Innst. S. nr. 85. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. S. nr. 85. (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 (2004-2005)"

Transkript

1 Innst. S. nr. 85 ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 19 ( ) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Departementet foreslår i proposisjonen å endre enkelte bevilgninger i statsbudsjettet for Det gis også en omtale av disponeringen av bevilgningen til drift av opplæringsråd. Videre fremmer departementet forslag om å gjøre utstyrsbevilgningen til Statens lånekasse for utdanning overførbar, og om å stille en statlig garanti for forprosjektet for byggetrinn 2 for Kunsthøgskolen i Oslo på Seilduksfabrikken. 1.2 Forslag til endringer i statsbudsjettet for 2004 Kap. 221 Grunnskolen (jf. kap. 3221) POST 65 TILSKUDD TIL OPPLÆRING FOR SPRÅKLIGE MINORITETER I GRUNNSKOLEN Departementet foreslår å øke bevilgningen med om lag 43,9 mill. kroner. Økningen skyldes at aktiviteten knyttet til opplæring av språklige minoriteter i grunnskolen, herunder opplæring av barn i asylmottak, har vært høyere enn forventet. POST 66 TILSKUDD TIL LEIRSKOLEOPPLÆRING Leirskoleaktiviteten har vært høyere enn tidligere lagt til grunn, og bevilgningen foreslås økt med 0,3 mill. kroner. POST 67 TILSKUDD TIL KOMMUNALE MUSIKK- OG KULTURSKOLER, OVERSLAGSBEVILGNING Aktiviteten ved landets musikk- og kulturskoler høsten 2003 var lavere enn forutsatt. Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis. Det foreslås å redusere bevilgningen med om lag 0,6 mill. kroner. KAP POST 4 REFUSJON AV ODA-GODKJENTE UTGIFTER Det økte bevilgningsbehovet knyttet til opplæring av språklige minoriteter i asylmottak under kap. 221 post 65 øker også refusjonen av ODA-godkjente utgifter, dvs. innenlandske utgifter til flyktninger som i henhold til statistikkdirektivet til OECD kan defineres som offisiell utviklingshjelp. Bevilgningen over kap post 4 foreslås økt med om lag 4,1 mill. kroner. Kap. 223 Videregående opplæring POST 70 TILSKUDD TIL BEDRIFTER SOM TAR INN LÆRLINGER MED SPESIELLE BEHOV Bedriftenes etterspørsel etter tilskudd har vært lavere enn forventet. Departementet foreslår å redusere bevilgningen med 1,9 mill. kroner. POST 72 TILSKUDD TIL INTERNASJONALE UTDANNINGSPROGRAM Posten dekker kontingenter til internasjonale organisasjoner, program og aktiviteter samt utgifter knyttet til nasjonale eksperter i Brussel. Anslagene som ble lagt til grunn ved budsjettering, var for høye. Det foreslås å redusere bevilgningen med 2,3 mill. kroner. Kap. 224 Fellestiltak i grunnopplæringen POST 68 DET SAMISKE UTDANNINGSOMRÅDET, KAN OVERFØRES Flere elever enn forventet har benyttet retten til opplæring i samisk i grunnskolen. Samtidig har aktiviteten i videregående opplæring vært høyere enn forventet. Posten foreslås økt med om lag 3 mill. kroner.

2 2 Innst. S. nr Kap. 232 Statlige skoler med opplæring på videregående nivå (jf. kap og kap. 274 post 50) POST 70 TILSKUDD TIL KJØP AV UTSTYR TIL KLOKKE- DYKKERUTDANNING I forbindelse med St.prp. nr. 63 ( ) ble det bevilget 10,5 mill. kroner for å finansiere statens bidrag til kjøp av klokkedykkerutstyr. Det ble videre foreslått å opprette et aksjeselskap for innkjøp og drift av utstyret hvor eierskapet er delt mellom staten og oljeselskapene Hydro og Statoil. Utstyret er foreløpig prissatt til 24 mill. kroner. Flere oljeselskap vil bidra med den resterende finansieringen. I St.prp. nr. 1 ( ) foreslår departementet å overføre Statens dykkerskole til Høgskolen i Bergen fra 1. januar For å samle virksomheten knyttet til dykkerutdanningen foreslås det at også tilskuddet til det planlagte aksjeselskapet for kjøp av klokkedykkerutstyr overføres til høyskolen. Høgskolen i Bergen tilfører aksjeselskapet et egenkapitaltilskudd på 10,5 mill. kroner når dette er opprettet, slik at selskapet kan gå til innkjøp av klokkedykkerutstyret. Det foreslås å redusere bevilgningen med 10,5 mill. kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 274 Statlige høyskoler post 50 Statstilskudd. Kap. 240 Frittstående skoler m.m. POST 70 TILSKUDD, OVERSLAGSBEVILGNING Departementet viser til at færre frittstående skoler enn forventet har startet opp i skoleåret 2003/04. I tillegg har elevtallet ved nye og eksisterende skoler vært lavere enn forutsatt. Endringer i tilskuddsregelen for videregående skoler uten paralleller i offentlige skoler fra høsten 2004 har også medført et mindreforbruk på posten. Videre har enkelte skoler mistet godkjenningen eller av andre årsaker ikke mottatt tilskudd. Det foreslås å redusere bevilgningen med 108 mill. kroner. Kap. 270 Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter POST 73 TILSKUDD TIL STUDENTBARNEHAGER Departementet foreslår å redusere bevilgningen med 20 mill. kroner. Den kommunale finansieringsplikten som gjelder fra 1. mai 2004, og som skal sikre økonomisk likebehandling mellom private og kommunale barnehager, gjelder også for studentbarnehagene. Departementet har imidlertid lagt til grunn en fortsatt prioritering av tilskudd til studentbarnehager. Tilskuddet skal etter 1. mai 2004 i sin helhet bidra til lavere foreldrebetaling i forhold til maksimalprisen eller eventuelt til dekning av spesielle, kostnadskrevende tiltak som bidrar til at barnehagene er tilpasset studentforeldrenes behov, jf. St.prp. nr. 1 ( ). Kap. 281 Fellesutgifter for universiteter og høyskoler (jf. kap. 3281) POST 1 DRIFTSUTGIFTER Departementet foreslår å øke bevilgningen med 21,6 mill. kroner til tiltak for å sikre og bevare universitetsmuseenes samlinger. Den samlede bevilgningen til formålet i 2004 utgjør etter dette 31,6 mill. kroner. Det ble bevilget 19 mill. kroner til tiltaket i POST 73 TILSKUDD TIL INTERNASJONALE PROGRAMMER Kontingentene til internasjonale programmer er blitt lavere enn forutsatt ved tidspunktet for budsjettering. Bevilgningen foreslås redusert med om lag 4,1 mill. kroner. Kap. 288 Internasjonale samarbeidstiltak Post 72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner foreslås økt med om lag 1,4 mill. kroner, post 73 EUs rammeprogram for forskning foreslås redusert med om lag 18,3 mill. kroner, post 75 UNESCO foreslås redusert med om lag 2,2 mill. kroner. Alle endringene skyldes valutakursutviklingen. Kap Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310) POST 72 RENTESTØNAD, OVERSLAGSBEVILGNING Det foreslås å redusere bevilgningen med 41 mill. kroner. Endringen skyldes at renten ble lavere enn forutsatt. POST 90 LÅN TIL STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING, OVERSLAGSBEVILGNING Det foreslås å øke bevilgningen med 270 mill. kroner. Økningen skyldes omlegging fra netto til brutto regnskapsføring av posten, jf. Innst. S. nr. 250 ( ) og St.prp. nr. 63 ( ). Kap Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410) POST 90 AVDRAG Det foreslås å øke bevilgningen med 270 mill. kroner. Økningen skyldes omlegging fra netto til brutto regnskapsføring av posten, jf. Innst. S. nr. 250 ( ) og St.prp. nr. 63 ( ). Kap Renter fra Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410) POST 80 RENTER Det foreslås å redusere bevilgningen med 194 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes endret rentenivå i forhold til forutsetningene som ble lagt til grunn ved budsjetteringen. Videre har fordelingen mellom fast og flytende rente blitt en annen enn det som tidligere var lagt til grunn. 1.3 Parallelle endringer i inntekts- og utgiftsbevilgninger Voksenopplæringsinstituttet (Vox) har hatt merinntekter fra oppdrag på 2,176 mill. kroner, universiteter og høyskoler tilsvarende 8,712 mill. kroner. Det foreslås å øke disse inntektsbevilgningene på post 1 under hhv. kap og kap mot en tilsvarende økning av utgiftsbevilgningene på post 21 Spesielle driftsutgifter under hhv. kap. 256 og 281.

3 Innst. S. nr Andre saker Kap. 223 Videregående opplæring POST 71 TILSKUDD TIL DRIFT AV OPPLÆRINGSRÅD I tråd med endret opplæringslov, jf. Innst.O. nr. 92 ( ), er Rådet for fagopplæring i arbeidslivet erstattet av et samarbeidsorgan. I tillegg er det etablert faglige råd som erstatter de tidligere opplæringsrådene. Som forutsatt er ordningen med eget sekretariat for hvert enkelt råd ikke videreført. Det er Utdanningsdirektoratet som nå koordinerer og forbereder arbeidet i de nye samarbeidsorganene. Midler fra kap. 223 post 1 og 71 er derfor i 2004 også disponert av Utdanningsdirektoratet til dette formålet, jf. omtale i St.prp. nr. 63 ( ). Samlokalisering av Kunsthøgskolen i Oslo - byggetrinn II Departementet vil i samarbeid med entreprenørfirmaet Brødrene Jensen AS utvikle et forprosjekt for et byggetrinn 2 for Kunsthøgskolen i Oslo på Seilduksfabrikken. Etter forprosjektet vil departementet ta stilling til om det skal inngås en leieavtale. Kostnadene til forprosjektet vil inngå i leiegrunnlaget. Dersom det ikke inngås en leieavtale, vil departementet dekke deler av utgiftene til forprosjektet. Til dette er det nødvendig å stille en statlig garanti på inntil 18,5 mill. kroner pluss merverdiavgift, se forslag til vedtak II, nr. 1. Kap Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310) POST 45 STØRRE UTSTYRSANSKAFFELSER OG VEDLIKEHOLD, KAN OVERFØRES I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 63 ( ) ble det opprettet en ny post 45 knyttet til moderniseringsarbeidet i Statens lånekasse for utdanning. Det ble videre omdisponert 15 mill. kroner fra post 1 til post 45. Det foreslås at post 45 gis stikkordet "kan overføres" i KOMITEENS MERKNADER Komiteen, medlemmene fra Høyre, Ine Marie Eriksen, Jan Olav Olsen, Raymond Robertsen og Søren Fredrik Voie, fra Arbeiderpartiet, Vidar Bjørnstad, Eva M. Nielsen og Karita Bekkemellem Orheim, fra Fremskrittspartiet, Ursula Evje og Arne Sortevik, fra Sosialistisk Venstreparti, Lena Jensen og lederen Rolf Reikvam, fra Kristelig Folkeparti, Arne Lyngstad og Elsa Skarbøvik, fra Senterpartiet, Rune J. Skjælaaen, fra Venstre, Trine Skei Grande, og representanten Jan Simonsen, viser til proposisjonen. Kap. 224 Fellestiltak i grunnopplæringen Post 70 Tilskudd Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og representanten Simonsen viser til at organisasjonen Landslaget for nærmiljøskolen LUFS av departementet har fått sin bevilgning fra 2003 kraftig redusert i Disse medlemmer viser til de store omstillinger som foregår i norsk skole, og mener det er viktig at denne og andre organisasjoner som arbeider for å ta vare på og utvikle de mange nærmiljøskolene i landet, får en statlig støtte på et nivå som muliggjør at organisasjonen kan gjennomføre sin virksomhet som landsdekkende organisasjon. Disse medlemmer vil derfor øke bevilgningen på kap. 224 post 70 med kroner som øremerkes LUFS og fremmer følgende forslag: 224 Fellestiltak i grunnopplæringen 70 Tilskudd, økes med fra kr til kr " Kap. 240 Frittstående skoler mv. POST 70 TILSKUDD, OVERSLAGSBEVILGNING Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og representanten Simonsen, viser til at det er et underforbruk på posten med 108 mill. kroner. Dette er begrunnet med at færre skoler har startet opp, og at etablerte skoler har et lavere elevtall enn forventet. Underforbruket utgjør ca. 5,7 pst. av bevilgningen under post 70. Flertallet vil understreke det uheldige i et så stort underforbruk da over 100 mill. kroner på denne måten ikke kommer med i de årlige prioriteringene. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og representanten Simonsen er kjent med at Bårdar Akademiet i Oslo har måttet flytte til nye lokaler da tidligere lokaler ble kjøpt av det statlige eiendomsselskapet Entra Eiendom AS til bruk for Nasjonalgalleriet og Nasjonalmuseet. Bårdar Akademiet har hatt betydelige utgifter knyttet til flytting fra lokaler skolen har hatt i ti år og som har vært tilpasset virksomheten. Disse medlemmer mener det i dette spesielle tilfellet er rimelig at staten dekker utgifter til flytting med 1 mill. kroner. Disse medlemmer viser til at budsjettet på denne posten foreslås redusert med hele 108 mill. kroner på grunn av mindreforbruk og foreslår at beløpet justeres til 107 mill. kroner. Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

4 4 Innst. S. nr Frittstående skoler mv. 70 Tilskudd overslagsbevilgning, reduseres med fra kr til kr " Kap. 243 Kompetansesenter for spesialutdanning Driftspostene 1 og 21 Departementet har ingen endringsforslag under dette kapitlet. Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og representanten Simonsen, viser til den omorganisering som nå er under planlegging innenfor dette feltet og til komiteens merknader under kap. 230 i Budsjett-innst. S. nr. 12 ( ). Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og representanten Simonsen, viser til at kap. 243 post 21 ble styrket med 30 mill. kroner i forbindelse med Revidert budsjett for Inntektssiden kap post 1 ble justert med et tilsvarende beløp. I forkant av budsjettjusteringen var det stor aktivitet, og det var dessuten kontakt med representanter for finanskomiteen. Det var et uttrykt mål at justeringen skulle rette opp budsjettkuttet som ble resultatet av budsjettforhandlingene for Dette flertallet viser til at måten justeringen ble foretatt på ikke har hatt den virkning som var forutsatt. Det generelle aktivitetsnivået er redusert, noe justeringen var forutsatt å skulle motvirke. Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at kap. 243 post 21 ble styrket med 30 mill. kroner i Revidert nasjonalbudsjett for Inntektskapittel 3243 post 1 ble justert med et tilsvarende beløp. Disse medlemmer viser til flertallsmerknader i Budsjett-innst. S. nr. 12 ( ): "Flertallet vil i denne sammenheng understreke viktigheten av et godt spesialpedagogisk tilbud i hele landet, og vil understreke at tjeneste overfor brukere i størst mulig grad skjermes slik at tjenestetilbudet fra kompetansesentrene kan opprettholdes." Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til merknaden (Innst. S. nr. 250 ( )) om Revidert budsjett for 2004, der det ble sagt følgende: "Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet forutsetter at økningen i bevilgningen på post 21 Spesielle driftsutgifter ikke gjøres avhengig av overslaget over de økte inntektene ved oppdrag som beskrevet i kap post 1." Kap. 260 Universitetet i Oslo Post 50 Tilskudd Departementet har ingen endringsforslag under dette kapitlet. Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet foreslår å styrke posten med 20 mill. kroner til dekning av universitetets kostnader med prosjektering og kvalitetssikring av informatikkbygget. For å opprettholde framdriften slik at byggebevilgning og byggestart kan gjennomføres i henhold til planene, må de avsluttende forberedelsene gjøres i første halvår av Disse medlemmer vil understreke at det er viktig at framdriften holdes og at prosjektet kan realiseres innenfor den tidsramme som er forutsatt. Disse medlemmer fremmer følgende forslag: 260 Universitetet i Oslo 50 Statstilskudd, økes med fra kr til kr " Kap. 261 Universitetet i Bergen Post 50 Tilskudd Departementet har ingen endringsforslag under dette kapitlet. Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet foreslår å styrke post 50 med 10 mill. kroner til dekning av kostnadene med prosjektering av nytt odontologibygg. Disse medlemmer fremmer følgende forslag: 261 Universitetet i Bergen 50 Statstilskudd, økes med fra kr til kr "

5 Innst. S. nr Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og representanten Simonsen viser til at nytt odontologibygg ved Universitetet i Bergen er et av de åtte byggeprosjektene innenfor Universitets- og høyskoleområdet som er prioritert av departementet både i budsjettet for 2003 og 2004 og som også komiteen har støttet gjennom merknader. Komiteen har vært opptatt av at det opprettholdes fremdrift i prosjekteringsarbeidet. Disse medlemmer mener prosjekteringsutgifter enten må finansieres av Statsbygg eller med midler øremerket i Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett. Disse medlemmer har merket seg at Universitetet i Bergen har måttet sette av egne midler til slikt prosjekteringsarbeid for å opprettholde fremdriften i prosjektet i Disse medlemmer vil derfor bevilge et øremerket tilskudd på 3,5 mill. kroner til dekning av prosjekteringsutgifter i 2004 og fremmer derfor følgende forslag: 261 Universitetet i Bergen 50 Tilskudd, økes med fra kr til kr " Kap. Post 50 Tilskudd Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet foreslår å styrke post 50 med 25 mill. kroner som fordeles slik: 10 mill. kroner til prosjektering samlokalisering Høgskolen i Bergen 10 mill. kroner til prosjektering Høgskolen i Oslo 5 mill. kroner til ferdigprosjektering, eventuelt startbevilgning for Høgskolen i Vestfold. Disse medlemmer fremmer følgende forslag: 50 Statstilskudd, økes med fra kr til kr " Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og representanten Simonsen viser til at samlokalisering av Høyskolen i Bergen er et av de åtte byggeprosjektene innenfor Universitets- og høyskoleområdet som er prioritert av departementet både i budsjettet for 2003 og 2004 og som også komiteen har støttet gjennom merknader. Komiteen har vært opptatt av at det opprettholdes fremdrift i prosjekteringsarbeidet. Disse medlemmer mener prosjekteringsutgifter enten må finansieres av Statsbygg eller med midler øremerket i UFDs budsjett. Disse medlemmer har merket seg at Høyskolen i Bergen har måttet sette av egne midler til slikt prosjekteringsarbeid for å opprettholde fremdriften i prosjektet i Disse medlemmer vil derfor bevilge et øremerket tilskudd på 3,5 mill. kroner til dekning av prosjekteringsutgifter i 2004 og fremmer derfor følgende forslag: 50 Statstilskudd, økes med fra kr til kr " 3. FORSLAG FRA MINDRETALL Forslag fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og representanten Simonsen: Forslag Fellestiltak i grunnopplæringen 70 Tilskudd, økes med fra kr til kr

6 6 Innst. S. nr Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet: Forslag Universitetet i Oslo 50 Statstilskudd, økes med fra kr til kr Forslag 3 Kap. Post Formål Kroner 261 Universitetet i Bergen 50 Statstilskudd, økes med fra kr til kr Forslag 4 Kap. Post Formål Kroner 50 Statstilskudd, økes med fra kr til kr Forslag fra Fremskrittspartiet og representanten Simonsen: Forslag Frittstående skoler mv. 70 Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med fra kr til kr Forslag Universitetet i Bergen 50 Tilskudd, økes med fra kr til kr Forslag 7 50 Statstilskudd, økes med fra kr til kr

7 Innst. S. nr KOMITEENS TILRÅDING Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt v edtak: I Kap. Post Formål Kroner Utgifter: 221 Grunnskolen (jf. kap. 3221) 65 Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen, økes med fra kr til kr Tilskudd til leirskoleopplæring, økes med fra kr til kr Tilskudd til kommunale musikk- og kulturskoler, overslagsbevilgning, reduseres med fra kr til kr Videregående opplæring 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov, reduseres med fra kr til kr Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram, reduseres med fra kr til kr Fellestiltak i grunnopplæringen 68 Det samiske utdanningsområdet, kan overføres, økes med fra kr til kr Statlige skoler med opplæring på videregående nivå (jf. kap. 3232) 70 Tilskudd til kjøp av utstyr til klokkedykkerutdanning, reduseres med fra kr til kr Frittstående skoler m.m. 70 Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med fra kr til kr Vox - Voksenopplæringsinstituttet (jf. kap. 3256) 21 Spesielle driftsutgifter, økes med fra kr til kr Studium i utlandet og sosiale formål for elever og studenter 73 Tilskudd til studentbarnehager, reduseres med fra kr til kr Statstilskudd, økes med fra kr til kr Fellesutgifter for universiteter og høyskoler (jf. kap. 3281) 1 Driftsutgifter, økes med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, bevilges med Tilskudd til internasjonale program, reduseres med fra kr til kr Internasjonale samarbeidstiltak (jf. kap. 3288) 72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, økes med fra kr til kr EUs rammeprogram for forskning, reduseres med fra kr til kr UNESCO, reduseres med fra kr til kr

8 8 Innst. S. nr Kap. Post Formål Kroner 2410 Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310) 72 Rentestønad, overslagsbevilgning, reduseres med fra kr til kr Lån til Statens lånekasse for utdanning, overslagsbevilgning, økes med fra kr til kr Inntekter: 3221 Grunnskolen (jf. kap. 221) 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med fra kr til kr VOX - Voksenopplæringsinstituttet (jf. kap. 256) 1 Inntekter fra oppdrag, økes med fra kr til kr Fellesutgifter for universiteter og høyskoler (jf. kap. 281) 1 Inntekter fra oppdrag, bevilges med Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410) 90 Avdrag, økes med fra kr til kr Renter fra Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410) 80 Renter, reduseres med fra kr til kr II Stortinget samtykker i at Utdannings- og forskningsdepartementet kan stille en garanti på inntil 18,5 mill. kroner pluss merverdiavgift for utvikling av et forprosjekt for byggetrinn 2 på Seilduksfabrikken for å samlokalisere Kunsthøgskolen i Oslo. Stortinget samtykker i at kap Statens lånekasse for utdanning, post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold gis stikkordet "kan overføres" i budsjettet for Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 6. desember 2004 Rolf Reikvam leder og ordfører Lobo Media AS

Innst. S. nr. 84. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 15 (2003-2004)

Innst. S. nr. 84. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 15 (2003-2004) Innst. S. nr. 84 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 15 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, om endringer

Detaljer

Innst. S. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. S. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. S. nr. 71 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 24 (2002-2003) og St.prp. nr. 23 (2002-2003) kap. 1020 Innstilling fra kirke-, utdannings-

Detaljer

Innst. S. nr. 57. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 10 (2005-2006)

Innst. S. nr. 57. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 10 (2005-2006) Innst. S. nr. 57 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 10 (2005-2006) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

Innst. S. nr. 53 (2001-2002)

Innst. S. nr. 53 (2001-2002) Innst. S. nr. 53 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 83 (2000-2001)

Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 23 (2000-2001)

Detaljer

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. S. nr. 74 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2003-2004) unntatt kap. 1594, 2541, 2542, 2543, 4590, 4595 og 5705 Innstilling fra

Detaljer

St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II

St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II Innst. S. nr. 51 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593,

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

Innst. 109 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 109 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag Innst. 109 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 25 S (2014 2015), kap. 222, 225 228, 230, 252, 256, 270, 276, 280, 283, 284, 287, 288, 2410, 3222,

Detaljer

Innst. 93 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 93 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 93 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 17 S (2015 2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006)

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innst. S. nr. 42 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Innst. 149 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 34 S (2012 2013)

Innst. 149 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 34 S (2012 2013) Innst. 149 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 34 S (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2003 under Nærings- og Tilråding fra Nærings- og av 8. november 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

Innst. S. nr. 242. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr.

Innst. S. nr. 242. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr. Innst. S. nr. 242 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 21 (2002-2003) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om kilder til

Detaljer

Innst. S. nr. 46. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 12 (2005-2006)

Innst. S. nr. 46. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 12 (2005-2006) Innst. S. nr. 46 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 12 (2005-2006) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.347/03/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 35/03 Folkehøgskolebladene 16.

Detaljer

Innst. S. nr. 98. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 20 (2007-2008)

Innst. S. nr. 98. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 20 (2007-2008) Innst. S. nr. 98 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.prp. nr. 20 (2007-2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2007 under Barne-

Detaljer

Innst. S. nr. 161. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr.

Innst. S. nr. 161. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr. Innst. S. nr. 161 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 14 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om opplæringstilbod

Detaljer

St.prp. nr. 94 (2000-2001)

St.prp. nr. 94 (2000-2001) St.prp. nr. 94 (2000-2001) Bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542 og 2309 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler Tilråding fra Finansdepartementet av 1. juni 2001,

Detaljer

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011)

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011) Innst. 159 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 32 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012)

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012) Innst. 252 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 72 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

Innst. 128 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 30 S (2011 2012), unntatt kap.

Innst. 128 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 30 S (2011 2012), unntatt kap. Innst. 128 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 30 S (2011 2012), unntatt kap. 1590 Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet.

Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet. Innst. S. nr. 71. (1998-99) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet. St.prp. nr. 18 (1998-99) (unntatt kap. 666).

Detaljer

Innst. S. nr. 214 (2001-2002)

Innst. S. nr. 214 (2001-2002) Innst. S. nr. 214 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om kvalitetsreformen om høyere kunstutdanning St.meld. nr. 18 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG Meldingen

Detaljer

Innst. S. nr. 45 (2001-2002)

Innst. S. nr. 45 (2001-2002) Innst. S. nr. 45 (2001-2002) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 26 (2001-2002)

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader

1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader Innst. X S (2015 2016) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kirsti Bergstø om å sikre full behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget slik sakens

Detaljer

Innst. S. nr. 152. (1998-99) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning.

Innst. S. nr. 152. (1998-99) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning. Innst. S. nr. 152. (1998-99) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning. St.meld. nr. 27 (1998-99). Til Stortinget. SAMMENDRAG

Detaljer

St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv.

St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. Tilråding fra Finansdepartementet av 6. juni 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 109 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 29 S (2015 2016), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Innst. 194 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:33 S (2014 2015)

Innst. 194 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:33 S (2014 2015) Innst. 194 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:33 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 10

Budsjett-innst. S. nr. 10 Budsjett-innst. S. nr. 10 (2005-2006) Budsjettinnstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen St.prp. nr. 1 (2005-2006) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Innstilling fra kontroll-

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 12

Budsjett-innst. S. nr. 12 Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002 2003) Budsjettinnstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 1 (2002-2003), St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2002-2003) og St.prp. nr.

Detaljer

St.prp. nr. 24 (2000-2001)

St.prp. nr. 24 (2000-2001) St.prp. nr. 24 (2000-2001) Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 under Landbruksdepartementet Tilråding fra Landbruksdepartementet av 17. november 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Innst. 27 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 27 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 27 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:150 S (2009 2010) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Innst. 39 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. St.prp. nr. 101 (2008 2009)

Innst. 39 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. St.prp. nr. 101 (2008 2009) Innst. 39 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 101 (2008 2009) Innstilling fra næringskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Innst. O. nr. 61. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 51 (2007 2008)

Innst. O. nr. 61. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Innst. O. nr. 61 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven (svangerskaps-

Detaljer

Innst. O. nr. 21. (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 79 (2006-2007)

Innst. O. nr. 21. (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 79 (2006-2007) Innst. O. nr. 21 (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 79 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Detaljer

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011)

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011) Innst. 214 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:6 S (2010 2011) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 85 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Samandrag. Prop. 46 S (2009 2010)

Innst. 85 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Samandrag. Prop. 46 S (2009 2010) Innst. 85 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 46 S (2009 2010) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Detaljer

Innst. 79 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 15 L (2011 2012)

Innst. 79 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 15 L (2011 2012) Innst. 79 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 15 L (2011 2012) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om midlertidig endring i pengespilloven (gave til Norges

Detaljer

Innst. S. nr. 247. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:70 (2006-2007)

Innst. S. nr. 247. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:70 (2006-2007) Innst. S. nr. 247 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument nr. 8:70 (2006-2007) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2002-2003)

Innst. S. nr. 285. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2002-2003) Innst. S. nr. 285 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 74 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2003 som følgje av takstoppgjera

Detaljer

Innst. 142 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:9 S (2012 2013)

Innst. 142 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:9 S (2012 2013) Innst. 142 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:9 S (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 10

Budsjett-innst. S. nr. 10 Budsjett-innst. S. nr. 10 (2003-2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Innst. 43 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Komiteens behandling

Innst. 43 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Komiteens behandling Innst. 43 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:124 S (2010 2011) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 131 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 19 S (2011 2012) unntatt kap. 821, 822, 3821, 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

Innst. S. nr. 160. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:3 (2007-2008)

Innst. S. nr. 160. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:3 (2007-2008) Innst. S. nr. 160 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:3 (2007-2008) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr. 133. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.prp. nr. 42 (2002-2003)

Innst. S. nr. 133. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.prp. nr. 42 (2002-2003) Innst. S. nr. 133 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen St.prp. nr. 42 (2002-2003) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgning til tiltak rettet mot å redusere

Detaljer

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005)

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innst. S. nr. 184 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Karl Eirik

Detaljer

Innst. 45 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 130 L (2014 2015)

Innst. 45 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 130 L (2014 2015) Innst. 45 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 130 L (2014 2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i introduksjonsloven (tiltak

Detaljer

Innst. S. nr. 242. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 242. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 242 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:55 (2006-2007) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Innst. O. nr. 92. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr.

Innst. O. nr. 92. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. Innst. O. nr. 92 (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 55 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer

Detaljer

Innst. 143 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om

Innst. 143 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Innst. 143 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 37 S (2010 2011) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2010 under

Detaljer

Innst. 278 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 278 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 278 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:78 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Innst. S. nr. 137 (2001-2002)

Innst. S. nr. 137 (2001-2002) Innst. S. nr. 137 (2001-2002) Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Per Erik Monsen om å forlenge dispensasjonen fra forhøyelse av vektgrensen fra 5

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 388 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:114 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Representantforslag 135 S

Representantforslag 135 S Representantforslag 135 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Helleland, Knut Arild Hareide, Marit Arnstad, Ola Elvestuen og Rasmus Hansson Dokument nr. 8:135 S (2014 2015)

Detaljer

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 224 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:43 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. 64 (2003-2004)

Innst. O. nr. 1. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. 64 (2003-2004) Innst. O. nr. 1 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 64 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer

Detaljer

Innst. S. nr. 179. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 44 (2002-2003)

Innst. S. nr. 179. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 44 (2002-2003) Innst. S. nr. 179 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.prp. nr. 44 (2002-2003) Innstilling fra kommunalkomiteen om styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 12

Budsjett-innst. S. nr. 12 Budsjett-innst. S. nr. 12 (2000-2001) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 vedkommende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Nærings-

Detaljer

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014)

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014) Innst. 177 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:95 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. nnst. O. nr. 28 (2002-2003) nnstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:10 (2002-2003) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

Innst. O. nr. 2. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om teknisk fagskole Ot.prp. nr. 82 (1998-1999) (1999-2000)

Innst. O. nr. 2. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om teknisk fagskole Ot.prp. nr. 82 (1998-1999) (1999-2000) Til Odelstinget Innst. O. nr. 2 (1999-2000) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om teknisk fagskole Ot.prp. nr. 82 (1998-1999) 1. SAMMENDRAG Departementet legger fram forslag

Detaljer

Innst. S. nr. 267. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:73 (2006-2007)

Innst. S. nr. 267. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:73 (2006-2007) Innst. S. nr. 267 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:73 (2006-2007) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Innst. S. nr. 77. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen

Innst. S. nr. 77. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Innst. S. nr. 77 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.prp. nr. 20 (2004-2005) kap. 630, 634, 642, 2541, 2543, 3630, 3634, 3635, 3640, 3642 og 5705 Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

Innst. S. nr. 188. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:18 (2008 2009)

Innst. S. nr. 188. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:18 (2008 2009) Innst. S. nr. 188 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument nr. 8:18 (2008 2009) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. O. nr. 48 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter

Detaljer

Statsbudsjettet 2014. FFOs MERKNADER TIL STORTINGETS FINANSKOMITÉ

Statsbudsjettet 2014. FFOs MERKNADER TIL STORTINGETS FINANSKOMITÉ Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon SOLIDARITET INNFLYTELSE LIKESTILLING DELTAKELSE Statsbudsjettet 2014 FFOs MERKNADER TIL STORTINGETS FINANSKOMITÉ 04.11.2013 Meld St. 1 (2013-2014) Nasjonalbudsjettet

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

Innst. S. nr. 134. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:130 (2007 2008)

Innst. S. nr. 134. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:130 (2007 2008) Innst. S. nr. 134 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument nr. 8:130 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2014 Tid: 18:00-19:25 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Ordfører Terje Bråthen Arbeiderpartiet Medlem Ståle Versland

Detaljer

Innst. S. nr. 137. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen. Dokument nr. 8:37 (2004-2005)

Innst. S. nr. 137. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen. Dokument nr. 8:37 (2004-2005) Innst. S. nr. 137 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen Dokument nr. 8:37 (2004-2005) Innstilling fra forsvarskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Rita Tveiten, Grethe

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/246-4 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: UNDERVISNINGSTILBUD TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalget for Barn og

Detaljer

Innst. O. nr. 89. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr.

Innst. O. nr. 89. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. Innst. O. nr. 89 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 39 (2006-2007) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer

Detaljer

Innst. S. nr. 200 (2000-2001)

Innst. S. nr. 200 (2000-2001) Innst. S. nr. 200 (2000-2001) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om tilføring av innskuddskapital og økt låneog garantiramme for Statkraft SF St.prp. nr. 51 (2000-2001) Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

Innst. S. nr. 101. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 10 (2007-2008)

Innst. S. nr. 101. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 10 (2007-2008) Innst. S. nr. 101 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 10 (2007-2008) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2007 under

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Innst. 252 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 252 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 252 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:61 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Innst. S. nr. 132. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 35 (2008 2009)

Innst. S. nr. 132. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 35 (2008 2009) Innst. S. nr. 132 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 35 (2008 2009) Innstilling fra næringskomiteen om BaneTele AS salg av statens aksjer Til Stortinget 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 12

Budsjett-innst. S. nr. 12 Budsjett-innst. S. nr. 12 (26-27) Budsjettinnstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 1 (26-27) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (26-27) Innstilling fra kirke,- utdannings-

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Innst. 419 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:131 S (2010 2011)

Innst. 419 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:131 S (2010 2011) Innst. 419 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:131 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra Per Arne Olsen, Kari

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad 3. Walter

Detaljer

0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER

0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER 0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER 0001 Halden Antall stemmeberettigede: 5,247 Valgdeltakelse: 44.34% Det norske Arbeiderparti 0 0 0 486 211 697 486 211 697 Sosialistisk Venstreparti

Detaljer