Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre februar 2010, Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 10. - 11. februar 2010, Bergen"

Transkript

1 Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre februar 2010, Bergen

2 Infrastrukturdagene 2010 Vei, asfalt, rør og kabler... i veien for hverandre Samfunnsperspektivet Systemene Sektorovergripende utfordringer og samordning Tekniske løsninger og regelverk Samordning for å redusere graveulempene? Virkemidler for fremtiden Formålet med Infrastrukturdagene er først og fremst å se på de ulike rør- og kabelsystemene i forhold til hverandre og i forhold til veieier, både veieier som grunneier og veieier som infrastruktureier. Det vil primært bli fokusert på utfordringene i byene der undergrunnen allerede har kabler for strømforsyning og telekommunikasjon og rør for vannforsyning, kloakk og overvann. Med bredbånd, fjernvarme, fjernkjøling, avfallsug og gass øker plassbehovet, men ikke veibredden. Dette setter krav til bedre samordning og tydeligere regelverk. Utfordringene åpner for ny teknologi og smartere løsninger. Samfunnets krav til sikkerhet og pålitelighet gjør at rørene og kablene omtales som kritisk infrastruktur. Konsekvensene av feil er alvorlige. Infrastrukturdagene vil bidra til at problemstillingene belyses og løses på en kostnadseffektiv måte. Et hovedformål med Infrastrukturdagene er å gi fagfolk som jobber innefor én sektor informasjon om hvordan de øvrige partene driver sin virksomhet, og hvordan de prioriterer. Deltakerne skal lære seg kunsten å tenke andres tanker. Velkommen til Infrastrukturdagene! FAKTA TID OG STED: februar 2010, Radisson Blu Royal Hotel Bryggen, Bergen ARRANGØR: Infrastrukturdagene arrangeres av Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening i samarbeid med: Bergen kommune og interesseorganisasjonene for de viktigste infrastruktureierne: Vegforum for Byer og Tettsteder (VBT), Norsk Vann, Telenor, Energi Norge, Avfall Norge og Norsk Fjernvarme. PROGRAMKOMITE: Samferdselsdirektør Ove Foldnes, Bergen kommune Fagdirektør Magnar Sekse, VA-etaten i Bergen Driftssjef Atle Kleppe, Bergen kommune / Vegforum for Byer og Tettsteder Ass.dir. Toril Hofshagen, Norsk Vann BA Næringspolitisk rådgiver Stig Børresen, Energi Norge Direktør Are Greibrokk, Telenor Telecom Solutions AS Sivilingeniør Jørn Gjennestad, Drammen kommune Prosjektleder/Ordstyrer: Sivilingeniør Christen Ræstad, Eget firma, tlf.: ADMNISTRASJON: Prosjektleder Bente Pedersen, Tekna, tlf.:

3 onsdag 10. februar registrering m/lett servering Velkommen til infrastrukturdagene Bakgrunn, initiativ og forventninger til Infrastrukturdagene Praktiske opplysninger, deltakeroversikt Sivilingeniør Christen Ræstad, Eget firma samfunnsperspektivet (1) Velkommen til Bergen - Bergen i miljø- og klimasammenheng - Samfunnets kritiske infrastruktur - Ras, fl om, høyvann og oversvømmelser - Det moderne Bergen - Bybane, bossug, byfornyelse, et levende sentrum Byråd for byutvikling, næring og klima Lisbeth Iversen, Bergen kommune (2) fra samferdsel til infrastruktur - De politiske utfordringene spørsmål / diskusjon Kaffepause / besøk på utstillingen (3) samfunnssikkerhet og beredskap. dsbs rolle og ansvar - Samfunnets krav til sikkerhet i kritisk infrastruktur - DSB s rolle i forhold til fylkesmennene, sektormyndighetene og tiltakshavere - Stortingsmelding 22 ( ) om Samfunnssikkerhet - Hva kan forventes fra DSB de kommende årene mht kritisk infrastruktur? Direktør Jon A. Lea, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap spørsmål / diskusjon systemene (5) Hovedtall og fakta for infrastruktursystemene Ordstyrer setter oss på sporet - Hovedtall for infrastrukturen - Rammevilkår og økonomiske prinsipper Sivilingeniør Christen Ræstad (6) Vei: Veitilstand og veivedlikehold årsaker til forfall og forebyggende tiltak - Veitilstand og veivedlikehold - Hva skader veien på kort og lang sikt? - Krav til rør- og kabeleierne for å opprettholde brukbar veistandard etter graving - Veieier som grunneier og forvalter av grunnen for rør og kabler Rådgiver Jørn Gjennestad, Drammen kommune spørsmål / diskusjon (7) Vann og avløp: infrastrukturen og klimaendringer - Tilstand og utvikling - Plassering av VA-ledninger i vei. Funksjonskrav - Byen i et vannmiljø- og klimaperspektiv. Flomsikring og overvannshåndtering - Grensesnittet og ansvarsfordelingen mellom vei og VA Fagdirektør Magnar Sekse, Bergen kommune, VA-etaten spørsmål /diskusjon / kaffepause / besøk på utstillingen (8) Telekommunikasjon: muligheter og utfordringer for ekomsektoren - Markedsutviklingen innen bredbåndskommunikasjon - Myndighetenes bredbåndsambisjoner - Vilkår og forutsetninger for at nasjonale ambisjoner kan oppnås - Telekomsektorens forhold til øvrig infrastruktur Divisjonsdirektør Arne Quist Christens, Telenor Telecom Solutions AS (9) energiforsyningen: Tilstand og utvikling i energiforsyningens systemer - Gir inntektsrammestyringen tilstrekkelig rom for å sikre påliteligheten i strømforsyningen? Næringspolitisk rådgiver Hans Olav Ween, Energi Norge spørsmål /diskusjon / pause / besøk på utstillingen sektorovergripende utfordringer og samordning (4) Bergens utfordringer - Det graves i Bergen: Bybane, bossug, fjernvarme, kraftkabler, bredbånd og VA-ledninger Forbedringer av bymiljøet - Politikernes og trafi kantenes krav til infrastrukturtiltakene Fremkommelighet og reduksjon av ulemper ved graving Samferdselsdirektør Ove Foldnes, Bergen kommune spørsmål / diskusjon lunsj / besøk på utstillingen (10) i veien for hverandre. rør og kabelsystemene i veigrunnen - Utfordringer for samordning av planer, nyanlegg og fornyelser - Plikt til å delta i felles kartsystemer og påvisningsberedskap - Hovedprinsipper for forvaltning og samordning av asfalt, rør og kabler - På hvilken arena skal samordningen og uenigheter avklares Sivilingeniør Christen Ræstad (11) energibransjens syn på forslag til forskrift til veglovens 32 - Status og hovedinnhold i forskriftsarbeidet - Kommentarer, innvendinger og forbedringsforslag - Hvordan kan systemeierne og veimyndighetene samarbeide? - Trenger vi en infrastrukturlov? Næringspolitisk rådgiver Stig J. Børresen, Energi Norge debatt om samordningsutfordringene Aperitiff/middag

4 Torsdag 11. februar Tekniske løsninger og regelverk (12) mikrogrøfter Et effektivt og miljøvennlig alternativ til graving - Erfaringer i Norge - Fordeler med anleggstid, enkelhet, kostnader og miljø - Hvilke begrensninger oppleves - Sammenlikninger med konvensjonelle løsninger Key account manager Frode Bjørntvedt, Relacom AS (13) Grøftefrie løsninger. NO DIG - Bruk av NO DIG for å redusere graveomfang og anleggsvarighet Fagdirektør Magnar Sekse, Bergen kommune, VA-etaten spørsmål / diskusjon (14) Avstander og sikkerhetskrav for rør og kabler i veigrunnen - Veikorridoren blir overfyllt, hvor skal vi gjøre av alle systemene? - Sikring av adkomst til dype VA-ledninger - Sikkerhetskrav knyttet til gassrørsystemene og høyspenningskabler - Muligheter og begrensinger ved felles kulvertsystemer VA-sjef Gunnar Mosevoll, Skien kommune spørsmål / diskusjon /Kaffepause / besøk på utstillingen / utsjekking av rommene (15) graveinstruksen i Drammen Hva når veiholder lager ny instruks og skjerper kontrollen? - Planlegging og samordning av infrastrukturtiltak i Drammen - Erfaring med en ny og strengere graveinstruks etter 1,5 år. - Krav til anleggsutførelse og veiutbedring ved rør- og kabelanlegg Virksomhetsleder vei, natur og idrett Arve Hauklien Røren, Drammen kommune (18) datasystemer og samordningstjenester fra Geomatikk AS - Systemer for registrering og påvisning av rør og kabler - Informasjons- og plansystemer for samordning av graveplaner Salgs- og markedsdirektør Magne Kippervik, Geomatikk AS spørsmål / diskusjon (16) Kan veikvaliteten sikres med reduserte krav til leggedyp og asfaltering? - Forslag til alternative tekniske krav Sivilingeniør Lars Dag Theisen, Asplan Viak AS debatt lunsj / besøk på utstillingen Samordning for å redusere graveulempene? (17) Samordning av gravearbeider i Oslo - Veieier som veigrunnforvalter - Veieiers krav til at systemeierne samarbeider og samordner - IT-hjelpemidler - Fra prosjekt til operative systemer Seksjonsleder Bjørn Halvorsen, Oslo kommune, Samferdselsetaten

5 TorSDaG 11. februar forts Kaffepause / besøk på utstillingen (19) graveklubben i Bergen. effektiv planlegging og anleggsutførelse gir kortere anleggstid - Organisering av graveklubben - Prosjekter i Bergen sentrum Anleggstiden MÅ reduseres Prefabrikkering for å unngå ventetid Arbeid i fl ere skift Utfordringer og begrensinger Prosjektleder Arne Jensen, Bergen kommune Graveklubben og VA-etaten VirKemidler for fremtiden (20) Paneldebatt om behovet for nye økonomiske, juridiske og planfaglige virkemidler Innledning og debattledelse ved ordstyrer Veien videre. Hvilke utfordringer skal vi forfølge til neste konferanse? Sivilingeniør Christen Ræstad Avslutning / hjemreise spørsmål / diskusjon

6 Tekna Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo PÅMELDING telefon: /61 GenerELL InformaSJOn Kursnummer: Tid: februar 2010 Sted: Radisson Blu Royal Hotel Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: Mandag 25. januar 2010 Prosjektleder: Sivilingeniør Christen Ræstad, Eget firma, tlf.: ADMNISTRASJON: Prosjektleder Bente Pedersen, Tekna, tlf.: DELTAKERAVGIFT: Kr ,- inkl. kursdokumentasjon, ekskl. hotellopphold. Dagpakke for ikke-boende kr. 525,- pr. dag og festmiddag for ikke-boende kr. 600,-. Ovennevnte blir fakturert direkte fra Tekna. Vennligst kryss av ved påmelding. HOTELL: Radisson Royal Blu Hotel Bryggen tilbyr halvpensjon kr ,- pr. døgn inkl. frokost, lunsj og pauseserveringer. I tillegg kommer dagpakke for boende kr. 525,- avreisedagen. Festmiddag onsdag 10/2 kr. 600,- inkl. drikke. Vennligst kryss av ved påmelding. utstilling: Det legges opp til utstilling i forbindelse med seminaret. En utstillingsplass/stand (2-3 bordmeter) koster kr ,- + mva. inkl. 1 deltaker på seminaret. Hvis dette er av interesse, vennligst kryss av ved påmelding eller kontakt PÅMELDING: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Servicekontoret Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon: /61 AVBESTILLING: Ved avbestilling etter 4. februar må full avgift betales. Dokumentasjon vil da bli tilsendt. Avbestillingsgebyr kr ,- etter påmeldingsfristens utløp. Kun skriftlig avbestilling godtas. MILJØMERKET 241 Trykksak 754 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening TEKNA ARBEIDER FOR ET KUNNSKAPSBASERT SAMFUNN. SE TEKNAS MEDLEMSTILBUD PÅ

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012 28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Lovverk og juridiske vannspørsmål er stadig på dagsordenen. VA-juskonferansen

Detaljer

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Vann, avløp og nye rettsregler 2014 Oppdateringer på regelverket Ny drikkevannsforskrift Regelverk og praksis for overvann og vannskader Utslippstillatelser med vekt på

Detaljer

Blå-grønne verdier vårt ansvar!

Blå-grønne verdier vårt ansvar! TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Blå-grønne verdier vårt ansvar! - Hvordan skape levende byer og tettsteder? 14. og 15. oktober 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Konferansen henvender

Detaljer

BYOMFORMING 2011. Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? Påmelding: www.kursdagene.

BYOMFORMING 2011. Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? Påmelding: www.kursdagene. Påmelding: www.kursdagene.no BYOMFORMING 2011 Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? 4. 5. januar 2011, Trondheim BYOMFORMING 2011 Arealbruk og kollektivtransport

Detaljer

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no Påmelding: www.kursdagene.no SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel 6. 7. Januar 2011, Trondheim SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel I relativt lang tid har transportpolitikken hatt som målsetning

Detaljer

Praktisk prosjektledelse

Praktisk prosjektledelse Påmelding: www.kursdagene.no Praktisk prosjektledelse Strukturering og planlegging Lederrollen; ledelse og organisering av prosjekter Fallgruver; hvordan håndterer vi disse? 4.-5. januar 2011, Rica Nidelven

Detaljer

Byggeledelse anno 2011

Byggeledelse anno 2011 Påmelding: www.kursdagene.no Byggeledelse anno 2011 - med utgangspunkt i NS 8403 6. 7. januar 2011, Trondheim Byggeledelse anno 2011 - med utgangspunkt i NS 8403 Byggelederrollen er sentral under gjennomføringen

Detaljer

Digitale telenett. - Teleforum på Kursdagene

Digitale telenett. - Teleforum på Kursdagene Påmelding: www.kursdagene.no Digitale telenett - Teleforum på Kursdagene Multimedia, tjenesteutvikling og forretningsmodeller Utvikling av fast og mobilt bredbånd Stråling reell fare eller skremsel? 4.

Detaljer

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell www.nfv.no www.tfsk.no drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: Tirsdag 13. januar 2015 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 3. torsdag 5. februar 2015, Storefjell Resort

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger Norsk Vann Rapport 200 2014 Håndtering av overvann fra urbane veger Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai 3 2013 Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai Rekruttering Gang- og sykkelveger Bygger miljøhus NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www.

Detaljer

Samfunnssikkerhet 04 // 2009

Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Stolt av frivilligheten INTERVJU MED KNUT STORBERGET SIDE 15 Foto: Colourbox Viktig bidrag fra de frivillige DSBs

Detaljer

Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel. Tirsdag 13. torsdag 15.

Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel. Tirsdag 13. torsdag 15. www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: 16. januar 2012 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel,

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut:

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut: 1 Norsk vannforening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon 22 94 75 75 Faks 22 94 75 01 post@vannforeningen.no www.vannforeningen.no Stiftet 29. april 1964 Årsberetning 2013 For virksomheten i Norsk vannforening

Detaljer

Følgende saker var oppe til behandling på styremøtet 20. august:

Følgende saker var oppe til behandling på styremøtet 20. august: NYTT fra Seksjon samferdsel og teknisk Nr 5 2012 Generelt: Nytt fra Seksjon samferdsel og teknisk Seksjonene har i dag 11 faggrupper og 4 nettverk. Ved å gå inn på linken yrkesgrupper kan du finne yrkesfaglig

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 11 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov 4 2013 Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov Drift av bygg er viktig helsearbeid Hvor skal vi ta byggeråstoffer fra? En fremtidsvisjon NKF Kunnskapsdeling for et

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform 01/022010 Nr 1/2 Juni 2010 4. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Privat håndheving 7 KS selskapsform vurderer 12 Svensk p-konferanse Parkeringsregulering nødvendig ikke mulig å benytte

Detaljer

Betongrehabiliteringsdagene 2011

Betongrehabiliteringsdagene 2011 Rev. 4 mars 11 Betongrehabiliteringsdagene 2011 14. 16. mars 2011 Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo 1 Betongrehabiliteringsdagene 2011 OMTALE: For 15. år på rad har Norsk Forening for Betongrehabilitering

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 8/2009 TEKNIKK Temanummer Bergen og omegn Satser stort på ledningsfornyelse uten graving i sentrum Transportplanlegging Ny gang- og sykkelvei i historisk jernbanespor Slik tar bergenserne klimautfordringene

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer