082 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "082 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR"

Transkript

1 082 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR AKSEPT OG DRIFT AV FLYTTBARE INNRETNINGER MED SAMSVARSUTTALELSE (SUT), ELLER SOM HAR STARTET SØKNADSPROSESSEN FOR SUT Original versjon

2 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 1 INNHOLD FORORD HENSIKT DISTRIBUSJON DEFINISJONER ANSVAR Operatør Påseplikt generelt Påseplikt i forbindelse med avvik/unntak ens generelle ansvar Ansvar i forbindelse med SUT ARBEIDSPROSESS Innretninger i søknadsprosess for en samsvarsuttalelse (SUT) Innretninger som har Samsvarsuttalelse (SUT)... 9 VEDLEGG A: Prosess for behandling av avvik for flyttbar innretning som har SUT VEDLEGG B: Prosess for behandling av avvik for en entreprenør som søker om SUT VEDLEGG C: Veiledning til Vedlegg A og B VEDLEGG D: Ansvar for avviksbehandling tredjepart (skjematisk) VEDLEGG E: Verifikasjon av innretning med SUT... 16

3 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 2 FORORD Disse SUT-retningslinjer er resultatet av en prosess på tvers i industrien. Målsettingen er å bidra til, og sikre en bedre og felles forståelse og praksis i forbindelse med bruk av Samsvarsuttalelsen (SUT). Myndigheter, arbeidstagere, entreprenører og operatørselskaper har aktivt deltatt i utarbeidelsen av dokumentet. Myndigheter: Petroleumstilsynet (Ptil), Sjøfartsdirektoratet (Sdir) og Helsetilsynet i Roga (HtilR). Klasseselskap: Det norske Veritas (DnV) Arbeidstakerorganisasjoner: De Samarbeidende Organisasjoner (DSO), Lederne, IndustriEnergi og SAFE Norges Rederiforbund: Dolphin a.s, Maersk Contractors Norge AS, Ocean Rig AS, Odfjell Drilling AS, Smedvig Offshore og Prosafe. Norsk olje og gass: Drilling Managers Forum (DMF) og Operators Technical Forum (Drilling) (OTF(D)) Eni Norge, BP, ConocoPhillips, Norsk Hydro, Shell, Statoil og Total. Norsk olje og gass vil forestå vedlikehold og revisjon av disse retningslinjer i forhold til erfaringer og praksis samt eventuelle endringer i myndighetskrav.

4 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 3 1. HENSIKT Dette dokumentet er en retningslinje for hvordan flyttbare innretninger som har SUT, eller som er i søknadsprosessen for en SUT, kan aksepteres og opereres på den norske kontinentalsokkelen. Hensikten er å optimalisere og standardisere bruken av SUT for å dokumentere overensstemmelse med petroleumslovgivningen. Videre er hensikten å klargjøre entreprenørs ansvar og operatørs påseplikt samt omfanget av verifikasjonsaktiviteter. Dokumentet skal også synliggjøre roller og ansvar mellom myndigheter, entreprenør og operatør. 2. DISTRIBUSJON Åpen. 3. DEFINISJONER Arbeidstakerrepresentanter er de representanter som er utpekt av de ansatte gjennom valg eller på annen måte til å ivareta de ansattes interesser, dvs. verneombud, tillitsvalgte og fagforeningsrepresentanter eller andre, ref. veiledning til Rammeforskriftens 13 Avvik er i denne sammenheng en uoverensstemmelse mellom valgte løsninger og krav. Unntak betegner myndighetenes avgjørelse om å akseptere et avvik fra regelverkskrav. Langsiktig unntak unntak uten definert tidsfrist. Midlertidig avvik/unntak Avvik/unntak med definert tidsfrist., er i denne sammenheng den organisatoriske enhet som er ansvarlig for driften av den flyttbare innretningen. Innretning er i denne sammenheng flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister: - boreinnretninger - boliginnretninger (flotell) - innretninger for produksjon, lagring og avskipning (FPSO) - innretninger for boring, produksjon, lagring og avskipning (FPDSO) - brønnintervensjonsinnretninger

5 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 4 For utdypende beskrivelse for skille mellom innretning og fartøy, se Ptils veiledning til Rammeforskriftens 3 samt Ptils Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse. Operatør, er i denne sammenheng den organisatoriske enhet som er ansvarlig for den planlagte/pågående petroleumsaktiviteten. SUT er en uttalelse fra Petroleumstilsynet (Ptil) om at en flyttbar innretnings tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i norsk sokkelregelverk. 3.part, er i denne sammenheng service selskap eller leverandør av utstyr og/eller tjenester til operatør og/eller til entreprenør. 3.part utstyr og/eller tjenester omfatter både permanent fastmontert utstyr (for eksempel sementenhet, evt. prosessutstyr) og midlertidig utstyr. For definisjon av midlertidig utstyr refereres det til NORSOK Z-015 Midlertidig utstyr. 4. ANSVAR 4.1 Operatør Det følgende klargjør operatørens ansvar, oppgaver og myndighet i forbindelse med bruk av en flyttbar innretning med SUT: Etterlevelse av egne planer for aktiviteten Etterlevelse av selskapets egen styrende dokumentasjon. Identifikasjon og oppfølgning av operasjonsspesifikke avvik/unntak Ansvarlig for å vurdere alle avvik/unntak, vilkår og forutsetninger mot planlagt petroleumsaktivitet. Forvisse seg om at eventuelle avvik/unntak som skal inkluderes under operatørens særlige påseansvar er vurdert i forhold til planlagte operasjoner. Videre at kompenserende tiltak blir beskrevet og fulgt, og at avvik/unntak blir korrigert ihht plan Vurdere om endret tidsfrist for avvik/unntak er av betydning for pågående eller omsøkt petroleumsaktivitet, og skriftlig bekrefte dette til Ptil. Videreutvikling av HMS - kultur, kompetanse og risikovurdering Varsling/rapportering og oppfølging av varslings-/meldingspliktige hendelser og ulykker Annen rapportering til myndigheter Verifisere at innretningens designkriterier ivaretar lokasjons- og brønnspesifikke forhold. Sikre at det er overensstemmelse mellom operatørens/leverandørens krav og entreprenørens styrende dokumentasjon, begrenset til planlagte aktiviteter og relatert operasjon. Operatør er ansvarlig for behandling av eget 3.part utstyr. Operatør skal informere entreprenør om avvik / unntak. (Se Vedlegg D)

6 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 5 Operatør er ansvarlig for operasjon, vedlikehold og testing av eget 3.parts utstyr. Alle avvik/unntak og eventuell etterfølgende korrespondanse for 3.parts utstyr, skal oversendes entreprenør for registrering. Det er operatørens ansvar å påse at gitte tidsfrister for lukking av avvik/unntak relatert til 3.parts utstyr overholdes. Manglende oppfølging er operatørens ansvar. Operatøren skal sammen med leverandør av 3.part utstyr, avklare eierskap og ansvar for oppfølging og lukking av avvik/unntak relatert til dette utstyret. Operatøren skal påse at entreprenøren har vedlikeholdt SUT i samsvar med Ptils samsvarsuttalelse for den aktuelle innretning. Påse at representanter for arbeidstakerne medvirker i prosessene med utarbeidelse og vedlikehold av SUT Påseplikt generelt. Operatøren skal påse at: entreprenøren følger opp og videreutvikler sitt styringssystem. Avvik/unntak av vesentlig betydning for HMS-nivået (ref.4.1.2) lukkes innen gitte tidsfrister. sikkerhetskritiske aktiviteter/operasjoner blir vurdert. entreprenørens planer i forhold til planer for aktiviteten er sammenfallende. planer for, og utførelse av vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr blir fulgt. HMS arbeid blir prioritert Avviks-/unntakshåndtering og hendelsesoppfølging skjer i henhold til godkjente prosedyrer. Operatøren kan bestemme nivå av sin påseplikt basert på type aktivitet, kjennskap til og erfaring med innretningen/entreprenøren. Vedlegg E er en generisk sjekkliste som anbefales benyttet ved gjennomføring av tilsyn rettet mot entreprenørens oppfølging og vedlikehold av SUT. Listen kan benyttes både på og om bord på innretningen Påseplikt i forbindelse med avvik/unntak Operatør skal følge opp entreprenørens behandling av SUT-avvik/unntak, men kun på et overordnet nivå, og kun for avvik/unntak av vesentlig betydning for HMS-nivået. Oppfølgingen bør fokusere på entreprenørs ivaretakelse av tiltak og tidsfrister. Følgende kriterier og forutsetninger kan legges til grunn ved definisjon av hvilke avvik/unntak som har vesentlig betydning for HMS-nivået:

7 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 6 Kriterier: 1. Dersom et midlertidig avvik/unntak med betydning for hovedsikkerhetsfunksjoner (ref. Innretningsforskriftens 7 er gitt, skal avviket/unntaket regnes å ha vesentlig betydning for HMSnivået. Typiske eksempler i denne sammenheng kan være: Avvik/unntak knyttet til evakueringsveier: blokkering, sklisikring, merking, nødbelysning. Avvik/unntak knyttet til innretningens sikre områder: passiv brannbeskyttelse, gass- og røykinntrengning, nødbelysning. Avvik/unntak knyttet til hovedbæreevnen i bærende konstruksjoner: skadestabilitet, vanntette lukkningsmidler utmattingslevetid, brannbeskyttelse, forankring. Avvik/unntak knyttet til beskyttelse av rom som er av betydning for bekjempelse av ulykkeshendelse: brannbeskyttelse av kontrollrom. Avvik/unntak knyttet til eskaleringshindring: brann- og eksplosjonssikring, system for nødavstengning, brannskillevegger, forankring. 2. Andre avvik/unntak hvor operatør og entreprenør er enige om at spesielle oppfølgingstiltak er påkrevd, eksempelvis på grunn av spesielle operasjonelle forhold, kan også defineres til å ha vesentlig betydning for HMS-nivået. Forutsetninger: 1) Operatør og entreprenør må før igangsetting av aktiviteten beslutte hvilke avvik/unntak og eventuelle andre forhold som har vesentlig betydning for HMS-nivået. 2) Ovennevnte kriterier gjelder kun innretningsspesifikke avvik/unntak (både tekniske og styringsmessige) av midlertidig karakter. Innretningens unntak av langsiktig karakter, og operatørs brønn og lokasjonsspesifikke avvik/unntak dekkes ikke. 3) Det er entreprenørs ansvar å iverksette tiltak som beskrevet i den enkelte unntakssøknad, samt se til at frister overholdes. For avvik/unntak hvor det ikke vurderes å være reell risiko for tap/bortfall av ovennevnte sikkerhetsfunksjoner, skal operatøren kun forholde seg til entreprenørs SUT-plan og korrespondanse mellom Ptil og entreprenør. 4) Operatør har sørget for at unntak som er gitt av Ptil gjennom SUT-behandlingen er vurdert som forsvarlige å operere med for gjeldende aktivitet, og at dette er bekreftet til Ptil i samtykkesøknaden.. 5) Eventuelle nye avvik som identifiseres etter at samtykkesøknad er innlevert, skal være gjenstand for vurdering mot ovennevnte kriterier samt forutsetningen i punkt 4.

8 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: ens generelle ansvar. Oppdatering og etterlevelse av egen styrende dokumentasjon. Ivaretakelse av endringer i krav fra myndigheter og operatør. Ivareta forsvarlig teknisk tilstand gjennom vedlikeholdssystemet. Vedlikeholde status over vilkår og avvik/unntak, inkl. milepæler og tidsfrister. Videreutvikling av HMS - kultur, kompetanse og risikovurdering. Verifikasjonsaktiviteter. Ivareta plikten som hovedbedrift der dette er avtalt. Ansvarlig for operasjon, vedlikehold og testing av eget 3. parts utstyr Granskning og oppfølging av hendelser Ved endringer av forutsetninger gitt i SUT, rapportere og følge opp slike endringer i teknisk tilstand og/eller styrende dokumentasjon Ansvar i forbindelse med SUT skal til enhver tid vedlikeholde SUT og sørge for at innretningen, eget HMS styringssystem og organisasjon er i samsvar med gjeldende myndighetskrav. Innehaver av SUT skal informere Ptil dersom forutsetningene som ligger til grunn for SUT endres. en er ansvarlig for til enhver tid å vedlikeholde SUT-dokumentasjonen og faktisk tekniske tilstand/styrende dokumenter, selv om innretningen skulle forlate norsk sokkel eller være i opplag. Eventuell søknad om forlengelse av tidsfrist for lukking av midlertidige avvik/unntak må innsendes minst 20 virkedager før gitte tidsfrister utløper, med beskrivelse av hvorfor en søker om utsettelse og forpliktende bekreftelse på ny lukkedato. Operatør skal ha kopi av søknaden. Det skal redegjøres for hvilke særlige forhold som gjør forlengelsen nødvendig eller rimelig. SUT er søkers eiendom og gjelder for søker og spesifisert innretning. SUT kan ikke overdras til andre ved eventuelt salg av innretning. Ny eier (driftsselskap entreprenør) må derfor sende ny søknad. Nødvendig dokumentasjon anbefales avtalt med Ptil. SUT-håndboken utstedt av NR og Norsk olje og gass uttrykker en akseptabel måte for å oppnå dette. For flyttbare boreinnretninger anbefales at IADC s NWE HSE Case benyttes som mal i arbeidet med SUT søknader.

9 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 8 er ansvarlig for behandling av eget 3.part utstyr. (Ref. Vedlegg D.) en skal sikre arbeidstakernes medvirkning i prosessene med utarbeidelse og vedlikehold av SUT. 5. ARBEIDSPROSESS Petroleumslovgivningen Flyttbare innretninger skal tilfredsstille krav i henhold til petroleumslovgivningen. For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, og som følger et maritimt driftskonsept, kan maritim lovgivning, som beskrevet i 3 i rammeforskriften, med veiledning og tolkning, benyttes. Ordningen med SUT ble obligatorisk for flyttbare boreinnretninger fra SUT ordningen er gjort obligatorisk for andre flyttbare innretninger fra med overgangsordning til Rammeforskriften 25 stiller krav til at samsvarsuttalelsen skal inngå i dokumentasjonsgrunnlaget knyttet til bruk av flyttbar innretning, jf. 29 om søknad om samtykke. Samtykkesøknad. Det er tilstrekkelig at det for den innretningsspesifikke delen av samtykkesøknaden refereres til innsendt SUT søknad, eller innvilget SUT for innretningen. Operatøren skal i sin samtykkesøknad inkludere en vurdering mot planlagt petroleumsaktivitet for alle registrerte avvik/unntak, vilkår og forutsetninger (referer til styringsforskriftens 26 og veiledning til innretningsforskriftens 82, siste avsnitt). Samtykkesøknaden skal inneholde en oversikt over gitte unntak som er funnet akseptable av operatør for omsøkt aktivitet. I samtykkesøknaden skal det defineres hvilke av de midlertidige unntakene som skal inkluderes under operatørens særlige oppfølgingsansvar (ref. påseplikten og kap ). Disse unntakene skal defineres i samarbeid mellom operatør og entreprenør og skal være av vesentlig sikkerhetsmessig eller arbeidsmiljørelatert betydning for innretningen og/eller den planlagte petroleumsaktiviteten. Operatør skal benytte entreprenørens avviksnummereringssystem ved alle henvendelser til Ptil. Risikovurdering relatert til avvik. skal sikre at tilstrekkelige risikovurderinger av alle identifiserte avvik er blitt utført. Operatøren skal ta stilling til forutsetninger for og konklusjon fra utførte risikovurderinger av alle avvik som inngår i SUT-dokumentasjonen. (Ref. pkt 4.1.2)

10 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 9 Operatøren kan, basert på egen operasjonell erfaring, gjennomføre ytterligere risikovurderinger. Operatøren kan basere sine verifikasjonsaktiviteter på informasjon fra avviksdokumentasjonen. 5.1 Innretninger i søknadsprosess for en samsvarsuttalelse (SUT) Behandling av avvik for innretninger som er i en søknadsprosess for SUT skal være som beskrevet i flytdiagram i Vedlegg B. Følgende forutsetninger gjelder for innretninger som er i en søknadsprosess for SUT. Forutsetningene gjelder også for operatørs utarbeidelse og etterlevelse av samtykkesøknad. Generelt Operatør skal ta stilling til innretningens status på avvik i henhold til gjeldende forskrifter og tilhørende veiledninger i forhold til planlagt petroleumsaktivitet og lokasjon. Operatør skal i samtykkeprosessen søke Ptil om unntak for alle identifiserte avvik i forhold til gjeldende forskrifter og tilkjennegi at disse er vurdert som akseptable for omsøkt aktivitet, ved å referere til entreprenørens innretningsspesifikke avviksliste i SUT-søknaden. Dette gjelder også avvik som er identifisert eller har endret status etter søknadstidspunktet for SUT. Operatøren er ansvarlig for at relevante kommentarer som blir sendt til Ptil i forbindelse med avvik, også blir sendt til entreprenør for å sikre sporbarhet. Avvik identifisert i løpet av SUT søknadsperioden Dersom avvik ikke lukkes skal entreprenør fortløpende søke Ptil om unntak for avvik som er identifisert i løpet av søknads-/behandlingsperioden, operatør skal kopieres. er ikke avhengig av operatørs aksept før søknad sendes. Ved svar til entreprenør sender Ptil kopi til operatør. Operatør skal søke Ptil, med kopi til entreprenør, om unntak for avvik som er akseptable for omsøkt aktivitet i forbindelse med samtykkesøknaden. Ved svar til operatør sender Ptil kopi til entreprenør. 5.2 Innretninger som har Samsvarsuttalelse (SUT) Behandling av avvik for innretninger som har SUT skal være som beskrevet i flytdiagram i Vedlegg A. Videre gjelder følgende retningslinjer: Generelt Operatør skal vurdere om det er forsvarlig å operere med eksisterende avvik/unntak samt eventuelle nye avvik identifisert etter SUT-utstedelsen mot planlagt petroleumsaktivitet og lokasjon. Operatøren vil ikke nødvendigvis, etter å ha vurdert innretning i forhold til planlagt aktivitet, akseptere nevnte avvik/unntak. I slike saker må operatøren behandle disse i samsvar med kontrakt.

11 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 10 Operatøren er ansvarlig for at relevante kommentarer som blir sendt til Ptil i forbindelse med avvik/unntak, også blir sendt til entreprenør for å sikre sporbarhet. Nye identifiserte SUT relaterte avvik skal fortløpende søke Ptil, med kopi til operatør, om aksept for nye identifiserte avvik. Ved svar til entreprenør sender Ptil kopi til operatør Operatøren skal evaluere om avvik/unntak er akseptable i forhold til planlagt petroleumsaktivitet, for deretter å bekrefte dette til Ptil. Avvik og unntak som ikke kan aksepteres av operatør, skal behandles i samsvar med kontrakt.

12 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 11 Vedlegg A - Prosess for behandling av avvik for flyttbar innretning som er i virksomhet på norsk sokkel, og som har fått utstedt SUT en søker om SUT. Ptil utsteder SUT-diplom med vilkår og kortsiktige og langsiktige unntak. 4) Nye avvik identifiseres. en søker unntak om nødvendig. 5) Operatøren tar stilling til unntakene og bekrefter til Ptil 7) 7) 8) 1) 2) 8) 6) 7) Start SUTprosess Søknad Diplom Nye unntak Operatør Ptil

13 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 12 1) 2) 3) 3) 5) Operatør tar stilling til unntak mot planlagt aktivitet. Gir bekreftelse til Ptil 6) 7) 8) 7) 8) Start SUTprosess Søknad Diplom Unntak Nye unntak Operatør Ptil

14 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 13 Vedlegg B Prosess for behandling av avvik for en entreprenør som søker om SUT en søker om SUT. Ptil utsteder SUT-diplom med vilkår og kortsiktige og langsiktige unntak. 4) Nye avvik identifiseres. en søker unntak om nødvendig. 1) 1a) Operatøren mottar avvikene og vurderer dem opp mot planlagt aktivitet. Søker om samtykke. 2) 3) 5) Operatøren tar stilling til unntakene og bekrefter til Ptil 7) 8) 7) 8) Start SUTprosess Søknad om SUT 1b) Søknad om samtykke Diplom Operatør 6) 7) 7),7)7) 7) Ptil Nye unntak

15 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 14 Vedlegg C - Veiledning til vedlegg A og B 1. en søker om SUT. 1a) Avviksdokumentasjonen som er lagt til grunn for SUT-søknaden skal benyttes av operatøren i forbindelse med samtykkesøknaden. 1b) Operatøren vurderer avvikene i lys av planlagt aktivitet, og denne vurderingen inngår i samtykkesøknaden. 2. Ptil utsteder SUT-diplom med vilkår og kortsiktige og langsiktige unntak. Unntakene kan være relatert til tekniske, organisatoriske og styringsmessige forhold hos entreprenøren. 3. Innretningsspesifikke unntak med eventuelle forutsetninger (tidsfrister) gis til entreprenøren med kopi til operatøren. 4. en er til enhver tid ansvarlig for ajourføring av avviks/unntaksregister og skal sørge for at involverte parter holdes oppdatert. 5. SUT inngår som grunnlag for samtykkesøknaden. Ajourførte avvikslister for innretningsspesifikke forhold er entreprenørens ansvar, og de skal sendes til operatøren. 6. Operatøren utarbeider samtykkesøknaden, som skal sendes Ptil ni uker før aktiviteten planlegges satt i gang. Aktivitets- og lokasjonsspesifikke forhold og eventuelle avvik i den forbindelsen, er operatørens ansvar. Operatøren tar stilling til og bekrefter til Ptil om det er forsvarlig å operere med de innretningsspesifikke unntakene i aktiviteten det er søkt om å få utføre. 7. en søker om nødvendig om nye innretningsspesifikke unntak. Søknaden sendes til Ptil med kopi til operatøren. Operatøren tar stilling til disse i lys av pågående aktivitet og bekrefter dette til Ptil. 8. Innretningsspesifikke unntak med eventuelle forutsetninger (tidsfrister) gis til entreprenøren med kopi til operatøren.

16 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 15 Vedlegg D - Ansvar avvik tredjeparts utstyr Samtykke Operatørs ansvar Det er operatørs ansvar å behandle avvikene i feltene som anvist med piler SUT s ansvar Avvik Operatørs tredjepart Det er entreprenørs ansvar å behandle avvikene i feltene som anvist med piler Entre - prenørs tredjepart

17 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 16 Vedlegg E - Verifikasjon av innretning med SUT 1.0 ANSVAR OPERATØR (PÅSEPLIKT) SUT 1.1 Er avvik/unntak (midlertidig innretnings-spesifikke) av sikkerhetsmessig betydning for aktiviteten lukket innen gitte tidsfrister avvik/unntak knyttet til evakueringsveier (f.eks.blokkering, sklisikring, merking, nødbelysning) avvik/unntak knyttet til innretningens sikre områder (f.eks. passiv brannbeskyttelse, gass- og røykinntrengning, nødbelysning) avvik/unntak knyttet til hovedbæreevnen i bærende konstruksjoner (f.eks. skadestabilitet, utmattingslevetid, brannbeskyttelse, forankring) avvik/unntak knyttet til beskyttelse av rom som er av betydning for bekjempelse av ulykkeshendelse (f.eks. brannbeskyttelse av kontroll rom) avvik/unntak knyttet til eskaleringshindring (f.eks. brann- og eksplosjonslaster, brannskillevegger, forankring) retn.linjer (samtykke) Utfører 1.2 Er nye avvik av sikkerhetsmessig betydning for aktiviteten identifisert og vurdert med tanke på; avvik knyttet til evakueringsveier (f.eks.blokkering, sklisikring, merking, nødbelysning ) avvik knyttet til innretningens sikre områder (f.eks. passiv brannbeskyttelse, gass- og røykinntrengning, nødbelysning) avvik knyttet til hovedbæreevnen i bærende konstruksjoner (f.eks. skadestabilitet, utmattingslevetid, brannbeskyttelse, forankring) avvik knyttet til beskyttelse av rom som er av betydning for bekjempelse av ulykkeshendelse (f.eks. brannbeskyttelse av kontroll rom) avvik knyttet til eskalerings-hindring (f.eks. brann- og eksplosjonslaster, brannskillevegger, forankring) Er det søkt til Ptil om aksept for nye avvik? 5.2 (Nye identifis. SUT relaterte avvik) 1.4 Er det sendt kopi (av søknad til Ptil) til operatør vedr. aksept for nye avvik? 5.2 (Nye identifis. SUT relaterte avvik)

18 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: Er eventuelle sikkerhetskritiske aktiviteter/ operasjoner blitt vurdert med tanke på: avvik/unntak knyttet til evakueringsveier (f.eks.blokkering, sklisikring, merking, nødbelysning) avvik/unntak knyttet til innretningens sikre områder (f.eks. passiv brannbeskyttelse, gass- og røykinntrengning, nødbelysning) avvik/unntak knyttet til hovedbæreevnen i bærende konstruksjoner (f.eks. skadestabilitet, utmattingslevetid, brannbeskyttelse, forankring) avvik/unntak knyttet til beskyttelse av rom som er av betydning for bekjempelse av ulykkeshendelse (f.eks. brannbeskyttelse av kontroll rom) avvik/unntak knyttet til eskaleringshindring (f.eks. brann- og eksplosjonslaster, brannskillevegger, forankring) Er tilstrekkelig risikovurdering av alle identifiserte avvik blitt utført? Er planer for vedlikehold av og utførelse av sikkerhetskritisk utstyr blitt fulgt? hvordan blir dette fulgt opp og dokumentert? Blir HMS arbeid prioritert? hvordan blir dette fulgt opp og dokumentert? Blir avvikshåndtering utført i henhold til godkjente prosedyrer? hvilke prosedyrer hvordan blir dette fulgt opp og dokumentert 1.10 Blir hendelsesoppfølging utført i henhold til godkjente prosedyrer? hvilke prosedyrer hvordan blir dette fulgt opp og dokumentert

19 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: ANSVAR ENTREPRENØR SUT Utfører retn.linjer 2.1 Hvordan oppdateres og etterleves styrende dokumentasjon? Hvordan blir endringer av krav fra myndigheter og operatør ivaretatt? Hvordan blir teknisk tilstand ivaretatt gjennom vedlikeholdssystemet? 2.4 Hvordan holdes status over vilkår og avvik/unntak (inkl. milepæler)? for interne avvik for SUT-avvik/unntak 2.5 Hvordan blir HMS videreutviklet? kultur generelt kompetanse risikovurdering 2.6 Hvordan blir verifikasjon ivaretatt vedrørende aktiviteter og systemer? vedlikehold marine aktiviteter boring elektro/instrument teknisk sikkerhet HMS/helse 2.7 Hvordan ivaretaes plikten som hovedbedrift der dette er avtalt? 2.8 Hvordan utføres oppfølging av 3. part? styrende dokumentasjon vedlikehold av leverandørens utstyr er det registrert avvik hos 3.part leverandør 2.9 Hvordan utføres oppfølging av hendelser? registrering i avvikssystem årsaksforløp utførelse av tiltak oppfølging av tidsfrister /offsh /offsh

20 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: ANSVAR - I FORBINDELSE MED SUT SUT retn.linjer 3.1 Vedlikehold av SUT Hvordan sikres det at innretningen er i samsvar med gjeldende myndighetskrav? Utfører Hvordan blir teknisk oppfølging (identifisere nye avvik) ivaretatt av entreprenør? i form av verifikasjon i form av tilsyn Hvordan sikres det at HMS styringssystemet er i samsvar med gjeldende myndighetskrav? Hvordan ivaretaes oppfølging og videreutvikling av styringssystemet? Hvordan sikres det at organisasjonen er i samsvar med gjeldende myndighetskrav? Hvordan ivaretaes eventuelle endringer i entreprenørens organisasjon siden SUT ble utstedt? Hvordan blir erfaringsoverføring ivaretatt når det er ny: driftsjef HVO personell annet personell knyttet til SUT Hvordan informeres Ptil dersom forutsetninger som ligger til grunn for SUT endres? Hvordan blir eventuelle endringer fulgt opp og ivaretatt? 3.2 SUT dokumentasjon Hvordan vil vedlikehold av SUT dokumentasjon bli utført dersom innretningen skulle forlate norsk sokkel? Hvordan vil vedlikehold av faktisk teknisk tilstand bli utført dersom innretningen skulle forlate norsk sokkel?

21 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: s avvik Hvordan ivaretaes sporbarhet for all relevant dokumentasjon vedrørende; registrering oppfølging lukking korrespondanse med myndigheter korrespondanse med operatør ens 3. parts utstyr: hvordan registreres avvik? hvordan følges dette opp? 3.4 Arbeidstakernes medvirkning iht Arbeidsmiljøloven og Rammeforskriftens Hvordan sikres arbeidstakernes medvirkning i prosessene med vedlikehold av SUT av henholdsvis: organisasjonen plattformsjef teknisk personell HVO Hvordan blir det tilrettelagt for at HVO/VO får anledning til å ivareta de ansattes interesser? hvordan fungerer dette? Hvordan blir HVO involvert i prosessen med unntakssøknader med betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø? - deltar i utarbeidelse av søknad - får anledning til å gjennomgå søknad etter at den er utarbeidet - får anledning til å utarbeide selvstendig uttalelse til søknaden Hvem tar stilling til om unntaket har betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø? Arbeidstakerne har rett og plikt til å medvirke når det gjelder; deltakelse i organisert verne- og miljøarbeid melding om feil og mangler som kan medføre fare for liv og helse medvirkning til å gjennomføre tiltak/instrukser som arbeidsgiveren iverksetter Hvordan blir dette ivaretatt?

22 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: Arbeidstakerne har rett og plikt til å medvirke ved etablering, oppfølging og videreutvikling av styringssystem Hvordan blir dette ivaretatt? RF Hvordan blir arbeidstakernes rettigheter ivaretatt når det gjelder å: bli gjort kjent med relevante analyser bli informert om hendelser som meddeles av myndighetene få delta/bli informert ved/om tilsyn fra myndigheter få tildelt nødvendig tid til å ivareta sine oppgaver få delta i utforming av metoder, prosedyrer og instrukser av betydning for egen arbeidssituasjon (f. eks. SJA) regelverksopplæring 3.5 Forlengelse av gitte tidsfrister Blir søknad sendt til myndighetene minst 20 virkedager før utløpsdato? hvem utfører dette Kan det vises til eksempel hvor avvik er blitt forlenget? Blir kopi sendt til operatør? hvem utfører dette Beskriver søknaden følgende: årsak til at opprinnelig plan ikke ble holdt ny plan for lukking av avvik/unntak

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og FORORD Norsk olje og gass har på vegne av Operatørene tilrettelagt for en kvalitetssikrings- og godkjenningsordning

Detaljer

Fastsettelsesdokument juni 2006

Fastsettelsesdokument juni 2006 I veiledning til forskrift 31. august 2001 nr 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Til 2 Virkeområde med mer Under overskriften Begrepet

Detaljer

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Et samarbeid mellom: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets

Detaljer

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004 ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Petroleumstilsynet mai 2004 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1. Føringer for arbeidet, mandat, sammensetning og arbeidsform... 4

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen

Detaljer

Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene særlig med tanke på forebygging av storulykker

Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene særlig med tanke på forebygging av storulykker Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene særlig med tanke på forebygging av storulykker 2010 Oppdragsgiver: (Blank side) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 1 FORORD Denne publikasjonen er faktadelen av Petroleumstilsynets årsberetning for. Den bør ses i sammenheng med publikasjonen Sikkerhet status og signaler -2011, som oppsummerer hva vi har vært særlig

Detaljer

VI. Forskrifter INNHOLD

VI. Forskrifter INNHOLD . Forskrifter INNHOLD Avsnitt -1: Besiktelse og sertifisering.... 201 Forskrift av 4. september 1987 nr. 855 om anmeldelse av nybygg, besiktigelse og sertifisering mv. av flyttbare innretninger (Sertifiseringsforskriften)...

Detaljer

Basisstudie vedlikeholdsstyring

Basisstudie vedlikeholdsstyring Oljedirektoratet Basisstudie vedlikeholdsstyring Metode for egenvurdering av vedlikeholdsstyring Revisjon 0, - 1.5.1998 Innhold Beskrivelse av prosjektet s. 3 Formål med studien s. 5 Gjennomføring s. 6

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: HMS- leder i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord På grunnlag

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Internserien 1/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Godkjent av: Lars E. Hanssen, 11. januar 2005 Sist vedtatt: 8. mars 2012 Vurderes innen: 31. desember 2012

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 1 FORORD Denne publikasjonen er faktadelen av vår årsberetning for. Den bør ses i sammenheng med publikasjonen Sikkerhet status og signaler -2014, som oppsummerer hva vi har vært særlig opptatt av i året

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS Innledning ESS Support Service AS skal være et ledende selskap innen Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi skal sette oss høye og realistiske mål for arbeidet, og alltid jobbe for å bli bedre. Våre mål for HMS-arbeidet

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 5 Rev. dato: 10.06.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2014 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Direktøren Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Saksbehandler: Terje Haug Saksnr.: 2009/1783 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer