BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD:"

Transkript

1 BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: 1. Hasteark 2. Operativ del i. Varslingslister ii. Tiltakskort 3. Administrativ del a. Roller og oppgaver b. Overordnede prinsipper c. Evaluering, opplæring, øvelser og revisjon Dokumenteier: Assisterende Høgskoledirektør Vedtatt: Sist revidert: Av: Nils Dugstad Versjon: ID: Page 1 of 26

2 Varsling av nød/krise på HBV-Campus for Studenter og ansatte. Varsle først nødetater og deretter HBV-beredskap lokalt og sentralt på aktuell campus. 1. Politi 112, Ambulanse 113 og Brann 110 I en akutt krisesituasjon varsles de offisielle nødetatene og gi følgende informasjon. Navn på deg Hva har skjedd/-hendelse Hvor har det skjedd/-hvilken Campus, bygning og etasje eller rom Når skjedde det Hvem er varslet fra før Opplysninger om eventuelt antall skadde og tilstand. Om mulig også annen viktig info ved skarpe situasjoner: Hvem og antall som er tatt til gissel eller kidnappet Antall gjerningspersoner, hvor den eller de befinner seg Hva slags type våpen, (skyte- sprengvåpen, kniv, øks etc.) Gjerningspersonenes identitet, høyde, kroppsbygning, påkledning, hårfarge og andre karakteristika som kan være til hjelp for innsatspersonellets mulighet for å identifisere gjerningspersonen(e) ved ankomst. Avtal og møt Politi/Ambulanse på et trykt sted og gi Politi som rykker ut en oppdatering om område for gisseltaking. 2. Lokal beredskapsleder ved Campus Vestfold Ingvill Fjeld Driftssjef/ Lokal beredskapsleder Drammen Trond Christensen Administrasjonssjef/ lokal beredskapsleder Kongsberg Gro Årstad Nordli Administrasjonssjef/lokal beredskapsleder Ringerike Terje Rolfsøn Administrasjonssjef/lokal beredskapsleder Sentral beredskapsleder Kai Mjøsund Høgskoledirektør Nils A. Dugstad Stedfortreder 1, Ass. Direktør Johnny Thorsen Stedfortreder 2, Campus. Direktør Høgskoledirektør er operativ beredskapsleder og har 2 stedfortredere Page 2 of 26

3 Introduksjon Målet med beredskapsarbeidet ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, er at institusjonen skal være best mulig forberedt på å håndtere uønskede hendelser. Uønskede hendelser er karakterisert ved at ansatte, studenter eller besøkende blir utsatt for situasjoner som kan true liv eller helse, eller at organisasjonen blir utsatt for situasjoner som hindrer daglig drift eller er skadelig for skolens renomme. Beredskapsplanen er en viktig del av beredskapsarbeidet. Planverket bygger på gjeldende beredskapspolitikk slik den er vedtatt av høgskoledirektøren. Planen er delt i to deler: Operativ del. Administrativ del Den operative del av planverket er et hjelpemiddel til bruk under kriser eller i andre former for beredskapssituasjoner. Av praktiske grunner kommer den operative del av planverket først. Denne del av planverket inneholder: Instruks for sentral og lokal beredskapsgruppe Varsling og mobiliseringsplan for krisestabene. Loggføring og rapporteringsrutiner Informasjonshåndtering Innsatsplaner / tiltakskort Den administrative del av planverket beskriver: Mål for planverket Beredskapsprinsipper, ansvars og rollefordeling Overordnet organisering av virksomheten dersom situasjonen krever ekstraordinære tiltak Rutiner for oppdatering og vedlikehold av planverket rundt beredskap og sikkerhet. Page 3 of 26

4 VARSLINGSLISTE - SENTRAL BEREDSKAPLEDELSE Operativ beredskapsleder Sentral beredskapsledelse Stedfortredere Rektor (Talsperson) Petter Aasen Prorektor utdanning Merete Faanes Loggfører Lars G. Sønsteby Loggfører Ragne Hvidsten Operativ beredskapsleder Høgskoledirektør Kai Mjøsund Stedfortreder 1 Ass. Høgskoledirektør Nils Dugstad Stedfortreder 2 Campusdirektør Johnny Thorsen Kommunikasjonssjef Tania M. Olsen Personaldirektør Elisabeth E. Borhaug Studiedirektør Anne Fængsrud Campusdirektør Johnny Thorsen IT sjef Jan Petter Thorstensen Ass. kom. sjef Tommy H. Lillefjære HR Rådgiver Christian Brørs Ass. studiedirektør Turid Næss Seksjonssjef Mette M. Bie-Sørum Ass. IT sjef Per Henriksen Page 4 of 26

5 VARSLINGSLISTE LOKAL BEREDSKAPSGRUPPE CAMPUS VESTFOLD Lokal beredskapsleder Lokal beredskapsgruppe Statsbygg John Pedersen Studieavdelingen Elisabeth Wang Driftssjef Ingvill Fjeld Inst. leder IMAR Ketil Sollien Stud. koord. sykepleie Kirsten Erika Amsrud Avd. ingeniør Mikro/nano - lab Thomas Marthinsen Lokal beredskapsleder kaller inn lokal beredskapsgruppe OG andre relevante personer etter behov. Page 5 of 26

6 VARSLINGSLISTE LOKAL BEREDSKAPSGRUPPE CAMPUS KONGSBERG Lokal beredskapsleder Lokal beredskapsgruppe Statsbygg Tor Omdal Driftstekniker Roger Bjerke Administrasjonssjef Gro Årstad Nordli Verneombud Torill Bjerkgaard Studieavdelingen Gro Smedsrud Sentralbord Tina Tolleskoven Labb ansvarlig Richard thue Page 6 of 26

7 VARSLINGSLISTE LOKAL BEREDSKAPSGRUPPE CAMPUS DRAMMEN Lokal beredskapsleder Lokal beredskapsgruppe Brannvernleder / Papirbredden Eiendom Hebert Garcia Inst.leder sykepleie Lise Gladhus Personalrådgiver Lone Mette Solberg Administrasjonssjef Trond Christensen Studieavdelingen Kent Christensen Førstehjelp Sissel Hoftun Knudsen Internasjonal avd. Cecilie Dons Wallebek Knut Jul Melard Knut Anders Høiaas Page 7 of 26

8 VARSLINGSLISTE LOKAL BEREDSKAPSGRUPPE CAMPUS RINGERIKE Lokal beredskapsleder Lokal beredskapsgruppe Statsbygg Ståle Kristoffersen Driftstekniker Aage Lunde Administrasjonssjef Terje Rolfsøn Brannvernleder Nella Sørsveen HUT/ Stud-adm / FS Anne-Kari Ruud Instituttleder Bjørn Solheim IT-studiestedsleder Sjur Bakke Page 8 of 26

9 TILTAKSKORT Beredskapsplanen inneholder 7 generelle tiltakskort som gir råd om hvordan den uønskede hendelsen eller liknende situasjoner kan håndteres. Tiltakskortene er under revidering og ny oppdatering er ventet Hensikten med tiltakskort er å bidra til god arbeidsfordeling og at aktuelle aksjoner blir iverksatt så effektivt som mulig. Innholdet skal være enkelt og konkret samtidig som det ikke skal være en prosedyre som skal følges ukritisk. TILTAKSKORT 1: TILTAKSKORT 2: TILTAKSKORT 3: TILTAKSKORT 4: TILTAKSKORT 5: TILTAKSKORT 6: TILTAKSKORT 7: DØDSFALL (student / ansatt) DØDSFALL (student / ansatt) i utlandet PERSONSKADE / VOLD / TRUSLER BRANN / VANNSKADE / EKSPLOSJON / GASSLEKASJE og lignende SKYTING / BOMBE/ TERROR STORE HENDELSER PANDEMI Eksempelvis vil høyskolen ved store naturkatastrofescenarier eller politisk uro forholde seg til kommunens og politiets beredskapsplaner. Ved studiesteder hvor vi er en av flere leietakere og ikke har noe overordnet ansvar (for eks. Papirbredden, Drammen) vil vi følge byggherres evakueringsplaner og branninstruks. Page 9 of 26

10 TILTAKSKORT 1: DØDSFALL (student / ansatt) (På HBV sitt område eller i forbindelse med studier/jobb) Faser Oppgaver Ansvarlig Varsling/ informasjon Varsle politiet (112) Varsling til Beredskapsledelsen Varsle lokalt ansvarlig/ledelse NB: Varsling av pårørende blir ivaretatt av politi, evt. gjennom prest/trossamfunn Observatør/ meldingsmottaker Tiltak Verifiser informasjon om skadeomfang og identitet på skadede Dersom den omkomne er student skal studentprest, sosialrådgiver / studentrådsledelsen og organisasjonskonsulent varsles og inngå i Beredskapsledelsen Skjerme person og åsted mot uvedkommende og media Ivareta direkte berørte og andre som kan ha behov for støtte og hjelp. Unngå spekulasjoner om årsak Vurdere opprettelse av krisetelefon / informere og forberede sentralbordet Forbered mottak av pårørende Loggfør hvordan situasjonen håndteres Klargjøre intern og ekstern informasjon til pressehåndtering Lokal leder/ Beredskapsledelse Rapportering/ etterarbeid/ normalisering Oppfølging med Politi Oppfølging med Arbeidstilsyn Rapportering HMS avvik Informere Kunnskapsdepartementet Ettervern og oppfølging av berørte studenter og personell Evaluering av forløp/beredskapstiltak Evaluering av sikringstiltak Forslag til forebyggende tiltak Beredskapsledelsen Page 10 of 26

11 RUTINER VED DØDSFALL (student/ansatt): Ved mottak av informasjon om at en student / ansatt tilknyttet HBV er død (for resepsjon/meldingsmottaker) Spør om, og skriv ned: navn på varsler, kontaktinformasjon og hvilken relasjon vedkommende har til avdøde. når dødsfallet skjedde og om de kan/ønsker å oppgi dødsårsak. tidspunkt og sted for begravelsen. telefonnummer til nærmeste pårørende. Vis medfølelse om varsleren er pårørende og si da at HBV vil ta kontakt igjen. Hvem gir informasjon? Ved ulykke som medfører dødsfall for én eller flere personer er det politiet som informerer. Høyskolens oppgave er å forsikre seg om at dette er gjort samt at pårørende er varslet. I samråd med politiet vurderer rektor når og hvordan informasjon skal gis internt. I de første timene etter at en ulykke har skjedd svarer politiet på alle spørsmål vedrørende: Navn på skadde/omkomne Tilstanden til evt. skadde personer (evt. uttalelser fra sykehus) Omstendigheter rundt ulykken Mulige årsaker til ulykken Redningsarbeidet Rektor Kommunikasjonssjef Politiet ulykker har ansvar for ekstern og intern informasjon bistår rektor samt leder for lokal beredskap på studiestedet har ansvar for å gi relevant informasjon i tilknytning til større Informasjon til alle studenter / ansatte Nærmeste leder ved studiet / enheten til avdøde sørger for at alle studenter og ansatte så raskt som mulig får informasjon om dødsfallet. Denne lederen informerer gruppen/instituttet om dødsfallet og gir informasjon til andre enhetsledere som gir informasjonen videre i sine enheter. Det er naturlig at nærmeste leder til avdøde tar initiativ til at medstudenter / kollegaer samles for å minnes den avdøde og for å gi informasjon. Denne lederen inviterer de det er naturlig å invitere til en samling. Begravelse De som har behov for det skal få anledning til å gå i begravelsen uten å bli trukket i avspaseringstid (det innvilges velferdspermisjon m/lønn). Krans/blomst Page 11 of 26

12 Reglene sier at krans/blomst i samsvar med vanlig skikk og bruk på stedet kan sendes. Det gis anledning til å sende en krans/blomst, enten fra HBV eller evt. fra fakultet, institutt/enhet, dvs. kun fra ett sted. Nærmeste leder avgjør om blomsten skal sendes fra instituttet/enheten eller fakultetet og sørger for at blomst med hilsen blir sendt. Det er ikke noen fast praksis på hvor mye fakultetet gir, dette avtales med fakultetsledelsen. Kontakt med pårørende Det kan være naturlig at nærmeste leder tar kontakt med pårørende, i hvert fall umiddelbart etter begravelsen for å vise medfølelse og for å høre om de vil komme innom fakultetet for å hente avdødes ting (legge vekt på at dette ikke haster, men er et tilbud). En ansatt ved enheten bør være til stede når pårørende kommer for å hente tingene. Page 12 of 26

13 TILTAKSKORT 2: DØDSFALL (student / ansatt) i utlandet (I forbindelse med studieopphold/tur eller utenlandsreise) Faser Oppgaver Ansvarlig Varsling/ informasjon Skriv ned navn, kontaktinfo på varsler, tid/sted for ulykke/dødsfall etc. Varsle Beredskapsledelsen Varsle UDs Operative senter på telefon: Varsle Sjømannskirken NB: Varsling av pårørende blir ivaretatt av politi, evt. gjennom prest/trossamfunn Observatør/ meldingsmottaker Tiltak Verifiser informasjon om skadeomfang og identitet på skadede NB: Ved ulykke/dødsfall i utlandet er det vedkommende lands politi og hjelpeapparat som har ansvaret for norske borgere NB: UD kontakter lokalt politi/prest som informerer pårørende Etabler kontaktperson på åstedet/utenlandsk lærested Dersom den omkomne er student skal studentprest, sosialrådgiver / studentrådsledelsen og organisasjonskonsulent varsles og inngå i Beredskapsledelsen Skjerme berørte personer Ta vare på pårørende Hvis ikke den forulykkede har reiseforsikring kan SOS København telefon ( ) bistå med hjemtransport og liknende Klargjøre ekstern informasjon Lokal leder/ Beredskapsledelse Rapportering/ etterarbeid/ normalisering Oppsummering av forløp Rapportering HMS avvik Informere Kunnskapsdepartementet Evaluering av hendelsen/ beredskapstiltak/erfaring Arranger minnestund Tilby støtte til berørte kollegaer/medstudenter Beredskapsledelsen Page 13 of 26

14 RUTINER FOR STUDENTER OG ANSATTE PÅ UTENLANDSOPPHOLD Det er egen instruks for reise med studenter til utlandet. Ansatte som har ansvar for studiereiser til utlandet må sørge for at det legges igjen dokumentasjon på reisen, liste som viser hvem som deltar på reisen samt ha vurdert risiko knyttet til reisen. Reiseforsikring Alle studenter og ansatte på utenlandsopphold er ansvarlig for å gyldig reiseforsikring. Utenriksdepartementets landsider Alle ansatte og studenter på reise i utlandet utenfor EU plikter å lese UD sine reiseråd på og gjøre seg kjent med nærmeste norske utenriksstasjon. NB: dersom UD fraråder å reise til et land gjelder ikke reiseforsikring. Page 14 of 26

15 TILTAKSKORT 3: PERSONSKADE / VOLD / TRUSSLER Faser Oppgaver Ansvarlig Varsling/ informasjon Varsling til politi 112 Iverksett førstehjelp Mottak/kontakt med politi Varsling til Beredskapsledelsen Observatør/ meldingsmottaker Tiltak Verifiser informasjon om skadeomfang og identitet på skadede Hindre uvedkommende adgang Sperre av åstedet (sporsikring) Sikre/notere vitner (navn/telefon) Skjerme berørte personer Signalement (øyenvitner) Vurder utestengelse/ekstra vakthold i samarbeid med vaktselskap Lokal leder/ Beredskapsledelse Vurder evt. trussel Uspesifikk eller spesifikk? Er trusselen underbygd med krav, motiv, sted/tidsangivelse? Uspesifikk trussel: Vent på politi Unngå evakuering hvis ingen andre indikasjoner Stille søk Evakuer ved funn Spesifikk trussel: Evakuer angitt område Evakuer tilstøtende arealer Gjennomfør søk (lokalkjent og politi) Spredning av evakuert personell Informasjon til evakuert personell Rapportering/ etterarbeid/ normalisering Ved telefonisk/muntlig trussel: o Meldingsmottaker må notere: Hva som ble sagt. Stemme, tonefall, aksent Bakgrunnsstøy Skriftlig/elektronisk (eller annet) o Sikre bevis/spor Ettervern (samle berørte, debrief, psykisk støtte) Informere Kunnskapsdepartementet Evaluering av forløp/beredskapstiltak Evaluering av sikringstiltak Forslag til forebyggende tiltak Beredskapsledelse Page 15 of 26

16 TILTAKSKORT 4: BRANN / VANNSKADE / EKSPLOSJON / GASSLEKASJE / BYGGNINGSMESSIG OG TEKNISK SVIKT etc. (Scenario med behov for evakuering av studiested) Faser Oppgaver Ansvarlig Varsling/ informasjon Ring brannvesen 110 Følg studiestedets branninnstruks Varsle Beredskapsledelsen Etablere kontaktperson på stedet Prioritering i forhold til: Personer - Miljø Materiell Observatør/ meldingsmottaker Tiltak Verifiser informasjon om skadeomfang og identitet på skadede Evakuering av personell fra truede områder (ihht. studiestedets evakueringsplan) Førstehjelp (fysisk/psykisk) Varsle byggherre Etablere oppholdsområde for evakuert personell Skadebegrensning Avsperring/vakthold Vakthold flyttede gjenstander Lokal leder/ Beredskapsledelse Rapportering / etterarbeid / normalisering Oppfølging av berørt personell Rapportering HMS avvik Evaluering av forløp/beredskapstiltak Evaluering av sikringstiltak Forslag til forebyggende tiltak Beredskapsledelsen Page 16 of 26

17 TILTAKSKORT 5: SKYTING / BOMBE / TERROR / GISSEL NB! Ingen skal gripe inn i en gisselsituasjon! VENT PÅ POLITIET!! Faser Oppgaver Ansvarlig Varsling/ informasjon Politiet varsles direkte, på telefon 112 Politiet vurderer situasjonen, og gir råd om evakuering. Politiet overtar eierskapet til hendelsen. Sentral beredskapsledelse varsles. Observatør/ meldingsmottaker Tiltak Møte i hht innkalling, mulig på eksternt oppmøtested Skaffe seg oversikt over situasjonen Bistå nødetatene med informasjon om omstendighetene, samt informasjon om ansatte og studenter. Kople inn kriseomsorgsteamet Politiet overtar ledelsen på Campus. Opprette kontakt med, og orientere kommune v/beredskapssjefen. Dersom hendelsen medfører dødsfall eller alvorlig skade, henvises til tiltakskort 1 Lokal leder/ Beredskapsledelse Rapportering/ etterarbeid/ normalisering Sikre elektroniske spor Gjennomgang med nødetatene Gjennomgang med Sentral Beredskapsledelse. Kriseomsorg, se vedlegg 4 Kommunikasjon internt og ekstern, se vedlegg 1 Beredskapsledelsen Page 17 of 26

18 TILTAKSKORT 6: STORE HENDELSER: BEHOV FOR EVAKUERING AV CAMPUS Faser Oppgaver Ansvarlig Varsling/ informasjon Varsle politiet 112 Varsle HBVs sentrale beredskapsledelse Mottak/kontakt med nødetater Observatør/ meldingsmottaker Tiltak Møte i hht innkalling, mulig på eksternt oppmøtested Skaffe seg oversikt over situasjonen Bistå nødetatene med informasjon om omstendighetene, samt informasjon om ansatte og studenter. Kople inn kriseomsorgsteamet Politiet overtar ledelsen på Campus. Opprette kontakt med, og orientere kommune v/beredskapssjefen. Dersom hendelsen medfører dødsfall eller alvorlig skade, henvises til tiltakskort 1 Lokal leder/ Beredskapsledelse Rapportering/ etterarbeid/ normalisering Sikring/avstengning av berørte arealer. Restverdisikring Gjennomgang med nødetatene Gjennomgang med Sentral Beredskapsledelse. Kriseomsorg, se vedlegg 4 Kommunikasjon internt og ekstern, se vedlegg 1 Sikre at de som har vært involvert får en debriefing Vurdere om undervisningen, eksamen eller andre aktiviteter skal avlyses eller utsettes. Planlegge videre drift Beredskapsledelsen Page 18 of 26

19 TILTAKSKORT 7: PANDEMI (Ukontrollert akutt sykdomsutbrudd) Faser Oppgaver Ansvarlig Varsling/ informasjon (Kan komme fra flere kilder, mest trolig fra helsemyndighetene til HBVs ledelse med pålegg om innføring av tiltak) Beredskapsledelsen etableres Helsemyndighet, Folkelhelseinstituttet, smittevernoverlegen SiO helsetjenesten, Personalansvarlig på enhet Tiltak Innkalle utvidet beredskapsgruppe Etablere kontakt med smittevernoverlegen Informere Kunnskapsdepartementet Undersøke omfang og farlighet Avklare nødvendige tiltak Klargjøre intern informasjon Iverksette smitteforebyggende tiltak/ hygienerenhold Innføre enhetlige tiltak (eksamen, lesesaler, undervisning, sammenkomster etc.) Beredskapsledelse Rapportering / Informasjon under pandemien Faren over / normalisering Rapportering/ etterarbeid/ Pålegge rapportering fra enhetene til Beredskapsledelsen Statusrapport til KD Oppfølging av rammet enhet Oppfølging av rammede personer Informasjon til tilsatte og studenter med status regelmessig (på norsk og engelsk) Avklare med helsemyndighet/folkehelsen Beslutte avsluttet beredskap Tilbake til normal virksomhet Informasjon til tilsatte og studenter Evaluering av forløp og tiltak Vurdere tiltak for å unngå nytt utbrudd Avlevere helserapport til KD og helsemyndighet og HMS avvik Avklare tid for nye eksamener om nødvendig med enhetlige regler Beredskapsledelse Beredskapsledelse Beredskapsledelsen/ Helsemyndighet/ KD/ Page 19 of 26

20 ADMINISTRATIV DEL 1. Mål med planverket - forberedelse i tilfelle uønskede hendelser skulle inntreffe 1.1 Planverket Formålet med beredskapsplanen er å sørge for at høgskolen er forberedt på uønskede situasjoner som kan oppstå og systematisk forbedrer sin evne til å håndtere en krise som måtte oppstå. Å redde liv og materielle verdier er hovedfokuset ved all forebygging og beredskapshåndtering ved høgskolen. Arbeidet med utvikling av planverket bygger på at det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) og et godt HMS arbeid. Gjennom å analysere interne- og eksterne forhold som kan utløse behov for økt beredskap eller krisehåndtering er det utarbeidet innsatsplaner for hvert av de områdene det HBV ansees å være mest sårbar. En årlig gjennomgang av trusselbildet (ROS-analyse) er en del av dette planverket. Høgskolen har opprettet et eget sikkerhetsutvalg som har til oppgave å sikre et godt et godt samspill mellom ROS arbeid, HMS og beredskapsarbeidet. 1.2 Beredskapsprinsipper Beredskaps- og sikkerhetsarbeid baseres på tre hovedprinsipper: ansvarsprinsippet, likhetsprinsippet og nærhetsprinsippet. Disse tre prinsippene er etablert og anerkjent over lang tid, og blant annet forankret i NOU: Ansvarsprinsippet: Den som har ansvaret for en tjeneste, har også ansvaret for nødvendige skadeforebyggende tiltak, beredskapsforberedelser og iverksettelse av tiltak ved en krisehendelse. Likhetsprinsippet: Det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i fred, krise og krig. De som utfører en oppgave/samfunnsoppgave i fred, har også de beste forutsetningene for å håndtere oppgavene ved en krise. Nærhetsprinsippet: Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. For å kunne iverksette tiltak og sørge for en handlekraftig og koordinert ledelse når krisen oppstår, er det nødvendig at medlemmene kjenner sine roller og ansvar, samt at de har tilstrekkelig opplæring og øvelse. 2 Organisering av beredskapsledelsen 2.1 HBVs beredskap er organisert i to nivå. Høgskolens beredskap er organisert i to nivå. Den består av en sentrale beredskapsledelse (SBL) og lokal beredskapsledelse (LBL). Lokal beredskapsledelse er lokalisert ved hver campus. Beredskapsledelsen både sentralt og lokalt vil trekke inn de ressurser som anses nødvendig, herunder også personell jf. vedlegg A og B, Interne og eksterne ressurser. 2.2 Sentral beredskapsledelse Høgskoledirektøren er beredskapsansvarlig og har det overordnede administrative ansvaret for beredskapsarbeidet ved HBV. Dette innebærer det overordnede ansvaret for at prinsippene i dette dokumentet følges, både i administrasjonen og på det enkelte fakultet. Det løpende arbeid med utvikling av høgskolens beredskapsarbeid er delegert til assisterende høgskoledirektør. Page 20 of 26

21 Høgskoledirektøren er også sentral beredskapsleder for sentral beredskapsgruppe og har ansvar for å lede HBV håndtering av beredskapssituasjoner når de oppstår. 2.5 Ansvar og oppgavefordeling Hovedregelen er at det er bedre å sette sentral beredskapsledelse en gang for mye enn en gang for lite. Konsekvensene av at stab ikke settes kan være store, både hva gjelder det mellommenneskelige, høyskolens omdømme og skader på verdier og eiendom, dersom det viser seg at hendelsen er mer alvorlig enn først antatt. Beredskapsledelsen skal starte arbeidet så raskt som mulig og basert på sjekklisten under. Denne er på ingen måte uttømmende men er ment som et arbeidsverktøy i krisehåndteringen: Vurderer hendelsens art og omfang, samt iverksetter eventuelle strakstiltak Skaffe seg en oversikt over situasjonen, hva har skjedd. Varsle øvrige medlemmer av beredskapsledelsen, samt avgjøre hvilke medlemmer, eventuelt underliggende enhetene som skal innkalles Fokusere på: En tydelig prioritering av: mennesker miljø materiell omdømme Varsle/informere alle enhetene og personer som blir berørt Klargjøre hvem som skal fronte media, og hvilken informasjon som er frigitt. Gjennomføre fortløpende statusmøter for å oppdatere beredskapshåndteringen Ivareta forhold til myndigheter Mobilisere nok ressurser basert på «worst case»-tankegang Koordinere informasjon mellom HBV og KD. Vurdere fortløpende om eier, Kunnskapsdepartementet (KD), skal oppdateres, og be etter behov KD redegjøre for sine forventninger Krise informasjon internt og eksternt. Pårørenderom: Være behjelpelig å finne egnet lokale, basert på hvor mange pårørende og hvor bygningsmassen/område er klarert av politiet. 3 Når det er behov for krisestab 3.1 Kriseledelsen Det er viktig at varsling / informasjon alltid skal gis opp til øverste nivå. Hendelser / kriser som oppstår skal deretter håndteres på lavest mulig nivå. Sentral beredskapsledelse gir beslutnings- og koordineringsstøtte til lokal beredskapsgruppe. I Høgskoledirektørens fravær er assisterende Høgskoledirektør stedfortreder. Dersom verken Høgskoledirektør eller assisterende Høgskoledirektør er tilgjengelige er Campusdirektør operativ beredskapsleder. Page 21 of 26

22 Den sentrale beredskapsledelsen ved HBV består av følgende funksjoner: Høgskoledirektør Assisterende Høgskoledirektør Campusdirektør Personaldirektør Kommunikasjonssjef Studiedirektør IT-sjef Rektor Operativ beredskapsleder Lederstøtte/innkalling/rullering av plan Stedfortreder for beredskapsleder Brannansvarlig Koordinere mot byggeiere Koordinere kontakt med vaktselskap Etablering av pårørendesenter Fokus på ansatte Ansvarlig for å kople inn kriseomsorgspersonell Rådgivende for rektor Koordinere kommunikasjonsstaben. Sikre informasjon mellom sentral beredskapsledelsen og presse via kommunikasjonsstaben. Evt etablere pressesenter Fokus på studentene Etablere dedikert IT-støtte for å sikre nettilgang for sentral beredskapsledelse og kommunikasjonsstaben Har dialogen med beredskapsledelsen og kommunikasjonsstaben for å koordinere pressekontakten. Uttaler seg til media 3.2 Loggføring Seniorrådgiver fra Høgskoledirektørens stab er loggfører. Dersom denne ikke er til stede kommunikasjonsrådgiver ved Høgskoledirektørens stab er loggfører. Huskeliste for loggfører: - loggfører er lederstøtte - ha fokus på faktainformasjon, og beslutninger som tas. Fakta logges som bekreftet/ubekreftet - når situasjonen er over, sammenfattes loggen slik at den kan brukes som referat og til evaluering av hendelsen. 3.3 Møterom og beredskaps rom Den sentrale beredskapsledelsen har pre definerte møterom. Beredskapsledelsen har alltid fortrinnsrett på disse rommene, selv i øvingssituasjoner. Page 22 of 26

23 Rommene skal inneholde kart og etasjeoversikt over all bygningsmasse, samt landskapsplan. Rommene må også inneholde et sett med predefinert kommunikasjonsutstyr / audiovisuelt utstyr samt ladere til PC, I-phone og beredskapsplaner. Ansvarlig for de lokale beredskapsrommene er lokal beredskapsleder i samarbeid med Kvalitetsleder for beredskap, sikkerhet og kvalitetssystem For det sentrale beredskapsrommet er sentral beredskapsleder og Kvalitetsleder for beredskap, sikkerhet og kvalitetssystem ansvarlig for at rommet(ene) til enhver tid er operativt. 3.4 Landingsplass for redningshelikopter og ambulanse-helikopter. Vestfold: Idrettsbane/plen øst for idrettshall Drammen: Drammen sykehus 700 m Ringerike: Ringerike sykehus, 1,3 km unna. Ringerike Brannstasjon 500 m. Kongsberg: Sykehuset i Kongsberg 1300 m 3.5 Evakueringsplass: Avhengig av en ulykkes/katastrofes omfang, det vil si avhengig av antall mennesker som er berørt, vil det ved større ulykker/katastrofesituasjoner bli etablert et/flere evakueringssentre der det vil være behov for registrering, vakthold, sanitetsarbeid, samtalerom og konsultasjonsrom for lege. 3.6 Politiets ansvar: Innsatsledelse. Koordinere arbeidet med andre nødetater, lokale myndigheter og frivillige organisasjoner som blir involvert i hendelsen. Sperre av og beskytte ulykkesstedet og åstedet. Beslutte evakuering av utsatte områder og objekter. Legge om trafikk og håndtere publikum. Samle og formidle informasjon om skadde, døde og sårede. Identifisere omkomne. Ivareta kontakt med pårørende og etterlatte. Ved dødsfall er det politiets ansvar å håndtere melding til pårørende. Gi informasjon til allmennheten pressemeldinger og pressekonferanser. Opprettholde ro og orden og hindre kriminelle handlinger. 3.7 Informasjon når krisestab er satt Kommunikasjonsstaben setter egen krisestab jf. kommunikasjonsstabens kriseinformasjonsplan 3.8 Psykososial omsorg under og etter en krise Kriseomsorg settes i verk ved hendelser der det er behov for noe mer enn den kollegiale omsorgen. Etablering av spesifikke kriseomsorgstiltak besluttes av sentral beredskapsledelse, Personaldirektøren, har ansvar for å kople inn de personene som er i omsorgsteamet, samt ta kontakt med kriseteam i aktuelle kommuner jf. psykososial plan. Page 23 of 26

24 4 Øvelser Øvelser utføres i henhold til Vedlegg K. Ansvar for at øvelser utføres regelmessig er ledelsen ved HBV. Kvalitetsleder har ansvaret for praktisk gjennomføring av beredskapsøvelser. Øvelser gir en virksomhet mulighet til å trene, teste og videreutvikle eget planverk, egen krisehåndteringsevne og samvirke med andre. Viktige øvingsmomenter er avklaring av roller og ansvar, samordning av ressurser på tvers av virksomheter, felles situasjonsbilde og krisekommunikasjon. 1. Øvelse øker kompetansen og styrker innsatsevnen 2. Øvelse vil øke evnen til improvisasjon og problemløsende tenkning. 3. Øvelse gjør oss i stand til å rette opp feil eller mangler ved opplæring, instruks, materiell osv. 4. Øvelse gir oss oversikt over alternative løsninger og muligheter. 5. Hensikten med evaluering av øvelsen er for å finne forbedringspunkter som vil danne grunnlag for neste øvelse. Øvelser er en viktig del av kvalitetssikringen av beredskapsarbeidet. Det vil gjennomføres regelmessig skrivebords øvelser med ulike scenarioer for sentral beredskapsledelse og lokal beredskapsgrupper. Det skal også være minimum en årlig utvidet øvelse der vi trener opp mot nødetater og/eller eksterne ressurser. Det finnes ulike øvingsformer. Det kan være alt fra enkle varslingsøvelser, via såkalte skrivebords- /simulerings-/spill øvelser, til store øvelser med markører og faktisk ressursinnsats 5 Opplæring. Alle ansatte skal ha kjennskap til HBVs beredskapsarbeid, beredskapsplanen og de rutiner som gjelder for de områdene en befinner seg i. Denne opplæringen skal også inngå i opplæringen av nyansatte, og ansvaret ligger på Kvalitetsleder for beredskap, sikkerhet og kvalitetssystem. - Orientering om brann og øvrige beredskapsplaner til nye studenter og ansatte ved oppstart - Branninstruks legges inn i informasjonsmappe til nyansatte - Årlige møter for brannkoordinatorene - Jevnlige tilbud til ansatte og studenter om førstehjelpskurs/bruk av hjertestarter og kurs i andre relevante temaer (f.eks. «den vanskelige samtalen») - Den enkelte ansatte skal: - Kjenne sine egne oppgaver i en krise-/ulykkessituasjon - Kjenne til HBVs oppgaver i en krise-/ulykkessituasjon - Kjenne varslingsrutiner internt i enheten og ved behov de overordnede varslingsrutinene for HBV. - Ta et kollegialt omsorgsansvar - Ansatte med spesiell rolle og ansvar i beredskapsarbeidet skal: - Øve spesielt på egen rolle - Trene på varsling, organisering og håndtering - Delta på øvelser og på informasjonsmøter Page 24 of 26

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD:

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: 1. Hasteark 2. Operativ del i. Varslingslister ii. Tiltakskort 3. Administrativ del a. Roller og oppgaver b. Overordnede prinsipper c. Evaluering,

Detaljer

Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad

Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad Formål Denne planen er utarbeidet for å dekke hendelser som kan finne sted ved Kjemisk institutt og hvor det vil kunne være behov for

Detaljer

Beredskapsplan for Misjonshøgskolen

Beredskapsplan for Misjonshøgskolen Beredskapsplan for Misjonshøgskolen BRANN 110 POLITI 112 LEGEVAKT 113 Bård Mæland (leder) Kristin Fjelde Tjelle 40406029 baard.maeland@mhs.no Stedfortreder: Kristin Fjelde Tjelle 40406030 kristin.fjelde.tjelle@mhs.no

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN

LOKAL BEREDSKAPSPLAN LOKAL BEREDSKAPSPLAN for Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris Programme franco-norvégien en sciences sociales et humaines Fondation Maison des Sciences de l Homme 190, avenue

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 128/15 26.11.2015 Dato: 09.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/12248 Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet i Bergen Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Versjon (01.11.2015) Innhold 1. Om planen og beredskap ved UNIK 2. Varsling 2.1 Varsling internt 2.2 Varsling eksternt 3. Ansvar 4. Tiltak (tiltakskort)

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Kriseberedskapsplan. for Norges idrettshøgskole KRISEBEREDSKAPSNUMMER: 23 26 43 00

Kriseberedskapsplan. for Norges idrettshøgskole KRISEBEREDSKAPSNUMMER: 23 26 43 00 Kriseberedskapsplan for Norges idrettshøgskole KRISEBEREDSKAPSNUMMER: 23 26 43 00 Versjon: november 2013 1 Viktige telefonnummer: Brann 110 - Politi 112 - Sykehus 113 Legevakt Oslo 22 93 22 93 NIHs beredskapstelefon:

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE INNHOLD:

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE INNHOLD: 1. Administrativ del 1. Mål 2. Organisering av beredskapsledelsen 3. Når det er behov for krisestab 4. Øvelser 5. Opplæring 2. Operativ del Hasteark Varslingslister

Detaljer

Revidert 24.04.2015 KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN

Revidert 24.04.2015 KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN Revidert 24.04.2015 KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN Planen beskriver aktuelle tiltak den første tiden etter krisehendelsen. Omfanget avhenger av krisen. Rolleavklaringer REKTOR og DIREKTØR er HBVs talspersoner.

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Vedlegg 24. Beredskapsplan

Vedlegg 24. Beredskapsplan Vedlegg 24 Beredskapsplan Forord Alle virksomheter er pålagt å ha en plan for kriser og katastrofer i fredstid. En beredskapsplan i seg selv er ingen garanti for en god håndtering av en krise, men den

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT

LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT Den lokale beredskapsplanen har som formål å sørge for at Molekylærbiologisk institutt har et systematisk og godt forberedt beredskapsapparat. Den lokale

Detaljer

Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN FREMLEGGSNOTAT Møtesaksnr.: Møtedato: 5.2..2013 Notatdato.: 16.12.2012 Arkivsaksnr Saksbehandler: Per E Syvertsen TIL UNIVERSITETS STYRET Sikkerhet og beredskap Formål og bakgrunn

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Kriseberedskapsplan for NIH 2013. Kriseberedskapsplan. for Norges idrettshøgskole KRISEBEREDSKAPSNUMMER:

Kriseberedskapsplan for NIH 2013. Kriseberedskapsplan. for Norges idrettshøgskole KRISEBEREDSKAPSNUMMER: Kriseberedskapsplan for Norges idrettshøgskole KRISEBEREDSKAPSNUMMER: Versjon per 4. juni 2013 1 Viktige telefonnummer: Brann 110 - Politi 112 - Sykehus 113 Legevakt Oslo 22 93 22 93 NIHs beredskapstelefon:

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN

LOKAL BEREDSKAPSPLAN Alarmtelefon LOKAL BEREDSKAPSPLAN For INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av Brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon Andre henvendelser 22 85 50 07 EIER

Detaljer

Beredskapsplan. for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vedtatt i fakultetsstyret 12.desember 2013

Beredskapsplan. for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vedtatt i fakultetsstyret 12.desember 2013 Beredskapsplan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Vedtatt i fakultetsstyret 12.desember 2013 2 Innhold 1. Beredskapsarbeid... 3 1.1 UiBs beredskapsarbeid og beredskapsplan... 3 1.2 Beredskapsledelse

Detaljer

OPERATIV BEREDSKAPSPLAN FOR HØGSKOLEN I MOLDE VARSLING VED ALVORLIGE HENDELSER

OPERATIV BEREDSKAPSPLAN FOR HØGSKOLEN I MOLDE VARSLING VED ALVORLIGE HENDELSER OPERATIV BEREDSKAPSPLAN FOR HØGSKOLEN I MOLDE VARSLING VED ALVORLIGE HENDELSER BRANN: 110 POLITI: 112 AMBULANSE: 113 Gi følgende informasjon: - Hvem melder (navn, telefonnummer, etc) - Hva har hendt (kort

Detaljer

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver Funksjoner Oppgaver Liason Bindeledd Politistab -SBG SBG-leder Udir Hvem eier hendelsen? Personal- og Utdanningsdir Kom- BEA- IT-dir

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole

BEREDSKAPSPLAN. For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole BEREDSKAPSPLAN For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole Vedtatt av høgskolestyret 24.9.2014 Beredskapsplan for brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole 1. HASTEARK FOR BEREDSKAPSGRUPPE

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 Hvorfor? Etter 22.juli ble dette arbeidet intensivert i Norge og spesielt mot skoler Her på skolen har vi hatt en meget dedikert arbeidsgruppe

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Jeg vil igjen uttrykke min dypeste medfølelse med alle som er berørt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya.

Jeg vil igjen uttrykke min dypeste medfølelse med alle som er berørt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Forsknings- og høyere utdanningsministeren Universiteter og høyskoler Fagskolerådet Deres ref Vår ref Dato 02.08.11 Oppfølging etter terrorangrepene Kjære universiteter, høyskoler og fagskoler! Jeg vil

Detaljer

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant studenter og ansatte. Ved hjelp av vedtatte

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Nordland fylkeskommune Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Mai 2011 Ulykke Samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade. Krise "En uønsket

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Intensjon Ei krise er ein situasjon eller ei utvikling som er forskjellig frå det som kan sjåast på som normalt. Krisa oppstår

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Versjon (22.12.2015) Innhold 1. Om planen og beredskap ved UNIK 2. Varsling 2.1 Varsling internt 2.2 Varsling eksternt 3. Ansvar 4. Tiltak (tiltakskort)

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Beredskap i Osloskolen

Beredskap i Osloskolen Beredskap i Osloskolen 14. februar 2013 Olav Nesheim Beredskap i Osloskolen s organisasjon Beredskapsorganisering - krav til planverk - krav til varsling Beredskapsøvelser Internkontroll (HMS) CIM -krisehåndteringsverktøy

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR 17.12.2012 Side 1 av 8 BEREDSKAPS- PLAN FOR HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE AS K:\07 INTERN ADMINISTRASJON OG DRIFT\7.02. for høgskole.doc 1 17.12.2012 Side 2 av 8 høgskole Innhold 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for Nordland fylkeskommune

Overordnet beredskapsplan for Nordland fylkeskommune Overordnet beredskapsplan for Nordland fylkeskommune ID Nfk.HMS.4.1.5 Versjon 1.01 Gyldig fra 05.01.2015 Forfatter Stig Olsen Verifisert Sentral beredskapsgruppe Godkjent Stig Olsen Side 1 av8 Vedtatt

Detaljer

1. Forord. Dersom noen oppdager feil eller mangler i planen, ber vi om tilbakemelding slik at vi kan rette det opp snarest mulig.

1. Forord. Dersom noen oppdager feil eller mangler i planen, ber vi om tilbakemelding slik at vi kan rette det opp snarest mulig. 1. Forord Oppland fylkeskommune er en stor og sammensatt organisasjon med virksomhet i alle deler av fylket. I løpet av de senere årene har vi flere ganger opplevd alvorlige situasjoner og kriser som i

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

Beredskapsplan for 4H Norge

Beredskapsplan for 4H Norge Beredskapsplan for 4H Norge 1. Innledning 4H Norges overordnede beredskapsplan skisserer ansvar, organisering, beredskapsledelse og informasjon ved kriser, dvs. plutselige hendelser som akutt oppstått

Detaljer

Erfaringer fra Beredskapsøvelse vann 2009 Kristiansund kommune

Erfaringer fra Beredskapsøvelse vann 2009 Kristiansund kommune Erfaringer fra Beredskapsøvelse vann 2009 Kristiansund kommune Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen i Møre og Romsdal Avsluttende konferanse 7. mai 2009 Quality Hotel Alexandra, Molde Kevin H.

Detaljer

Sikkerhet på utveksling

Sikkerhet på utveksling Sikkerhet på utveksling HSN ønsker at du skal få et godt og lærerikt utvekslingsopphold. Det er derfor viktig at din sikkerhet og helse er ivaretatt, i tillegg til den faglige kvaliteten på utvekslingen.

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12

Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12 Dato Saksbehandler 21.10.12 Martin F. Olsen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Beredskap og beredskapsarbeid i Vestre Viken HF Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 1. Pandemi En pandemi er en epidemi som opptrer i et stort område og vanligvis affiserer en stor andel av befolkningen. For influensa kan en pandemi beskrives

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs.

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 1 av 10 Semac AS Security Management Consulting Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 2 av 10 Innhold: 1. Innledning. 1.1 Formål. 1.2 Utforming. 1.3 Forankring. 1.4 Strategi. 1.5 Definisjoner.

Detaljer

5.1 Oppfølging av ulykker

5.1 Oppfølging av ulykker 5.1 Oppfølging av ulykker Målet med denne prosedyren er å sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til OSI

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator.

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. Haugesund Samfunnssikkerhet og beredskap Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. 1 HAUGESUND KOMMUNE Fra historisk tid kalt Kongevegen gjennom Karmsundet 1839 bodde kun 12 familier ved sundet.

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

24.10.13. ROS analyser. Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp

24.10.13. ROS analyser. Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp ROS analyser Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp 1 Safetec - an ABS Group Company Safetec har siden 1984 levert rådgivningstjenester innen sikkerhet, beredskap, pålitelighet og regularitet.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer