Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid"

Transkript

1 Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver: Arbeidsdepartementet (Opprettet ) Status: Arkivert Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Sluttrapport fra erfarings- og idépanelet knyttet til Regjeringens sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. Innledning Erfarings- og idépanelet ble oppnevnt 21. oktober I mandatet for panelet heter det: Panelene inviteres til å komme med innspill og ideer til mulige forslag som kan bidra til å øke yrkesdeltakelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne. Det blir i dette arbeidet viktig å se inkluderingsarbeidet fra virksomhetenes og bedriftenes ståsted.. Panelene oppfordres til å komme med forslag til et arbeidsliv som er organisert og regulert slik at flere med redusert funksjonsevne får innpass. En prioritert målgruppe for strategien vil være unge funksjonshemmede i overgangen mellom utdanning og arbeid. Panelene kan komme med forslag til endringer i eksisterende virkemidler og innspill til nye tiltak og virkemidler. Panelene kan drøfte tiltak som kan iverksettes på kort og lang sikt. Personer med nedsatt funksjonsevne er en heterogen og sammensatt gruppe. Det kan derfor være grunn til å vurdere ulike virkemidler i sammenheng. I et vedlegg til mandatet heter det om målgruppen for Regjeringens sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne: 1/10

2 I utforming av målgruppen er det tatt hensyn til at innsatsen i hovedsak bør rettes mot unge nyutdannede/nykommere på arbeidsmarkedet Det legges opp til følgende målgrupper for sysselsettingsstrategien: Personer under 30 år på vei inn i arbeidslivet Personer under 30 år som mottar AAP, arbeidsavklaringspenger Grupper av personer over 30 år som er på vei ut av arbeidslivet. Etter Manneråkutvalgets utredning (NOU 2001: 22) og Stortingsmelding nr. 40 ( ) skiller norske offentlige dokumenter mellom redusert (nedsatt) funksjonsevne og funksjonshemming: Når utvalget i fortsettelsen snakker om redusert funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse viser det til tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Øvrige definisjoner er som følger: Funksjonshemmende forhold viser til et gap eller misforhold mellom forutsetningene til mennesker med redusert funksjonsevne og de krav miljøet og samfunnet stiller til funksjon på områder av vesentlig betydning for å etablere og opprettholde selvstendighet og en sosial tilværelse. Når betegnelsen funksjonshemmet brukes om personer vises det til de som får sin praktiske livsførsel vesentlig begrenset på grunn av gapet eller misforholdet mellom personens nedsatte funksjonsevne og miljøets/samfunnets krav. (NOU 2001: 22, s.9.). Parallelt med dette har begrepene nedsatt arbeidsevne og arbeidsevnevurdering sentrale roller i trygde- og arbeidsmiljølovgivningen og NAVs arbeid. På NAVs hjemmeside heter det: Når vi bruker ordet arbeidsevne i NAV, handler det om dine muligheter for å skaffe deg eller beholde arbeid. Arbeidsevnen din kan forandre seg over tid. Det kan blant annet skyldes endringer i helsen din, kvalifikasjonene dine eller situasjonen på arbeidsmarkedet. Dine ressurser vurderes i forhold til hva arbeidslivet og dagliglivet krever, og hvilke muligheter som finnes. I dialogen med deg ser vi på slike forhold, slik at vi kan legge den rette planen sammen. Arbeidsevnevurdering gjennomføres dersom du selv eller NAV mener det er grunn til å tro at arbeidsevnen din er nedsatt. ( Målgruppen for panelets forslag omfatter både (i) personer som både har nedsatt funksjonsevne og nedsatt arbeidsevne, og (ii) personer som har nedsatt funksjonsevne men ikke nedsatt arbeidsevne, bare behov for tilrettelegging for å kunne bruke sin arbeidsevne. Erfarings- og idépanelet har hatt fem møter og to fellesmøter med brukerpanelet. Resultatet av panelets arbeid framlegges herved. På grunn av den stramme tidsrammen for panelets arbeid er forslagene ikke kostnadsvurdert. 2/10

3 Utfordringene og noen mulige svar Norge står overfor en voksende mangel på kvalifisert arbeidskraft. Selv om Norge er blant de vestlige landene som har høyest yrkesdeltakelse, skaper en aldrende befolkning betydelige utfordringer. Vi får et skjevere forholdstall mellom dem som er i det vi regner som yrkesaktiv alder og dem som er over denne alderen. Et voksende antall gamle eldre (80+) bidrar i seg selv også til større behov for arbeidskraft til å yte behandling og omsorg. Med disse utsiktene trenger Norge å mobilisere størst mulig del av befolkningen i yrkesaktiv alder til deltakelse i arbeidslivet og tøye grensene for hva vi ser som yrkesaktiv alder. Om Norge har en høy generell yrkesdeltakelse er det likevel grupper av befolkningen med betydelig lavere yrkesdeltakelse, selv om de har arbeidsevne og kompetanse som kunne ha kommet til nytte i norsk arbeidsliv. En av disse gruppene er personer med nedsatt funksjonsevne. I Statistisk sentralbyrås tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede i Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) fant man for 2. kvartal 2010 at andelen sysselsatte blant personer med funksjonshemming var 43,6 prosent, om lag samme nivå som i 4. kvartal Nivået har dessuten var relativt stabilt over flere år. Til sammen funksjonshemmede var i arbeid i Av de ikke-sysselsatte funksjonshemmede var det om lag , eller 24 prosent, som ønsket arbeid av dem ble klassifisert som arbeidsledige ut fra kriteriene om aktiv søking og tilgjengelighet for arbeidsmarkedet. Andelen som ønsket arbeid, var på samme nivå i den forrige undersøkelsen for 4. kvartal Et sentralt spørsmål er hvordan vi skal lykkes med å få flere av de funksjonshemmede som ønsker arbeid inn i arbeidslivet. Mange innen gruppen personer med nedsatt funksjonsevne mottar langtidsytelser som for eksempel uførepensjon, men ville under gitte forutsetninger kunne ha vært i inntektsgivende arbeid, på hel- eller deltid. En strategi for å få flere i inntektsgivende arbeid må ha som siktemål å få disse forutsetningene oppfylt. Navs nye virkemiddel arbeidsevnevurdering og skreddersydde tiltak til den enkeltes behov er svært viktige instrumenter for å nå målet om flere i arbeid og færre på trygd. Arbeidsevneevalueringen er inngangen til virkemiddelapparatet. Jevnlig oppfølging fra NAV av personer med nedsatt arbeidsevne er viktig i den forbindelse. Antakelig er det likevel behov både for endringer i rammebetingelser, utvikling og forenkling av eksisterende virkemidler. Dette innspillet trekker opp noen slike muligheter for endring og utvikling. I tråd med mandatet har panelet lagt særlig vekt på tiltak for å fremme innpass i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne som ikke er sysselsatte i dag. En særlig utfordring er å fremme innpasning for dem som har hatt liten forutgående deltakelse i arbeidslivet. Tiltak for å redusere opplevd risiko ved nyansettelse av personer med nedsatt funksjonsevne Erfarings- og idépanelet har vært opptatt av at nyansettelse av en person med nedsatt funksjonsevne er forbundet med usikkerhet for en arbeidsgiver. Særlig i mindre virksomheter kan arbeidsgivere oppleve at en slik ansettelse er risikofylt. Særlig der det er snakk om en yngre person som i liten utstrekning har vært i arbeidslivet før, vil vedkommende kunne bli oppfattet som et ubeskrevet blad. Det kan knytte seg usikkerhet til hvilken stabilitet og produktivitet vedkommende vil opparbeide, og til hvordan vedkommende vil falle inn i det kollegiale miljøet. Samtidig kan også personer som har stått utenfor arbeidslivet oppleve usikkerhet og risiko ved å skulle 3/10

4 prøve seg i arbeidslivet. Panelet har drøftet ulike tiltak som kan minske en slik usikkerhet og opplevd risiko. 1. Tiltak for å sikre innpass i arbeidslivet Panelet har diskutert mulighetene for r å endre bestemmelser om ansettelse i Arbeidsmiljølovens kapitler 14 og 15, eller etablere nye ansettelsesformer. I denne diskusjonen har panelets medlemmer foreslått følgende endringer med sikte på å sikre personer som i dag ikke er sysselsatt innpass i arbeidslivet: Noen medlemmer har foreslått utvidelse av prøvetid ved ansettelser fra seks måneder til (for eksempel) ni måneder. Andre har argumentert for adgang til mer utstrakt bruk av midlertidige ansettelser. Enkelte av medlemmene har pekt på å ta i bruk praksisplasser for å lage programmer og gi ordningen et målrettet innhold i store utvalgte sektorer. Noen har foreslått mer bruk av praksisrettet opplæringstiltak for ungdom som ikke går igjennom de ordinære utdanningsløpene. Andre har foreslått Etablering av en ny ordning med praktikantplasser med mål å sikre mennesker innpass i arbeidslivet [1]. Medlemmene har noe ulike oppfatninger om: Hvor stor tilsiktet effekt slike endringer vil kunne ha Hvilke utilsiktede eller langsiktige følger endringene ville kunne ha, for eksempel for personens mulighet til å oppnå en fast ansettelse. En del medlemmer av panelet har understreket at endringer på dette området må omfatte alle, og ikke bare arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne. Noen av medlemmene har pekt på behovet for bedre kunnskap om effekter av endringer som nevnt stikkordsmessig her. Det er dels ønskelig å samle og systematisere det som måtte finnes av kunnskap om slike effekter fra andre land. Dels bør det vurderes forsøk som legges opp slik at de ligger godt til rette for evaluering av effekter. Panelets medlemmer er enige om å oppfordre Arbeidsdepartementet til å vurdere nærmere de forslagene som er skissert her og eventuelt iverksette forsøk basert på forslagene. 2. Sikre rask overgang til arbeid nødvendig tilrettelegging Et annet forhold som kan skape usikkerhet både for arbeidsgiver og arbeidssøkeren med nedsatt funksjonsevne dreier seg om nødvendig tilrettelegging, som for eksempel tekniske hjelpemidler, vil være på plass når personen skal begynne i arbeidsforholdet. Mangler tilretteleggingen, vil personen kunne bli henvist til unødig venting og arbeidsgiver vil ikke få noe nytte av vedkommendes arbeidskraft, kanskje ikke en gang få gitt vedkommende nødvendig innføring og opplæring i arbeidet. 4/10

5 Panelet er opptatt av at ordningen med tilretteleggingsgaranti må komme flere til gode. Forslag om en tilretteleggingsgaranti ble lagt frem av partene i arbeidet med IA-avtalen 14. desember 2005 for perioden Hensikt med tilretteleggingsgaranti er å gi den enkelte arbeidssøker/arbeidstaker og den aktuelle arbeidsgiver trygghet for at de får den nødvendige bistand som funksjonsnedsettelsen krever i den konkrete arbeidssituasjon. Fra og med 2008 ble ordningen landsomfattende. Tilretteleggingsgarantien omfatter alle virkemidler og tiltak i NAV, og er en skriftlig servicegaranti som forplikter NAV til å gi rask saksbehandling og tilpasset oppfølging til deltakere og arbeidsgiver. Per i dag er det om lag 1300 aktive tilretteleggingsgarantier. Ordningen er generell for alle virksomheter. Panelet går inn for økt bruk av tilretteleggingstilskudd i IA-virksomheter. Midler til slike tilskudd bør vurderes gitt som en overslagsbevilgning, slik at potten ikke går tom i siste halvår. Noen av panelets medlemmer har foreslått at tilgang til og tilpasning av tekniske hjelpemidler må oppnås og sikres på enklere og mindre omstendelige måter, for eksempel ved at en i større utstrekning benytter mobile team som på kort varsel kan gi bistand knyttet til de mest aktuelle tekniske hjelpemidlene på arbeidsplassen. Noen av medlemmene mener disse mobile teamene må være knyttet til hjelpemiddelsentralene. Medlemmer har også pekt på at nødvendig tilrettelegging kan omfatte mer enn tiltak og hjelpemidler på arbeidsplassen. Det kan være like viktig at arbeidssøkeren med nedsatt funksjonsevne er sikret bistand til personlig stell og daglige gjøremål, og/eller nødvendig transport til og fra arbeidsplassen. Et forslag i denne sammenhengen er at ordningene med personlig assistent og funksjonsassistent kunne være regulert under samme regelverk og samordnet eller administrert av samme instans. Panelet foreslår en utvidelse av tilretteleggingsgarantien, mer utstrakt bruk av tilretteleggingstilskudd i IA-bedrifter på basis av overslagsbevilgninger, forsøk med mobile team for tekniske hjelpemidler og bedre samordning for å sikre helhetlig tilrettelegging på og utenfor arbeidsplassen. 3. Ulike økonomiske støtteordninger Norge har i dag en ordning for midlertidig lønnstilskudd og en forsøksordning med tidsubestemt lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne. Sammenliknet med Danmark og Sverige ligger Norges bruk av lønnstilskudd på et forholdsvis lavt nivå. Samtidig arbeider en betydelig andel av de intervjuede som oppgir å ha nedsatt funksjonsevne i Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftsundersøkelse deltid i kombinasjon med trygd særlig uførepensjon. En god del av dem som oppgir å ha nedsatt funksjonsevne, men som ikke er i arbeid, svarer at de kunne tenke seg å komme i arbeid hvis forholdene lå til rette for det. Endelig har en forholdsvis lav andel av de uførepensjonerte inntektsgivende arbeid ved siden av trygden. 5/10

6 Hver for seg kan disse opplysningene gis mange ulike forklaringer. En nærliggende tolkning er likevel at opplysningene samlet sett betyr at: I Norge kombineres lønn og økonomisk støtte fra det offentlige på hovedsakelig to måter; enten ved en kombinasjon av ordinær lønn og lønnstilskudd, eller ved en kombinasjon av lønnet deltidsarbeid og en trygdeytelse. En større del av dem som i dag bare har trygd som inntektskilde, kunne ha deltatt i yrkeslivet hvis det enten forelå mulighet for deltidsarbeid som kunne kombineres med trygd, eller mulighet for å få en ansettelse med lønnstilskudd. Panelets medlemmer har ulike oppfatninger om hensiktsmessighet og ønskelighet av å få flere personer ansatt med lønnstilskudd. Noen av medlemmene har vist til at en slik ordning kan være vanskelig å operasjonalisere og avgrense, og at et stort innslag av ansettelse med lønnstilskudd kan føre til misbruk av ordningen og slå negativt ut for arbeidsmarkedets virkemåte. Andre medlemmer har framholdt at dersom NAV etter en grundig vurdering har kommet til at en person vil ha langvarig nedsatt arbeidsevne og små utsikter til en ansettelse på ordinære vilkår, vil ansettelse med lønnstilskudd være et bedre alternativ enn at personen i overskuelig framtid vil ha trygd eller sosialstønad som eneste inntektskilde. Noen av panelets medlemmer har framholdt at for personer med varig nedsatt arbeidsevne må arbeidsgiverne kunne forvente (lang)varige kompensatoriske tiltak som lønnstilskudd. Panelet har i mindre utstrekning drøftet muligheten av å oppfordre arbeidsgivere (i større utstrekning) til å ansette personer med noe nedsatt arbeidsevne i deltidsstillinger, eventuelt dele en heltidsstilling som skal lyses ut i to deltidsstillinger, der en slik deling ikke vil medføre nevneverdige ulemper. Panelet ber Arbeidsdepartementet om å utrede nærmere ulike muligheter for økonomiske støtteordninger for ansatte med nedsatt arbeidsevne, bl.a.gjennom klarere avgrensning av målgruppen, erfaringer med tidsubestemt lønnstilskudd, erfaringer fra andre land og tiltak som kan fremme hyppigere eller mer fleksibel kombinasjon av deltidsarbeid og gradert trygd. 4. Stimulere arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne eller arbeidsevne til å prøve seg ut i jobb ved at en slik overgang blir økonomisk lønnsom Panelet har generelt vært opptatt av at arbeid må lønne seg. De endringene som skal inngå i strategien for å få flere i arbeid må sørge for at det blir mer lønnsomt å arbeide enn å motta økonomiske ytelser fra det offentlige. Samtidig må en hindre at personen med nedsatt funksjonsevne eller arbeidsevne viker tilbake for å prøve seg i arbeidslivet av frykt for å miste den økonomiske tryggheten som ytelser fra det offentlige har gitt. Disse målene vil kunne fremmes på flere måter. Panelet har blant annet drøftet muligheter som å: 6/10

7 Bidra til mer utstrakt bruk av graderte ytelser (trygd eller sosialhjelp) Gi tidsbegrensede lempninger av avkortingsregler unngå at ytelsen blir kuttet krone for krone av den arbeidsinntekten som personen vil motta. Panelet oppfordrer Arbeidsdepartementet til å vurdere slike og liknende tiltak og gjøre forsøk med at personer utenfor arbeidslivet får sterkere økonomisk insitament til å prøve seg i arbeid. I denne sammenhengen er det viktig at en tar hensyn til de samlede ytelsene som personen kan motta og hvordan ulike ordninger samvirker. 5. Styrking av virksomhetenes kompetanse og evne til inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne Antakelig kan mangel på kunnskap om og erfaring med å ha ansatte med nedsatt funksjonsevne bidra til at arbeidsgivere kan oppleve det å foreta en ansettelse som usikkert og risikofylt. Det er derfor viktig å stimulere læring på tvers av virksomheter og at informasjon om den støtte og veiledning som virksomheten kan få fra bl.a. NAV. I denne sammenhengen kan en bl.a. bygge på opparbeidede erfaringer med Arbeid med bistand-ordningen og det pågående forsøksprosjektet Arbeidsgiverlos. Pilotprosjektet Arbeidsgiverlos ( ) i NAV skal utvikle en veilednings- og oppfølgingstjeneste for arbeidsgivere med ansatte som har psykiske helseproblemer. Arbeidsgiverlos er ansatt ved NAV Arbeidslivssenter og har i all hovedsak IA-virksomheter som nedslagsfelt. I følge en evaluering utført av AFI er det stor variasjon i hvilken form for bistand Arbeidsgiverlosene har gitt til arbeidsgivere. Arbeidsgiverne har gjennomgående positive erfaringer fra samarbeidet med Arbeidsgiverlosene. Arbeidsgiverlosen representerer en type kompetanse som er etterspurt fordi den ofte ikke finnes på arbeidsplassen og heller ikke alltid i virksomhetens umiddelbare omgivelser. Panelet oppfordrer Arbeidsdepartementet til å samarbeide med partene i arbeidslivet om å stimulere til styrking av virksomhetenes kompetanse og evne til inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Panelet oppfordrer også Arbeidsdepartementet til å se på hvordan NAV bedre kan formidle denne kompetansen til virksomhetene. Tiltak for å hindre at ungdom med nedsatt funksjonsevne faller ut under utdanningsløp eller i overgangen utdanning/arbeid 6. Hindre frafall under utdanning Panelet antar at en kan forebygge senere problemer gjennom en forsterket innsats for å hindre at ungdom med nedsatt funksjonsevne faller ut av et utdanningsløp eller avslutter utdanningsløp uten fullført eksamen. Selv om det generelt er for mange ungdommer uten funksjonsnedsettelser som dropper ut av skolen, er det grunn til å vente at ungdom med funksjonsnedsettelser møter særlige utfordringer med å fullføre utdanningsløp. 7/10

8 Blant annet er det ikke alltid slik at kunnskap om og tiltak for å møte behov for tilrettelegging følger med elever ved overgangen ungdomsskole/videregående skole. Noen elever opplever at manglende tilgjengelighet eller tilrettelegging hindrer dem i skolegangen eller reduserer læringsutbyttet. Andre opplever at de er nødt til å gå til behandling eller trening i skoletiden, slik at går glipp av undervisning og/eller blir forsinket i utdanningen. Panelet mener at Kunnskapsdepartementet må forsterke utdanningsinstitusjonenes ansvar for å sikre tilgjengelighet og tilrettelegging for de elevene eller studentene som trenger det og framskaffe bedre oversiktskunnskap om de utfordringene som ungdom med nedsatt funksjonsevne møter i sine utdanningsløp. Panelet oppfordrer myndighetene til å utrede en styrking av økonomiske insitamenter til å fullføre utdanningsløp for å hindre frafall og drop-out. Ungdom med nedsatt funksjonsevne må få bedre råd og veiledning om utdanningsløp og valg av yrke slik at disse blir, tilpasset personens evner, interesser og kunnskap. Råd og veiledning må også basere seg på kunnskap om arbeidsmarkedets behov. Panelet oppfordrer Kunnskapsdepartement til å vurdere om rådgiving til utdannings- og yrkesvalg generelt kan styrkes og profesjonaliseres og dermed ikke bare være utdanningsinstitusjonenes ansvar. 7. Bygge ut tiltak som letter overgangen fra utdanning til arbeid for ungdom med nedsatt funksjonsevne Mange unge med nedsatt funksjonsevne har vært forhindret fra å få særlig mye yrkeserfaring eller praksis under og inne imellom skolegang, for eksempel gjennom ferie- eller kveldsjobber. Det er behov for å styrke eksisterende ordninger som kan gi unge med nedsatt funksjonsevne relevant yrkeserfaring (som ledd i eller etter utdanning) og gjøre forsøk med nye tiltak på dette området. Slike tiltak kan for eksempel dreie seg om Utbygging av praksisbaserte opplæringstilbud og lærlingeordninger og sikre at ordningene er tilstrekkelig fleksible for dem som måtte trenge lengre fullføringstid eller å få gjennomføringen tilpasset til eventuelle perioder med behandling eller opptrening. Videreutvikling av ordningen med IA-plasser kvalifiserings- og tiltaksplasser (praksisplasser) i virksomhetene slik at personer som NAV har avklart for utprøving, gis en skreddersydd tilrettelegging for utprøving av sin arbeidsevne i ordinære virksomheter. Videre utbygging av traineeprogrammet i statlige virksomheter for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne og søke å få dem utvidet til kommunal og privat sektor. Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet gjennomfører programmet i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT. Tjuefire virksomheter deltar i programmet med 33 traineestillinger, enten som faststilling eller engasjement. Traineestillingen varer i 1 ½ år. Panelet har også fått framlagt og diskutert følgende ordninger: 8/10

9 Telenor Open Mind som er et kurs- og arbeidstreningsprogram for personer som har en fysisk funksjonshindring, historikk innenfor psykisk helse, samt hørsels- og synshindrede. Programmet skal være med på å gi deltakerne muligheter til å jobbe seg inn i arbeidslivet gjennom relevant arbeidstrening og erfaring. Målgruppen er personer som ikke kan gå rett ut i jobb. Programmets innhold ved Telenor omfatter tre måneders kartlegging, kurs i dataverktøy og kommunikasjon, deretter inntil 21 måneders arbeidspraksis med oppfølging internt i Telenor eller hos samarbeidspartnere. Oppfølgingen gjennomføres av tilrettelegger i Arbeid med bistand, som er ansatt i Telenor. Programmet er et eksempel på en modell for å kvalifisere og inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet og kan være et hensiktsmessig virkemiddel for personer med behov for utprøving og kvalifisering i bedrift før ansettelse i virksomheten. Telenor Open Mind kan vise til gode resultater for deltakere som har gjennomført programmet Modellen kan spres til andre virksomheter for eksempel som et Innpass- program. Både arbeidslivssentrene og hjelpemiddelsentralene i NAV bør ha et ansvar knyttet til programmet. Det er viktig at dette er et frivillig program, det er ikke nødvendig for alle funksjonshemmede å delta i programmet. Programmet må forankres både i ledelsen i virksomheten og i fagforeningene. Statens vegvesen har profilert seg med å etablere en egen satsing rettet mot rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne, og har utviklet konkrete resultatkrav for ledere. I samarbeid med organisasjonen Unge funksjonshemmede har Statens vegvesen bidratt til å utvikle en nettportal kalt jobbressurs.no. Hensikten med nettportalen har vært å skape en digital møteplass mellom kvalifiserte, unge personer med nedsatt funksjonsevne og etatens lokale arbeidsgivere. Etaten har mer aktivt invitert studenter med bevegelseshemminger til å få sommerjobb i etaten, og dette er gjort i samarbeid med stiftelsen Sophies Minde. Statens vegvesen har etablert kontakt med eksterne kompetansemiljøer, deriblant Telenor Open Mind og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Statens vegvesen har også startet et samarbeid med NTNU og NAV. Målet med å kontakte NTNUs rådgivningstjeneste for studenter med nedsatt funksjonsevne, var å etablere kontakt med studenter fra målgruppen før disse var ferdige med utdanningen. Etaten kontaktet Arbeids- og velferdsdirektoratet for å få oversikt over hvilken bistand NAV kan yte. Det er nå inngått en skriftlig formidlingsavtale mellom NAV og Statens vegvesen, der det blant annet er oppnevnt kontaktpersoner. Scandic hotellene har satset på tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og har utarbeidet et felles tilgjengelighetsprogram som alle hotellene følger. Satsingen går ut på praktisk tilrettelegging og sette minimumskrav for hotellene. Opplæring av alle ansatte inngår som en del av hotellkjedens introduksjonsprogram. Tilgjengelighetsprogrammet omfatter tilrettelegging for bevegelseshemmede, personer med nedsatt hørsel, allergikere samt personer med nedsatt syn. Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Organisasjonen ble etablert i 1997 og tilbyr i dag programmer for hele utdanningsløpet fra grunnskolen til høyere utdanning. Alle programmene gjennomføres i samarbeid med lokalt næringsliv. Organisasjonen har tre bedriftsprogrammer hvor elever i ungdomsskolen, videregående skole og studenter får erfare hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift. Til nå er det utviklet ordninger med trening på hvordan jobbe med IA-avtale og hvordan tegne tariffavtaler. UE bør utfordres på å utvikle trening for ungdoms- og studentbedriftene på å utvikle sysselsettingsstrategier for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Panelet anbefaler at Arbeidsdepartementet systematiserer erfaringer og resultater av ulike ordninger for å sikre unge med funksjonsnedsettelser en smidig overgang fra utdanning til arbeid og mulighet for å få erfaring, praksis og opplæring innen rammen av vanlig arbeidsliv og at kunnskap om godt fungerende ordninger spres i størst mulig utstrekning. Arbeidsdepartementet bør i denne forbindelse styrke Idébanken ( og bidra til at den blir bedre kjent og mer brukt, som ledd i innsatsen for å spre kunnskap om gode eksempler på bruk av praksisordninger, ansettelse av personer med nedsatt funksjonsevne og tilrettelegging i virksomheten. 8. Styrking av kapasitet og kompetanse i NAV supplert med bidrag fra private og andre eksterne aktører 9/10

10 Medlemmer av panelet har tatt til orde for kompetansehevingstiltak i NAV, inklusive mht arbeidsevnevurderinger. Bedre arbeidslivskunnskap i NAV vil kunne bidra til bedre arbeidsevnevurderinger. Dette kan for eksempel skje gjennom en hospiteringsordning for NAV- ansatte i andre virksomheter. Det vil også bli behov for kompetansetiltak som er særskilt innrettet mot innpasning av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Videre kan det bli behov for å etablere samarbeid mellom NAV og kompetansesentrene, samt miljøer med kompetanse knyttet til inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Noen av panelets medlemmer har pekt på at Arbeidslivssenterne har en viktig rolle som bindeledd mellom bedriftene og NAV. NAV har i dag et relativt omfattende samarbeid med private aktører, herunder bemanningsbyråer. I forbindelse med oppfølging og veiledning av arbeidssøkere gir NAV informasjon om bemanningsbyråene som en jobbmulighet, og NAV oppfordrer arbeidssøkere til å kontakte bemanningsbyråer og registrere seg hos disse. For øvrig benytter NAV også bemanningsbyråer som leverandører av arbeidsrettede tiltak, som anskaffes innenfor rammen av regelverket for offentlige anskaffelser. 11 Når det gjelder arbeidsrettet bistand rettet mot personer med nedsatt arbeidsevne, har NAV et betydelig samarbeid med arbeidsmarkedsbedrifter, arbeidssamvirkebedrifter og kompetansesentra. Bedriftene kan i prinsippet være arrangør for de arbeidsmarkedstiltakene de ønsker å tilby, forutsatt at Arbeids- og velferdsetaten godkjenner det. I praksis er bedriftene arrangører av tiltak knyttet til utprøving, kvalifisering og oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne. Mange attføringsbedrifter driver også deler av arbeidstreningen ute i ordinære virksomheter. Panelet er av den oppfating at Arbeidsdepartementet bør vurdere hvilken rolle arbeidsmarkedsbedrifter, arbeidssamvirkebedrifter, kompetansesentra og andre aktører skal ha når det gjelder å bistå personer med nedsatt funksjonsevne inn i ordinært arbeidsliv. [1] Forslaget er å etablere ny ordning, der siktemålet er å gi unge mennesker innpass i arbeidslivet. Ordningen bør ha et søkbart navn, for eksempel praktikant, slik at virksomheter lett kan finne frem til aktuelle kandidater. Praktikantordningen skal være en midlertidig ansettelse som lønnes av virksomheten. Dette er en ordinær ordning for unge mennesker til å søke et tidsavgrenset arbeid som gir muligheter til å skaffe seg nettverk, referanser, et sted å søke jobber mens man har et arbeidsforhold, en mulighet til å bli sett. Ordningen kan gjerdes inn slik at den ikke blir misbrukt. 10/10

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne AB-konferansen 2012 TILBAKE TIL FREMTIDEN, 7. november Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Arbeids- og velferdsdirektoratet v/randi Røed Andersen Tiltakskontoret // Tjenesteavdelingen

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 Hvorfor gi tilretteleggingsgarantien? Tilretteleggingsgaranti: service-erklæring som gir økt tilgang til jobber og tiltak springer ut av IA-arbeidet TG skal styrke samarbeidet

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

JOBBSTRATEGI for personer med nedsatt funksjonsevne. Rapportering 2012 tiltak 2013

JOBBSTRATEGI for personer med nedsatt funksjonsevne. Rapportering 2012 tiltak 2013 JOBBSTRATEGI for personer med nedsatt funksjonsevne Rapportering 2012 tiltak 2013 1. Forord Norge har høy sysselsetting, høy produktivitet og verdiskapning. Arbeid er vår viktigste ressurs. Samtidig mottar

Detaljer

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd?

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? Øystein Spjelkavik AB-konferanse Hamar 6. november 2009 www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2006 The Work Research Institute Forfatter/Author

Detaljer

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi.

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektorat. Norge akkurat nå Lav oljepris og

Detaljer

Å komme inn på arbeidsmarkedet

Å komme inn på arbeidsmarkedet Å komme inn på arbeidsmarkedet Hvordan mobilisere til økt overgang fra trygdeytelser til arbeid for personer med redusert funksjonsevne? 03.11.2009 Inger Lise Skog Hansen Fafo Funksjonshemmede og arbeidsmarked.

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

FFOs plattform for arbeidslivspolitikk FLERE I ARBEID. Politisk notat nr. 01/14. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

FFOs plattform for arbeidslivspolitikk FLERE I ARBEID. Politisk notat nr. 01/14. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFOs plattform for arbeidslivspolitikk FLERE I ARBEID Politisk notat nr. 01/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Artikkel 27 - FN-konvensjonen om rettighetene for funksjonshemmede: Partene erkjenner

Detaljer

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid ARBEID Generelt på innsats for å gi flere med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer mulighet til å prøve seg i arbeidslivet Kommentar: Regjeringen satser generelt på arbeid, aktivitet og omstilling.

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Ungdom i svevet hva fant de? 19.11.2015 Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Arbeids- og velferdsdirektoratet seniorrådgiver Åse

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Raskere tilbake i NAV. Tron Helgaker. Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet

Raskere tilbake i NAV. Tron Helgaker. Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet Raskere tilbake i NAV Tron Helgaker Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet NAVs oppfølging av sykmeldte Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder Dialogmøte 1 - innen 7

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

"Utenforskap" og inkludering -riktig omfang og riktig målgruppe

Utenforskap og inkludering -riktig omfang og riktig målgruppe LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 3/15 "Utenforskap" og inkludering -riktig omfang og riktig målgruppe 1. Hverken 800 000 eller 650 000 utenfor arbeidslivet 2. Viktig

Detaljer

NAV og arbeidsgiveren

NAV og arbeidsgiveren NAV og arbeidsgiveren - en oversikt over våre tjenester Telemark / mai 2016 Møt oss på LinkedIn Den nye utgaven av arbeidsgiverbrosjyren fra NAV i Telemark gjøres heretter digital. Dette sikrer rask oppdatering

Detaljer

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Dette skal jeg snakke om: Dagens arbeidsmarked Inkludering av de med svak tilknytning til arbeidsmarkedet Enkelte innvandrergrupper Hvem er

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007)

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet

Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet LHF Bransjetreff 2013 Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet Liv Welde Johansen NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Offentlige anskaffelser

Detaljer

Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne?

Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne? Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne? Difi 29.11.12 Eivind Falkum www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter

Vi gir mennesker muligheter Møteplass Arbeidsrettet Rehabilitering 10. oktober 2007 Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi gir mennesker muligheter NAV // 28.10.2011 Side 2 1 Antall mottakere av helserelaterte ytelser

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 1. Innledning Dagens tiltaksstruktur er komplisert og uoversiktlig. Det er gjennom årenes løp opprettet mange parallelle og overlappende ordninger. Dette

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep. 0030 Oslo Oslo, 30. juli 2013 Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er glade for at regjeringen

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1 Hjelpemidler i arbeidslivet NAV, 06.02.2013 Side 1 NAV Hjelpemiddelsentral Nordlands bidrag i samhandlingsprosessen med øvrige samarbeidsparter NAV Hjelpemiddelsentral Nordland ønsker å fremstå som en

Detaljer

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning 1 Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning Fagkurs cystisk fibrose 26.-27. sept. 2013 2 Lånekassens støtteordninger Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne som ikke kan arbeide

Detaljer

Innledende kommentarer

Innledende kommentarer Fra: NAV Skien v/ Avdelingsleder Rita H. Immerstein Gjelder: Høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2011:14 Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak Innledende kommentarer NOU 2011:14 inneholder svært

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens andre ikke gjør det? Første resultater fra en OECD undersøkelse om veier til utdanning og arbeid Om undersøkelsen Spørreskjema utformet av OECD Oppdrag

Detaljer

Synshemmede i utdanning og / eller arbeid Ved Wenche Holm og Åse Marie Lyngstad, NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, Norge

Synshemmede i utdanning og / eller arbeid Ved Wenche Holm og Åse Marie Lyngstad, NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, Norge Nordisk Kongress 2015, onsdag 6. mai Workshop nr. 17 Synshemmede i utdanning og / eller arbeid Ved Wenche Holm og Åse Marie Lyngstad, NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, Norge Synshemmede

Detaljer

Et system for superbrukerne? Det norske systemet for tilgjengelighet til IKT på arbeidsplassen i komparativt perspektiv.

Et system for superbrukerne? Det norske systemet for tilgjengelighet til IKT på arbeidsplassen i komparativt perspektiv. Et system for superbrukerne? Det norske systemet for tilgjengelighet til IKT på arbeidsplassen i komparativt perspektiv. IKT, funksjonshemming og arbeidsliv 25.06.10 1 Teknologioptimisme økt sysselsetting

Detaljer

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere Elisabeth Holen, NAV-direktør i Buskerud NAV, 07.11.2014 Side 1 Utfordringene 2 600 000

Detaljer

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05. Arbeidsrettede tiltak Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.09 Tore Bandlien Oversikt over alle arbeidsrettede tiltak Avklaring Off.anskaffelse

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

NAV i 2012 Arbeid først To av tre alderspensjonister under 67 år registrert som arbeidstakere Aktiv hverdag for personer med nedsatt funksjonsevne

NAV i 2012 Arbeid først To av tre alderspensjonister under 67 år registrert som arbeidstakere Aktiv hverdag for personer med nedsatt funksjonsevne NAV i 2012 Arbeid først Arbeidsmarkedet var jevnt over godt i 2012. Norge har høy sysselsetting og lav arbeidsledighet. I 2012 var over 2,6 millioner personer sysselsatt. I snitt var det nær 66 000 helt

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Nytt liv i arbeidslivet En utredning fra unge funksjonshemmede om sysselsetting av funksjonshemmet og kronisk syk ungdom

Nytt liv i arbeidslivet En utredning fra unge funksjonshemmede om sysselsetting av funksjonshemmet og kronisk syk ungdom Nytt liv i arbeidslivet En utredning fra unge funksjonshemmede om sysselsetting av funksjonshemmet og kronisk syk ungdom Et notat fra Unge funksjonshemmede 2 Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede

Detaljer

Oppskriften på flere i jobb. Robert Eriksson Stortingsrepresentant Leder arbeids- og sosialkomiteen

Oppskriften på flere i jobb. Robert Eriksson Stortingsrepresentant Leder arbeids- og sosialkomiteen Oppskriften på flere i jobb Robert Eriksson Stortingsrepresentant Leder arbeids- og sosialkomiteen Landskonferansen for fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede Rica Hell Hotel 11. mai

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte Delmål 2 i IA-avtalen

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte Delmål 2 i IA-avtalen NOVEMBER 13, 2015 Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte Delmål 2 i IA-avtalen Om prosjektets organisering Prosjektledelse: Spekter Prosjekteier/styringsgruppe: Det partssammensatte

Detaljer

Ekspertgruppens medlemmer

Ekspertgruppens medlemmer ET MED MULIGHETER Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet. Leder for NAV-ekspertgruppen Sigrun Vågeng torsdag 9. april 2015 Ekspertgruppens medlemmer Sigrun Vågeng (leder),

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold Mot fagbrev Samarbeid med kommunene i Østfold Bruk av arbeidsrettede tiltak NAV arrangerte i 2011 et møte med Rådmenn og Ordførere i alle kommunene i Østfold. Ønsket innspill til bedre utnyttelse av arbeidsrettede

Detaljer

Trening på tørt land og dypt vann!

Trening på tørt land og dypt vann! Trening på tørt land og dypt vann Amfibiambisjoner i kvalifisering og arbeidsformidling Jarle Stave Botnen Seksjonsleder ESIS Bydel Grorud Bydel Grorud Målgrupper for satsinger Bydel Grorud er en liten

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Høring NOU 2009:10 Fordelingsutvalget tiltak som kan være særlig gunstige mht. å bedre inntektsfordelingen

Høring NOU 2009:10 Fordelingsutvalget tiltak som kan være særlig gunstige mht. å bedre inntektsfordelingen Til: Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 23.09.2009 Ref.:6.4.9 /ST Høring NOU 2009:10 Fordelingsutvalget tiltak som kan være særlig gunstige mht. å bedre inntektsfordelingen Om høringssvaret

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013. (IA-avtalen) 24. februar 2010

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013. (IA-avtalen) 24. februar 2010 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013 (IA-avtalen) 24. februar 2010 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013 IA-samarbeidet

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren»

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Oslo 16. oktober 2015 «Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids-

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert 1. juli 2011. Planen vil bli oppdatert halvårlig.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer