Fylkesrevisjonen. Samordning av verkemidla innan samferdselssektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrevisjonen. Samordning av verkemidla innan samferdselssektoren"

Transkript

1 Fylkesrevisjonen Samordning av verkemidla innan samferdselssektoren Forvaltningsrevisjonsrapport 1/2006

2 Innhald 1. Innleiing Bakgrunn og føremål Problemstillingar Revisjonskriterium Avgrensing Metode Faktagrunnlag og vurderingar Generelt om samordning Samordningsutfordringar og verkemidlar i transportsystemet Høyringsfråsegner til rapporten Samandrag av innkomne høyringsfråsegner Høyringsfråsegnene sin verknad på endeleg utforming av rapporten Konklusjonar... 9 Vedleggsoversyn Vedlegg 1: Kontrollutvalets bestilling...10 Vedlegg 2: Forslag til modell for organisering av samferdselssektoren i Møre og Romsdal...11 Vedlegg 3: Høyringsfråsegn frå Samferdselsavdelinga...12

3 1. Innleiing 1.1. Bakgrunn og føremål I sak T-73/04 A slutta fylkestinget seg til kontrollutvalet sitt framlegg til forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2005 i sak Ko-39/04. Den konkrete bestillinga av prosjektet Samordning av verkemidla innan samferdselssektoren resultat og mulegheiter vart vedteke i sak Ko-30/05 A i møte den 6. oktober Ansvaret for planlegging, utvikling og drift av transportsystemet er delt mellom mange aktørar. Å få til eit godt transporttilbod krev felles målsettingar, samordna innsats og godt samarbeid mellom stat, fylke, kommune, transportørar, terminaldrivarar m. fl. Fylket er gjennom fylkesplanlegginga tillagt eit ansvar for denne samordninga. Prosjektet skal undersøke om fylket ivaretek samordningsansvaret gjennom verkemiddelbruken på ein god nok måte, ev. påpeike område der samordninga ikkje fungerer godt nok og grunnane til dette. Om mogleg skal prosjektet skildre måtar på korleis fylket kan bli ein betre samordnar av transportsystemet ved bruk av tilgjenglege verkemiddel, og korleis konkrete samordningsutfordringar i så måte kan løysast Problemstillingar Vi har arbeida ut frå følgjande problemstillingar som var sett opp i bestillinga: 1. I kva omfang er det samordningsutfordringar i transportsystemet i vårt fylke? 2. I kva grad har fylket fremja samordning i transportsystemet ved hjelp av tilgjengelege verkemiddel? 3. På kva måte kan bruk av verkemidla betre samordninga i transportsystemet? 1.3. Revisjonskriterium Med revisjonskriterium meiner ein krav eller standardar som resultata i prosjektet er vurderte mot. I dette prosjektet er det nytta følgjande revisjonskriterium: 1. Fylkesplanen 2. Fylkesdelplan for transport Fylkesplanen er fylkestinget sitt overordna styringsdokument for den strategiske regionale utviklinga av fylket. Fokus i fylkesplanen skal i følgje Fylkestinget vere samordningsutfordingar mellom forvaltningsnivå, næringsliv, organisasjonar og FOU-miljøa. Fylkesplan blir her sentral, men vi vil og sjå til Fylkesplan som er den nye overordna planen i fylket. I Fylkesplanen blir det stadfesta at samferdsel er eit verkemiddel for å styrkje busettinga og sysselsetjinga i fylket. I høve til persontransport blir det lagt vekt på auka satsing på kollektivtransport og utbetring av flaskehalsar. I Fylkesplanen for er det framleis eit fokus på kollektivtransport, men det blir og lagt vekt på at ein må auke samarbeidet mellom dei offentlige transportetatane for å fremje ein heilskapeleg transportpolitikk. Samferdsel blir vidare sett på som viktig for å utvikle robuste bu- og arbeidsmarknadsområde. Fylkesdelplanen transport er ein plan som skal gje hovudretninga for utviklinga av transportsystemet i Møre og Romsdal, og er ei nærare konkretisering av fylkesplanen. 1

4 Føremålet med fylkesdelplanen er å: Å samordne statlege, fylkeskommunale og kommunale verkemiddel saman med dei ulike sektorane for å utvikle dei beste transportløysingane for brukarane. (Fylkesdelplan ) Fylkesdelplan transport har nær samanheng med Nasjonal Transportplan, og denne seier også noko om samordning. I Nasjonal Transportplan er det ei målsetting om eit samordna og effektivt transportsystem, og med samordning så meiner dei at: beslutninger om investering, drift og vedlikehold tas etter en helhetlig prioritering i den enkelte transportsektor og mellom transportsektorer Fylkesdelplan transport er også eit forsøk på å følgje opp Nasjonal Transportplan, i tillegg til å vere ei konkretisering av den overordna fylkesplanen Avgrensing Prosjektet skal omfatte berre den delen av transportsystemet som handlar om persontransport. Samordningsutfordringar knytta til vegprosjektering og bygging blir ikkje omfatta av dette prosjektet. Vi har ikkje sett på persontransport knytt til dei med svak mobilitet, då dette vil vere tema for eit komande forvaltningsrevisjonsprosjekt i Metode Prosjektet har i hovudsak vore gjennomført som ein dokumentstudie av planar med grunnlagsdokument, saksdokument, anbodsdokument og avtalar med transportselskapa. I tillegg har det vore gjennomført samtalar med leiinga og ein tilsett ved samferdselsavdelinga. 2

5 2. Faktagrunnlag og vurderingar Vi arbeida ut frå følgjande problemstillingar: 1. I kva omfang er det samordningsutfordringar i transportsystemet i vårt fylke? 2. I kva grad har fylket fremja samordning i transportsystemet ved hjelp av tilgjengelege verkemiddel? 3. På kva måte kan bruk av verkemidla betre samordninga i transportsystemet? Vi vil først gje ein kort introduksjon til omgrepet samordning, for så å sjå nærare på problemstillingane. Dei vil bli behandla samla, da dei er nært knytt til kvarandre Generelt om samordning Samordning er eit positivt lada ord, og kan på den eine sida sjåast på som eit mål i seg sjølv. På den andre sida kan ein sjå på samordning som et verkemiddel til å løyse problem. Sjølv om samordning er eit positivt ord, så er det ikkje dermed sagt det er noko som er uproblematisk. Samordning dreier seg ofte om å vege interesser mot kvarandre, og da får ein situasjonar der nokon ikkje får vilja si og da kanskje ikkje er like interessert i å samordne. Da kjem det til eit spørsmål om den som har ansvaret for samordning har evna til å få gjennomført det ein ønskjer. Samordning dreier seg om å få ulike aktørar til å tilpasse seg eller å gripe inn i andre aktørars handlingar. Vi kan tenkje oss ein innhaldsmessig samordning der aktørane tilpassar seg i høve til ei overordna målsetting. Vi kan og tenkje oss ein prosessuell samordning, og som går på at vedtak blir fatta etter ein prosedyre der alle har fått uttale seg. For å oppnå samordning krev det at ein har eit minimum av ressursar og gode reiskapar. Vi skal her sjå på samordning innan ein sektor, samferdselssektoren, og i tillegg berre ei avgrensa del innan denne sektoren. Vi skal her vere klar over at samferdsel er viktig for mange andre enn berre sektoren sjølv. Som det blir uttrykt i Fylkesdelplan Transport så er ikkje transport eit mål i seg sjølv, men eit verkemiddel til å oppnå andre samfunnsmål (s. 5). Vi skal konsentrere oss om den delen av transportsektoren som dreier seg om persontransport. Av transportmidlar finn vi fleire forskjellige, som fly, tog, buss og båt. Buss og båt er dei viktigaste transportmidla innan fylket, og vil bli via mest omtale. 1 Bestillinga legg opp til å sjå på transport innan fylket, men vil og kort nemne transport på tvers av fylkesgrensene Samordningsutfordringar og verkemidlar i transportsystemet Samferdselsavdelinga peikar på at ein kan dele samordningsutfordringane på to nivå. På den eine sida er det utfordringar knytt til planlegging. Med det meiner samferdselsavdelinga at ein må få dei ulike forvaltningsnivåa og transportetatane til å arbeide mot felles mål. På den andre sida er utfordringar knytt til drift, og som dreier seg om få til gode korrespondansar, enkel billettering, tilgjenge til transport o.a.. 2 Samferdselsavdelinga er opptatt av å ha eit heilskapleg og brukarretta fokus på samordning. Med dette meiner dei at det er viktig å sjå på reisande som er avhengige av fleire transportmidlar for å kome seg dit dei skal. Det vil da vere utfordringar knytt til geografisk samordning. Dette gjeld både transport innan fylket, der dei reisande må bytte transportmiddel, og det gjeld transport på tvers av fylkesgrensene. I tillegg kjem det utfordringar knytt til dei som skal reise ut av landet. 3 Samferdselsavdelinga meiner dei må ha ei skrittvis tilnærming til samordning, med ei målsetting om å bli betre på dette området for kvart år. 1 Privatbilisme står for ein vesentleg del av persontransporten, men vil ikkje bli diskutert her. 2 Dette samsvarar med det vi har omtala som prosessuell og innhaldsmessig samordning. 3 Det er i dag ingen utlandsruter frå flyplassane i fylket, med unntak av nokre få charteravgangar. 3

6 Samferdselsavdelinga peikar på at Fylkesdelsplan transport er i ferd med å bli eit gammalt dokument og at det er naudsynt med ei rullering i ein eller annan form, sjølv om dei meiner at planen framleis har stor verdi. I sak Sa-46/05 la samferdselsavdelinga fram forslag til prioriteringar av arbeidet i ein temaplan som eit alternativ til rullering av Fylkesdelplanen. I saka legg dei fram 7 tema 4, eller satsingsområde: Ferjestrategi, flytilbod/luftfart, trafikktrygging, bompengestrategi, hamnestruktur, kollektivtransport og universell utforming/tilgjenge, og regionforstørring. Desse tiltaka skal fungere som eit supplement til dei føringane som ligg til grunn i Fylkesdelplanen. Ei vesentleg utfordring for fylket er aktørmangfaldet innan transportsektoren. Dette gjeld både i høve til andre transportmyndigheiter og forvaltningsnivå, samt på driftssida. Fylket er ansvarleg for kollektivtransporten innan fylket og i den samanheng er det mange transportselskap som utførar transporttenester. Fylket har i dag såkalla nettokontraktar med transportselskapa. Dette vil seie at selskapa får eit nettotilskot frå fylket. Selskapa beheld billettinntektene dei får inn, men er sjølve ansvarlege for marknadsføring o.a.. Gjennom avtalane med transportselskapa har ein opna for å kunne auke, eller redusere, ruteproduksjonen dersom det skulle vere behov for det. Eit alternativ til nettokontraktar er bruttokontraktar. Med bruk av bruttokontraktar vil fylket behalde billettinntektene sjølv, men får samstundes ansvar for marknadsføring o.a. som er med på å sikre inntektene. Transportselskapa vil berre ha ansvar for eigne kostnadar. Ein kan ha ei ordning med brutto- eller nettokontraktar med insentiv for å oppmuntre transportselskapa til ekstra innsats. Dette blir gjerne omtala som kvalitetskontraktar. Uavhengig av type kontrakt, kan innkjøpsform vere med å påverke moglegheitene for samordning. For rutebiltransporten har ein så langt valt transportør gjennom forhandlingar, eller direkte kjøp. Eit alternativ er konkurranseutsetting. Bruk av anbodspakker kan bli brukt som eit verkemiddel for å oppnå betre samordning av drifta, og er diskutert i sak Sa-84/05 om kjøp av hurtigbåttenester. 5 Spørsmålet er om ein skal lyse ut ruter samla, eller om ein skal dele det opp i enkeltruter. Det blir også diskutert bruk av billetteringssystem og takstar for å oppnå samordning med andre transportmiddel i fylket. Som takstmynde har fylket moglegheit til å fastsette takstane, og i nemnde sak blir det slått fast at det er viktig å samordna takstane mellom dei ulike transportmidla. Ferjedrifta i fylket er i hovudsak Statens Vegvesen sitt ansvar, men er heilt avgjerande for at persontransporten i fylket skal fungere. Fylket har ansvar for ferjesambandet på fylkesvegar og det er i dag 4 ruter. I tillegg kjem det 2 blanda samband. Det har vore, og er framleis, store utfordringar knytt til å få auka talet på avgangar og samtidig auka frekvens. Det er m.a. slik at for ein del som er busett i distrikta i fylket så er det umogleg å nå første flyavgang utan å måtte overnatte utafor heimen fordi det ikkje er ferjekorrespondanse. Det same gjeld dei som kjem med siste fly og skal heim. Eit resultat av dette har vore at fylket fram til utgangen av 2005 betala for ein siste ferjeavgang på sambandet Bremsnes Kristiansund for at dei reisande med siste fly skal ha eit transporttilbod 6. Staten ha no gått inn og sikra dei aktuelle avgangane frå Ferjedrifta er m.a. eit eksempel på at ulike forvaltningsorgan bestiller same type teneste, og etter samferdselsavdelinga si meining kunne dette ha vore løyst ved at ein aktør var ansvarleg for bestilling av transporttenester i fylket. Fylket har i det seinare utarbeida ein ferjestrategi 7 som blei vedtatt av Fylkestinget i desember 2005, 8 og som no skal bli satt i verk. Det er allereie etablert ein nasjonal minstestandard for ferjesamband gjeldane frå Med utviklinga av ein eigen ferjestrategi går fylket lenger enn denne minstestandarden, og strategien inneheld fleire delstrategiar som skal vere med å påverke rammeføresetnadene for ferjedrifta, regionalpolitisk samordning av ferjetilbodet i vårt område samt å sikre ei lokal- og regionalpolitisk behandling av anbodsgrunnlaga/kravspesifikasjonane før utlysingane vert gjort. (Frå vedtaket i sak T-70/05). 4 Samferdselsavdelinga la opphavleg fram 5 tema i sak Sa-27/05, men i den politiske behandlinga av den saka kom det til 2 nye tema, ferjestrategi og luftfart. 5 Sentrale styresmakter har vedtatt at alle riksvegferjesamband skal lysast ut på anbod innan SAS Braathens betala også ein del av dette og for andre avgangar ut Se sak Sa-61/05 og Sa-80/05. Strategien er utvikla i fase 1 og 2, men kjem nå i samla utgåve for å bli satt i verk. 8 I sak T-70/05 blei fase 1 av strategien vedtatt og samferdselsutvalet fekk mynde til å utvikle fase 2. 4

7 Samordning av dei ulike rutetilboda er ei utfordring, og ruteplanlegging er eit omfattande arbeid. For transporten innan fylket opererer fylket med ein fast dato for endring av rutene. 9 Andre aktørar, som til dømes fly, kan endre på rutetidene opptil fleire gonger i året. Dette gjer at fylket får store utfordringar når dei skal få til eit samordna rutetilbod. 10 Det er ikkje aktuelt for fylket å ha fleire datoar for ruteendringar. I tillegg er det eit spørsmål om forutsigbarheit for dei reisande at det er ein dato i året for ev. endringar av rutetilbodet. Det er ein tidkrevjande prosess for samferdselsavdelinga å få til eit samla rutetilbod for heile fylket, og det er ein pågåande prosess fram mot 1. mai kvart år. Ut frå dei avtalane vi har sett som fylket har med transportselskapa, kan vi ikkje sjå at fylket kan krevje endringar i rutetidene til selskapa ved at dei tilpassar rutene sine til andre ruter, eller at dei på nokon måte kan pålegge sanksjonar om eit selskap ikkje vil rette seg etter eit slikt krav. Her vil ein vere heilt avhengig av at selskapa tilpasser sin verksemd frivillig. Fylket kan sjølvsagt få inn slike endringar gjennom den ordinære prosessen fram mot den årlege rutejusteringa ved at dei skal godkjenne ruteopplegget. Fylket er delt inn i konsesjonsområde. Samferdselsavdelinga opplever at selskapa er flinke til å samordne eigne ruter innan konsesjonsområdet, men at det ligg eit potensiale til forbetring når det kjem til samordning på tvers av konsesjonsgrensene. Fylket har fått på plass eit fylkeskryssanda busstilbod ved Timeekspressen, 11 og som kryssar konsesjonsgrensene. Tilbodet ble gjort mogleg ved bruk av momsmidlar. 12 For å få til eit ruteopplegg som kan konkurrere med privatbilen har ein også klart å få auka frekvensen på dei naudsynte ferjesambanda samstundes som dei har fått tilpassa rutetidene. På dette sambandet har fylket også fått innført eit oppkallingssystem på tre av haldeplassane. Reisande som vil med bussen må bruke eit lyssignal for at bussen skal stoppe. Bussen treng derfor ikkje å gjere unødvendige stopp om det ikkje er nokon som skal med, og dermed spare tid. Systemet har kome på plass etter samarbeid med Vegvesenet. Vi får opplyst frå samferdselsavdelinga at Timeekspressen har gitt nye og betre moglegheiter til samordning på lokalruter, og at ein ser moglegheiter fleire stader i fylket. For å sikre god tilgjenge til transportmidla er det naudsynt med gode terminalar. Tidlegare var det transportselskapa sitt ansvar å drive terminalane i fylket. No har fylket gått inn med tilskot til drift av terminalar, og gjennom avtalar med driftsselskapa stiller fylket krav om kvalitet på terminaldrifta. Ein har m.a. krav om opningstider, bruk av fylkets profilprogram på informasjonsmateriell og vedlikehald. Ei anna utfordring finn vi i skoleskyssen. Fylket har eit lovpålagt ansvar for denne transporten, og avviklinga av skoleskyssen er igjen avhengig av opningstidene til skolane. Det er særleg i distrikta at det er ei utfordring å få til samordning mellom dei ulike trafikantgruppene. Det er vidare ei utfordring i distrikta å få til meir enn eit minimum av kollektivtransport, som skoleskyssen representerer. Det er mange ulike trafikantgrupper som fylket må ta omsyn til. Samferdselsavdelinga peiker m.a. på sjuketransporten som gjerne skjer med taxi. Mykje av transporten er av ein slik karakter at kollektivtransport kan nyttast, men tidspunkta er feil. Fylket er ikkje ansvarleg for sjuketransporten, men ved å få dei ansvarlege til å få fleire over på kollektivtransport, er dei med på auke bruken av kollektivtransporten. Haramsprosjektet er eit prosjekt der ein har prøvd å samle det som i utgangspunktet er spreidd etterspørsel etter transporttenester i høve til fritidsaktivitetar. Ettersom prosjektet er blitt meir kjend, har etterspørselen etter transport også auka. Prosjektet er ikkje evaluert ennå, og det er noko samferdselsavdelinga vil følgje opp. Dagens billetteringssystem er ei utfordring. Det er i dag transportselskapa som eig billetteringsutstyret, og med ulike system kan dette skape problem for passasjerar som skal nytte fleire transportmidlar. Det same gjeld for dei som skal krysse fylkesgrensene. Vi får opplyst frå samferdselsavdelinga at det er planar om å innføre elektronisk billettering der fylket skal eige 9 1. mai kvart år. 10 Fylkesrevisjonen har i eit tidlegare prosjekt, rapport 3/02, sett på om det er samanheng mellom rutetilbod som kan gje brukarane eit samla reisealternativ for utvalde strekningar, koordinert med tog, fly m.v.. Det blei avdekka mangelfull oppfylling av målsettinga om tilgjenge når det gjeld korrespondanse mellom viktige kollektivtilbod i fylket. 11 Slik tiltaket blei framstilt i fylkesdelplan transport. 12 Det er løyva om lag 25 millionar frå momsmidlane til drift av Timeekspressen fram til

8 billetteringsutstyret, mot dagens ordning der transportselskapa sjølv eig utstyret. På den måten står fylket fritt til å velje transportør om ein skal setje ruter ut på anbod t.d., og slipp problem ved at selskapa ikkje har det rette billetteringsutstyret. Det er satt av midlar til innkjøp av elektronisk billetteringssystem. Etter planen vil innkjøpet skje i 2007, og så setjast i drift frå Vegdirektoratet har allereie på oppdrag frå Samferdselsdepartementet utvikla ein standard for elektronisk billettering. Med bruk av denne vil ein i framtida kunne oppnå samordna billetteringa på tvers av fylkesgrensene. Vidare vil ein ved bruk av eitt billetteringssystem få god informasjonstilgang på reisemønster innan fylket, og som igjen vil kunne ha ein effekt når ein skal planlegge rutetilbodet. Ein utfordring som vil følgje av å få eit felles billetteringssystem, blir å få på plass ein haldeplasstruktur. Alle haldeplassar i fylket må kartleggjast, og få ein unik identitet som så blir lagt inn i systemet. Dette er også viktig i høve til ruteinformasjonstenester. Ruteopplysning er og ei utfordring i fylket. Med mange ulike transportmiddel og aktørar har dei alle sine ruteheftar. I sak U-114/05 (Sa-63/05) er det vedtatt oppretta eit eige selskap som skal få ansvar for all ruteopplysning. Hovudgrunnane for opprettinga av eit slikt selskap er spesialisering og konkurransenøytralitet. 13 Opprettinga av eit selskap for ruteopplysning er også ein del av ferjestrategien, med tanke på å få innlemma hurtigbåter og ferjer i denne tenesta. Fylket samarbeidar med fleire aktørar. Det er starta opp eit arbeid med å inngå ein partnarskaps- og produksjonsavtale mellom Møre og Romsdal fylke og Statens Vegvesen som inkluderar politisk og administrativ leiing frå fylket. Ein tek her sikte på å gjere noko meir ut av det gode samarbeidet ein allereie har med Statens Vegvesen. Det er oppretta ei arbeidsgruppe som skal arbeide med dette framover. Vestlandsrådet og det nystarta Samarbeidsforum Samferdsel Midt-Noreg 14 er viktige samarbeidsfora for fylket. I Vestlandsrådet er det ei gruppe for samferdsel, og i samanheng med Nasjonal Transportplan klarte ein gjennom samarbeidet å få ut ein ekstra milliard til tiltak på Vestlandet. I Vestlandsrådet arbeidar ein m.a. med Transportplan for Vestlandet. Hovudmålet med dette er å synleggjere felles transportpolitiske prioriteringar og satsingsområde på Vestlandet inn mot det statlege arbeidet med Nasjonal transportplan. Samarbeidet med Midt-Noreg er starta opp med tanke på prosessen kring komande Nasjonal transportplan , og samferdselsavdelinga håpar og at samarbeidet mot Midt-Noreg kan gje gode resultat. Nordisk Transportpolitisk Nettverk (NTN) er et regionalt transportpolitisk samarbeid som Møre og Romsdal fylke deltar i. Det har tidlegare vore fokus på godstransport, men no blir det sett fokus på kollektivtransport etter at ein i Danmark har hatt ei større omorganisering innan transportsektoren. Det er ikkje etablert nokre faste fora for kontakt med kommunane. Men i høve til lokal arealplanlegging, så uttaler samferdselsavdelinga seg. Dette blir i dag handtert gjennom den samordna planfunksjonen i einskapsfylket. I tillegg blir kommunane teke med på høyringar i dei tilfella der det er snakk om større ruteendringar i kollektivtilbodet. Kommunane var også involvert i arbeidet med utviklinga av Fylkesdelplanen. Gjennom å uttale seg i høve til kommunal arealplanlegging har fylket ein moglegheit til å påverke kommunane i si arealplanlegging, og som kan vere med å påverke samferdselssektoren. Gjennom einskapsfylket og plansamordninga opplever ein ved samferdselsavdelinga at dette blir godt ivareteke. I Fylkesdelplan transport har fylket presentert ideen om ein regional transportetat som verkemiddel for betre samordning av transportsystemet i fylket, og som vil innebere ei samling av dei ulike verkemidla. 15 Temaet kan få ny aktualitet med den forvaltningsreforma som er venta, og vil venteleg bli fremma på nytt i ein eller annan form. Vi får m.a. opplyst frå samferdselsavdelinga at fleire av 13 Vi viser elles til utgreiinga i sak U-114/05 (Sa-63/05). 14 Sak U-86/05 (Sa-45/05) viser at i høve til arbeidet med Nasjonal Transportplan så har dei tre fylkeskommunane i Midt-Noreg, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor utvikla eit godt samarbeid, og som dei ønskjer å utvikle mot Nasjonal Transportplan Sjølv om det i stor grad er politisk deltaking frå fylkeskommunane så er også samferdselsavdelinga med. 15 Sjå vedlegg 2 for oversyn over forslag til organisasjonsmodell i Fylkesdelplan transport

9 problemstillinga vil venteleg dreie seg om nokre av dei samordningsutfordringane som dei står overfor. Vår vurdering Lista over utfordringar og tiltak er ikkje uttømmande, men det er eit utgangspunkt med dei mest overordna utfordringane som fylket står overfor. Utfordringane er mange både på planleggings- og driftssida av transportsystemet. Det er mange aktørar som har ansvar for tiltak innan samferdselssektoren, og fylket er avhengig av å ha et godt samarbeid med dei. Vi ser det som positivt at Fylket satsar på samarbeid med Statens Vegvesen og nabofylka. Da aukar og moglegheitene for at ein kan få til betre transportløysingar og ein meir heilskapeleg transportpolitikk. Vi ser elles både innhaldsmessig samordning og prosessuell samordning. Gjennom forsøket med einskapsfylket har ein kanskje meir enn før oppnådd større grad av prosessuell samordning i høve til dei kommunale arealplanane. Timeekspressen står fram som eit vesentleg tiltak for å sikre eit godt transporttilbod på tvers av fylket, og moglegheitene for samordning med lokale ruter er stor. Vi har og sett at fylket har vore aktivt inne med tilskot for å sikre eit tilbod på enkeltstrekningar i riksvegferjesambandet. Fokus for arbeidet til Fylket ser ut til å vere i tråd med dei utfordringane som det blir peika på i Fylkesplan og Fylkesdelplan Transport. Med vidareutviklinga av temaplanen og dei strategiane som følgjer av den meiner vi Fylket gjer viktige grep for ein heilskapeleg transportpolitikk, og som støtter opp om måla i det overordna planverket. Vi ser det som heilt vesentleg at Fylket er bevisste på å få til gode løysingar når ein i framtida skal inngå nye avtaler om transporttenester i fylket, og at ein gjennom avtalane sikrar dette. Vi har ikkje grunnlag for å meine at bruk av ein avtale- eller innkjøpsform er betre enn andre for å oppnå samordning. Det som må vere fokus er at ein får den tenesta som er til beste for brukarane, og at ein gjennom avtalane, og bruk av tilskot til selskapa, sikrar dette. Som vi har peika på over så har vi ikkje funne noko i avtalane om at fylket kan krevje endringar i rutetidene til rutebilselskapa, eller at det er moglegheiter for sanksjonar. Her meiner vi at Fylket kan vere klarare i avtalene med selskapa, og at dette bør vurderast i komande kontraktar. 7

10 3. Høyringsfråsegner til rapporten Rapporten vart sendt på høyring den 21. februar, med svarfrist 9. mars. Høyringsutkastet vart sendt Fylkesdirektøren og samferdselsavdelinga for uttale. Før endeleg rapport vart utarbeidd vart det avhalde eit høyringsmøte med samferdselsavdelinga. Tilbakemeldingane i møtet førte til nokre justeringar i faktagrunnlaget, men ikkje til vesentlege endringar som har ført til endringar på konklusjonane i rapporten Samandrag av innkomne høyringsfråsegner Ved utgangen av høyringsfristen hadde vi motteke høyringsfråsegn frå samferdselsavdelinga. I korte trekk kan vi oppsummere høyringsfråsegna slik: Samferdselsavdelinga meiner at problemstilling 1 om samordningsutfordringane er greitt dekt opp. Når det gjeld problemstilling 2 kunne dei ha ønskja seg at dei tiltaka samferdselsavdelinga har iverksatt hadde vore meir synleggjort. Til slutt meiner dei at problemstilling 3 i liten grad er vurdert, og at dette til ein viss grad kan skuldast avgrensinga i prosjektet. Dei peiker på at for å få ei oversikt over moglegheitene til samordning så vil det vere nødvendig å sjå nærare på t.d. innkjøps- og kontraktformer, organisasjonsformer, oppgåvefordeling m.m.. Vi viser elles til vedlegg Høyringsfråsegnene sin verknad på endeleg utforming av rapporten I samband med høyringsfråsegna er det ikkje kome vesentlege merknader som gir grunnlag for endring av rapporten. 8

11 4. Konklusjonar Vi har i dette prosjektet undersøkt samordningsutfordringar innan transportsystemet, og i kva grad fylket har fremja samordning. Møre og Romsdal har ein geografi og eit transportsystem som gjev store utfordringar i høve til å få til gode transportløysingar. Transport vil vere eit spørsmål om fordeling av knappe godar, og då vil ikkje alle få det slik dei vil. Det vil vere interessemotsetningar og fylket må gjere prioriteringar. Vi har berre sett på eit avgrensa område innan transportsektoren. I tillegg kjem alle dei andre sektorane som er avhengige av transport, og som må sjåast i samanheng med samferdselsspørsmål. Samordning vil vere eit kontinuerlig arbeid med å forbetre transportsystemet i fylket. Som vi har sett er det mange aktørar som påverkar arbeidet med samordning, og som fylket er avhengig av i sitt arbeid med å få til samordning. Mykje av utfordringa for fylket er å få desse aktørane til å tilpasse sin verksemd til fylkets målsetjingar. I tillegg kjem utfordringane på driftssida for den transporten Fylket er ansvarleg for. Molde, mars 2006 Eirik Jenssen 9

12 Vedleggsoversyn Vedlegg 1: Kontrollutvalets bestilling KONTROLLUTVALETS SEKRETARIAT Prosjektbestilling forvaltningsrevisjon Prosjektnamn: Bakgrunn: Formål: Avgrensing: Problemstillingar: Samordning av verkemidla innan samferdselssektoren resultat og mulegheiter. Ansvaret for planlegging, utvikling og drift av transportsystemet er delt mellom mange aktørar. Å få til eit godt transporttilbod krev felles målsettingar, samordna innsats og godt samarbeid mellom stat, fylke, kommune, transportørar, terminaldrivarar m. fl. Fylket er gjennom fylkesplanlegginga tillagt eit ansvar for denne samordninga. Prosjektet skal undersøke om fylket ivaretek samordningsansvaret gjennom verkemiddelbruken på ein god nok måte, evt. påpeike område der samordninga ikkje fungerer godt nok og grunnane til dette. Om mogleg skal prosjektet skildre måtar på korleis fylket kan bli ein betre samordnar av transportsystemet ved bruk av tilgjenglege verkemiddel, og korleis konkrete samordningsutfordringar i så måte kan løysast. Prosjektet skal omfatte berre den delen av transportsystemet som handlar om persontransport. Samordningsutfordringar knytta til vegprosjektering og bygging blir ikkje omfatta av dette prosjektet. 1. I kva omfang er det samordningsutfordringar i transportsystemet i vårt fylke? 2. I kva grad har fylket fremja samordning i transportsystemet ved hjelp av tilgjengelege verkemiddel? 3. På kva måte kan bruk av verkemidla betre samordninga i transportsystemet? Revisjonskriterium: Fylkesplanen, fylkesdelplan for transport

13 Vedlegg 2: Forslag til modell for organisering av samferdselssektoren i Møre og Romsdal Henta frå Fylkesdelplan transport

14 Vedlegg 3: Høyringsfråsegn frå Samferdselsavdelinga 12

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 INNHALD 1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 2 FAKTA OG REVISORS VURDERING 4 2.0 Innleiing 4 2.1 Problemstilling

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10347/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.02.2012 Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Kollektivseminar Kollektivstrategi for Hordaland Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Dagsorden 10:00 Velkomen Skyss og kollektivtrafikken i Hordaland Oddmund Sylta 12:00 Lunsj Brukervennlig og forenklet

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundveien 9 6404 Molde Ref. sak. 4917/2013/N02 Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/1720 1513/2013 N02

Detaljer

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole Kva er TT- ordninga? Tilrettelagd transport for funksjonshemma (TT- ordninga) er eit

Detaljer

Regionale møter - Samferdselsavdelinga. Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur

Regionale møter - Samferdselsavdelinga. Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur - Samferdselsavdelinga Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur November Samferdselskonferanse Oktober Oktober 3. Tertial rapport Desember Vedtak Økonomiplan og budsjett Januar Tildelingsbrev frå MRFK

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Eva Fosshagen og Inge Horstad, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15 / 8257-5 Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid.

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7031-3 Fylkeskryssande bussruter Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gjere

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201110927-3 Arkivnr. 831 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.11.2011 28.11.2011 SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO

Detaljer

Fylkeskommunen som vegeigar

Fylkeskommunen som vegeigar Fylkeskommunen som vegeigar Arild Fuglseth Samferdselssjef Møre og Romsdal fylke Samspleis konferansen 13.01.2010 Ein lenge ønska transportetat Forvaltningsreforma gir oss moglegheit til å etablere den

Detaljer

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE.

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. Målsetting for analysen Målsettinga for analysen er og vise kor mange personar som

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Oppfølging etter forvaltningsrevisjon - Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport

Oppfølging etter forvaltningsrevisjon - Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport Side 1 av 5 Fylkesrådmannen Kontrollutvalet Sakshandsamar: Trine Lise Sagmo E - post: Trine. Lise. Sagmo@sfj.no Tlf. : 41530950 Vår ref. Sak nr.: 15 / 12917-3 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Bjerkreim Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHALD INNHALD... 1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BJERKREIM KOMMUNE... 3

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Kollektivtransport i Hordaland Konkurranseutsetting av busstrafikken vart vedtatt av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Plan forvaltningsrevisjon

Plan forvaltningsrevisjon www.pwc.no Plan forvaltningsrevisjon Eidfjord kommune Føreord Kontrollutvalet har valt PwC til å utarbeide utkast til plan for forvaltningsrevisjon i Eidfjord kommune. Planen skal vere fundert i ein overordna

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200811709-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 01.04.2009 22.04.2009-23.04.2009 SØKNAD OM

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Transport og klima i Møre og Romsdal fylke Lage Lyche Samferdselsavdelinga

Transport og klima i Møre og Romsdal fylke Lage Lyche Samferdselsavdelinga Transport og klima i Møre og Romsdal fylke Lage Lyche Samferdselsavdelinga 1 Samferdselsavdelinga 8 Ansvaret for kollektivtransporttilbodet i fylket, både på sjø og land inneverande år blir det brukt 350

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Støtteordningar til kollektivtransport Ruteendringsprosessen og bruttokontraktar. Frode Kvalheim, rådgivar samferdselsavdelinga

Støtteordningar til kollektivtransport Ruteendringsprosessen og bruttokontraktar. Frode Kvalheim, rådgivar samferdselsavdelinga Støtteordningar til kollektivtransport Ruteendringsprosessen og bruttokontraktar Frode Kvalheim, rådgivar samferdselsavdelinga Formål KID-ordninga: Ønskje om å betre kollektivtransporten i distrikta gjennom

Detaljer

Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget

Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget SKYSS Arkivnr: 2015/4465-1 Saksbehandlar: Åshild Fossgard Sandøy Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Sauda kommune Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 4/13 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.08.2017 84036/2017 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.09.2017 Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda 10.09.2017-18.02.2018

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Time Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedteke av kommunestyret 6. november 2012 INNHALD INNHALD... 2 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON TIME KOMMUNE...

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 3 2001 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING 1 1.0 Heimel 1 1.1 Bakgrunn.. 1 1.2 Formål... 1 1.3

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet SKYSS Arkivnr: 2014/278-34 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Kostnader for

Detaljer

FOR TENESTEREISER FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

FOR TENESTEREISER FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TENESTEREISER FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Vedteke av fylkesutvalet 01.03.1999, sak U-40/99A - redigert april 2005, juni 2009, mars 2015. 1. Formål Dette dokumentet gir felles retningslinjer

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

1. Opsjonen på ferjesambandet bør ikkje nyttast. Ny kontraktsperiode bør vere frå januar 2017.

1. Opsjonen på ferjesambandet bør ikkje nyttast. Ny kontraktsperiode bør vere frå januar 2017. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Inge Horstad, Knut Gunnar Fonn, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 14/465-2 Høyring: Ferjer Anda - Lote ved neste kontraktsperiode Framlegg til vedtak: Fylkesrådmannen

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret i Hjelmeland 17.12.2008 0 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHEIMEL

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse 11.11.11 Fylkesplansjef Ole Helge Haugen

Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse 11.11.11 Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Regionale utviklingstrekk vegen framover Regional planstrategi har ei målsetting om å styrke fylket sin

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Dagens organisering ferje Gjennom sams vegadministrasjon brukar Sogn og Fjordane

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/1354 Arkivkode: N41 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet ANBOD REGIONALE FLYRUTER FRÅ 1. APRIL 2009 - HØYRING. Administrasjonen

Detaljer

Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer

Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer Samferdselsavdelinga har ansvaret for: Nærare 3000 km fylkesveg (drift, vedlikehald, investeringar) Kollektivtilbod (strategiske val, planlegge rutetilbod

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer