Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013"

Transkript

1 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med styring av HMS ved innleie av arbeidskraft ved oppkobling av Ekofisk 2/4 L Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe Oppgaveleder T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Dato Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle Innledning Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn med styring av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) ved innleie av arbeidskraft ved oppkoblingen av Ekofisk 2/4 L (EKOL). Oppmerksomheten var spesielt rettet mot innleie i kjeden ConocoPhillips (COPNO), Rosenberg WorleyParsons (Rosenberg), Kaefer Technology AS (Kaefer) og NORSE Technology as (NORSE). Også direkte innleid arbeidskraft til Rosenberg, Kaefer og NORSE var inkludert i tilsynet. Tilsynet ble gjennomført med møter på land 11., 17. og 24.4, 28.8 og revisjon på EKOL i perioden I møtene på land deltok også Arbeidstilsynet. Tema i tilsynet var: - kvalifisering og oppfølging av leverandører - rammebetingelser for god HMS-styring - risikoelementer/eksponering og håndtering av risikoelementer - organisering og samordning av HMS-arbeid og vernearbeid mellom aktørene - arenaer og prosesser for medvirkning i det systematiske HMS-arbeidet - vernetjenestens rolle, kompetanse, oppgaver, tidsbruk etc i planlegging og gjennomføring av oppkobling 2 Bakgrunn Ptil har i flere år hatt spesiell oppmerksomhet rettet mot risikoutsatte grupper og følger også i 2013 opp næringens tiltak for disse. Bakgrunn for tilsynet er at arbeidet med oppkoblingen av boligmodulen innebærer flere samtidige aktiviteter med flere aktører til stede, inkludert arbeidstakere fra entreprenører, underleverandører og innleid arbeidskraft under disse. Dette er grupper som kan være særlig risikoutsatt.

2 2 3 Mål Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere hvordan COPNO sammen med entreprenør og underleverandører følger opp risikoutsatte grupper i planleggingen og gjennomføringen av oppkoplingen av EKOL. 4 Resultat I møtene på land ble bedriftenes styringssystem og kvalifiseringsrutiner presentert, samt roller og ansvar i planleggingen av arbeidet som skulle utføres om bord. Da offshoredelen av tilsynet ble gjennomført hadde arbeidet med oppkoblingen ute på feltet foregått i ca seks uker. Vi har fått et gjennomgående godt inntrykk av styring av sikkerhet og arbeidsmiljø for arbeidstakerne i prosjektet. Oppdragene bygger i stor grad på rammekontrakter mellom aktører som har jobbet sammen over lengre tid. Oppdragene er basert på timepris og arbeidstakerne gav inntrykk av å ha fokus på å jobbe sikkert like mye som på framdrift. Rolle- og ansvarsfordelingen mellom de ulike aktørene framstod som klar, både gjennom planleggingsfasen og i gjennomføring på innretningen. Mellomlederne på de ulike nivå i oppkoplingsprosjektet på EKOL hadde dialog på tvers av selskapene og hadde tid til å være i felt. Mange av arbeidstakerne på EKOL hadde gjennomgått to-dagers kurs i forkant av utreise, med vekt på arbeidsmiljøfaktorer, personlig sikkerhet, holdninger og adferd. Gjennom ulike verktøy som brukes i arbeidslagene for eksempel tool boxmøter, gjennomgang av arbeidstillatelser (AT) ved nye jobber, før-jobb-samtaler (FJS), sikker-jobbanalyse (SJA) og personlig sikkerhetsinvolvering (PSI) fikk arbeidstakerne tett oppfølging i arbeidet og innføring i risikoelementene i arbeidet og omgivelsene. Gjennom prosjektet har det vært arbeidstakermedvirkning både for det ferdige produktet og for de arbeidstakergruppene som arbeider med oppkoblingen av EKOL. Alle arbeidstakergruppene vi intervjuet hadde verneombud innen sin disiplin. Vi identifiserte to forbedringspunkter: Forbedringspunkter: Kartlegging, opplæring og tilrettelegging på ergonomiområdet kan forbedres (pkt 5.2.1) Verneombudenes involvering i det forebyggende HMS-arbeid kan forbedres (pkt 5.2.2) 5 Observasjoner Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier: Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket. Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket.

3 3 5.1 Forbedringspunkter Kartlegging, opplæring og tilrettelegging på ergonomiområdet Forbedringspunkt: Kartlegging, opplæring og tilrettelegging på ergonomiområdet kan forbedres. Begrunnelse: Til tross for at arbeidstakerne og innleid arbeidskraft i de aktuelle selskapene (Rosenberg, NORSE og Kaefer) har arbeid med risiko for belastningsskader, var det lite systematikk i arbeidet for å redusere denne risikoen. 1. Det kom fram i intervjuene at ingen av arbeidstakerne kjente til ergonomikartlegginger i egen bedrift eller i forbindelse med prosjektet. 2. Det kom fram i intervju at arbeidstakerne i begrenset grad har fått opplæring i ergonomi. 3. Det var i stor grad overlatt til den enkelte arbeidstaker eller til arbeidslaget å bestemme behovet for rullering av oppgaver eller begrensning i arbeidstid på enkelte jobber. 4. Lageret for stillasmateriell er plassert slik at det medfører vanskelig tilkomst og uheldige løft for stillasarbeiderne. Krav: Styringsforskriften 18 om analyse av arbeidsmiljøet Aktivitetsforskriften 22 om opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven Verneombudenes involvering i det forebyggende HMS-arbeidet Forbedringspunkt: Verneombudenes involvering i det forebyggende HMS-arbeid kan forbedres. Begrunnelse: 1. De verneombudene vi snakket med deltok i vernerunder og verneombudsmøter og behandlet for det meste enkeltsaker, enten etter henvendelse fra kollegene eller på eget initiativ. De deltok ikke i forebyggende HMS-arbeid. Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 6 Andre kommentarer Ergonomi Mangelfull kartlegging av, tilrettelegging for og opplæring i ergonomi for de aktuelle arbeidstakergruppene (stillas, elektromontører, sveisere) er ikke spesielt for dette prosjektet. Flere tilsyn viser det samme, dette indikerer at det er en bransjeutfordring. Spesielt stillasarbeiderne skal som regel sørge for å legge til rette for at andre skal få gode ergonomiske arbeidsforhold, gjennom å sørge for god tilkomst, mens ergonomiske forhold for stillasarbeiderne er lite vektlagt.

4 4 Lokale verneombud Det er heller ikke uvanlig at lokale entreprenørverneombud i prosjekt, modifikasjoner eller i vanlig vedlikeholdsarbeid, ikke har en rolle i eller kjennskap til det forebyggende HMSarbeidet. Dette gjelder på den aktuelle arbeidsplassen/innretningen og ofte også i deres tilknytning til arbeidsgivers eget verneapparat. Dermed utnyttes ikke deres kompetanse, og de går glipp av muligheten til å få en helhetlig tilnærming til sitt verv som verneombud. 7 Deltakere fra Petroleumstilsynet Jorun Bjørvik, prosessintegritet Irene B. Dahle, arbeidsmiljø Tone Guldbrandsen, arbeidsmiljø I tillegg deltok Christin Nylund Bergan og Thor Pundsnes fra Arbeidstilsynet i møtene på land. 8 Dokumenter Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av aktiviteten: Presentasjoner på møter Rosenberg: EKOL Hook-up: offshore direct manning resource availability Rosenberg Worley Parsons HMS handlingsplan risikoutsatte grupper Rosenberg Worley Parsons HMS handlingsplan Oversikt over verneområder og verneombud EKOL Hook Up & Commissioning Assistance Hovedelement arbeidsomfang EKOL Hook Up lysark som viser de ulike områdene Weight shedding Risikovurdering - EKOL Hook Up & Commissioning Assistance Protokoll tillitsvalgte HRA648-R-02, Rammeavtale vedlegg D COPNO: Health, Safety and Environment Program/Plan EKOL- PP-F HSE Programme EKOL-RV-G Den organiserte vernetjenesten offshore i CONOCOPhillips i 2013 Kaefer Energy: Skjema for risikovurdering Arbeidsoperasjoner og maskiner/utstyr Rammeavtale innleie av personell K 400-Z-AG-00008, Plan, status oppgaver Skjema for risikovurdering, isolasjon Skjema for risikovurdering, arkitekt, Skjema for risikovurdering, overflate, Skjema for risikovurdering, stillas,

5 5 Mottatt under revisjonen på EKOL: Kaefer: Støyeksponering: måling september 2013, bakgrunnsinformasjon, måleutstyr og hensikt med besøket, udatert, signert Bård Wågø, yrkeshygieniker COPNO: Arbeidstillatelse nr , inkl jobbkort nr 1188-JC-K-0032 og sjekkliste for stillasbygging NORSE Technology: Audit report no 4069, gjennomført av Rosenberg QA Manual Dokumentnr QA 0601, Sjekkliste ved innleie til NORSE Technology MTM 2011 NORSE Technology Hovedrapport Mal for rammeavtale mellom NORSE Technology og firma (leverandør), Vedlegg sjekkliste ved innleie Vedlegg Vikarbyrådirektivet Prosjektavtale EKOL Utkast Vedlegg A Oversikt over intervjuet personell.

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med G4S Nyhamna på arbeidsmiljø og beredskap Aktivitetsnummer 005921010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Det norske oljeselskap ASA - Selskapets egen oppfølging av sammenslåing med Marathon Oil Norge AS Aktivitetsnummer 012000010 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

T1-StatoilHydro Tone Guldbrandsen/Rolf H. Hinderaker

T1-StatoilHydro Tone Guldbrandsen/Rolf H. Hinderaker Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av gjennomføring av implementeringsprosjektet i StatoilHydro UPN og offshorelederes arbeidsforhold med verifikasjoner på Sleipner og

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Irene B. Dahle, Sigvart Zachariassen og Ole Jørgen Melleby 16.01.2015

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Irene B. Dahle, Sigvart Zachariassen og Ole Jørgen Melleby 16.01.2015 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Vedlegg - Rapport etter tilsyn med Det norske - Ivar Aasen - Prosjektstyring Aktivitetsnummer 012001010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Sikkerhetsforum 9. april 2015 Petroleumstilsynet 1 Bakgrunn Petroleumstilsynet ser på arbeidstakermedvirkning som en viktig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av storulykkesrisiko og håndtering av barrierer i Transocean Aktivitetsnummer 402000008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal Aktivitetsnummer 001036008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - driftstilsyn elektro på Jotun B 007027011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Mona Bråten og Rolf K. Andersen. Tittel, undertittel i Frutiget BT. Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press

Mona Bråten og Rolf K. Andersen. Tittel, undertittel i Frutiget BT. Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Mona Bråten og Rolf K. Andersen Tittel, undertittel i Frutiget BT Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Mona Bråten og Rolf K. Andersen Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Fafo-rapport

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingun Elisabeth Rosenberg tlf 950 67 309.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Talisman - driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda. Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland

Rapport etter tilsyn med Talisman - driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda. Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Talisman - driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda Aktivitetsnummer 0013019011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37. Involverte lag Aktørlag som skal ha rapporten ConocoPhillips

Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37. Involverte lag Aktørlag som skal ha rapporten ConocoPhillips Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med BEMANNEDE UNDERVANNSOPERASJONER Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte.

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte. Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte. Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer