LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT"

Transkript

1 LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT Den lokale beredskapsplanen har som formål å sørge for at Molekylærbiologisk institutt har et systematisk og godt forberedt beredskapsapparat. Den lokale beredskapsplanen er et vedlegg til og skal samspille med Sentral beredskapsplan for Universitetet i Bergen og til Beredskapsplan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Den lokale planen er utarbeidet i samsvar med prinsippene i disse. Dette innebærer at de som har ansvar i en normalsituasjon også har ansvar i en ekstraordinær situasjon. Organiseringen av arbeidet i en krisesituasjon skal være mest mulig lik den ordinære organiseringen. Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. Nærmeste leder er ansvarlig for oppfølging av ansatte etter en hendelse, og for å søke bistand ved behov. For studenter som har vært involvert i en hendelse, vurderes oppfølging av det aktuelle instituttet med eventuell bistand fra Studieadministrativ avdeling. Beredskapsplanen skal benyttes ved interne og eksterne kriser og uønskete hendelser. Den sentrale beredskapsplanen og Beredskapsplan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet iverksettes ved større ulykker, brann, eksplosjoner eller andre uforutsette begivenheter som vil ha stor betydning for universitetet som institusjon. Det er dekanen som er øverste beredskapsleder ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det er to viktige ansvarsområder i beredskapsarbeidet: 1) Det ene handler om hendelser innenfor instituttets lokaler/arbeidsplasser. 2) Det andre handler om sikkerhet i forbindelse med reiser og opphold i utlandet. Del 1: Hendelser innenfor instituttets arbeidsplasser på UiB Ta hånd om akuttsituasjonen * - Utløs brannalarm ved brann - Iverksett førstehjelp om mulig - Sett i verk strakstiltak bruk egnet tiltakskort hvis dette finnes (se vedlegg) Varsling * Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal enhver ansatt eller student alltid først varsle akutt hjelpeapparat: Brann: (0) 110 Politi: (0) 112 Ambulanse: (0) 113 Ved brann skal lokal brannvarsler utløses (trykknapp på veggen). Dette vil utløse alarmen i bygget, gi signal til Bergen Brannvesen og Marineholmen drift. Dette vil også sette i gang den lokale organiseringen av brannberedskapen i bygget. Varsling av kriser og uønskete hendelser kan ellers skje direkte til Universitetets vakttelefon hele døgnet: Telefon: (0555) Vaktselskapet formidler beskjed videre til universitetets beredskapsledelse. 1

2 Evakuering * Evakuering av bygg iverksettes i samsvar med den lokale evakueringsplanen ved brann og innebærer at: - Personer i fare varsles - Brannansvarlige og lokale etasjeansvarlige sørger for evakuering (se Branninstruks) - Etasjeansvarlige sørger for hjelp til evakuering av personer med funksjonsnedsettelse - Forelesere, seminarledere, arrangører / møteledere har ansvar for evakuering fra auditorier og møterom - Bygget sikres ved at alle vinduer og dører lukkes Oppsamling * Oppsamling skjer umiddelbart på angitt oppsamlingsplass. - Brann- og etasjeansvarlige foretar opptelling og registrering av eventuelt savnede. - Instituttleder/dekan stiller på oppsamlingssted, følger opp registrering, bistår og støtter de evakuerte - Områdeleder melder tilbake til UiBs beredskapsledelse *) se også oppslag/vedlegg «Hva gjør du i en KRISE» og «Branninstruks» Oppsamlingsplass Ved evakuering av bygg skal en av følgende oppsamlingsplasser benyttes: Ansatte og studenter SØR i bygget samles her: Oppsamlingsplass SØR Ansatte og studenter NORD i bygget samles her: Oppsamlingsplass NORD 2

3 Mottaksbygg Ved større hendelser med behov for oppsamling i et mottaksbygg er VilVite, Thormøhlensgate 51 mottaksbygg for Molekylærbiologisk institutt: (Bilde av Vilvite) Samlingssted for instituttets beredskapsgruppe Administrasjonssjefens kontor er samlingssted for beredskapsgruppen. Dersom det av en eller annen grunn er slik at Bioblokken ikke er egnet, er administrasjonssjefens kontor ved Geofysisk institutt samlingssted. Samlingssted Første valg: Administrasjonssjefens kontor (rom nr. 522C2): Bioblokken, Thormøhlensgate etasje Andre valg: Administrasjonssjefen kontor ved Geofysisk institutt (rom nr. 132), Allegt. 70, 1 etasje Materiell Telefon med høyttaler: Tlf PC og beredskapsperm Telefon med høyttaler Tlf: PC og beredskapsperm Organisering av beredskapsarbeidet Instituttleder er ansvarlig for det lokale beredskapsarbeidet. Instituttleder bistår dekanen med informasjon og støtte, og er kontaktperson i forhold til ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet. Dekan er kontaktperson i forhold den sentrale. Instituttleder bistår med informasjon om personale til ved fakultet og sentralt ved behov. Administrasjonssjef er stedfortreder. Instituttets Beredskapsgruppe Arbeid Mobil E-post Instituttleder (0555) (0) Administrasjonssjef (0555) (0) Andre ressurspersoner lokalt: Områdeleder/Byggansvarlig Lars Hemre og Torni Svendsen (0) UniResearch adm.direktør (0555) (0)

4 Ved større og/eller alvorlige hendelser aktiveres fakultetets beredskapsgruppe. Fakultetets Beredskapsgruppe Arbeid Mobil E-post Dekan (beredskapsleder) (0555) (0) og Fakultetsdirektør (0555) (0) Assisterende fakultetsdirektør (loggfører) (0555) (0) E-post til går til dekan, prodekanene, fakultetsdirektør, assisterende fakultetsdirektør, personalsjef, studiesjef og økonomisjef ved fakultetet. Andre ressurspersoner trekkes inn etter behov (se Beredskapsplan for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet) Vedlegg til del 1: Tiltakskort for Personskade på laboratoriet (varierende alvorlighetsgrad ). Utarbeidet av Institutt for biologi Tiltakskort for 1-10 (felles for hele fakultetet) o Tiltakskort 1: Brann- /vannskade o Tiltakskort 2: Skadeverk/innbrudd/tyveri o Tiltakskort 3: Ran/vold/trusler/gisseltaking (ikke ferdigstilt) o Tiltakskort 4: Alvorlig personskade o Tiltakskort 5: Uønskete gjester / truende personer (ikke ferdigstilt) o Tiltakskort 6: Ansattdødsfall på jobb o Tiltakskort 7: Miljøutslipp o Tiltakskort 8:Gasslekasje o Tiltakskort 9: Dødsfall blant studenter (ikke ferdigstilt) o Tiltakskort 10:Mediahåndetring i krise- eller beredskapssituasjon Hva gjør du i en KRISE (oppslag) Branninstruks for Molekylærbiologisk institutt (oppslag) 4

5 Del 2: Sikkerhet i forbindelse med reiser og opphold i utlandet ANSATTE: Beredskapsplan for UiB-ansatte i utlandet: Overordnede-rammer/1.6-Beredskapsplan-ved-UiB/Beredkapsplan-UiB-ansatte-i-utlandet Alle reiser og utenlandsopphold må meldes inn på forhånd: En viktig forutsetning for å kunne følge opp hendelser som skjer i forbindelse med reiser, er at instituttet har registrert alle relevant opplysninger som f.eks. kontaktinformasjon, reiserute og oppholdssted. Alle ansatte plikter å melde inn tjenestereiser og utenlandsopphold i forkant av reisen til Oppgi navn, mobiltelefon, privattelefon om du har, reiserute og destinasjon/oppholdssted. Benyttes reisebyrået BergHansen til reisen, vil reisebyråavtalen sikrer informasjon om reiserute. Alle teknisk og administrativ ansatte er pålagt å bruke BergHansen til sine reiser. Vurder forsikringsbehov Alle faglig relevante reiser som er avtalt og meldt inn før avreise og som er finansiert av UiB (inkluder BOA-prosjekt), er av instituttet godkjent og definert som tjenestereiser. For tjenestereiser i utlandet gjelder særavtalen for reiser i utlandet for statens regning og en egen særavtale for forsikring- og erstatningsordning for ansatte på tjenestereiser og ved stasjonering i utlandet. Da lovverket det her vises til gir rom for en del tolkning og gjennom dette en del tvilstilfeller, oppfordres alle ansatte til å anskaffe kredittkort gjennom arbeidsgiver og betale jobbreiser med dette. Ansatte vil ved bruk av dette kredittkortet til betaling av reiser, være dekket av reiseforsikring som ligger i kortavtalen. Mer informasjon om forsikring og kredittkort på ansattsidene. Alle ansatte er oppfordret til å registrere opplysninger om nærmeste pårørende i personalportalen PAGAweb. STUDENTER: Det er samlet informasjon om hva en bør gjøre før en drar (inkludert oppgi nødvendig informasjon til bruk i en beredskaps situasjon) og informasjon om hva en skal gjøre om en trenger hjelp (beredskap), på følgende side: 5

6 Tiltakskort for personskader på laboratoriet (varierende alvorlighetsgrad), 2 sider Varsling/informasjon Vurder egen sikkerhet, flytt person(er) vekk fra skadested om nødvendig. Alle Iverksett førstehjelp Ring ambulanse (0)113 HVEM HVA HVOR Varsle lokal leder Mottak av ambulanse (informer om hendelsesforløpet) Kontakt instituttets ledelse: Tiltak Instituttleder: (0555) 84531/(0) Administrasjonssjef: (0555) 84524/(0) UiBs døgnbemannede vektertelefon: (0555) Ved alle hendelser Vurder egen sikkerhet, flytt person(er) vekk fra skadested om nødvendig. Sikre stedet Iverksett førstehjelp (se under) Kontakt (0)113, selv hvis en er i tvil Skjerme berørte personer Ta vare på pårørende Ved innånding/søl av farlige kjemikalier Flytt den skadede til frisk luft, iverksett førstehjelp og varsling Fjern kjemikalie søl med absorberende matter (om tilgjengelig). Bruk beredskapspakken med verneutstyr, maske og kjemikaliehansker. For informasjon om førstehjelpstiltak følg seksjon 4 i databladet for aktuelt kjemikalie. Hudkontakt Fjern forurenset tøy og sko Vask med såpe og vann (nød dusj). Iverksett varsling Øyekontakt Skyll med vann (minst 20 min, mer ved sterke baser) Ring (0)113, og rådfør deg om videre protokoll (ha klar seksjon 4 i databladet for aktuelt kjemikalie og informasjon om stoffblanding). Splintskade/store blødninger Stopp blødningen, hev såret om mulig, ring (0) 113 Temperaturskade (varme) Kaldt vann 2 min, lunkent vann 15 min Temperaturskade (kulde) Skal varmes opp, uten å gni Forgiftninger Ring (0)113, de vil kontakte giftinformasjonssentralen (0) Lokal leder / beredskapsgruppe /beredskapsledels en 6

7 Tiltakskort for personskader på laboratoriet (varierende alvorlighetsgrad), 2 sider Rapportering/etterarb eid Ettervern (samle berørte, debrifing, psykisk støtte) Rapporter skaden o Politi (om skadens omfang tilsier dette) o Arbeidstilsyn (i tråd med deres rapporteringskrav) o HMS-ledelse (avviksskjema) o Skademeldingsskjema til HMS-seksjonen Nav Statens pensjonskasse Oppfølging av berørt personell Evaluering av forløp/beredskapstiltak/sikringstiltak Forslag til forebyggende tiltak Lokal leder / beredskapsgruppe /beredskapsledels en 7

8 Tiltakskort 1: Håndtering av brann- /vannskade TILTAKSKORT 1: Brann-/vannskade Varsling/ informasjon Ring brannvesenet (0)110 og opplys om: o Hvem som ringer o Hva som har skjedd o Hvor det brenner Alle Forsøk å slukke brannen med tilgjengelig brannslokkeutstyr Ved brann-/vannskade: Utløs brannalarmen med manuell brannmelding dersom alarmen ikke allerede er startet automatisk Verifisere informasjon om skadeomfang Prioritering i forhold til: o Personer miljø - materiell Tiltak/instrukser Evakuering i hht gjeldende instruks Påse at det blir gitt nødvendig hjelp til personer med funksjonsnedsettelse Plassansvarlig brann/ Lokal leder / beredskapsgruppe / Kontakt driftspersonell (mellom kl ) Førstehjelp (fysisk/psykisk) Avsperring/vakthold Evakuere personell til mottaksbygg (lenke)* Skadebegrensning Flytte og sikre verdifulle gjenstander/dokumenter Rapportering/ etterarbeid Oppfølging av berørt personell Evaluering av forløp og beredskapstiltak Evaluering av sikringstiltak Forslag til forebyggende tiltak 8

9 Tiltakskort 2: Håndtering av skadeverk/innbrudd/tyveri TILTAKSKORT 2: Skadeverk/innbrudd/tyveri Varsling/ informasjon Ring politi nr (0) 112 eller (0) /UiBs vektertelefon (0555) Alle Varsle lokal leder Mottak/kontakt med politi (informer om hendelsesforløpet) Tiltak Tilkall driftspersonell Rapportering/ etterarbeid Hindre uvedkommende adgang Sperre av åstedet (sporsikring) Sikre/notere vitner (navn/telefon) Signalement (øyenvitner) Vakthold Gjenopprett sikring av område/verdier Registrere skader Sikring av verdier Anmeldelse Rapportering Evaluering av forløp/beredskapstiltak Evaluering av sikringstiltak Forslag til forebyggende tiltak beredskapsgruppe beredskapsgruppe Tiltakskort 3: Håndtering av ran/vold/trusler/gisseltaking (ikke ferdigstilt) 9

10 Tiltakskort 4 for håndtering av alvorlig personskade TILTAKSKORT 4: Alvorlig personskade Varsling/ Iverksett førstehjelp Alle informasjon Ring ambulanse nr. (0) 113 Varsle lokal leder Mottak av ambulanse (informer om hendelsesforløpet) Tiltak Sperre av åstedet (sporsikring) Rapportering/ etterarbeid Sikre/notere vitner (navn/telefon) Skjerme berørte personer Ta vare på pårørende Ettervern (samle berørte, debrifing, psykisk støtte) Rapporter skaden: o Politi o Arbeidstilsyn o HMS-ledelse o Send skademeldingsskjema til: HMS-seksjonen NAV Statens Pensjonskasse Oppfølging av berørt personell Evaluering av forløp/beredskapstiltak/ sikringstiltak Forslag til forebyggende tiltak Tiltakskort 5: Håndtering av uønskete gjester / truende personer (ikke ferdigstilt) 10

11 Tiltakskort 6: Håndtering av ansattdødsfall på jobb I tillegg til tiltakskortet under, finnes det en utfyllende veiledning for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet knyttet til håndtering av dødsfall. UiB har også retningslinjer/veiledning knyttet til dødsfall, se Appendiks A1 og A2. UiB har også retningslinjer/veiledning for studentdødsfall (savnet student), se Appendiks A3. TILTAKSKORT 6: Ansattdødsfall på jobb Varsling/ (Iverksett førstehjelp) Alle Informasjon Ring ambulanse nr. (0) 113 Varsle lokal leder Tiltak Varsling av pårørende blir ivaretatt av politi, evt. gjennom prest/trossamfunn. Skjerm den avdøde og stedet rundt mot uvedkommende og media Unngå spekulasjoner om årsak Forbered mottak av pårørende Rapportering/ Etterarbeid Rapportering av forløp: o Politi o Arbeidstilsyn o HMS-seksjonen Ettervern og oppfølging av berørt personell Evaluering av forløp/beredskapstiltak Evaluering av sikringstiltak Forslag til forebyggende tiltak 11

12 Tiltakskort 7: Håndtering av miljøutslipp TILTAKSKORT 7: Miljøutslipp Varsling/ Stanse utslipp (om mulig/forsvarlig) Alle informasjon Varsle lokal leder Dersom du ikke vet hvem som er eier av «miljøutslippet», må lokal beredskapsgruppe varsles Tiltak Varsle politiet nr. (0) 112 /vektertelefon (0555) Tilkall driftspersonell Mottak av politiet Meld fra til UiBs ledelse Skadesanering Vakthold Rapportering/ etterarbeid Ettervern (informere, debrifing) Rapportering av forløp: Politi Arbeidstilsyn Ettervern og oppfølging av berørt personell Evaluering av forløp/beredskapstiltak Evaluering av sikringstiltak Forslag til forebyggende tiltak 12

13 Tiltakskort 8: Håndtering av gasslekkasje TILTAKSKORT 8: Gasslekkasje Varsling/ informasjon Varsle brannvesenet nr. (0) 110 og vektertelefon (0555) Alle Varsle lokal leder Mottak/kontakt med brannvesenet Tiltak Evakuere og sperre av bygning Rapportering/ etterarbeid Førstehjelp til skadete personer Skadesanering Vakthold Ettervern (informere, debrifing) Rapportering av forløp: o Politi o Arbeidstilsyn o HMS-ledelse Ettervern og oppfølging av berørt personell Evaluering av forløp/beredskapstiltak Evaluering av sikringstiltak Forslag til forebyggende tiltak Lokal beredskapsledelse Tiltakskort 9: Håndtering dødsfall blant studenter (ikke ferdigstilt) 13

14 Tiltakskort 10: Håndtering av medier i en krise- eller beredskapssituasjon TILTAKSKORT 10: Mediehåndtering i en krise- eller beredskapssituasjon Varsling/ informasjon Dersom media tar kontakt, bør det henvises til Kommunikasjonsavdelingen Alle Varsle lokal leder Tiltak Varsle beredskapsleder beredskapsgruppe Varsler beredskapsgruppen og gjør den operativ Beredskapsleder Sikre enhetlig kommunikasjon til alle aktuelle målgrupper Holde ledelsen oppdatert på mediebildet Avdelingsdirektør ved Kommunikasjonsavdeling en Sørge for støtte til dem som til enhver tid skal uttale seg til media Kvalitetssikre universitetets kommunikasjon med omverden Rapportering/ etterarbeid Evaluering av forløp/beredskapstiltak Evaluering av sikringstiltak Forslag til forebyggende tiltak 14

15 Hva gjør du i en KRISE Ta hånd om akuttsituasjonen Utløs brannalarm ved brann Iverksett førstehjelp om mulig Sett i verk strakstiltak bruk egnet tiltakskort hvis dette finnes 2. Ring brannvesen, politi og/eller ambulanse om nødvendig Brann (0) 110 Politi (0) 112 Ambulanse (0) 113 Husk å si: HVEM du er, HVOR du er og HVA som har skjedd Her er du nå: Bioblokken, Høyteknologibygget, Thormøhlensgate Kontakt lokal beredskapsledelse UiBs vektertelefon (hele døgnet) (0555) Instituttleder Rein Aasland (0) (0555) Administrasjonssjef Andrea Grimnes (0) (0555) Områdeleder/byggansvarlig Lars Hemre og Torni H. Svendsen Fakultetsledelse Dekan Helge Dahle (0) (0) (0555) Uniresearch adm.direktør Aina Berg (0) (0555) Forlat bygningen ved brannalarm og når nødvending Oppsamlingsplass NORD Oppsamlingsplass SØR Møt opp på en av to OPPSAMLINGSPLASS (se bildet) Hjelp dem med nedsatt funksjonsevne ut av bygget Livreddende førstehjelp: Bevissthet, Luftveier, Åndedrett, Sirkulasjon, Temperatur (BLÅST)

16 UNIVERSITETET I BERGEN Molekylærbiologisk Institutt BRANNINSTRUKS Slukningsutstyr Alle personer som oppholder seg i bygningen plikter å merke seg hvor slukningsutstyret er plassert, hvordan det virker og hvor rømningsveiene er. Ved bruk av brannslange, husk å åpne for vanntilførselen ved å vri den røde hendelen som er plassert i øvre hjørne i brannslangeskapet. Forholdsregler Oppdages tilløp til brann skal slukningsforsøk med egnet utstyr straks settes i gang og etasjeansvarlig varsles (5. etg: Sverre Jarle Borch, eller Ann Kristin Frøyset, og 4. etg: Grethe Aarbakke, ). Hvis slukningsforsøket ikke øyeblikkelig lykkes, skal den manuelle brannalarmen utløses (knus glasset). Utløsning av den manuelle brannalarmen starter brannklokkene og varsler samtidig HIB Drift og Bergen Brannvesen, som raskt ankommer bygget. Ring også Brannvesenet på tlf. 110 Løses en automatisk brannmelder seg ut på dagtid (mandag tom fredag mellom kl. 7:30-15:30) og en oppdager at det virkelig brenner må du utløse den manuelle brannalarmen i tillegg (knus glasset). Dette fordi den automatiske brannmelder har en 5 min. forsinkelse på dagtid før brannvesenet blir varslet (dette for å unngå at utilsiktede brannalarmer setter i gang unødige utrykninger). Ved utilsiktet utløsning av brannalarm må Brannvesenet varsles øyeblikkelig på tlf.110. Når brannalarmen går Alle personer som ikke har oppgaver i forbindelse med sluknings/redningsarbeidet skal straks forlate bygningen. Hjelp dem med nedsatt funksjonsevne Alle vinduer og dører lukkes når du forlater rommet. Alle personer samles på definerte oppsamlingssted (se oppslag). Ingen må forlate området. Når brannalarmen opphører er det trygt å gå inn i bygningen. HUSK! HEIS ER INGEN RØMNINGSVEI!

Tiltakskort for håndtering av ansattdødsfall på jobb

Tiltakskort for håndtering av ansattdødsfall på jobb Tiltakskort for håndtering av ansattdødsfall på jobb I tillegg til tiltakskortet under, finnes det en utfyllende veiledning for UiB knyttet til håndtering av dødsfall. UiB har også retningslinjer/veiledning

Detaljer

Beredskapsplan. for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vedtatt i fakultetsstyret 12.desember 2013

Beredskapsplan. for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vedtatt i fakultetsstyret 12.desember 2013 Beredskapsplan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Vedtatt i fakultetsstyret 12.desember 2013 2 Innhold 1. Beredskapsarbeid... 3 1.1 UiBs beredskapsarbeid og beredskapsplan... 3 1.2 Beredskapsledelse

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

LOKAL BEREDSKAPSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET LOKAL BEREDSKAPSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Den lokale beredskapsplanen for SV-fakultetet er et vedlegg til Sentral beredskapsplan for Universitetet i Bergen. Den sentrale beredskapsplanen

Detaljer

Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad

Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad Formål Denne planen er utarbeidet for å dekke hendelser som kan finne sted ved Kjemisk institutt og hvor det vil kunne være behov for

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN

LOKAL BEREDSKAPSPLAN LOKAL BEREDSKAPSPLAN for Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris Programme franco-norvégien en sciences sociales et humaines Fondation Maison des Sciences de l Homme 190, avenue

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN

LOKAL BEREDSKAPSPLAN Alarmtelefon LOKAL BEREDSKAPSPLAN For INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av Brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon Andre henvendelser 22 85 50 07 EIER

Detaljer

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Versjon (22.12.2015) Innhold 1. Om planen og beredskap ved UNIK 2. Varsling 2.1 Varsling internt 2.2 Varsling eksternt 3. Ansvar 4. Tiltak (tiltakskort)

Detaljer

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Versjon (01.11.2015) Innhold 1. Om planen og beredskap ved UNIK 2. Varsling 2.1 Varsling internt 2.2 Varsling eksternt 3. Ansvar 4. Tiltak (tiltakskort)

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Beredskapsplan. for. Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Beredskapsplan. for. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Beredskapsplan for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2 Innhold 1. Beredskapsarbeid... 3 1.1 UiBs beredskapsarbeid og beredskapsplan... 3 1.2 Beredskapsledelse ved UiB i en krisesituasjon... 4 1.3 Beredskapsplan

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI Godkjent: fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik Dato: 30.03.15 Erstatter: August

Detaljer

Beredskapsplan for Øvre Romerike Avfallsselskap

Beredskapsplan for Øvre Romerike Avfallsselskap Beredskapsplan for Øvre Romerike Avfallsselskap Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 7 Side 8 Side 8 Innledning Organisering av beredskap Oversikt over vedlegg Brann

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 Adresse til produksjonsanlegget: Heiasvingen 59, 1900 Fetsund Telefonnummer til ledelse som skal varsles: (Det er nok å få kontakt med en av lederne) Avdelingsleder Ståle

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Hver dag jobber vi for å holde HiOA

Hver dag jobber vi for å holde HiOA Hver dag jobber vi for å holde HiOA Sikkerhet er å beskytte verdier vit hva du skal gjøre når noe skjer Page 1 of 16 Mennesker omfatter alle som er tilknyttet HiOA eller oppholder seg på HiOAs område Informasjon

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 128/15 26.11.2015 Dato: 09.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/12248 Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet i Bergen Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Beredskapsplan for Misjonshøgskolen

Beredskapsplan for Misjonshøgskolen Beredskapsplan for Misjonshøgskolen BRANN 110 POLITI 112 LEGEVAKT 113 Bård Mæland (leder) Kristin Fjelde Tjelle 40406029 baard.maeland@mhs.no Stedfortreder: Kristin Fjelde Tjelle 40406030 kristin.fjelde.tjelle@mhs.no

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Beredskapsplan. for Det medisinsk-odontologiske fakultet. Vedtatt i fakultetsstyret Sist oppdatert av Gjert Bakkevold

Beredskapsplan. for Det medisinsk-odontologiske fakultet. Vedtatt i fakultetsstyret Sist oppdatert av Gjert Bakkevold Beredskapsplan for Det medisinsk-odontologiske fakultet Vedtatt i fakultetsstyret 28.10.2015 Sist oppdatert 10.10.16 av Gjert Bakkevold Nødnumre: UiBs vakttelefon (hele døgnet): Brann: 110 55 58 80 81

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 44 Saksnr.: 2013/13470 Møte: 16. juni 2016 REVIDERT BEREDSKAPSPLAN FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 44 Saksnr.: 2013/13470 Møte: 16. juni 2016 REVIDERT BEREDSKAPSPLAN FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 44 Saksnr.: 2013/13470 Møte: 16. juni 2016 REVIDERT BEREDSKAPSPLAN FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole

BEREDSKAPSPLAN. For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole BEREDSKAPSPLAN For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole Vedtatt av høgskolestyret 24.9.2014 Beredskapsplan for brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole 1. HASTEARK FOR BEREDSKAPSGRUPPE

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel. Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel. Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Formålet med beredskapsplan? Formålet er å beskrive: Hvem, gjør hva,

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. Ved tomt bygg En hver alarm Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet.

Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. Ved tomt bygg En hver alarm Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. INSTRUKS FOR EVAKUERINGSANSVARLIG DIAKONHJEMMET HØGSKOLE ROGALAND Alarmorganisering med alarmnivåer Alarmnivå Deteksjon Varsling Forvarsel - Varsel hvor en detektor eller annen Varsler med lys og alarm

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

Beredskapsplan. for Det juridiske fakultet. Vedtatt i fakultetsstyret 7/6/2016

Beredskapsplan. for Det juridiske fakultet. Vedtatt i fakultetsstyret 7/6/2016 Beredskapsplan for Det juridiske fakultet Vedtatt i fakultetsstyret 7/6/2016 2 Innholdsfortegnelse 1. Beredskapsarbeid... 3 1.1 UiBs beredskapsarbeid og beredskapsplaner... 3 1.2 Beredskapsledelse ved

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Beredskapsplan Generelt

Beredskapsplan Generelt Beredskapsplan Generelt Denne beredskapsplanen gjelder for Norsk Gjenvinning Industri, avd.: Mongstad. Utarbeidet av: NCL Dato: 6/3-12 Endret dato: 17.10.2012 Ved en hver situasjon hvor media (presse og

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Telemark politidistrikt: 02800 Lensmannen i Nome: 35 90 64 00 Ulefoss legesenter: 35 00 86 00 Lunde legesenter: 35 94 91 00

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

6. Ansvarsområde og instruks for innsatsgruppene

6. Ansvarsområde og instruks for innsatsgruppene Lokal beredskapsplan for Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Godkjent av: Fakultetsdirektør Jørgen Fossland Dato: 25.03.2015 Sist oppdatert INNHOLD 0. Varslingslister 1. Omfang

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Lokal beredskapsplan for Universitetsmuseet i Bergen

Lokal beredskapsplan for Universitetsmuseet i Bergen Lokal beredskapsplan for Universitetsmuseet i Bergen Vedtatt i Universitetsmuseets styre 14.juni 2016 justert 2.september 2016 Universitetet i Bergen (UM) Telefon: Utarbeidet av: Sentraladministrasjon

Detaljer

Beredskapsplan for Farmasøytisk institutt (FAI) Revidert 23. september 2015 LAMU/Solfrid Odnes

Beredskapsplan for Farmasøytisk institutt (FAI) Revidert 23. september 2015 LAMU/Solfrid Odnes Beredskapsplan for Farmasøytisk institutt (FAI) Revidert 23. september 2015 LAMU/Solfrid Odnes 1. Formål Denne planen er utarbeidet for å dekke hendelser som kan finne sted ved Farmasøytisk institutt som

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 18/2016 Saksnr.: Møte: tirsdag 14.juni 2016

Arkivkode: Styresak: 18/2016 Saksnr.: Møte: tirsdag 14.juni 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 18/2016 Saksnr.: Møte: tirsdag 14.juni 2016 Beredskapsplan - Universitetsmuseet Vedlagte dokumenter: «Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER

Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN RENOVASJON Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722

Detaljer

Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende

Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende Oppdatert 17. november 2011 1. Bakgrunn Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende Er en del av kommunens krise- og beredskapsgruppe. Se navneliste for hovedfunksjoner, vedlegg nr. 2.

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

Informasjon for tilsynsvakt

Informasjon for tilsynsvakt Informasjon for tilsynsvakt Trettenhallen Innhold: 1. Informasjon om oppstart og avslutning av dagen 2. Instruks for tilsynsvakt 3. Ordensregler Trettenhallen 4. Bose lydanlegg, ordensregler a) Bruksanvisning

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

KRISEPLAN for Sameiet Strandpromenaden Boligkompleks

KRISEPLAN for Sameiet Strandpromenaden Boligkompleks Kriseplan Ansvar KRISEPLAN for Sameiet Strandpromenaden Boligkompleks 1. Ved brannalarm, brann eller røykutvikling 3. Gasslekkasjer 5. Skadeverk 7. Voldsepisoder 2. Vannlekkasjer 4. Innbrudd 6. Ulykke

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at NTNU i Gjøvik skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme NTNUs studenter som oppholder

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015 Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...side 2 2. Varsling...side 3 3. Arrangementsansvarlig...side

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Sikkerhet på utveksling

Sikkerhet på utveksling Sikkerhet på utveksling HSN ønsker at du skal få et godt og lærerikt utvekslingsopphold. Det er derfor viktig at din sikkerhet og helse er ivaretatt, i tillegg til den faglige kvaliteten på utvekslingen.

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET TEOLOGISKE FAKULTET

LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET TEOLOGISKE FAKULTET Alarmtelefon LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET TEOLOGISKE FAKULTET Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av Brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon Andre henvendelser 22 85 50 07 EIER DATO

Detaljer

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BORTFØRT: En femåring ble bortført i krysset Strandveien- Skipperveien ved Uksodden barnehage.den etterlyste moren og de to mennene som hjalp henne skal ifølge

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08. 2015 Nord-Fron kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.15 ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 25/2016 Saksnr.: Møte:

Arkivkode: Styresak: 25/2016 Saksnr.: Møte: UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 25/2016 Saksnr.: Møte: 02.09.2016 Lokal beredskapsplan Universitetsmuseet endelig versjon Viser til sak 18/16 «Beredskapsplan Universitetsmuseet»

Detaljer

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra:

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra: Bedriftsnavn: Troms fylkeskommune Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø Dok.id.: 2.2.1.3.9 BRANN (Brannvesenets nødtelefon: 110) Utgave: 1.01 Skrevet av: Breivika Gjelder fra:

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN Den som leier ut eller låner ut et lokale har et ansvar for å forsikre seg om at den som leier dette lokalet har grunnleggende kunnskaper om slukkeutstyr, alarmer,

Detaljer

Norm for Lokal beredskapsplan i VFK

Norm for Lokal beredskapsplan i VFK Norm for Lokal beredskapsplan i VFK KVALITETSSYSTEM Område: Beredskap Organisasjonsnivå: Lokalt Dokumentnavn: Norm for lokale beredskapsplaner i Vestfold fylkeskommune Kapittel: Dokument nr: Godkjent dato:

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant studenter og ansatte. Ved hjelp av vedtatte

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1-7, ivaretakelse av

Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1-7, ivaretakelse av 1 BRANN: 110 POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 Telemark politidistrikt 02800 Lensmannen i Nome 35 90 64 00 Ulefoss legesenter 35 00 86 00 Lunde legesenter 35 00 86 50 Ledende helsesøster - Janne Ljosåk 95 76 79

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Nordland fylkeskommune Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Mai 2011 Ulykke Samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade. Krise "En uønsket

Detaljer

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage Beredskapsplan for Skoemyra barnehage POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Hvem Styrer: Cecilie Eide Tlf: 92651658 35946141 (Sluseparken) 35946151 (Skoemyra) Styrerassistent: Heidi Tinnesand Tlf: 47885935

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer