Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig"

Transkript

1 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med selskapets oppfølging Wintershall Norge AS Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe Oppgaveleder T-3 Gunnar Dybvig Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Rolf H. Hinderaker, Jorunn E. Tharaldsen, Hilde- Karin Østnes, Roger Leif Leonhardsen Dato Innledning Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med selskapets oppfølging i Wintershall Norge (WINO) i perioden Tilsynsaktiviteten ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, møter og intervjuer i selskapets landorganisasjon i Stavanger. Utvalgte prosesser og aktiviteter i selskapets system ble gjennomgått og vurdert. Sentralt regelverkskrav for tilsynsaktiviteten var styringsforskriftens 21 om oppfølging. Tilsynsaktiviteten ble innledet med et oppstartsmøte , og intervjuer ble gjennomført i perioden og Oppsummeringsmøte ble avholdt Vi intervjuet ledere og annet personell med sentrale oppgaver i det å sikre at eget og andre deltakeres styringssystem fungerer etter hensikten. 2 Bakgrunn Tilsynsaktiviteten er knyttet til Ptil sin hovedprioritering om Ledelse og storulykkesrisiko. I denne fremheves både hvordan selskapene gjennom egen oppfølging holder oversikt over egen virksomhet, og ledelsens ansvar for å sikre at selskapene tilpasser aktiviteter i samsvar med tilgjengelige ressurser. Denne tilsynsaktiviteten utgjør en del av et tverrgående tilsyn som tar mål av seg å adressere og vurdere flere selskapers prosesser og systemer for egen oppfølging. I 2013 inkluderer disse en operatør med lang erfaring på norsk sokkel, en operatør i vekst og en boreentreprenør.

2 2 3 Mål Målet med tilsynsaktiviteten er å følge opp at WINO sin planlegging, gjennomføring og forbedring av oppfølgingsaktiviteter er i henhold til myndighetenes krav. Sentrale tema i tilsynsaktiviteten er selskapets prosesser for: Etablering av grunnlag og planer for konkrete oppfølgingsaktiviteter for å kunne styre et forsvarlig HMS-nivå, herunder bruk av erfaringsdata, risikoidentifikasjon, - analyse, - vurdering og håndtering Gjennomføring av utvalgte oppfølgingsaktiviteter Beslutninger og aksjoner etter oppfølgingsaktiviteter Vurdering av effekt av oppfølgingsaktiviteter, herunder læring og forbedring Involvering av relevante deler av organisasjonen i prosessene; personell og arbeidstakermedvirkning Tilsynsaktiviteten inkluderte også WINOs oppfølging av andre deltakere (entreprenører). 4 Resultat Denne tilsynsaktiviteten ble gjennomført på et tidspunkt der WINOs styringssystem med tilhørende prosedyrer og arbeidsprosesser var under utvikling. WINO har gjennom egne oppfølgingsaktiviteter identifisert at det eksisterende styringssystemet var mangelfullt i forhold til pågående og kommende aktiviteter i selskapet. Selskapet har igangsatt prosesser for å videreutvikle selskapets styringssystem, forsterke eierskap og sikre etterlevelse av dette. Behovet for endringsprosesser er knyttet til den veksten selskapet er i blant annet som følge av forestående overtakelse av operatørskapet på Brage og gjennomføring av Maria-prosjektet. Eksempelvis vil overtakelsen av operatørskap på Brage medføre at selskapet må øke antallet ansatte fra under 300 (våren 2013) til rundt 500 innen slutten av 2013, både offshore og på land. I tillegg til Stavanger-kontoret skal det også etableres et kontor i Bergen. I tilsynsaktiviteten har selskapet presentert at de gjennomfører oppfølgingsaktiviteter av selskapets kjerne- og støtteprosesser, herunder verifikasjonsaktiviteter i egen virksomhet, hos entreprenører og i partneropererte lisenser. I tilsynsaktiviteten fremkom det at disse bidrar til å avdekke både tekniske, operasjonelle og organisatoriske svakheter i eget og andre deltakeres styringssystemer og prosesser. Selskapet benytter i dag ulike systemer for håndtering av funn og tiltak fra oppfølgingsaktiviteter. Noen av disse er under utvikling og implementering. I tilsynsaktiviteten fremkom det også at selskapet legger risikobaserte prosesser til grunn for utarbeidelsen av audit- og verifikasjonsplaner, der hele organisasjonen er involvert i disse. Blant annet har vi fått presentert arbeidet med å implementere og forbedre selskapets overordnede prosess for risikostyring (Enterprise Risk). I intervjuer og møter har vi fått presentert ulike arenaer selskapet benytter for å tilrettelegge for læring, forbedring og erfaringsoverføring fra oppfølgingsaktiviteter. Selskapet arbeider med i større grad å implementere læringsprosesser i styringssystemet.

3 3 WINO har utarbeidet styrende dokumenter for oppfølgingsaktiviteter i selskapet. Gjennom tilsynsaktiviteten ble det imidlertid påvist avvik knyttet til WINO sin bruk av disse i planlegging og gjennomføring av oppfølging. Tilsynsaktiviteten påviste også et avvik knyttet til selskapets samlede vurdering av gjennomførte revisjoner. Det ble også påvist et forbedringspunkt som omhandler selskapets samlede vurdering av oppfølgingsprosesser. 5 Observasjoner Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier: Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket. Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket. 5.1 Avvik Bruk av styrende dokumenter Avvik: Mangler ved WINOs bruk av styrende dokumenter når oppfølgingsaktiviteter planlegges og gjennomføres. Begrunnelse: WINO har styrende dokumenter som beskriver oppfølgingsaktiviteter i selskapet. Av intervjuene fremkom det at: - organisasjonen har manglende kjennskap til selskapets styrende dokumenter knyttet til egen oppfølging av styringssystemet. - få av de intervjuede kunne vise til hvordan prosedyrer, arbeidsprosesser og definisjoner knyttet til selskapets oppfølging er beskrevet i styringssystemet. - organisasjonen ikke har en felles forståelse av hva selskapets oppfølging omfatter. WINS HSE MS Audits et sentralt styrende dokument på konsernnivå og gjeldende for WINO. De fleste vi intervjuet fortalte at de ikke benyttet dette når oppfølgingsaktiviteter planlegges eller gjennomføres. I selskapets interne krav (konsern- og WINO nivå) til endringsstyring skal det i forbindelse med foreslåtte midlertidige og permanente endringer i styringssystemet og dets prosesser og prosedyrer gjøres en vurdering av om foreslåtte endringer er av en slik karakter at de skal underlegges en formell endringsstyringsprosess (jf. Management of Change Procedure og Wintershall Management System Description). I intervjuer fremkom det at dette ikke var blitt vurdert i forbindelse med det pågående prosjektet for endring og omlegging av styringssystemet. Basert på intervjuer og møter fremkommer det at WINO selv ser behov for bedre dokumenterte prosesser, inkludert eierskap til, og etterlevelse av disse. Krav: Styringsforskriften 21 om oppfølging Aktivitetsforskriften 24 om prosedyrer

4 Samlet vurdering av verifikasjoner Avvik: Mangler ved WINOs vurdering av gjennomførte audit- og verifikasjonsplaner Begrunnelse: Det fremkom i intervjuer at selskapet ikke hadde foretatt en samlet vurdering av resultatene fra gjennomførte verifikasjoner. Selskapet har ikke etablert prosesser for samlet vurdering av effekten av gjennomførte verifikasjoner Krav: Rammeforskriften 19 om verifikasjoner Styringsforskriften 23 om kontinuerlig forbedring 5.2 Forbedringspunkter Samlet vurdering av oppfølgingsprosesser Forbedringspunkt: Mangler ved WINOs vurdering av selskapets prosesser for oppfølging Begrunnelse: Det fremkom i intervjuer at selskapet ikke hadde foretatt en samlet vurdering av selskapets oppfølgingsprosesser Selskapet har ikke etablert prosesser for samlet vurdering av oppfølgingsprosesser Krav: Styringsforskriften 21 om oppfølging Styringsforskriften 23 om kontinuerlig forbedring 6 Andre kommentarer I selskapets plan for verifikasjoner (Audit and Verification plan) i 2012 har selskapet definert en verifikasjon av selskapets styringssystem, Verification Status Management System Wintershall Norge. I intervjuer ble det bekreftet at denne aktiviteten var igangsatt i 2012, og aktiviteten har status "ongoing" i planen for I selskapets verifikasjonsplan for 2013 framkommer gjennomganger knyttet til styringssystemet ulike steder, blant annet i Brage verifikasjonsplan og i Wintershall Norge sin plan under avdelingene Production & Developement og HSE-Q, men disse aktivitetene hadde ingen dokumentert knytning til selskapets definerte verifikasjon av styringssystemet i planen.

5 5 7 Deltagere fra Petroleumstilsynet Gunnar Dybvig (oppgaveleder) Rolf H. Hinderaker Roger Leif Leonhardsen (kun åpningsmøtet) Jorunn E. Tharaldsen Hilde-Karin Østnes HMS-styring Konstruksjonssikkerhet Konstruksjonssikkerhet Arbeidsmiljø Boring & Brønn 8 Dokumenter Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av aktiviteten: Organisasjonskart Wintershall Norge Prosessbeskrivelser o Perform Audit and Verification o Prepare Annual Audit Program o Prepare Annual HSEQ Program o Safe Operations and Continuous Improvement o Management Review o Identify and Assess Enterprise Risk Wintershall Norge Compliance, Audit & Verification Plan 2013 Audit and Verification plan 2012 Brage Compliance, Audit & Verification Plan Management of Change Procedure HSE Notification, Reporting & KPI Monitoring Enterprise Risk Management in Wintershall Norge WINS HSE MS Audits CORPORATE HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (HSE MS) Wintershall presentasjon (åpningsmøte) Jobbeskrivelser: o Operational HSE Specialist o Operational HSE Manager o Operational HSE Advisor o HR Manager Talent Management o Head of P&D o Head of HSEQ o Head of Human Resources o Head of Drilling Well Audit/Verification report: AoC and External environment verification Transocean Arctic Management Visit Transocean Arctic, Referat fra Management Review, Verification/Evaluation Report: Status Implementation of Management System Wintershall Norge Presentasjon: Manage audit and verification

6 Wintershall Management System Description Mini Investigation on Borgland Dolphin Residual Risk Picture Mjøsa Project May 2013 Presentasjon: Omnisafe 6

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Det norske oljeselskap ASA - Selskapets egen oppfølging av sammenslåing med Marathon Oil Norge AS Aktivitetsnummer 012000010 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jorunn Elise Tharaldsen

Begrenset Fortrolig. Jorunn Elise Tharaldsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport NSOAF Statoil Transocean Organisatoriske og menneskelige faktorer i håndtering av brønnkontroll Aktivitetsnummer 001000126-402003002 Gradering Offentlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Irene B. Dahle, Sigvart Zachariassen og Ole Jørgen Melleby 16.01.2015

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Irene B. Dahle, Sigvart Zachariassen og Ole Jørgen Melleby 16.01.2015 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Vedlegg - Rapport etter tilsyn med Det norske - Ivar Aasen - Prosjektstyring Aktivitetsnummer 012001010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen 04.07.

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen 04.07. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Vedlegg 1- Rapport etter tilsyn med risikoutsatte grupper 027153020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

T1-StatoilHydro Tone Guldbrandsen/Rolf H. Hinderaker

T1-StatoilHydro Tone Guldbrandsen/Rolf H. Hinderaker Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av gjennomføring av implementeringsprosjektet i StatoilHydro UPN og offshorelederes arbeidsforhold med verifikasjoner på Sleipner og

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal Aktivitetsnummer 001036008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med styring av HMS ved innleie av arbeidskraft ved oppkobling av Ekofisk 2/4 L Aktivitetsnummer 009018094 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av storulykkesrisiko og håndtering av barrierer i Transocean Aktivitetsnummer 402000008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med G4S Nyhamna på arbeidsmiljø og beredskap Aktivitetsnummer 005921010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigurd Førsund, Sigmund Andreassen 19.9.2014

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigurd Førsund, Sigmund Andreassen 19.9.2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner på Kårstø Aktivitetsnummer 003912020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Talisman - driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda. Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland

Rapport etter tilsyn med Talisman - driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda. Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Talisman - driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda Aktivitetsnummer 0013019011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - driftstilsyn elektro på Jotun B 007027011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Styring av risiko i endringsprosesser fra «etter snar» til «føre var»

Styring av risiko i endringsprosesser fra «etter snar» til «føre var» Styring av risiko i endringsprosesser fra «etter snar» til «føre var» Petroleumstilsynets erfaringer fra revisjoner og granskinger ESRA 12.mars 2013 Jorunn Elise Tharaldsen Sjefingeniør/PhD Arbeidsmiljø/Organisatorisk

Detaljer

Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37. Involverte lag Aktørlag som skal ha rapporten ConocoPhillips

Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37. Involverte lag Aktørlag som skal ha rapporten ConocoPhillips Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med BEMANNEDE UNDERVANNSOPERASJONER Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Svein Harald Glette

Begrenset Fortrolig. Svein Harald Glette Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer samt vedlikeholdsstyring på Mærsk Reacher Aktivitetsnummer 400008002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Granskingsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet. Gransking av hendelse med personskade på Songa Dee 29.9.

Granskingsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet. Gransking av hendelse med personskade på Songa Dee 29.9. Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Gransking av hendelse med personskade på Songa Dee 29.9.2006 Aktivitetsnummer 59E27 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet Sammendrag o Begrenset o Fortrolig

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Bjørn Løfsgaard, Annevig Ebbe, Kari Louise Roland 9.- 10. desember 2013

Bjørn Løfsgaard, Annevig Ebbe, Kari Louise Roland 9.- 10. desember 2013 Field Cod Rapport Rapporttittel Tilsyn med helsemessige og hygieniske forhold på boreinnretningen Maersk Intrepid. Aktivitetsnummer 2013/ 9883 Gradering Offentlig Involverte Hovedgruppe Deltakere i revisjonslaget

Detaljer

Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen?

Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen? Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen? Lars Myrholt Reslink Integration Center HSE Manager Sigbjørn Lundal KVHO Schlumberger Hvem er Schlumberger Schlumberger er den ledende leverandøren av oljeservice,

Detaljer

Granskingsrapport. Granskning av hendelse med personskade på Deepsea Bergen 28.02.2009

Granskingsrapport. Granskning av hendelse med personskade på Deepsea Bergen 28.02.2009 Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Granskning av hendelse med personskade på Deepsea Bergen 28.02.2009 Aktivitetsnummer 405002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 1 FORORD Denne publikasjonen er faktadelen av vår årsberetning for. Den bør ses i sammenheng med publikasjonen Sikkerhet status og signaler -2014, som oppsummerer hva vi har vært særlig opptatt av i året

Detaljer

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69.

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

1.1 Valg av potensielt risikoutsatte grupper Innretning/anlegg Operatør Gruppe Entreprenør Gruppe

1.1 Valg av potensielt risikoutsatte grupper Innretning/anlegg Operatør Gruppe Entreprenør Gruppe Tilsynsrapport 1 Oppsummering av resultater fra den tverrgående tilsynsaktiviteten Selskapene har i denne tilsynsaktiviteten bidratt positivt til å innhente, sammenstille og analysere data for å gi et

Detaljer

Prosjektrapport om læring og oppfølging av hendelser

Prosjektrapport om læring og oppfølging av hendelser Prosjektrapport om læring og oppfølging av hendelser Semsudin Leto, tilsynskoordinator Ptil 08.11.2010 1 Vi skal snakke om Bakgrunn og hensikt Fremgangsmåte og begrensninger Resultater (utdrag) - Oppsummering

Detaljer