Budsjett-innst. S. nr. 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett-innst. S. nr. 10"

Transkript

1 Budsjett-innst. S. nr. 10 ( ) Budsjettinnstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen St.prp. nr. 1 ( ) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet, konstitusjonelle institusjoner (rammeområde 14) Til Stortinget 1. INNLEDNING Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Berit Brørby, Svein Roald Hansen og Tone Merete Sønsterud, fra Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen og lederen Lodve Solholm, fra Høyre, Per-Kristian Foss, fra Sosialistisk Venstreparti, Inge Ryan, fra Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten, og fra Senterpartiet, Magnhild Meltveit Kleppa, viser til at St.meld. nr. 1 ( ) Nasjonalbudsjettet for 2006 og St.prp. nr. 1 ( ) Statsbudsjettet medregnet folketrygden ble lagt frem av regjeringen Bondevik II 14. oktober 2005, samt til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ) Om endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006, lagt frem av regjeringen Stoltenberg 10. november K o m i t e e n fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2006 under den ramme og de kapitler som er fordelt til komiteen i Stortingets møte 2. november 2005, jf. Innst. S. nr. 3 ( ). Stortinget har i møte 24. november 2005 vedtatt netto rammer på de ulike rammeområder. De fremsatte bevilgningsforslag i denne innstillingen bygger på disse vedtakene om rammenes størrelse, jf. Stortingets forretningsorden 19. Det vises i denne sammenheng til de ulike kapitler i denne innstillingen som tar for seg det aktuelle rammeområdet. 1.1 Bevilgningsforslag for budsjettkapitler og poster i rammeområde 14 Tabellen nedenfor viser en oversikt over bevilgningsforslag på de ulike kapitler og poster innenfor rammeområde 14 i henholdsvis St.prp. nr. 1 ( ) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ): Kap. Post Formål: St. prp. nr. 1 St.prp. nr. 1 med Tl. nr. 1 Utgifter i hele kroner Det kongelige hus 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen Apanasje Det Kgl. Hoff H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen Apanasje H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv

2 2 Budsjett-innst. S. nr Kap. Post Formål: St. prp. nr. 1 St.prp. nr. 1 med Tl. nr. 1 Stortinget og underliggende institusjoner 41 Stortinget (jf. kap. 3041) Driftsutgifter, kan nyttes under post Kjøp av leiligheter, kan overføres Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Tilskudd til partigruppene Stortingets ombudsmann for forvaltningen (jf. kap. 3043)... 1 Driftsutgifter Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste... 1 Driftsutgifter Riksrevisjonen (jf. kap. 3051) Driftsutgifter Sum utgifter rammeområde Inntekter i hele kroner Inntekter under departementene 3041 Stortinget (jf. kap. 41) Salgsinntekter Leieinntekter Salg av leiligheter Riksrevisjonen (jf. kap. 51) Refusjon innland Refusjon utland Sum inntekter rammeområde Netto rammeområde Differansen mellom forslaget fremmet i St.prp. nr. 1 ( ) og forslaget i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ) skyldes ulike forslag om endringer i budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen. I St.prp. nr. 1 ( ) ble det foreslått innført en nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift. Utgiftsrammene ble derfor justert for forventet utbetaling av merverdiavgift i Summen av nedjusteringene ble foreslått bevilget på en sentral bevilgning for betalt merverdiavgift. Omleggingen skulle være budsjettnøytral. I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ) ble det foreslått at ordningen med nettobudsjettering av merverdiavgift ikke innføres. På den bakgrunn ble det foreslått å tilbakeføre nedjusteringen på de berørte drifts- og investeringsbevilgningene. 1.2 Generelt om rammeområde 14, (jf. Regjeringens forslag) Budsjettinnstillingen omfatter bevilgninger til Det kongelige hus, til Stortinget og til de institusjoner som er underlagt Stortinget; Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Riksrevisjonen og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. Forsvarets ombudsmannsnemnd er ikke omhandlet i denne innstillingen. Budsjettet for rammeområde 14, summen av Regjeringens forslag til inntekter og utgifter er kr Oppsummering av fraksjonenes primærstandpunkter under rammeområde 14 Nedenfor følger en oversikt over fraksjonenes primære budsjettforslag under rammeområde 14 slik de lå til grunn fra de respektive partienes forslag til rammesum i finanskomiteens innstilling, jf. Budsjett-innst. S. I ( ). Kap. Post Formål: St.prp. nr. 1 med Tl. nr. 1 A, SV, Sp H, KrF FrP 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen Utgifter (i hele tusen kroner)

3 Budsjett-innst. S. nr Kap. Post Formål: St.prp. nr. 1 med Tl. nr. 1 A, SV, Sp H, KrF FrP 1 Apanasje Det Kgl. Hoff H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen 1 Apanasje H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. 41 Stortinget (jf. kap. 3041) Driftsutgifter Kjøp av leiligheter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 70 Tilskudd til partigruppene Stortingets ombudsmann for forvaltningen (jf. kap. 3043) 1 Driftsutgifter Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste Driftsutgifter Riksrevisjonen (jf. kap ) 1 Driftsutgifter Sum utgifter Inntekter (i hele tusen kroner) 3041 Stortinget (jf. kap. 41) Salgsinntekter Leieinntekter Salg av leiligheter Riksrevisjonen (jf. kap. 51) Refusjon innland Refusjon utland Sum inntekter Sum netto ( ) ( ) ( ) (-1 066) (-1 066) (-60) (-60) (-8 854) (-8 854) ( ) ( )

4 4 Budsjett-innst. S. nr Rammevedtak rammeområde 14 Ved Stortingets vedtak 24. november 2005 er netto utgiftsramme for rammeområde 14 fastsatt til kr , jf. Budsjett-innst. S. I ( ). 2. KAP. 1 H.M. KONGEN OG H.M. DRONNINGEN 2.1 Sammendrag Post 1 Apanasje Bevilgningen anvendes til personlige utgifter for H.M. Kongen og H.M. Dronningen, herunder utgifter i forbindelse med diverse offisielle oppgaver, og til drift og vedlikehold av egne eiendommer. Post 50 Det Kongelige Hoff Bevilgningen anvendes til kongehusets utgifter til offisielle oppgaver, samt drift av organisasjon og infrastruktur for å løse disse oppgavene. Bevilgningen skal også dekke utgifter til løpende indre vedlikehold og utvikling av de kongelige eiendommene Slottet, Bygdø kongsgård (hovedhuset m/ sidebygning og omliggende park) og Oscarshall. I bevilgningen ligger midler til oppstart av interiørprosjektet på Bygdø kongsgård, som Det Kongelige Hoff har ansvaret for. Kostnadene fordeles over to år. Prosjektet omfatter alt løst inventar og utstyr som kreves for at Bygdø kongsgård er driftsklart som sommerbolig for kongeparet i Komiteens merknader K o m i t e e n har ingen merknader og slutter seg til budsjettforslaget. 3. KAP. 2 H.K.H. KRONPRINSEN OG H.K.H. KRONPRINSESSEN 3.1 Sammendrag Post 1 Apanasje Bevilgningen skal dekke kronprinsparets personlige utgifter samt midler til løpende drift og vedlikehold av de private eiendommer. Post 50 H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. Bevilgningen skal dekke utgifter til kronprinsparets stab på Slottet og betjening på Skaugum, samt utgifter forbundet med kronprinsparets offisielle oppgaver. 3.2 Komiteens merknader K o m i t e e n har ingen merknader og slutter seg til budsjettforslaget. 4. KAP. 41/3041 STORTINGET 4.1 Sammendrag Stortingets administrasjon har som hovedoppgave å bistå Stortinget i dets konstitusjonelle og administrative gjøremål, slik disse er nedfelt i Grunnloven, lov, stortingsvedtak og gjennom konstitusjonell praksis, og ellers på best mulig måte å legge forholdene til rette for stortingsrepresentantenes utøvelse av sine oppgaver. Budsjettet omfatter den parlamentariske virksomheten i vid forstand, medregnet Stortingets deltakelse i internasjonale parlamentarikerforsamlinger, øvrige reiser og stortingsrepresentantenes godtgjørelser. Budsjettet omfatter også den administrative drift av Stortinget. Det er en nedgang i budsjettforslaget for 2006 i forhold til 2005, mest som følge av at den omfattende byggeaktiviteten avsluttes i Kap. 41 blir ikke tilført midler fra den sentrale lønnsreserven i staten, og det må følgelig legges inn en viss lønnsreserve i budsjettet. Post 1 Driftsutgifter omfatter lønn og godtgjørelser for stortingsrepresentanter og ansatte, og utgifter til Stortingets kjøp av varer og tjenester. Posten omfatter også utgifter til reiser, og deltakelse i faste internasjonale parlamentarikerforsamlinger. Utgifter til trykking av Stortingets publikasjoner, drift av Stortingets bibliotek og arkiv, samt vedlikehold og drift av bygninger og Stortingets leiligheter inngår i denne posten. Det er fremmet forslag om lønnsmidler til fire nye stillinger i Økningen skyldes blant annet økte kostnader til trygder og pensjoner, arbeidsgiverandel til gruppene, nye stillinger og fjorårets lønnsoppgjør. På post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold budsjetteres kjøp av teknisk utstyr, fornyelse og videreutbygging av Stortingets edb-anlegg, kjøp av kunst, ombyggingsarbeider og større vedlikeholdsarbeider mv. i stortingsbygningene. De omfattende byggearbeidene vil bli avsluttet i løpet av Post 32 Kjøp av leiligheter omfatter Stortingets utgifter til kjøp av leiligheter for representanter. Post 70 Tilskudd til partigruppene omfatter Stortingets tilskudd til partienes gruppesekretariater. Tilskuddet til hver stortingsgruppe avhenger av partiets representasjon på Stortinget. Det gis et fast, felles grunntilskudd til hver partigruppe, samt et tillegg per stortingsrepresentant. Under kap Stortinget budsjetteres blant annet salgsinntekter og leieinntekter. 4.2 Komiteens merknader K o m i t e e n har ingen merknader og slutter seg til budsjettforslaget. 5. KAP. 43/3043 STORTINGETS OMBUDS- MANN FOR FORVALTNINGEN 5.1 Sammendrag Bestemmelser om Stortingets ombudsmann er gitt i lov 22. juni 1962 med senere endringer, senest ved lov 16. januar 2004 nr. 3, og i Stortingets instruks for Ombudsmannen av 19. februar 1980, sist endret 2. desember 2003.

5 Budsjett-innst. S. nr Sivilombudsmannen skal, som Stortingets tillitsmann, både bidra til at menneskerettighetene respekteres og føre kontroll med at det i den offentlige forvaltning ikke blir begått urett mot den enkelte borger. Disse oppgavene ivaretas først og fremst gjennom undersøkelser og behandling av klager fra enkeltpersoner. Ombudsmannen tar imidlertid også opp saker av eget tiltak, og han foretar inspeksjoner og besøk i forvaltningen, fengsler, psykiatriske sykehus og andre lukkede institusjoner. Ved siden av å informere og orientere om ombudsmannens virksomhet, tar besøkene og inspeksjonene sikte på å skaffe ombudsmannen og hans medarbeidere bedre kjennskap til forholdene i forvaltningen og ved institusjonene. For å styrke og effektivisere kontrollen med forvaltningens saksbehandling og rettsanvendelser er det ønskelig for ombudsmannen å stadig finne fram til forenklede metoder i sine undersøkelser omkring saksbehandlingsrutiner og praksis. Ombudsmannen ser det som nødvendig og ønskelig å kunne øke omfanget av utadrettede tiltak. 5.2 Komiteens merknader K o m i t e e n viser til St.prp. nr. 1 ( ) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ). K o m i t e e n vil framheve rolla ombodsmannen har med å føre kontroll med den offentlege forvaltninga, slik at denne ikkje gjer urett mot den einskilde innbyggjar. Det er viktig at ombodsmannen kan vidareutvikle denne rolla, og gjere den meir effektiv og sikre rettsvernet for det einskilde menneske. K o m i t e e n har elles ikkje merknader til framlegget. 6. KAP. 44 STORTINGETS KONTROLLUT- VALG FOR ETTERRETNINGS-, OVER- VÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE 6.1 Sammendrag Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) er et permanent utvalg, opprettet i Utvalget har syv medlemmer som alle er valgt for fem år. Kontrollutvalgets oppgaver er å føre regelmessig tilsyn med den virksomhet som tjenestene utfører, undersøke alle klager og på eget initiativ ta opp saker og forhold som utvalget ut fra formålet finner det riktig å behandle. Hovedformålet er å ivareta den enkeltes rettssikkerhet. Det avgis årlig melding til Stortinget om utvalgets virksomhet, og ellers gis innberetning ved behov. Post 1 dekker lønn til utvalgets administrasjon, godtgjørelse for utvalgets medlemmer, og honorar til sakkyndige og andre bistandspersoner. Da det stadig dukker opp behov for nye oppgaver, er det for 2006 lagt inn midler til en ny stilling som juridisk fagperson. Posten dekker videre kontorutgifter, reiseutgifter for utvalgets medlemmer og sekretariat, lokalleie mv. Enkelte fellestjenester, som regnskapsføring mv., blir utført av Stortingets administrasjon. 6.2 Komiteens merknader K o m i t e e n har ingen merknader og slutter seg til budsjettforslaget. 7. KAP. 51/3051 RIKSREVISJONEN 7.1 Sammendrag Riksrevisjonen ledes av et kollegium som består av fem riksrevisorer valgt av Stortinget for en periode på fire år. Riksrevisjonens formål, oppgaver og rammevilkår følger av lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 nr. 21 og instruks om Riksrevisjonens virksomhet av 11. mars Riksrevisjonen skal gjennom revisjon, kontroll og veiledning bidra til at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt og at statens midler og verdier blir brukt og forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte, og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Riksrevisjonens oppgaver følger av riksrevisjonsloven 9 og er: å revidere statsregnskapet og alle regnskaper avlagt av statlige virksomheter og andre myndigheter som er regnskapspliktige til staten, herunder forvaltningsbedrifter, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, statlige fond og andre organer eller virksomheter der dette er fastsatt i særlig lov (regnskapsrevisjon) å gjennomføre systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon) å kontrollere forvaltningen av statens interesser i selskaper m.m. (selskapskontroll) gjennom revisjonen å bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil å veilede forvaltningen for å forebygge framtidige feil og mangler. Riksrevisjonen kan også etter avtale påta seg revisjons-, kontroll- eller bistandsoppdrag internasjonalt. Stortinget kan pålegge Riksrevisjonen å sette i gang særlige undersøkelser. Oppgavene er nærmere utdypet i instruksen om Riksrevisjonens virksomhet. Riksrevisjonens hovedmål er å gjennomføre en målrettet og forsvarlig revisjon og være et effektivt kontrollorgan for Stortinget. Det viktigste fundamentet er godt kvalifiserte medarbeidere, faglig oppdatert metodikk og hensiktsmessige IKT-verktøy. Budsjettet tar utgangspunkt i full bemanning. På enkelte områder vil det være nødvendig å engasjere ekstern spisskompetanse, blant annet i forbindelse med enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekter og IKT-utvikling. Post 1 Driftsutgifter omfatter lønnsutgifter og utgifter til Riksrevisjonens kjøp av varer og tjenester. Driftsutgiftene er på samme nivå som i 2005-budsjettet. Riksrevisjonen vil fortsatt satse på videreutvikling av IKT-basert revisjonsstøtteverktøy og informasjonssikkerhet. Riksrevisjonen vil motta refusjoner i forbindelse med inngått leieavtale med IDI-sekretariatet og oppdrag i utlandet. Riksrevisjonen vil også motta refusjon for lønnsutgifter i forbindelse med en tilsatt som har fått et doktorgradsstipendiat.

6 6 Budsjett-innst. S. nr Komiteens merknader K o m i t e e n vil, som tidligere, fastholde at Riksrevisjonen har en viktig funksjon ved å kontrollere at de midler Stortinget stiller til rådighet, brukes som forutsatt. Det er i nasjonens interesse at det arbeid Riksrevisjonen utfører holder et høyt faglig nivå, og at det også i 2006 tilføres midler som bidrar til å opprettholde dette. K o m i t e e n har ellers ingen merknader og slutter seg til budsjettforslaget. 8. KOMITEENS TILRÅDING K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonene og rår Stortinget til å gjøre følgende vedtak: Rammeområde 14 (Konstitusjonelle institusjoner) På statsbudsjettet for 2006 bevilges under: Kap. Post Formål: Kroner Kroner Utgifter 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen 1 Apanasje Det Kgl. Hoff H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen 1 Apanasje H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv Stortinget (jf. kap. 3041) 1 Driftsutgifter, kan nyttes under post Kjøp av leiligheter, kan overføres Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Tilskudd til partigruppene Stortingets ombudsmann for forvaltningen (jf. kap. 3043) 1 Driftsutgifter Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkingsog sikkerhetstjeneste 1 Driftsutgifter Riksrevisjonen (jf. kap. 3051) 1 Driftsutgifter Totale utgifter Inntekter 3041 Stortinget (jf. kap. 41) 1 Salgsinntekter Leieinntekter Salg av leiligheter

7 Budsjett-innst. S. nr Kap. Post Formål: Kroner Kroner 3051 Riksrevisjonen (jf. kap. 51) 1 Refusjon innland Refusjon utland Totale inntekter Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 25. november 2005 Lodve Solholm leder og ordf. for kap. 43 Carl I. Hagen ordf. for kap. 1, 2, 51 og 3051 Magnhild Meltveit Kleppa ordf. for kap. 41 og 3041 Berit Brørby ordf. for kap. 44

8 Lobo Media AS

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445 Inntektskapitler: 4510 4592 og 5445 5446 Prop. 1 S (2012 2013)

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 6

Budsjett-innst. S. nr. 6 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-11 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger

Detaljer

oáâëêéîáëàçåéåë=ñçêã ä=çö=çêö~åáë~ëàçå=

oáâëêéîáëàçåéåë=ñçêã ä=çö=çêö~åáë~ëàçå= oáâëêéîáëàçåéåëñçêã äçöçêö~åáë~ëàçå sáëàçåçöîéêçáéê Riksrevisjonens visjon er å bidra effektivt til Stortingets kontroll og å fremme god forvaltning. Riksrevisjonen skal framstå som kompetent, uavhengig

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 til stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt av Stortinget. Det skal føre tilsyn med drifta i sentralbanken

Detaljer

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014)

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) REPRESENTANTSKAPET i NorgES BANK RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

Innst. 5 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 5 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 5 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 S (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012 vedrørende rammeområde 20 Garanti-instituttet

Detaljer

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke 4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til regjeringens forslag. 4.1 Kulturdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. S. nr. 74 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2003-2004) unntatt kap. 1594, 2541, 2542, 2543, 4590, 4595 og 5705 Innstilling fra

Detaljer

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet trygdeavgift etter vanlige regler for henholdsvis arbeidstakere og næringsdrivende. Produktavgiften på omsetning av fisk vil bli erstattet med arbeidsgiveravgift. Norges Fiskarkvinnelag, Norges Kystfiskarlag,

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3:10 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008)

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innst. S. nr. 285 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1 2, 500 595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500 3595, 5312, 5445 5446,

Detaljer

Møte tirsdag den 1. juni kl. 18. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 33):

Møte tirsdag den 1. juni kl. 18. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 33): 1999 Em. 1. juni Forslag fra repr. Hoddevik, Høie og Ryssdal om endr. i kommuneloven 569 Møte tirsdag den 1. juni kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 33): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak Kvalitet Trygghet Respekt Veileder for styrearbeid i helseforetak Hamar, 20. oktober 2011 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1. Introduksjon... 5 1.1 Helseforetaksmodellen... 5 1.2 Samfunnsoppdraget...

Detaljer

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005)

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innst. O. nr. 88 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om lov om forsikringsformidling Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner) Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 4.2.4 Internkontroll... 19 1.1

Detaljer