Innst. 81 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens generelle merknader. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. 81 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens generelle merknader. 1."

Transkript

1 Innst. 81 S ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 42 S ( ), unntatt kap. 651, 653, 690, 3651, 3653 og 3690 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Arbeidsog inkluderingsdepartementet Til Stortinget 1. Sammendrag Arbeids- og inkluderingsdepartementet legg i proposisjonen fram forslag om endringar av løyvingane under enkelte kapittel under programområde 9 Arbeid og sosiale formål, programområde 29 Sosiale formål, folketrygda, programområde 33 Arbeidsliv, folketrygda, samt inntektene under folketrygda for Det fremjas forslag om å redusere løyvingane under utgiftskapitla under programområde 9 Arbeid og sosiale formål med 227,4 mill. kroner, å auke løyvingane under programområde 29 Sosiale formål, folketrygda med mill. kroner og å redusere løyvingane under programområde 33 Arbeidsliv med 450 Samla gjeras det framlegg om at løyvingane under utgiftskapitla blir auka med i overkant av 2 872,5 Departementet gjer framlegg om å auke løyvinga for inntekter under inntektskapitla med om lag 173,3 Følgjande områder i proposisjonen blir ikkje handsama av arbeids- og sosialkomiteen, men av kommunal- og regionalkomiteen: kap. 651, 653, 690, 3651, 3653 og 3690, og er difor ikkje omtalt i denne innstillinga. 2. Komiteens generelle merknader Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Tove Linnea Brandvik, Thor Erik Forsberg, Steinar Gullvåg, Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen, fra Fremskrittspartiet, lederen Robert Eriksson, Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen, fra Høyre, Sylvi Graham og Torbjørn Røe Isaksen, fra Sosialistisk Venstreparti, Karin Andersen, fra Senterpartiet, Geir Pollestad, og fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, viser til komiteens behandling av St.prp. nr. 1 ( ) og de respektive partiers merknader i Budsjettinnst. S. nr. 15 ( ), samt Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett for 2009, jf. Budsjett-innst. S. II ( ). Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har k o m i t e e n ingen merknader og slutter seg til de fremlagte forslagene i proposisjonen. K o m i t e e n viser for øvrig til de respektive partiers merknader i forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S ( ) med Tillegg 3 ( ) statsbudsjettet for 2010, kapitler under Arbeidsdepartementet, Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (rammeområde 7), jf. Innst. 15 S ( ). 2.1 Forslag under dei enkelte kapitla Kap. 604 Nav-reform og pensjonsreform Post 45 Større utstyrskaffingar og vedlikehald blir foreslått løyva med 1 067,3 mill. kroner som er lik løyvinga for På bakgrunn av eventuell risikoavsetjing for IKT Basis settes ikkje løyvinga ned nå, men midla vil bli vurdert overført til 2010.

2 2 Innst. 81 S Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten Post 1 Driftsutgifter blir foreslått redusert med 12,5 Post 21 Særskilde driftsutgifter blir foreslått redusert med 6,1 Post 70 Tilskot til helse- og rehabiliteringstenester for sjukemeldte, kan overførast, blir foreslått auka med 23,6 Kap. 634 Arbeidsmarknadstiltak Post 21 Evaluering, utviklingstiltak m.v., kan overførast, blir foreslått auka med 8 Post 76 Tiltak for arbeidssøkjarar, kan overførast, blir foreslått redusert med 163,5 Komiteens medlemmer fra Frems k r i t t s p a r t i e t har merket seg at det er iverksett om lag færre tiltaksplasser enn hva som opprinnelig var planlagt i Disse medlemmer viser til tall fra Arbeidsgiverforeningen for Vekst-bedriftene (ASVL) hvor det fremkommer at det er om lag yrkeshemmede som venter på tiltaksplass, og at økningen i antall yrkeshemmede som venter på tiltaksplass er på nesten mennesker i løpet av ett år. Disse medlemmer finner det derfor noe underlig at det er iverksatt færre tiltaksplasser enn planlagt for Spesielt når man vet at behovet er økende. Disse medlemmer mener dette er en bekreftelse på at Regjeringens politikk på dette område ikke har vært velfungerende. Kap Arbeidsmarknadstiltak Post 85 Innfordring av feilutbetaling, arbeidsmarknadstiltak blir foreslått auka med 1 Kap. 635 Venteløn Post 1 Venteløn, overslagsløyving blir foreslått redusert med 8 mill. kroner til 240 Kap Venteløn Post 85 Innfordra feilutbetaling av venteløn blir foreslått redusert med 2,4 Kap. 643 Statens arbeidsmiljøinstitutt Post 50 Statstilskot blir foreslått auka med 1,5 Komiteens medlemmer fra Frems k r i t t s p a r t i e t har merket seg at Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med 1,5 mill. kroner til Statens arbeidsmiljøinstitutt, og at dette begrunnes med noe uventede kostnader. Disse medlemmer mener det er redegjort svært dårlig for behovet for den foreslåtte bevilgningen, og vil på den bakgrunn redusere kap. 643 post 50 med 1,2 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag. Kap. 646 Pionerdykkarar i Nordsjøen Post 70 Tilskot til Pionerdykkarane i Nordsjøen, overslagsløyving blir foreslått auka med 37 Post 72 Tilskot, kan overførast, blir foreslått auka med kroner. Kap. 660 Krigspensjon Post 70 Tilskot, militære, overslagsløyving blir foreslått auka med 5 Post 71 Tilskot, sivile, overslagsløyving blir foreslått redusert med 22,6 Kap. 664 Pensjonstrygda for sjømenn Post 70 Tilskot blir foreslått redusert med 303 Kap. 666 Avtalefesta pensjon (AFP) Post 70 Tilskot blir foreslått auka med 4,6 mill. kroner. Kap. 667 Supplerande stønad Post 70 Tilskot, overslagsløyving blir foreslått auka med 30 Kap Dagpengar Post 70 Dagpengar, overslagsløyving blir foreslått redusert med 800 Kap Refusjon av dagpengar Post 1 Refusjon dagpengar, statsgaranti ved konkurs blir foreslått auka med 7 Post 3 Refusjon av dagpengar frå EØS-land blir foreslått redusert med 1,7 Kap Statsgaranti for lønskrav ved konkurs mv. Post 70 Statsgaranti for lønskrav ved konkurs mv., overslagsløyving blir foreslått auka med 350 Kap Statsgaranti for lønskrav ved konkurs Post 2 Dividende blir foreslått redusert med 60

3 Innst. 81 S Kap Stønad til einsleg mor eller far Post 72 Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving blir foreslått redusert med 25 Post 73 Utdanningsstønad blir foreslått redusert med 1 Post 76 Forskottering av underhaldsbidrag blir foreslått redusert med 95 Kap Sjukepengar Post 70 Sjukepengar for arbeidstakarar mv., overslagsløyving blir foreslått auka med Post 71 Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving blir foreslått auka med 170 Post 72 Omsorgs- og pleiepengar ved sjukdom hos barn mv., overslagsløyving blir foreslått auka med 10 Post 75 Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving blir foreslått redusert med 10 Kap Medisinsk rehabilitering Post 70 Rehabiliteringspengar, overslagsløyving blir foreslått auka med Post 71 Legeattestar blir foreslått redusert med 1 Kap Ytingar til yrkesretta attføring Post 70 Attføringspengar, overslagsløyving blir foreslått redusert med 112 Post 71 Attføringsstønad, overslagsløyving blir foreslått redusert med 32 Kap Uføre Post 70 Grunnpensjon, overslagsløyving blir foreslått redusert med 114 Post 71 Tilleggspensjon, overslagsløyving blir foreslått redusert med 67 Post 72 Særtillegg, overslagsløyving blir foreslått redusert med 25 Post 73 Førebels uførepensjon, overslagsløyving blir foreslått redusert med 62 Post 74 Tidsavgrensa uførestønad, overslagsløyving blir foreslått redusert med 93 Post 76 Yrkesskade gml. lovgiving, overslagsløyving blir foreslått redusert med 2 Kap Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv. Post 73 Hjelpemiddel mv. til arbeid og utdanning blir foreslått redusert med 15,66 Post 74 Tilskot til bil blir foreslått redusert med 135 Post 75 Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel blir foreslått redusert med 125 Post 76 Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester blir foreslått auka med 8,46 Post 77 Ortopediske hjelpemiddel blir foreslått auka med 35 Post 78 Høyreapparat blir foreslått redusert med 30 Komiteens medlemmer fra Frems k r i t t s p a r t i e t viser til at bevilgningene for 2009 til servicehunder ikke kan benyttes som forutsatt. Årsaken til dette skyldes at Arbeids- og inkluderingsdepartementet ikke var klar med sin prosjektskisse før mai 2009, og at Arbeids- og velferdsdirektoratet ikke ba om deltakere til sin arbeidsgruppe før i oktober Disse medlemmer viser til budsjetthøring i arbeids- og sosialkomiteen 2. november 2009, hvor Norsk Servicehunder orienterte om at det ble inngått kontrakt om anskaffelse av i alt 3 servicehunder i juni 2009, og at samlet kostnad for stiftelsen blir på om lag 1,2 Disse medlemmer mener det er viktig å sikre finansieringen slik at brukerne med kvalifiserte og sertifiserte servicehunder kan søke om økonomisk tilskudd svarende til reglene for grunnstønad til hundehold. Disse medlemmer vil på denne bakgrunn øke bevilgningene til kap post 76 med 1,2 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag. Kap Alderdom Post 70 Grunnpensjon, overslagsløyving blir foreslått redusert med 46 Post 71 Tilleggspensjon, overslagsløyving blir foreslått auka med 47 Post 72 Ventetillegg, overslagsløyving blir foreslått redusert med 1 Post 73 Særtillegg, overslagsløyving blir foreslått redusert med 45 Kap Etterlatne Post 70 Grunnpensjon, overslagsløyving blir foreslått redusert med 8 Post 71 Tilleggspensjon, overslagsløyving blir foreslått redusert med 17 Post 72 Særtillegg, overslagsløyving blir foreslått redusert med 5 Post 74 Utdanningsstønad blir foreslått redusert med kroner. Post 75 Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving blir foreslått redusert med 4 Kap Gravferdsstønad Post 70 Gravferdsstønad, overslagsløyving blir foreslått auka med 20

4 4 Innst. 81 S Kap Diverse utgifter Post 77 Pasientar frå avtaleland blir foreslått auka med 15 Kap Diverse inntekter Post 2 Diverse inntekter blir foreslått auka med 4 Post 3 Hjelpemiddelsentralar m.m. blir foreslått redusert med 3 Post 71 Refusjon ved yrkesskade blir foreslått redusert med 60 Post 74 Refusjon medisinsk handsaming blir foreslått auka med 5,2 Post 80 Renter blir foreslått redusert med 8,3 Post 86 Innfordra misbruk av attføringsytingar blir foreslått auka med 9,9 3. Forslag fra mindretall Forslag fra Fremskrittspartiet: 643 Arbeidsmarkedstiltak 50 Evaluering, utviklingstiltak mv., ø k e s med fra kr til kr Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv. 76 Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, ø k e s med fra kr til kr Komiteens tilråding K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende vedtak: I I statsbudsjettet for 2009 blir det gjort følgjande endringar: Utgifter 605 Arbeids- og velferdsetaten 1 Driftsutgifter, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Særskilde driftsutgifter, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Tilskot til helse- og rehabiliteringstenester for sjukemeldte, kan overførast, b l i r a u k a med frå kr til kr Arbeidsmarknadstiltak 21 Evaluering, utviklingstiltak mv., kan overførast, b l i r a u k a med frå kr til kr Tiltak for arbeidssøkjarar, kan overførast, blir r e d u s e r t m e d frå kr til kr Venteløn 1 Venteløn, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr

5 Innst. 81 S Statens arbeidsmiljøinstitutt 50 Statstilskot, b l i r a u k a med frå kr til kr Pionerdykkarar i Nordsjøen 70 Tilskot til Pionerdykkarane i Nordsjøen, overslagsløyving, blir auka med frå kr til kr Tilskot, kan overførast, b l i r a u k a med frå kr til kr Krigspensjon 70 Tilskot, militære, overslagsløyving, b l i r a u k a med frå kr til kr Tilskot, sivile, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Pensjonstrygda for sjømenn 70 Tilskot, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Avtalefesta pensjon (AFP) 70 Tilskot, b l i r a u k a med frå kr til kr Supplerande stønad til personar over 67 år 70 Tilskot, overslagsløyving, b l i r a u k a med frå kr til kr Dagpengar 70 Dagpengar, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Statsgaranti for lønskrav ved konkurs mv. 70 Statsgaranti for lønskrav ved konkurs mv., overslagsløyving, b l i r a u k a med frå kr til kr Stønad til einsleg mor eller far 72 Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Utdanningsstønad, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Forskottering av underhaldsbidrag, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Sjukepengar 70 Sjukepengar for arbeidstakarar mv., overslagsløyving, b l i r a u k a med frå kr til kr Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving, b l i r a u k a med frå kr til kr Omsorgs- og pleiepengar ved sjukdom hos barn mv., overslagsløyving, b l i r a u k a med frå kr til kr Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr

6 6 Innst. 81 S Medisinsk rehabilitering 70 Rehabiliteringspengar, overslagsløyving, b l i r a u k a med frå kr til kr Legeattestar, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Ytingar til yrkesretta attføring 70 Attføringspengar, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Attføringsstønad, overslagsløyving, b l i r a u k a med frå kr til kr Uføre 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Førebels uførepensjon, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Tidsavgrensa uførestønad, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Yrkesskadetrygd gml. lovgjeving, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv. 73 Hjelpemiddel mv. til arbeid og utdanning, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Tilskot til bilar, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, b l i r a u k a med frå kr til kr Ortopediske hjelpemiddel, b l i r a u k a med frå kr til kr Høyreapparat, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Alderdom 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, b l i r a u k a med frå kr til kr Ventetillegg, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr

7 Innst. 81 S Etterlatne 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Utdanningsstønad, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Gravferdsstønad 70 Gravferdsstønad, overslagsløyving, b l i r a u k a med frå kr til kr Diverse utgifter 77 Pasientar frå avtaleland, b l i r a u k a med frå kr til kr Inntekter 3634 Arbeidsmarknadstiltak 85 Innfordring av feilutbetaling, arbeidsmarknadstiltak, b l i r a u k a med frå kr til kr Venteløn 85 Innfordra feilutbetaling av venteløn, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Diverse inntekter 2 Diverse inntekter, b l i r a u k a med frå kr til kr Hjelpemiddelsentralar m.m., b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Refusjon ved yrkesskade, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Refusjon medisinsk handsaming, b l i r a u k a med frå kr til kr Renter, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Innfordra misbruk av attføringsytingar, b l i r a u k a med frå kr til kr Statsgaranti for lønskrav ved konkurs 2 Dividende, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr

8 8 Innst. 81 S Refusjon av dagpengar 1 Refusjon av dagpengar, statsgaranti ved konkurs, b l i r a u k a med frå kr til kr Refusjon for dagpengar frå EØS-land, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 1. desember 2009 Robert Eriksson leder Anette Trettebergstuen ordfører A/S O. Fredr. Arnesen

Innst. 148 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 148 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 148 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 29 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet

Detaljer

Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 89 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 7 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Arbeidsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( )

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( ) Innst. S. nr. 69 (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen St.prp. nr. 17 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda

Detaljer

Innst. S. nr. 80. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. S. nr. 80. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. S. nr. 80 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 16 (2008 2009) unntatt kap. 651, 670, 681, 691, 3651 og 3670 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Innst. 139 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader. Prop.

Innst. 139 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader. Prop. Innst. 139 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 42 S (2010 2011) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 77. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. S. nr. 77. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. S. nr. 77 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 14 (2006-2007) unntatt kap. 651, 670, 683, 690, 691, 3651, 3690 og 3691 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Innst. S. nr. 61. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. S. nr. 61. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. S. nr. 61 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 12 (2007-2008), unntatt kap. 650, 651, 683, 690, 691, 3651, 3680 og 3690 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 22 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Tilråding frå Arbeids- og sosialdepartementet 25.

Detaljer

Innst. 122 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 122 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 122 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 20 S (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2014 under Arbeidsog

Detaljer

Innst. 393 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 125 S (2011 2012)

Innst. 393 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 125 S (2011 2012) Innst. 393 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 125 S (2011 2012) Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet

Detaljer

St.prp. nr. 20 ( )

St.prp. nr. 20 ( ) St.prp. nr. 20 (2005 2006) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2005 under Arbeids- og sosialdepartementet Tilråding frå Arbeids- og sosialdepartementet av 25. november

Detaljer

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012)

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012) Innst. 252 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 72 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

Innst. 107 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. Til Stortinget. 1.

Innst. 107 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. Til Stortinget. 1. Innst. 107 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 30 S (2015 2016) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og

Detaljer

Prop. 42 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet

Prop. 42 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet Prop. 42 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet Tilråding frå Arbeidsdepartementet av 26. november 2010,

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 73 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 73 ( ) Innst. S. nr. 284 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 73 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2003 Til Stortinget SAMANDRAG Det blir i proposisjonen

Detaljer

Innst. 368 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Komiteens merknader.

Innst. 368 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Komiteens merknader. Innst. 368 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:128 L (2010 2011) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Prop. 29 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet

Prop. 29 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Prop. 29 S ( 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet under Arbeidsdepartementet Tilråding frå Arbeidsdepartementet 16. november, godkjend i statsråd same

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. St.prp. nr. 83 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. St.prp. nr. 83 ( ) Innst. S. nr. 281 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 83 (2006-2007) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2007 Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

Innst. 210 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 210 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 210 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:160 S (2009 2010) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

St.prp. nr. 17 ( ) Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002

St.prp. nr. 17 ( ) Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002 St.prp. nr. 17 (2002 2003) Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002 Tilråding frå Sosialdepartementet av 15. november 2002, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa

Detaljer

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for. ordningar under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for. ordningar under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeids- og inkluderingsdepartementet St.prp. nr. 14 ( 2007) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Tilråding frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 15 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Tilråding frå Arbeids- og sosialdepartementet 24.

Detaljer

Prop. 26 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet

Prop. 26 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet Prop. 26 S ( 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for under Arbeidsdepartementet Tilråding frå Arbeidsdepartementet 18. november, godkjend i statsråd

Detaljer

Innst. S. nr Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2000 St.prp. nr. 77 ( ) 1. SAMANDRAG ( ) Til Stortinget

Innst. S. nr Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2000 St.prp. nr. 77 ( ) 1. SAMANDRAG ( ) Til Stortinget Innst. S. nr. 218 (1999-2000) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2000 St.prp. nr. 77 (1999-2000) Til Stortinget 1. SAMANDRAG Det blir i proposisjonen fremja forslag om regulering av grunnbeløpet

Detaljer

Innst. 43 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Komiteens behandling

Innst. 43 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Komiteens behandling Innst. 43 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:124 S (2010 2011) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. St.prp. nr. 84 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. St.prp. nr. 84 ( ) Innst. S. nr. 365 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 84 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2009 Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

Innst. S. nr. 85 ( )

Innst. S. nr. 85 ( ) Innst. S. nr. 85 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2000 St.prp. nr. 25 (2000-2001) unntatt kap. 2530, 2540, 2541, 2542, 2543,

Detaljer

Innst. S. nr. 299 ( ) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2001 St.prp. nr. 89 ( )

Innst. S. nr. 299 ( ) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2001 St.prp. nr. 89 ( ) Innst. S. nr. 299 (2000-2001) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2001 St.prp. nr. 89 (2000-2001) Til Stortinget SAMANDRAG Det blir i proposisjonen fremja forslag om regulering av grunnbeløpet

Detaljer

St.prp. nr. 23 ( )

St.prp. nr. 23 ( ) St.prp. nr. 23 (2003 2004) Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketr ygda for 2003 Tilråding frå Sosialdepartementet av 14. november 2003, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 246 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:16 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret St.prp. nr. 78 ( ).

Innst. S. nr ( ) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret St.prp. nr. 78 ( ). Innst. S. nr. 235. (1998-99) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 1999. St.prp. nr. 78 (1998-99). Til Stortinget. SAMANDRAG Det blir i proposisjonen fremja forslag om regulering av grunnbeløpet

Detaljer

Innst. 202 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 202 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 202 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:162 S (2010 2011) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 59 L. (2010 2011) Innstilling til Storrtinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Komiteens merknader.

Innst. 59 L. (2010 2011) Innstilling til Storrtinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Komiteens merknader. nnst. 59 L (2010 2011) nnstilling til Storrtinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:142 L (2009 2010) nnstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 354 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 132 S (2014 2015)

Innst. 354 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 132 S (2014 2015) Innst. 354 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 132 S (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2015 under Arbeids-

Detaljer

Innst. 469 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 166 S (2012 2013)

Innst. 469 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 166 S (2012 2013) Innst. 469 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 166 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet

Detaljer

Innst. S. nr. 77. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen

Innst. S. nr. 77. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Innst. S. nr. 77 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.prp. nr. 20 (2004-2005) kap. 630, 634, 642, 2541, 2543, 3630, 3634, 3635, 3640, 3642 og 5705 Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( )

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ) Innst. 102 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 23 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helseog

Detaljer

Tildelingsbrev for 2. halvår 2017

Tildelingsbrev for 2. halvår 2017 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4165 7.07. Tildelingsbrev for 2. halvår (5. supplering til tildelingsbrevet for ) Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Innst. 256 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Komiteens behandling

Innst. 256 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Komiteens behandling Innst. 256 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:30 S (2010 2011) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 396 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 118 L (2011 2012)

Innst. 396 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 118 L (2011 2012) Innst. 396 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 118 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven

Detaljer

Innst. 147 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 147 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag Innst. 147 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak nr. II, VI, VII og VIII Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Innst. 327 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 327 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 327 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:44 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:62 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:62 ( ) Innst. S. nr. 220 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument nr. 8:62 (2007-2008) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 74 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 2. Programkategori Administrasjon. 1.

Innst. 74 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 2. Programkategori Administrasjon. 1. Innst. 74 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2009 2010) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet for

Detaljer

Innst. 484 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 484 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 484 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:112 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 93 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 22 S (2014 2015) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Innst. 60 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 135 L ( )

Innst. 60 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 135 L ( ) Innst. 60 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 135 L (2009 2010) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven (medlemskap i folketrygden

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. St.prp. nr. 65 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. St.prp. nr. 65 ( ) Innst. S. nr. 305 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 65 (2007 2008) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2008 Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

Innst. 127 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1 Sammendrag. Prop. 13 L (2012 2013)

Innst. 127 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1 Sammendrag. Prop. 13 L (2012 2013) Innst. 127 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 13 L (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover

Detaljer

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( )

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( ) Innst. 92 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 20 S (2013 2014) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:56 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:56 ( ) Innst. S. nr. 215 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument nr. 8:56 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 15 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. 15 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. 15 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 1 S (2009 2010) med Tillegg 3 (2009 2010) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010

OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010 OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010 For hver bostøttetermin blir det maskinelt innhentet opplysninger om ytelser fra

Detaljer

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( )

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( ) Innst. 117 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 24 S (2012 2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Detaljer

Innst. 125 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 5 L ( )

Innst. 125 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 5 L ( ) Innst. 125 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 5 L (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. (offentlig

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Innst. 488 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop.

Innst. 488 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop. Innst. 488 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 167 S (2012 2013) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til

Detaljer

Innst. 61 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 61 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 61 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:143 S (2009 2010) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 15

Budsjett-innst. S. nr. 15 Budsjett-innst. S. nr. 15 (2006-2007) Budsjettinnstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 1 (2006-2007) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007) punkt 3.2 Innstilling fra arbeids-

Detaljer

Innst. 72 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 72 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 72 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:172 LS (2009 2010) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( )

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( ) Innst. 125 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 27 S (2015 2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Innst. 163 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 132 L ( )

Innst. 163 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 132 L ( ) Innst. 163 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 132 L (2010 2011) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmarkedsloven (krav om politiattest

Detaljer

Innst. 203 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 106 S ( )

Innst. 203 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 106 S ( ) Innst. 203 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 106 S (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 15

Budsjett-innst. S. nr. 15 Budsjett-innst. S. nr. 15 (2007-2008) Budsjettinnstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 5 (2007-2008) Innstilling fra arbeids- og

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2002-2003)

Innst. S. nr. 285. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2002-2003) Innst. S. nr. 285 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 74 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2003 som følgje av takstoppgjera

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 15

Budsjett-innst. S. nr. 15 Budsjett-innst. S. nr. 15 (2008 2009) Budsjettinnstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp nr. 1 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 13 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 13 ( ) Innst. S. nr. 122 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 13 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2008 under

Detaljer

Innst. 43 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 43 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 43 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:114 S (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 15 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. 15 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. 15 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på

Detaljer

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( )

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( ) Innst. 72 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 12 S (2013 2014) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Helseog omsorgsdepartementet

Detaljer

Innst. 218 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:55 S ( )

Innst. 218 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:55 S ( ) Innst. 218 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:55 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 123 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 123 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 123 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 25 S (2012 2013) unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Innst. 88 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 54 L (2009 2010)

Innst. 88 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 54 L (2009 2010) Innst. 88 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 54 L (2009 2010) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven mv. (oppheving av reglene

Detaljer

Prop. 30 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 30 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 30 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Tilråding frå Arbeids- og sosialdepartementet 20.

Detaljer

Innst. 141 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 16 L ( )

Innst. 141 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 16 L ( ) Innst. 141 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 16 L (2010 2011) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Detaljer

Innst. O. nr. 21. ( ) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 8 ( )

Innst. O. nr. 21. ( ) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 8 ( ) Innst. O. nr. 21 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 8 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven Til Odelstinget

Detaljer

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 88 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:97 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 195 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 195 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 195 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:129 S (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 85 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Samandrag. Prop. 46 S (2009 2010)

Innst. 85 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Samandrag. Prop. 46 S (2009 2010) Innst. 85 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 46 S (2009 2010) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:85 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:85 ( ) Innst. S. nr. 297 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument nr. 8:85 (2007 2008) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr. 86 ( )

Innst. S. nr. 86 ( ) Innst. S. nr. 86 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2000 m.v. under Sosial- og helsedepartementet St.prp. nr. 28 (2000-2001) unntatt kap.

Detaljer

Innst. 132 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 21 S ( )

Innst. 132 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 21 S ( ) Innst. 132 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 21 S (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Til

Detaljer

Innst. 251 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 82 L ( )

Innst. 251 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 82 L ( ) Innst. 251 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 82 L (2009 2010) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven mv. (pensjonsreformen

Detaljer

Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet.

Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet. Innst. S. nr. 71. (1998-99) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet. St.prp. nr. 18 (1998-99) (unntatt kap. 666).

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag Innst. 76 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 9 S (2013 2014), unntatt kap. 1, 1562 og 1590 Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar

Detaljer

Innst. 343 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens behandling

Innst. 343 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens behandling Innst. 343 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:52 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 134 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 134 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 134 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 23 S (2010 2011) unntatt kap. 820, 821, 822 og 847 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

Innst. 247 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 247 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag nnst. 247 L (2010 2011) nnstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:63 L (2010 2011) og Dokument 8:65 L (2010 2011) nnstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag

Detaljer

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 109 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 29 S (2015 2016), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Innst. 177 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Komiteens behandling

Innst. 177 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Komiteens behandling Innst. 177 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:2 S (2009 2010) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 54 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 54 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 54 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:119 S (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr. 37 ( )

Innst. S. nr. 37 ( ) Innst. S. nr. 37 (2001-2002) Innstilling fra næringskomiteen om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 under Landbruksdepartementet St.prp. nr. 25 (2001-2002) Til Stortinget SAMMENDRAG Landbruksdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. S. nr. 74 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2003-2004) unntatt kap. 1594, 2541, 2542, 2543, 4590, 4595 og 5705 Innstilling fra

Detaljer

Innst. O. nr. 61. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 51 (2007 2008)

Innst. O. nr. 61. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Innst. O. nr. 61 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven (svangerskaps-

Detaljer

Innst. S. nr. 222. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:56 (2007-2008)

Innst. S. nr. 222. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:56 (2007-2008) Innst. S. nr. 222 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument nr. 8:56 (2007-2008) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( )

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( ) Innst. 76 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 33 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

Innst. 15 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. 15 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. 15 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på

Detaljer