Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen?"

Transkript

1 Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen? Lars Myrholt Reslink Integration Center HSE Manager Sigbjørn Lundal KVHO Schlumberger

2 Hvem er Schlumberger Schlumberger er den ledende leverandøren av oljeservice, kjent for å levere gode resultater og forbedrete lete og produksjonsresultater for olje og gass-selskaper rundt om i verden. Gjennom våre brønnoperasjoner og i våre forsknings og ingeniørmiljø, arbeider vi med å utvikle produkter, tjenester og løsninger som optimaliserer våre kunders mål på en sikker og miljøvennlig måte. Vi er ikke et oljeselskap milliarder driftsinntekter ansatte med 140 nasjonaliteter Opererer i 80 land Et skoleeksempel på et flerkulturelt miljø og samhold hvor HMS er HMS uansett 2

3 Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen? Grunnopplæring og videreutvikling Litt om meg: Lars Myrholt Sivilingeniør, Maskin NTH 1981 Begynte i Dowell Schlumberger i 1982 som Trainee og så gått gradene innen brønnservice og HMS&K. I dag leder for HMS i Schlumberger sin sandskjerm produksjon i Norge, USA og Saudi Arabia. 3

4 Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen? «Det omvendte organisasjonsdiagram» Den utførende person, «the operator» med sitt støtteapparat (ledelse og administrasjon). For oljebrønnen (pasienten) er det operatøren (sykepleieren) som er «Schlumberger». Det er den personen «kunden» (pasienten) «ser». Med et godt team og ledelse i ryggen skapes trivsel, eierskap og profesjonalitet og (forhåpentligvis) en fornøyd kunde. Alle jobber er like viktige i dette samspillet (prosesskjeden). 4

5 HMS for enhver situasjon etter forholdene - Analyse «Fredelige» Norge «Urolige» Saudi Arabia Respekt for hverandre skaper samhold på tvers av kulturer og enighet om felles HMS mål 5

6 Jobben gikk bra, men pasienten døde. Kunnskap på alle nivå Hva trenger jeg å sjekke fra forrige arbeidsprosess (ledd)? Hva trenger neste ledd i kjeden fra meg? Vi har alle leverandører og kunder Jobben er ikke gjort før den er evaluert HMS må kommuniseres i klartekst Vi må forstå kulturforskjeller HMS er HMS uansett hvor i verden 6

7 HMS systemer i oljebransjen Basis systemet for de fleste innen oljebransjen Guidelines for the Development and Application of Health, Safety and Environmental Management Systems Publications Report number: 210 7

8 Schlumberger HMS Styringssystem HSE Management System The Schlumberger HSE Management System defines the principles by which we conduct our operations worldwide with regards to health, safety, and the environment. Management communicates the HSE philosophy to all employees, customers, contractors, and third parties associated with our business, and each Schlumberger organization must provide positive evidence of conformance to the system. The HSE Management System model comprises eight interrelated components: commitment and leadership and accountability policies and objectives organization and resources contractor and supplier management risk management business processes performance monitoring and improvement audits and reviews. 8

9 Standarder i Schlumberger Standards»QHSE Guidelines» Std 01: Journey Management and Driving (SLB-QHSE-S001)» Std 02: Event Reporting and Management (SLB-QHSE-S002-HSE)» Std 03: Personal Protective Equipment (SLB-QHSE-S003)» Std 04: Business Continuity, Emergency and Crisis Management (SLB-QHSE-S004)» Std 05: Training and Competency (SLB-QHSE-S005)» Std 06: Health (SLB-QHSE-S006)» Std 07: Auditing (SLB-QHSE-S007)» Std 08: Environment (SLB-QHSE-S008)» Std 09: Loss Prevention Teams (SLB-QHSE-S009)» Std 10: Management of Change and Exemption (SLB-QHSE-S010)» Std 11: Employee and Asset Security (SLB-QHSE-S0011)» Std 12: Contracting (SLB-QHSE-S0012)» Std 13: Mechanical Lifting (SLB-QHSE-S0013)» Std 14: Pressure (SLB-QHSE-S0014)» Std 15: H2S (SLB-QHSE-S0015)» Std 16: Fire Prevention and Mitigation (SLB-QHSE-S0016)» Std 17: Injury Prevention (SLB-QHSE-S0017)» Std 18: Radiation (SLB-QHSE-S0018)» Std 19: Explosives (SLB-QHSE-S0019)» Std 20: Hazard Analysis and Risk Control (SLB-QHSE-S0020)» Std 21: Customer Data (SLB-QHSE-S021)» Std 22: Well Integrity (SLB-QHSE-S022) 9

10 Årlig revisjon ved hjelp av kontroll skjemaer av hver standard Eksempel fra Standard 6, «Health» 10

11 Årlige helsekampanjer ALLE ansatte deltar - eksempler 11

12 HMS Opplæring QUEST Databasen 12

13 13

14 Empowerment and Responsibility No matter who we are in the company, if any of us has any doubt about the safety of an operation, the quality of our services, or the impact we may have on people or the environment, there is an obligation to stop the job then and there to assess the hazards and control risks. It is important to realize that not only are you fully authorized to do this - without any threat of recrimination - but it is also your clear responsibility to do so. Andrew Gould, 14-Jan-2005 Accountability is a shared commitment

15 Petroleumstilsynet og HMS regelverket HMS-regelverket legger til grunn at det skal være et forsvarlig HMS-nivå i petroleumsvirksomheten Regelverket er utviklet for å være et hensiktsmessig verktøy for næringen og myndighetene, og legger til rette for et godt partssamarbeid. Derfor innholder regelverket i stor grad funksjonskrav der standarder og normer utdyper regelverkets forsvarlighetsnivå. 15 De mest sentrale forskrifter til havs og på land Rammeforskriften Styringsforskriften Teknisk og operasjonell forskrift Innretningsforskriften Aktivitetsforskriften

16 Ref: Ptil s Sikkerhet - Status & Signlaler Det er umulig å inspisere kvalitet inn i petroleumsnæringen. Kvaliteten må industrien selv sørge for. Magne Ognedal Ptil direktør Magne Ognedal LÆRING I Norge har operatørene selvstendig ansvar for å drive forsvarlig virksomhet. Det er et ansvar som ikke minst forutsetter vilje til læring, poengterer Ognedal KOMPETANSE Skal selskapene drive sikkert, forutsetter det kompetanse og styring av kompetanse, påpeker Ognedal.

17 Hovedstrukturen i regelverket i 2011 Petroleumslov Arbeidsmiljølov Produktkontr.lov Forurensningslov Helselover, Matlov Rammeforskriften Styringsforskrift (med oppl.plikt) Innretningsforskrift Aktivitetsforskrift Teknisk og operasjonell forskrift for landanlegg Veiledninger Normer/standarder, norske/internasjonale 17 Selskapsinterne styringsdokument* *Merk at interne krav som konkretiserer regelverkskrav, har status som krav

18 Regelverket og standarder: NORSOK Status NORSOK-standarder Ca. 85 NORSOK-standarder er utgitt Ca. 40 NORSOK-standarder blir anbefalt brukt i regelverket Alle NORSOK-standarder er på engelsk, men også mange på norsk Et trepartsprosjekt har definert kriteriene for oversettelse til norsk (noen er allerede oversatt) Alle NORSOK-standarder er gratis (finnes på Forvaltningen av NORSOK-standardene administreres av Standard Norge

19 Rammeforskriften 1 - Formål Fremme et høyt HMS-nivå Kompetanse Oppnå systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle kravene og nå målene Risikoreduksjon Videreutvikle og forbedre HMS-nivået Det følger av hjemmelslovene at HMS-nivået skal være i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet til enhver tid. God Sikkerhetskultur 19

20 Rammeforskriften 8 Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere De enkelte arbeidsgiverne som samtidig driver virksomhet på samme arbeidsplass, skal samarbeide om å etterleve bestemmelsene De skal også informere hverandre og sine egne arbeidstakere om risikoforhold på arbeidsplassen. Hovedbedriften er ansvarlig for å samordne de enkelte virksomhetenes verne- og arbeidsmiljøarbeid og har særlig plikt til å a) Sørge for at det etableres rutiner for informasjonsutveksling mellom de ulike gruppene av arbeidstakere på arbeidsplassen, b) Se til at alle arbeidstakerne er knyttet til et verneombud på arbeidsplassen, og at de gis anledning til å fremme saker for arbeidsmiljøutvalget, c) Se til at verneombud og verne- og helsepersonale har nødvendig innsikt i arbeidsoperasjonene på arbeidsplassen, og d) Se til at overtredelser av relevante bestemmelser i arbeidsmiljøloven og utfyllende forskrifter blir påpekt og rettet 20

21 Rammeforskriften 13 - Arbeidstaker- medvirkning Arbeidstakerne skal gis anledning til å medvirke i saker som har betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø etablering, oppfølging og videreutvikling av styringssystem (gjelder hele HMS-området, også ytre miljø) Den som enkeltvedtak rettes mot, skal sikre at tillitsvalgte gjøres kjent med disse vedtakene Arbeidstakerne har plikt til å medvirke ved å oppfylle regelverket etablere, følge opp og videreutvikle styringssystemet (gjelder hele HMSområdet, også ytre miljø) 21

22 Rammeforskriften 13 - Arbeidstaker- medvirkning forts. Veiledningen beskriver bl.a. tillitsvalgtes rolle. Tillitsvalgte kan være verneombud, fagforeningsrepresentanter eller andre valgte Hvilke tillitsvalgte for arbeidstakere som bør medvirke, vil avhenge av sakens art og hvilken fase i petroleumsvirksomheten det er tale om Det kan være naturlig at de valgte arbeidstakerrepresentantene trekker inn berørte arbeidstakere eller arbeidstakere med særlig relevant kompetanse i behandling av saken I forbindelse med større organisasjonsendringer bør organiseringen av arbeidstakermedvirkning vurderes og tilpasses

23 Rammeforskriften 13 Arbeidstaker-medvirkning forts. Bestemmelsen innebærer at arbeidstakerne gis reell mulighet til å påvirke sikkerhet og arbeidsmiljø i virksomheten De skal derfor involveres så tidlig at deres innspill utgjør en del av beslutningsgrunnlaget Organisasjons- og utviklingsarbeid, eksempler Prosjekt og modifikasjoner Analyser og kartlegging Samtykkesøknader SUT-søknader Unntakssøknader Drift Gransking i forbindelse med uønskede hendelser 23 Avviksbehandling etc.

24 Rammeforskriften 15 - Helse-, miljø- og sikkerhetskultur Ved hjelp av et styringssystem og holdningsskapende arbeid skal den ansvarlige etablere og fremme en god HMS-kultur (en forutsetning for høy standard på området helse, miljø og sikkerhet) Dette skal bidra til at alle tar sin del av ansvaret for å utvikle helse, miljø og sikkerhet Forstå at kultur ikke er en individuell egenskap, men et samspill Ledelsesatferd på alle nivåer blir viktig/styrende Kritisk vurdering av innsats og virkemidler Legge til rette for utvikling og kollektiv læring Medvirkning og kritisk refleksjon i alle ledd 24

25 Rammeforskriften 17 - Styringssystem Den ansvarlige skal etablere, følge opp og videreutvikle et styringssystem for å sikre etterlevelse av krav gitt i HMS- lovgivingen. Et styringssystem omfatter bl.a. organisering, prosesser, prosedyrer og ressurser. Rettighetshaveren skal etablere, følge opp og videreutvikle et styringssystem for å sikre etterlevelse av krav gitt i HMS- lovgivingen. Arbeidstakerne skal medvirke ved etablering, oppfølging og videreutvikling. Veiledningen til denne paragrafen presiserer at arbeidstakers erfaring og aktive medvirking er en vesentlig forutsetning for et velfungerende styringssystem.

26 Rammeforskriften 35 Det ansvarlige verneombudets rett til å stanse farlig arbeid Det ansvarlige verneombudet kan med hjemmel i arbeidsmiljøloven 6-3 kreve at en arbeidsoperasjon eller arbeidsprosess blir stanset av den som er ansvarlig for operasjonen eller prosessen. Stansingen skal gjennomføres straks dersom verneombudet ikke godtar at det settes i verk andre tiltak. 26

27 System av styringssystemer Forholdet mellom styringssystemene til de forskjellige deltakerne i petroleumsvirksomheten Ptil setter krav til og fører tilsyn med helheten i samarbeid med Klif og Hdir/Htil/Mattilsynet Operatør er pålagt et totalansvar Hvert nivå er ansvarlig for eget nivå og underliggende nivåer Kontrakten er eneste kontaktpunkt mellom de forskjellige systemene Den enkelte deltakeren skal kun forholde seg til/styres av sitt eget system Styringshåndboken beskriver ofte hvordan underliggende system er bygd opp og fungerer Ved uoverensstemmelser justeres styringssystemene eller lages brodokument Styringshåndbok Rettighetshavers styringssystem Operatørs styringssystem Tilsynsmyndighetene Entreprenørs styringssystem Leverandørs styringssystem Underleverandørs styringssystem

28 Styringsforskriften 6 Styring av HMS Den ansvarlige skal sikre at styringen av HMS omfatter de aktivitetene, ressursene, prosessene og den organisasjonen som er nødvendig for å sikre forsvarlig virksomhet og kontinuerlig forbedring. Ansvar og myndighet skal være entydig definert til enhver tid. De nødvendige styrende dokumentene skal utarbeides. Veiledningen presiserer at styring av HMS er et aspekt ved styring av de ulike aktivitetene og kan derfor integreres i styringen av dem: trenger ikke et separat system for styring av HMS Veiledningen refererer til NS-EN-ISO 9004

29 Aktivitetsforskriften kap. II - Ordninger etter arbeidsmiljøloven 4 Koordinerende arbeidsmiljøutvalg for felt* og felles, stedlige arbeidsmiljøutvalg for flyttbare innretninger Det skal opprettes slike arbeidsmiljøutvalg, men også et koordinerende AMU som dekker flere felt, der det er gjennomgående enighet om det (til Ptil hvis ikke) Utvalgene skal samordne og behandle verne- og miljøsaker, jamfør rf 34 om felles arbeidsmiljøutvalg Representanter for arbeidsgivere og arbeidstakere fra hovedaktivitetsområdene deltar (hva som anses som hovedområde, avhenger av aktiviteten om bord) En representant fra operatøren deltar på flyttbare innretninger unntatt under forflytting. Representanten kan også representere operatørens entreprenører Operatøren skal sørge for samordning arbeidsmiljøutvalgene imellom når en flyttbar innretning er en del av petroleumsvirksomheten på et felt *Felt er her et avgrenset geografisk område med petroleumsvirksomhet som vanligvis er knyttet til én eller flere utvinningstillatelser, med felles infrastruktur, de samme hovedentreprenørene og en felles driftsorganisasjon 29

30 Aktivitetsforskriften kap. VI Operasjonelle forutsetninger 22 Opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø etter AML Ledere og andre med ansvar for beslutninger som gjelder arbeidsmiljøet, skal gis samme opplæring som medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud Den enkelte arbeidstakeren og lederen skal gis opplæring i arbeidsmiljø-faktorer som er av betydning for utføringen av arbeidet Ledere med ansvar for arbeid med radioaktive kilder skal ha teoretisk og praktisk strålevernutdanning Arbeidstakerne skal gis nødvendig opplæring i sikkerhet og helsemessige forhold, og opplæringen skal foregå i arbeidstiden. Det skal settes kriterier for hva som er nødvendig opplæring Denne opplæringen skal gis ved tilsetting, overflytting, endring i arbeids-oppgaver med mer Opplæringen skal tilpasses endret eller ny risiko og gjentas når det er nødvendig

31 SIGBJØRN LUNDAL KHVO - SCHLUMBERGER VERNETJENESTEN I SCHLUMBERGER VERNEOMBUDSORGANISASJONEN I SCHLUMBERGER AMU STRUKTUR OG SAMMARBEIDSORGANER I SELSKAP ARBEIDSTAKERMEDVIRKNINING AMU I FORHOLD TIL LPT RISIKOUTSATTEGRUPPER SAMARBEIDSPARTNERE: KHVO FORUM SAMMARBEID FOR SIKKERHET (VERKTØYKASSE FOR VO) 31

32 VO TJENESTEN I SCHLUMBERGER SIGBJØRN LUNDAL KHVO SCHLUMBERGER VIKTOR ANDRE HERLAND HVO D&M DEBBI LIVASTØL HVO WS ØRJAN SOLHEIM HVO REW JON INGE NILSEN HVO TESTING BJARNE KLINGSHEIM HVO COMP Vi har et fristilt koordinerende hovedverneombud som jobber med VO saker på fulltid. Hver avdeling har et hovedverneombud som rapporter til KHVO. HVO blir fristilt etter behov. HVO har møteplikt til HVO møter og AMU 32 SAKER SOM VO ENE BLIR STERKT INNVOLVERT I: 1.RISIKOVURDERING AV ARBEIDSOPERASJONER 2.ARBEIDSTAKER REP VED NYBYGG 3.TIMEREGISTRERING (OVERTID) 4.PÅSE AT BEDRIFTEN FØLGER NORSK ARBEIDSMILJØLOV 5.PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ 6.SYKEFRAVÆRS OPPFØLGING 7.ERGOMETRISK TILRETTELEGGING OG TRENING 8.OPPFØLGING AV AVVIKSRAPPORTERING 9.STØY OG KJEMIKALIE HÅNDTERING 10.ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING

33 AMU TJENESTEN I SCHLUMBERGER KONSERN AMU KJEMIKALIEUTVALG LOKALT AMU STAVANGER LOKALT AMU BERGEN LOKALT AMU MI/SWACO Konsern AMU består av 10 personer, der i blant øverste leder og KHVO er representert. Vi har to møter i året, hvor det blir lagt en handlingsplan for AMU, satsningsområder for å forbedre HMS mål. Konsern AMU et er overordet de lokale AMU. Bedriftshelsetjenesten skal alltid være representert i konsern AMUmøter. I lokalt AMU er det fra 6 til 8 personer i hvert enkelt utvalg. Disse har 4 møter i året, og har rapporteringsplikt til K AMU. Vi har i Schlumberger valgt at verneombudstjenesten skal være sterkt representert i AMU og LPT (Loss Prevention Team)

34 AMU I forhold til LPT Arbeidsmiljøutvalg - AMU Norske lover og forskrifter: (Working Environmental committee - WEC) Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven). Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. (Verneumbudsforskriften) Loss Prevention Team (LPT) Schlumberger Standard OFS-QHSE-S009

35 AMU I forhold til LPT AMU Decision-making and advisory body in regards to implementing the working environmental legislation. Ensures reporting to and where required involvement of the Labor Inspection as stated by Norwegian law Minimum 40 hours Training is orientated towards Norwegian legislation and regulations. Leader assigned for 2 year LPT A tool for line management in Risk management and Accident prevention. Reports to the Line Manager Training is orientated towards Schlumberger standards. Leader assigned for min. 6 month

36 HVA ER ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING Rett til å påvirke arbeidsforhold i din bedrift. Arbeidsforhold, tekniske løsninger, arbeids prosedyrer og kontrakts gjennomgåelse. Hvem er involvert i god arbeidstakermedvirkning? Alle Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgt Ledelse

37 RISIKOUTSATTE GRUPPER I Nordsjøen jobber vi til tider med risikoutsatte operasjoner. Det er meget viktig at VO tjenesten involveres på et tidlig tidspunkt, for å få inn farereduserende tiltak gjennom analyser, prosedyrer og kommunikasjon (tekniske, operasjonelle og organisatoriske barrierer). Dette for å gjennomføre operasjonene våre på sikrest mulig måte. I slike operasjoner er det en nødvendighet å ha en vernetjeneste som har erfaring og styrke til å si ifra og eventuelt si stopp (rf 35).

38 Fei for egen dør først Sikre kunnskap og forståelse hos alle Samarbeid skaper trivsel, effektivitet og jobben gjort riktig første gangen Finn rota til eventuelle problemer for å kunne innføre de rette (permanente) forbedringstiltak 38

39 Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen!...hvis alle hjelper til så...

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

uis.no Muligheter og hindringer for god sikkerhetskultur i Hospitaldrift. Masteroppgave i risikostyring og sikkerhetsledelse.

uis.no Muligheter og hindringer for god sikkerhetskultur i Hospitaldrift. Masteroppgave i risikostyring og sikkerhetsledelse. uis.no Muligheter og hindringer for god sikkerhetskultur i Hospitaldrift. Masteroppgave i risikostyring og sikkerhetsledelse. Universitetet i Stavanger Jørn Arne Svendsen Våren 2014 UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002)

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002) Innst. S. nr. 169 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) Til Stortinget 1. BAKGRUNN FOR MELDINGA 1.1 Samandrag Petroleumsnæringen

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Vernearbeid på Norske skip

Vernearbeid på Norske skip Vernearbeid på Norske skip Forfatter Jørn Ola Tranvåg (Ph.D) Rettigheten til boken tilhører Tranvåg Maritime AS. Deler av eller hele innholdet må ikke kopieres eller videre distribueres uten forfatter

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Svein Takle: Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Sammendrag: Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille

Detaljer