Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre februar 2011, Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 9.-10.februar 2011, Gardermoen"

Transkript

1 Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre februar 2011, Gardermoen

2 Infrastrukturdagene 2011 Vei, asfalt, rør og kabler... i veien for hverandre Samfunnsperspektivet Systemene Sektorovergripende utfordringer og samordning Tekniske løsninger og regelverk Samordning for å redusere graveulempene? Virkemidler for fremtiden Formålet med Infrastrukturdagene er først og fremst å se på de ulike rør- og kabelsystemene i forhold til hverandre og i forhold til veieier, både veieier som grunneier og veieier som infrastruktureier. Det vil primært bli fokusert på utfordringene i byene der undergrunnen allerede har kabler for strømforsyning og telekommunikasjon og rør for vannforsyning og avløp. Med bredbånd, fjernvarme, fjernkjøling, avfallsug og gass øker plassbehovet, men ikke veibredden. Dette setter krav til bedre samordning og tydeligere regelverk. Utfordringene åpner for ny teknologi og smartere løsninger. Samfunnets krav til sikkerhet og pålitelighet gjør at rørene og kablene omtales som kritisk infrastruktur. Konsekvensene av feil er alvorlige. Infrastrukturdagene vil bidra til at problemstillingene belyses og løses på en kostnadseffektiv måte. Velkommen til Infrastrukturdagene! FAKTA TID OG STED: februar 2011, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen ARRANGØR: Infrastrukturdagene arrangeres av Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening i samarbeid med interesseorganisasjonene for de viktigste infrastruktureierne: Vegforum for Byer og Tettsteder (VBT) Norsk Vann Telenor Energi Norge KS Bedrift Avfall Norge Norsk Fjernvarme. Prosjektleder, engasjert av Tekna: Sivilingeniør Christen Ræstad, Eget firma, tlf.: PROGRAMKOMITE: Sivilingeniør Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS / Rådgivende Ingeniørers Forening Næringspolitisk rådgiver Stig Børresen, Energi Norge Avdelingsleder vei Jørn Gjennestad, Drammen kommune / Vegforum for Byer og Tettsteder Direktør Are Greibrokk, Telenor Telecom Solutions AS Ass.dir. Toril Hofshagen, Norsk Vann BA Seksjonsleder Frode Hult, Oslo kommune, vann- og avløpsetaten Næringspolitisk rådgiver Kristin Lind, KS Bedrift Energi Fagdirektør Magnar Sekse, VA-etaten i Bergen / Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) ADMNISTRASJON: Prosjektleder Bente Pedersen, Tekna, tlf.:

3 Onsdag 9. februar registrering av deltakerne m/lett servering Ordstyrer: Infrastrukturdagene Sivilingeniør Christen Ræstad, prosjektleder for velkommen til Infrastrukturdagene Bakgrunn, initiativ og forventninger til Infrastrukturdagene Praktiske opplysninger, deltakeroversikt Sivilingeniør Christen Ræstad, Eget firma Samfunnsperspektivet (1) Infrastruktursystemer - kommunenes blodårer - Helhetlig vurdering fra kommunene som planmyndighet, vegeier og eier av rør- og kabelsystemer - Hvem burde beslutte ved interessekonflikter - lovverket, systemeierne eller kommunene som myndighet? Direktør Bjørg Ravlo Rydsaa, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) (2) Hva er våre utfordringer? - Systemeiere, veiforvaltere, myndigheter og samordnere - Begrensningene i dagens lovverk - Partenes roller og rammevilkår Prosjektleder for Infrastrukturdagene Christen Ræstad, Eget firma Spørsmål / diskusjon Kaffepause / besøk på utstillingen (3) Infrastrukturen forfaller State of the Nation - Presentasjon av rapporten - Oppfølging - Forventninger til anleggseiere og myndigheter Adm.dir. Liv Kari Hansteen, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) (4) Praktiske eksempler på samordningsutfordringer - Samordningsutfordringene sett fra planleggerens side - Eksempler på kostnadsfordelinger - Problemstillinger og eksempler på løsninger Sivilingeniør Tom Baade-Mathisen, Norconsult AS Spørsmål / diskusjon Lunsj Nye og flere systemer (5) Hva gjør vi når det ikke er mere plass? - Planer for bybane konsekvenser - Dobbeltspor for jernbanen med planfri kryssing av kommunal vei - Fiberbredbånd, fjernvarme, fjernkjøling, gass og bybane i tillegg til de gamle systemene - Utfordringene for veiholderne i bygatene Kommunalteknisk sjef Odd Arne Vagle, Sandnes kommune (6) Fjernvarmeutbyggingen i Trondheim - Store rørsystemer i kabelsonen - Samordning av planer - Eksempler på kostnadsfordelinger ved fellesføringer og spleiselag Overingeniør Amund Utne, Trondheim Energi Fjernvarme AS (7) Rammevilkårene for bredbåndutbygging i nord-trøndelag - Rammevilkår for utbygging av fiberbredbånd i vei - Omfang og erfaringer - Kompromiss mellom bredbåndutbygging og veikrav - Kostnadsbetrakninger Fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen, Nord-Trøndelag fylkeskommune Spørsmål /diskusjon til de 3 innleggene Kaffepause / besøk på utstillingen Geodata og rutiner for samordning (8) Informasjonssystemenes muligheter - Demonstrasjon av rør- og kabelsystemer kombinert med Google Earth - Kobling mellom ulike informasjonsystemer inklusive offentlige registre i modelleringssammenheng - Web-baserte løsninger for bruk på anleggsstedet GIS-ingeriør Christian Svebak-Johansen, Glitrevannverket IKS (9) Ledningsdata i grunnen - Geodataloven, muligheter og begrensninger - Etablering, oppdatering og forvaltning av ledningsdata i grunnen - Felles standard for elektronisk samhandling og utveksling av ledningsdata Seniorrådgiver Magnar Danielsen, Miljøverndepartementet (10) Bruk av geodata og gravemeldingprosedyrer sett fra eier av VA-lednignsnettet - hvordan fungerer ansvarsdelingen i praksis - utfordringer og konflikter ved koordinering - status for avstandskrav fra offentlig nett Leder avløp Jan Stenersen, Tromsø kommune - Vann og Avløp Diskusjon Hvordan skal samordningen skje i praksis? - Primære og sekundære tiltakshaveres roller og plikter - Veieiers styringsrett og styringsplikt - Hvordan skal geodata for undergrunnen forvaltes? Slutt for dagen Aperitiff middag

4 Torsdag 11. februar Anleggseksempler (13) Kontinuerlig anleggsarbeid ved Strandkaien i Bergen - Fordeler og ulemper ved å ha kontinuerlig anleggsarbeid - Samordning av vei-, rør- og kabelvirksomhetene - Kostnadene sammenliknet med jobbing på vanlig dagtid - Hva gjør vi bedre neste gang? Prosjektleder Arne Jensen, Bergen kommune Graveklubben og VA-etaten Spørsmål og diskusjon lunsj (14) Ensjøbyen. Samordnet innsats for teknisk infrastruktur i en bydel i Oslo - Finansieringsprinsipp (spleiselag utbyggere/ kommune) - Hovedplan, forprosjekter og byggeplaner - Eksempler på gatetverrsnitt - Overvannshåndtering inn i helheten Sivilingeniør Sigurd Borgejordet, Norconsult AS Spørsmål /diskusjon Forskrifter og graveinstrukser (11) Graveinstruksen i Drammen refleksjoner basert på 2 års erfaringer - Drammens graveinstruks ble presentert på Infrastrukturdagene i 2010 Hvilke problemstillinger vil veieier nå gripe fatt i? Avdelingsleder vei Jørn Gjennestad, Drammen kommune Diskusjon om forskrifter, graveinstrukser og kompromisser Kaffepause / besøk på utstillingen / utsjekking av rommene (12) Økonomi med vekt på kostnadsfordelingen Paneldebatt Innledning v/ordstyrer - Hovedprinsipp: Rør og kabler ligger vederlagsfritt i veigrunnen. Veieier skal ikke ha merkostnader på grunn av rør og kabler. Hvordan håndterer vi dette i praksis? (15) Teknologi og betydning for individuelle kontra kollektive løsninger - Bruk av NO DIG. Når passer det og når passer det ikke? - 6 kommuners samarbeid mellom store byer i Norden Variasjoner i strategier Seksjonsleder Frode Hult, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Spørsmål /diskusjon Kaffepause / besøk på utstillingen Dokumentasjon og kompetanseutvikling (16) Miljødokumentasjon for infrastrukturprosjekter - Anleggseierne må dokumentere miljøparametrene - CO 2 -regnskap for VA-ledningsfornyelse: NoDig vs. full oppgraving - Miljøkalkulator for VA-ledningsfornyelse og kabelfremføring Arve Hansen, Asplan Viak AS - Modeller for kostnadsfordeling ved spleiselagsprosjekter - Er veitverrsnittets areal det beste grunnlaget? - Bør initiativtaker til et prosjekt bære en større del av kostnadene? - Marginalkostnader hvis nye henger seg på en fornyelse - Hva gjør vi når behovene kommer til ulik tid? - Proaktivt / reaktivt fornyelse/vedlikehold - Kan gebyrer ivareta veiholders behov for kostnadsdekning? - Hvor mye mellomfakturering er fornuftig og nødvendig? - Dokumentasjon av veiforringelsen pga gravingen - Beregning av et forringelsesgebyr - Gateleie / leie for kulverter/stolper/trekkerør Kaffepause / besøk på utstillingen

5 Torsdag 10. februar forts Spørsmål /diskusjon (17) Kritisk infrastruktur og forskning - Samspillet mellom VA og annen infrastruktur (El, veg, tele) - Eksempler på hva som er gjort nasjonalt og internasjonalt (DECRIS/Samrisk, C19, ROS prosjekter) - Hva bør bli gjort? Seniorforsker Jon Røstum, SINTEF Diskusjon Trenger vi et nasjonalt spleiselag for FOU, kompetanse og rekruttering? Avslutning / hjemreise

6 Returadresse: Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo PÅMELDING telefon: /61 GenerELL InformaSJOn Kursnummer: Tid: februar 2011 Sted: Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: Mandag 24. januar 2011 Deltakeravgift: Kr ,- inkl. kursdokumentasjon, drikke til måltidene, ekskl. hotellopphold. Dagpakke for ikke-boende kr. 560,- pr. dag. Fellesmiddag for ikke-boende m/underholdning 9/2 kr. 650,-. Ovennevnte blir fakturert fra Tekna. Vennligst kryss av ved påmelding. HoteLl: Scandic Hotel Oslo Airport tilbyr helpensjon kr ,- som inkl. overnatting fra februar, lunsj og fellesmiddag 9/2 og frokost 10/2. I tillegg kommer dagpakke 10/2 kr. 560,- som inkl. lunsj og pauseserveringer. Tilknytningsdøgnet februar kr ,- inkl. frokost. Ovennevnte betales direkte til hotellet ved avreise. Vennligst kryss av ved påmelding. Utstilling: Det legges opp til utstilling i forbindelse med seminaret. En utstillingsplass/stand (2-3 bordmeter) koster kr ,- + mva. inkl. 1 deltaker på seminaret. Hvis dette er av interesse, vennligst kryss av ved påmelding eller kontakt Påmelding: Tekna, Servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf.: /61 Fax: Avbestilling: Ved avbestilling etter 3. februar må full avgift betales. Dokumentasjon vil da bli tilsendt. Avbestillingsgebyr kr.1.200,- etter påmeldingsfristens utløp. Kun skriftlig avbestilling godtas. KOMMENDE KURS Overvannshåndtering i urbane områder april, Oslo Vannforsyningsdagene juni, Drammen MILJØMERKET 241 Trykksak 754 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening TEKNA ARBEIDER FOR ET KUNNSKAPSBASERT SAMFUNN. SE TEKNAS MEDLEMSTILBUD PÅ

Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 10. - 11. februar 2010, Bergen

Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 10. - 11. februar 2010, Bergen Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre 10. - 11. februar 2010, Bergen Infrastrukturdagene 2010 Vei, asfalt, rør og kabler... i veien for hverandre Samfunnsperspektivet

Detaljer

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012 28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Lovverk og juridiske vannspørsmål er stadig på dagsordenen. VA-juskonferansen

Detaljer

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Vann, avløp og nye rettsregler 2014 Oppdateringer på regelverket Ny drikkevannsforskrift Regelverk og praksis for overvann og vannskader Utslippstillatelser med vekt på

Detaljer

Blå-grønne verdier vårt ansvar!

Blå-grønne verdier vårt ansvar! TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Blå-grønne verdier vårt ansvar! - Hvordan skape levende byer og tettsteder? 14. og 15. oktober 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Konferansen henvender

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

BYOMFORMING 2011. Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? Påmelding: www.kursdagene.

BYOMFORMING 2011. Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? Påmelding: www.kursdagene. Påmelding: www.kursdagene.no BYOMFORMING 2011 Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? 4. 5. januar 2011, Trondheim BYOMFORMING 2011 Arealbruk og kollektivtransport

Detaljer

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no Påmelding: www.kursdagene.no SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel 6. 7. Januar 2011, Trondheim SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel I relativt lang tid har transportpolitikken hatt som målsetning

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger Norsk Vann Rapport 200 2014 Håndtering av overvann fra urbane veger Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

Byggeledelse anno 2011

Byggeledelse anno 2011 Påmelding: www.kursdagene.no Byggeledelse anno 2011 - med utgangspunkt i NS 8403 6. 7. januar 2011, Trondheim Byggeledelse anno 2011 - med utgangspunkt i NS 8403 Byggelederrollen er sentral under gjennomføringen

Detaljer

Ingelin Killengreen. Enhetschef, Stockholm stadsarkiv. Jonas Engardt. Rådgiver, SINTEF Bedriftsutvikling AS. Ina Roll Spinnangr

Ingelin Killengreen. Enhetschef, Stockholm stadsarkiv. Jonas Engardt. Rådgiver, SINTEF Bedriftsutvikling AS. Ina Roll Spinnangr ELEKTRONISK DOKUMENTBEHANDLING 2011 KONFERANSEPROGRAM 8.-9. JUNI 2011 Rica Park Hotel, Sandefjord Kom og hør blant annet disse foredragsholderne: I tillegg kommer: Ingelin Killengreen Departementsråd,

Detaljer

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai 3 2013 Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai Rekruttering Gang- og sykkelveger Bygger miljøhus NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www.

Detaljer

Betongrehabiliteringsdagene 2011

Betongrehabiliteringsdagene 2011 Rev. 4 mars 11 Betongrehabiliteringsdagene 2011 14. 16. mars 2011 Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo 1 Betongrehabiliteringsdagene 2011 OMTALE: For 15. år på rad har Norsk Forening for Betongrehabilitering

Detaljer

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell www.nfv.no www.tfsk.no drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: Tirsdag 13. januar 2015 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 3. torsdag 5. februar 2015, Storefjell Resort

Detaljer

Praktisk prosjektledelse

Praktisk prosjektledelse Påmelding: www.kursdagene.no Praktisk prosjektledelse Strukturering og planlegging Lederrollen; ledelse og organisering av prosjekter Fallgruver; hvordan håndterer vi disse? 4.-5. januar 2011, Rica Nidelven

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 11 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

Digitale telenett. - Teleforum på Kursdagene

Digitale telenett. - Teleforum på Kursdagene Påmelding: www.kursdagene.no Digitale telenett - Teleforum på Kursdagene Multimedia, tjenesteutvikling og forretningsmodeller Utvikling av fast og mobilt bredbånd Stråling reell fare eller skremsel? 4.

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2015 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING KJÆRE MEDLEM AV TEKNA I OSLO OG AKERSHUS! Som medlem i Oslo og Akershus har du muligheten til å benytte deg av vårt store gratistilbud, både til faglig og personlig

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Fora 13 Karriere

Detaljer

Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel. Tirsdag 13. torsdag 15.

Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel. Tirsdag 13. torsdag 15. www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: 16. januar 2012 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel,

Detaljer

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag 4-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Norges beste drikkevann? Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner

Detaljer

CO 2. konferansen 2015. Teknas årlige møteplass innen CCS. kompetanse nettverk karriere. www.kursdagene.no

CO 2. konferansen 2015. Teknas årlige møteplass innen CCS. kompetanse nettverk karriere. www.kursdagene.no www.kursdagene.no Kursdagene i Trondheim 2015 faglig utvikling og nettverksbygging CO 2 konferansen 2015 Teknas årlige møteplass innen CCS Klimapolitikk og paneldebatt Rammebetingelser Pågående prosjekter

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Skoleanlegg for framtiden

Skoleanlegg for framtiden Skoleanlegg for framtiden fleksible, bærekraftige og tilgjengelige for alle Nasjonal konferanse for skoleanlegg Quality Hotel Fredrikstad, 21. 22. september 2010 Velkommen til den årlige nasjonale konferansen

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov 4 2013 Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov Drift av bygg er viktig helsearbeid Hvor skal vi ta byggeråstoffer fra? En fremtidsvisjon NKF Kunnskapsdeling for et

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer