1 INNLEIING Bakgrunn Formål Problemstillingar Metode og datagrunnlag Avgrensing Revisjonskriterium 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3"

Transkript

1 INNHALD 1 INNLEIING Bakgrunn Formål Problemstillingar Metode og datagrunnlag Avgrensing Revisjonskriterium 3 2 FAKTA OG REVISORS VURDERING Innleiing Problemstilling 1: Fly Generelt Sunnmøre Romsdal Nordmøre 5 Revisors vurdering Problemstilling 2: Tog Generelt Sunnmøre Romsdal Nordmøre 6 Revisors vurdering Problemstilling 3: Kystekspressen 7 Revisors vurdering Problemstilling 4: Gjennomgangsrute Volda-Kristiansund 8 Revisors vurdering 8 3 KONKLUSJON OG ANBEFALING 8 Vedlegg 1: Fly: Sunnmøre 9 Vedlegg 2: Tog: Sunnmøre 12 Vedlegg 3: Fly: Romsdal 13 Vedlegg 4: Tog: Romsdal 16 Vedlegg 5: Fly: Nordmøre 17 Vedlegg 6: Tog: Nordmøre 19 Vedlegg 7: Kystekspressen 21 Vedlegg 8: Gjennomgangsruta Volda Kristiansund 22 Side

2 KOORDINERING AV RUTETILBOD INNAN SAMFERDSELSSEKTOREN FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT. FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 3 /2002

3 KOORDINERING AV RUTETILBOD INNAN SAMFERDSELSSEKTOREN 1 INNLEIING 1.0 Heimel Kontrollutvalet vedtok i sak 26/02 A at fylkesrevisjonen skulle undersøke nokre aktuelle reiseruter for å sjå om det er samanheng mellom rutetilbod som kan gje brukarane eit samla reisealternativ for valde strekningar, koordinert med tog, fly m.v. Fylkesrevisjonen sitt arbeid er gjennomført som eit forvaltningsrevisjonsprosjekt, med heimel i Forskrift om revisjon 8 om forvaltningsrevisjon. 1.1 Bakgrunn Hovudmålet med transportsystemet slik det er forma i Fylkesdelplan transport er å skape Betre tilgjengelegheit for folk og gods innafor tenlege rammer for trafikktrygging, miljø og samfunnet sin ressursbruk. Tilgjengelegheit er i fylkesdelsplanen definert som i kva grad ein person kan nå ulike stader han ønskjer å nå. Ein av faktorane som spelar inn er m.a. transportsystemet si dekning og kvalitet. For å få til eit velfungerande transportsystem er m.a. styrking av samspelet mellom dei ulike transportformene ein viktig del. I sak Sa-102/00 Kjøp av rutetenester frå 2001 er fylkeskommunen sine oppgåver innanfor kollektivtrafikken definert slik: Den delen av kollektivtrafikken som fylkeskommunen har ansvaret for er lokale bilog båtruter og fylkesvegferjerutene i fylket. Etter samferdselslova er fylkeskommunen sine oppgåver innanfor kollektivtrafikken m.a.: å forvalte løyveordninga, godkjenne ruteopplegg, godkjenne takstar yte tilskot til lokale rutesamband. Fylkeskommunen styrer kollektivtrafikken gjennom løyveordninga, godkjenning av ruteopplegg og takstar, tilskot og avtalar med løyvehavarane (ruteselskapa) om produksjon (rutetilbod), kostnadar, inntekter og tilskot. Når det gjeld flybussane i fylket har vi fått opplyst frå Samferdselsavdelinga at berre flybussen i Ålesund kjem inn under fylkeskommunen sine oppgåver. Flybussane i Kristiansund og Molde er drivne på kommersiell basis.

4 1.2 Formål Med utgangspunkt i det som går fram av kap Bakgrunn er formålet med vårt prosjekt avgrensa til å sjå om det er samanheng mellom rutetilbod som kan gje brukarane eit samla reisealternativ for utvalde strekningar, koordinert med tog, fly m.v. Resultatet av våre undersøkingar viser i kva grad det er manglande samsvar mellom dei ruteplanane som gjeld no. Ved seinare avtalar med ruteselskapa om ruteplanane kan samferdselsavdelinga bruke vårt resultat til å få til eit betre korresponderande rutetilbod både innan fylket og som tilknytingsmiddel til transport som går ut av fylket. 1.3 Problemstillingar Ut i frå formålet for prosjektet er det formulert følgjande problemstillingar som alle tar utgangspunkt i omsynet til brukaren av rutetilboda: 1. Er det tilfredsstillande korrespondanse mellom stamflyplassane i fylket og den kollektivtrafikken fylkeskommunen har ansvaret for? 2. Er det tilfredsstillande korrespondanse mellom jernbanestasjonane på Åndalsnes og Oppdal og den kollektivtrafikken fylkeskommunen har ansvaret for? 3. Er det tilfredsstillande korrespondanse mellom Kristiansund som avgang- og ankomststed for Kystekspressen og den kollektivtrafikken fylkeskommunen har ansvaret for? 4. Er det tilfredsstillande korrespondanse på det gjennomgåande rutenettet mellom Volda og Kristiansund? 1.4 Metode og datagrunnlag Som metode for prosjektet har vi brukt dokumentanalyse og intervju. Som datagrunnlag for dokumentanalysen har vi brukt: Uttale til nasjonalt utfordringsdokument om kollektivtrafikk sak Sa-23/99 A Kjøp av rutetenester frå 2001, sak Sa- 102/00 Togruter på Raumabanen, driftsmodellar og busskorrespondansar, Sa-7/01 Fylkesdelsplan transport , sak Sa-35/01 Fråsegn til NSB sitt framlegg til ruter frå 16. juni 2002 og 15. des Raumabanen Ruteopplysningar innhenta frå Trafikanten Ruteopplysningar innhenta frå transportselskapa sine heimesider på Internett Ruteopplysningar innhenta frå Via Flyspesialisten Frå Samferdselsavdelinga har vi gjennom direkte spørsmål innhenta både munnlege og skriftlege opplysningar.

5 1.5 Avgrensing Vårt prosjekt tar ikkje for seg alle tenkelege korresponderande rutesamband i fylket. Vi har funne det formålstenleg å konsentrere oss om nokre stader frå kvart av dei tre fogderia fylket er delt inn i. Vi meiner at dei rutene vi har valt gir eit godt bilete av korleis transporttilbodet er i fylket. Dette gjeld både for tilknytingsreiser til vidare reiser med fly, tog og ekspressbåt til byane Oslo, Bergen og Trondheim, og for transporttilbodet frå sør i fylket (Volda) til nord i fylket (Kristiansund). Fly, tog, buss, ferjer og hurtigbåtar har alle rutetabellar som gjeld for ulike tidsrom. Nokre rutar har ruteendringar innanfor det tidsrom dei i utgangspunktet gjeld for, som t.d. at ruta ikkje gjeld i juli-august månad. Vi har ikkje tatt omsyn til slike endringar. Resultatet blir at dei rutesambanda det gjeld kjem ut med noko betre korrespondanse enn det som er røynda. Vi har brukt dei rutetabellar som galdt under utarbeidinga av prosjektet, dvs. pr. august Revisjonskriterium Med revisjonskriterium er meint krav/standardar som ein måler resultata frå undersøkinga opp i mot. I denne undersøkinga er dette: Lov om samferdsel av 6. april 1976 nr a. Tilskotsansvar for fylkeskommunane m.v. 1. Fylkeskommunane har ansvaret for å yte tilskot til drift av lokale rutesamband og lokal godstransport som fylkeskommunane vil opprette eller halde oppe innafor vedkomande fylke. 4. Vedtak av fylkeskommunane i saker om godkjenning av ruteplan, takstar og tilskot kan ikkje klagast til departementet. Nemnde paragraf i Samferdselslova gjev fylkeskommunen heimel til å opprette eller halde oppe rutesamband og godkjenne eller forkaste dei ruteplanar transportørar innanfor fylket kjem med forslag om. Fylkeskommunen kan med andre ord stille krav om at transportørane sine ruteplanar er tilpassa brukarane sine behov. Fylkesdelplan transport , sak 35/01 A (T-27/01 A) Frå fylkesdelsplanen har vi henta desse punkta som aktuelle revisjonskriterium for vårt prosjekt: Hovudmål Betre tilgjengelegheit for folk og gods Med tilgjengelegheit meiner vi: I kva grad ein person kan nå ulike stader han ønskjer å nå.

6 Faktorar som påverkar graden av tilgjengelegheit: Transportsystemet si dekning, kvalitet I fylket I Møre og Romsdal er det naturleg å definere strekninga mellom Volda, Ørsta, Ålesund, Molde og Kristiansund som hovudnettet internt i fylket. Ein stor del av persontransporten går langs denne strekninga. Det må etablerast eit gjennomgåande høgfrekvent kollektivtransporttilbod mellom Volda og Kristiansund med: Høg frekvens, kort reisetid og god kvalitet Gode korrespondansar lokalt, regionalt og nasjonalt Inn og ut av fylket Flyplassane skal utviklast som knutepunkt i fylket sitt persontransportsystem og må sjåast i samanheng med resten av transporttilbodet i fylket. Dette krev enkel overgang og gode korrespondansar mellom fly og andre transportmiddel. Raumabanen må vidareutviklast som ein del av fylket sitt transportsystem og sjåast i samanheng med resten av transporttilbodet i fylket. Enkel overgang og gode korrespondansar med resten av transporttilbodet er naudsynt.. Ventetid Ved gjennomgang og samanhalding av rutetabellar har vi etter eige skjøn kome fram til at dersom ventetida mellom to rutesamband er på meir enn 1,5 timer har vi konkludert med at det då ikkje er korresponderande rutesamband på strekninga. Med vising til punkt over vil vi kommenter reisetida på strekninga Volda Kristiansund uansett tidlengda på ventetida på knutepunktstasjonane. 2 FAKTA OG REVISORS VURDERING 2.0 Innleiing Revisors funn ved gjennomgåing og samanhalding av rutetabellar er sett opp i mot formålet og revisjonskriteria for prosjektet. Som nemnt har fylkeskommunen i følgje samferdselslova ansvaret for å yte tilskot til drift av lokale rutesamband og det ligg og til fylkeskommunen å gjere vedtak om dei enkelte ruteplanar. I kva grad ein person kan nå ulike stader han ønskjer å nå er avhengig av m.a. transportsystemet si dekning. Manglande korrespondanse til viktige transportsystem ut av fylket (fly og tog) eller lang ventetid ved skifte av transportmiddel er faktorar som ikkje tener brukarane. I vedlegg til rapporten finn ein opplista detaljerte opplysningar over manglande korrespondanse til fly, tog og Kystekspressen, og strekninga Volda Kristiansund.

7 2.1 Problemstilling 1: Er det tilfredsstillande korrespondanse mellom stamflyplassane i fylket og den kollektivtrafikken fylkeskommunen har ansvaret for? Generelt Vi har som det går fram av problemstilling 1 konsentrert oss om stamflyplassane i fylket då desse, i følgje saksframlegget til sak Sa.35/01- Fylkesdelplan transport , er dei viktigaste for Møre og Romsdal. Generelt kan vi seie at flyselskapa endrar sine rutetider langt oftare enn dei lokale ruteselskapa og på den måten skapar vanskar for den lokale kollektivtrafikken og brukarane. Eit betre samspill mellom transportsektorane nasjonalt og regionalt slik samferdselssjefen vurderer det i sak Sa-23/99 vil i følgje han kunne løyse brukarane sine behov på beste måte. I vedlegg til rapporten er lista opp dei rutetidene for flyavgangar/ankomstar det ikkje er korresponderande kollektivtransport til Sunnmøre, jfr. Vedlegg 1 Ålesund lufthamn, Vigra (Vigra flyplass) har non-stop flygingar til Oslo, Bergen og Trondheim. Problemstillinga her er: Er det tilfredsstillande korrespondanse for reisande mellom Vigra flyplass og Stranda/Sykkylven og Fosnavåg/Ulsteinvik /Hareid? Romsdal, jfr. Vedlegg 3 Molde lufthamn, Årø (Årø flyplass) har non-stop flygingar til Oslo, Bergen og Trondheim. Problemstillinga her er: Er det tilfredsstillande korrespondanse for reisande mellom Årø flyplass og Åndalsnes, Midsund, Batnfjorden og Eidsvåg/Sunndalsøra? Nordmøre, jfr. Vedlegg 5 Kristiansund lufthamn, Kvernberget (Kvernberget flyplass) har non-stop flygingar til Oslo og Bergen. Problemstillinga her er: Er det tilfredsstillande korrespondanse for reisande mellom Kvernberget flyplass og Edøy (Smøla) og Tingvoll? Revisors vurdering: Med bakgrunn i formålet og revisjonskriteria for prosjektet har vi vurdert resultatet slik: Vår gjennomgang av rutetabellar har vist at det manglar korrespondanse til fleire flyavgangar/ankomstar for dei utvalde strekningane for alle tre fogderia. Manglande korrespondanse gjer seg spesielt gjeldande til flyavgangar/ankomstar på morgonrutene, kveldsrutene og i helgane. I nokre høve kan korrespondansen bli betre ved mindre endringar i rutetabellane til dei lokale kollektivtilboda. Sunnmøre: Vi vil spesielt nemne den dårlege korrespondansen frå Stranda for reisande til Oslo. Romsdal: Vi vil spesielt nemne den dårlege korrespondansen frå/til Åndalsnes for reisande til/frå Oslo, og for reisande frå Sunndalsøra/Eidsvåg til Trondheim.

8 Nordmøre: Vi vil spesielt nemne den dårlege korrespondansen frå/til Edøy(Smøla) for reisande til/frå Oslo, og til/frå Bergen. Manglande korrespondanse kan sjølvsagt skuldast mange ulike faktorar. Det viktigaste for kollektivtrafikken må likevel vere å tilfredsstille brukarane sitt behov. Brukarane sitt behov for korresponderande ruter til flyavgangar/ankomstar vil ei brukarundersøking, slik revisjonen ser det, kunne gje svar på. 2.2 Problemstilling 2: Er det tilfredsstillande korrespondanse mellom jernbanestasjonane på Åndalsnes og Oppdal og den kollektivtrafikken fylkeskommunen har ansvaret for? Generelt I sak Sa-7/01 Togruter på Raumabanen, driftsmodellar og busskorrespondansar går det m.a. fram at det er nødvendig med eit godt samband mellom toga på Åndalsnes og busssrutenettet ut i vårt fylke, og at dette sambandet til då hadde vore for dårleg. I same sak går det fram at NSB si marknadsanalyse for Raumabanen for 1996 viser at det er eit stort trafikkpotensiale for Raumabanen. Frå samferdselsavdelinga har vi fått opplyst at dei er høyringsinstans for NSB når det gjeld oppsett av togruter, men at dei i røynda ikkje har reell innverknad på ruteoppsettet. I følgje sak Sa-118/01 Fråsegn til NSB sitt framlegg til ruter frå 16. juni 2002 og 15. des for Raumabanen er ulempa med dei togruter som no gjeld m.a. for tidleg første avgang på Åndalsnes og for sein siste ankomst til Åndalsnes. Frå 1. mai 2002 er det bussamband mellom Molde og alle 4 togruteavgangane/ankomstane på Åndalsnes, men for strekninga Ålesund - Åndalsnes manglar det busskorrespondanse til første togavgang/ankomst Sunnmøre, jfr. Vedlegg 2 Åndalsnes jernbanestasdjon er knutepunktet for togreiser til Oslo for reisande frå/til Fosnavåg, Ulsteinvik, Hareid, Stranda og Sykkylven. Problemstillinga her er: Er det tilfredsstillande korrespondanse for reisande mellom desse stadane og Åndalsnes? Romsdal, jfr. Vedlegg 4 Åndalsnes jernbanestasjon er knutepunktet for togreiser til Oslo for reisande frå/til Midsund, Batnfjorden og Eidsvåg. Vi har og sett på korrespondansen for dei same stadane for reiser til/ frå Trondheim om Sunndalsøra/Oppdal. Problemstillinga her er: Er det tilfredsstillande korrespondanse for reisande mellom desse stadane og Åndalsnes og Oppdal? Nordmøre, jfr. Vedlegg 6 Reisande frå Nordmøre vil i mange høve velje Oppdal jernbanestasjon som knutepunkt for sine togreiser frå/til Oslo og Trondheim. I nokre høve er valet mellom Åndalsnes og Oppdal ikkje avhengig av reisetida til korresponderande rutesamband, men tilgjengelegheit. Vi har

9 sett på korrespondansen mellom Kristiansund/Tingvoll/Sunndalsøra/Oppdal Oslo og Trondheim og retur, og Kristiansund/Molde/Åndalsnes og retur. Problemstillinga her er: Er det tilfredsstillande korrespondanse for reisande mellom desse stadane og Oppdal og Åndalsnes? Revisors vurdering: Med bakgrunn i formålet og revisjonskriteria for prosjektet har vi vurdert resultatet slik: Vår gjennomgang av rutetabellar har vist at det manglar korrespondanse til fleire togavgangar/ankomstar for dei utvalde strekningane for alle tre fogderia. Vi er samd med samferdselsavdelinga i at første togavgang frå Åndalsnes er for tidleg og siste togankomst kjem for sein til Åndalsnes Manglande togbussrute frå Ålesund gjer at reisande derifrå og frå Søre Sunnmøre i utgangspunktet ikkje kan dra nytte av den tidlege togavgangen (kl 0730) til Oslo. Ei reisetid på frå vel 2-4 timar til Åndalsnes gjer denne togavgangen lite tenleg for brukarane av den lokale kollektivtransporten. Vår undersøking viser og at det ikkje er korrespondanse til fleire av dei andre togavgangane/ankomstane for reisande frå dei stadane vi har undersøkt.. Sjølv om det er sett opp togbussrute frå/til Molde for alle togavgangar/ankomstar på Åndalsnes Oslo er korrespondanse til/frå Batnfjorden svært dårleg. Ein togbussavgang kl 0545 frå Molde gjer at første togavgang kl 0730 er lite tenleg for reisande frå Midsund og Batnfjorden. Det same gjeld for kveldstoga til Åndalsnes. Dersom ventetida på Sunndalsøra blir korta ned (er no om lag 1 time) vil reisetida til Trondheim mellom Molde/Eidsvåg Oppdal om Sunndalsøra vere kortare enn reisetida Molde/Eidsvåg Oppdal om Åndalsnes. Reiser ein om Sunndalsøra vil den reisande ha langt fleire togruter å velje i. Likevel er det berre korrespondanse til ein togavgang på fredag- og søndagskveld. For reisande frå Kristiansund/Tingvoll til Oslo og Trondheim er den kortaste vegen om Oppdal. Etter det vi kan sjå manglar det togbussamband til fleire togavgangar/ankomstar mellom Kristiansund og Oppdal for vidare reise til/frå Oslo og Trondheim. For reisande mellom Kristiansund-Oslo er rutetilbodet langt dårlegare enn for reisande med tog mellom Ålesund/Molde Oslo. Manglande korrespondanse kan sjølvsagt skuldast mange ulike faktorar. Det viktigaste for kollektivtrafikken må likevel vere å tilfredsstille brukarane sitt behov. Brukarane sitt behov for korresponderande ruter til togavgangar/ankomstar vil ei brukarundersøking, slik revisjonen ser det, kunne gje svar på. 2.3 Problemstilling 3: Kystekspressen, jfr. Vedlegg 7 Snøggbåtruta Kystekspressen som trafikkerer strekninga Kristiansund Trondheim sjøvegen, er eigd av MRF og Fosen Trafikklag. Samferdselsavdelinga har inngått langsiktig avtale med dei to eigarane. Kystekspressen skal i første omgang ta seg av reisande innan Sør-Trøndelag fylke (Hitra-Fosen), men samferdselsavdelinga meiner dei har fått til ein god avtale for reisande mellom Kristiansund Edøy (Smøla). Vi har sett på korleis korrespondansen er til Kristiansund for reisande frå/til Molde/Eide - Trondheim.

10 Revisors vurdering: Med bakgrunn i den gjennomgang av rutetabellar revisor har gjennomført har vi vurdert resultatet slik: Det er ikkje tilfredsstillande korrespondanse til båtavgangar i helgane og båtankomstar på kvardagar for reisande frå/til Eide. For reisande mellom Molde - Kristiansund til Kystekspressen sine avgangar/ankomstar er korrespondansen langt betre, sjølv om det her og manglar rutesamband til nokre få avgangar/ankomstar. 2.4 Problemstilling 4: Gjennomgangsruten Volda Kristiansund og retur, jfr. Vedlegg 8 I sak Sa-35/01 A Fylkesdelsplan er strekninga Volda, Ørsta, Ålesund, Molde og Kristiansund definert som hovudnettet internt i fylket. Ein stor del av persontrafikken går langs denne strekninga og strategien som er lagt i fylkesdelsplanen er at strekninga Volda Kristiansund skal utviklast vidare som hovudtransportåra i fylket. Eit av tiltaka for å få dette til er at det skal etablerast eit høgfrekvent kollektivtransporttilbod mellom Volda og Kristiansund med gode korrespondansar lokalt, regionalt og nasjonalt. Fylkeskommunen er ansvarleg for å få dette gjennomført. I samtale med samferdselsavdelinga fekk vi forståing av at det i dag tok unødig lang tid mellom Volda Kristiansund i det eksisterande ruteopplegget, og at dette kan skuldast for lang ventetid ved dei enkelte knutepunkta. Revisor vurdering: Med bakgrunn i den gjennomgang av rutetabellar revisor har gjennomført har vi vurdert resultatet slik: Fleire avgangar frå Volda korresponderer ikkje med rutesamband heilt fram til Kristiansund, det same gjeld den andre vegen. Reisetida frå Volda- Kristiansund og retur har vist seg å vere forskjellig på dei enkelte rutene, frå 4,5 timar til 6,5 timar. Dette skuldast ventetid spesielt på knutepunkta Moa, Furneset og Molde. På eit knutepunkt kan ventetida på korresponderande rute vere på meir enn ein time. 3. KONKLUSJON OG ANBEFALING Fylkesrevisjonen si undersøking har avdekka mangelfull oppfylling av hovudmålsettinga i fylkesdelplanen for samferdsel om betre tilgjengeligheit for folk og gods når det gjeld korrespondanse mellom viktige kollektivtilbod i fylket. Skal kollektivtransporten kunne oppfylle målsettingane, må fylkeskommunen gjennom forvaltninga av kollektivtransporttilskota leggje vekt på at ruteopplegga til/frå flyplassane, jernbanestasjonane og ekspressbåthamna i Kristiansund er tilfredsstillande for brukarane. Etter fylkesrevisjonens syn vil ei aktiv styring av tilskotsmidlane til kollektivtransport medverke til å gje brukarane eit betre tilpassa transporttilbod enn det er no. Dette vil og medverke til å styrke flyplassane og Raumabanen sitt driftsgrunnlag. Vi er klar over at endringar i tidtabellen til ei lokalrute kan utløyse endringar i ei anna lokalrute og dei vanskane det kan føre med seg. Det at endringar i rutetabellane for nasjonale, regionale og lokale ruter skjer til ulike tider gjer ikkje problema enklare å løyse. Det er likevel revisjonen sitt syn at ei brukerundersøking i regi av samferdselsavdelinga vil kunne avdekkje brukarane sine behov både for lokale transportrutar og for tilknytingsruter til dei regionale og nasjonale transportrutene. Ei brukarundersøking vil og, slik revisjonen ser det, vere ei hjelp

11 for samferdselsavdelinga til å leggje press på dei nasjonale transportselskapa ved endringar av deira ruteoppsett. Molde, august 2002 Liv Midtbø

12 VEDLEGG 1 FLY: SUNNMØRE jfr. kap i rapporten Fly: Vigra Oslo og retur Fly Frå Vigra Fly Til Vigra Det er flybuss Frå/til Ålesund til alle flyavgangar/ankomstar Stranda Sykkylven Vigra - Oslo og retur Flyavgangar utan bussamband frå Stranda: kl 0700, 0825, 1040,1615, 1830 og 2055 på kvardagar, 0700 og 1040 på laurdagar og 1040, 1245, 1615, 1830 og 2105 på søndagar. Flyavgangar utan bussamband frå Sykkylven: Kvardagar kl 1040,1830 og 2055, laurdagar kl 1040 og søndagar kl 1040, 1830 og Flyankomstar utan bussamband til Stranda: kl 1550, 2030 og 2315 på kvardagar, kl 1630 og 2105 på laurdagar og kl 1220, 1550, 1805, 1915 og 2315 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Sykkylven: kl 2315 på kvardagar, kl 1305, 1630 og 2105 på laurdagar og kl 1220, 1550, 1805, 1915 og 2315 på søndagar. Flyavgangar utan bussamband frå Stranda: kl 0735 på kvardagar, kl 1220 på laurdagar og kl 1305 på søndagar. Flyavgangar utan bussamband frå Sykkylven: søndagar kl Fosnavåg Ulsteinvik Hareid Vigra - Oslo og retur Flyavgangar utan bussamband frå Fosnavåg og Ulsteinvik: kl 0700 på kvardagar, kl 1500 på fredagar, kl 0700, 1040 og 1655 på laurdagar og kl 1040, 1245, 1615 og 1940 på søndagar. Flyavgangar utan hurtigbåtsamband frå Hareid: kl 1500 på fredagar, kl 1615 og 1940 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Ulsteinvik og Fosnavåg: kl 2030 og 2315 på kvardagar, kl 1015, 1630 og 2105 på laurdagar og kl 1220, 1805, 2030 og 2315 på søndagar. Det er bussamband til flyankomsten kl 1305 på kvardagar, men ikkje hurtigbåtsamband. Flyankomstar utan hurtigbåtsamband til Hareid: kl 1305, 2030 og 2315 på kvardagar, kl 1630 og 2105 på laurdagar og kl 1805, 2030 og 2315 på søndagar.

13 Fly: Vigra Bergen og retur Fly Frå Vigra Fly Til Vigra Det er flybuss til/frå Ålesund til alle flyavgangar/ankomstar Stranda Sykkylven Vigra Bergen og retur Flyankomstar utan bussamband til Stranda: kl 2140 på kvardagar og kl 1635 og 2140 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Sykkylven: kl 2140 på kvardagar og kl 1635 og 2140 på søndagar. Flyavgangar utan bussamband frå Stranda: kl 1655 på kvardagar, kl 2200 på fredagar, kl 1010 på laurdagar og kl 1655 på søndagar. Flyavgangar utan bussamband frå Sykkylven: kl 2200 på fredagar, kl 1010 på laurdagar og kl 1655 på fredagar. Fosnavåg Ulsteinvik Hareid Vigra Bergen og retur Flyavgangar utan bussamband frå Fosnavåg og Ulsteinvik: kl 0735 på kvardagar og kl 1305 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Ulsteinvik og Fosnavåg: kl 0850 og 2140 på kvardagar og kl 2140 på søndagar. Flyankomstar utan hurtigbåtsamband mellom Valderøy/Hareid: kl 0850 på kvardagar. Fly: Vigra Trondheim og retur Fly Frå Vigra Fly Til Vigra Det er flybuss frå/til Ålesund til alle flyavgangar/ankomstar Stranda Sykkylven Vigra Trondheim og retur Flyankomstar utan bussamband til Sykkylven og Stranda: kl 1245 og 1855 på søndagar.

14 Fosnavåg Ulsteinvik Hareid Vigra Trondheim og retur Flyavgangar utan bussamband frå Fosnavåg og Ulsteinvik: kl 1010 på laurdagar og kl 1655 og 2200 på søndagar. Flyavgangar utan hurtigbåtsamband mellom Hareid/Valderøy: kl 1655 på søndagar Flyankomstar utan bussamband til Ulsteinvik og Fosnavåg: kl 1100 og 1855 på kvardagar, kl 1245 og 1855 på søndagar. Flyankomstar utan hurtigbåtsamband mellom Valderøy/Hareid: kl 1100 og 1855 på kvardagar og kl 1855 på søndagar.

15 VEDLEGG 2 TOG: SUNNMØRE, Jfr. kap i rapporten Tog Frå Åndalsnes Tog Til Åndalsnes Frå Ålesund Åndalsnes om Dombås til Oslo og retur Togavgang utan bussamband til Åndalsnes: kl på kvardagar Togankomst utan bussamband frå Åndalsnes: kl 1247 på kvardagar Frå Stranda Sykkylven Moa - Åndalsnes om Dombås til Oslo og retur Togavgangar utan bussamband frå Stranda: kl 0730, 0925 og 1730 på kvardagar, kl 0925 og 1730 på laurdagar og kl 0925, 1530 og 1730 på søndagar Togavgangar utan bussamband til Sykkylven: kl 0730 på kvardagar, kl 0925 og 1730 på laurdagar, kl 0925, 1530 og 1730 på søndagar (mao: alle togavgangar på søndagar). Det er ikkje bussamband til Stranda for reisande med tog til Åndalsnes korkje kvardagar, laurdagar eller søndagar. Det er eitt bussamband til Sykkylven for reisande med tog til Åndalsnes (kl 1402) på kvardagar, ingen på laurdagar og søndagar. Frå Fosnavåg Ulsteinvik Hareid Ålesund Åndalsnes om Dombås til Oslo og retur Togavgangar utan bussamband frå Fosnavåg/Ulsteinvik: kl 0730, 0925 og 1730 på kvardagar, kl 0925 og 1730 på laurdagar, kl 0925 og 1730 på søndagar. Togavgangar utan hurtigbåtsamband frå Hareid: kl 0730 og 1730 på kvardagar, kl 0925 og 1730 på laurdagar og 0925 og 1730 på søndagar. Togankomstar utan bussamband til Ulsteinvik/Fosnavåg: kl 1247, 2015 og 2202 på kvardagar, kl 1402 og 2015 på laurdagar, kl 1402, 2015og 2202 til Fosnavåg og kl 2015 og 2202 til Ulsteinvik på søndagar. Togankomstar utan hurtigbåtsamband til Hareid: kl 0730, 2015 og 2202 på kvardagar, kl 2015 og 2202 på laurdagar og søndagar.

16 VEDLEGG 3 FLY: ROMSDAL, jfr. kap i rapporten Fly Frå Årø Fly Til Årø Det er ikkje flybuss frå/til Molde til flyavgangen kl 1100 på søndagar Åndalsnes Årø Oslo og retur Flyavgangar utan buss/ferjesamband frå Åndalsnes: kl 0655, 1705 og 2055 på kvardagar, kl 0655, 1100 og 1530 på laurdagar, kl 1100 og 2055 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Åndalsnes: kl 2030 og 2330 på kvardagar, kl 1040 på laurdagar og kl 1420, 1640, 2030 og 2330 på søndagar. Midsund Molde Årø Oslo og retur Flyavgangar utan buss/ferjesamband frå Midsund: kl 0655 på kvardagar og kl 1100 på søndagar. Flyankomstar utan buss/ferjesamband til Midsund: kl 2030 og 2330 på kvardagar, kl 1040 og 1505 på laurdagar og kl 1420, 1640, 2030 og 2330 på søndagar. Batnfjorden Årø Oslo og retur Flyavgangar utan bussamband frå Batnfjorden: kl 0655 på kvardagar, kl 0655 på laurdagar og kl 1100 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Batnfjorden: kl 2030 og 2330 på kardagar, kl 1040 på laurdagar og kl 2030 og 2330 på søndagar Sunndalsøra Eidsvåg Årø Oslo og retur Flyavgangar utan bussamband frå Sunndalsøra/Eidsvåg: kl 0655 og 1705 på kvardagar, kl 0655, 1100 på laurdagar og kl 1100, 1705 og 2055 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Sunndalsøra/Eidsvåg: kl 1640, 2030og 2330 på kvardagar, kl 1040 og 1505 på laurdagar og kl 1640 og 2330 på søndagar. Fly: Bergen Molde og retur Fly Frå Årø Fly Til Årø Det er ikkje flybuss til flyankomstane kl 0855 på kvardagar og kl 1720 på søndagar

17 Åndalsnes Molde Årø Bergen og retur Flyavgangar utan bussamband frå Åndalsnes: kl 0645 og på kvardagar, kl 1445 og 1940 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Åndalsnes: kl 0855 på kvardagar og kl 1720 på søndagar. Midsund Molde Årø Bergen og retur Flyavgangar utan bussamband frå Midsund: kl 0645 på kvardagar og kl 1445 og 1940 på søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Midsund: kl 1720 og 2100 på kvardagar, kl 1535 på laurdagar og kl 1720 og 2100 på søndagar. Batnfjorden Årø Bergen og retur Flyavgangar utan bussamband frå Batnfjorden: kl 0645 på kvardagar og kl 1445 på søndagar Flyankomstar utan bussamband til Batnfjorden: kl 0855 på kvardagar og kl på søndagar. Sunndalsøra Eidsvåg - Årø Bergen og retur Flyavgangar utan bussamband frå Sunndalsøra/Eidsvåg: kl 0645 og 1940 på kvardagar, kl 1445 og 1940 på søndagar Flyankomstar utan bussamband til Eidsvåg/Sunndalsøra: kl 1720 og 2100 på kvardagar, kl 1535 på laurdagar og kl 1720 på søndagar. Flyankomst kl 2100 har bussamband til Eidsvåg, men ikkje Sunndalsøra. Fly: Årø Trondheim og retur Fly Frå Årø Fly Til Årø Åndalsnes Molde Årø Trondheim og retur Flyankomstar utan bussamband til Åndalsnes: kl 1050 på kvardagar Midsund- Molde Årø Trondheim og retur Flyavgangar utan bussamband frå Midsund: kl 1740 på kvardagar Flyankomstar utan bussamband til Midsund: kl 1050 på kvardagar Batnfjorden Årø Trondheim og retur Flyavgangar utan bussamband frå Batnfjorden: kl 0910 på kvardagar Flyankomstar utan bussamband til Batnfjorden: kl 1050 på kvardagar

18 Sunndalsøra Eidsvåg Årø Trondheim og retur Flyavgangar utan bussamband frå Sunndalsøra/Eidsvåg: Ingen bussamband til avgangane korkje på kvardagar eller søndagar. Flyankomstar utan bussamband til Eidsvåg/Sunndalsøra: kl 1050 på kvardagar og 1925 på søndagar.

19 VEDLEGG 4 TOG: ROMSDAL, jfr. kap i rapporten Tog Frå Åndalsnes Tog Til Åndalsnes Molde Åndalsnes og retur Det er buss/ferjesamband til alle togavgangar/ankomstar til/frå Åndalsnes. Midsund Molde Åndalsnes Oslo og retur Togavgangar utan bussamband frå Midsund: kl 0730 på kvardagar Togankomstar utan bussamband til Midsund: kl 2015 og 2202 på kvardagar og søndagar, og kl 2015 på laurdagar. Batnfjorden Molde Åndalsnes Oslo og retur Togavgangar utan bussamband frå Batnfjorden: kl 0730, 1530 og 1730 på kvardagar, kl 0925 på laurdagar og kl 0925, 1530 og 1730 på søndagar Togankomstar utan bussamband til Batnfjorden: Kl 2015 og 2202 på kvardagar, kl 2015 på laurdagar og kl 2015 og 2202 på søndagar. Tog: Trondheim Oppdal og retur Tog Tog frå Oppdal Tog Til Oppdal Trondheim Oppdal Sunndalsøra Eidsvåg Molde og retur Togavgangar utan bussamband frå Oppdal: kl 1221, 1333, 1926, 2136 og 0514 på kvardagar, kl 0514,1333 og 1926 på laurdagar og kl 1333, 1926 og 2136 på søndagar. Togankomstar utan bussamband til Sunndalsøra/Eidsvåg/Molde: kl 0728,1553 og 0050 på kvardagar, kl 1753 på måndag-torsdag, kl 1707 på fredagar, kl 0050,0949, 1753 på laurdagar og kl 0949, 1553 og 1707 på søndagar

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI Berekna til Møre og Romsdal fylkeskommune Dokument type Rapport Dato September, 2011 MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI [Dobbelklikk for å sette inn bilde (størrelse b/h 18,6x10,1 cm) eller slett dette

Detaljer

Møteinnkalling. Side 1

Møteinnkalling. Side 1 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 20.12.2011 Tid: Kl. 11: 00 Frå kl.12:00-14:00 skal samferdselsutvalet vere med på dåpen av M/F Kvaløy med tilhøyrande

Detaljer

Møteinnkalling. Side 1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 25.04.2012 Tid: Kl. 11:15

Møteinnkalling. Side 1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 25.04.2012 Tid: Kl. 11:15 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 25.04.2012 Tid: Kl. 11:15 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering Samferdselsavdelinga Arkivnr: 2015/1426-3 Saksbehandlar: Vigdis Robak Bjørgo Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Tidsdifferensierte

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi Høyringsdokument Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi INNHALD 1 INNLEIING...3 1.1 BAKGRUNN OG FØREMÅL...3 1.2 ORGANISERING...6 1.3 MANDAT

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Møre og Romsdat fylkeskomrnune UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Kristiansund 5. - 7. november Quality Hotel Grand Velkomstbrev med praktisk informasjon Program Sakspapir Møteprotokoll frå Ungdommens fylkesting

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER

KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER - om vaksenopplæringstilbodet i Møre og Romsdal - FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR. 1/2003 INNHALDSREGISTER: 1. INNLEIING

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

TERRA og Vik kommune

TERRA og Vik kommune VEDLEGG: Hovudrapport TERRA og Vik kommune Kva hende og kvifor hende det? Ei kartlegging 12.06.2008 Sogn og Fjordane Revisjon www.sf-revisjon.no Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Metode og kjelder... 4 3 Premiss

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer