Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop."

Transkript

1 Innst. 89 S ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 7 S ( ) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Arbeidsdepartementet Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Innleiing I proposisjonen blir det fremja forslag om endringar av løyvingane under enkelte kapittel under programområde 9 Arbeid og sosiale formål, programområde 29 Sosiale formål, folketrygda, programområde 33 Arbeidsliv, folketrygda, samt enkelte av inntektene for Dei reviderte overslaga for folketrygdas utgifter og inntekter i 2013 bygger i hovudsak på tal frå rekneskap per 30. september Det blir fremja forslag om å redusere løyvingane under utgiftskapitla under programområde 9 Arbeid og sosiale formål utanom lånetransaksjonar med 288,5 mill. kroner, å redusere løyvingane under programområde 29 Sosiale formål, folketrygda med 404,2 mill. kroner og å auke løyvingane under programområde 33 Arbeidsliv, folketrygda med 265 mill. kroner. Samla gjer Arbeidsdepartementet framlegg om at løyvingane under utgiftskapitla utanom lånetransaksjonar vert nedsett med om lag 427,7 mill. kroner. Arbeidsdepartementet gjer framlegg om å auke løyvinga for inntekter utanom lånetransaksjonar under inntektskapitla med om lag 215,3 mill. kroner. 2. Komiteens merknader Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Dag Terje Andersen, Fredric Holen Bjørdal, Lise Christoffersen og Anette Trettebergstuen, fra Høyre, Stefan Heggelund, lederen Arve Kambe, Bente Stein Mathisen og Bengt Morten Wenstøb, fra Fremskrittspartiet, Tor André Johnsen og Erlend Wiborg, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Venstre, Sveinung Rotevatn og fra Sosialistisk Venstreparti, Johnny Ingeb r i g t s e n, viser til komiteens behandling av Prop. 1 S ( ) og de respektive partiers merknader i Innst. 15 S ( ), samt Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2012, jf. Innst. 375 S ( ). Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har k o m i t e e n ingen merknader og slutter seg til de fremlagte forslagene i proposisjonen. K o m i t e e n viser for øvrig til de respektive partiers merknader i forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S ( ) statsbudsjettet for 2013, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7), jf. Innst. 15 S ( ). 2.1 Merknader til dei enkelte kapitla Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten Post 1 Driftsutgifter blir foreslått auka samla med 3,3 mill. kroner. K o m i t e e n viser til at regjeringen øker bevilgningene til forskning på dette området for å bedre

2 2 Innst. 89 S kunnskapsnivået og kompetansen i etaten. K o m i - t e e n mener dette er en viktig og riktig prioritering og støtter økningen. Kap Stønad til einsleg mor eller far Post 70 Overgangsstønad, overslagsløyving, blir foreslått auka med 49 mill. kroner. Post 72 Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving, blir foreslått redusert med 5 mill. kroner. Post 73 Utdanningsstønad blir foreslått auka med 4 mill. kroner. Post 75 Tilskott til flytting for å komme i arbeid blir foreslått redusert med kroner. Post 76 Forskottering av underhaldsbidrag blir foreslått redusert med 5 mill. kroner. K o m i t e e n merker seg at bevilgningene til utdanningsstønad øker. Årsaken er at det er flere mottakere og at gjennomsnittlig utbetaling pr. mottaker har økt. Dette er et viktig tiltak for å sikre arbeidslinjen og få flere ut i jobb. K o m i t e e n er tilfreds med denne økningen i bevilgning og viser for øvrig til regjeringens endringer og slutter seg til forslaget uten videre merknader. Kap Sjukepengar mv. Post 70 Sjukepengar for arbeidstakarar m.m., overslagsløyving, blir foreslått redusert med 520 mill. kroner. Post 71 Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving, blir foreslått redusert med 30 mill. kroner. Post 72 Omsorgs- og pleiepengar ved sjukdom hos barn m.m., overslagsløyving, blir foreslått redusert med 5 mill. kroner. K o m i t e e n registrerer at sykefraværet og sysselsettingen har blitt lavere enn forutsatt, noe som resulterer i et redusert behov for utbetaling av sykepenger. K o m i t e e n viser til regjeringens endringer og slutter seg til forslaget uten øvrige merknader. Kap Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv. Post 70 Grunnstønad, overslagsløyving, blir foreslått redusert med 10 mill. kroner. Post 71 Hjelpestønad, overslagsløyving, blir foreslått redusert med 10 mill. kroner. Post 73 Hjelpemiddel mv. under arbeid og utdanning, blir foreslått redusert med 5 mill. kroner. Post 74 Tilskott til bilar blir foreslått auka med 65 mill. kroner. Post 75 Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, blir foreslått auka med 0,9 mill. kroner. Post 76 Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, blir foreslått redusert med 25 mill. kroner. Post 77 Ortopediske hjelpemiddel blir foreslått auka med 10 mill. kroner. Post 78 Høyreapparat blir foreslått redusert med 31 mill. kroner. K o m i t e e n registrerer at det har vært en økning i tilskudd til biler. Økningen gjelder for gruppe 2- biler, som er spesialtilpasset for personer som bruker rullestol. K o m i t e e n er opptatt av både tilgjengelighet og fremkommelighet for alle i samfunnet og slutter seg til regjeringens forslag til endringer. Kap Alderdom Post 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, blir foreslått auka med 54 mill. kroner. Post 71 Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir foreslått redusert med 67 mill. kroner. Post 73 Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsløyving, blir foreslått auka med 49 mill. kroner. K o m i t e e n registrerer at det blir flere eldre og at det er et økt behov for å øke bevilgningene til pensjon. K o m i t e e n er opptatt av å sikre et godt økonomisk fundament for å sikre en trygg alderdom for det norske folk. K o m i t e e n mener at en offentlig pensjon vil og må være det økonomiske fundamentet for å sikre folk en god alderdom. K o m i t e e n viser for øvrig til regjeringens endringer og slutter seg til forslaget.

3 Innst. 89 S Komiteens tilråding K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak: I statsbudsjettet for 2013 vert det gjort følgjande endringar: Utgifter 601 Utgreiingsverksemd, forskning m.m. 21 Spesielle driftsutgifter, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Tilskott, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Arbeids- og velferdsetaten 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Pensjonar frå statskassa 1 Driftsutgifter, overslagsløyving, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Tilskott til Statens pensjonskasse 1 Driftsutgifter, overslagsløyving, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsløyving, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Arbeidsgivaravgift til folketrygda 1 Driftsutgifter, overslagsløyving, v e r t a u k a med frå kr til kr Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Utlån, overslagsløyving, v e r t a u k a med frå kr til kr Arbeidsmarknadstiltak 21 Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overførast, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Arbeidstilsynet 21 Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Krigspensjon 70 Tilskott, militære, overslagsløyving, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Tilskott, sivile, overslagsløyving, v e r t a u k a med frå kr til kr

4 4 Innst. 89 S Pensjonstrygda for sjømenn 70 Tilskott, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Avtalefesta pensjon (AFP) 70 Tilskott, v e r t a u k a med frå kr til kr Supplerande stønad til personar over 67 år 70 Tilskott, overslagsløyving, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Statens pensjonskasse 24 Driftsresultat 1. Driftsresultat, overslagsløyving Driftsutgifter, overslagsløyving Avskrivingar Renter av statens kapital Til investeringføremål Til reguleringsfond Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Dagpengar 70 Dagpengar, overslagsløyving, v e r t a u k a med frå kr til kr Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. 70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsløyving, v e r t a u k a med frå kr til kr Stønad til einsleg mor eller far 70 Overgangsstønad, overslagsløyving, v e r t a u k a med frå kr til kr Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Utdanningsstønad, v e r t a u k a med frå kr til kr Tilskott til flytting for å komme i arbeid, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Forskuttering av underhaldsbidrag, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Sjukepengar 70 Sjukepengar for arbeidstakere mv., overslagsløyving, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr

5 Innst. 89 S Omsorgs- og pleiepengar ved sjukdom hos barn m.m., overslagsløyving, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Ytingar under arbeidsavklaring 70 Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, v e r t a u k a med frå kr til kr Tilleggsstønad, overslagsløyving, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Legeerklæringar, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Uføre 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, v e r t a u k a med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Menerstatning ved yrkesskade, overslagsløyving, v e r t a u k a med frå kr til kr Yrkesskadetrygd gml. lovgiving, overslagsløyving, vert redusert med frå kr til kr Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv. 70 Grunnstønad, overslagsløyving, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Hjelpestønad, overslagsløyving, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Hjelpemiddel mv. under arbeid og utdanning, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Tilskott til bilar, v e r t a u k a med frå kr til kr Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, v e r t a u k a med frå kr til kr Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Ortopediske hjelpemiddel, v e r t a u k a med frå kr til kr Høyreapparat, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Alderdom 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, v e r t a u k a med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr

6 6 Innst. 89 S Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsløyving, v e r t a u k a med frå kr til kr Etterlatne 70 Grunnpensjon, overslagsløyving, v e r t a u k a med frå kr til kr Tilleggspensjon, overslagsløyving, v e r t a u k a med frå kr til kr Særtillegg, overslagsløyving, v e r t a u k a med frå kr til kr Gravferdsstønad 70 Gravferdsstønad, overslagsløyving, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Diverse utgifter 70 Sjukestønadsutgifter i utlandet, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Pasientar frå gjensidighetsland mv., v e r t a u k a med frå kr til kr Inntekter 3614 Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse 1 Gebyrinntekter, lån, v e r t a u k a med frå kr til kr Tilbakebetaling av lån, v e r t a u k a med frå kr til kr Ventelønn mv. 85 Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, v e r t a u k a med frå kr til kr Arbeidstilsynet 8 Refusjon utgifter regionale verneombud, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Petroleumstilsynet 3 Gebyr tilsyn, v e r t a u k a med frå kr til kr Statens pensjonskasse 30 Avsetning til investeringsføremål, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Sektoravgifter under Arbeidsdepartementet 70 Petroleumstilsynet sektoravgift, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Renter av Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse 80 Renter, v e r t a u k a med frå kr til kr

7 Innst. 89 S Diverse inntekter 2 Diverse inntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Refusjon ved yrkesskade, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Refusjon frå bidragspliktige, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Refusjon medisinsk handsaming, v e r t a u k a med frå kr til kr Refusjon av dagpengar 4 Refusjon av dagpengar for grensearbeidarar mv. busett i Noreg, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr 0 Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 12. desember 2013 Arve Kambe leder Tor André Johnsen ordfører

8 07 Media 07.no

Innst. 148 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 148 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 148 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 29 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet

Detaljer

Innst. 122 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 122 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 122 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 20 S (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2014 under Arbeidsog

Detaljer

Innst. 106 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader. Prop.

Innst. 106 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader. Prop. Innst. 106 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 26 S (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet

Detaljer

Innst. 81 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens generelle merknader. 1.

Innst. 81 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens generelle merknader. 1. Innst. 81 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 42 S (2009 2010), unntatt kap. 651, 653, 690, 3651, 3653 og 3690 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar

Detaljer

Innst. 107 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. Til Stortinget. 1.

Innst. 107 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. Til Stortinget. 1. Innst. 107 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 30 S (2015 2016) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og

Detaljer

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( )

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( ) Innst. S. nr. 69 (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen St.prp. nr. 17 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda

Detaljer

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 22 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Tilråding frå Arbeids- og sosialdepartementet 25.

Detaljer

Prop. 29 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet

Prop. 29 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Prop. 29 S ( 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet under Arbeidsdepartementet Tilråding frå Arbeidsdepartementet 16. november, godkjend i statsråd same

Detaljer

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 19 S (2018 2019) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Tilråding frå Arbeids- og sosialdepartementet 23.

Detaljer

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 15 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Tilråding frå Arbeids- og sosialdepartementet 24.

Detaljer

Innst. S. nr. 80. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. S. nr. 80. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. S. nr. 80 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 16 (2008 2009) unntatt kap. 651, 670, 681, 691, 3651 og 3670 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Innst. 139 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader. Prop.

Innst. 139 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader. Prop. Innst. 139 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 42 S (2010 2011) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet

Detaljer

Prop. 26 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet

Prop. 26 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet Prop. 26 S ( 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for under Arbeidsdepartementet Tilråding frå Arbeidsdepartementet 18. november, godkjend i statsråd

Detaljer

Innst. 354 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 132 S (2014 2015)

Innst. 354 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 132 S (2014 2015) Innst. 354 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 132 S (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2015 under Arbeids-

Detaljer

Innst. S. nr. 77. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. S. nr. 77. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. S. nr. 77 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 14 (2006-2007) unntatt kap. 651, 670, 683, 690, 691, 3651, 3690 og 3691 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Innst. S. nr. 61. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. S. nr. 61. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. S. nr. 61 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 12 (2007-2008), unntatt kap. 650, 651, 683, 690, 691, 3651, 3680 og 3690 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Prop. 42 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet

Prop. 42 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet Prop. 42 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet Tilråding frå Arbeidsdepartementet av 26. november 2010,

Detaljer

St.prp. nr. 17 ( ) Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002

St.prp. nr. 17 ( ) Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002 St.prp. nr. 17 (2002 2003) Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002 Tilråding frå Sosialdepartementet av 15. november 2002, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa

Detaljer

St.prp. nr. 20 ( )

St.prp. nr. 20 ( ) St.prp. nr. 20 (2005 2006) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2005 under Arbeids- og sosialdepartementet Tilråding frå Arbeids- og sosialdepartementet av 25. november

Detaljer

St.prp. nr. 23 ( )

St.prp. nr. 23 ( ) St.prp. nr. 23 (2003 2004) Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketr ygda for 2003 Tilråding frå Sosialdepartementet av 14. november 2003, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Innst. 393 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 125 S (2011 2012)

Innst. 393 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 125 S (2011 2012) Innst. 393 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 125 S (2011 2012) Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet

Detaljer

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 88 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:97 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 73 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 73 ( ) Innst. S. nr. 284 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 73 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2003 Til Stortinget SAMANDRAG Det blir i proposisjonen

Detaljer

Innst. X S (2014 2015)

Innst. X S (2014 2015) Innst. X S (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Fredric Holen Bjørdal, Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader

1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader Innst. X S (2015 2016) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kirsti Bergstø om å sikre full behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget slik sakens

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. St.prp. nr. 83 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. St.prp. nr. 83 ( ) Innst. S. nr. 281 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 83 (2006-2007) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2007 Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

Innst. S. nr. 85 ( )

Innst. S. nr. 85 ( ) Innst. S. nr. 85 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2000 St.prp. nr. 25 (2000-2001) unntatt kap. 2530, 2540, 2541, 2542, 2543,

Detaljer

Tildelingsbrev for 2. halvår 2017

Tildelingsbrev for 2. halvår 2017 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4165 7.07. Tildelingsbrev for 2. halvår (5. supplering til tildelingsbrevet for ) Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2000 St.prp. nr. 77 ( ) 1. SAMANDRAG ( ) Til Stortinget

Innst. S. nr Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2000 St.prp. nr. 77 ( ) 1. SAMANDRAG ( ) Til Stortinget Innst. S. nr. 218 (1999-2000) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2000 St.prp. nr. 77 (1999-2000) Til Stortinget 1. SAMANDRAG Det blir i proposisjonen fremja forslag om regulering av grunnbeløpet

Detaljer

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for. ordningar under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for. ordningar under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeids- og inkluderingsdepartementet St.prp. nr. 14 ( 2007) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Tilråding frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Innst. 15 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. 15 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. 15 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

Innst. 357 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 137 LS ( )

Innst. 357 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 137 LS ( ) Innst. 357 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 137 LS (2009 2010) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2010 Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Prop. 30 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 30 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 30 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Tilråding frå Arbeids- og sosialdepartementet 20.

Detaljer

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( )

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( ) Innst. 92 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 20 S (2013 2014) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Prop. 42 S ( 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Tilråding frå

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. St.prp. nr. 84 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. St.prp. nr. 84 ( ) Innst. S. nr. 365 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 84 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2009 Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( )

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ) Innst. 102 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 23 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helseog

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 15

Budsjett-innst. S. nr. 15 Budsjett-innst. S. nr. 15 (2005 2006) Budsjettinnstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 1 (2005-2006) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Innstilling fra arbeids- og

Detaljer

Innst. 62 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 23 L ( )

Innst. 62 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 23 L ( ) Innst. 62 L (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 23 L (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i lønnsgarantiloven, permitteringslønnsloven,

Detaljer

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 93 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 22 S (2014 2015) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet

Detaljer

Innst. 76 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 156 L (2014 2015)

Innst. 76 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 156 L (2014 2015) Innst. 76 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 156 L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret St.prp. nr. 78 ( ).

Innst. S. nr ( ) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret St.prp. nr. 78 ( ). Innst. S. nr. 235. (1998-99) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 1999. St.prp. nr. 78 (1998-99). Til Stortinget. SAMANDRAG Det blir i proposisjonen fremja forslag om regulering av grunnbeløpet

Detaljer

Innst. 132 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 21 S ( )

Innst. 132 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 21 S ( ) Innst. 132 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 21 S (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Til

Detaljer

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( )

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( ) Innst. 72 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 12 S (2013 2014) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Helseog omsorgsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 299 ( ) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2001 St.prp. nr. 89 ( )

Innst. S. nr. 299 ( ) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2001 St.prp. nr. 89 ( ) Innst. S. nr. 299 (2000-2001) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2001 St.prp. nr. 89 (2000-2001) Til Stortinget SAMANDRAG Det blir i proposisjonen fremja forslag om regulering av grunnbeløpet

Detaljer

Prop. 20 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 20 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 20 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Tilråding frå Arbeids- og sosialdepartementet 21.

Detaljer

Innst. 469 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 166 S (2012 2013)

Innst. 469 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 166 S (2012 2013) Innst. 469 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 166 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Innst. 15 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. 15 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. 15 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 1 S (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012, kapitler

Detaljer

Innst. 15 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. 15 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. 15 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på

Detaljer

Innst. 15 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. 15 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. 15 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på

Detaljer

Møte fredag den 16. desember kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 30): Innstilling fra forsvarskomiteen om endringar i løyvingar

Møte fredag den 16. desember kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 30): Innstilling fra forsvarskomiteen om endringar i løyvingar 16. des. Endringar i løyvingar o.a. i forsvarsbudsjettet for 2005 985 Møte fredag den 16. desember kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 30): 1. Innstilling fra forsvarskomiteen om endringar

Detaljer

Innst. 74 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 2. Programkategori Administrasjon. 1.

Innst. 74 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 2. Programkategori Administrasjon. 1. Innst. 74 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2009 2010) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet for

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( )

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( ) Innst. 76 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 33 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Innst. 123 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 123 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 123 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 25 S (2012 2013) unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Innst. 134 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 134 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 134 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 23 S (2010 2011) unntatt kap. 820, 821, 822 og 847 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( )

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( ) Innst. 117 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 24 S (2012 2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 15

Budsjett-innst. S. nr. 15 Budsjett-innst. S. nr. 15 (2006-2007) Budsjettinnstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 1 (2006-2007) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007) punkt 3.2 Innstilling fra arbeids-

Detaljer

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( )

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( ) Innst. 125 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 27 S (2015 2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Innst. 205 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 205 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 205 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:30 S (2015 2016) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 15 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. 15 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. 15 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 1 S (2009 2010) med Tillegg 3 (2009 2010) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010

OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010 OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010 For hver bostøttetermin blir det maskinelt innhentet opplysninger om ytelser fra

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012)

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012) Innst. 252 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 72 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. S. nr. 74 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2003-2004) unntatt kap. 1594, 2541, 2542, 2543, 4590, 4595 og 5705 Innstilling fra

Detaljer

Lovvedtak 20. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 81 L ( ), jf. Prop. 7 L ( )

Lovvedtak 20. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 81 L ( ), jf. Prop. 7 L ( ) Lovvedtak 20 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 81 L (2011 2012), jf. Prop. 7 L (2011 2012) I Stortingets møte 5. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringar i

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2002-2003)

Innst. S. nr. 285. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2002-2003) Innst. S. nr. 285 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 74 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2003 som følgje av takstoppgjera

Detaljer

Innst. 488 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop.

Innst. 488 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop. Innst. 488 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 167 S (2012 2013) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til

Detaljer

Innst. S. nr. 86 ( )

Innst. S. nr. 86 ( ) Innst. S. nr. 86 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2000 m.v. under Sosial- og helsedepartementet St.prp. nr. 28 (2000-2001) unntatt kap.

Detaljer

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Prop. 40 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding

Detaljer

Innst. 54 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Prop. 19 S ( ), unntatt kap.

Innst. 54 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Prop. 19 S ( ), unntatt kap. Innst. 54 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Prop. 19 S (2013 2014), unntatt kap. 2426 og 5613 Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Nærings-

Detaljer

Innst. S. nr. 77. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen

Innst. S. nr. 77. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Innst. S. nr. 77 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.prp. nr. 20 (2004-2005) kap. 630, 634, 642, 2541, 2543, 3630, 3634, 3635, 3640, 3642 og 5705 Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

Prop. 23 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 23 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 23 S (2018 2019) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 31 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 18.

Detaljer

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 131 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 19 S (2011 2012) unntatt kap. 821, 822, 3821, 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

Innst. 47 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 47 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 47 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 8 S (2013 2014), unntatt kap. 820, 821, 822, 823, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 1 4.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 1 4. 17. des. Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet 1179 Møte tirsdag den 17. desember 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 29):

Detaljer

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 19 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Innst. 268 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 69 L ( )

Innst. 268 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 69 L ( ) Innst. 268 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 69 L (2015 2016) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i a-opplysningsloven og folketrygdloven

Detaljer

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 21 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Tilråding frå Barne-, likestillings-

Detaljer

Innst. 107 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 40 S ( )

Innst. 107 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 40 S ( ) Innst. 107 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 40 S (2009 2010) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Barne-

Detaljer

St.prp. nr. 20 ( ) Om endringar i statsbudsjettet 2007 under Barne- og. likestillingsdepartementet

St.prp. nr. 20 ( ) Om endringar i statsbudsjettet 2007 under Barne- og. likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet St.prp. nr. 20 (2007 2008) Om endringar i statsbudsjettet 2007 under Barne- og 1 likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet av 16.

Detaljer

Innst. 67 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Komiteens behandling

Innst. 67 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Komiteens behandling Innst. 67 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:109 S (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 26 ( )

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 26 ( ) Innst. S. nr. 70 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 26 (2002-2003) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden

Detaljer

Innst. 127 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1 Sammendrag. Prop. 13 L (2012 2013)

Innst. 127 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1 Sammendrag. Prop. 13 L (2012 2013) Innst. 127 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 13 L (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover

Detaljer

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 25 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Tilråding frå Barne-, likestillings-

Detaljer

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 109 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 29 S (2015 2016), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

St.prp. nr. 54 ( )

St.prp. nr. 54 ( ) St.prp. nr. 54 (2000-2001) Om endringer på statsbudsjettet for 2001 i forbindelse overføring av ansvaret for Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen fra Kommunalog regionaldepartementet til Arbeidsog administrasjonsdepartementet

Detaljer

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak)

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Prop. 24 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 15

Budsjett-innst. S. nr. 15 Budsjett-innst. S. nr. 15 (2008 2009) Budsjettinnstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp nr. 1 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Innst. S. nr. 79. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.prp. nr. 20 ( ) unntatt Kap.

Innst. S. nr. 79. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.prp. nr. 20 ( ) unntatt Kap. Innst. S. nr. 79 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen St.prp. nr. 20 (2002-2003) unntatt Kap. 1471 Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer på statsbudsjettet

Detaljer

6.1 Ledelseskommentarer til regnskapet

6.1 Ledelseskommentarer til regnskapet 6 Årsregnskap Etaten har de siste årene iverksatt flere tiltak innenfor fag- og økonomisystemene som har bidratt til at regnskapskvaliteten i 2018 er vurdert som tilfredsstillende. 6.1 Ledelseskommentarer

Detaljer

Utbetalt stønader til personer. Stønadsområde og fylke. Rapport oppdatert:

Utbetalt stønader til personer. Stønadsområde og fylke. Rapport oppdatert: Kilde: NAV Utbetalte stønader fra NAV. Geografi. Fylke Utbetalt stønader til personer. og fylke. Rapport oppdatert: 11.05.2017,, andel Stønader i alt 22 350 21 618 3% 145 492 52% 117 652 42% 154 000 Arbeidsliv

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

Prop. 132 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 132 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 132 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet

Detaljer