VELKOMMEN(TIL(ARKTISK(LOKALMAT(2015(((! Konferanse(i(Tromsø((<((Scandic(Ishavshotell((<((20.<(21.(mars((!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN(TIL(ARKTISK(LOKALMAT(2015(((! Konferanse(i(Tromsø((<((Scandic(Ishavshotell((<((20.<(21.(mars((!!"

Transkript

1 VELKOMMENTILARKTISKLOKALMAT2015 KonferanseiTromsø<ScandicIshavshotell<20.<21.mars Nordland,TromsogFinnmarkBondeCogSmåbrukarlag arrangererkonferansenvedhjelpavmidlertilarktisklandbrukog fylkesmannenitroms. N KirstiSollidkommertilkonferansenmedhistorienomsatsingapådenlillekjøttbedriftenGourmet LyngeniTroms.Solliderdagliglederibedriften.GourmetLyngeneropptattavåtavarepåvåre lokalematskatterogbehandlerråvarerfrasmåfeogstorfemedrespektogkjærlighet.

2 Tilallemedinteresseformatproduksjon inordland,tromsogfinnmark VihardengledeåinviterederetilArktiskLokalmat2015ogårsmøteridetrenordligste bonde4ogsmåbrukarlageneitromsøvihargodeerfaringermedåhaarrangementilag,ogvi regnermedatdetogsåiårskalblisuksess IårvilfagdagenArktiskLokalmat2015dreiesegomdetingenavosskanleveuten:Mat Deterviktigåsepåmatprodusertpålokaleressurserietglobaltperspektiv.Bonde4og SmåbrukarlageneilandsdelensamarbeideromArktisklokalmatietglobaltperspektiv,et prosjektsomharfåttstøttefrabådearktisklandbrukogfylkesmannenitroms. Detvidrivermedtildaglig,denmatenviprodusererrundtpågårdene,erdelavenstørre helhet.ingenavoss,hverkenbønderellerandre,leverinoenisolertboblehvorvikantenke barepåosssjøl.vierendelavverden.verdentrengermat,ognoenmåproduserematen. Vistårframforstoreutfordringernårdetgjeldernokogsunnmattilheleverdensbefolkning. Vivetatklimaforandringenegjørdetstadigvanskeligereådyrkemyeavjorda.Derforerdet stadigviktigereatvitarvarepådendyrkbarejordavihar,ogatvibrukerdenpåenbærekraftig måte.derforerdenmatenduprodusererpådingård,ikaldelysesomreogmørkevintre,en viktigbrikkeidetglobalematpuslespillet.ogvalgenetildegsomspisermatenviprodusererer viktige,derforønskervinettoppderevelkommentilarktisklokalmat2015 Programmetfordagenefinnerduidetteheftet.Vihåperdetvilengasjerebåde reiselivsnæringen,matprodusenterogforbrukere.viinnbyrselvfølgeligogsåtilmiddag oghyggeligsamværpåkvelden4engodanledningtilåblikjentmedandrematinteressertei nordområdet,utveksleerfaringerogopplevefellesskapogsolidaritet. ViminneromatbådekonferansenArktiskLokalmat2015ogfylkesårsmøteneeråpneforalle. EtterlunsjlørdagerdetmuligåbesøkeBondensmarkedpåStortorgetiTromsø.Markedeter åpentklokka ViønskerdereallevelkommentilTromsø Vennlighilsen SiljeTangen,FinnmarkBS4MargretheWikran,TromsBS4MarielledeRoos,NordlandBS Medkjærlighettiljordognaturen NorskBonde4ogSmåbrukarlagerenpartipolitiskuavhengigorganisasjonsomvilbedrejordbrukets økonomiskeogsosialerammer,blantannetgjennomdeårligejordbruksforhandlingeneogetaktivt arbeidmotdetpolitiskemiljøetpåstortinget. Øktmatproduksjon,næringsutvikling,lokalforedling,goddyrevelferdoglevendekulturlandskaper viktigesakerfororganisasjonen.grunnlagetfordriftenavorganisasjonenermedlemskontingent. 2

3 GrüneWocheiBerlin Nordland,Tromsog FinnmarkBonde4og Småbrukarlagvarsammen pågrünewoche.dersatte desøkelyspådenlokale matensbetydningfor reiselivetinord.matmed lokalforankringoghistorie erviktigforågibesøkende godeopplevelser. Herernordrepresentert vedmariellederoos, Nordland,Margrethe Wikran,Troms,ogRandi Johansen,Finnmark. SmakebiterfraARKTISKLOKALMAT2015 BonderøventilNord/Norge FrankErichsenerkonferansierpå ARKTISKLOKALMAT2015iTromsø20.mars. Hantarmedsegideologisketankeromhvorfor ærligogbærekraftigmaterviktig. FrankErichsenerbonde,forfatterog foredragsholder FrankErichsenerberømtfradetdanskeTV4 programmetbonderøven,hvorhanfortellerog leverutdrømmenomsjølbergingsammenmed familienpåegengård,kastanjegården.med gledeogkjærlighettiljordognaturharhan klartåvekkesmåbrukerensomborinnei mangemennesker. Alleredesomti4åringbegynteFrankErichsenå interesseresegforiselvforsyningoglandbruk. DeleravbakgrunnenhanserfraNorge,siden ErichsenhargåttpåFosenFolkehøgskoleog arbeidetpåengårdinordland. Arrangørenegledersegstorttilålaallemed interesseformatmøtedenungeogideologiske småbrukerenfradanmarkpåkonferansen.

4 Detnordnorskematfatetfortjeneråblilagtmerketil 4ViiMathallenerrettogsletthektapådeunike,lokaleråvarene somproduseresivårumiddelbarenærhet.ideenbakmathallen haddesittutspringietsamletønskeomåsmake,føleoglæremer omdisseråvarene.ogikkeminst;ådeledemmedandre. GunnarJensenertidligerevinnerav"DetnorskeMåltid",nå kjøkkensjefogmedeieravmathallenitromsø.hanvilfortelleom hvilkenverdienminneverdigmatopplevelsehar,ogsåforreiselivet. Bedretiderforarktiskebær? Deterengryendeinteresseforådyrkeog spisenordnorskebær.markedetvilhabær avgodkvalitet,ogdetbetalesgodt. 4Nyesorter,modernehjelpemidlerog oppdatertkunnskapmåtasibrukitillegg tildetvialleredekanombærinord,sier SteveSaltermark.Bærdyrkerenkommertil Tromsømedkunnskapogengasjement. HvormyemattrengerTromsø? ElevenesomgårpåBreivangvideregående skole,studiespesialiseringmedformgivingsfag, vilfortelleossvisuelthvormyematfolki Tromsøtrenger.Deharbruktvinterentilålete ettersvaret,ogvierspentepååseden planlagteutstillingaiforbindelsemed konferansenarktisklokalmat2015. Noentall Melk:104,4literprinnbygger Ost:17,9kgliterprinnbygger Smør:3kgprinnbygger MåfolkiTromsøiframtidaglemmelokalmat ogimporteremerkjøtt? UtstillingaåpnespåScandicIshavshotell20. mars.senereblirdenåsepårådhuset. 4

5 VELKOMMENTILARKTISKLOKALMAT2015 KonferanseiTromsø<ScandicIshavshotell<20.<21.mars ArktiskLokalmat2015iTromsøeretmøtemellombevissteprodusenter,forbrukere, reiselivsnæringaogandretilhengereaværligogbærekraftigmatproduksjoninord. Program Fredag20.mars KonferansiererFrankErichsen,BonderøvenkjentfradanskTV Registrering 1145Lunsj Lekrelokalearktiskegodbiter 1245ÅpningvedordføreriTromsø4JensJohanHjort FNsinternasjonaleårforjordsmonn 1330Økologiskøkonomiogmatproduksjon CamillaHelgesen,økologisksiviløkonom 1400Norskmatiensærstilling?4NinaSundqvist,administrerendedirektør,Matmerk 1430Kaffepause 1450Degodelokaleråvarene4KirstiSollid,dagligleder,GourmetLyngen 1520Matogreiseliv GunnarJensen,kjøkkensjefogmedeieravMathallenITromsø 1550Bærinord4SteveSaltermark,gårdbrukerognordnorskbærentusiast 1615Pause 1630Bygdeprofilenomlokalmat4MereteFuruberg,lederiNorskBonde ogsmåbrukarlag 1700Paneldebatt 1730KonferansierenFrankErichsen4innleggogavrunding 1800Slutt 2000Middagmedarktisklokalmat Lørdag21.mars 0830Lokalmatogarktisklandbruk4debattinnleggfraNordland,TromsogFinnmark 0915Åpendebatt 1000Slutt4lunsjkl1200,etterfylkesårsmøtene ARKTISKLOKALMAT2015arrangeresavfylkeslagaNordland,TromsogFinnmarkBonde4og Småbrukarlag.KonferansenerstøttaavmidlertilutviklingavArktisklandbrukogav FylkesmanneniTroms. 5

6 Alledeltakeremåmeldesegpåogbetaledagpakkerog eventuellovernattingpåscandicishavshotell. Bindendepåmeldingfør2.mars,pågrunnavplanleggingentilarrangøroghotell. skalværemedpåogomduønskerovernattingenkeltromellerdobbeltrom). PRISER Prispådeltakelseogdagpakkefredag20.3.perpersonerkr525,4.Inkludertmiddagblirdetkr 970,4forallesomikkeborpåhotellet. DeltakelseogovernattinginkluderthelpensjonpåScandicIshavshotelfra marser kr1670,4ienkeltrom,kr1395,4pr.pers.idobbeltrom.tilleggfordagpakkeinkludertlunsj lørdagerkr525,4perperson. AllesomborpåScandicIshavshotelgjørdirekteoppmedhotellet.Allesomikkeborpå hotelletfårregningpådagpakkerfranordlandbonde4ogsmåbrukarlag.allesomharmeldt segpåmåbetale,ellersblirarrangørenesittendemedregninga. Giossfrihettilådyrkematisamspillmednaturenog frihettilåspiseossmetteutenåblisyke. ÅRSMØTERINORDLAND,TROMSOG FINNMARKBONDECOGSMÅBRUKARLAG IforbindelsemedArktiskLokalmat mars2015blirdetårsmøteri fylkeslaganordland,tromsogfinnmarkbonde4ogsmåbrukarlag. Program: fredag20.mars: :konstituering,valgavredaksjonsnemnd,innkomneuttalelser lørdag21.mars: :vedtakavfellesuttalelser, :separateårsmøtermedordinæreårsmøtesaker Lunsjkl1200 6

7 Fleresmakebiterfraprogrammet FNsinternasjonaleårforjordsmonn Godtjordsmonneravgjørendeforverdensmatsikkerhet,økosystemeneognaturensom helhet.idagopplevervistadigstørreutfordringergrunnetøkendeerosjonogforringelseav jord.jordsmonneterenikke4fornybarressurssombådemennesker,dyrogplanterer avhengigeav.detinternasjonaleåretforjordsmonnskaløkebevissthetenrundtviktigheten avbærekraftigforvaltningavjorda. Økologiskøkonomiogmatproduksjon Økologiskøkonomifinnesiskjæringsfeltetmellomøkonomi, naturogkultur.foråmøteutfordringerdagensiøkonomierdet nødvendigåerstattemekanistiskekonkurransemarkedermed arenaerbasertpådialogmellommenneskermedkryssende perspektiverogmotstridendeinteresser. CamillaHelgesenersiviløkonommedspesialiseringiøkologisk økonomi.hunerogsåivrigdeltakerietandelsjordbruk,someren organisasjonsformderlokaleforbrukereogmatprodusenter) inngårdirektesamarbeid.forbrukernestøtterselvedriften økonomisk,ogbidrarsliktilatprodusentenfårettryggereogmer forutsigbartinntektsgrunnlag. CamillaHelgesen,Bodø Holdkjeft,værdeiligoghåpdetbeste... <ernorskmattrygghetiensærklasse? NinaSundqvist,administrerendedirektøriMatmerkkommertil Arktisklokalmat2015medetspørsmålomnorskmattrygghet. Matmerkerenuavhengigstiftelsesomskalbidratiløktmangfold, kvalitetogverdiskapinginorskmatproduksjon.matmerkskal styrkeomdømmettilnorskematprodukterhosnorskeforbrukere. 7

8 VelkommentilTromsøkommune20.<21.mars SomarktiskhovedstadharTromsøenunikmulighettilåprofilereetbynærtlandbruk,med lokalmatproduksjonoglokaltjenesteproduksjon.etbynærtlandbruktilbyrferskegrønnsaker påtorgetoglokaltprodusertekjøttvareributikkene.levendekulturlandskapoglokal mattradisjonerogsåverdiersomskapergrunnlagforopplevelserireiselivssammenheng. IhovedsakdrivesdetetgrovforbasertlandbrukiTromsø,medmelkeproduksjonpåkuoggeit, ogkjøttproduksjonpåsauogstorfe.selvombrukleggesnederdetfortsattenlivskraftig landbruksnæringitromsø. Framtidigsatsingeravhengigav mangeforhold ikkeminst rekrutteringoglønnsomhet. Nordland,TromsogFinnmarkBonde<ogSmåbrukarlag Postadresse:Tangen,Straumfjordvest877,9151Storslett 8

Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers

Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers FFKF-KONFERANSEN 2015 TROMSØ 6. 7. MAI Clarion Hotel The Edge Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers Konferansen «Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan

Detaljer

KONFERANSE KONFERANSEN UTVIKLING AV FRAMTIDENS SYKEHUS. Torsdag 27. og fredag 28. mars 2003 Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo.

KONFERANSE KONFERANSEN UTVIKLING AV FRAMTIDENS SYKEHUS. Torsdag 27. og fredag 28. mars 2003 Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo. KONFERANSE KONFERANSEN UTVIKLING AV FRAMTIDENS SYKEHUS Torsdag 27. og fredag 28. mars 2003 Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo Arrangører: Kompetansenettverk for sykehusplanlegging ARKITEKTFORUM FOR

Detaljer

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger Bakgrunn Det foregår i dag mye spennende og interessant arbeide på HMSkultur i næringen. Området er preget av et mangfold av ulike satsinger og ulik motivasjon

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Tid: Foredrag: Foredragsholder: JazzCode Det gode lokale teamwork I sofakroken med ulike teambyggere

Tid: Foredrag: Foredragsholder: JazzCode Det gode lokale teamwork I sofakroken med ulike teambyggere Program Tid: Foredrag: Foredragsholder: 08.00-09.00 Registrering Del 1 09.00-10.10 Konferanseåpning Adm.dir HN Egil Severeide Fylkesordfører Janne Johnsen Konferansier Heine Totland Mitt lag - vårt mål!

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

«Hver dag- nye muligheter?»

«Hver dag- nye muligheter?» Den 8. Erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur «Hver dag- nye muligheter?» 7.-8. SEPTEMBER 2015 Scandic City Hotell Historikk: Helsefremmende

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon

MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon INSPIRASJON MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon ungdomskonferanse ungdomskonferanse Ferjefri E39 og nye moglegheiter grenselaust kultursamarbeid

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Dato: 15. 16. juni 2011 Sted: Voksenåsen Hotell, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine medlemmer til å delta på kurs: EU-prosjekt - fra

Detaljer

Pasientsikkerhet Glasskulen Er utstyret i orden? Antibiotika og resistens Problembakterier Jubileumsmiddag i Håkonshallen

Pasientsikkerhet Glasskulen Er utstyret i orden? Antibiotika og resistens Problembakterier Jubileumsmiddag i Håkonshallen FAGKONFERANSE Sykehushygiene 19. 21. oktober 2011 Scandic Bergen City Hotel Pasientsikkerhet Glasskulen Er utstyret i orden? Antibiotika og resistens Problembakterier Jubileumsmiddag i Håkonshallen 40-års

Detaljer

NOCoMM - Norwegian Conference on Manual Medicine. Invitasjon og program 13.-15. november 2014 Rica Hell Hotel, Trondheim

NOCoMM - Norwegian Conference on Manual Medicine. Invitasjon og program 13.-15. november 2014 Rica Hell Hotel, Trondheim TEMA Overhead athletes and their injuries; prevention, treatment and rehabilitation Invitasjon og program 13.-15. november 2014 Rica Hell Hotel, Trondheim NOCoMM - Norwegian Conference on Manual Medicine

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Dato: 28. 29. april 2010 Sted: Voksenåsen Hotell, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine medlemmer til å delta på kurs: EU-prosjekt - fra

Detaljer

Program Studieorientering

Program Studieorientering Skoler: Sygna Vgs og Høyanger Vgs Dato: 13.01.2014 09:30-09:35 Velkommen + informasjon om dagen 09:35-10:10 Generelt om høyere utdanning: 10:10-10:30 - kort plenum 10:30-10:40 Pause Program Studieorientering

Detaljer

Dato: 18. 19. mars 2015 Sted: Ingeniørenes Hus Overnatting: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo Program: se side 4-6

Dato: 18. 19. mars 2015 Sted: Ingeniørenes Hus Overnatting: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo Program: se side 4-6 Dato: 18. 19. mars 2015 Sted: Ingeniørenes Hus Overnatting: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo Program: se side 4-6 Om kurset Statistikk viser at antall kommuner med eiendomsskatt øker noe pr. år. En

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NSFs LANDSGRUPPE AV AKUTTSYKEPLEIERE www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLAS og øvrige deltagere på AKUTTDAGENE 2011!

Detaljer

Formannskonferansen 2013. Kragerø, 20. 22. november

Formannskonferansen 2013. Kragerø, 20. 22. november Formannskonferansen 2013 Kragerø, 20. 22. november Velkommen til Formannskonferansen 2013 Vi har gleden av å invitere til Formannskonferansen 2013 på Kragerø Resort. Formannskonferansen er en viktig møteplass

Detaljer

inviterer til lørdag 8. og søndag 9. mars 2014 på THON HOTELL BJØRNEPARKEN FLÅ Trykk på bildet for hjemmesiden til hotellet.

inviterer til lørdag 8. og søndag 9. mars 2014 på THON HOTELL BJØRNEPARKEN FLÅ Trykk på bildet for hjemmesiden til hotellet. inviterer til lørdag 8. og søndag 9. mars 2014 på THON HOTELL BJØRNEPARKEN FLÅ Trykk på bildet for hjemmesiden til hotellet. Her er noe for enhver smak: KORKURS stiller med 4 av sine sangere, 1 på hver

Detaljer

Velkommen VI HÅPER ÅRETS PROGRAM FALLER I SMAK OG VIL GI MERVERDI, BÅDE FAGLIG OG SOSIALT!

Velkommen VI HÅPER ÅRETS PROGRAM FALLER I SMAK OG VIL GI MERVERDI, BÅDE FAGLIG OG SOSIALT! Inkassoforum 2014 Velkommen Vi inviterer deg til Inkassoforum 2014. SPN er 20 år i år, og i jubileumsåret har vi ambisjon om litt ekstra på Inkassoforum. Vi gleder oss over at våre kunder kommer tilbake

Detaljer

Genetisk screening bedre helse?

Genetisk screening bedre helse? Genetisk screening bedre helse? Velkommen til Medisinsk Genetikk Fagmøte 2011 Bergen 9. og 10. november Møtet arrangeres av Norsk forening for medisinsk genetikk og Norsk selskap for human genetikk i fellesskap.

Detaljer

Kurser i tilknytning til konferansen husk nødvendige påmeldinger på www.stigamot.is/nkmv2005!

Kurser i tilknytning til konferansen husk nødvendige påmeldinger på www.stigamot.is/nkmv2005! krisesentrene, krisetelefonene, incestsentrene, andre organisasjoner, institusjoner, forskere, politikere, byråkrater, media og allmennheten Grand hotel, Sigtúni 38, Reykjavík, Island 2. 4. sept. 2005

Detaljer

NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger

NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger Få med deg høydepunktene av vår nyeste forskning på katastrofe- og flyktningefeltet. 18. og 19.

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO Sponsorer: VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASSKONFERANSEN Hvilken plass skal energigassene ha i Norge?

Detaljer

Studiedagene. Kultur og kulturbevissthet. Landskonferansen for bedriftssykepleiere. 25. - 27. mai 2011. Klokskap og kompetanse, -veien til vekst

Studiedagene. Kultur og kulturbevissthet. Landskonferansen for bedriftssykepleiere. 25. - 27. mai 2011. Klokskap og kompetanse, -veien til vekst Foto: Emilie Moe Håndverkeren Kurs- o g Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7 o g Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Velkommen til Oslo Radisson Blu Hotel Norge Nedre Ole Bulls plass 4 Grand Selskapslokaler

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

Bedriftens samfunnsansvar rus og avhengighet. Arbeidsplassens særstilling som arena for forebygging og håndtering. Velkommen til Akan-dagene 2014

Bedriftens samfunnsansvar rus og avhengighet. Arbeidsplassens særstilling som arena for forebygging og håndtering. Velkommen til Akan-dagene 2014 ... Bedriftens samfunnsansvar rus og avhengighet Arbeidsplassens særstilling som arena for forebygging og håndtering...... Velkommen til Akan-dagene 2014 27. og 28. november Oslo, UBC Kongressenter Ullevaal

Detaljer

Orion Pharmas fagseminar

Orion Pharmas fagseminar Orion Pharmas fagseminar Orion Pharma har gleden av å invitere veterinærer, dyrepleiere og klinikkassistenter til vårt fagseminar på Foredragsholdere Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 24. 25. januar

Detaljer