- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS"

Transkript

1 - Det handler om mennesker! Personalhåndbok Songvaar Vekst AS Utgitt: August

2 Songvaar Vekst AS Visjon Det handler om mennesker! Verdier Verdier skal gi oss et felles utgangspunkt og være rettesnor for våre vurderinger, valg og handlinger. Verdier er nødvendig for å bygge opp gode holdninger og sikre riktig adferd Et felles verdigrunnlag skaper nærhet og utvikler fellesskapet Verdifull: Vi er verdifulle som medmennesker Songvaar Vekst er verdifull for lokalmiljøet Engasjert: Vi engasjerer oss i alle forhold knyttet til vår arbeidsplass og hverandre Kunnskapsrik: Vår kunnskap om mennesket, arbeidslivet og samfunnet skaper muligheter Stolt: Vi er stolte av oss selv, vår arbeidsplass og de målene vi når Trygg: Vi er trygge i vår hverdag og funksjon Formål Selskapets formål er å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant personer som ikke er i stand til å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet. Gjennom arbeid skal en søke å sette i gang en lærings og utviklingsprosess hos den enkelte slik at han/hun i størst mulig grad når fram mot det mål å kunne utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked. For de svakest fungerende kan selskapet gi varig vernet arbeid. Det er et overordnet mål at selskapet i nært samarbeid med sine samarbeidspartnere skal arbeide for å gjøre den enkeltes totale livssituasjon så trygg og god som mulig. 2

3 Innhold Formålet med personalhåndboken... 5 Definisjoner/Omfang... 5 Våre etiske retningslinjer... 5 Vår kvalitetspolitikk... 6 Mål og intensjoner:... 6 Rettigheter og plikter for ansatte ved Songvaar Vekst AS... 7 Prosedyre for konfidensialitet... 7 Prosedyrer for avviksregistrering og forbedringsarbeid Rekrutteringspolitikk for Songvaar Vekst Midlertidig Ansettelse/Innleie Innføring av nye medarbeidere Prøvetid Permitteringer Oppsigelse AFP (avtalefestet førtidspensjon) Alderspensjon Arbeidstid Pauser Timebank Fleksitid Overtidsarbeid Ferie Feriepenger Svangerskaps / Fødsels / Foreldre og omsorgspermisjon Tidskonto Permisjon / Velferd Lønn Jubileer Oppmerksomhet ved sykdom Oppmerksomhet ved dødsfall Pensjonsordning Personalforsikring/Lovpålagt Yrkesforsikring Skatt på forsikringer

4 Styret Styret : HMS Internkontroll Brannvern Retningslinjer ved rusbruk Songvaar Vekst as Reiseregning Mobiltelefon Sykefravær Fravær, syke barn Egenmelding ved egen sykdom Egenmelding ved barns/barnepassers sykdom Diverse velferdspermisjoner Kortere velferdspermisjoner Fri ved internasjonale helligdager Databriller/arbeidsbriller Søknad om økonomisk dekning av briller Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Organisasjonskart Vedlegg til personalhåndbok

5 Formålet med personalhåndboken Personalhåndboken skal sikre: At vi har felles retningslinjer for forvaltning av bedriftens personalressurser. At vi overholder lover, forskrifter og avtaler gjeldende på personalområdet. Definisjoner/Omfang Personalhåndboken gjelder for alle ansatte i bedriften. Personalhåndbokens bestemmelser er underordnet bestemmelser i norsk lov, samt avtaler bedriften er bundet av. Personalarbeidet på Songvaar Vekst bygger på at trygge og gode arbeidsplasser over tid kun kan skapes gjennom lønnsom virksomhet. Dette oppnår vi gjennom vår kvalitetspolitikk. Våre etiske retningslinjer Bakgrunn Visjonen til Songvaar Vekst AS er det handler om mennesker. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg muligheter til å delta i et aktivt yrkesliv, i stedet for å passiviseres på trygd. Mange av våre arbeidstakere har medfødte begrensninger, men stadig flere er her en tid for å bygge seg opp igjen, eller avklare arbeidsevne. Et felles etisk verdigrunnlag er en viktig forutsetning for kvalitet og kvalitetssikring av dette arbeidet. Etikk eller norm for atferd og holdninger bygger ofte på den fagkompetanse og arvebærende kultur og tradisjon som råder i et fellesskap. I fellesskap hvor yrkesetikk ikke får en planmessig utvikling, kan den stort sett utvikle seg fritt ved hjelp av smitteeffekter og tradisjonsarv. Kulturen i bedriften skapes og utvikles av menneskene på bakgrunn av faglige og personlige verdier, holdninger, normer og religion. Vi er alle bærere av ulike kulturer som danner grunnlaget for hvordan arbeidsplassen oppleves. Kulturen blir rettesnor for all atferd. Dersom atferden styres kan verdinormene utvikle seg på en måte som er i tråd med fellesskapet. Vi drar lasset sammen og forhindrer at deltakerne utsettes for urett og forskjellsbehandling. Verdigrunnlag Vi respekterer det enkelte menneskets integritet og egenverd uansett han / hennes sykdom eller helseproblem. Vi tar det individuelle verdisystem i betraktning når arbeid / omsorg planlegges og gjennomføres. Et helhetlig menneskesyn er en viktig forutsetning for kvalitet på tilbud ved Bedriften. Vi respekterer fysiske psykiske og åndelige behov. Ansatte og brukere samhandler som likeverdige partnere med ulik erfaring og bakgrunn. Tiltaksdeltakere og deres pårørende, våre kunder og samarbeidspartnere, kan stole på vår taushetsplikt og en korrekt opptreden fra vår side. Alle skal føle vår tillitt og at vi ikke misbruker andres tillitt. 5

6 Songvaar Vekst setter menneskeverd og menneskets egenverdi i sentrum. Tillit, ansvar og klare mål gir trivsel. Personlig engasjement og entusiasme skaper resultater. Hver enkelt medarbeider har ressurser og talent som kan videreutvikles. Vi er likeverdige uansett bakgrunn, kjønn, alder, rase, religion, seksuell legning, intelligens, produksjonsevne og kapasitet. Vi bidrar alle til et godt arbeidsmiljø. Songvaar Vekst stiller absolutte krav til ansattes redelighet, menneskesyn og forretningsmoral. Vårt forhold til kundene er preget av pålitelighet, god service og kompetanse. Vi er raske, effektive og holder det vi lover. Det utvises skjønn ved mottak av gaver. Konfekt og blomster er eks. på akseptable gaver. Gaver av høyere verdi og pengegaver skal avslås. En hver form for mobbing, trakassering eller diskriminering er ikke akseptabel atferd. Ansatte er ikke støttekontakter, hjelpeverge eller har andre funksjoner som er styrende for personer som er tiltaksdeltakere hos Songvaar Vekst. Det utvises skjønn og forsiktighet når det gjelder kontakt via sosiale medier, bursdager og andre sammenkomster slik at tiltaksdeltakere ikke føler ubehag eller fortrinn ved for nære relasjoner til ordinært ansatte. Vi tar ikke bilder eller lydopptak av ansatte eller tiltaksdeltakere uten tillatelse fra den enkelte. Vår kvalitetspolitikk Vi bruker EQUASS som kvalitetssikringssystem. Equass er godkjent av NAV i forhold til deres kravspesifikasjon og revideres og vedlikeholdes kontinuerlig med re-sertifisering annethvert år (www.equass.no). Kvalitet og pålitelighet skal prege vår virksomhet i all produksjon av varer og tjenester. Dette innebærer også tjenester overfor våre tiltaksdeltakere*. Mål og intensjoner: Vi setter kundenes og brukernes behov i fokus. Vi er tilgjengelige for kunder og brukere. Vi sørger for at brukerne og ansatte trives på Songvaar Vekst Vi vil ha høy kompetanse blant de ansatte. Vi vil bidra til å øke livskvaliteten til brukerne. Vi gjennomfører årlige undersøkelser blant våre brukere, kunder og samarbeidspartnere. Disse danner grunnlaget for videre kvalitets-forbedringsarbeid. Vi har gode rutiner for å motta, behandle og utføre tilbakemeldinger vi får. Vi har fokus på IA- og HMS arbeid, for å sikre et arbeidsmiljø av høy kvalitet. Vi er medlem av ASVL for å ivareta en faglig og organisatorisk høy standard. Vi jobber etter dokumenterte prosedyrer og instrukser i alle ledd. Vi jobber etter fastlagte strategier og planer som skal være gjenstand for jevnlig evaluering. *Tiltaksdeltakere kalles heretter brukere. 6

7 Rettigheter og plikter for ansatte ved Songvaar Vekst AS Rettigheter: Tiltaksdeltakere og ansatte ved Songvaar Vekst AS - Møtes med respekt, toleranse og likeverd - Har innsyn i egne personopplysninger - Er trygge på at taushetsplikten overholdes - Får informasjon om endringer i bedriftens strategiplan og beslutninger - Gir tilbakemelding til bedriften gjennom bruker og ansatte undersøkelser - Har rett til å klage på saker som har betydning for vedkommende Ansatte som faller inn under AML har rett til: - Ferie og fridager iht. ferieloven - AML overholdes - Kompetanseutvikling etter bedriftens behov nedfelt i strategiplan - Medbestemmelse i beslutningsprosesser iht. strategiplan Plikter: - Møte kolleger og kunder med respekt, toleranse og positiv holdning - Møter på jobb og utfører arbeidet etter de avtaler som er gjort - Gir beskjed ved fravær ved å ringe nærmeste overordnet - Følger våre etiske retningslinjer og vårt verdigrunnlag - Overholder bedriftens reglement Alle lover som regulerer arbeidsgivers/takers rettigheter, krav og plikter finnes i bedriftens Personalhåndbok. Prosedyre for konfidensialitet Som konfidensiell informasjon regnes helseopplysninger, fødselsnummer, klager som omfatter personer, økonomiske forhold knyttet til person og informasjon som omhandler tiltaksdeltakere. Dokumenter med personopplysninger håndteres og oppbevares slik at de ikke kommer uvedkommende i hende. Informasjon som inneholder personopplysninger, helseopplysninger eller lignende innhentes bare hvis nødvendig. Underskrevet samtykkeerklæring er innhentet på forhånd. All ut og innkommende post føres i postjournal før de leveres til ansvarlig for det aktuelle tiltaket. Dokumenter med konfidensiell informasjon sendes ikke elektronisk uten å være anonymisert. Konfidensiell informasjon er bare tilgjengelig for de det angår. Den enkelte arbeidsleder har bare tilgang til informasjon om de som er knyttet til egen avdeling. Alle kontor er låst når kontorets eier ikke er tilstede. Arbeidstakerne/tiltaksdeltakerne har rett til innsyn i egne sakspapirer. Konfidensiell informasjon oppbevares ikke lengre enn nødvendig. Jfr. Personopplysningsloven 11 og 28. Se ellers utfyllende prosedyrer i informasjonsstyringssystemet (ISS). 7

8 Prosedyre for konfidensialitet og informasjonsstyringssystem (ISS) Oppbevaring av sensitive dokumenter Avsluttet deltakermapper Definisjon / Behandling Oppbevaring/ tilgang Sikkerhetsgrad Ansvar Deltaker mapper og sensitive papirer Arkiveres tid: Ikke lenger enn det som er nødvendig for formålet ( 11 og 28 i personopplysningsloven) I låste skuffer på veilederes kontor Arkivskap Låst skuff, låst kontor når dette forlates. Låst skap Nøkkel på adskilt sted Alle ansatte Veiledere Rapporter Deltaker skal være kjent med innholdet. Oversendes skriftlig til NAV Sendes pr. post Veileder Samtykkeerklæring Taushetserklæring Gjennomgås i førstegangssamtalen Underskrives Informeres om ansattes taushetserklæring I deltakermappe Veiledere Opplysninger på e-post og SMS Møteinnkalling Generelt: Person og medisinske opplysninger skal IKKE sendes elektronisk. Til NAV: deltaker beskrives kun med initialer, be om telefonkontakt for drøfting av saker. Internt: Bruk fornavn, sted og tid. Be om lesebekreftelse og slett e-post Nøytral møteinnkalling Bekreftelse -slett e-post. Alle ansatte Alle Personalsystemet Personal administrasjonsprogram Personlig passord Automatisk avlogging ved ekstern bruk hvis PC en er inaktiv i 5 minutter. Intranett Internt informasjonsstyringssystem. Tilganger styres ved tildelt brukertilgang Automatisk avlogging ved ekstern bruk hvis PC en er inaktiv i 5 minutter. Alle Alle 8

9 Definisjon / Behandling Oppbevaring/ tilgang Sikkerhetsgrad Ansvar Bruk av skrivere/ scannere/ kopimaskin. Ved avslutning av tiltak: Alle papirer og notater med personopplysninger Makuleres Utskrifter/skannede dokumenter/kopier med personopplysninger skal hentes/fjernes fra maskinen umiddelbart. Deltakere skal kun bruke maskinen på kopirommet Egen papirbeholder Makuleres direkte. VTA- deltaker makulerer. Makuleringsmaskin Alle Veiledere All informasjon i journal på Personalsystemet Deltaker CV og rapporter Arkiverte mapper Hjemmekontor Slettes Arkiveres så lenge det er behov for det. Senest mars året etter Makuleres i mars året etter at deltakeren sluttet Mulighet for tilgang til jobb-pc hjemmefra. Årlig - mars Kontakt nærmeste overordnet for vurdering av behov og tilgang. Leverandør utarbeider rutine Mapper med Navn og sluttdato oppbevares i låst arkivskap Høy sikkerhetsrisiko. Tilgang etter godkjenning av leder. Møter info Informasjonsdeling Over intranett Personlig passord på PC Alle Referater Inngående / utgående post All post føres inn i postjournal Postjournal bok ligger i Postjournalregister Alle resepsjonen. Mobil Mobil som brukes i forbindelse med Passord for å åpne tilgang til Personlig passord Alle jobb (tilgang til e-post og kalender). mobiltelefonen. Muntlig omtale av deltakere / Informasjonsdeling, diskusjoner Gir ikke opplysninger /info utover Alle ansatte det som er nødvendig. Oppslag og informasjon Alle ansatte skal til en hver tid ha tilgjengelig nødvendig informasjon som har betydning for utførelsen av arbeidet. Oppslagstavle, til ordinært ansatte, muntlig informasjon til de som ikke Alle kan lese. Enhver skal straks melde ifra hvis det oppdages feil eller mangler ved ISS. Avvik rapporteres etter fastlagte prosedyrer. ISS gjennomgås årlig på planleggingsmøtet første arbeidsdag etter sommerferien. Leverandør/ administrator Veileder/ Attf.leder Ledergruppa/ veiledere 9

10 Rutinebeskrivelser Prosedyrer for avviksregistrering og forbedringsarbeid Formål Prosedyren skal dokumentere avvik og motivere til kontinuerlige forbedringer. Avviksbehandling skal iverksettes når oppgaver er utført i strid med prosedyrer, definerte krav, når det oppdages mangler eller ved forslag til forbedringer. Alle ansatte har rett og plikt til å fremme avvik. Alle avvik må fremmes skriftlig. Hensikten med avvik er å avdekke systematiske feil og mangler på utstyr eller i rutiner. Mellommenneskelige forhold internt i bedriften anses som personalsaker og søkes løst mellom kolleger eller via nærmeste leder. Avvik gir oss mulighet for å forbedre oss og skal møtes med en positiv holdning. Songvaar Vekst AS har fastlagte rutiner for avviksbehandling. Alle avvik eller tilbakemeldinger fra deltakere og kunder tas på alvor. I behandlingen følger vi de fastsatte prosedyrer samt de lover og regler som til en hver tid er gjeldende. Avviksmelding leveres til ansvarlig leder for avdelingen det gjelder. Alle avvik skal behandles på lavest mulig nivå i bedriften og avviksbehandler skal være objektiv i saken. Om nødvendig skal avviket videresendes til nærmeste overordnede. Det skal vises åpenhet i avviksbehandlingen innenfor de regler/lover etc. som gjelder for håndtering av denne type informasjon. Den som melder avviket skal ha tilbakemelding om resultatet og hvorfor svaret ble som det ble etc. Forslag til løsing av problem blir presentert for melder og man jobber for å komme til en løsning begge parter er fornøyd med. Alle avvik og tilbakemeldinger blir tatt med og informert om på ledermøte hver uke. Ved behov informeres også styret i Songvaar Vekst AS om avvik og tilbakemeldinger. Antall og typer avvik blir informert om i Songvaar Vekst AS sin årsrapport som ligger tilgjengelig på våre hjemmesider. Tidsfrister: Melder skal ha bekreftelse på mottatt avviksmelding og forventet behandlingstid innen 10 dager. Ved saker som ikke inkluderer eksterne parter, skal saken være avsluttet så raskt som mulig og senest innen en måned. 10

11 Rekrutteringspolitikk for Songvaar Vekst Songvaar Vekst rekrutterer de som er best kvalifisert og personlig egnet til enhver stilling. Rekrutteringen skjer på bakgrunn av utdanning/kompetanse og relevant praksis eller erfaring. Songvaar Vekst ønsker at nye medarbeidere skal ha fokus på å bedre deltakernes livskvalitet. Rekrutteringsprosessen skal gjennomføres effektivt og i tråd med gjeldende lov og avtaleverk. I ansettelsesprosessen skal det være aktivt medvirkning både fra ledelsen og ordinært ansatte. Som søker på en ledig stilling skal du oppleve at du har fått en god og forsvarlig behandling av søknaden din og at rekrutteringsprosessen har vært ryddig og effektiv. Midlertidig Ansettelse/Innleie Vi har to alternativer til bruk av fast tilsetting: Midlertidig ansettelse knyttes opp til regler i hovedavtalen Innleie Midlertidig ansettelse har vi når vi inngår en arbeidsavtale med en arbeidstaker av tidsbegrenset varighet. Denne løsningen har i hovedsak samme formalia krav som ved fast tilsetting. Prosedyre ved midlertidig ansettelse: Daglig leder sjekker om behovet kan dekkes gjennom egne ressurser. En arbeidsavtale for midlertidig tilsetting skrives av daglig leder. Daglig leder skal påse at inngått arbeidsavtale for et bestemt arbeid av forbigående art blir avsluttet når det bestemte arbeidet er utført iht. angitt sluttdato i arbeidsavtalen. Eventuell forlengelse/fornyelse av tidsbegrenset avtale skal klareres med personalsjef Innleie har vi når vi leier inn en person via et firma som leier ut arbeidskraft. Vårt formelle ansvar ved bruk av innleide knyttes mot utleiefirmaet, og ikke personen som utfører arbeidet. Prosedyre for bruk av innleide: Før avtale inngås skal daglig leder avklare om behovet kan dekkes gjennom egne ressurser. Diskuteres med den tillitsvalgte. Innføring av nye medarbeidere Daglig leder skal oppnevne en fadder for nytilsatte. Fadderen skal bidra til at den nye medarbeideren så hurtig som mulig skal: Bli kjent med sine kolleger. Bli kjent med sine arbeidsoppgaver. 11

12 Bli kjent med branninstruksen. Presenteres for de tillitsvalgte fra det forbund de eventuelt vil tilhøre hvis ønskelig. Prøvetid Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, har alle nyansatte en prøvetid på 6 måneder regnet fra tiltredelsesdato. Det skal være samtale med ansatt og leder i prøvetiden. I prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på en måned. Dersom arbeidstaker har fravær i prøvetiden som ikke skyldes arbeidsgiver, kan prøvetiden bli tilsvarende forlenget, jfr. Arbeidsmiljøloven 15-6 (4). Dersom bedriften skriftlig ikke meddeler noe annet, kan den ansatte betraktes som fast ansatt etter prøvetidens utløp. Permitteringer Permitteringer besluttes under forståelse av at permitteringer er forbigående. Bedriften skal forholde seg til de regler som gjelder for permitteringer. Beslutning om permitteringer tas av daglig leder. Skal drøftes med de tillitsvalgte. (Hovedavtalen). Oppsigelse Oppsigelse og avskjed følger de til enhver tid gjeldende regler i Arbeidsmiljøloven 15. I tillegg gjelder følgende: Arbeidstakers oppsigelse: Oppsigelse fra arbeidstaker skal være skriftlig og adresseres til daglig leder. Daglig leder avholder samtale med arbeidstaker for å klargjøre ulike forhold, inklusive håndtering av løpende arbeidsoppgaver, avvikling av evt. feriedager og fratredelsestidspunkt. Daglig leder sender bekreftelsesbrev til den ansatte med fratredelsesdato. Arbeidsgivers oppsigelse: Oppsigelse fra arbeidsgiver skal være skriftlig og saklig begrunnet ut fra virksomheten, arbeidsgivers ellers arbeidstakers forhold jfr. Arbeidsmiljøloven En oppsigelse fra arbeidsgiver signeres av daglig leder. Før oppsigelse skal det være et drøftingsmøte iht. hovedavtale. Oppsigelsestiden begynner å løpe fra den første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted. I prøvetiden er den gjensidige oppsigelsesfristen normalt en måned. Arbeidsavtaler som er inngått for et bestemt tidsrom, eller for et bestemt arbeid, opphører uten forutgående oppsigelse ved tidsrommets utløp, eller når et bestemt arbeid er avsluttet, hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Daglig leder skal utstede sluttattest/arbeidsbekreftelse til den som fratrer, jfr. Arbeidsmiljøloven

13 Medarbeiderne har ikke anledning til å gi opplysninger til uvedkommende om noe forhold i Songvaar Vekst AS, så som bedriftshemmeligheter, driftsresultater, kalkyler, personalopplysninger etc. som de blir kjent med. Hvis arbeidstaker driver forretningsvirksomhet eller innehar bistilling som er så omfattende at den går ut over arbeidsytelsen i hovedstillingen kan arbeidsgiveren nedlegge forbud. Medarbeiderne har ikke adgang til, på noen måte, verken direkte eller indirekte, å motta økonomisk fordel i noen form av bedriftens forbindelser uten bedriftens samtykke. Det aksepteres ikke at ansatte ved Songvaar Vekst AS har eierforhold i bedrifter som kan oppfattes som konkurrerende virksomheter. Hva som er konkurrerende virksomheter skal klareres av styret ved Songvaar Vekst AS. Dersom ansatte ved Songvaar Vekst as mottar lønn fra annet arbeid eller har aksjer/eierskap i andre selskaper, skal ledelsen ved Songvaar Vekst AS være orientert. Arbeidstakerne må opptre høflig og korrekt overfor bedriftens kunder og leverandører, samt kolleger. Ved fratredelse skal alt utlevert materiell, nøkler, etc., leveres tilbake. Muntlige og skriftlige fullmakter opphører automatisk ved fratredelse. Eventuelt økonomisk mellomværende gjøres opp med bedriften før fratredelse. AFP (avtalefestet førtidspensjon) AFP inngår i tariffavtalene mellom LO og NHO, og er et frivillig tilbud til lønnstakere som ønsker å trappe ned arbeidsinnsatsen mellom 62 år og alderspensjonsalder (67 år). Den tidligste alder AFP-tillegget kan tas ut er ved fylte 62 år, men arbeidstakeren kan fritt velge uttakstidspunktet mellom 62 og 67 år. AFP regnes stort sett på samme måte som en alderspensjon fra folketrygden (grunnpensjon, tilleggspensjon). I tillegg ytes det et skattefritt AFP-tillegg med kr 950 pr. måned. NB! I tilfeller der det er ytt sluttvederlag i løpet av de siste 3 årene før uttak av AFP, ytes det ikke AFP-tillegg. Uttak av AFP For å kunne ta ut hele eller delvis AFP er det noen hovedkrav som må være oppfylt. Du må: ha fylt 62 år ha vært ansatt i bedriften de tre siste år eller ha vært tilsluttet ordningen de siste fem år være ansatt i bedrift som har vært tilsluttet ordningen i over et år ha minst 20 prosent av full stilling på månedsbasis ikke motta pensjon eller tilsvarende ytelser fra arbeidsgiver ha hatt en pensjonsgivende inntekt på minst 1G i året før fratredelsen ha hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst 2G pr år i minst 10 år etter

14 ha opptjent pensjonspoeng i minst 10 år etter fylte 50 år Alderspensjon Pensjonsalder er 67 år, aldersgrensen er 70 år. Arbeidstid Formålet med bedriftens arbeidstidsordning er å sikre at arbeidsoppgavene blir utført på en effektiv og god måte. Bedriften har en normal arbeidstid på 37,5 timer pr. uke. Denne gjennomføres normalt mellom kl og Pauser Alle pauser skal foregå innenfor disse tidene: Kaffepause Lunsjpause 30 min Kaffepause Timebank Det kan også innarbeides 37,5 timer i timebank pr. år. Kan tas ut samlet eller enkeltvis, men må godkjennes av daglig leder. Timebank og overtid føres av den enkelte arbeidstaker. Det er den enkeltes ansvar å holde oversikt. Kontoransvarlig registrerer kun det som er utfylt. Fleksitid Kjernetid mellom 0900 og Den ansatte som har fleksitid iht. arbeidsavtale kan maksimum ha 37,5 plusstimer ved årsslutt. Timer utover 37,5 slettes pr Det er mulig å overføre inntil 37,5 timer eller inntil 10 minustimer fra et år til et annet. Minustid utover 10 timer medfører trekk i lønn, med mindre det avtales at det overskytende innarbeides i løpet av januar måned. Den ansatte som har fleksitid må selv holde kontroll på fleksitid og føre timer over til overtid. Personer med fleksitid har ikke timebank. Når en medarbeider har et spesielt ønske vedrørende arbeidstid tar han/hun dette opp med daglig leder, og de søker å finne en løsning som ivaretar både den ansattes og bedriftens behov. Inneklemte dager, eventuell fri på slike dager håndteres av daglig leder i samarbeid med tillitsvalgte. En arbeidstaker som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten særlige ulemper for virksomheten jfr. Arbeidsmiljøloven En medarbeider som ønsker arbeidstidsreduksjon, tar dette opp med daglig leder. Det kan inngås avtale for inntil 2 år om gangen. 14

15 Overtidsarbeid Overtidsarbeid følger bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven Overtid skal alltid avtales med daglig leder på forhånd. For arbeidstakere som har redusert arbeidstid eller som er deltidsansatt, regnes den arbeidstid som går ut over den avtalte, men som ligger innenfor den alminnelige arbeidstiden for merarbeid. Det ytes ikke overtidsbetaling for den arbeidstid som er merarbeid jfr. Arbeidsmiljøloven Når overtidsarbeidet er beregnet å vare minst 3 timer, dekker firmaet mat. Spisepauser skal regnes med i antall overtidstimer. Ferie Vi avvikler ferie iht. ferieloven og gjeldene tariffavtale. Feriepenger Feriepengene beregnes av arbeidsvederlag som er utbetalt i det foregående opptjeningsår jfr. Ferieloven 9. Beløpet det beregnes feriepenger av (feriepengegrunnlaget) fremgår av den årlige lønns- og trekkoppgaven. Feriepengene utbetales i juni mnd. For arbeidstakere over 60 år med rett til ekstraferie forhøyes prosentsatsen med 2,3. For personer som slutter før 1. juni, og som har tatt ut deler av årets ferie før denne tid, vil feriepenger avregnes ved sluttoppgjør. Svangerskaps / Fødsels / Foreldre og omsorgspermisjon Foreldrenes rett til permisjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel er regulert i Arbeidsmiljølovens kap.12. Retten til eventuell betaling ved slike permisjoner er regulert i Folketrygdloven kap.14. Gravid arbeidstaker har rett til permisjon i inntil tolv uker under svangerskapet. Ved fødsel og ved omsorg for barn i det første leveåret har foreldrene rett på til sammen tolv måneders permisjon. De siste 3 ukene før fødselen samt de seks første ukene etter fødselen er forbeholdt barnets mor. 10 uker av stønadsperioden er forbeholdt barnets far. I tillegg har barnets far rett til 2 ukers ulønnet permisjon i forbindelse med fødselen dersom han bor sammen med barnets mor, og benytter tiden til å bistå barnets mor - jfr. Arbeidsmiljøloven Foreldrepengeperiodens lengde reguleres av folketrygdloven jfr. Folketrygdloven 14-6 og 14-7, 1 14 ledd. I tillegg til tiden for fødselspermisjon har hver av foreldrene rett til inntil 1 år ulønnet permisjon for hvert barn jfr. Arbeidsmiljøloven Bedriften utbetaler lønn i permisjonstiden: 46 uker permisjonstid med 100 % lønn eller 56 uker med 80 % lønn. Dersom barnets far fyller vilkårene for rett til foreldrepenger - dvs. som hovedregel at han har vært yrkesaktiv minst 6 av de siste 10 månedene før fødselen - er 10 uker av den samlede stønadstiden forbeholdt ham jfr. Folketrygdloven Dersom han unnlater å ta de 10 ukene, reduseres stønadsperioden tilsvarende. Fedrekvoten kan ikke overføres til barnets mor. 15

16 Dersom barnets far ikke fyller vilkårene for rett til foreldrepenger - dvs. at han ikke er yrkesaktiv, får barnets mor etter visse vilkår rett til hele stønadsperioden. Det samme gjelder hvis hun er enslig forsørger. Barnets far mottar foreldrepenger etter sitt eget grunnlag i 10 uker, enten 100 % eller 80 % dekningsgrad, alt etter hvilken dekningsgrad barnets mor har. Bedriften utbetaler full lønn i permisjonstiden. Bedriften dekker differansen mellom kompensasjonen fra folketrygden (inntil 6G) og full lønn (full lønn er 80 el. 100 % iht. dekningsgrad). Dersom barnets mors rett til foreldrepenger er opptjent ved deltidsarbeid, blir barnets fars foreldrepenger redusert tilsvarende reduksjon i barnets mors arbeidstid. Når barnets far bare har rett til reduserte foreldrepenger etter Folketrygdloven 14-9 fjerde ledd, kan han når han skal ta ut fedrekvoten velge ureduserte foreldrepenger mot at fedrekvoten blir tilsvarende forkortet. Den samlede stønadsperioden blir da like mye forkortet. Personell som er i fødselspermisjon, vil bli lønnsvurdert ved gjeninntredelse. Refusjon fra Trygdekontoret tilfaller bedriften. Tidskonto Tidskonto innebærer at arbeidstakere kan kombinere fødsels- og adopsjonspermisjonen med nedsatt arbeidstid, slik at permisjonstiden forlenges jfr flg. Kombinasjonen vil ikke medføre at noen kan motta mer foreldre- eller adopsjonspenger enn ved vanlig permisjon. Tidskontoordningen kan fordeles mellom begge foreldrene. Dersom arbeidstaker ønsker å ta slik permisjon, skal det inngås skriftlig avtale mellom arbeidstaker og daglig leder om varigheten, graden av delvis permisjon og hvordan permisjonsuttaket skal skje. Permisjon / Velferd En arbeidstaker har rett til permisjon fra arbeid i det omfang det er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige organer jfr. Arbeidsmiljøloven Adoptivforeldre har rett til permisjon med lønn iht. loven og under gjeldende vilkår. Perioden løper fra den dag omsorgen for barnet blir overtatt jfr. Folketrygdloven Den som tar imot fosterbarn har rett til omsorgspermisjon etter de samme regler som ved adopsjon. Retten til permisjon gjelder fra det tidspunkt hvor omsorgen for barnet overtas jfr. Arbeidsmiljøloven Det gis ved overtakelse av fosterbarn ikke stønad fra Folketrygden. Når det finner sted hendelser eller oppstår spesielle behov som gjør at medarbeideren trenger fri fra arbeid for kortere eller lengre varighet, skal medarbeideren ta dette opp med daglig leder snarest mulig. Skjema skal fylles ut og svaret skal være skriftlig. Kvinner som ammer barn har rett til den tid hun trenger, minst 30 min. 2 ganger daglig, eller arbeidstiden redusert med inntil 1 t. pr. dag. 16

17 Lønn Bedriftens lønnssystem skal bidra til å skape lønnsom virksomhet, slik at vi kan tilby trygge og gode arbeidsplasser over tid. Dette oppnår vi gjennom: Å rekruttere og holde på dyktige medarbeidere. Generelt å ha betingelser som gir den enkelte medarbeider og hans/hennes familie trygghet i hverdagen. Songvaar Vekst AS bygger belønningssystemet på følgende hovedelementer: Individuell avlønning (avklares med organisasjonene iht. overenskomst) Pensjonsordning Personalforsikringsordninger Andre tilleggsytelser Elementer og nivå fastsettes av daglig leder i samråd med styret. Lønn og tilleggsytelser skal vurderes og eventuelt justeres årlig. Lønn utbetales den 12. hver måned. Faller den 12. på en lørdag, søndag eller annen helligdag, utbetales lønnen siste hverdag forut for denne dagen. Feriepenger utbetales i juni. Lønn under sykdom betales iht. folketrygdens bestemmelser. Lønn under øvrige permisjoner følger folketrygdlovens og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Jubileer Bedriften vil markere følgende jubileer: 10 års ansettelse: Gave / blomst (ca. kr. 1500,-). 25 års ansettelse: Gave/-kort av samme verdi (ca. kr 5.000) + blomster. 40 års ansettelse: Sølvfat med inskripsjon + blomster. 50 års ansettelse: Kongens fortjenestemedalje + middag m/ledsager. 50 års fødselsdag: Blomster kr 350,- samt fri hvis det faller på en arbeidsdag. 60 års fødselsdag: Blomster kr 350,- samt fri hvis det faller på en arbeidsdag. Fødsel: Blomster ca. kr 250,-. Bryllup: Gave ca. kr 1000,-. Sluttgave ved egen oppsigelse: 17

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS BAKGRUNN Tana Arbeidsservice`s viktigste oppgave er å utvikle mennesker. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

i Brenselsutsalget AS

i Brenselsutsalget AS i Brenselsutsalget AS BAKGRUNN Det viktigste målet for Brenselsutsalget A.S er å gode tilbud til mennesker som har behov for det. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en langvarig begrensning i sine

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Taushetsplikt og konfidensialitet

Taushetsplikt og konfidensialitet Taushetsplikt og konfidensialitet 1. TAUSHETSPLIKT Taushetsplikt er forbud mot å gi ut opplysninger. Konfidensialitet er å sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang. Ansatte

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 Dato Kapittel 04.07.2008 232 02 2. PERSONELL 232 02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og PARAT TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 KAP. O INNHOLD

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. Denne avtalen er inngått mellom (1) XX (2) XX. XXX tiltrer stillingen som administrerende direktør ved XX HF med virkning fra XX

ARBEIDSAVTALE. Denne avtalen er inngått mellom (1) XX (2) XX. XXX tiltrer stillingen som administrerende direktør ved XX HF med virkning fra XX ARBEIDSAVTALE Denne avtalen er inngått mellom (1) XX og (2) XX 1. STILLING XXX tiltrer stillingen som administrerende direktør ved XX HF med virkning fra XX 2. ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER Administrerende

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd Arbeidsreglement for ansatte i Tromsø kirkelige fellesråd Gjelder fra 19. mars 2015 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest... 3 2.2 Politiattest... 3

Detaljer

ARBEIDSAVTALE nr 53/10 Denne arbeidsavtalen (heretter Avtalen) er inngått den 21.12.2010 [mellom ] OÜ VIKTORIA KINNISVARA, reg. nr (org.nr.

ARBEIDSAVTALE nr 53/10 Denne arbeidsavtalen (heretter Avtalen) er inngått den 21.12.2010 [mellom ] OÜ VIKTORIA KINNISVARA, reg. nr (org.nr. ARBEIDSAVTALE nr 53/10 Denne arbeidsavtalen (heretter Avtalen) er inngått den 21.12.2010 [mellom ] OÜ VIKTORIA KINNISVARA, reg. nr (org.nr.) 11524410, forretningsadresse Papuniidu 5, Pärnu, (heretter Arbeidsgiver

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE 1. Målsetting Målet for introduksjonen er at alle nyansatte hurtigst mulig skal bli dyktige medarbeidere med en positiv innstilling til kommunen

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN SYKELØNN Arbeidsgiver utbetaler sykelønn, fødselspenger og adopsjonspenger til arbeidstakere som omfattes av HTA 1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN Sist oppdatert 23.05.2013 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I OPPLAND FYLKESKOMMUNES SENTRALADMINISTRASJON Vedtatt av administrasjonsutvalget

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer