082 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "082 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR"

Transkript

1 082 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR AKSEPT OG DRIFT AV FLYTTBARE INNRETNINGER MED SAMSVARSUTTALELSE (SUT), ELLER SOM HAR STARTET SØKNADSPROSESSEN FOR SUT Original versjon

2 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 1 INNHOLD FORORD HENSIKT DISTRIBUSJON DEFINISJONER ANSVAR Operatør Påseplikt generelt Påseplikt i forbindelse med avvik/unntak ens generelle ansvar Ansvar i forbindelse med SUT ARBEIDSPROSESS Innretninger i søknadsprosess for en samsvarsuttalelse (SUT) Innretninger som har Samsvarsuttalelse (SUT)... 9 VEDLEGG A: Prosess for behandling av avvik for flyttbar innretning som har SUT VEDLEGG B: Prosess for behandling av avvik for en entreprenør som søker om SUT VEDLEGG C: Veiledning til Vedlegg A og B VEDLEGG D: Ansvar for avviksbehandling tredjepart (skjematisk) VEDLEGG E: Verifikasjon av innretning med SUT... 16

3 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 2 FORORD Disse SUT-retningslinjer er resultatet av en prosess på tvers i industrien. Målsettingen er å bidra til, og sikre en bedre og felles forståelse og praksis i forbindelse med bruk av Samsvarsuttalelsen (SUT). Myndigheter, arbeidstagere, entreprenører og operatørselskaper har aktivt deltatt i utarbeidelsen av dokumentet. Myndigheter: Petroleumstilsynet (Ptil), Sjøfartsdirektoratet (Sdir) og Helsetilsynet i Roga (HtilR). Klasseselskap: Det norske Veritas (DnV) Arbeidstakerorganisasjoner: De Samarbeidende Organisasjoner (DSO), Lederne, IndustriEnergi og SAFE Norges Rederiforbund: Dolphin a.s, Maersk Contractors Norge AS, Ocean Rig AS, Odfjell Drilling AS, Smedvig Offshore og Prosafe. Norsk olje og gass: Drilling Managers Forum (DMF) og Operators Technical Forum (Drilling) (OTF(D)) Eni Norge, BP, ConocoPhillips, Norsk Hydro, Shell, Statoil og Total. Norsk olje og gass vil forestå vedlikehold og revisjon av disse retningslinjer i forhold til erfaringer og praksis samt eventuelle endringer i myndighetskrav.

4 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 3 1. HENSIKT Dette dokumentet er en retningslinje for hvordan flyttbare innretninger som har SUT, eller som er i søknadsprosessen for en SUT, kan aksepteres og opereres på den norske kontinentalsokkelen. Hensikten er å optimalisere og standardisere bruken av SUT for å dokumentere overensstemmelse med petroleumslovgivningen. Videre er hensikten å klargjøre entreprenørs ansvar og operatørs påseplikt samt omfanget av verifikasjonsaktiviteter. Dokumentet skal også synliggjøre roller og ansvar mellom myndigheter, entreprenør og operatør. 2. DISTRIBUSJON Åpen. 3. DEFINISJONER Arbeidstakerrepresentanter er de representanter som er utpekt av de ansatte gjennom valg eller på annen måte til å ivareta de ansattes interesser, dvs. verneombud, tillitsvalgte og fagforeningsrepresentanter eller andre, ref. veiledning til Rammeforskriftens 13 Avvik er i denne sammenheng en uoverensstemmelse mellom valgte løsninger og krav. Unntak betegner myndighetenes avgjørelse om å akseptere et avvik fra regelverkskrav. Langsiktig unntak unntak uten definert tidsfrist. Midlertidig avvik/unntak Avvik/unntak med definert tidsfrist., er i denne sammenheng den organisatoriske enhet som er ansvarlig for driften av den flyttbare innretningen. Innretning er i denne sammenheng flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister: - boreinnretninger - boliginnretninger (flotell) - innretninger for produksjon, lagring og avskipning (FPSO) - innretninger for boring, produksjon, lagring og avskipning (FPDSO) - brønnintervensjonsinnretninger

5 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 4 For utdypende beskrivelse for skille mellom innretning og fartøy, se Ptils veiledning til Rammeforskriftens 3 samt Ptils Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse. Operatør, er i denne sammenheng den organisatoriske enhet som er ansvarlig for den planlagte/pågående petroleumsaktiviteten. SUT er en uttalelse fra Petroleumstilsynet (Ptil) om at en flyttbar innretnings tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i norsk sokkelregelverk. 3.part, er i denne sammenheng service selskap eller leverandør av utstyr og/eller tjenester til operatør og/eller til entreprenør. 3.part utstyr og/eller tjenester omfatter både permanent fastmontert utstyr (for eksempel sementenhet, evt. prosessutstyr) og midlertidig utstyr. For definisjon av midlertidig utstyr refereres det til NORSOK Z-015 Midlertidig utstyr. 4. ANSVAR 4.1 Operatør Det følgende klargjør operatørens ansvar, oppgaver og myndighet i forbindelse med bruk av en flyttbar innretning med SUT: Etterlevelse av egne planer for aktiviteten Etterlevelse av selskapets egen styrende dokumentasjon. Identifikasjon og oppfølgning av operasjonsspesifikke avvik/unntak Ansvarlig for å vurdere alle avvik/unntak, vilkår og forutsetninger mot planlagt petroleumsaktivitet. Forvisse seg om at eventuelle avvik/unntak som skal inkluderes under operatørens særlige påseansvar er vurdert i forhold til planlagte operasjoner. Videre at kompenserende tiltak blir beskrevet og fulgt, og at avvik/unntak blir korrigert ihht plan Vurdere om endret tidsfrist for avvik/unntak er av betydning for pågående eller omsøkt petroleumsaktivitet, og skriftlig bekrefte dette til Ptil. Videreutvikling av HMS - kultur, kompetanse og risikovurdering Varsling/rapportering og oppfølging av varslings-/meldingspliktige hendelser og ulykker Annen rapportering til myndigheter Verifisere at innretningens designkriterier ivaretar lokasjons- og brønnspesifikke forhold. Sikre at det er overensstemmelse mellom operatørens/leverandørens krav og entreprenørens styrende dokumentasjon, begrenset til planlagte aktiviteter og relatert operasjon. Operatør er ansvarlig for behandling av eget 3.part utstyr. Operatør skal informere entreprenør om avvik / unntak. (Se Vedlegg D)

6 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 5 Operatør er ansvarlig for operasjon, vedlikehold og testing av eget 3.parts utstyr. Alle avvik/unntak og eventuell etterfølgende korrespondanse for 3.parts utstyr, skal oversendes entreprenør for registrering. Det er operatørens ansvar å påse at gitte tidsfrister for lukking av avvik/unntak relatert til 3.parts utstyr overholdes. Manglende oppfølging er operatørens ansvar. Operatøren skal sammen med leverandør av 3.part utstyr, avklare eierskap og ansvar for oppfølging og lukking av avvik/unntak relatert til dette utstyret. Operatøren skal påse at entreprenøren har vedlikeholdt SUT i samsvar med Ptils samsvarsuttalelse for den aktuelle innretning. Påse at representanter for arbeidstakerne medvirker i prosessene med utarbeidelse og vedlikehold av SUT Påseplikt generelt. Operatøren skal påse at: entreprenøren følger opp og videreutvikler sitt styringssystem. Avvik/unntak av vesentlig betydning for HMS-nivået (ref.4.1.2) lukkes innen gitte tidsfrister. sikkerhetskritiske aktiviteter/operasjoner blir vurdert. entreprenørens planer i forhold til planer for aktiviteten er sammenfallende. planer for, og utførelse av vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr blir fulgt. HMS arbeid blir prioritert Avviks-/unntakshåndtering og hendelsesoppfølging skjer i henhold til godkjente prosedyrer. Operatøren kan bestemme nivå av sin påseplikt basert på type aktivitet, kjennskap til og erfaring med innretningen/entreprenøren. Vedlegg E er en generisk sjekkliste som anbefales benyttet ved gjennomføring av tilsyn rettet mot entreprenørens oppfølging og vedlikehold av SUT. Listen kan benyttes både på og om bord på innretningen Påseplikt i forbindelse med avvik/unntak Operatør skal følge opp entreprenørens behandling av SUT-avvik/unntak, men kun på et overordnet nivå, og kun for avvik/unntak av vesentlig betydning for HMS-nivået. Oppfølgingen bør fokusere på entreprenørs ivaretakelse av tiltak og tidsfrister. Følgende kriterier og forutsetninger kan legges til grunn ved definisjon av hvilke avvik/unntak som har vesentlig betydning for HMS-nivået:

7 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 6 Kriterier: 1. Dersom et midlertidig avvik/unntak med betydning for hovedsikkerhetsfunksjoner (ref. Innretningsforskriftens 7 er gitt, skal avviket/unntaket regnes å ha vesentlig betydning for HMSnivået. Typiske eksempler i denne sammenheng kan være: Avvik/unntak knyttet til evakueringsveier: blokkering, sklisikring, merking, nødbelysning. Avvik/unntak knyttet til innretningens sikre områder: passiv brannbeskyttelse, gass- og røykinntrengning, nødbelysning. Avvik/unntak knyttet til hovedbæreevnen i bærende konstruksjoner: skadestabilitet, vanntette lukkningsmidler utmattingslevetid, brannbeskyttelse, forankring. Avvik/unntak knyttet til beskyttelse av rom som er av betydning for bekjempelse av ulykkeshendelse: brannbeskyttelse av kontrollrom. Avvik/unntak knyttet til eskaleringshindring: brann- og eksplosjonssikring, system for nødavstengning, brannskillevegger, forankring. 2. Andre avvik/unntak hvor operatør og entreprenør er enige om at spesielle oppfølgingstiltak er påkrevd, eksempelvis på grunn av spesielle operasjonelle forhold, kan også defineres til å ha vesentlig betydning for HMS-nivået. Forutsetninger: 1) Operatør og entreprenør må før igangsetting av aktiviteten beslutte hvilke avvik/unntak og eventuelle andre forhold som har vesentlig betydning for HMS-nivået. 2) Ovennevnte kriterier gjelder kun innretningsspesifikke avvik/unntak (både tekniske og styringsmessige) av midlertidig karakter. Innretningens unntak av langsiktig karakter, og operatørs brønn og lokasjonsspesifikke avvik/unntak dekkes ikke. 3) Det er entreprenørs ansvar å iverksette tiltak som beskrevet i den enkelte unntakssøknad, samt se til at frister overholdes. For avvik/unntak hvor det ikke vurderes å være reell risiko for tap/bortfall av ovennevnte sikkerhetsfunksjoner, skal operatøren kun forholde seg til entreprenørs SUT-plan og korrespondanse mellom Ptil og entreprenør. 4) Operatør har sørget for at unntak som er gitt av Ptil gjennom SUT-behandlingen er vurdert som forsvarlige å operere med for gjeldende aktivitet, og at dette er bekreftet til Ptil i samtykkesøknaden.. 5) Eventuelle nye avvik som identifiseres etter at samtykkesøknad er innlevert, skal være gjenstand for vurdering mot ovennevnte kriterier samt forutsetningen i punkt 4.

8 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: ens generelle ansvar. Oppdatering og etterlevelse av egen styrende dokumentasjon. Ivaretakelse av endringer i krav fra myndigheter og operatør. Ivareta forsvarlig teknisk tilstand gjennom vedlikeholdssystemet. Vedlikeholde status over vilkår og avvik/unntak, inkl. milepæler og tidsfrister. Videreutvikling av HMS - kultur, kompetanse og risikovurdering. Verifikasjonsaktiviteter. Ivareta plikten som hovedbedrift der dette er avtalt. Ansvarlig for operasjon, vedlikehold og testing av eget 3. parts utstyr Granskning og oppfølging av hendelser Ved endringer av forutsetninger gitt i SUT, rapportere og følge opp slike endringer i teknisk tilstand og/eller styrende dokumentasjon Ansvar i forbindelse med SUT skal til enhver tid vedlikeholde SUT og sørge for at innretningen, eget HMS styringssystem og organisasjon er i samsvar med gjeldende myndighetskrav. Innehaver av SUT skal informere Ptil dersom forutsetningene som ligger til grunn for SUT endres. en er ansvarlig for til enhver tid å vedlikeholde SUT-dokumentasjonen og faktisk tekniske tilstand/styrende dokumenter, selv om innretningen skulle forlate norsk sokkel eller være i opplag. Eventuell søknad om forlengelse av tidsfrist for lukking av midlertidige avvik/unntak må innsendes minst 20 virkedager før gitte tidsfrister utløper, med beskrivelse av hvorfor en søker om utsettelse og forpliktende bekreftelse på ny lukkedato. Operatør skal ha kopi av søknaden. Det skal redegjøres for hvilke særlige forhold som gjør forlengelsen nødvendig eller rimelig. SUT er søkers eiendom og gjelder for søker og spesifisert innretning. SUT kan ikke overdras til andre ved eventuelt salg av innretning. Ny eier (driftsselskap entreprenør) må derfor sende ny søknad. Nødvendig dokumentasjon anbefales avtalt med Ptil. SUT-håndboken utstedt av NR og Norsk olje og gass uttrykker en akseptabel måte for å oppnå dette. For flyttbare boreinnretninger anbefales at IADC s NWE HSE Case benyttes som mal i arbeidet med SUT søknader.

9 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 8 er ansvarlig for behandling av eget 3.part utstyr. (Ref. Vedlegg D.) en skal sikre arbeidstakernes medvirkning i prosessene med utarbeidelse og vedlikehold av SUT. 5. ARBEIDSPROSESS Petroleumslovgivningen Flyttbare innretninger skal tilfredsstille krav i henhold til petroleumslovgivningen. For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, og som følger et maritimt driftskonsept, kan maritim lovgivning, som beskrevet i 3 i rammeforskriften, med veiledning og tolkning, benyttes. Ordningen med SUT ble obligatorisk for flyttbare boreinnretninger fra SUT ordningen er gjort obligatorisk for andre flyttbare innretninger fra med overgangsordning til Rammeforskriften 25 stiller krav til at samsvarsuttalelsen skal inngå i dokumentasjonsgrunnlaget knyttet til bruk av flyttbar innretning, jf. 29 om søknad om samtykke. Samtykkesøknad. Det er tilstrekkelig at det for den innretningsspesifikke delen av samtykkesøknaden refereres til innsendt SUT søknad, eller innvilget SUT for innretningen. Operatøren skal i sin samtykkesøknad inkludere en vurdering mot planlagt petroleumsaktivitet for alle registrerte avvik/unntak, vilkår og forutsetninger (referer til styringsforskriftens 26 og veiledning til innretningsforskriftens 82, siste avsnitt). Samtykkesøknaden skal inneholde en oversikt over gitte unntak som er funnet akseptable av operatør for omsøkt aktivitet. I samtykkesøknaden skal det defineres hvilke av de midlertidige unntakene som skal inkluderes under operatørens særlige oppfølgingsansvar (ref. påseplikten og kap ). Disse unntakene skal defineres i samarbeid mellom operatør og entreprenør og skal være av vesentlig sikkerhetsmessig eller arbeidsmiljørelatert betydning for innretningen og/eller den planlagte petroleumsaktiviteten. Operatør skal benytte entreprenørens avviksnummereringssystem ved alle henvendelser til Ptil. Risikovurdering relatert til avvik. skal sikre at tilstrekkelige risikovurderinger av alle identifiserte avvik er blitt utført. Operatøren skal ta stilling til forutsetninger for og konklusjon fra utførte risikovurderinger av alle avvik som inngår i SUT-dokumentasjonen. (Ref. pkt 4.1.2)

10 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 9 Operatøren kan, basert på egen operasjonell erfaring, gjennomføre ytterligere risikovurderinger. Operatøren kan basere sine verifikasjonsaktiviteter på informasjon fra avviksdokumentasjonen. 5.1 Innretninger i søknadsprosess for en samsvarsuttalelse (SUT) Behandling av avvik for innretninger som er i en søknadsprosess for SUT skal være som beskrevet i flytdiagram i Vedlegg B. Følgende forutsetninger gjelder for innretninger som er i en søknadsprosess for SUT. Forutsetningene gjelder også for operatørs utarbeidelse og etterlevelse av samtykkesøknad. Generelt Operatør skal ta stilling til innretningens status på avvik i henhold til gjeldende forskrifter og tilhørende veiledninger i forhold til planlagt petroleumsaktivitet og lokasjon. Operatør skal i samtykkeprosessen søke Ptil om unntak for alle identifiserte avvik i forhold til gjeldende forskrifter og tilkjennegi at disse er vurdert som akseptable for omsøkt aktivitet, ved å referere til entreprenørens innretningsspesifikke avviksliste i SUT-søknaden. Dette gjelder også avvik som er identifisert eller har endret status etter søknadstidspunktet for SUT. Operatøren er ansvarlig for at relevante kommentarer som blir sendt til Ptil i forbindelse med avvik, også blir sendt til entreprenør for å sikre sporbarhet. Avvik identifisert i løpet av SUT søknadsperioden Dersom avvik ikke lukkes skal entreprenør fortløpende søke Ptil om unntak for avvik som er identifisert i løpet av søknads-/behandlingsperioden, operatør skal kopieres. er ikke avhengig av operatørs aksept før søknad sendes. Ved svar til entreprenør sender Ptil kopi til operatør. Operatør skal søke Ptil, med kopi til entreprenør, om unntak for avvik som er akseptable for omsøkt aktivitet i forbindelse med samtykkesøknaden. Ved svar til operatør sender Ptil kopi til entreprenør. 5.2 Innretninger som har Samsvarsuttalelse (SUT) Behandling av avvik for innretninger som har SUT skal være som beskrevet i flytdiagram i Vedlegg A. Videre gjelder følgende retningslinjer: Generelt Operatør skal vurdere om det er forsvarlig å operere med eksisterende avvik/unntak samt eventuelle nye avvik identifisert etter SUT-utstedelsen mot planlagt petroleumsaktivitet og lokasjon. Operatøren vil ikke nødvendigvis, etter å ha vurdert innretning i forhold til planlagt aktivitet, akseptere nevnte avvik/unntak. I slike saker må operatøren behandle disse i samsvar med kontrakt.

11 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 10 Operatøren er ansvarlig for at relevante kommentarer som blir sendt til Ptil i forbindelse med avvik/unntak, også blir sendt til entreprenør for å sikre sporbarhet. Nye identifiserte SUT relaterte avvik skal fortløpende søke Ptil, med kopi til operatør, om aksept for nye identifiserte avvik. Ved svar til entreprenør sender Ptil kopi til operatør Operatøren skal evaluere om avvik/unntak er akseptable i forhold til planlagt petroleumsaktivitet, for deretter å bekrefte dette til Ptil. Avvik og unntak som ikke kan aksepteres av operatør, skal behandles i samsvar med kontrakt.

12 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 11 Vedlegg A - Prosess for behandling av avvik for flyttbar innretning som er i virksomhet på norsk sokkel, og som har fått utstedt SUT en søker om SUT. Ptil utsteder SUT-diplom med vilkår og kortsiktige og langsiktige unntak. 4) Nye avvik identifiseres. en søker unntak om nødvendig. 5) Operatøren tar stilling til unntakene og bekrefter til Ptil 7) 7) 8) 1) 2) 8) 6) 7) Start SUTprosess Søknad Diplom Nye unntak Operatør Ptil

13 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 12 1) 2) 3) 3) 5) Operatør tar stilling til unntak mot planlagt aktivitet. Gir bekreftelse til Ptil 6) 7) 8) 7) 8) Start SUTprosess Søknad Diplom Unntak Nye unntak Operatør Ptil

14 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 13 Vedlegg B Prosess for behandling av avvik for en entreprenør som søker om SUT en søker om SUT. Ptil utsteder SUT-diplom med vilkår og kortsiktige og langsiktige unntak. 4) Nye avvik identifiseres. en søker unntak om nødvendig. 1) 1a) Operatøren mottar avvikene og vurderer dem opp mot planlagt aktivitet. Søker om samtykke. 2) 3) 5) Operatøren tar stilling til unntakene og bekrefter til Ptil 7) 8) 7) 8) Start SUTprosess Søknad om SUT 1b) Søknad om samtykke Diplom Operatør 6) 7) 7),7)7) 7) Ptil Nye unntak

15 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 14 Vedlegg C - Veiledning til vedlegg A og B 1. en søker om SUT. 1a) Avviksdokumentasjonen som er lagt til grunn for SUT-søknaden skal benyttes av operatøren i forbindelse med samtykkesøknaden. 1b) Operatøren vurderer avvikene i lys av planlagt aktivitet, og denne vurderingen inngår i samtykkesøknaden. 2. Ptil utsteder SUT-diplom med vilkår og kortsiktige og langsiktige unntak. Unntakene kan være relatert til tekniske, organisatoriske og styringsmessige forhold hos entreprenøren. 3. Innretningsspesifikke unntak med eventuelle forutsetninger (tidsfrister) gis til entreprenøren med kopi til operatøren. 4. en er til enhver tid ansvarlig for ajourføring av avviks/unntaksregister og skal sørge for at involverte parter holdes oppdatert. 5. SUT inngår som grunnlag for samtykkesøknaden. Ajourførte avvikslister for innretningsspesifikke forhold er entreprenørens ansvar, og de skal sendes til operatøren. 6. Operatøren utarbeider samtykkesøknaden, som skal sendes Ptil ni uker før aktiviteten planlegges satt i gang. Aktivitets- og lokasjonsspesifikke forhold og eventuelle avvik i den forbindelsen, er operatørens ansvar. Operatøren tar stilling til og bekrefter til Ptil om det er forsvarlig å operere med de innretningsspesifikke unntakene i aktiviteten det er søkt om å få utføre. 7. en søker om nødvendig om nye innretningsspesifikke unntak. Søknaden sendes til Ptil med kopi til operatøren. Operatøren tar stilling til disse i lys av pågående aktivitet og bekrefter dette til Ptil. 8. Innretningsspesifikke unntak med eventuelle forutsetninger (tidsfrister) gis til entreprenøren med kopi til operatøren.

16 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 15 Vedlegg D - Ansvar avvik tredjeparts utstyr Samtykke Operatørs ansvar Det er operatørs ansvar å behandle avvikene i feltene som anvist med piler SUT s ansvar Avvik Operatørs tredjepart Det er entreprenørs ansvar å behandle avvikene i feltene som anvist med piler Entre - prenørs tredjepart

17 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: 16 Vedlegg E - Verifikasjon av innretning med SUT 1.0 ANSVAR OPERATØR (PÅSEPLIKT) SUT 1.1 Er avvik/unntak (midlertidig innretnings-spesifikke) av sikkerhetsmessig betydning for aktiviteten lukket innen gitte tidsfrister avvik/unntak knyttet til evakueringsveier (f.eks.blokkering, sklisikring, merking, nødbelysning) avvik/unntak knyttet til innretningens sikre områder (f.eks. passiv brannbeskyttelse, gass- og røykinntrengning, nødbelysning) avvik/unntak knyttet til hovedbæreevnen i bærende konstruksjoner (f.eks. skadestabilitet, utmattingslevetid, brannbeskyttelse, forankring) avvik/unntak knyttet til beskyttelse av rom som er av betydning for bekjempelse av ulykkeshendelse (f.eks. brannbeskyttelse av kontroll rom) avvik/unntak knyttet til eskaleringshindring (f.eks. brann- og eksplosjonslaster, brannskillevegger, forankring) retn.linjer (samtykke) Utfører 1.2 Er nye avvik av sikkerhetsmessig betydning for aktiviteten identifisert og vurdert med tanke på; avvik knyttet til evakueringsveier (f.eks.blokkering, sklisikring, merking, nødbelysning ) avvik knyttet til innretningens sikre områder (f.eks. passiv brannbeskyttelse, gass- og røykinntrengning, nødbelysning) avvik knyttet til hovedbæreevnen i bærende konstruksjoner (f.eks. skadestabilitet, utmattingslevetid, brannbeskyttelse, forankring) avvik knyttet til beskyttelse av rom som er av betydning for bekjempelse av ulykkeshendelse (f.eks. brannbeskyttelse av kontroll rom) avvik knyttet til eskalerings-hindring (f.eks. brann- og eksplosjonslaster, brannskillevegger, forankring) Er det søkt til Ptil om aksept for nye avvik? 5.2 (Nye identifis. SUT relaterte avvik) 1.4 Er det sendt kopi (av søknad til Ptil) til operatør vedr. aksept for nye avvik? 5.2 (Nye identifis. SUT relaterte avvik)

18 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: Er eventuelle sikkerhetskritiske aktiviteter/ operasjoner blitt vurdert med tanke på: avvik/unntak knyttet til evakueringsveier (f.eks.blokkering, sklisikring, merking, nødbelysning) avvik/unntak knyttet til innretningens sikre områder (f.eks. passiv brannbeskyttelse, gass- og røykinntrengning, nødbelysning) avvik/unntak knyttet til hovedbæreevnen i bærende konstruksjoner (f.eks. skadestabilitet, utmattingslevetid, brannbeskyttelse, forankring) avvik/unntak knyttet til beskyttelse av rom som er av betydning for bekjempelse av ulykkeshendelse (f.eks. brannbeskyttelse av kontroll rom) avvik/unntak knyttet til eskaleringshindring (f.eks. brann- og eksplosjonslaster, brannskillevegger, forankring) Er tilstrekkelig risikovurdering av alle identifiserte avvik blitt utført? Er planer for vedlikehold av og utførelse av sikkerhetskritisk utstyr blitt fulgt? hvordan blir dette fulgt opp og dokumentert? Blir HMS arbeid prioritert? hvordan blir dette fulgt opp og dokumentert? Blir avvikshåndtering utført i henhold til godkjente prosedyrer? hvilke prosedyrer hvordan blir dette fulgt opp og dokumentert 1.10 Blir hendelsesoppfølging utført i henhold til godkjente prosedyrer? hvilke prosedyrer hvordan blir dette fulgt opp og dokumentert

19 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: ANSVAR ENTREPRENØR SUT Utfører retn.linjer 2.1 Hvordan oppdateres og etterleves styrende dokumentasjon? Hvordan blir endringer av krav fra myndigheter og operatør ivaretatt? Hvordan blir teknisk tilstand ivaretatt gjennom vedlikeholdssystemet? 2.4 Hvordan holdes status over vilkår og avvik/unntak (inkl. milepæler)? for interne avvik for SUT-avvik/unntak 2.5 Hvordan blir HMS videreutviklet? kultur generelt kompetanse risikovurdering 2.6 Hvordan blir verifikasjon ivaretatt vedrørende aktiviteter og systemer? vedlikehold marine aktiviteter boring elektro/instrument teknisk sikkerhet HMS/helse 2.7 Hvordan ivaretaes plikten som hovedbedrift der dette er avtalt? 2.8 Hvordan utføres oppfølging av 3. part? styrende dokumentasjon vedlikehold av leverandørens utstyr er det registrert avvik hos 3.part leverandør 2.9 Hvordan utføres oppfølging av hendelser? registrering i avvikssystem årsaksforløp utførelse av tiltak oppfølging av tidsfrister /offsh /offsh

20 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: ANSVAR - I FORBINDELSE MED SUT SUT retn.linjer 3.1 Vedlikehold av SUT Hvordan sikres det at innretningen er i samsvar med gjeldende myndighetskrav? Utfører Hvordan blir teknisk oppfølging (identifisere nye avvik) ivaretatt av entreprenør? i form av verifikasjon i form av tilsyn Hvordan sikres det at HMS styringssystemet er i samsvar med gjeldende myndighetskrav? Hvordan ivaretaes oppfølging og videreutvikling av styringssystemet? Hvordan sikres det at organisasjonen er i samsvar med gjeldende myndighetskrav? Hvordan ivaretaes eventuelle endringer i entreprenørens organisasjon siden SUT ble utstedt? Hvordan blir erfaringsoverføring ivaretatt når det er ny: driftsjef HVO personell annet personell knyttet til SUT Hvordan informeres Ptil dersom forutsetninger som ligger til grunn for SUT endres? Hvordan blir eventuelle endringer fulgt opp og ivaretatt? 3.2 SUT dokumentasjon Hvordan vil vedlikehold av SUT dokumentasjon bli utført dersom innretningen skulle forlate norsk sokkel? Hvordan vil vedlikehold av faktisk teknisk tilstand bli utført dersom innretningen skulle forlate norsk sokkel?

21 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: s avvik Hvordan ivaretaes sporbarhet for all relevant dokumentasjon vedrørende; registrering oppfølging lukking korrespondanse med myndigheter korrespondanse med operatør ens 3. parts utstyr: hvordan registreres avvik? hvordan følges dette opp? 3.4 Arbeidstakernes medvirkning iht Arbeidsmiljøloven og Rammeforskriftens Hvordan sikres arbeidstakernes medvirkning i prosessene med vedlikehold av SUT av henholdsvis: organisasjonen plattformsjef teknisk personell HVO Hvordan blir det tilrettelagt for at HVO/VO får anledning til å ivareta de ansattes interesser? hvordan fungerer dette? Hvordan blir HVO involvert i prosessen med unntakssøknader med betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø? - deltar i utarbeidelse av søknad - får anledning til å gjennomgå søknad etter at den er utarbeidet - får anledning til å utarbeide selvstendig uttalelse til søknaden Hvem tar stilling til om unntaket har betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø? Arbeidstakerne har rett og plikt til å medvirke når det gjelder; deltakelse i organisert verne- og miljøarbeid melding om feil og mangler som kan medføre fare for liv og helse medvirkning til å gjennomføre tiltak/instrukser som arbeidsgiveren iverksetter Hvordan blir dette ivaretatt?

22 Nr.: 082 Etablert: Revisjon nr:3 Rev. dato: Side: Arbeidstakerne har rett og plikt til å medvirke ved etablering, oppfølging og videreutvikling av styringssystem Hvordan blir dette ivaretatt? RF Hvordan blir arbeidstakernes rettigheter ivaretatt når det gjelder å: bli gjort kjent med relevante analyser bli informert om hendelser som meddeles av myndighetene få delta/bli informert ved/om tilsyn fra myndigheter få tildelt nødvendig tid til å ivareta sine oppgaver få delta i utforming av metoder, prosedyrer og instrukser av betydning for egen arbeidssituasjon (f. eks. SJA) regelverksopplæring 3.5 Forlengelse av gitte tidsfrister Blir søknad sendt til myndighetene minst 20 virkedager før utløpsdato? hvem utfører dette Kan det vises til eksempel hvor avvik er blitt forlenget? Blir kopi sendt til operatør? hvem utfører dette Beskriver søknaden følgende: årsak til at opprinnelig plan ikke ble holdt ny plan for lukking av avvik/unntak

Anbefalte retningslinjer. for. aksept og drift av flyttbare innretninger med samsvarsuttalelse (SUT), eller som har startet søknadsprosessen for SUT

Anbefalte retningslinjer. for. aksept og drift av flyttbare innretninger med samsvarsuttalelse (SUT), eller som har startet søknadsprosessen for SUT Anbefalte retningslinjer for aksept og drift av flyttbare innretninger med samsvarsuttalelse (SUT), eller som har startet søknadsprosessen for SUT OLF/NR Anbefalte retningslinjer for aksept og drift av

Detaljer

NR/OLF - SUT retningslinjer

NR/OLF - SUT retningslinjer NR/OLF - SUT retningslinjer Retningslinjer for aksept og drift av flyttbare boreinnretninger med samsvarsuttalelse (SUT), eller som har startet søknadsprosessen for SUT Dok. Nr: NR/OLF - 001 Rev: 0 Rev.dato:

Detaljer

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING Utgitt xx. September 2017 1 Forord Denne håndboken er utviklet med bransjedeltagelse fra operatørene og i samarbeid

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer:

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Forskrift om endring i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften). Fastsatt ved kgl. res i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten makt eller avmakt? Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet Konferanse Valhall 2.9.

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten makt eller avmakt? Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet Konferanse Valhall 2.9. Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten makt eller avmakt? Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet Konferanse Valhall 2.9.2009 Innledning Bakgrunn Hensikt Oppfølging etter konferansen Krav i regelverket

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med logistikk knyttet til søknad om SUT på Island Constructor Aktivitetsnummer 412003002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Faroe Petroleum Norge AS boring av brønn Clapton 2/8-18 S i utvinningstillatelse 440 s med bruk av Maersk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

HÅNDBOK SØKNAD OM SAMSVARSUTTALELSE (SUT)

HÅNDBOK SØKNAD OM SAMSVARSUTTALELSE (SUT) HÅNDBOK FOR SØKNAD OM SAMSVARSUTTALELSE (SUT) REVISJON 03 1. juli 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 5 1.1 Orientering om ordningen... 5 1.2 Bruk av Håndboken... 6 1.3 Terminologi og forkortelser... 7 2. VERIFIKASJONSSYSTEMATIKK...

Detaljer

Fastsettelsesdokument juni 2006

Fastsettelsesdokument juni 2006 I veiledning til forskrift 31. august 2001 nr 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Til 2 Virkeområde med mer Under overskriften Begrepet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-F Deltakere i revisjonslaget Kjell-G Dørum

Begrenset Fortrolig. T-F Deltakere i revisjonslaget Kjell-G Dørum Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med vedlikeholdsstyring på Floatel Superior 420001002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med Borgland Dolphin SUT-oppfølging 403002001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport - logistikk og konstruksjonssikkerhet Songa Dee 415001001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen beredskap og boring på Rowan Stavanger Aktivitetsnummer 414002002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Revisjonsrapport Rapport

Revisjonsrapport Rapport Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med E.on Ruhrgas Norges (ERN) planlegging av brønn 31/8-1 Breiflabb. Aktivitetsnummer 026000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Nytt om regelverket Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Roger L Leonhardsen Petroleumstilsynet Kronprinsregentens resolusjon 19.12.2003 Petroleumstilsynets rolle

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING 63 Myndighetenes adgang til innretninger og fartøy Første punktum skal lyde: Representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen beredskap ifm. SUT søknad for Deepsea Stavanger 14. - 16.2.2017 - Oppgave 405006002 Aktivitetsnummer 405006002 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Ingvill Hagesæther Foss, tilsynskoordinator, flyttbare innretninger Bakteppe om Petroleumstilsynet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med risikoforståelse og kompetanse i Aker Drilling 417001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 6 Rev. dato: 29.01.2016 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

COSL Promoter var i operasjon for Statoil på Trollfeltet, COSL Rigmar var i operasjon for ConocoPhillips på Eldfisk da tilsynet ble gjennomført.

COSL Promoter var i operasjon for Statoil på Trollfeltet, COSL Rigmar var i operasjon for ConocoPhillips på Eldfisk da tilsynet ble gjennomført. Rapport Rapporttittel Tilsyn med CDE Europa sin styring for å sikre drikkevannskvaliteten på innretninger i petroleumsvirksomheten Aktivitetsnummer 2014/ 3895 Gradering offentlig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kjartan Nygaard (Sdir), Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kjartan Nygaard (Sdir), Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med oppfølging av beredskap på Safe Boreas 408005003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Lotos Exploration & Production Norge AS sin planlegging og gjennomføring av boring av brønn 7/8-7 S Skagen med bruk av Mærsk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune, Rune Schwebs

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune, Rune Schwebs Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter logistikk- og beredskapstilsyn på Scarabeo 5 401000001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman Arbeids-og administrasjonsdepartementet KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON Statsråd: Victor D. Norman Ref nr.: Saksnr.: 200304710 Dato: 19.12 2003 Fastsettelse av midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med selskapets oppfølging Wintershall Norge AS 028000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Arne Mikal Enoksen

Begrenset Fortrolig. T-3 Arne Mikal Enoksen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med Idemitsu Petroleum Norge - brønn 35/7-1 S 030377003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Leif J. Dalsgaard

Begrenset Fortrolig. Leif J. Dalsgaard Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av vedlikehold, driftsoppfølging, maritimt utstyr og systemer Aktivitetsnummer 411002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs,

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs, Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport innen beredskap samt boring og brønnteknologi i forbindelse med SUT verifikasjon for Maersk Reacher Aktivitetsnummer 400008002 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med logistikk på Petrojarl Knarr FPSO 411003009 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Ivar Alvik. Sikkerhetsregelverket i petroleumsvirksomheten

Ivar Alvik. Sikkerhetsregelverket i petroleumsvirksomheten Ivar Alvik Sikkerhetsregelverket i petroleumsvirksomheten Problemet regulering av risiko Petroleumsvirksomhetens særpreg virksomhet med stor skaderisiko og stort skadepotensial Kompleks virksomhet som

Detaljer

Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014

Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014 Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn Regelverk Norsk olje og gass anbefalte retningslinje 002 2. Norsk olje og gass beslutningsprosess

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining. Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet

Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining. Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet Innhold Hvor er regelverkskravene til arbeidstakermedvirkning Hensikten med arbeidstakermedvirkning Hvem er arbeidstakernes

Detaljer

OLF/NR anbefalt retningslinje 024 Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Sikkerhetsforum 30. januar 2008 Jan Krokeide - OLF

OLF/NR anbefalt retningslinje 024 Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Sikkerhetsforum 30. januar 2008 Jan Krokeide - OLF OLF/NR anbefalt retningslinje 024 Sikkerhetsforum 30. januar 2008 Jan Krokeide - OLF Bakgrunn Varsel om bekymringsmelding fra Nortrain i e-post 14. desember 2007 til Ptil, NR og OLF. Presentasjon Historikk

Detaljer

Problemet regulering av risiko

Problemet regulering av risiko Ivar Alvik Sikkerhetsregelverket i petroleumsvirksomheten Problemet regulering av risiko Petroleumsvirksomhetens særpreg virksomhet med stor skaderisiko og stort skadepotensial Kompleks virksomhet som

Detaljer

Flyt av flyttbare innretninger mellom kontinentalsokler i Nordsjøbassenget

Flyt av flyttbare innretninger mellom kontinentalsokler i Nordsjøbassenget Flyt av flyttbare innretninger mellom kontinentalsokler i Nordsjøbassenget Presentasjon av rapport i Sikkerhetsforum 18.11.2015 Odd Rune Skilbrei Innhold Innledning - Spørsmålsstillinger i arbeidet, overordnede

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. - Hvilke regler gjelder? Aml. 7-1 (1) 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg (1) I virksomhet hvor det jevnlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med AS Norske Shell (sokkelvirksomhet) - Elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg Aktivitetsnummer 005093021 Gradering Offentlig

Detaljer

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensingstilsyn (SFT) Sosial- og helsedirektoratet (SHDIR) INNHOLD KAP I STYRING AV RISIKO...3 1

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Hovedpunkter i henvendelse: «Skipet som sikker arbeidsplass» Erfaringer dere har gjort dere gjennom det 3-parts samarbeidet. Er dette samarbeidet

Detaljer

Erfaringer med riggkonsortier

Erfaringer med riggkonsortier Erfaringer med riggkonsortier HMS-seminar Norsk Olje og Gass (SOL) 16.11.2016 Odd Rune Skilbrei, Tilsynskoordinator Flyttbare Innretninger, Ptil Innhold Status rigger for norsk sokkel Omfang av, og erfaringer

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell ANBEFALTE RETNINGSLINJER for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Nr.: 024 Gjeldende fra dato: 01.01.93 Rev. nr: 02 Rev. gjeldende fra: 01.08.07 Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Dette er anbefalte retningslinjer for å oppfylle Ptils krav til fjernoperert rørhåndtering, fastsatt i;

Dette er anbefalte retningslinjer for å oppfylle Ptils krav til fjernoperert rørhåndtering, fastsatt i; Dette er anbefalte retningslinjer for å oppfylle Ptils krav til fjernoperert rørhåndtering, fastsatt i; Innretningsforskriftens 55 Aktivitetsforskriftens 80 Hvor finner OLF retningslinjer; http://www.olf.no/retningslinjer/category180.html

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Tambar 010065004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap NFLB-konferanse 09.02.2006 Terje W. Meldahl 2007-02-09 Prosjektet startet etter vellykket samarbeid med boreentreprenørene

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Per Endresen. Jorun Bjørvik, Espen Landro, Arne Johan Thorsen, Per Endresen

Begrenset Fortrolig. Per Endresen. Jorun Bjørvik, Espen Landro, Arne Johan Thorsen, Per Endresen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med teknisk sikkerhet på Mongstad 001902028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Sikkerhetsforum 9. april 2015 Petroleumstilsynet 1 Bakgrunn Petroleumstilsynet ser på arbeidstakermedvirkning som en viktig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bjarte Rødne. Bjarte Rødne og Reidar Sune

Begrenset Fortrolig. Bjarte Rødne. Bjarte Rødne og Reidar Sune Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen logistikk på Deepsea Stavanger 405006002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Sigmund Andreassen, Reidar Sune

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Sigmund Andreassen, Reidar Sune Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport logistikk Island Innovator 405005002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Tone Guldbrandsen, Reidar Hamre, Ola Heia, Helene Berg Freysdottir, Semsudin Leto og Eigil Sørensen

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Tone Guldbrandsen, Reidar Hamre, Ola Heia, Helene Berg Freysdottir, Semsudin Leto og Eigil Sørensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av brønnopprensking og brønntesting på norsk sokkel Aktivitetsnummer 992096 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler

142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler 142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler Original versjon Norsk olje og gass, anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler Nr: 142 Etablert: 23.02.2017

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. Svein Harald Glette, Odd Tjelta og Eivind Sande 26.10.2010

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. Svein Harald Glette, Odd Tjelta og Eivind Sande 26.10.2010 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med Petrojarl I - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, brann- og eksplosjonsbeskyttelse Aktivitetsnummer 411001003 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget JF, IF, SAA, OH, AME 2.10.2009

Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget JF, IF, SAA, OH, AME 2.10.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Petro-Canada Norge AS forberedelser til boring av letebrønn 34/4-11 Aktivitetsnummer 025338003 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o

Detaljer

Bruk av flyttbare innretninger nær og inntil produksjonsinnretninger. Utfordringer fra et konstruksjonsperspektiv

Bruk av flyttbare innretninger nær og inntil produksjonsinnretninger. Utfordringer fra et konstruksjonsperspektiv Bruk av flyttbare innretninger nær og inntil produksjonsinnretninger. Utfordringer fra et konstruksjonsperspektiv Ptils Konstruksjonsdag 29. august 2013 Simen Moxnes 2 Veslefrikk feltutbygging 3 Tender

Detaljer

Begrenset Fortrolig. 1 Innledning I perioden førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Seawell AS (Seawell).

Begrenset Fortrolig. 1 Innledning I perioden førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Seawell AS (Seawell). Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av vedlikehold i Seawell AS 364000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Claus Bachmann Maersk Contractors Norge AS

Claus Bachmann Maersk Contractors Norge AS Claus Bachmann Maersk Contractors Norge AS A.P. Møller - Mærsk Gruppen 110,000 ansatte 250 kontor i 125 land Hovedkontoret er i København Virksomheten inkluderer: shipping (container skip, tankere, gass

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

F- boring og brønn Sissel Østbø

F- boring og brønn Sissel Østbø Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Oppsummeringsrapport etter tilsyn utført mot operatørselskaper med midlertidig forlatte brønner på norsk sokkel, med fokus på brønner eldre enn 8 år Gradering Offentlig

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med prosjektering og bygging av Cat J boreinnretninger Aktivitetsnummer 001000160 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL 074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL Original versjon Nr.: 074 Etablert: 01.09.02 Side: 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 3 2. Anvendelse 3 3. Målsetting og prinsipper 3

Detaljer

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R A Kontinuerlig forbedring Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Regelverk 2011 og landanleggene

Regelverk 2011 og landanleggene Regelverk 2011 og landanleggene Terje Palmesen Statoil M&M Leder i L-8 1 - L-8: Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Høy Melkøya Aukra Offshore integrasjon Melkøya Kollsnes Sture Kårstø Tjeldbergodden Mongstad

Detaljer

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON Denne lokale avtalen er et supplement til: Tariffavtalen Norges Rederiforbund (NR) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Industri Energi for flyttbare innretninger samt boring og forpleining på permanent

Detaljer

Tilsynet med Teekays vedlikeholdsstyring på Petrojarl Knarr Begrenset Fortrolig. Morten Andre Langøy

Tilsynet med Teekays vedlikeholdsstyring på Petrojarl Knarr Begrenset Fortrolig. Morten Andre Langøy Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med Teekays vedlikeholdsstyring på Petrojarl Knarr 411003014 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring

Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring Ptil Entreprenørseminar 31. oktober 2006 QHSE Coordinator Tore Nyegaard 1 Ptil tilsyn med HMS styring av Schlumberger Reservoir Evaluation Wireline 22.3.2006-23.3.2006

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Sigurd Førsund og Reidar Sune 18-21.10.2011

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Sigurd Førsund og Reidar Sune 18-21.10.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen logistikk, materialhåndtering og løfteutstyr på Rowan Stavanger Aktivitetsnummer 414002002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Referatet ble godkjent og vil bli lagt ut på hjemmesiden vår med vedlegg.

Referatet ble godkjent og vil bli lagt ut på hjemmesiden vår med vedlegg. Referat Regelverksforum 3.12.2014 Til: Medlemmer i Regelverksforum Møtedato: 3.12.2014 Møtested: Petroleumstilsynet Møterom Alexander Kielland Til stede: Anne Vatten (Ptil), Hilda Kjeldstad (Ptil), Ingvil

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Sertifisering av Kran og løfteutstyr på skip og mobile rigger (MOU)

Sertifisering av Kran og løfteutstyr på skip og mobile rigger (MOU) 1 Sertifisering av Kran og løfteutstyr på skip og mobile rigger (MOU) Clarion Hotel Stavanger 10-11 Mars 2010 Ole-Henrik Andressen Agenda. Sertifisering av kran og løfteutstyr på skip og MOU er - Hvor

Detaljer

GRANSKING AV ULYKKER OG HENDELSER IFM LØFTEOPERASJONER OFFSHORE. KTF konferanse 28.-29.mars 2007

GRANSKING AV ULYKKER OG HENDELSER IFM LØFTEOPERASJONER OFFSHORE. KTF konferanse 28.-29.mars 2007 GRANSKING AV ULYKKER OG HENDELSER IFM LØFTEOPERASJONER OFFSHORE KTF konferanse 28.-29.mars 2007 INNHOLD Ptil gransking Selskapenes gransking Hendelser i 2006 og 2007 Ptil s tilsyn Nye prosjekter samtykke

Detaljer

Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi?

Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi? Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi? Jorunn Tharaldsen og Elisabeth Lootz 40% 80% 30% 70% 20% 60% Job 10%

Detaljer

KONSESJONSSYSTEMET: TILDELING, GODKJENNING, SAMTYKKE. - Hvilken betydning har konsesjonssystemet for sikker petroleumsvirksomhet?

KONSESJONSSYSTEMET: TILDELING, GODKJENNING, SAMTYKKE. - Hvilken betydning har konsesjonssystemet for sikker petroleumsvirksomhet? KONSESJONSSYSTEMET: TILDELING, GODKJENNING, SAMTYKKE - Hvilken betydning har konsesjonssystemet for sikker petroleumsvirksomhet? 14.11.2017 Partner Sverre B. Bjelland INNLEDNING Konsesjonssystemet» Staten

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv Olstad. Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Harald Thv Olstad, Ove Hundseid 16.10.

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv Olstad. Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Harald Thv Olstad, Ove Hundseid 16.10. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn tekniske og operasjonelle barrierer Martin Linge PU Aktivitetsnummer 011040017 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Leif J. Dalsgaard, Arne Kvitrud og Narve Oma

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Leif J. Dalsgaard, Arne Kvitrud og Narve Oma Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter SUT-tilsyn Rowan Viking innen konstruksjonssikkerhet Aktivitetsnummer 414004002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

T-3 Ola Kolnes. Vi har undersøkt hvordan selskapenes system for styring av arbeidsmiljøet ivaretar oppfølging av spesielt risikoutsatte grupper.

T-3 Ola Kolnes. Vi har undersøkt hvordan selskapenes system for styring av arbeidsmiljøet ivaretar oppfølging av spesielt risikoutsatte grupper. Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med identifisering og oppfølging av risikoutsatte grupper på Eldfisk Aktivitetsnummer 009018027 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig

Detaljer

Tilsynserfaringer. Mange gode løsningsforslag i industrien, men ikke helt i mål. Bjørn Thomas Bache, tilsynsdirektør Elisabeth Lootz, sjefingeniør

Tilsynserfaringer. Mange gode løsningsforslag i industrien, men ikke helt i mål. Bjørn Thomas Bache, tilsynsdirektør Elisabeth Lootz, sjefingeniør Tilsynserfaringer Mange gode løsningsforslag i industrien, men ikke helt i mål Bjørn Thomas Bache, tilsynsdirektør Elisabeth Lootz, sjefingeniør Utvikling innen barrierestyring på norsk sokkel Positiv

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Tone Guldbrandsen. Deltakere i revisjonslaget Sissel Bukkholm, Trond Sigurd Eskedal, Grete-Irene Løland 9.5.

Begrenset Fortrolig. Tone Guldbrandsen. Deltakere i revisjonslaget Sissel Bukkholm, Trond Sigurd Eskedal, Grete-Irene Løland 9.5. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning i Kaefer Energy AS Aktivitetsnummer 992459 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

ERFARING MED TILSYN NÆRINGSMIDDEL FAGDAG 16. APRIL 2015 OFFSHORE - HÅNDTERING SENIORRÅDGIVER KARI LOUISE ROLAND FYLKESMANNEN I ROGALAND

ERFARING MED TILSYN NÆRINGSMIDDEL FAGDAG 16. APRIL 2015 OFFSHORE - HÅNDTERING SENIORRÅDGIVER KARI LOUISE ROLAND FYLKESMANNEN I ROGALAND ERFARING MED TILSYN OFFSHORE - NÆRINGSMIDDEL HÅNDTERING FAGDAG 16. APRIL 2015 SENIORRÅDGIVER KARI LOUISE ROLAND FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 Mål: Servere trygg mat - Alltid! 2 Tilrettelegging av lokaler særlige

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Reidar Sune og Jan Ketil Moberg 24.5.2011

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Reidar Sune og Jan Ketil Moberg 24.5.2011 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med logistikk på Rowan Stavanger 420001002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Høring: Forslag til endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten og enkelte landanlegg

Høring: Forslag til endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten og enkelte landanlegg Likelydende brev iht. adresseliste Vår sak: 16/1289 30.6.2017 Høring: Forslag til endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten og enkelte landanlegg Miljødirektoratet, Helsetilsynet i Rogaland,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Ola Heia, Kristen Kjeldstad

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Ola Heia, Kristen Kjeldstad Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter SUT verifikasjon innen Boring og brønnteknologi ombord på Deepsea Stavanger Aktivitetsnummer 405006002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften.

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av vedlikehold i Baker Hughes Norge Aktivitetsnummer 350000004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Erfaring med levetidsforlengelse på Valhall. OLF levetidsseminar 14. juni 2012 Graeme Dick

Erfaring med levetidsforlengelse på Valhall. OLF levetidsseminar 14. juni 2012 Graeme Dick Erfaring med levetidsforlengelse på Valhall OLF levetidsseminar 14. juni 2012 Graeme Dick Innhold Innledning Bakgrunnsinformasjon om Valhall Samtykkesøknader utarbeidet Utarbeidelse av søknadene Erfaringen

Detaljer

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN OG PETROLEUMSTILSYNET OM TILSYNSAKTIVITETER OG UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA TRYMFELTET TIL HARALD-INNRETNINGEN Desember

Detaljer

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 29 24 33 6 6 5 25 7 6202 345 1 6203 31 35 26 8 2 6204 36 32 27 15 16 17 18 9 3 19 10 4 Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 16 18 20 22 24 26 28 30 32 74 72 7120 7122 Aktør- og aktivitetsutvikling

Detaljer

Tilsyn med vedlikeholdsstyring av sementpumpeenheten som barriere ved boreoperasjoner. Begrenset Fortrolig. Svein Horn

Tilsyn med vedlikeholdsstyring av sementpumpeenheten som barriere ved boreoperasjoner. Begrenset Fortrolig. Svein Horn Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med vedlikeholdsstyring av sementpumpeenheten som barriere ved boreoperasjoner Aktivitetsnummer 992096 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer