utbytte

9 Balanse A.L. Industrier ASA Beløp i NOK Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 6 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Kunst Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktig del av lån til foretak i samme konsern Fordringer foretak i samme konsern Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 Balanse A.L. Industrier ASA Beløp i NOK Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt 6 Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 11 Gjeld til foretak i samme konsern 11, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 11 Gjeld til foretak i samme konsern Betalbar skatt 6 Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 31. desember 2006/14. mai 2007 Styret i A.L. Industrier ASA Anne-Karin Bråten Øivin Fjeldstad Jannik Lindbæk Einar W. Sissener Styrets formann Einar A. Sissener Stein Aukner Daglig leder

11 Kontantstrømoppstilling A.L. Industrier ASA Beløp i NOK Kontantstrømmer til operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivning A.L. Chemy + Tap på fordringer Gevinst ved salg av boliger - Gevinst ved salg av selskaper +/- Urealisert valuta (gevinst)/tap (324) (918) - Betalt skatt + Avsatt pensjonskostnader (1 021) +/- Endring i andre kortsiktige fordringer ( ) 111 +/- Endring i annen kortsiktig gjeld (986) (7 743) +/- Endring i annet mellomværende datterselskaper (14 336) 438 Netto kontantstrøm fra/(til) operasjonelle aktiviteter (4 392) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investert i selskaper (16) Netto kontantstrøm fra/(til) investeringsaktiviteter 0 (16) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av nye kortsiktige lån/trukket kreditt 324 (34 453) Nedbetaling av lån fra kredittinstitusjon Innbetalt lån til datterselskap og tilknyttet selskap Lån til datterselskap 0 Egenkapital tilført datterselskaper Utbetalt utbytte (72 890) Utbetalt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag Netto kontantstrøm fra/(til) finansieringsaktiviteter ( ) Sum økning (reduksjon) i betalingsmidler og plasseringer (2 957) (21 234) Betalingsmidler og plasseringer pr Betalingsmidler og plasseringer pr

12 Resultatregnskap A.L. Konsernet Beløp i NOK Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Beholdningsendring varer under tilv. og ferdig tilv.varer (30) Lønnskostnad Avskrivning og amortisering Nedskrivning 171 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat (31 853) (5 608) Inntekt på investeringer Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad (1 327) (1 015) Annen finanskostnad (91) (432) Netto finanskostnader og andre poster (876) 597 Ordinært resultat før skattekostnad (32 729) (5 011) Skattekostnad/(inntekt) på ordinært resultat (86 878) Ordinært resultat (35 094) Resultat fra ikke videreførte virksomheter Skattekostnad/(inntekt) på resultat fra ikke videreførte virksomheter 3, (52 823) Årsresultat Andre aksjonærers andel A.L. Industriers andel Resultat pr. aksje i kroner 29,26 19,22

13 Balanse A.L. Konsernet Beløp i NOK Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler fra ikke videreførte virksomheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner, driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Varige driftsmidler fra ikke videreførte virksomheter Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer Finansielle anleggsmidler fra ikke videreførte virksomheter Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer 155 Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer 161 (1 583) Bankinnskudd og kontanter Omløpsmidler fra ikke videreførte virksomheter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

14 Balanse A.L. Konsernet Beløp i NOK Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Selskapskapital Egne aksjer 9 (124) (124) Sum innskutt egenkapital Omregningsdifferanser 9 (6 449) ( ) 14 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Andre aksjonærers kapital fra ikke videreført virksomhet Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser og andre ytelser Andre avsetninger for forpliktelser Avsetning for forpliktelser fra ikke videreførte virksomheter Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld fra ikke videreførte virksomheter Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Første års avdrag langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 11 Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld fra ikke videreførte virksomheter Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 31. desember 2006/14. mai 2007 Styret i A.L. Industrier ASA Anne-Karin Bråten Øivin Fjeldstad Jannik Lindbæk Einar W. Sissener Styrets formann Einar A. Sissener Stein Aukner Daglig leder

15 Kontantstrømoppstilling A.L. Konsernet Beløp i NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinære avskrivninger Andre av- og nedskrivninger Endring utsatt skatt 0 0 Gevinst ved salg av eiendom 0 0 Gevinst ved salg av selskaper og immaterielle eiendeler ( ) 0 Renteavsetning på konvertibelt obligasjonslån 0 0 Skattefordel aksjeopsjoner 0 0 Tap ved tidlig nedbetaling av lån 0 0 Konverteringskostnader obligasjonslån 0 0 Endring i kundefordringer 0 0 Endring i andre kortsiktige fordringer (15 185) 111 Endring i varelager (155) 0 Endring i leverandørgjeld, annen kortsiktig gjeld og betalbar skatt (12 544) Annet, inkl. netto endring ikke videreført virksomhet ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (5 937) Kontantstrømmer til investeringsaktiviteter 0 0 Kjøp av ny virksomhet og immaterielle eiendeler 0 0 Salg av eiendom 0 0 Salg av selskaper og immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter Kontantstrømmer til finansieringsaktiviteter Opptak av nye lån 324 (34 453) Salg av konvertibelt obligasjonslån 0 0 Nedbetaling av gjeld Ansattes aksjeopsjons- og aksjekjøpsplaner 0 0 Utbetalt utbytte 0 (72 890) Utbytte til andre aksjonærer 0 0 Netto kontantstrøm fra/(til) finansieringsaktiviteter ( ) Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Skatteeffekt av valutakursendringer på konsernmellomværende Netto kontantstrøm til valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (84) (4 430) Sum økning (reduksjon) i betalingsmidler og plasseringer (23 981) Betalingsmidler og plasseringer pr Betalingsmidler og plasseringer pr

16 1. Regnskapsprinsipper Regnskapet til A.L. Industrier ASA med datterselskaper (A.L. Konsernet) er utarbeidet i henhold til norsk lov og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet inneholder regnskapene for morselskapet A.L. Industrier og dets norske og utenlandske datterselskaper slik det fremgår av note 15. Valutakontrakter A.L. Industrier og datterselskapene inngår fra tid til annen valutakontrakter for å kjøpe og selge visse kontantstrømmer i utenlandsk valuta og som valutakurssikring for forpliktelser i utenlandsk valuta. Valutakontrakter som ikke kan oppfattes som kurssikring, er bokført som valutatransaksjoner. Fordringer og gjeld som er sikret med valutaterminkontrakter, er vurdert til terminkurs med unntak av renteelement som blir bokført som renteinntekt eller rentekostnad ved oppgjør av kontrakten. 16 Andre aksjonærers andel av årets resultat er beregnet av resultat etter skatt. Alle poster i resultatregnskapet inkluderer dermed andre aksjonærers andel. I balansen er andre aksjonærers kapital vist som en del av egenkapitalen. Eiendeler og gjeld inkluderer således andre aksjonærers andel. Pr var det ingen minoritetsinteresser i konsernet. Omregning av regnskaper i utenlandsk valuta Ved omregning av regnskapene til utenlandske datterselskaper er balanseposter omregnet til kursen ved årets slutt og resultatposter omregnet etter gjennomsnittskurs for året. Salget av Alpharma i desember 2006 er omregnet til dagskurs på transaksjonsdagen. Endring i konsernets egenkapital som følge av omregningsdifferanser, føres direkte mot egenkapitalen. Kursendringer på lån opptatt for å sikre investeringer i datterselskaper, samt kursendringer på langsiktig konsernintern finansiering, føres også mot egenkapitalen. Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Det er nedenfor redegjort for poster som vurderes etter andre regler. Transaksjoner i fremmed valuta Løpende forretningstransaksjoner i utenlandsk valuta er registrert i lokal valuta til kursen på transaksjonsdatoen. Differanser mellom kursen på transaksjonsdato og senere oppgjørsdato er rapportert som kursgevinst eller kurstap i resultatregnskapet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er bokført til historisk kostpris etter fradrag for akkumulerte avskrivninger. Ved varig verdifall foretas nedskrivning til virkelig verdi. Tillegg, vesentlige fornyelser og forbedringer er aktivert, mens utgifter til repara-sjoner og vedlikehold er kostnadsført. Ved salg eller utrangering av driftsmidler fjernes kostpris samt tilhørende akkumulerte avskrivninger. Gevinst og tap tas med som driftsinntekt og driftskostnad. Avskrivning av varige driftsmidler skjer lineært over driftsmidlets økonomiske levetid: Bygninger år Bygningsmessige påkostninger år Maskiner og utstyr 2 20 år Fordringer Utestående fordringer er medtatt i regnskapet til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet er den periodiserte skatten knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt. Ved bruk av egenkapitalmetoden som vurderingsprinsipp for eierandeler i selskaper som er egne skattesubjekter, er resultatandelen allerede fratrukket skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel i balansen er beregnet etter nominell skattesats på basis av samtlige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier av eiendeler og gjeld samt ligningmessige underskudd o.l. til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. I balansen er betalbar skatt klassifisert som kortsiktig gjeld, netto utsatt skatt som langsiktig gjeld og netto utsatt skattefordel som immaterielle eiendeler. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er satt opp i tråd med NRS, og det er den indirekte modellen som er benyttet.

17 2. Driftsinntekter A.L. Industriers driftsinntekter utgjør NOK 0,2 mill. som utelukkende består av leieinntekter (2005: NOK 0,2 mill.) A.L. Finans' driftsinntekter på NOK 2,4 mill. består av leieinntekter for parkeringsplasser i Harbitzalléen Resultat fra ikke videreførte virksomheter Konsernet solgte i desember 2006 sin andel i Alpharma Inc. for USD 303 mill. Resultat og balansetall for det solgte selskapet er reklassifisert som ikke videreførte virksomheter. Netto resultat fra selskapene i 2006 og 2005 er tatt med som resultat fra ikke videreførte virksomheter sammen med nettogevinsten ved salgene. Bokført verdi av eiendeler og gjeld er tatt med på egne linjer i balansen pr Den følgende tabellen viser hvilke tall fra de solgte virksomhetene som er tatt med som ikke videreførte virksomheter: 17 Beløp i NOK Resultat Driftsinntekter Driftsresultat Gevinst ved salg av virksomhet Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ( ) Gevinst ved salg av aksjer i Alpharma Inc Resultat fra ikke videreførte virksomheter Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gevinsten ved salget av Alpharma-aksjene fremkommer i konsernregnskapet som differansen mellom salgssum og vår andel av Alpharmas bokførte egenkapital.

18 4. Finansiell markedsrisiko Finansielle instrumenter A.L. Industrier og datterselskapene bruker for tiden følgende finansielle instrumenter: Finansielle instrumenter Bruk Formål Valutaterminkontrakter Fra tid til annen Inngått for å selge eller kjøpe kontantstrømmer i utenlandsk valuta Renteavtaler Fra tid til annen Inngått for å sette rentesatsen som betales for langsiktige lån med flytende rente for en bestemt periode 18 Konsernet hadde 31. desember 2006 utestående valutaterminkontrakter til en samlet nominell verdi på NOK 1,8 mrd. (2005: NOK 858,5 mill.). Kontraktene pr er knyttet til sikring av salgsprovenyet i forbindelse med salget av aksjene i Alpharma. Avtalene er inngått med større finansinstitusjoner. Ledelsen mener at risikoen for å pådra seg tap i sammenheng med kredittrisiko er liten. Markedsverdi av finansielle instrumenter For betalingsmidler, plasseringer og kortsiktig gjeld, er bokført beløp ansett som et rimelig anslag for markedsverdien da disse postene har kortsiktig løpetid. Bokført verdi av langsiktige lån ligger nær opp til markedsverdien fordi den underliggende gjelden har flytende rente som stadig er gjenstand for reprising. 5. Driftskostnader A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Beløp i NOK Lønnskostnad: Lønninger Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 1 1 Annen driftskostnad: Fremmedytelser Tap på fordringer (377) - Innkommet på tidl. nedsk. fordring (350) (13 177) Annet Sum andre driftskostnader (4 742) Fremmedytelser omfatter honorar og andre kostnader knyttet til bistand ved salg av aksjene i Alpharma Inc. Til styrehonorar er det for 2006 avsatt NOK Dette reflekterer både forslag om regulering av nivåer på løpende styrehonorarer, og engangsgodtgjørelse for særlig arbeidskrevende styrearbeid i Styreleders honorar foreslås til NOK , i tillegg innberettes NOK i 2006 som fordel knyttet til leie av bolig. Daglig leder har mottatt en godtgjørelse på NOK Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

19 6. Skatter A.L. INDUSTRIER ASA Beløp i NOK Årets skattekostnad: Betalbar skatt 454 Endring utsatt skatt Årets skattekostnad/(inntekt) Sammenheng mellom resultat før skattekostnad og skattegrunnlag: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller ( ) (81 073) Endring i midlertidige forskjeller knyttet til anleggsmidler (894) (804) Underskudd/godtgjørelse/kildeskatt (10 128) (9 344) Årets skattegrunnlag Betalbar skatt: 28 % betalbar skatt i skattekostnaden 0 0 Skattevirkning av konsernbidrag med virkning på betalbar skatt Betalbar skatt 0 0 Utsatt skatt og utsatt skattefordel : Oppskrivning Fremførbare underskudd o.l. Netto utsatt skatt - - Skattemyndighetene har varslet at de vurderer en endring av regnskapet for 2003 knyttet til gevinstberegning av salg av Nopal AS. Dette vil i så fall øke skattepliktig resultat med NOK 134 mill. Selskapet har avgitt en innstilling hvor vi argumenterer for at vår opprinnelige beregning av gevinst er korrekt. Vi har p.t. ikke informasjon om hvordan saken vil bli behandlet videre. A.L. Industrier har fremførbare underskudd, kildeskatt og godtgjørelse pr. 31. desember 2006 som tilsvarer et fremføringsgrunnlag på NOK 119,2 mill. A.L. KONSERNET Den lokale skattesatsen i de respektive landene er benyttet. Skatteberegning for konsernet er en ren teknisk beregning. Gjennom salg av våre aksjer i Alpharma ble alle skatteposisjoner i USA eliminert. Beløp i NOK Årets skattekostnad: Betalbar skatt (86 878) Endring utsatt skatt Skattekostnad/(inntekt) på ordinært resultat (86 878) Skattekostnad/(inntekt) på resultat fra ikke videreførte virksomheter (52 853) Årets skattekostnad/(inntekt) ( )

20 Sammenheng mellom norsk nominell skatt og effektiv skatt: Skatt i Norge, 28 % av resultat før skatt Tillegg/(fradrag) amerikansk skatt Fradrag andre land Tillegg/(fradrag) amerikansk skatt ( ) Skattekreditter (2 836) (2 616) Skattefri gevinst ( ) Ikke fradragsberettigede kostnader Annet ( ) 20 Effektiv skatt ( ) Beløp i NOK Utsatt skatt/skattefordel 31. desember: Skattemessige meravskrivninger Oppskrivninger Varelagerreserver Øvrige midlertidige forskjeller Ikke videreført virksomhet Utsatt skatt Regnskapsmessige avsetninger og annet (2 141) (2 141) Avsetning for ikke balanseført utsatt skattefordel 0 Ikke videreført virksomhet Netto utsatt skatt/(skattefordel) 0 0 Konsernet hadde ved årsslutt fremførbare underskudd som kan benyttes mot fremtidig skattbar inntekt. Det knytter seg en utsatt skattefordel til underskudd som med overveiende sannsynlighet vil redusere fremtidige skatteforpliktelser. Utsatt skattefordel vedrørende disse fremførbare underskuddene er ikke balanseført. Fremførbare underskudd pr. 31. desember 2006 som utløper år: Beløp i NOK Deretter 0 Sum

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer