1 INNLEIING Bakgrunn Formål Problemstillingar Metode og datagrunnlag Avgrensing Revisjonskriterium 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3"

Transkript

1 INNHALD 1 INNLEIING Bakgrunn Formål Problemstillingar Metode og datagrunnlag Avgrensing Revisjonskriterium 3 2 FAKTA OG REVISORS VURDERING Innleiing Problemstilling 1: Fly Generelt Sunnmøre Romsdal Nordmøre 5 Revisors vurdering Problemstilling 2: Tog Generelt Sunnmøre Romsdal Nordmøre 6 Revisors vurdering Problemstilling 3: Kystekspressen 7 Revisors vurdering Problemstilling 4: Gjennomgangsrute Volda-Kristiansund 8 Revisors vurdering 8 3 KONKLUSJON OG ANBEFALING 8 Vedlegg 1: Fly: Sunnmøre 9 Vedlegg 2: Tog: Sunnmøre 12 Vedlegg 3: Fly: Romsdal 13 Vedlegg 4: Tog: Romsdal 16 Vedlegg 5: Fly: Nordmøre 17 Vedlegg 6: Tog: Nordmøre 19 Vedlegg 7: Kystekspressen 21 Vedlegg 8: Gjennomgangsruta Volda Kristiansund 22 Side

2 KOORDINERING AV RUTETILBOD INNAN SAMFERDSELSSEKTOREN FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT. FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 3 /2002

3 KOORDINERING AV RUTETILBOD INNAN SAMFERDSELSSEKTOREN 1 INNLEIING 1.0 Heimel Kontrollutvalet vedtok i sak 26/02 A at fylkesrevisjonen skulle undersøke nokre aktuelle reiseruter for å sjå om det er samanheng mellom rutetilbod som kan gje brukarane eit samla reisealternativ for valde strekningar, koordinert med tog, fly m.v. Fylkesrevisjonen sitt arbeid er gjennomført som eit forvaltningsrevisjonsprosjekt, med heimel i Forskrift om revisjon 8 om forvaltningsrevisjon. 1.1 Bakgrunn Hovudmålet med transportsystemet slik det er forma i Fylkesdelplan transport er å skape Betre tilgjengelegheit for folk og gods innafor tenlege rammer for trafikktrygging, miljø og samfunnet sin ressursbruk. Tilgjengelegheit er i fylkesdelsplanen definert som i kva grad ein person kan nå ulike stader han ønskjer å nå. Ein av faktorane som spelar inn er m.a. transportsystemet si dekning og kvalitet. For å få til eit velfungerande transportsystem er m.a. styrking av samspelet mellom dei ulike transportformene ein viktig del. I sak Sa-102/00 Kjøp av rutetenester frå 2001 er fylkeskommunen sine oppgåver innanfor kollektivtrafikken definert slik: Den delen av kollektivtrafikken som fylkeskommunen har ansvaret for er lokale bilog båtruter og fylkesvegferjerutene i fylket. Etter samferdselslova er fylkeskommunen sine oppgåver innanfor kollektivtrafikken m.a.: å forvalte løyveordninga, godkjenne ruteopplegg, godkjenne takstar yte tilskot til lokale rutesamband. Fylkeskommunen styrer kollektivtrafikken gjennom løyveordninga, godkjenning av ruteopplegg og takstar, tilskot og avtalar med løyvehavarane (ruteselskapa) om produksjon (rutetilbod), kostnadar, inntekter og tilskot. Når det gjeld flybussane i fylket har vi fått opplyst frå Samferdselsavdelinga at berre flybussen i Ålesund kjem inn under fylkeskommunen sine oppgåver. Flybussane i Kristiansund og Molde er drivne på kommersiell basis.

4 1.2 Formål Med utgangspunkt i det som går fram av kap Bakgrunn er formålet med vårt prosjekt avgrensa til å sjå om det er samanheng mellom rutetilbod som kan gje brukarane eit samla reisealternativ for utvalde strekningar, koordinert med tog, fly m.v. Resultatet av våre undersøkingar viser i kva grad det er manglande samsvar mellom dei ruteplanane som gjeld no. Ved seinare avtalar med ruteselskapa om ruteplanane kan samferdselsavdelinga bruke vårt resultat til å få til eit betre korresponderande rutetilbod både innan fylket og som tilknytingsmiddel til transport som går ut av fylket. 1.3 Problemstillingar Ut i frå formålet for prosjektet er det formulert følgjande problemstillingar som alle tar utgangspunkt i omsynet til brukaren av rutetilboda: 1. Er det tilfredsstillande korrespondanse mellom stamflyplassane i fylket og den kollektivtrafikken fylkeskommunen har ansvaret for? 2. Er det tilfredsstillande korrespondanse mellom jernbanestasjonane på Åndalsnes og Oppdal og den kollektivtrafikken fylkeskommunen har ansvaret for? 3. Er det tilfredsstillande korrespondanse mellom Kristiansund som avgang- og ankomststed for Kystekspressen og den kollektivtrafikken fylkeskommunen har ansvaret for? 4. Er det tilfredsstillande korrespondanse på det gjennomgåande rutenettet mellom Volda og Kristiansund? 1.4 Metode og datagrunnlag Som metode for prosjektet har vi brukt dokumentanalyse og intervju. Som datagrunnlag for dokumentanalysen har vi brukt: Uttale til nasjonalt utfordringsdokument om kollektivtrafikk sak Sa-23/99 A Kjøp av rutetenester frå 2001, sak Sa- 102/00 Togruter på Raumabanen, driftsmodellar og busskorrespondansar, Sa-7/01 Fylkesdelsplan transport , sak Sa-35/01 Fråsegn til NSB sitt framlegg til ruter frå 16. juni 2002 og 15. des Raumabanen Ruteopplysningar innhenta frå Trafikanten Ruteopplysningar innhenta frå transportselskapa sine heimesider på Internett Ruteopplysningar innhenta frå Via Flyspesialisten Frå Samferdselsavdelinga har vi gjennom direkte spørsmål innhenta både munnlege og skriftlege opplysningar.

5 1.5 Avgrensing Vårt prosjekt tar ikkje for seg alle tenkelege korresponderande rutesamband i fylket. Vi har funne det formålstenleg å konsentrere oss om nokre stader frå kvart av dei tre fogderia fylket er delt inn i. Vi meiner at dei rutene vi har valt gir eit godt bilete av korleis transporttilbodet er i fylket. Dette gjeld både for tilknytingsreiser til vidare reiser med fly, tog og ekspressbåt til byane Oslo, Bergen og Trondheim, og for transporttilbodet frå sør i fylket (Volda) til nord i fylket (Kristiansund). Fly, tog, buss, ferjer og hurtigbåtar har alle rutetabellar som gjeld for ulike tidsrom. Nokre rutar har ruteendringar innanfor det tidsrom dei i utgangspunktet gjeld for, som t.d. at ruta ikkje gjeld i juli-august månad. Vi har ikkje tatt omsyn til slike endringar. Resultatet blir at dei rutesambanda det gjeld kjem ut med noko betre korrespondanse enn det som er røynda. Vi har brukt dei rutetabellar som galdt under utarbeidinga av prosjektet, dvs. pr. august Revisjonskriterium Med revisjonskriterium er meint krav/standardar som ein måler resultata frå undersøkinga opp i mot. I denne undersøkinga er dette: Lov om samferdsel av 6. april 1976 nr a. Tilskotsansvar for fylkeskommunane m.v. 1. Fylkeskommunane har ansvaret for å yte tilskot til drift av lokale rutesamband og lokal godstransport som fylkeskommunane vil opprette eller halde oppe innafor vedkomande fylke. 4. Vedtak av fylkeskommunane i saker om godkjenning av ruteplan, takstar og tilskot kan ikkje klagast til departementet. Nemnde paragraf i Samferdselslova gjev fylkeskommunen heimel til å opprette eller halde oppe rutesamband og godkjenne eller forkaste dei ruteplanar transportørar innanfor fylket kjem med forslag om. Fylkeskommunen kan med andre ord stille krav om at transportørane sine ruteplanar er tilpassa brukarane sine behov. Fylkesdelplan transport , sak 35/01 A (T-27/01 A) Frå fylkesdelsplanen har vi henta desse punkta som aktuelle revisjonskriterium for vårt prosjekt: Hovudmål Betre tilgjengelegheit for folk og gods Med tilgjengelegheit meiner vi: I kva grad ein person kan nå ulike stader han ønskjer å nå.

6 Faktorar som påverkar graden av tilgjengelegheit: Transportsystemet si dekning, kvalitet I fylket I Møre og Romsdal er det naturleg å definere strekninga mellom Volda, Ørsta, Ålesund, Molde og Kristiansund som hovudnettet internt i fylket. Ein stor del av persontransporten går langs denne strekninga. Det må etablerast eit gjennomgåande høgfrekvent kollektivtransporttilbod mellom Volda og Kristiansund med: Høg frekvens, kort reisetid og god kvalitet Gode korrespondansar lokalt, regionalt og nasjonalt Inn og ut av fylket Flyplassane skal utviklast som knutepunkt i fylket sitt persontransportsystem og må sjåast i samanheng med resten av transporttilbodet i fylket. Dette krev enkel overgang og gode korrespondansar mellom fly og andre transportmiddel. Raumabanen må vidareutviklast som ein del av fylket sitt transportsystem og sjåast i samanheng med resten av transporttilbodet i fylket. Enkel overgang og gode korrespondansar med resten av transporttilbodet er naudsynt.. Ventetid Ved gjennomgang og samanhalding av rutetabellar har vi etter eige skjøn kome fram til at dersom ventetida mellom to rutesamband er på meir enn 1,5 timer har vi konkludert med at det då ikkje er korresponderande rutesamband på strekninga. Med vising til punkt over vil vi kommenter reisetida på strekninga Volda Kristiansund uansett tidlengda på ventetida på knutepunktstasjonane. 2 FAKTA OG REVISORS VURDERING 2.0 Innleiing Revisors funn ved gjennomgåing og samanhalding av rutetabellar er sett opp i mot formålet og revisjonskriteria for prosjektet. Som nemnt har fylkeskommunen i følgje samferdselslova ansvaret for å yte tilskot til drift av lokale rutesamband og det ligg og til fylkeskommunen å gjere vedtak om dei enkelte ruteplanar. I kva grad ein person kan nå ulike stader han ønskjer å nå er avhengig av m.a. transportsystemet si dekning. Manglande korrespondanse til viktige transportsystem ut av fylket (fly og tog) eller lang ventetid ved skifte av transportmiddel er faktorar som ikkje tener brukarane. I vedlegg til rapporten finn ein opplista detaljerte opplysningar over manglande korrespondanse til fly, tog og Kystekspressen, og strekninga Volda Kristiansund.

7 2.1 Problemstilling 1: Er det tilfredsstillande korrespondanse mellom stamflyplassane i fylket og den kollektivtrafikken fylkeskommunen har ansvaret for? Generelt Vi har som det går fram av problemstilling 1 konsentrert oss om stamflyplassane i fylket då desse, i følgje saksframlegget til sak Sa.35/01- Fylkesdelplan transport , er dei viktigaste for Møre og Romsdal. Generelt kan vi seie at flyselskapa endrar sine rutetider langt oftare enn dei lokale ruteselskapa og på den måten skapar vanskar for den lokale kollektivtrafikken og brukarane. Eit betre samspill mellom transportsektorane nasjonalt og regionalt slik samferdselssjefen vurderer det i sak Sa-23/99 vil i følgje han kunne løyse brukarane sine behov på beste måte. I vedlegg til rapporten er lista opp dei rutetidene for flyavgangar/ankomstar det ikkje er korresponderande kollektivtransport til Sunnmøre, jfr. Vedlegg 1 Ålesund lufthamn, Vigra (Vigra flyplass) har non-stop flygingar til Oslo, Bergen og Trondheim. Problemstillinga her er: Er det tilfredsstillande korrespondanse for reisande mellom Vigra flyplass og Stranda/Sykkylven og Fosnavåg/Ulsteinvik /Hareid? Romsdal, jfr. Vedlegg 3 Molde lufthamn, Årø (Årø flyplass) har non-stop flygingar til Oslo, Bergen og Trondheim. Problemstillinga her er: Er det tilfredsstillande korrespondanse for reisande mellom Årø flyplass og Åndalsnes, Midsund, Batnfjorden og Eidsvåg/Sunndalsøra? Nordmøre, jfr. Vedlegg 5 Kristiansund lufthamn, Kvernberget (Kvernberget flyplass) har non-stop flygingar til Oslo og Bergen. Problemstillinga her er: Er det tilfredsstillande korrespondanse for reisande mellom Kvernberget flyplass og Edøy (Smøla) og Tingvoll? Revisors vurdering: Med bakgrunn i formålet og revisjonskriteria for prosjektet har vi vurdert resultatet slik: Vår gjennomgang av rutetabellar har vist at det manglar korrespondanse til fleire flyavgangar/ankomstar for dei utvalde strekningane for alle tre fogderia. Manglande korrespondanse gjer seg spesielt gjeldande til flyavgangar/ankomstar på morgonrutene, kveldsrutene og i helgane. I nokre høve kan korrespondansen bli betre ved mindre endringar i rutetabellane til dei lokale kollektivtilboda. Sunnmøre: Vi vil spesielt nemne den dårlege korrespondansen frå Stranda for reisande til Oslo. Romsdal: Vi vil spesielt nemne den dårlege korrespondansen frå/til Åndalsnes for reisande til/frå Oslo, og for reisande frå Sunndalsøra/Eidsvåg til Trondheim.

8 Nordmøre: Vi vil spesielt nemne den dårlege korrespondansen frå/til Edøy(Smøla) for reisande til/frå Oslo, og til/frå Bergen. Manglande korrespondanse kan sjølvsagt skuldast mange ulike faktorar. Det viktigaste for kollektivtrafikken må likevel vere å tilfredsstille brukarane sitt behov. Brukarane sitt behov for korresponderande ruter til flyavgangar/ankomstar vil ei brukarundersøking, slik revisjonen ser det, kunne gje svar på. 2.2 Problemstilling 2: Er det tilfredsstillande korrespondanse mellom jernbanestasjonane på Åndalsnes og Oppdal og den kollektivtrafikken fylkeskommunen har ansvaret for? Generelt I sak Sa-7/01 Togruter på Raumabanen, driftsmodellar og busskorrespondansar går det m.a. fram at det er nødvendig med eit godt samband mellom toga på Åndalsnes og busssrutenettet ut i vårt fylke, og at dette sambandet til då hadde vore for dårleg. I same sak går det fram at NSB si marknadsanalyse for Raumabanen for 1996 viser at det er eit stort trafikkpotensiale for Raumabanen. Frå samferdselsavdelinga har vi fått opplyst at dei er høyringsinstans for NSB når det gjeld oppsett av togruter, men at dei i røynda ikkje har reell innverknad på ruteoppsettet. I følgje sak Sa-118/01 Fråsegn til NSB sitt framlegg til ruter frå 16. juni 2002 og 15. des for Raumabanen er ulempa med dei togruter som no gjeld m.a. for tidleg første avgang på Åndalsnes og for sein siste ankomst til Åndalsnes. Frå 1. mai 2002 er det bussamband mellom Molde og alle 4 togruteavgangane/ankomstane på Åndalsnes, men for strekninga Ålesund - Åndalsnes manglar det busskorrespondanse til første togavgang/ankomst Sunnmøre, jfr. Vedlegg 2 Åndalsnes jernbanestasdjon er knutepunktet for togreiser til Oslo for reisande frå/til Fosnavåg, Ulsteinvik, Hareid, Stranda og Sykkylven. Problemstillinga her er: Er det tilfredsstillande korrespondanse for reisande mellom desse stadane og Åndalsnes? Romsdal, jfr. Vedlegg 4 Åndalsnes jernbanestasjon er knutepunktet for togreiser til Oslo for reisande frå/til Midsund, Batnfjorden og Eidsvåg. Vi har og sett på korrespondansen for dei same stadane for reiser til/ frå Trondheim om Sunndalsøra/Oppdal. Problemstillinga her er: Er det tilfredsstillande korrespondanse for reisande mellom desse stadane og Åndalsnes og Oppdal? Nordmøre, jfr. Vedlegg 6 Reisande frå Nordmøre vil i mange høve velje Oppdal jernbanestasjon som knutepunkt for sine togreiser frå/til Oslo og Trondheim. I nokre høve er valet mellom Åndalsnes og Oppdal ikkje avhengig av reisetida til korresponderande rutesamband, men tilgjengelegheit. Vi har

9 sett på korrespondansen mellom Kristiansund/Tingvoll/Sunndalsøra/Oppdal Oslo og Trondheim og retur, og Kristiansund/Molde/Åndalsnes og retur. Problemstillinga her er: Er det tilfredsstillande korrespondanse for reisande mellom desse stadane og Oppdal og Åndalsnes? Revisors vurdering: Med bakgrunn i formålet og revisjonskriteria for prosjektet har vi vurdert resultatet slik: Vår gjennomgang av rutetabellar har vist at det manglar korrespondanse til fleire togavgangar/ankomstar for dei utvalde strekningane for alle tre fogderia. Vi er samd med samferdselsavdelinga i at første togavgang frå Åndalsnes er for tidleg og siste togankomst kjem for sein til Åndalsnes Manglande togbussrute frå Ålesund gjer at reisande derifrå og frå Søre Sunnmøre i utgangspunktet ikkje kan dra nytte av den tidlege togavgangen (kl 0730) til Oslo. Ei reisetid på frå vel 2-4 timar til Åndalsnes gjer denne togavgangen lite tenleg for brukarane av den lokale kollektivtransporten. Vår undersøking viser og at det ikkje er korrespondanse til fleire av dei andre togavgangane/ankomstane for reisande frå dei stadane vi har undersøkt.. Sjølv om det er sett opp togbussrute frå/til Molde for alle togavgangar/ankomstar på Åndalsnes Oslo er korrespondanse til/frå Batnfjorden svært dårleg. Ein togbussavgang kl 0545 frå Molde gjer at første togavgang kl 0730 er lite tenleg for reisande frå Midsund og Batnfjorden. Det same gjeld for kveldstoga til Åndalsnes. Dersom ventetida på Sunndalsøra blir korta ned (er no om lag 1 time) vil reisetida til Trondheim mellom Molde/Eidsvåg Oppdal om Sunndalsøra vere kortare enn reisetida Molde/Eidsvåg Oppdal om Åndalsnes. Reiser ein om Sunndalsøra vil den reisande ha langt fleire togruter å velje i. Likevel er det berre korrespondanse til ein togavgang på fredag- og søndagskveld. For reisande frå Kristiansund/Tingvoll til Oslo og Trondheim er den kortaste vegen om Oppdal. Etter det vi kan sjå manglar det togbussamband til fleire togavgangar/ankomstar mellom Kristiansund og Oppdal for vidare reise til/frå Oslo og Trondheim. For reisande mellom Kristiansund-Oslo er rutetilbodet langt dårlegare enn for reisande med tog mellom Ålesund/Molde Oslo. Manglande korrespondanse kan sjølvsagt skuldast mange ulike faktorar. Det viktigaste for kollektivtrafikken må likevel vere å tilfredsstille brukarane sitt behov. Brukarane sitt behov for korresponderande ruter til togavgangar/ankomstar vil ei brukarundersøking, slik revisjonen ser det, kunne gje svar på. 2.3 Problemstilling 3: Kystekspressen, jfr. Vedlegg 7 Snøggbåtruta Kystekspressen som trafikkerer strekninga Kristiansund Trondheim sjøvegen, er eigd av MRF og Fosen Trafikklag. Samferdselsavdelinga har inngått langsiktig avtale med dei to eigarane. Kystekspressen skal i første omgang ta seg av reisande innan Sør-Trøndelag fylke (Hitra-Fosen), men samferdselsavdelinga meiner dei har fått til ein god avtale for reisande mellom Kristiansund Edøy (Smøla). Vi har sett på korleis korrespondansen er til Kristiansund for reisande frå/til Molde/Eide - Trondheim.

10 Revisors vurdering: Med bakgrunn i den gjennomgang av rutetabellar revisor har gjennomført har vi vurdert resultatet slik: Det er ikkje tilfredsstillande korrespondanse til båtavgangar i helgane og båtankomstar på kvardagar for reisande frå/til Eide. For reisande mellom Molde - Kristiansund til Kystekspressen sine avgangar/ankomstar er korrespondansen langt betre, sjølv om det her og manglar rutesamband til nokre få avgangar/ankomstar. 2.4 Problemstilling 4: Gjennomgangsruten Volda Kristiansund og retur, jfr. Vedlegg 8 I sak Sa-35/01 A Fylkesdelsplan er strekninga Volda, Ørsta, Ålesund, Molde og Kristiansund definert som hovudnettet internt i fylket. Ein stor del av persontrafikken går langs denne strekninga og strategien som er lagt i fylkesdelsplanen er at strekninga Volda Kristiansund skal utviklast vidare som hovudtransportåra i fylket. Eit av tiltaka for å få dette til er at det skal etablerast eit høgfrekvent kollektivtransporttilbod mellom Volda og Kristiansund med gode korrespondansar lokalt, regionalt og nasjonalt. Fylkeskommunen er ansvarleg for å få dette gjennomført. I samtale med samferdselsavdelinga fekk vi forståing av at det i dag tok unødig lang tid mellom Volda Kristiansund i det eksisterande ruteopplegget, og at dette kan skuldast for lang ventetid ved dei enkelte knutepunkta. Revisor vurdering: Med bakgrunn i den gjennomgang av rutetabellar revisor har gjennomført har vi vurdert resultatet slik: Fleire avgangar frå Volda korresponderer ikkje med rutesamband heilt fram til Kristiansund, det same gjeld den andre vegen. Reisetida frå Volda- Kristiansund og retur har vist seg å vere forskjellig på dei enkelte rutene, frå 4,5 timar til 6,5 timar. Dette skuldast ventetid spesielt på knutepunkta Moa, Furneset og Molde. På eit knutepunkt kan ventetida på korresponderande rute vere på meir enn ein time. 3. KONKLUSJON OG ANBEFALING Fylkesrevisjonen si undersøking har avdekka mangelfull oppfylling av hovudmålsettinga i fylkesdelplanen for samferdsel om betre tilgjengeligheit for folk og gods når det gjeld korrespondanse mellom viktige kollektivtilbod i fylket. Skal kollektivtransporten kunne oppfylle målsettingane, må fylkeskommunen gjennom forvaltninga av kollektivtransporttilskota leggje vekt på at ruteopplegga til/frå flyplassane, jernbanestasjonane og ekspressbåthamna i Kristiansund er tilfredsstillande for brukarane. Etter fylkesrevisjonens syn vil ei aktiv styring av tilskotsmidlane til kollektivtransport medverke til å gje brukarane eit betre tilpassa transporttilbod enn det er no. Dette vil og medverke til å styrke flyplassane og Raumabanen sitt driftsgrunnlag. Vi er klar over at endringar i tidtabellen til ei lokalrute kan utløyse endringar i ei anna lokalrute og dei vanskane det kan føre med seg. Det at endringar i rutetabellane for nasjonale, regionale og lokale ruter skjer til ulike tider gjer ikkje problema enklare å løyse. Det er likevel revisjonen sitt syn at ei brukerundersøking i regi av samferdselsavdelinga vil kunne avdekkje brukarane sine behov både for lokale transportrutar og for tilknytingsruter til dei regionale og nasjonale transportrutene. Ei brukarundersøking vil og, slik revisjonen ser det, vere ei hjelp

11 for samferdselsavdelinga til å leggje press på dei nasjonale transportselskapa ved endringar av deira ruteoppsett. Molde, august 2002 Liv Midtbø

12 VEDLEGG 1 FLY: SUNNMØRE jfr. kap i rapporten Fly: Vigra Oslo og retur Fly Frå Vigra Fly Til Vigra Det er flybuss Frå/til Ålesund til alle flyavgangar/ankomstar Stranda Sykkylven Vigra - Oslo og retur Flyavgangar utan bussamband frå Stranda: kl 0700, 0825, 1040,1615, 1830 og 2055 på kvardagar, 0700 og 1040 på laurdagar og 1040, 1245, 1615, 1830 og 2105 på søndagar. Flyavgangar utan bussamband frå Sykkylven: Kvardagar kl 1040,1830 og 2055, laurdagar kl 1040 og søndagar kl 1040, 1830 og Flyankomstar utan bussamband til Stranda: kl 1550, 2030 og 2315 på kvardagar, kl 1630 og 2105 på laurdagar og kl 1220, 1550, 1805, 1915 og 2315 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Sykkylven: kl 2315 på kvardagar, kl 1305, 1630 og 2105 på laurdagar og kl 1220, 1550, 1805, 1915 og 2315 på søndagar. Flyavgangar utan bussamband frå Stranda: kl 0735 på kvardagar, kl 1220 på laurdagar og kl 1305 på søndagar. Flyavgangar utan bussamband frå Sykkylven: søndagar kl Fosnavåg Ulsteinvik Hareid Vigra - Oslo og retur Flyavgangar utan bussamband frå Fosnavåg og Ulsteinvik: kl 0700 på kvardagar, kl 1500 på fredagar, kl 0700, 1040 og 1655 på laurdagar og kl 1040, 1245, 1615 og 1940 på søndagar. Flyavgangar utan hurtigbåtsamband frå Hareid: kl 1500 på fredagar, kl 1615 og 1940 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Ulsteinvik og Fosnavåg: kl 2030 og 2315 på kvardagar, kl 1015, 1630 og 2105 på laurdagar og kl 1220, 1805, 2030 og 2315 på søndagar. Det er bussamband til flyankomsten kl 1305 på kvardagar, men ikkje hurtigbåtsamband. Flyankomstar utan hurtigbåtsamband til Hareid: kl 1305, 2030 og 2315 på kvardagar, kl 1630 og 2105 på laurdagar og kl 1805, 2030 og 2315 på søndagar.

13 Fly: Vigra Bergen og retur Fly Frå Vigra Fly Til Vigra Det er flybuss til/frå Ålesund til alle flyavgangar/ankomstar Stranda Sykkylven Vigra Bergen og retur Flyankomstar utan bussamband til Stranda: kl 2140 på kvardagar og kl 1635 og 2140 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Sykkylven: kl 2140 på kvardagar og kl 1635 og 2140 på søndagar. Flyavgangar utan bussamband frå Stranda: kl 1655 på kvardagar, kl 2200 på fredagar, kl 1010 på laurdagar og kl 1655 på søndagar. Flyavgangar utan bussamband frå Sykkylven: kl 2200 på fredagar, kl 1010 på laurdagar og kl 1655 på fredagar. Fosnavåg Ulsteinvik Hareid Vigra Bergen og retur Flyavgangar utan bussamband frå Fosnavåg og Ulsteinvik: kl 0735 på kvardagar og kl 1305 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Ulsteinvik og Fosnavåg: kl 0850 og 2140 på kvardagar og kl 2140 på søndagar. Flyankomstar utan hurtigbåtsamband mellom Valderøy/Hareid: kl 0850 på kvardagar. Fly: Vigra Trondheim og retur Fly Frå Vigra Fly Til Vigra Det er flybuss frå/til Ålesund til alle flyavgangar/ankomstar Stranda Sykkylven Vigra Trondheim og retur Flyankomstar utan bussamband til Sykkylven og Stranda: kl 1245 og 1855 på søndagar.

14 Fosnavåg Ulsteinvik Hareid Vigra Trondheim og retur Flyavgangar utan bussamband frå Fosnavåg og Ulsteinvik: kl 1010 på laurdagar og kl 1655 og 2200 på søndagar. Flyavgangar utan hurtigbåtsamband mellom Hareid/Valderøy: kl 1655 på søndagar Flyankomstar utan bussamband til Ulsteinvik og Fosnavåg: kl 1100 og 1855 på kvardagar, kl 1245 og 1855 på søndagar. Flyankomstar utan hurtigbåtsamband mellom Valderøy/Hareid: kl 1100 og 1855 på kvardagar og kl 1855 på søndagar.

15 VEDLEGG 2 TOG: SUNNMØRE, Jfr. kap i rapporten Tog Frå Åndalsnes Tog Til Åndalsnes Frå Ålesund Åndalsnes om Dombås til Oslo og retur Togavgang utan bussamband til Åndalsnes: kl på kvardagar Togankomst utan bussamband frå Åndalsnes: kl 1247 på kvardagar Frå Stranda Sykkylven Moa - Åndalsnes om Dombås til Oslo og retur Togavgangar utan bussamband frå Stranda: kl 0730, 0925 og 1730 på kvardagar, kl 0925 og 1730 på laurdagar og kl 0925, 1530 og 1730 på søndagar Togavgangar utan bussamband til Sykkylven: kl 0730 på kvardagar, kl 0925 og 1730 på laurdagar, kl 0925, 1530 og 1730 på søndagar (mao: alle togavgangar på søndagar). Det er ikkje bussamband til Stranda for reisande med tog til Åndalsnes korkje kvardagar, laurdagar eller søndagar. Det er eitt bussamband til Sykkylven for reisande med tog til Åndalsnes (kl 1402) på kvardagar, ingen på laurdagar og søndagar. Frå Fosnavåg Ulsteinvik Hareid Ålesund Åndalsnes om Dombås til Oslo og retur Togavgangar utan bussamband frå Fosnavåg/Ulsteinvik: kl 0730, 0925 og 1730 på kvardagar, kl 0925 og 1730 på laurdagar, kl 0925 og 1730 på søndagar. Togavgangar utan hurtigbåtsamband frå Hareid: kl 0730 og 1730 på kvardagar, kl 0925 og 1730 på laurdagar og 0925 og 1730 på søndagar. Togankomstar utan bussamband til Ulsteinvik/Fosnavåg: kl 1247, 2015 og 2202 på kvardagar, kl 1402 og 2015 på laurdagar, kl 1402, 2015og 2202 til Fosnavåg og kl 2015 og 2202 til Ulsteinvik på søndagar. Togankomstar utan hurtigbåtsamband til Hareid: kl 0730, 2015 og 2202 på kvardagar, kl 2015 og 2202 på laurdagar og søndagar.

16 VEDLEGG 3 FLY: ROMSDAL, jfr. kap i rapporten Fly Frå Årø Fly Til Årø Det er ikkje flybuss frå/til Molde til flyavgangen kl 1100 på søndagar Åndalsnes Årø Oslo og retur Flyavgangar utan buss/ferjesamband frå Åndalsnes: kl 0655, 1705 og 2055 på kvardagar, kl 0655, 1100 og 1530 på laurdagar, kl 1100 og 2055 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Åndalsnes: kl 2030 og 2330 på kvardagar, kl 1040 på laurdagar og kl 1420, 1640, 2030 og 2330 på søndagar. Midsund Molde Årø Oslo og retur Flyavgangar utan buss/ferjesamband frå Midsund: kl 0655 på kvardagar og kl 1100 på søndagar. Flyankomstar utan buss/ferjesamband til Midsund: kl 2030 og 2330 på kvardagar, kl 1040 og 1505 på laurdagar og kl 1420, 1640, 2030 og 2330 på søndagar. Batnfjorden Årø Oslo og retur Flyavgangar utan bussamband frå Batnfjorden: kl 0655 på kvardagar, kl 0655 på laurdagar og kl 1100 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Batnfjorden: kl 2030 og 2330 på kardagar, kl 1040 på laurdagar og kl 2030 og 2330 på søndagar Sunndalsøra Eidsvåg Årø Oslo og retur Flyavgangar utan bussamband frå Sunndalsøra/Eidsvåg: kl 0655 og 1705 på kvardagar, kl 0655, 1100 på laurdagar og kl 1100, 1705 og 2055 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Sunndalsøra/Eidsvåg: kl 1640, 2030og 2330 på kvardagar, kl 1040 og 1505 på laurdagar og kl 1640 og 2330 på søndagar. Fly: Bergen Molde og retur Fly Frå Årø Fly Til Årø Det er ikkje flybuss til flyankomstane kl 0855 på kvardagar og kl 1720 på søndagar

17 Åndalsnes Molde Årø Bergen og retur Flyavgangar utan bussamband frå Åndalsnes: kl 0645 og på kvardagar, kl 1445 og 1940 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Åndalsnes: kl 0855 på kvardagar og kl 1720 på søndagar. Midsund Molde Årø Bergen og retur Flyavgangar utan bussamband frå Midsund: kl 0645 på kvardagar og kl 1445 og 1940 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Midsund: kl 1720 og 2100 på kvardagar, kl 1535 på laurdagar og kl 1720 og 2100 på søndagar. Batnfjorden Årø Bergen og retur Flyavgangar utan bussamband frå Batnfjorden: kl 0645 på kvardagar og kl 1445 på søndagar Flyankomstar utan bussamband til Batnfjorden: kl 0855 på kvardagar og kl på søndagar. Sunndalsøra Eidsvåg - Årø Bergen og retur Flyavgangar utan bussamband frå Sunndalsøra/Eidsvåg: kl 0645 og 1940 på kvardagar, kl 1445 og 1940 på søndagar Flyankomstar utan bussamband til Eidsvåg/Sunndalsøra: kl 1720 og 2100 på kvardagar, kl 1535 på laurdagar og kl 1720 på søndagar. Flyankomst kl 2100 har bussamband til Eidsvåg, men ikkje Sunndalsøra. Fly: Årø Trondheim og retur Fly Frå Årø Fly Til Årø Åndalsnes Molde Årø Trondheim og retur Flyankomstar utan bussamband til Åndalsnes: kl 1050 på kvardagar Midsund- Molde Årø Trondheim og retur Flyavgangar utan bussamband frå Midsund: kl 1740 på kvardagar Flyankomstar utan bussamband til Midsund: kl 1050 på kvardagar Batnfjorden Årø Trondheim og retur Flyavgangar utan bussamband frå Batnfjorden: kl 0910 på kvardagar Flyankomstar utan bussamband til Batnfjorden: kl 1050 på kvardagar

18 Sunndalsøra Eidsvåg Årø Trondheim og retur Flyavgangar utan bussamband frå Sunndalsøra/Eidsvåg: Ingen bussamband til avgangane korkje på kvardagar eller søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Eidsvåg/Sunndalsøra: kl 1050 på kvardagar og 1925 på søndagar.

19 VEDLEGG 4 TOG: ROMSDAL, jfr. kap i rapporten Tog Frå Åndalsnes Tog Til Åndalsnes Molde Åndalsnes og retur Det er buss/ferjesamband til alle togavgangar/ankomstar til/frå Åndalsnes. Midsund Molde Åndalsnes Oslo og retur Togavgangar utan bussamband frå Midsund: kl 0730 på kvardagar Togankomstar utan bussamband til Midsund: kl 2015 og 2202 på kvardagar og søndagar, og kl 2015 på laurdagar. Batnfjorden Molde Åndalsnes Oslo og retur Togavgangar utan bussamband frå Batnfjorden: kl 0730, 1530 og 1730 på kvardagar, kl 0925 på laurdagar og kl 0925, 1530 og 1730 på søndagar Togankomstar utan bussamband til Batnfjorden: Kl 2015 og 2202 på kvardagar, kl 2015 på laurdagar og kl 2015 og 2202 på søndagar. Tog: Trondheim Oppdal og retur Tog Tog frå Oppdal Tog Til Oppdal Trondheim Oppdal Sunndalsøra Eidsvåg Molde og retur Togavgangar utan bussamband frå Oppdal: kl 1221, 1333, 1926, 2136 og 0514 på kvardagar, kl 0514,1333 og 1926 på laurdagar og kl 1333, 1926 og 2136 på søndagar. Togankomstar utan bussamband til Sunndalsøra/Eidsvåg/Molde: kl 0728,1553 og 0050 på kvardagar, kl 1753 på måndag-torsdag, kl 1707 på fredagar, kl 0050,0949, 1753 på laurdagar og kl 0949, 1553 og 1707 på søndagar

20 VEDLEGG 5 FLY: NORDMØRE, jfr. kap i rapporten Fly: Kvernberget Oslo og retur Fly Frå Kvernberget Fly Til Kvernberget Av flybussruta som ligg inne på Internett ser det ut for at det ikkje er flybuss frå Kristiansund til Kvernberget for flyavgangane kl 0625 og 1800 på kvardagar, kl 0740 og 1725 på laurdagar og kl 1800 på søndagar, og til flyankomst kl 1705 på laurdagar. Edøy(Smøla) Kristiansund Kvernberget Oslo og retur Flyavgangar utan hurtigbåt eller buss/ferjesamband frå Edøy: kl 0625, 1445 og 1800 på kvardagar, kl 0740 og 1725 på laurdagar og kl 1400 og 1800 på søndagar. Flyankomstar utan hurtigbåt eller buss/ferjesamband til Edøy: Ingen hurtigbåt eller buss/ferjesamband til flyankomstane korkje på kvardagar, laurdagar eller søndagar. Sunndalsøra Tingvoll Kvernberget Oslo og retur Flyavgangar utan bussamband frå Sunndalsøra/Tingvoll: kl 0625 og 2115 på kvardagar, kl 0740 og 1415 på laurdagar og kl 1445, 1800 og 2115 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Tingvoll/Sunndalsøra: kl 1740 og 2250 på kvardagar, kl 1705 på laurdagar og kl 1740 og 2250 på søndagar. Fly: Kvernberget Bergen og retur Fly Frå Kvernberget Fly Til Kvernberget Det er ikkje flybuss til flyavgangen kl 1930 på kvardagar og kl 1115 på laurdagar Edøy(Smøla) Kristiansund Kvernberget Bergen og retur Flyavgangar utan hurtigbåt eller ferje/bussamband frå Edøy: kl 1505 og 1930 på kvardagar og kl 1505 og 1930 på søndagar. Det er samband frå Edøy til Kristiansund på laurdag til flyavgang kl 1215, men ikkje flybussamband. Flyankomstar utan hurtigbåt eller ferje/bussamband til Edøy: kl 0850, 1315 på kvardagar og kl 1315 og 1910 på søndagar.

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Fylkesrevisjonen. Samordning av verkemidla innan samferdselssektoren

Fylkesrevisjonen. Samordning av verkemidla innan samferdselssektoren Fylkesrevisjonen Samordning av verkemidla innan samferdselssektoren Forvaltningsrevisjonsrapport 1/2006 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og føremål...1 1.2. Problemstillingar...1 1.3. Revisjonskriterium...1

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundveien 9 6404 Molde Ref. sak. 4917/2013/N02 Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/1720 1513/2013 N02

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 3 2001 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING 1 1.0 Heimel 1 1.1 Bakgrunn.. 1 1.2 Formål... 1 1.3

Detaljer

FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune

FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune Kjøp av trykkeri og grafiske tenester i Møre og Romsdal fylkeskommune FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 7 2000 INNHALDSREGISTER Side 1. INNLEIING

Detaljer

FLEKSIBEL SKOLEDAG FRI SKOLESKYSS UNGDOMSKORT M/RABATT

FLEKSIBEL SKOLEDAG FRI SKOLESKYSS UNGDOMSKORT M/RABATT FLEKSIBEL SKOLEDAG FRI SKOLESKYSS UNGDOMSKORT M/RABATT FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR. 2/2003, MAI 2003 i INNHALD 1. INNLEIING...1 1.1 HEIMEL...1 1.2 BAKGRUNN

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2013/1006 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet RUTEENDRINGSPROSESSEN 2014 - TILLEGGSFRÅSEGN Administrasjonen

Detaljer

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid.

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7031-3 Fylkeskryssande bussruter Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gjere

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201110927-3 Arkivnr. 831 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.11.2011 28.11.2011 SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/1354 Arkivkode: N41 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet ANBOD REGIONALE FLYRUTER FRÅ 1. APRIL 2009 - HØYRING. Administrasjonen

Detaljer

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Kollektivtransport i Hordaland Konkurranseutsetting av busstrafikken vart vedtatt av

Detaljer

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre -

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre - saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 11.04.2014 24546/2014 Svein Ivar Aarskog Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.05.2014 Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre - Garnes-prosjektet

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Eva Fosshagen og Inge Horstad, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15 / 8257-5 Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole Kva er TT- ordninga? Tilrettelagd transport for funksjonshemma (TT- ordninga) er eit

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10440/2012 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.03.2012 Ruteendringsprosessen 2012 ruteendringar. Bakgrunn Vi viser til

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Gutar 16. Informasjonshefte. Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene

Gutar 16. Informasjonshefte. Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene Gutar 16 Informasjonshefte Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene Innleiing I dette heftet er det samla litt informasjon om dei første dagane under Norway Cup. Veien vidare frå tysdag er

Detaljer

Ole Aasaaren Regionsjef

Ole Aasaaren Regionsjef Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: kl 09.00 11.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 05/16: NTP 2018 2029. Innspill til Oppland fylkeskommune. Sak

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200811709-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 01.04.2009 22.04.2009-23.04.2009 SØKNAD OM

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR buss Møre ogromsdalfylkeskommune Samferdsleavdelinga Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref: Dato: 15.11.2013 REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR Vedlagt følgjer notat med tiltak

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.02.2013 8873/2013 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 Ruteendringsprosessen 2013 Bakgrunn Samferdselavdelinga har motteke

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008

ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008 Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon 71 25 80 00 Telefaks: 71 25 87 21 e-post: post@mrfylke.no www.mrfylke.no ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008 Av Heidi-Iren

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

1. Opsjonen på ferjesambandet bør ikkje nyttast. Ny kontraktsperiode bør vere frå januar 2017.

1. Opsjonen på ferjesambandet bør ikkje nyttast. Ny kontraktsperiode bør vere frå januar 2017. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Inge Horstad, Knut Gunnar Fonn, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 14/465-2 Høyring: Ferjer Anda - Lote ved neste kontraktsperiode Framlegg til vedtak: Fylkesrådmannen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

SAMFERDSELSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014

SAMFERDSELSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11298-9 Saksbehandlar: Tor Harald Rødseth Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014 Søknad frå Tide Buss AS om

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = =

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = 8. september 2010 ProsjektplanK= = Engagement letter = Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato KO 73/18 Kontrollutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato KO 73/18 Kontrollutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.11.2018 123826/2018 Tor Harald Hustad Saksnr Utval Møtedato KO 73/18 Kontrollutvalet 28.11.2018 Fylkestinget 10.12.2018 Val av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Kontrollutvalet - melding om status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar og statlege tilsynsrapportar

Kontrollutvalet - melding om status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar og statlege tilsynsrapportar saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 06.05.2015 31531/2015 Hans Blø Saksnr Utval Møtedato Kontrollutvalet 27.05.2015 Fylkestinget 15.06.2015 Kontrollutvalet - melding om status for oppfølging

Detaljer

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Justert som følgje av vedtak i fylkestinget i sak T-88/02 og T-8/03. INNLEIING Etter vedtak i fylkestinget i sak T-38/90 har fylkeskommunen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT RAUMA OG SKÅLA Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader

MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader Regionale møte samferdsel 2013 Arild Fuglseth Samferdselsjef Krevjande oppgåver og prosjekt Regionale møte 2013 04.11.2013 2 Prognose

Detaljer

Søknad om ruteløyve for drift av flybuss mellom hotella og flyplassane i Kristiansund og Molde

Søknad om ruteløyve for drift av flybuss mellom hotella og flyplassane i Kristiansund og Molde saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 08.08.2016 68948/2016 Geir Olsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 26.10.2016 Søknad om ruteløyve for drift av flybuss mellom hotella og flyplassane

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

FRAMTIDIG KOLLEKTIVTILBOD TIL/FRÅ OSTERØY

FRAMTIDIG KOLLEKTIVTILBOD TIL/FRÅ OSTERØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201110438-7 Arkivnr. 853 Saksh. Rosenlund, Rolf Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 22.08.2012 28.08.2012 FRAMTIDIG KOLLEKTIVTILBOD

Detaljer

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT RAUMA OG SKÅLA Rutetabell gyldig frå 02.01.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Oppfølging etter forvaltningsrevisjon - Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport

Oppfølging etter forvaltningsrevisjon - Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport Side 1 av 5 Fylkesrådmannen Kontrollutvalet Sakshandsamar: Trine Lise Sagmo E - post: Trine. Lise. Sagmo@sfj.no Tlf. : 41530950 Vår ref. Sak nr.: 15 / 12917-3 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer