Innst. S. nr. 85. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. S. nr. 85. (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 (2004-2005)"

Transkript

1 Innst. S. nr. 85 ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 19 ( ) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Departementet foreslår i proposisjonen å endre enkelte bevilgninger i statsbudsjettet for Det gis også en omtale av disponeringen av bevilgningen til drift av opplæringsråd. Videre fremmer departementet forslag om å gjøre utstyrsbevilgningen til Statens lånekasse for utdanning overførbar, og om å stille en statlig garanti for forprosjektet for byggetrinn 2 for Kunsthøgskolen i Oslo på Seilduksfabrikken. 1.2 Forslag til endringer i statsbudsjettet for 2004 Kap. 221 Grunnskolen (jf. kap. 3221) POST 65 TILSKUDD TIL OPPLÆRING FOR SPRÅKLIGE MINORITETER I GRUNNSKOLEN Departementet foreslår å øke bevilgningen med om lag 43,9 mill. kroner. Økningen skyldes at aktiviteten knyttet til opplæring av språklige minoriteter i grunnskolen, herunder opplæring av barn i asylmottak, har vært høyere enn forventet. POST 66 TILSKUDD TIL LEIRSKOLEOPPLÆRING Leirskoleaktiviteten har vært høyere enn tidligere lagt til grunn, og bevilgningen foreslås økt med 0,3 mill. kroner. POST 67 TILSKUDD TIL KOMMUNALE MUSIKK- OG KULTURSKOLER, OVERSLAGSBEVILGNING Aktiviteten ved landets musikk- og kulturskoler høsten 2003 var lavere enn forutsatt. Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis. Det foreslås å redusere bevilgningen med om lag 0,6 mill. kroner. KAP POST 4 REFUSJON AV ODA-GODKJENTE UTGIFTER Det økte bevilgningsbehovet knyttet til opplæring av språklige minoriteter i asylmottak under kap. 221 post 65 øker også refusjonen av ODA-godkjente utgifter, dvs. innenlandske utgifter til flyktninger som i henhold til statistikkdirektivet til OECD kan defineres som offisiell utviklingshjelp. Bevilgningen over kap post 4 foreslås økt med om lag 4,1 mill. kroner. Kap. 223 Videregående opplæring POST 70 TILSKUDD TIL BEDRIFTER SOM TAR INN LÆRLINGER MED SPESIELLE BEHOV Bedriftenes etterspørsel etter tilskudd har vært lavere enn forventet. Departementet foreslår å redusere bevilgningen med 1,9 mill. kroner. POST 72 TILSKUDD TIL INTERNASJONALE UTDANNINGSPROGRAM Posten dekker kontingenter til internasjonale organisasjoner, program og aktiviteter samt utgifter knyttet til nasjonale eksperter i Brussel. Anslagene som ble lagt til grunn ved budsjettering, var for høye. Det foreslås å redusere bevilgningen med 2,3 mill. kroner. Kap. 224 Fellestiltak i grunnopplæringen POST 68 DET SAMISKE UTDANNINGSOMRÅDET, KAN OVERFØRES Flere elever enn forventet har benyttet retten til opplæring i samisk i grunnskolen. Samtidig har aktiviteten i videregående opplæring vært høyere enn forventet. Posten foreslås økt med om lag 3 mill. kroner.

2 2 Innst. S. nr Kap. 232 Statlige skoler med opplæring på videregående nivå (jf. kap og kap. 274 post 50) POST 70 TILSKUDD TIL KJØP AV UTSTYR TIL KLOKKE- DYKKERUTDANNING I forbindelse med St.prp. nr. 63 ( ) ble det bevilget 10,5 mill. kroner for å finansiere statens bidrag til kjøp av klokkedykkerutstyr. Det ble videre foreslått å opprette et aksjeselskap for innkjøp og drift av utstyret hvor eierskapet er delt mellom staten og oljeselskapene Hydro og Statoil. Utstyret er foreløpig prissatt til 24 mill. kroner. Flere oljeselskap vil bidra med den resterende finansieringen. I St.prp. nr. 1 ( ) foreslår departementet å overføre Statens dykkerskole til Høgskolen i Bergen fra 1. januar For å samle virksomheten knyttet til dykkerutdanningen foreslås det at også tilskuddet til det planlagte aksjeselskapet for kjøp av klokkedykkerutstyr overføres til høyskolen. Høgskolen i Bergen tilfører aksjeselskapet et egenkapitaltilskudd på 10,5 mill. kroner når dette er opprettet, slik at selskapet kan gå til innkjøp av klokkedykkerutstyret. Det foreslås å redusere bevilgningen med 10,5 mill. kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 274 Statlige høyskoler post 50 Statstilskudd. Kap. 240 Frittstående skoler m.m. POST 70 TILSKUDD, OVERSLAGSBEVILGNING Departementet viser til at færre frittstående skoler enn forventet har startet opp i skoleåret 2003/04. I tillegg har elevtallet ved nye og eksisterende skoler vært lavere enn forutsatt. Endringer i tilskuddsregelen for videregående skoler uten paralleller i offentlige skoler fra høsten 2004 har også medført et mindreforbruk på posten. Videre har enkelte skoler mistet godkjenningen eller av andre årsaker ikke mottatt tilskudd. Det foreslås å redusere bevilgningen med 108 mill. kroner. Kap. 270 Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter POST 73 TILSKUDD TIL STUDENTBARNEHAGER Departementet foreslår å redusere bevilgningen med 20 mill. kroner. Den kommunale finansieringsplikten som gjelder fra 1. mai 2004, og som skal sikre økonomisk likebehandling mellom private og kommunale barnehager, gjelder også for studentbarnehagene. Departementet har imidlertid lagt til grunn en fortsatt prioritering av tilskudd til studentbarnehager. Tilskuddet skal etter 1. mai 2004 i sin helhet bidra til lavere foreldrebetaling i forhold til maksimalprisen eller eventuelt til dekning av spesielle, kostnadskrevende tiltak som bidrar til at barnehagene er tilpasset studentforeldrenes behov, jf. St.prp. nr. 1 ( ). Kap. 281 Fellesutgifter for universiteter og høyskoler (jf. kap. 3281) POST 1 DRIFTSUTGIFTER Departementet foreslår å øke bevilgningen med 21,6 mill. kroner til tiltak for å sikre og bevare universitetsmuseenes samlinger. Den samlede bevilgningen til formålet i 2004 utgjør etter dette 31,6 mill. kroner. Det ble bevilget 19 mill. kroner til tiltaket i POST 73 TILSKUDD TIL INTERNASJONALE PROGRAMMER Kontingentene til internasjonale programmer er blitt lavere enn forutsatt ved tidspunktet for budsjettering. Bevilgningen foreslås redusert med om lag 4,1 mill. kroner. Kap. 288 Internasjonale samarbeidstiltak Post 72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner foreslås økt med om lag 1,4 mill. kroner, post 73 EUs rammeprogram for forskning foreslås redusert med om lag 18,3 mill. kroner, post 75 UNESCO foreslås redusert med om lag 2,2 mill. kroner. Alle endringene skyldes valutakursutviklingen. Kap Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310) POST 72 RENTESTØNAD, OVERSLAGSBEVILGNING Det foreslås å redusere bevilgningen med 41 mill. kroner. Endringen skyldes at renten ble lavere enn forutsatt. POST 90 LÅN TIL STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING, OVERSLAGSBEVILGNING Det foreslås å øke bevilgningen med 270 mill. kroner. Økningen skyldes omlegging fra netto til brutto regnskapsføring av posten, jf. Innst. S. nr. 250 ( ) og St.prp. nr. 63 ( ). Kap Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410) POST 90 AVDRAG Det foreslås å øke bevilgningen med 270 mill. kroner. Økningen skyldes omlegging fra netto til brutto regnskapsføring av posten, jf. Innst. S. nr. 250 ( ) og St.prp. nr. 63 ( ). Kap Renter fra Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410) POST 80 RENTER Det foreslås å redusere bevilgningen med 194 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes endret rentenivå i forhold til forutsetningene som ble lagt til grunn ved budsjetteringen. Videre har fordelingen mellom fast og flytende rente blitt en annen enn det som tidligere var lagt til grunn. 1.3 Parallelle endringer i inntekts- og utgiftsbevilgninger Voksenopplæringsinstituttet (Vox) har hatt merinntekter fra oppdrag på 2,176 mill. kroner, universiteter og høyskoler tilsvarende 8,712 mill. kroner. Det foreslås å øke disse inntektsbevilgningene på post 1 under hhv. kap og kap mot en tilsvarende økning av utgiftsbevilgningene på post 21 Spesielle driftsutgifter under hhv. kap. 256 og 281.

3 Innst. S. nr Andre saker Kap. 223 Videregående opplæring POST 71 TILSKUDD TIL DRIFT AV OPPLÆRINGSRÅD I tråd med endret opplæringslov, jf. Innst.O. nr. 92 ( ), er Rådet for fagopplæring i arbeidslivet erstattet av et samarbeidsorgan. I tillegg er det etablert faglige råd som erstatter de tidligere opplæringsrådene. Som forutsatt er ordningen med eget sekretariat for hvert enkelt råd ikke videreført. Det er Utdanningsdirektoratet som nå koordinerer og forbereder arbeidet i de nye samarbeidsorganene. Midler fra kap. 223 post 1 og 71 er derfor i 2004 også disponert av Utdanningsdirektoratet til dette formålet, jf. omtale i St.prp. nr. 63 ( ). Samlokalisering av Kunsthøgskolen i Oslo - byggetrinn II Departementet vil i samarbeid med entreprenørfirmaet Brødrene Jensen AS utvikle et forprosjekt for et byggetrinn 2 for Kunsthøgskolen i Oslo på Seilduksfabrikken. Etter forprosjektet vil departementet ta stilling til om det skal inngås en leieavtale. Kostnadene til forprosjektet vil inngå i leiegrunnlaget. Dersom det ikke inngås en leieavtale, vil departementet dekke deler av utgiftene til forprosjektet. Til dette er det nødvendig å stille en statlig garanti på inntil 18,5 mill. kroner pluss merverdiavgift, se forslag til vedtak II, nr. 1. Kap Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310) POST 45 STØRRE UTSTYRSANSKAFFELSER OG VEDLIKEHOLD, KAN OVERFØRES I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 63 ( ) ble det opprettet en ny post 45 knyttet til moderniseringsarbeidet i Statens lånekasse for utdanning. Det ble videre omdisponert 15 mill. kroner fra post 1 til post 45. Det foreslås at post 45 gis stikkordet "kan overføres" i KOMITEENS MERKNADER Komiteen, medlemmene fra Høyre, Ine Marie Eriksen, Jan Olav Olsen, Raymond Robertsen og Søren Fredrik Voie, fra Arbeiderpartiet, Vidar Bjørnstad, Eva M. Nielsen og Karita Bekkemellem Orheim, fra Fremskrittspartiet, Ursula Evje og Arne Sortevik, fra Sosialistisk Venstreparti, Lena Jensen og lederen Rolf Reikvam, fra Kristelig Folkeparti, Arne Lyngstad og Elsa Skarbøvik, fra Senterpartiet, Rune J. Skjælaaen, fra Venstre, Trine Skei Grande, og representanten Jan Simonsen, viser til proposisjonen. Kap. 224 Fellestiltak i grunnopplæringen Post 70 Tilskudd Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og representanten Simonsen viser til at organisasjonen Landslaget for nærmiljøskolen LUFS av departementet har fått sin bevilgning fra 2003 kraftig redusert i Disse medlemmer viser til de store omstillinger som foregår i norsk skole, og mener det er viktig at denne og andre organisasjoner som arbeider for å ta vare på og utvikle de mange nærmiljøskolene i landet, får en statlig støtte på et nivå som muliggjør at organisasjonen kan gjennomføre sin virksomhet som landsdekkende organisasjon. Disse medlemmer vil derfor øke bevilgningen på kap. 224 post 70 med kroner som øremerkes LUFS og fremmer følgende forslag: 224 Fellestiltak i grunnopplæringen 70 Tilskudd, økes med fra kr til kr " Kap. 240 Frittstående skoler mv. POST 70 TILSKUDD, OVERSLAGSBEVILGNING Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og representanten Simonsen, viser til at det er et underforbruk på posten med 108 mill. kroner. Dette er begrunnet med at færre skoler har startet opp, og at etablerte skoler har et lavere elevtall enn forventet. Underforbruket utgjør ca. 5,7 pst. av bevilgningen under post 70. Flertallet vil understreke det uheldige i et så stort underforbruk da over 100 mill. kroner på denne måten ikke kommer med i de årlige prioriteringene. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og representanten Simonsen er kjent med at Bårdar Akademiet i Oslo har måttet flytte til nye lokaler da tidligere lokaler ble kjøpt av det statlige eiendomsselskapet Entra Eiendom AS til bruk for Nasjonalgalleriet og Nasjonalmuseet. Bårdar Akademiet har hatt betydelige utgifter knyttet til flytting fra lokaler skolen har hatt i ti år og som har vært tilpasset virksomheten. Disse medlemmer mener det i dette spesielle tilfellet er rimelig at staten dekker utgifter til flytting med 1 mill. kroner. Disse medlemmer viser til at budsjettet på denne posten foreslås redusert med hele 108 mill. kroner på grunn av mindreforbruk og foreslår at beløpet justeres til 107 mill. kroner. Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

4 4 Innst. S. nr Frittstående skoler mv. 70 Tilskudd overslagsbevilgning, reduseres med fra kr til kr " Kap. 243 Kompetansesenter for spesialutdanning Driftspostene 1 og 21 Departementet har ingen endringsforslag under dette kapitlet. Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og representanten Simonsen, viser til den omorganisering som nå er under planlegging innenfor dette feltet og til komiteens merknader under kap. 230 i Budsjett-innst. S. nr. 12 ( ). Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og representanten Simonsen, viser til at kap. 243 post 21 ble styrket med 30 mill. kroner i forbindelse med Revidert budsjett for Inntektssiden kap post 1 ble justert med et tilsvarende beløp. I forkant av budsjettjusteringen var det stor aktivitet, og det var dessuten kontakt med representanter for finanskomiteen. Det var et uttrykt mål at justeringen skulle rette opp budsjettkuttet som ble resultatet av budsjettforhandlingene for Dette flertallet viser til at måten justeringen ble foretatt på ikke har hatt den virkning som var forutsatt. Det generelle aktivitetsnivået er redusert, noe justeringen var forutsatt å skulle motvirke. Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at kap. 243 post 21 ble styrket med 30 mill. kroner i Revidert nasjonalbudsjett for Inntektskapittel 3243 post 1 ble justert med et tilsvarende beløp. Disse medlemmer viser til flertallsmerknader i Budsjett-innst. S. nr. 12 ( ): "Flertallet vil i denne sammenheng understreke viktigheten av et godt spesialpedagogisk tilbud i hele landet, og vil understreke at tjeneste overfor brukere i størst mulig grad skjermes slik at tjenestetilbudet fra kompetansesentrene kan opprettholdes." Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til merknaden (Innst. S. nr. 250 ( )) om Revidert budsjett for 2004, der det ble sagt følgende: "Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet forutsetter at økningen i bevilgningen på post 21 Spesielle driftsutgifter ikke gjøres avhengig av overslaget over de økte inntektene ved oppdrag som beskrevet i kap post 1." Kap. 260 Universitetet i Oslo Post 50 Tilskudd Departementet har ingen endringsforslag under dette kapitlet. Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet foreslår å styrke posten med 20 mill. kroner til dekning av universitetets kostnader med prosjektering og kvalitetssikring av informatikkbygget. For å opprettholde framdriften slik at byggebevilgning og byggestart kan gjennomføres i henhold til planene, må de avsluttende forberedelsene gjøres i første halvår av Disse medlemmer vil understreke at det er viktig at framdriften holdes og at prosjektet kan realiseres innenfor den tidsramme som er forutsatt. Disse medlemmer fremmer følgende forslag: 260 Universitetet i Oslo 50 Statstilskudd, økes med fra kr til kr " Kap. 261 Universitetet i Bergen Post 50 Tilskudd Departementet har ingen endringsforslag under dette kapitlet. Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet foreslår å styrke post 50 med 10 mill. kroner til dekning av kostnadene med prosjektering av nytt odontologibygg. Disse medlemmer fremmer følgende forslag: 261 Universitetet i Bergen 50 Statstilskudd, økes med fra kr til kr "

5 Innst. S. nr Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og representanten Simonsen viser til at nytt odontologibygg ved Universitetet i Bergen er et av de åtte byggeprosjektene innenfor Universitets- og høyskoleområdet som er prioritert av departementet både i budsjettet for 2003 og 2004 og som også komiteen har støttet gjennom merknader. Komiteen har vært opptatt av at det opprettholdes fremdrift i prosjekteringsarbeidet. Disse medlemmer mener prosjekteringsutgifter enten må finansieres av Statsbygg eller med midler øremerket i Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett. Disse medlemmer har merket seg at Universitetet i Bergen har måttet sette av egne midler til slikt prosjekteringsarbeid for å opprettholde fremdriften i prosjektet i Disse medlemmer vil derfor bevilge et øremerket tilskudd på 3,5 mill. kroner til dekning av prosjekteringsutgifter i 2004 og fremmer derfor følgende forslag: 261 Universitetet i Bergen 50 Tilskudd, økes med fra kr til kr " Kap. Post 50 Tilskudd Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet foreslår å styrke post 50 med 25 mill. kroner som fordeles slik: 10 mill. kroner til prosjektering samlokalisering Høgskolen i Bergen 10 mill. kroner til prosjektering Høgskolen i Oslo 5 mill. kroner til ferdigprosjektering, eventuelt startbevilgning for Høgskolen i Vestfold. Disse medlemmer fremmer følgende forslag: 50 Statstilskudd, økes med fra kr til kr " Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og representanten Simonsen viser til at samlokalisering av Høyskolen i Bergen er et av de åtte byggeprosjektene innenfor Universitets- og høyskoleområdet som er prioritert av departementet både i budsjettet for 2003 og 2004 og som også komiteen har støttet gjennom merknader. Komiteen har vært opptatt av at det opprettholdes fremdrift i prosjekteringsarbeidet. Disse medlemmer mener prosjekteringsutgifter enten må finansieres av Statsbygg eller med midler øremerket i UFDs budsjett. Disse medlemmer har merket seg at Høyskolen i Bergen har måttet sette av egne midler til slikt prosjekteringsarbeid for å opprettholde fremdriften i prosjektet i Disse medlemmer vil derfor bevilge et øremerket tilskudd på 3,5 mill. kroner til dekning av prosjekteringsutgifter i 2004 og fremmer derfor følgende forslag: 50 Statstilskudd, økes med fra kr til kr " 3. FORSLAG FRA MINDRETALL Forslag fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og representanten Simonsen: Forslag Fellestiltak i grunnopplæringen 70 Tilskudd, økes med fra kr til kr

6 6 Innst. S. nr Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet: Forslag Universitetet i Oslo 50 Statstilskudd, økes med fra kr til kr Forslag 3 Kap. Post Formål Kroner 261 Universitetet i Bergen 50 Statstilskudd, økes med fra kr til kr Forslag 4 Kap. Post Formål Kroner 50 Statstilskudd, økes med fra kr til kr Forslag fra Fremskrittspartiet og representanten Simonsen: Forslag Frittstående skoler mv. 70 Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med fra kr til kr Forslag Universitetet i Bergen 50 Tilskudd, økes med fra kr til kr Forslag 7 50 Statstilskudd, økes med fra kr til kr

7 Innst. S. nr KOMITEENS TILRÅDING Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt v edtak: I Kap. Post Formål Kroner Utgifter: 221 Grunnskolen (jf. kap. 3221) 65 Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen, økes med fra kr til kr Tilskudd til leirskoleopplæring, økes med fra kr til kr Tilskudd til kommunale musikk- og kulturskoler, overslagsbevilgning, reduseres med fra kr til kr Videregående opplæring 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov, reduseres med fra kr til kr Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram, reduseres med fra kr til kr Fellestiltak i grunnopplæringen 68 Det samiske utdanningsområdet, kan overføres, økes med fra kr til kr Statlige skoler med opplæring på videregående nivå (jf. kap. 3232) 70 Tilskudd til kjøp av utstyr til klokkedykkerutdanning, reduseres med fra kr til kr Frittstående skoler m.m. 70 Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med fra kr til kr Vox - Voksenopplæringsinstituttet (jf. kap. 3256) 21 Spesielle driftsutgifter, økes med fra kr til kr Studium i utlandet og sosiale formål for elever og studenter 73 Tilskudd til studentbarnehager, reduseres med fra kr til kr Statstilskudd, økes med fra kr til kr Fellesutgifter for universiteter og høyskoler (jf. kap. 3281) 1 Driftsutgifter, økes med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, bevilges med Tilskudd til internasjonale program, reduseres med fra kr til kr Internasjonale samarbeidstiltak (jf. kap. 3288) 72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, økes med fra kr til kr EUs rammeprogram for forskning, reduseres med fra kr til kr UNESCO, reduseres med fra kr til kr

8 8 Innst. S. nr Kap. Post Formål Kroner 2410 Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310) 72 Rentestønad, overslagsbevilgning, reduseres med fra kr til kr Lån til Statens lånekasse for utdanning, overslagsbevilgning, økes med fra kr til kr Inntekter: 3221 Grunnskolen (jf. kap. 221) 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med fra kr til kr VOX - Voksenopplæringsinstituttet (jf. kap. 256) 1 Inntekter fra oppdrag, økes med fra kr til kr Fellesutgifter for universiteter og høyskoler (jf. kap. 281) 1 Inntekter fra oppdrag, bevilges med Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410) 90 Avdrag, økes med fra kr til kr Renter fra Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410) 80 Renter, reduseres med fra kr til kr II Stortinget samtykker i at Utdannings- og forskningsdepartementet kan stille en garanti på inntil 18,5 mill. kroner pluss merverdiavgift for utvikling av et forprosjekt for byggetrinn 2 på Seilduksfabrikken for å samlokalisere Kunsthøgskolen i Oslo. Stortinget samtykker i at kap Statens lånekasse for utdanning, post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold gis stikkordet "kan overføres" i budsjettet for Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 6. desember 2004 Rolf Reikvam leder og ordfører Lobo Media AS

Innst. S. nr. 84. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 15 (2003-2004)

Innst. S. nr. 84. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 15 (2003-2004) Innst. S. nr. 84 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 15 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, om endringer

Detaljer

Innst. S. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. S. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. S. nr. 71 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 24 (2002-2003) og St.prp. nr. 23 (2002-2003) kap. 1020 Innstilling fra kirke-, utdannings-

Detaljer

Innst. S. nr. 57. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 10 (2005-2006)

Innst. S. nr. 57. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 10 (2005-2006) Innst. S. nr. 57 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 10 (2005-2006) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. S. nr. 70 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 21 (2006-2007), unntatt kap. 231, og St.prp. nr. 23 (2006-2007), kap. 920 Innstilling fra

Detaljer

Innst. S. nr. 53 (2001-2002)

Innst. S. nr. 53 (2001-2002) Innst. S. nr. 53 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 7 ( ) unntatt kap.

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 7 ( ) unntatt kap. Innst. S. nr. 72 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 7 (2007-2008) unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

Innst. S. nr. 98. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 23 ( ) unntatt kap.

Innst. S. nr. 98. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 23 ( ) unntatt kap. Innst. S. nr. 98 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 23 (2008 2009) unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

Innst. S. nr. 83 (2000-2001)

Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 23 (2000-2001)

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II

St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II Innst. S. nr. 51 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593,

Detaljer

St.prp. nr. 10 ( )

St.prp. nr. 10 ( ) Utdannings- og forskningsdepartementet St.prp. nr. 10 (2005 2006) Om endringer på statsbudsjettet for 2005 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet Tilråding fra Utdannings-

Detaljer

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. S. nr. 74 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2003-2004) unntatt kap. 1594, 2541, 2542, 2543, 4590, 4595 og 5705 Innstilling fra

Detaljer

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Prop. 24 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 18. november 2011,

Detaljer

Innst. 109 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 109 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag Innst. 109 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 25 S (2014 2015), kap. 222, 225 228, 230, 252, 256, 270, 276, 280, 283, 284, 287, 288, 2410, 3222,

Detaljer

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( )

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( ) Innst. 117 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 24 S (2012 2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Detaljer

Prop. 17 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 17 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Prop. 17 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 24. november 2017, godkjent

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

Innst. 93 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 93 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 93 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 17 S (2015 2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Innst. 111 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag

Innst. 111 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag Innst. 111 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 37 S (2012 2013), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Innst. 149 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 34 S (2012 2013)

Innst. 149 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 34 S (2012 2013) Innst. 149 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 34 S (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under

Detaljer

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006)

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innst. S. nr. 42 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2008/ /GE

Deres ref Vår ref Dato 2008/ /GE Utdanningsdirektoratet PB 2924 Tøyen 0608 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2008/405 200705135-/GE 30.05.2008 Statsbudsjettet 2008 Supplerende tildelingsbrev nr. 1 Det vises til hovedtildelingsbrev av 19.12.2007,

Detaljer

Om endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet St.prp. nr. 21 (2006 2007) Om endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 24. november 2006,

Detaljer

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde St.prp. nr. 18 (2004 2005) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 12. november 2004, godkjent

Detaljer

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Prop. 25 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 21. november 2014, godkjent

Detaljer

Innst. S. nr. 37 ( )

Innst. S. nr. 37 ( ) Innst. S. nr. 37 (2001-2002) Innstilling fra næringskomiteen om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 under Landbruksdepartementet St.prp. nr. 25 (2001-2002) Til Stortinget SAMMENDRAG Landbruksdepartementet

Detaljer

Innst. O. nr. 82. ( ) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. O. nr. 82. ( ) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. nnst. O. nr. 82 (2003-2004) nnstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:26 (2003-2004) nnstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag fra

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2003 under Nærings- og Tilråding fra Nærings- og av 8. november 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

Innst. S. nr. 242. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr.

Innst. S. nr. 242. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr. Innst. S. nr. 242 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 21 (2002-2003) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om kilder til

Detaljer

Innst. S. nr. 46. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 12 (2005-2006)

Innst. S. nr. 46. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 12 (2005-2006) Innst. S. nr. 46 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 12 (2005-2006) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet

Detaljer

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( )

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ) Innst. 102 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 23 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helseog

Detaljer

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( )

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( ) Innst. 125 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 27 S (2015 2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Innst. 121 S. ( ) Innstilling til Storting fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Prop. 35 S ( )

Innst. 121 S. ( ) Innstilling til Storting fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Prop. 35 S ( ) Innst. 121 S (2012 2013) Innstilling til Storting fra familie- og kulturkomiteen Prop. 35 S (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet

Detaljer

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 93 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 22 S (2014 2015) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet

Detaljer

Prop. 14 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 14 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Prop. 14 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 22. november 2013, godkjent

Detaljer

Innst. 74 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 2. Programkategori Administrasjon. 1.

Innst. 74 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 2. Programkategori Administrasjon. 1. Innst. 74 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2009 2010) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet for

Detaljer

Innst. O. nr. 43. ( ) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr.

Innst. O. nr. 43. ( ) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. Innst. O. nr. 43 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 94 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer

Detaljer

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Prop. 28 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 25. november 2016, godkjent

Detaljer

Innst. 132 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 21 S ( )

Innst. 132 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 21 S ( ) Innst. 132 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 21 S (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Til

Detaljer

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( )

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( ) Innst. S. nr. 69 (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen St.prp. nr. 17 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda

Detaljer

Innst. O. nr. 62. ( ) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr.

Innst. O. nr. 62. ( ) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. Innst. O. nr. 62 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 30 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer

Detaljer

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( )

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( ) Innst. 72 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 12 S (2013 2014) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Helseog omsorgsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 42 ( ) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet

Innst. S. nr. 42 ( ) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet Innst. S. nr. 42 (2001-2002) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet St.prp. nr. 21 (2001-2002) Til Stortinget FORMÅL OG HOVEDOVERSIKT Formål

Detaljer

Innst. S. nr. 98. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 20 (2007-2008)

Innst. S. nr. 98. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 20 (2007-2008) Innst. S. nr. 98 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.prp. nr. 20 (2007-2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2007 under Barne-

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag Innst. 76 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 9 S (2013 2014), unntatt kap. 1, 1562 og 1590 Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.347/03/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 35/03 Folkehøgskolebladene 16.

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 13 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 13 ( ) Innst. S. nr. 122 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 13 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2008 under

Detaljer

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 15 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 94 (2000-2001)

St.prp. nr. 94 (2000-2001) St.prp. nr. 94 (2000-2001) Bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542 og 2309 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler Tilråding fra Finansdepartementet av 1. juni 2001,

Detaljer

Innst. S. nr. 161. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr.

Innst. S. nr. 161. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr. Innst. S. nr. 161 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 14 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om opplæringstilbod

Detaljer

Innst. 488 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop.

Innst. 488 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop. Innst. 488 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 167 S (2012 2013) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til

Detaljer

St.prp. nr. 25 ( ) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006

St.prp. nr. 25 ( ) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006 St.prp. nr. 25 (2006 2007) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006 Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 24. november 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( )

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( ) Innst. 92 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 20 S (2013 2014) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 26 ( )

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 26 ( ) Innst. S. nr. 70 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 26 (2002-2003) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden

Detaljer

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 18 ( )

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 18 ( ) Innst. S. nr. 72 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.prp. nr. 18 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets

Detaljer

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 Prop. 59 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 86 ( )

Innst. S. nr. 86 ( ) Innst. S. nr. 86 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2000 m.v. under Sosial- og helsedepartementet St.prp. nr. 28 (2000-2001) unntatt kap.

Detaljer

Innst. 128 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 30 S (2011 2012), unntatt kap.

Innst. 128 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 30 S (2011 2012), unntatt kap. Innst. 128 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 30 S (2011 2012), unntatt kap. 1590 Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Innst. S. nr. 84 ( )

Innst. S. nr. 84 ( ) Innst. S. nr. 84 (2000-2001) Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 7 ( )

St.prp. nr. 7 ( ) Kultur- og kirkedepartementet St.prp. nr. 7 (2005 2006) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2005 Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 25. november 2005

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om modernisering, forenkling og effektivisering av bistandsforvaltningen Tilråding fra Utenriksdepartementet av 7. november 2003, godkjent

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Innst. S. nr. 79. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 22 ( )

Innst. S. nr. 79. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 22 ( ) Innst. S. nr. 79 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.prp. nr. 22 (2003-2004) Innstilling fra kommunalkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2003 under Kommunal- og regionaldepartementets

Detaljer

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011)

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011) Innst. 159 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 32 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og

Detaljer

Innst. S. nr. 45 (2001-2002)

Innst. S. nr. 45 (2001-2002) Innst. S. nr. 45 (2001-2002) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 26 (2001-2002)

Detaljer

St.prp. nr. 22 ( )

St.prp. nr. 22 ( ) St.prp. nr. 22 (2003 2004) Om endringer i statsbudsjettet 2003 under Kommunal- og regionaldepartementets for valtningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 14. november 2003, godkjent

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Prop. 31 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 21. november 2014, godkjent

Detaljer

Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet.

Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet. Innst. S. nr. 71. (1998-99) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet. St.prp. nr. 18 (1998-99) (unntatt kap. 666).

Detaljer

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Kommunal- og regionaldepartementet St.prp. nr. 26 (2006 2007) Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012)

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012) Innst. 252 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 72 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

Innst. S. nr. 58. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. St.prp. nr.

Innst. S. nr. 58. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. St.prp. nr. Innst. S. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 26 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringar

Detaljer

Innst. S. nr. 152. (1998-99) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning.

Innst. S. nr. 152. (1998-99) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning. Innst. S. nr. 152. (1998-99) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning. St.meld. nr. 27 (1998-99). Til Stortinget. SAMMENDRAG

Detaljer

Innst. 124 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag

Innst. 124 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag Innst. 124 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 28 S (2015 2016), unntatt kap. 542, 595 og 3595 Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer

Detaljer

Innst. S. nr. 214 (2001-2002)

Innst. S. nr. 214 (2001-2002) Innst. S. nr. 214 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om kvalitetsreformen om høyere kunstutdanning St.meld. nr. 18 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG Meldingen

Detaljer

St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv.

St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. Tilråding fra Finansdepartementet av 6. juni 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/202-10 08.01.2016 Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. St.prp. nr.

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. St.prp. nr. Innst. S. nr. 290 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 72 (2002-2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lønnsregulering

Detaljer

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 47 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 161 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:51 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 34 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2012 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Tilråding fra 16. november 2012,

Detaljer

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 109 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 29 S (2015 2016), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 12

Budsjett-innst. S. nr. 12 Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002 2003) Budsjettinnstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 1 (2002-2003), St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2002-2003) og St.prp. nr.

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader

1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader Innst. X S (2015 2016) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kirsti Bergstø om å sikre full behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget slik sakens

Detaljer

Innst. 194 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:33 S (2014 2015)

Innst. 194 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:33 S (2014 2015) Innst. 194 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:33 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

St.prp. nr. 24 (2000-2001)

St.prp. nr. 24 (2000-2001) St.prp. nr. 24 (2000-2001) Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 under Landbruksdepartementet Tilråding fra Landbruksdepartementet av 17. november 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Innst. S. nr. 88. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 21 ( )

Innst. S. nr. 88. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 21 ( ) Innst. S. nr. 88 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 21 (2003-2004) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden

Detaljer

St.prp. nr. 6 ( ) Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet,

St.prp. nr. 6 ( ) Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet, St.prp. nr. 6 (2007 2008) Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 16. november 2007, godkjent

Detaljer

Innst. O. nr. 21. (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 79 (2006-2007)

Innst. O. nr. 21. (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 79 (2006-2007) Innst. O. nr. 21 (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 79 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Detaljer

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr.

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. Innst. O. nr. 104 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 91 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringar

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:65 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:65 ( ) Innst. S. nr. 194 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:65 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( )

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( ) Innst. 76 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 33 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 4. juni 2011 Byrådssak 1270/11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-154 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 3. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 3. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) () Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Tilråding

Detaljer

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet Prop. 21 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 25. november

Detaljer

Innst. S. nr. 99. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. S. nr. 99. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. S. nr. 99 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.prp. nr. 23 (2007-2008) unntatt kap. 340, 341, 342, 3340, 3341 og 3342 Innstilling fra familie- og kulturkomiteen

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr nov. Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr nov. Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 32 2002 19. nov. Dagsorden 471 Møte tirsdag den 19. november kl. 10 President: K a r i L i s e H o l m b e r g Dagsorden (nr. 16): 1. Forslag oversendt fra Odelstingets møte

Detaljer

Innst. 270 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Dokument 12:9 ( )

Innst. 270 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Dokument 12:9 ( ) Innst. 270 S (20152016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 12:9 (20112012) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Hallgeir H.

Detaljer