Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014"

Transkript

1 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon

2 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen og øvelser... 6 Etterarbeid og rapportering ORGANISERING AV BEREDSKAPSLEDELSEN... 9 Ansvar og oppgaver for beredskapsledelsen Lokal kriseledelse Informasjon i beredskapssituasjoner Oppfølging og omsorg Plan for håndtering av pandemi Plan for håndtering IKT-kriser (informasjonssikkerhet) VARSLING Varslingsplan for alle Varsling av beredskapsledelsen Fullskala varsling ved akutt fare Varsling av myndigheter KRISER I UTLAND Internasjonal koordinator/ansvarlig for studier i utlandet Reiseforsikring Studenter i utlandet Hvem har ansvar for hva når ansatte og studenter er i utlandet? PRAKTISK TILRETTELEGGING VED DØDSFALL Bruk av kondolanseprotokoll Minnestund Begravelse Flagging Rydding av kontor og hjemmeområdet (ansatt)

3 6 VEDLEGG Intern varslingsliste ved krise Ressurser tilknyttet campus Ekstern varslingsliste ved krise Sjekkliste ved melding om dødsfall Logg ved krisesituasjoner Hjelpeskjema ved bombetrussel pr. telefon Tiltakskort 1: BRANN Tiltakskort 2: VANNSKADE Tiltakskort 3: SKADEVERK/ INNBRUDD/ TYVERI Tiltakskort 4: ULYKKE MED PERSONSKADE/ LIVSTRUENDE SYKDOM Tiltakskort 5: RAN/ VOLD/ TRUSLER Tiltakskort 6: DØDSFALL ANSATT Tiltakskort 7: DØDSFALL STUDENT Tiltakskort 8: ALVORLIG BEKYMRING FOR ANSATT Tiltakskort 9: ALVORLIG BEKYMRING FOR STUDENT Tiltakskort 10: BYGNINGSMESSIG/ TEKNISK SVIKT Tiltakskort 11: KRISER I UTLANDET (ansatte og studenter)

4 1 OM BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplanen beskriver høgskolens organisering av og ansvar for kriseledelse. Høgskoledirektøren har, på vegne av rektor ansvar for beredskapsplanen og for at denne er kjent og øvet. Høgskoledirektøren er med dette ansvarlig for at alle relevante tiltak blir iverksatt dersom ulykker, katastrofer, alvorlige hendelser eller andre kriser rammer Høgskolen i Nesna (HiNe). Høgskoledirektøren leder møtene i det sentrale beredskapsteamet. Ikke alle kriser er livstruende eller akutte. Den som blir kjent med, eller oppdager en krisesituasjon må vurdere om det er nødvendig å tilkalle nødetatene Brannvesen 110 Politi 112 Ambulanse 113, eller om det er tilstrekkelig å varsle høgskolens ledelse. I beredskapsplanens vedlegg følger en rekke tiltakskort som beskriver ansvar og aktuelle tiltak i ulike krisesituasjoner. Tiltakskortene er ment som et hjelpemiddel for beredskapsledelsen spesielt, og for ansatte og studenter generelt. Alle personer med en definert rolle i beredskapsarbeidet, ha en oppdatert utskrift av planen (personer på intern varslingsliste i vedlegg 2). Høgskolen i Nesna skal ikke overta nødetatenes eller kommunens ansvar, men skal i samarbeid med disse sørge for best mulig beredskap og oppfølging på lokalt plan. Omfang Denne planen skal dekke alle typer hendelser som HiNe blir involvert i, og som vil kreve krisehåndtering fra høgskolens side. Det gjelder både interne og eksterne hendelser og hendelser som kan svekke HiNes omdømme. For undervisning og aktivitet i Norge, legges den overordnede beredskapsplanen til grunn, og det er forventet at man ved krise benytter seg denne tilpasset sted og situasjon. Selvsagt er det i tillegg nødvendig med tilpasninger av instrukser som brann, adgangskontroll etc. ved de ulike campus. I tillegg til hovedcampus på Nesna, har høgskolen fast tilstedeværelse i Sandnessjøen og Mo i Rana. Instituttledere har ansvaret for å følge opp beredskapsarbeidet ved Mo i Rana og i Sandnessjøen. I tillegg leveres distribuert utdanning ved ulike studiesenter andre steder i landet. Dette varierer fra semester til semester. Høgskolen leverer også studier i utlandet, bl.a. i Australia, Cuba og Indonesia, det foreligger enge planer for hvert studiested. Campus Helgeland i Mo i Rana er i en særstilling, da de er i et bygg som er utviklet med tanke på samarbeid og samhandling, således må rutiner og prosedyrer koordineres med både Universitetet 4

5 i Nordland og Høgskolen i Narvik. Ved ambulerende studiesteder med distribuert undervisning legges, på samme måte som ved faste campus, overordnet plan til grunn, men man må forholde seg til de retningslinjer og prosedyrer som gjelder i de lokaler som benyttes. Ved større kriser mobiliseres høgskolens sentrale beredskapsteam. Kriser av mindre alvorlighet og omfang skal håndteres i den enkelte avdeling og ledes av lokal leder. Høgskoledirektør avgjør om den enkelte situasjon skal håndteres sentralt av beredskapsteamet, eller lokalt i den aktuelle avdelingen. Eksempler på hendelser der sentralt beredskapsteam skal mobiliseres: Hendelse på HiNes område eller ved arrangementer i HiNes regi, hvor situasjonen kan eller har medført dødsfall, alvorlig skade på person, miljø, materiell eller omdømme Pandemi eller annen sykdomsfare Store materielle skader Grovt ran, vold eller trussel mot personer Trusler om bruk av vold mot høgskolen Naturkatastrofer 5

6 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse Høgskolen legger vekt på at håndtering av krisesituasjoner skal være mest mulig lik håndtering av andre forhold ved skolen. Med dette menes: Ansvarsprinsippet: Likhetsprinsippet: Nærhetsprinsippet: Samvirkeprinsippet: Den som har ansvar i en normalsituasjon, har også ansvar ved ekstraordinære hendelser Den organisasjonen man opererer med i beredskap, skal være mest mulig lik den organisasjonen man har til daglig Hendelser skal håndteres på et lavest mulig nivå Høgskolen har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering Det er nødvendig at medlemmene i beredskapsledelsen kjenner sine roller og ansvar, og at de har tilstrekkelig opplæring og øvelse. Oppdatering av planen og øvelser Beredskapsplanen med tilhørende dokumenter skal oppdateres løpende, senest innen utgangen av desember hvert år. Hvert 4. år revideres beredskapsplanen i sin helhet. Oppdatering innen des: Revidering innen des: I tillegg til denne beredskapsplanen har HiNe følgende relaterte planer: Kriseberedskapsplaner for studier i utlandet (Ansvar: Direktør i samarbeid med GoStudy) Brannverndokumentasjon (Ansvar: Økonomi- og personalsjef) Pandemiplan (Ansvar: Økonomi- og personalsjef) Beredskapsøvelser For å bli godt kjent med beredskapsplanen og den enkeltes rolle og oppgaver, er det viktig å gjennomføre øvelser. Øvelser kan utføres på ulike måter, fra praktiske øvelser til teoretiske skrivebordøvelser. Alle øvelser skal dokumenteres. Kunnskapsdepartementet krever at høgskolen planlegger, gjennomfører og evaluerer minst en kriseøvelse i året. Direktør har ansvar for at øvelsene blir gjennomført. HiNe vil gjennomføre egne øvelser, og øvelser i samarbeid med vertskommuner, Fylkesmannen og 6

7 nødetatene. Hensikten med slike øvelser er å teste ut høgskolens egen beredskap og samhandlingen mot nødetatene og beredskap på fylkesnivå. 7

8 Brannvernøvelser Det skal gjennomføres minst 2 evakueringsøvelser pr. år i hvert bygg. Økonomi- og personalsjef er ansvarlig for organisering, gjennomføring og dokumentasjon av brannøvelser. Minst en av øvelsene skal være med røyk. Etterarbeid og rapportering Etter en hendelse skal ivaretakelse av berørt personell ha høyeste prioritet, uten å hindres av andre former for etterarbeid. I løpet av de første timene etter en alvorlig hendelse bør berørte ansatte og/eller studenter samles til en samtale hvor man oppsummerer fakta, gir informasjon og deler tanker om det som har skjedd. Det kan være behov for videre oppfølging av involverte ansatte, studenter og pårørende. HiNe skal legge til rette for nødvendig oppfølging, som kan omfatte råd om helsehjelp, sykebesøk, minnestund og deltakelse i begravelse. Det kan også være behov for juridisk-administrativ bistand i forbindelse med sykdom, uførhet, permisjon, forsikring osv. Beredskapsledelsen skal fordele ansvaret for de ulike oppgavene, slik at de blir utført på en ryddig og effektiv måte av hensyn til de involverte. Etter en kriseaksjon eller større øvelse skal alle avdelinger som har vært involvert i aksjonen, skriftlig rapportere følgende: Kortfattet beskrivelse av avdelingens/enhetens oppgaver og innsats under aksjonen Positive og negative erfaringer fra samarbeidet med interne og eksterne aktører Erfaringer fra høgskolens varslingsrutiner og eventuelle forslag til forbedringer Eventuelle forslag til endringer i beredskapsplanen Kriseleder (den som leder håndtering av aktuell krise) har ansvar for at rapporten sendes til personalkontor/arkivtjenesten, for arkivering i arkiv/hms-systemet. 8

9 2 ORGANISERING AV BEREDSKAPSLEDELSEN Det sentrale beredskapsteamet ved HiNe består av høgskolens ledermøte, og suppleres med ressurspersoner ved behov. Sentralt beredskapsteam består av: Leder: Høgskoledirektør (på vegne av rektor) (stedfortreder: Øk/pers sjef) Talsperson: Rektor (stedfortreder: Direktør) Medlemmer: Ledermøtets faste deltakere Innkalte ressurspersoner Møtested: Møterom A123 Avhengig av type hendelse og omfang, innkalles ressurspersoner etter behov, eksempelvis: Internasjonal koordinator Direktør ved SiNe Leder av Studentrådet (ved krise i utland) (når studenter er rammet) (når studenter er rammet) Representant fra kommunikasjonsenheten Fullstendig liste (varslingsliste) med navn og kontaktopplysninger finnes i vedlegg 2. Høgskolens øverste ledelse skal alltid, både i arbeids- og fritid, være tilgjengelig for kontakt i tilfelle en krise eller ulykke skulle oppstå. Dette gjelder: Rektor Høgskoledirektør Beredskapsteamet ved høgskoledirektør skal alltid varsles om kriser av den typen som er beskrevet i beredskapsplanen. 9

10 Ansvar og oppgaver for beredskapsledelsen Beredskapsledelsen (både sentralt og lokalt) skal starte arbeidet så raskt som mulig, i tråd med sjekklisten (listen er ikke uttømmende, men ment som et arbeidsverktøy i krisehåndteringen): Beredskapsleder vurderer hendelsens art og omfang, samt iverksetter eventuelle strakstiltak Skaffe seg oversikt over situasjonen, hva har skjedd o Mennesker, situasjon, sted, hva er allerede gjort Varsle øvrige medlemmer av beredskapsteamet, samt avgjøre hvilke medlemmer som skal innkalles Avgjøre roller og ansvar i beredskapsteamet o Hvem gjør hva Føre aksjoner, situasjonsplott og logg, om mulig med fotodokumentasjon Gjennomføre førstemøte med vekt på: o Potensial/omfang basert på worst case tankegang; hvilke konsekvenser har hendelsen for HiNe o Fokus o Ressurser o Iverksette tiltak basert på fokuspunkter o Varsling o Velge informasjonsstrategi Ha tydelig prioritering av: Mennesker miljø materiell omdømme Varsle/ informere alle avdelinger og personer som blir berørt Klargjøre hvilken informasjon som er frigitt Gjennomføre fortløpende statusmøter for å oppdatere beredskapshåndteringen Ivareta forhold til myndigheter Mobilisere nok ressurser basert på føre-var-prinsippet Koordinere informasjon mellom HiNe og KD. Vurdere fortløpende om eier (KD) skal oppdateres, og be KD redegjøre for sine forventninger (etter behov) Informere internt og eksternt Etablere mediesenter etter behov Etablere informasjonstjeneste etter behov, for henvendelser fra pårørende o Samhandle med kommunen dersom hendelsen er stor Vurdere behovet for psykososial støtte o Samhandle med SiNe o Samhandle med kommunen dersom hendelsen er stor Ta beslutning om eventuell nedtrapping eller avblåsning av aksjon 10

11 Lokal kriseledelse Kriser som er svært begrenset i omfang, skal i hovedsak håndteres lokalt. Ved tvil er det høgskoledirektør som avgjør om krisen håndteres lokalt, eller av beredskapsteamet. Lokale kriser kan være: Mindre ulykker (ikke alvorlig personskade) Sykdom, bekymringsmeldinger, fritidsulykke o.l. Mindre alvorlige kriminelle handlinger Lokal kriseleder I fagavdelingene ledes lokale kriser av institutt- eller seksjonsleder. I fellesadministrasjonen håndteres lokale kriser av seksjonsleder. Lokal kriseleder bemyndiger medarbeidere til sitt team for å få løst oppgavene på en effektiv og god måte. Lokal kriseleder vurderer situasjonens alvorlighet, herunder behovet for assistanse fra personalseksjonen, bedriftshelsetjenesten, prest o.l. I samarbeid med personalseksjonen vurderes det i hvilken grad eksterne ressursperser skal trekkes inn. Studieadministrasjonen er tilgjengelig for støtte når studenter er berørt. Lokal kriseleder er ansvarlig for å holde høgskoledirektør orientert om situasjonen. Dersom situasjonen utvikler seg til å omfatte mer enn en avdeling, eller at trykket fra presse og media er økende, skal høgskoledirektør vurdere mobilisering av høgskolens beredskapsteam. Rektor har alltid ansvar for å uttale seg til media. Forebygging Lokal kriseleder er ansvarlig for at endringer i beredskapsplanen gjøres kjent blant avdelingens og seksjonenes ansatte, og skal aktivt bidra til gjennomføring av høgskolens planlagte beredskapsøvelser. Hver avdeling skal være forberedt og i stand til å håndtere mindre krisesituasjoner som kan oppstå lokalt. 11

12 Informasjon i beredskapssituasjoner Informasjon til offentligheten og medier organiseres slik ved krise/ulykke. Hvem gir informasjon: Politiet har ansvar for å gi informasjon i tilknytning til større ulykker, dødsfall og kriminelle handlinger Rektor har ansvar for høgskolens eksterne og interne informasjon Høgskoledirektør og kommunikasjonsenheten bistår rektor og HiNes beredskapsteam med relevant informasjon Hvem informerer om hva: Politiet informerer om ulykken, redningsarbeidet, omfang/årsak, dødsfall osv. Hvis ulykken medfører dødsfall, er det alltid politiet som står for informasjonen! Rektor vurderer hvilken informasjon det kan være aktuelt å formidle for øvrig, og rådfører seg med politiet om innhold og tidspunkt for info. Høgskoledirektør og kommunikasjonsenheten bistår rektor, meddeler via HiNes nettside og organiserer evt. pressekonferanser som kan være aktuelle i tillegg til politiets. I tillegg til mediene, skal disse ha informasjon: Studenter: Informasjon gis på mest hensiktsmessige måte Ansatte: Pårørende: Politiet varsles via telefon Informasjon gis på informasjonsmøter og Direkte kontakt, evt. kan pårørendetelefon bli opprettet ved stor pågang Utenriksdepartementet og Kripos v/ulykke når student/ansatt er utenlands: Utenriksdepartementet varsles via telefon Kriminalpolitisentralen varsles via telefon Organisering av utvidede informasjonstiltak Kommunikasjonsenheten er ansvarlig for etablering av et krisekommunikasjonsteam, ledet av rektor Teamet skal legge til rette for media i eget rom, slik at både kriseledelsen, berørte personer og pårørende skjermes i best mulig grad Kommunikasjonsenheten er ansvarlig for etablering og drift av kriseweb som ekstratiltak (se kap. 3 om varsling) All informasjon skal bekreftes skriftlig av beredskapsledelsen før den går ut til ansatte, studenter, pårørende, media og andre. 12

13 Oppfølging og omsorg Ved en alvorlig hendelse med mange skadde og berørte, vil man få pågang fra mennesker som er direkte rammet, pårørende og andre som vil ha behov for informasjon og ulike former for ivaretakelse. Ved hendelser som har vært en betydelig psykisk påkjenning, vil det være store helsegevinster å hente ved enkle støtte- og omsorgstiltak i egen organisasjon overfor berørte ansatte og studenter. Psykososial omsorg Det er høgskolens ansvar å sikre at ansatte og studenter ikke er alene umiddelbart etter en krise, og at alle som er rammet får et tilbud om støtte og omsorg inntil det ordinære støtteapparatet kan tre i kraft. Dersom behovet for psykisk helsehjelp er stort, vil beredskapsledelsen melde behov for ekstern støtte fra vertskommunenes POSOM team (psykososial omsorg). En slik henvendelse skal gå via politiet. Studentsamskipnaden (SiNe) vil på relativt kort varsel mobilisere rådgiver, som står til tjeneste for studentene. I en akutt situasjon kan leder og/eller kollegaer gi psykisk førstehjelp til personer som har blitt påført alvorlige psykiske påkjenninger. Stikkord for psykososial førstehjelp: Skap ro om den som er rammet Aksepter alle følelser Vis omsorg og nærvær Følg den rammedes behov Lytt spør om situasjonen Ivaretakelse av berørte og pårørende Både under og etter en krisesituasjon vil berørte og pårørende ha stort behov for informasjon. Både om hva som skjer nå, hva som har skjedd og hvorfor, og hva som vil skje framover. Høgskolen har følgende primærlokaler for mottak av berørte og pårørende: Nesna: A-bygget/Kantina i kjelleren Sandnessjøen: Klasserom 3 etg Mo i Rana: PC-Lab Håndtering av telefonhenvendelser fra pårørende Telefonhenvendelser fra pårørende vil i hovedsak bli besvart av ansatte ved Servicetorget. Dersom pågangen fra pårørende blir FOR stor, må beredskapsledelsen be om hjelp fra lokale myndigheter. I ekstraordinære situasjoner kan kommunen opprette pårørendetelefon, bemannet av helsepersonell. Det er svært viktig at personell som betjener telefoner mot pårørende, får korrekt informasjon som kan formidles til pårørende. 13

14 Plan for håndtering av pandemi En pandemi er en verdensomspennende epidemi som opptrer i et stort område og vanligvis rammer en stor andel av befolkningen. HiNe har en egen pandemiplan. Pandemiplanen tar utgangspunkt i et scenario på opp til 40 % arbeidsfravær. Det samlede arbeidsfraværet vil være betydelig større enn selve sykefraværet. Folk vil holde seg borte fra jobben fordi de selv er syke eller for å ta hånd om syke familiemedlemmer. Det kan også forventes at noen holder seg hjemme i redsel for å bli smittet. Plan for håndtering IKT-kriser (informasjonssikkerhet) Høgskolen innfører våren 2015 et nytt informasjonssikkerhetssystem HiNe vil på grunnlag av risikoanalyser og vurderinger, i dette systemet utarbeide en plan for håndtering av ulike IKT-hendelser som HiNe finner sannsynlig at kan forekomme. Planen vil dekke hele scenarioer fra begynnelse til slutt, og det vil bli laget tiltakskort for hvert scenario som blir vurdert så alvorlig at det må håndteres. Planen skal også beskrive varslingsrutine for IKT-hendelser. Informasjon om varslingsrutiner skal gjøres kjent på HiNes nettside, men planen vil ikke bli offentlig tilgjengelig av hensyn til sikkerheten. 14

15 3 VARSLING Når det oppstår en ulykke eller annen kritisk hendelse, er det svært viktig med rask varsling til nødetatene og høgskolens beredskapsledelse. Varslingsplan for alle Enhver som er vitne til en ulykke/krise, plikter å handle og varsle i tråd med handlings- og varslingsplanen (vedlegg 1). Alle alvorlige hendelser skal meldes til høgskolens ledelse, for å sikre at hendelsen blir ivaretatt. Høgskolens varslingsplan gjelder varsling av alle ulykker og kriser, og skal gjøres allment kjent blant ansatte og studenter ved HiNe. Handlings- og varslingsplanen ligger lett tilgjengelig på nettsidene og distribueres i tillegg som folder til alle ansatte. 15

16 Varsling av beredskapsledelsen I en krisesituasjon skal høgskolens sentrale beredskapsledelse varsles snarest mulig. HiNs øverste beredskapsledelse består av (1) høgskoledirektør og (2) rektor med stedfortrederne (1) økonomi- og personaldirektør og (2) studiesjef. Dersom sentralbordet mottar melding om en ulykke eller krise, er disse ansvarlig for å varsle sentral beredskapsledelse umiddelbart. Det er utarbeidet en utfyllende varslingsliste med navn i prioritert rekkefølge, for å sikre effektiv intern varsling og mobilisering av beredskapsteamet (vedlegg 1). Sentralbord mottar melding om krise og varsler: Høgskoledirektør/ rektor som varsler: Beredskapsteamet jf. intern varslingsliste Varslingslisten skal oppdateres løpende, og distribueres til alle som står på listen, samt sentralbord. Ledergruppen forventes i tillegg å ha varslingslistens navn/telefonnummerlagret på egen mobiltelefon. Retningslinjer for intern varsling Når sentralbordet mottar varsel om ulykke/ akutt krise: 1. Spør varsler om hun/han har ringt Brannvesen 110 Politi 112 Ambulanse Hvis svaret er nei; Varsle 110/ 112/ Varsle høgskoledirektør eller rektor (evt. stedfortredere) 4. Avklar hvem som utfører videre varsling jf. varslingsliste Den som gjennomfører videre varsling: 5. Noter navnet på alle som har mottatt varsel Når høgskoledirektør eller rektor mottar varsel om ulykke/ akutt krise: 1. Spør varsler om hun/han har ringt Brannvesen 110 Politi 112 Ambulanse Hvis svaret er nei; Varsle 110/ 112/ Iverksett videre varsling jf. varslingsliste (gjør det selv, eller deleger oppgaven) Den som gjennomfører videre varsling: 4. Noter navnet på alle som har mottatt varsel I tillegg til disse retningslinjene, er det utarbeidet støtteskjema for mottak av helt spesielle henvendelser pr. telefon til HiNes sentralbord: Sjekkliste ved bombetrussel (se vedlegg) Melding om dødsfall (se vedlegg) Alternativ plassering av sentralbordet Dersom sentralbordet/ Servicetorget rammes av brann eller annen krise og personalet må evakuere, skal sentralbordfunksjonen flyttes til Arkivet i A-bygget. 16

17 Fullskala varsling ved akutt fare Ved behov for en fullskala varsling av organisasjonen, f.eks. ved en reell trussel om bruk av skytevåpen på campus, skal ansvarsprinsippet følges. Dette betyr at de som i en normalsituasjon har personalansvar, også har ansvar for å varsle videre i egne rekker. Dette gjelder også studenter i den grad dette er praktisk mulig. I tillegg til ordinær varsling pr. telefon til enkeltpersoner, har høgskolen mulighet for bredere varsling og informasjon til ansatte og studenter via ulike tekniske løsninger. Varslingsmetode Daglig driftsansvar e-post Kommunikasjons- e-post via FS (alle studenter) enheten kriseweb (spesielt utformet nettside Kommunikasjonssom åpnes ved krise) enheten infoskjermer på campus IT-tjenesten SMS varsling IT-tjenesten Stedfortredende driftsansvar IT-tjenesten IT-tjenesten Klarering av informasjon All kriseinformasjon som gis via disse kanalene, SKAL komme skriftlig fra rektor/ rektors stedfortreder (prorektor) Det arbeides for å etablere en løsning for SMS-varsling til både studenter og ansatte. Ansvar ved fullskala varsling Høgskolens beredskapsteam avgjør om det skal iverksettes fullskala varsling ved HiNe Rektor har ansvar for å formulere den aktuelle informasjonen, i samarbeid med kommunikasjonsenheten og evt. politiet Kommunikasjonsenheten og IT-tjenesten har ansvaret for at de informasjonskanalene som benyttes ved fullskala varsling, er operative Kommunikasjonsenheten skal aktivt følge opp at IT-tjenesten kan iverksette funksjonene e-post til alle ansatte/studenter og kriseweb, når kommunikasjonsenheten er fraværende fra campus Dersom noen av informasjonskanalene er ute av drift, skal kommunikasjonsenheten orienteres da dette forringer mulighetene for fullskala varsling Varsling av myndigheter Ved arbeidsulykker med alvorlig personskade eller død, skal både politiet og Arbeidstilsynet varsles. Varsling av myndigheter skal utføres av høgskolens ledelse, primært via personaldirektør. Høgskolens ledelse ved rektor, vurderer løpende behovet for å orientere Kunnskapsdepartementet om kriser. 17

18 4 KRISER I UTLAND I utlandet er det vedkommende lands politi og hjelpeapparat som har det direkte ansvar for norske borgere som involveres i en ulykke. Norsk utenrikstjeneste og Kriminalpolitisentralen i Oslo har kontakt med utenlandske myndigheter, og kontakt med disse igjen etableres gjennom lokalt politi hjemme i Norge. Ved ulykker i utlandet stilles det særlig store krav til høgskolens egen kriseberedskap, både når det gjelder organisering, informasjon og omsorg. Det kan også være avgjørende hvorvidt det er blitt gjort et tilfredsstillende forarbeid. Beredskapsarbeid i forbindelse med utenlandsstudiene bygger også på denne handlingsplanen, men med den forskjellen at det for håndtering av kriser legges til grunn spesifikke contingency plans for hvert land. Høgskolen kjøper en tjeneste av selskapet GoStudy hva gjelder administrative forhold rundt studenter og lærekrefter, herunder også sikkerhet og beredskap. Beredskapsplanene for de ulike land er gode, blir kontinuerlig oppdatert og vi vet av erfaring at de virker. Oppdatert contingency plan for hvert studiested i utlandet vil foreligge fra GoStudy årlig. Internasjonal koordinator/ansvarlig for studier i utlandet HiNe samarbeider med flere universitet og høgskoler i utlandet. Gjennom disse partnerne har både studenter og ansatte mulighet for utveksling. Internasjonal enhet ved HiNe har koordinerende ansvar for studenter i utlandet, og ansatte på ansattutveksling. Ved kriser i utlandet skal Internasjonal koordinator/ansvarlig for studier i utlandet varsle høgskoledirektør. I slike situasjoner deltar leder av Internasjonal enhet i HiNes sentrale kriseteam. Reiseforsikring Utenriksdepartementet anbefaler alle som skal reise ut av Norge å tegne egen privat reiseforsikring. Studenter må på eget initiativ tegne privat reiseforsikring før avreise. Ansatte anbefales sterkt å gjøre det samme. HiNe anbefaler alle å kontrollere følgende før avreise: Har du gyldig reiseforsikring og kontaktinformasjon for assistanse? Har du Europeisk helsetrygdkort? (for medlemmer av norsk folketrygd på reise i EØS området) Har du behov for ekstra helseforsikring? (anbefales ved f.eks. opphold i USA) Vær oppmerksom på at en helårs reiseforsikring vanligvis gjelder kun for et visst antall dager av gangen og krever at du returnerer til Norge for at den skal gjelde på nytt. Se derfor etter en forsikring som dekker deg for hele perioden du skal være borte. 18

19 Tjenestereiser (ansatte) En tjenestereise er en reise som er pålagt av overordnet og der utgiftene dekkes av enhetens/høgskolens ordinære midler. Staten er selvassurandør, og på tjenestereiser i utlandet er man dekket i henhold til Utenlandsdirektivet (Statens personalhåndbok kapittel ). HiNe anbefaler likevel at ansatte tegner egen reiseforsikring, fordi det ikke finnes noen 24-timers assistanse knyttet til statens reiseforsikring. Hvis reisen er betalt med kredittkort, kan man være dekket av en automatisk forsikring i et visst antall dager. Dette er avhengig av korttype og kortselskap, og bør alltid sjekkes før avreise. 19

20 Studenter i utlandet HiNe har, i samarbeid med GoStudy, utarbeidet en separate kriseplaner og prosedyrer for studenter i utlandet. Denne inneholder prosedyrer for høgskolens studenter før, under og etter utenlandsoppholdet. Sjømannskirken Sjømannskirken er representert i mange land verden over, og samarbeider med ANSA organisasjonen for norske studenter i utlandet. Utenlandsstudenter fra HiNe oppfordres til å lagre Sjømannskirkens beredskapstelefon: Les mer på Hvem har ansvar for hva når ansatte og studenter er i utlandet? Ansattes ansvar Før avreise skal den enkelte ansatte orientere seg om hvilken utenriksstasjon som er nærmest reisemålet, se. Før avreise skal den ansatte oppdatere Outlook med reisemål og gjerne bosted (navn på hotell) Ved krise tar kontaktpersonen i gruppen eller en annen deltaker om kontaktpersonen ikke er tilgjengelig, kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon og høgskolens kriseledelse Når en reiser alene, tar den enkelte kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon og høgskolens kriseledelse Instituttets ansvar Instituttleder skal ha oversikt over hvor avdelingen har ansatte og studenter i utlandet, når reisen/ oppholdet er i regi av HiNe Instituttleder har ansvar for å følge opp ansatte og studenter på utenlandsopphold fra sitt institutt Om Instituttleder får kjennskap til en situasjon i utlandet som potensielt kan innebære en krise med involverte ansatte og/eller studenter, skal høgskoledirektør underrettes Internasjonal koordinator/ansvarlig for studier i utlandet sitt ansvar Dersom disse får kjennskap til en situasjon i utlandet som potensielt kan innebære en krise med involverte ansatte og/eller studenter, skal høgskoledirektør informeres. Internasjonal enhet har bl.a. ansvar for å: arkivere opplysningsskjema/egenerklæring fra studentene registrere utenlandsopphold i FS samarbeide med vertsinstitusjoner om krisehåndtering kontakte studenter og grupper som oppholder seg i områder hvor det har oppstått farlige situasjoner være i telefonberedskap for studentene 20

21 Beredskapsteamets ansvar Se til at følgende oppgaver blir tatt hånd om i samråd med den aktuelle avdelingen: Kontakte den norske utenriksstasjon på stedet for informasjon og bistand Kontakte de berørte ansatte og/eller studentene, og gi rettledning om hva de bør gjøre og planlegge hva de skal gjøre om situasjonen endrer seg Forsikre seg om at all informasjon er korrekt før nærmeste pårørende blir kontaktet Avgjøre hvem som skal kontakte og støtte de pårørende Avgjøre som situasjonen er såpass alvorlig at de ansatte og /eller studentene bør evakueres. Utenriksdepartementet skal kontaktes i denne prosessen. Avgjøre høgskolen sin offisielle respons på hendelsen. Rektor er høgskolens talsmann mot media. Se for øvrig Tiltakskort Kriser i utlandet. Studentens ansvar Studentenes sitt ansvar ved utenlandsopphold er beskrevet i prosedyren Kriseberedskapsplan for HiNe- studenter i utlandet som ligger på HiNes nettsider: 21

22 5 PRAKTISK TILRETTELEGGING VED DØDSFALL Bruk av kondolanseprotokoll Ved dødsfall blant studenter eller ansatte kan det på egnet, tilgjengelig sted legges frem en kondolanseprotokoll. Protokollen legges gjerne frem på et enkelt bord med hvit duk, en bukett blomster, levende lys, dødsannonsen og eventuelt et fotografi av den avdøde. Normalt legges kondolanseprotokollen frem umiddelbart etter dødsfallet og tas inn samme dag eller dagen etter gravferden. Det bør overveies å overrekke kondolanseprotokollen til den avdødes nærmeste pårørende. Minnestund Så snart som mulig etter at dødsfall er gjort kjent, bør det arrangeres en minnestund. Minnestund skal skje i samråd med pårørende og i tråd med den avdødes livssyn. Minnestunden må gjøres godt kjent blant alle ansatte og studenter. De nærmeste pårørende bør inviteres til å være tilstede, dersom de ønsker det. Minnestunden bør være enkel og verdig. Minnestunden kan inneholde følgende momenter: musikk av passende karakter mens deltakerne samles og til åpning åpningsord ved den som leder minnestunden enkle minneord om den som er død en passende sang/salme et passende kunstnerisk innslag (sang, dikt eller lignende) eventuelle beskjeder (om gravferd, undervisningen eller lignende) avslutnings ord Rommet der minnestunden arrangeres bør være pyntet på en enkel og verdig måte ved hjelp av levende lys, blomster og eventuelt et fotografi av den avdøde. Begravelse Aktuelle studenter og ansatte informeres om begravelsen så snart dødsannonsen er publisert. I informasjonen skal det informeres om dato og sted for begravelse, samt spesielle ønsker fra den avdøde eller pårørende. Høgskolen bør være representert i begravelsen. Nærmeste leder kan innvilge velferdspermisjon med lønn for ansatte som ønsker å delta i begravelsen. 22

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole

BEREDSKAPSPLAN. For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole BEREDSKAPSPLAN For brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole Vedtatt av høgskolestyret 24.9.2014 Beredskapsplan for brann, ulykker og kriser ved Diakonhjemmet Høgskole 1. HASTEARK FOR BEREDSKAPSGRUPPE

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant studenter og ansatte. Ved hjelp av vedtatte

Detaljer

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Versjon (01.11.2015) Innhold 1. Om planen og beredskap ved UNIK 2. Varsling 2.1 Varsling internt 2.2 Varsling eksternt 3. Ansvar 4. Tiltak (tiltakskort)

Detaljer

Beredskapsplan for Misjonshøgskolen

Beredskapsplan for Misjonshøgskolen Beredskapsplan for Misjonshøgskolen BRANN 110 POLITI 112 LEGEVAKT 113 Bård Mæland (leder) Kristin Fjelde Tjelle 40406029 baard.maeland@mhs.no Stedfortreder: Kristin Fjelde Tjelle 40406030 kristin.fjelde.tjelle@mhs.no

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Vedlegg 24. Beredskapsplan

Vedlegg 24. Beredskapsplan Vedlegg 24 Beredskapsplan Forord Alle virksomheter er pålagt å ha en plan for kriser og katastrofer i fredstid. En beredskapsplan i seg selv er ingen garanti for en god håndtering av en krise, men den

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Når det utenkelige skjer...

Når det utenkelige skjer... Høgskolen i Lillehammer Når det utenkelige skjer... Beredskapsplan ved kriser og ulykker Innholdsfortegnelse 1. Beredskapsplan ved kriser og ulykker..........................................1 1.1 Innledning...........................................................1

Detaljer

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at NTNU i Gjøvik skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme NTNUs studenter som oppholder

Detaljer

Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad

Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad Formål Denne planen er utarbeidet for å dekke hendelser som kan finne sted ved Kjemisk institutt og hvor det vil kunne være behov for

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN

LOKAL BEREDSKAPSPLAN LOKAL BEREDSKAPSPLAN for Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris Programme franco-norvégien en sciences sociales et humaines Fondation Maison des Sciences de l Homme 190, avenue

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

OPERATIV BEREDSKAPSPLAN FOR HØGSKOLEN I MOLDE VARSLING VED ALVORLIGE HENDELSER

OPERATIV BEREDSKAPSPLAN FOR HØGSKOLEN I MOLDE VARSLING VED ALVORLIGE HENDELSER OPERATIV BEREDSKAPSPLAN FOR HØGSKOLEN I MOLDE VARSLING VED ALVORLIGE HENDELSER BRANN: 110 POLITI: 112 AMBULANSE: 113 Gi følgende informasjon: - Hvem melder (navn, telefonnummer, etc) - Hva har hendt (kort

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT

LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT Den lokale beredskapsplanen har som formål å sørge for at Molekylærbiologisk institutt har et systematisk og godt forberedt beredskapsapparat. Den lokale

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 Hvorfor? Etter 22.juli ble dette arbeidet intensivert i Norge og spesielt mot skoler Her på skolen har vi hatt en meget dedikert arbeidsgruppe

Detaljer

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Versjon (22.12.2015) Innhold 1. Om planen og beredskap ved UNIK 2. Varsling 2.1 Varsling internt 2.2 Varsling eksternt 3. Ansvar 4. Tiltak (tiltakskort)

Detaljer

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Intensjon Ei krise er ein situasjon eller ei utvikling som er forskjellig frå det som kan sjåast på som normalt. Krisa oppstår

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver Funksjoner Oppgaver Liason Bindeledd Politistab -SBG SBG-leder Udir Hvem eier hendelsen? Personal- og Utdanningsdir Kom- BEA- IT-dir

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 128/15 26.11.2015 Dato: 09.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/12248 Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet i Bergen Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Kriseplan i forbindelse med død blant studenter ved UMB KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015 Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...side 2 2. Varsling...side 3 3. Arrangementsansvarlig...side

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Jeg vil igjen uttrykke min dypeste medfølelse med alle som er berørt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya.

Jeg vil igjen uttrykke min dypeste medfølelse med alle som er berørt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Forsknings- og høyere utdanningsministeren Universiteter og høyskoler Fagskolerådet Deres ref Vår ref Dato 02.08.11 Oppfølging etter terrorangrepene Kjære universiteter, høyskoler og fagskoler! Jeg vil

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Sikkerhet på utveksling

Sikkerhet på utveksling Sikkerhet på utveksling HSN ønsker at du skal få et godt og lærerikt utvekslingsopphold. Det er derfor viktig at din sikkerhet og helse er ivaretatt, i tillegg til den faglige kvaliteten på utvekslingen.

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 1. Pandemi En pandemi er en epidemi som opptrer i et stort område og vanligvis affiserer en stor andel av befolkningen. For influensa kan en pandemi beskrives

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Nordland fylkeskommune Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Mai 2011 Ulykke Samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade. Krise "En uønsket

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR 17.12.2012 Side 1 av 8 BEREDSKAPS- PLAN FOR HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE AS K:\07 INTERN ADMINISTRASJON OG DRIFT\7.02. for høgskole.doc 1 17.12.2012 Side 2 av 8 høgskole Innhold 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

Beredskapsplan. for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vedtatt i fakultetsstyret 12.desember 2013

Beredskapsplan. for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vedtatt i fakultetsstyret 12.desember 2013 Beredskapsplan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Vedtatt i fakultetsstyret 12.desember 2013 2 Innhold 1. Beredskapsarbeid... 3 1.1 UiBs beredskapsarbeid og beredskapsplan... 3 1.2 Beredskapsledelse

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

Beredskap i Osloskolen

Beredskap i Osloskolen Beredskap i Osloskolen 14. februar 2013 Olav Nesheim Beredskap i Osloskolen s organisasjon Beredskapsorganisering - krav til planverk - krav til varsling Beredskapsøvelser Internkontroll (HMS) CIM -krisehåndteringsverktøy

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune Plan for Psykososialt kriseteam Målselv Kommune Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 2. LOVGRUNNLAG 3. GENERELT 4. MÅLSETTING 5. PRINSIPPER FOR DET PSYKOSOSIALE ARBEIDET 6. KRISETEAMETS OPPGAVE 7. KRISETEAMETS

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Historikk- erfaringer 1990-2014: «Barn i krise», «Krisehjelpen», «Psykososialt kriseteam». Felles med HeRe siden 2011. Noen faste

Detaljer

Trygg i utlandet. Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH

Trygg i utlandet. Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH Trygg i utlandet Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH Trygg i utlandet Før du drar... Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning av helsetjenester gjennom Arbeids-

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs.

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 1 av 10 Semac AS Security Management Consulting Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 2 av 10 Innhold: 1. Innledning. 1.1 Formål. 1.2 Utforming. 1.3 Forankring. 1.4 Strategi. 1.5 Definisjoner.

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer