St.prp. nr. 27 ( ) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II"

Transkript

1 Innst. S. nr. 51 ( ) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 27 ( ) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2002 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger i proposisjonen fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2002 under følgende utgiftskapitler: Kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen, kap. 2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen, kap Arbeids- og administrasjonsdepartementet, kap Statskonsult, kap Statens forvaltningstjeneste, kap Tilskudd til Statens Pensjonskasse og pensjonsordningen for apoteketaten, kap Boliglån til statsansatte, kap Yrkesskadeforsikring, kap Eiendommer til kongelige formål, kap Utvikling av Fornebuområdet. Det legges også fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2002 under følgende inntektskapitler: Kap Statens forvaltningstjeneste, kap Gruppelivsforsikring, kap Salg av eiendom i Pilestredet Park og kap Renter av boliglånsordningen til statsansatte. 1.2 Nærmere om forslagene Programkategori Det kongelige hus Kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen POST 50 HOFFORVALTNINGEN Det Kongelige Hoff følger lønnsutviklingen i staten for sine ansatte. Virkningen av årets oppgjør foreslås kompensert gjennom eget bevilgningsvedtak, da virksomheten ikke er et ordinært forvaltningsorgan. For 2002 er virkningen beregnet til 1,37 mill. kroner, og kap. 1 post 50 foreslås økt med dette beløp. Kap. 2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen POST 50 H.K.H. KRONPRINSEN OG H.K.H. KRONPRIN- SESSEN Staben følger lønnsutviklingen i staten for sine ansatte. Virkningen av årets oppgjør foreslås kompensert gjennom eget bevilgningsvedtak, da virksomheten ikke er et ordinært forvaltningsorgan. For 2002 er virkningen beregnet til 0,07 mill. kroner, og kap. 2 post 50 foreslås økt med dette beløp. Programkategori Administrasjon mv. Kap Arbeids- og administrasjonsdepartementet POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER Arbeidet med brukerretting, effektivisering og forenkling av offentlig sektor fortsetter med full styrke og fremdrift. Imidlertid ser en at det for inneværende budsjettermin ikke vil være behov for hele bevilgningen som er avsatt til formålet. Det foreslås at bevilgningen for 2002 under kap post 21 settes ned med 5,0 mill. Programkategori Fellestjenester Kap Statskonsult OG POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER I forbindelse med sammenslåing og samlokalisering av de to tidligere etatene Statens informasjonstjeneste og Statskonsult, har den nye etaten pådratt seg både ordinære og ekstraordinære kostnader. Det foreslås at 4,3 mill. kroner omdisponeres fra kap post 21 til kap post 1. Kap Statens forvaltningstjeneste Den statlig innkjøpspolitikken er revidert i inneværende år, og avtalene knyttet til Forvaltningsnettsamarbeidet blir ikke videreført. Dette medfører innsparinger

2 2 Innst. S. nr på 1,25 mill. kroner under kap post 1 som foreslås omdisponert for å dekke merbehovet under postene 21 og 22. Statens forvaltningstjeneste dekker over sin driftspost også utgifter til fellesanskaffelser hvor driftskostnadene viderefaktureres mottakerne. Dette gjelder abonnementsavtaler knyttet til IT så som Statens regionale og sentrale informasjonsnett, og utgifter knyttet til drift og framleie av kontorlokaler. Disse utgiftene er tidligere ikke foreslått bevilget, og vil beløpe seg til om lag 37,5 mill. kroner i Det foreslås en parallell økning under kap post 1 og kap post 2. Samlet foreslås kap post 1 økt med 36,25 mill. POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER Posten dekker utgifter til produksjon av Norsk lysningsblad. Utgiftene under posten har økt utover budsjettert, jf. for øvrig omtale under kap post 4. Samlet foreslås kap post 21 økt med 3,9 mill. POST 22 FELLESUTGIFTER FOR R-KVARTALET Posten dekker faste fellesutgifter for regjeringskvartalet. Behovet under posten anslås nå å være 1 mill. kroner høyere enn tidligere budsjettert. Kap post 22 foreslås økt med 1 mill. Kap Statens forvaltningstjeneste POST 2 DIVERSE INNTEKTER Post 2 benyttes til å inntektsføre refusjonene for de utgiftene Statens forvaltningstjeneste har lagt ut for å skaffe fellestjenester til veie hvor det er avtalt at brukerne skal belastes etatens kostnader knyttet til å anskaffe og administrere fellesløsningene. Jf. omtale under kap post 1. Kap post 2 foreslås økt med 37,5 mill. POST 4 INNTEKTER NORSK LYSNINGSBLAD Prognosen for inntektene er økt som følge av større virkning av prisøkning foretatt fra 1 juli 2002, jf. omtale i St.prp. nr. 63 ( ). Det har videre vært noen flere kunngjøringer enn antatt. Kap post 4 foreslås økt med 3,65 mill. Programkategori Pensjoner mv. Kap Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for apoteketaten Oppdaterte prognoser fra Statens Pensjonskasse viser at bevilgningsbehovet under kapitlet vil bli 448,66 mill. kroner lavere enn tidligere budsjettert. Dette skyldes i hovedsak økte premieinnbetalinger som følge av økte premiesatser eller større økninger i premiegrunnlaget enn forutsatt på budsjetteringstidspunktet. Som følge av økte premieinnbetalinger foreslås bevilgningen under kap post 1 redusert med 444,78 mill. POST 70 FOR ANDRE MEDLEMMER AV STATENS PEN- SJONSKASSE Det vises til omtalen under post 1. På grunnlag av nye anslag foreslås bevilgningen under kap post 70 redusert med 3,88 mill. Kap Boliglån til statsansatte POST 90 LÅN Bevilgningen under kap post 90 ble oppjustert til 4,272 mrd. kroner i Revidert nasjonalbudsjett, jf. St.prp. nr. 63 ( ). Oppdaterte prognoser fra Statens Pensjonskasse viser nå et totalt bevilgningsbehov på 3,219 mrd. kroner i Reduksjonen skyldes i hovedsak en lavere produksjon enn forutsatt i tidligere prognoser. Bevilgningen under kap post 90 foreslås redusert med 1,053 mrd. Kap Gruppelivsforsikring POST 1 PREMIEINNTEKTER GRUPPELIVSFORSIKRING I saldert budsjett for 2002 er det lagt til grunn en bevilgning på 23,035 mill. Oppdaterte prognoser for kapitlet viser nå at de totale premieinnbetalingene for 2002 vil utgjøre 25 mill. Det foreslås at kap post 1 økes med 1,965 mill. Kap Renter av boliglånsordningen til statsansatte POST 80 RENTER Som følge av forslaget om å redusere kap post 90 med 1,053 mrd. kroner, forventes de totale renteinntektene under kap post 80 å reduseres med 4,16 mill. kroner, noe som medfører en total bevilgning på 770,93 mill. kroner i Det foreslås at kap post 80 reduseres med 4,16 mill. Kap Statens Pensjonskasse POST 45 INVESTERINGER I MEDLEMSDATABASEN Det fremmes forslag om at kap post 45 får stikkordsfullmakten "kan overføres". Stikkordet er tatt inn som forslag i St.prp. nr. 1 ( ) og det foreslås derfor at posten tilknyttes stikkordet også for Programkategori Statsbygg Kap Eiendommer til kongelige formål I St.prp. nr. 63 ( ) ble det omdisponert 5 mill. kroner fra kap post 32 Prosjektering av bygg til kap.1581 post 1 Driftsutgifter. Bakgrunnen for forslaget var ønsket om å sikre en mer helhetlig budsjettmessig håndtering av de kongelige eiendommene. Ved en inkurie ble bevilgningen overført til kap post 1 Driftsutgifter, men skulle vært bevilget på kap post 45 da midlene skal dekke prosjekteringskostnader i forbindelse med restaurering av Bygdø Kongsgård.

3 Innst. S. nr På denne bakgrunn foreslås det omdisponert 5 mill. kroner fra kap post 1 driftsutgifter til kap post 45 Større utstyranskaffelser og vedlikehold. Kap Utvikling av Fornebuområdet POST 30 INVESTERINGER PÅ FORNEBU I forbindelse med infrastrukturarbeidet på Fornebu har Telenor og Statsbygg inngått en avtale om utforming av grønnarealene rundt Telenors område. Disse arbeidene skal utføres av Telenor, men skal dekkes gjennom Infrastrukturprosjektet som bevilges over kap post 30. Ifølge avtalen med Telenor skal utbetaling skje når arbeidene er utført. Statsbygg opplyser nå at Telenor har forskjøvet arbeidene fra 2002 til 2004 for å ferdigstille ytterligere to bygninger før grøntområdet blir fullført. Dermed forskyves bevilgningsbehovet i 2002 tilsvarende for Statsbygg. Bevilgningen på kap post 30 foreslås på denne bakgrunn satt ned 34,5 mill. kroner fra 125,51 mill. kroner til 91,01 mill. Kap Statsbygg POST 30 IGANGSETTING AV BYGGEPROSJEKTER I samsvar med Innst. S. nr. 255 ( ) ble det vedtatt å selge Nasjonalbiblioteket i Oslo fra Statsbygg til Entra Eiendom AS. Det ble samtidig vedtatt å sette ned bevilgningene under kap post 31 og 32 med hhv. 65 mill. kroner og 3,5 mill. Det ble videre tatt forbehold om å komme tilbake til saken i ny saldering av statsbudsjettet for Forhandlingene mellom Statsbygg og Entra Eiendom AS om vilkårene for eiendomsoverdragelsen pågår fremdeles. Det gjenstår imidlertid ca.10 mill. kroner på Statsbyggs budsjett som var øremerket prosjektering m.m. av nytt depotmagasin ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Disse midlene foreslås nå tilbakeført ved at bevilgningen under kap post 30 settes ned med 10 mill. kroner til 25,065 mill. Kap 4583 Salg av eiendom i Pilestredet Park POST 39 SALG AV EIENDOM I statsbudsjettet for 2002 var det opprinnelig planlagt å selge eiendommer for 115,3 mill. En del av salgene forventes imidlertid nå å bli forskjøvet til 2003, som følge av at det vurderes omregulering av deler av området for å oppnå bedre salgspris. I St.prp. nr. 1 ( ) ble bevilgningsforslaget for 2003 derfor satt til 70 mill. På bakgrunn av ovennevnte foreslås bevilgningen under kap post 39 satt ned med 57,3 mill. kroner fra 115,3 mill. kroner til 58 mill. 2. KOMITEENS MERKNADER Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Eirin Faldet, Trond Giske og Torny Pedersen, fra Høyre, Afshan Rafiq, lederen Sonja Irene Sjøli og Olemic Thommessen og fra Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen og Ola T. Lånke, har merket seg Regjeringens forslag til endringer på statsbudsjettet for 2002 og har ingen merknader til de foreslåtte budsjettjusteringene. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Ulf Erik Knudsen og Karin S. Woldseth, fra Sosialistisk Venstreparti, Magnar Lund Bergo og May Hansen og fra Senterpartiet, Ola T. Heggem, vil bemerke generelt til St.prp. nr. 27 ( ) at det er store endringer i statsbudsjettet for Det er store endringer i både ordinære og ekstraordinære kostnader. Disse medlemmer vil påpeke at kommunesektor og fylkeskommunal sektor er pålagt streng budsjettdisiplin som overvåkes av fylkesmannen. Disse medlemmer mener departementene bør tilstrebe seg større budsjettdisiplin. Kap 1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti merker seg at man ikke har behov for 5 mill. kroner som er avsatt til brukerretting, effektivisering og forenkling av offentlig sektor. Det virker urimelig at man har satt av 5 mill. kroner for mye til dette formålet og hevder at arbeidet fortsetter med full styrke. Disse medlemmer vil foreslå å redusere denne posten i budsjettet for Kap 1544 Boliglån til statsansatte Post 90 Lån Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti vil understreke at en bevilgningsreduksjon på 1,053 mrd. kroner er betydelig. Ved realistisk budsjettering er dette midler som kunne vært brukt til andre gode formål. 3. KOMITEENS TILRÅDING Komiteen har ellers ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å fatte slikt I statsbudsjettet for 2002 gjøres følgende endringer: vedtak: Utgifter: 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen

4 4 Innst. S. nr Hofforvaltningen økes med fra kr til H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen 50 H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. økes med fra kr til kr Arbeids- og administrasjonsdepartementet 21 Spesielle driftsutgifter nedsettes med fra kr til kr Statskonsult 1 Driftsutgifter økes med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, nedsettes med fra kr til kr Statens forvaltningstjeneste 1 Driftsutgifter, økes med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, økes med fra kr til kr Fellesutgifter for R-kvartalet, økes med fra kr til kr Tilskudd til Statens Pensjonskasse 1 Driftsutgifter, nedsettes med fra kr til kr For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, nedsettes med fra kr til kr Boliglån til statsansatte 90 Lån, nedsettes med fra kr til kr Yrkesskadeforsikring 1 Driftsutgifter, økes med fra kr til kr Eiendommer til kongelige formål 1 Driftsutgifter, nedsettes med fra kr til kr Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, økes med fra kr til kr Utvikling av Fornebuområdet 30 Investeringer på Fornebu, nedsettes med fra kr til kr Statsbygg 30 Igangsetting av byggeprosjekter, nedsettes med fra kr til kr Inntekter: 4522 Statens forvaltningstjeneste 2 Diverse inntekter, økes med fra kr 0 til kr Inntekter - Norsk lysingsblad, økes med fra kr til rk Gruppelivsforsikring 1 Premieinntekter gruppelivsforsikring, økes med fra kr til kr Salg av eiendom i Pilestredet Park 39 Salg av eiendom, nedsettes med fra kr til kr

5 Innst. S. nr Renter av boliglånsordningen til statsansatte 80 Renter, nedsettes med fra kr til kr Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 28. november 2002 Sonja Irene Sjøli leder og ordfører Trond Giske sekretær

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. S. nr. 74 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2003-2004) unntatt kap. 1594, 2541, 2542, 2543, 4590, 4595 og 5705 Innstilling fra

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 2

Budsjett-innst. S. nr. 2 Budsjett-innst. S. nr. 2 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1, 5 og 8 (2003-2004) Innstilling

Detaljer

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. nnst. O. nr. 28 (2002-2003) nnstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:10 (2002-2003) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 10

Budsjett-innst. S. nr. 10 Budsjett-innst. S. nr. 10 (2005-2006) Budsjettinnstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen St.prp. nr. 1 (2005-2006) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Innstilling fra kontroll-

Detaljer

Innst. S. nr. 101. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 10 (2007-2008)

Innst. S. nr. 101. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 10 (2007-2008) Innst. S. nr. 101 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 10 (2007-2008) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2007 under

Detaljer

Innst. S. nr. 32. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 32. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 32 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:98 (2002-2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke 4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til regjeringens forslag. 4.1 Kulturdepartementet

Detaljer

Innst. O. nr. 21. (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 79 (2006-2007)

Innst. O. nr. 21. (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 79 (2006-2007) Innst. O. nr. 21 (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 79 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Detaljer

Innst. S. nr. 325 (2000-2001)

Innst. S. nr. 325 (2000-2001) Innst. S. nr. 325 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001 St.prp. nr. 84 (2000-2001) og St.prp. nr. 94 (2000-2001)

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1595, 2445, 2470 og 2541 2543

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1595, 2445, 2470 og 2541 2543 St.prp. nr. 1 (2003 ) FOR BUDSJETTERMINEN Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1595, 2445, 2470 og 2541 2543 Inntektskapitler: 4510 4595, 5445 5446, 5470, 5607 og 5704 5705 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent

Detaljer

Innst. O. nr. 61. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 51 (2007 2008)

Innst. O. nr. 61. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Innst. O. nr. 61 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven (svangerskaps-

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 6

Budsjett-innst. S. nr. 6 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-11 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger

Detaljer

St.prp. nr. 59 (2007 2008) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008

St.prp. nr. 59 (2007 2008) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008 St.prp. nr. 59 (2007 2008) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008 Innhold 1 Hovedinnholdet i proposisjonen................ 5 1.1 Rammer for finanspolitikken...... 5 1.2 Endringer

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. St.prp. nr. 65 (2004 2005)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. St.prp. nr. 65 (2004 2005) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.prp. nr. 65 (2004 2005) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005 Innhold 1 Hovedinnholdet i proposisjonen...2 1.1

Detaljer

Innst. S. nr. 297. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:62 (2008 2009)

Innst. S. nr. 297. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:62 (2008 2009) Innst. S. nr. 297 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument nr. 8:62 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 511 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 178 S (2012 2013)

Innst. 511 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 178 S (2012 2013) Innst. 511 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 178 S (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap til Cermaq ASA Til Stortinget Sammendrag Cermaq ASA (Cermaq)

Detaljer

Åpenhetsbrev Husbanken Finansdepartementet 23.6.2010

Åpenhetsbrev Husbanken Finansdepartementet 23.6.2010 Åpenhetsbrev Husbanken Finansdepartementet 23.6.2010 Innledning Lånekassen, Husbanken og Statens Pensjonskasse er i dag en del av staten som ordinære forvaltningsenheter. På vegne av staten administrerer

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter

Detaljer

St.prp. nr. 63 (2001-2002)

St.prp. nr. 63 (2001-2002) DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT St.prp. nr. 63 (2001-2002) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT St.prp. nr. 63 (2001-2002)

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2193 Beregningsteknisk dokumentasjon

Detaljer

Innst. 5 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 5 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 5 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 S (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012 vedrørende rammeområde 20 Garanti-instituttet

Detaljer

Innst. 373 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 373 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 373 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 106 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utviding av Aust-Agderpakka

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet medregnet folketrygden (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet medregnet folketrygden (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Statsbudsjettet medregnet folketrygden St.prp. nr. 1 (2000-2001) Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1 2, 500 595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500 3595, 5312, 5445 5446,

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer