Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013

2 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verdal kommune i perioden september 2010 til mars Undersøkelsen er gjennomført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Vi takker alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere gjennomførte prosjekter fra KomRev Trøndelag IKS finner du på vår hjemmeside Levanger/Grong 17. april 2013 Heidi Galguften Oppdragsansvarlig revisor Rikke Haave Prosjektleder byggeperioden 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Sammendrag Innledning Bestilling Bakgrunn Problemstillinger Revisjonskriterier Metodisk tilnærming og gjennomføring Avgrensning Oppfølging av prosjektet i byggeperioden Data Generelt Spesielt for bygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Er retningslinjer for organisering, oppfølging, rapportering og økonomistyring fulgt? Revisjonskriterier Data Vurderinger Konklusjon Er retningslinjene for behandling av tillegg og fradrag fulgt? Revisjonskriterier Data Vurdering og konklusjon Rådmannens kommentarer byggeperioden 2

4 0. SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon for ønsket kommunestyret at å få gjennomgått en større investering. Valget falt på bygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall. En rapport om planleggingsprosessen ble levert i september I tillegg til å beskrive hvordan Verdal kommune har organisert arbeidet med oppfølging av prosjektet i byggeperioden tar denne rapporten sikte på å besvare følgende problemstillinger: Er retningslinjene for organisering av oppfølging, rapportering og økonomistyring fulgt? Er retningslinjene for håndtering av tillegg og fradrag fulgt? Rapporten bygger på informasjon innehentet gjennom dokumentanalyse, intervju med prosjektleder og observasjon i styringsgruppemøter og samspillmøter. Vi har valgt å fokusere på hoveddelen av prosjektet; nybygg etter kontrakt med NCC. Organisering og oppfølging Da kommunestyret vedtok igangsetting av byggeprosjektet i mai 2010 ble formannskapet gitt fullmakt til å vedta videre organisering av byggeprosessen. Formannskapet oppnevnte en styringsgruppe som ble gitt beslutningsmyndighet. Styringsgruppen har hatt 72 møter i byggeperioden. Så langt revisor kan se, har styringsgruppen tatt stilling til de fleste beslutninger knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Det er avholdt brukermøter og møter i referansegruppe, og det er gjennomført egne møter om universell utforming. Når det gjelder HMS-arbeid var det utarbeidet SHA-plan (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø) ved oppstart. Hovedentreprenør hadde ansvar for koordineringen av HMS-arbeidet på arbeidsplassen. Kommunen fulgte opp entreprenørens ansvar gjennom å delta på vernerundene under byggingen, men ikke under arbeidet med uteområdet. Referat fra vernerundene er tilgjengelig i kommunens arkiv. Rapportering I byggeperioden er det rapportert jevnlig om framdrift og økonomisk status til formannskapet under posten orientering fra rådmannen. I januar 2013 ble det lagt fram sak til formannskapet om merforbruk i byggeprosjektet. byggeperioden 3

5 Kommunestyret fikk en statusgjennomgang for prosjektet i august 2011, og det ble også gitt jevnlige orienteringer i driftskomiteen fra byggestart og til bygget stod ferdig. Sammen med tertialrapport til kommunestyret for 2. tertial 2010 ble det også gitt rapport over løpende investeringer deriblant utbyggingen av skolene (Sak 84/10). Det ble også rapportert på prosjektet i tertialrapport pr , men det ble ikke rapportert på investeringer i tertialrapporten pr Prosjektregnskap og økonomistyring Utbyggingsprosjektet ble godkjent av kommunestyret med en kostnad på ca 322 millioner kroner inkl. mva. Utgiftene til dette prosjektet er ført på samme tiltak som planlegging av utbedring ved Verdalsøra barneskole (tiltak 5156 Verdalsøra barneskole). Tiltaket inkluderer en bevilgning fra 2007 på 9 millioner kroner inkl mva, slik at det til sammen er bevilget ca 331 millioner inkl. mva. i alt på dette tiltaket. Ved utgangen av 2012 viste regnskapet for dette tiltaket et forbruk på kr 329,5 millioner kroner. Styringsgruppen gjennomgikk jevnlig økonomiske oppstillinger for skoleutbyggingen utarbeidet av byggherreombudet. Innkallinger og referat til styringsgruppens møter viser at økonomi har stått på agendaen i hele byggeperioden og styringsgruppen har hatt et stort fokus på økonomistyring underveis. Mot slutten av byggeprosjektet (våren 2012) ble det klart at budsjettet ikke ville holde for ombygging av paviljongen, og det ble i januar 2013 fremmet sak for formannskapet der det ble rapportert mot en bevilgning på 331 millioner kroner. Det ble rapportert om en mulig overskridelse på ca 6 millioner kroner (totalkostnad på 337 millioner kroner inkl. mva). Ser vi forbruket fra fram til og med regnskapet i 2012, ser vi et totalt forbruk inkl. mva på ca 322 millioner kroner, i tilegg stipuleres det kostnader i 2013 på 9 millioner kroner. Det gir en total kostnad på ca 331 millioner kroner; 9 millioner mer enn forutsatt for selve utbyggingsprosjektet. Behandling av tillegg og fradrag I følge oversikt fra NCCs sluttfaktura er det behandlet i alt 165 endringsordreforslag og endringsordrekrav i samhandlingen med NCC. NCC har gjennom byggeperioden sendt nummererte skjema med beskrivelse og kostnad på forslag og krav til byggherreombudet, som har sørget for behandling i byggeperioden 4

6 styringsgruppa. Bestillingene til NCC var skriftlige og viser til nummerert tilbud fra NCC, beskrivelse av bestillingen og kostnad. I forbindelse med NCCs sluttfaktura ble det oversendt en samleliste fra NCC til byggherreombudet som har gjennomgått denne mot kopier av skriftlige bestillinger. Dette førte til en mindre justering av sluttfakturaen. Konklusjon Ved bygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall har retningslinjer for organisering og oppfølging av prosjektet blitt fulgt. Det er gjennomført rapportering til formannskapet som forutsatt, men rapportering i til kommunestyret i henhold til økonomireglementet ble ikke gjort høsten Vi mener håndteringen tillegg og endringer i forholdet til NCC er gjort slik det er forutsatt, og at styringsgruppen sammen med byggherreombudet ser ut til å ha hatt god kontroll på dette. Med et merforbruk på ca 2 % mener revisor at prosjektet har hatt en tilfredsstillende økonomistyring. Styringsgruppen har hatt en bevisst holdning til å fatte beslutninger som har fått økonomiske konsekvenser. Revisor mener at det skulle blitt opprettet et nytt prosjektregnskap for prosjektet slik økonomireglementet krever. Revisor mener at Verdal kommune har gjennomført byggeprosjektet på en god måte. byggeperioden 5

7 1. INNLEDNING 1.1 Bestilling På bakgrunn av Plan for forvaltningsrevisjon har kontrollutvalget i Verdal kommune bestilt forvaltningsrevisjon av oppfølging av et investeringsprosjekt. De valgte å følge byggingen av Verdalsøra barneskole, ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall. For å besvare denne bestillingen, er det utarbeidet to forvaltningsrevisjonsrapporter. Den første kom i september 2010, og omhandlet prosessen fram mot byggestart. I denne rapporten er fokus rettet mot kommunens rutiner i gjennomføringsfasen. Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen for dette prosjektet i sitt møte den (sak 19/10). I samråd med kontrollutvalget ble det høsten 2012 bestemt at forvatningsrevisjonen kunne avsluttes på nyåret 2013, og at det ikke var nødvendig å vente på sluttrapport og sluttregnskap. 1.2 Bakgrunn Bygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall er den største investering i Verdal kommunes historie. Budsjettet 2, som lå til grunn da kommunestyret vedtok utbyggingen i sak 42/10, var på kr eks mva. Kontrakten med entreprenøren NCC var på 203 millioner kroner, andre store budsjettposter var inventar og utstyr (15 mill), finansiering, prisstigning, usikkerhet, reserver (22,2 mill) og tomteforhold (7,5 mill). Kontrollutvalget behandlet i september 2010 forvaltningsrevisjonsrapporten som omhandlet prosessen fram til byggestart (saksbehandling, prosjektering, anbud, igangsettingsvedtak). Rapportens hovedkonklusjoner var: Det er gjennomført forsvarlig saksutreding. Investeringsreglementets bestemmelser om utredning gjennom forprosjekt er fulgt, og forprosjektene har vært gode grunnlag for utarbeiding av beslutningsgrunnlag /saksutredning Saksutredningene er presentert på en oversiktlig måte, og inneholder relevant informasjon. Beskrivelse av økonomiske konsekvenser av utbyggingen ser ut til å være ivaretatt, og investeringen har vært forankret i kommunens økonomiplaner Vårt inntrykk er at sentral kunnskap om innkjøpsregler ikke er kommunisert godt nok ut i organisasjonen. 1 Vedtatt i kontrollutvalget , sak 29/08 og i kommunestyret , sak 101/08 2 Vedlegg 1 byggeperioden 6

8 Revisors gjennomgang har avdekket at Verdal kommune har foretatt et spesifikt innkjøp uten konkurranseutsetting, men at kommunen i hovedsak har gjennomført design- og priskonkurransen med prekvalifisering og kjøp av byggherretjeneste etter regelverket Revisor har avdekket mangelfull forståelse av hvordan en anskaffelsesprotokoll ved innkjøp skal utformes, og dermed også hvilke funksjoner den skal fylle Verdal kommune har gjennomført en samspillfase/prosjekteringsperiode som har klart å kombinere mål og funksjoner for utbyggingen, kostnadskontroll og brukermedvirkning på en god måte. Anbefalinger: Verdal kommune bør innskjerpe reglene om offentlig innkjøp og sørge for at kunnskap om reglene er kjent i tilstrekkelig omfang i organisasjonen Verdal kommune har fått mye ros for brukermedvirkningen i dette prosjektet, og bør systematisere erfaringene slik at de kan brukes ved senere prosjektarbeid Verdal kommune bør fokusere på arkivering og journalføring av prosjektdokumenter; dette er særlig viktig når eksterne aktører opptrer på vegne av kommunen Denne rapporten tar for seg perioden fra byggestart i juni 2010 fram til og med ferdigstillelse av byggeprosjektet, med hovedfokus på hovedentreprisen med NCC. Skolebygningene ble tatt i bruk 1. januar 2012, utearealene var ferdigstilt til skolestart 2012 og skolene ble offisielt åpnet 28. september Ombygging av paviljongen ved ungdomsskolen ble gjennomført på nyåret Problemstillinger Følgende problemstillinger er besvart i undersøkelsen: Hvordan har Verdal kommune organisert arbeidet med oppfølging av prosjektet i byggeperioden? Er retningslinjene for organisering av oppfølging, rapportering og økonomistyring fulgt? Er retningslinjene for håndtering av tillegg og fradrag fulgt? byggeperioden 7

9 1.4 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er de krav og forventninger som kommunens praksis vurderes opp mot. I dette prosjektet er kriteriene hentet fra: Verdal kommunes økonomireglement Prosjektadministrativ bok for byggeprosjektet PA-bok Vedtak i kommunestyre og formannskap om bygging og organisering i gjennomføringsfasen Byggherreforskriften og kommentarer til denne 1.5 Metodisk tilnærming og gjennomføring Rapporten bygger på informasjon innehentet gjennom dokumentanalyse, intervju med prosjektleder og observasjon i styringsgruppemøter og samspillmøter. Vi har brukt kommunens sak/arkiv system e-phorte til dokumentsøk. Da en del journalposter i utbyggingssaken er omfattende og uoversiktlige (posten Div. dokumenter/korrespondanse på mail mellom Myklebust as/ncc/verdal kommune m. flere 2008-> 729 dokumenter av ulike typer: prosessbeskrivelser, tilbud, bestillinger, statusrapporter, økonomirapporter osv) er det en fare for at vi ikke har fått med oss alt. Saken er heller ikke ajourholdt. I januar 2013 var siste journalførte møte fra styringsgruppa fra Vi har også bedt om dokumentasjon fra prosjektmedarbeidere for å få nyere dokumentasjon, og også tilgang til dokumenter som ikke har blitt journalført. Referat fra intervju er verifisert av informantene i etterkant for å rette opp eventuelle faktafeil og misforståelser. 1.6 Avgrensning Vi har valgt å fokusere på hoveddelen av prosjektet; nybygg etter kontrakt med NCC. Prosesser rundt kjøp av inventar og utstyr og ombygging av eksisterende del av ungdomsskolen vil bli nevnt, men det er ikke vurdert om innkjøp foretatt i byggeperioden tilfredsstiller reglene om offentlige anskaffelser. Det er ikke tatt stilling til nødvendighet eller innholdet i tilleggsbestillinger, endringer og avvik, og heller ikke gitt vurdering av det økonomiske resultatet. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i dette prosjektet gir et tilstrekkelig grunnlag til å svare på problemstillingene. byggeperioden 8

10 2. OPPFØLGING AV PROSJEKTET I BYGGEPERIODEN Dette kapitlet beskriver hvordan Verdal kommune skal organisere arbeidet med oppfølging av prosjektet i byggeperioden. Det er tatt utgangspunkt i generelle regler for investeringer, politiske vedtak som gjelder dette byggeprosjektet, kontraktsbestemmelser og andre retningslinjer. Det er ikke utarbeidet revisjonskriterier for dette kapitlet, men opplysningene er utgangspunkt for revisjonskriteriene i kapittel Data Generelt Verdal kommunes økonomireglement har generelle bestemmelser om investeringsprosjekter. For vedtatte investeringer der finansieringen er ordnet, delegeres det til rådmannen å iverksette de planlagte investeringene. Det er ikke krav om at rådmannens videre delegering av igangsetting skal være skriftlig. For dette byggeprosjektet fattet i tillegg formannskapet et eget vedtak om organisering av prosjektet. Fra og med 2010 skal rådmannen rapportere status for investeringsprosjekter pr til kommunestyret i forbindelse med tertialrapport for 2. kvartal. For investeringer skal det føres eget prosjektregnskap som går over prosjektets levetid uavhengig av budsjettermin. Formannskapet har fullmakt til å styrke en post i investeringsbudsjettet ved tilsvarende reduksjon i en annen post i investeringsbudsjettet. Regnskapsavslutning skal skje snarest mulig etter at bygget er ferdigstilt og overtatt av kommunen. Normalt skal det skje innen 12 måneder etter at prosjektet er ferdig, alternativt 12 måneder etter at en eventuell garantiperiode er utløpt. Kommunestyret kan gjøre vedtak om hvordan et eventuelt mindreforbruk skal disponeres, alternativt hvordan eventuelt merforbruk skal dekkes opp. Byggeregnskapet skal vedtas av det organ som ga klarsignal til oppstart. Før en utbetaling kan skje skal det foreligge en anvisning fra en som har slik myndighet. Før anvisning skal det attesteres at varen er mottatt av person som har slik myndighet. Instruks for prosjektgrupper som skal fungere som plan og byggekomité for kommunale bygg gjelder, men vi har fått opplyst at det i liten grad henvises til instruksen i dag. byggeperioden 9

11 Byggherreforskriften har generelle bestemmelser kommunens ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på arbeidsplassen 3. Det skal pekes ut en koordinator for dette arbeidet dersom det er flere virksomheter på byggeplassen. Videre skal byggherre påse at det er utarbeidet en sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan), og at denne er kjent og lett tilgjengelig. Byggherre skal stille krav om at virksomhetene driver et systematisk HMS-arbeid Spesielt for bygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Kommunestyret i Verdal bestemte i sak 42/10 å sette i gang arbeidet med bygging av Verdalsøra ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall innenfor en total ramme på kr eks mva. Formannskapet ble gitt fullmakt til å vedta den videre organiseringen av prosessen. Det var gjennomført en samspillprosess med entreprenørselskapet NCC våren Avtalen med NCC ble inngått 27. mai 2010 og bygger på NS Bygningene skulle ferdigstilles innen og resterende kontraktsarbeider skulle ferdigstilles Kontrakten med NCC var på ca 203 millioner kroner eks. mva. I avtalen er det angitt frister for ferdigstilling av prosjektet og konsekvenser ved overskridelser dagmulkter. Formannskapet vedtok i møte sak 53/10 følgende: 1. Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til den videre organisering avbyggeprosessen ved Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall. 2. Styringsgruppa får fullmakt til å fatte beslutninger i tråd med vedtatte planer og framlagt kostnadsoverslag. 3. Formannskapet ber om jevnlig rapportering om framdrift og økonomi i prosjektet Organisering Det vedtatte forslaget innebar følgende: Det skulle nedsettes en styringsgruppe med beslutningsmyndighet. Styringsgruppa skulle rapportere jevnlig til driftskomité og formannskap Det skulle opprettes brukergrupper for å delta i prosessen med detaljprosjektering av byggene Det skulle opprettes referansegruppe for å ivareta brukere med spesielt fokus på helse, miljø og sikkerhet og universell utforming 3 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser 4 Norsk standard: Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser byggeperioden 10

12 Byggherreombud Våren 2010 ble det inngått avtale med Myklebust AS om kjøp av tjeneste som byggherreombud (BHO), og Kjell Kvam har innehatt denne funksjonen hele tiden. 5 Han var også med i planleggingsfasen høsten 2009 og våren Byggherreombudets oppgaver skal i henhold til revidert forslag til konkurransegrunnlag være: Delta på ukentlige byggemøter og føre referat fra disse Følge opp at arbeidene er i samsvar med gjeldende produksjonsplan Overvåke at HMS ivaretas på en god måte. NCC er HMS-koordinator i byggefasen. Følge opp at kvaliteten på utført arbeid er i samsvar med kontrakten og senere bestillinger Oppfølging av Rent Tørt Bygg i hele byggeperioden Delta ved ferdigbefaring Alle kontraktuelle forhold mellom byggherre og NCC som totalentreprenør vil bli håndtert av byggherren I brev fra Verdal kommune til Myklebust AS i juli 2010 står følgende om oppgavene: Innhold og omfang av oppdrag avtales fortløpende med Verdal kommunes representant. Kostnadene til byggherreombud var i budsjettet vedtatt i mai 2010 anslått til 1 million kroner eks mva. Administrative rutiner Det er utarbeidet en PA-bok (prosjektadministrasjonsbok) for byggeprosjektet som har beskrivelse av møterutiner der følgende grupper er beskrevet: Styringsgruppe (Oppnevnt av formannskapet) Samspillgruppe (Styringsgruppe og representanter for NCC) Brukermedvirkning (Grupper settes ned etter behov, skal delta ved detaljprosjektering) Referansegruppe (spesielt fokus på HMS, og universell utforming) Prosjekteringsmøter (NCC, arkitekt, rådgivere, BHO, evt. andre) Byggemøter (alle entreprenører med aktiviteter, BHO, evt. andre) Det er også egne punkter om korrespondanse, om hvem som skal ha kopi av all korrespondanse og hvordan fakturering og tegninger skal håndteres. Når det gjelder HMS går det fram av PA-boken at det er utarbeidet en SHA-plan for prosjektet, at NCC er ansvarlig for HMS i produksjonsfasen, og at det skal gjennomføres regelmessige vernerunder med protokollføring. 5 Myklebust AS ble i byggeperioden overtatt av Norconsult As, senere gikk Kjell Kvam over til HRprosjekt. byggeperioden 11

13 Fakturering Fakturaer skal stiles til Verdal kommune v/ Bård Kotheim (virksomhetsleder teknisk drift) og sendes til byggherreombudet for kontroll og attestasjon. Vi har fått opplyst at anvisningsmyndigheten i prosjektet ligger til leder teknisk drift og controller. Dette er i henhold til generell myndighet, og ikke spesielt for dette prosjektet. For store regninger og konsulenttjenester skulle leder teknisk drift attestere og controller anvise. Vi har fått opplyst at det skulle gjøres slik i dette prosjektet for å ha større sikkerhet (controller anviser ellers sjelden). I forbindelse med attestasjon /anvisning av regninger for byggingen skjedde dette etter betalingsplan, og regningene ble kontrollert opp mot framdriftsplan av byggherreombud og leder teknisk drift. Mindre regninger ble attestert av annen person med attestasjonsmyndighet og anvist av leder teknisk drift. Håndtering av tillegg, fradrag og avvik i kontrakten med NCC PA-boken har ikke egne bestemmelser om hvordan håndtering av tillegg og fradrag i byggeperioden skal foregå i byggeperioden. Kontrakten med NCC er inngått i henhold til NS 3431, og det er standardens bestemmelser om dette som gjelder. Vi har fått beskrevet rutinene som gjelder på følgende måte: Ønsker om endret utførelse i forhold til inngått kontrakt med NCC skal tas opp i samspillmøter med NCC eller på annen måte. NCC skal sende sine tilbud skriftlig på fastlagte skjema til byggherreombudet. Det gjelder både om det er tillegg eller fradrag. Byggherreombudet gjør sin vurdering og innstilling til styringsgruppa som fatter endelig vedtak. Alle endringer som skal gjennomføres skal deretter bestilles skriftlig av byggherreombud med kopi til kommunalsjef oppvekst, controller og virksomhetsleder teknisk drift. Eventuelle endrede forutsetninger som NCC påberoper seg blir håndtert på samme måte. Byggherreombudet skal føre en samleliste på alle tillegg og fradrag slik at styringsgruppen til enhver tid har oversikt over de samlede kostnadene tilleggene utgjør. Bestillingene og listene skal journalføres og lagres i kommunens sak/arkivsystem. Avvik skal meldes på fastlagte skjema og sendes byggherreombud som legger fram saken for styringsgruppa. Da det bare ble sendt én avviksmelding fra NCC i løpet av byggeperioden, blir ikke dette omtalt nærmere senere i rapporten. byggeperioden 12

14 Andre innkjøp i prosjektperioden Vi har fått opplyst at innkjøp av inventar og utstyr samt ombygging av eksisterende lokaler på ungdomsskolen er foretatt etter konkurranse. Dette går også fram av møtereferater og observasjoner i møter. Det ble gjennomført brukermøter, og brukt interiørarkitekt for å utarbeide anbud på inventar og utstyr. Ombygging av eksisterende del av ungdomsskolen ble utlyst på doffin.no 6 i august 2012 og Grande AS fikk oppdraget. Rapportering Det er ikke spesielle krav om rapportering fra entreprenør ved større avvik eller forventning om slike i forhold til framdrift og økonomi. På grunn av tett oppfølging i ukentlige møter, anser medlemmene i styringsgruppen at risikoen er liten for at slike hendelser skal bli store eller komme overraskende. Ved eventuelle større avvik har vi fått opplyst at kommunen vil kunne be om en skriftlig rapport fra NCC, men det er ikke beskrevet rutiner for når og hvordan dette eventuelt skal kunne kreves. Styringsgruppen skal rapportere jevnlig til formannskapet. 3. ER RETNINGSLINJER FOR ORGANISERING, OPPFØLGING, RAPPORTERING OG ØKONOMISTYRING FULGT? 3.1 Revisjonskriterier Med utgangspunkt i kommunens generelle bestemmelser for investeringsprosjekter (jfr. kapittel 2), byggherreforskriften og det som er bestemt for dette byggeprosjektet er følgende revisjonskriterier utledet: Det skal oppnevnes styringsgruppe som skal fatte beslutninger i tråd med vedtatte planer og framlagt kostnadsoverslag. Det skal avholdes regelmessige møter mellom hovedentreprenør og byggherre Det skal oppnevnes referansegruppe som skal ivareta brukere med spesielt fokus på helse, miljø og sikkerhet og universell utforming. Det skal oppnevnes brukergrupper etter behov 6 Database for offentlige innkjøp byggeperioden 13

15 Byggherre skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på arbeidsplassen Det skal rapporteres jevnlig om framdrift til formannskapet Det skal rapporters i forbindelse med tertialrapport for 2 kvartal pr til kommunestyret Det skal føres eget prosjektregnskap 3.2 Data Da kommunestyret vedtok igangsetting av byggeprosjektet i mai 2010 ble formannskapet gitt fullmakt til å vedta videre organisering av byggeprosessen. Formannskapet behandlet organiseringen i møte i sak 53/10, og oppnevnte følgende styringsgruppe som ble gitt beslutningsmyndighet: Kommunalsjef oppvekst (leder) Virksomhetsleder teknisk drift Virksomhetsleder kultur Rektor barneskolen Rektor ungdomsskolen Controller (senere kommunalsjef samfunnsplanlegging og næring) Byggherreombud skulle være sekretær. I forbindelse med oppnevning av styringsgruppa ble det viktig at varaordføreren gikk ut av styringsgruppen som hadde fungert i planleggingsfasen, slik at man fikk en ren administrativ gruppe. Revisor har fått kopi av referater fra møtene i styringsgruppe og samspillgruppe i byggeperioden, og har også deltatt på en del av disse møtene som observatør. Referatene viser at styringsgruppa stort sett gjennomførte ukentlige møter fram til bygningsmassen ble tatt i bruk, deretter etter behov. Det er fram til februar 2013 blitt gjennomført 72 styringsgruppemøter i byggeperioden. Byggherreombudet har hatt ansvar for innkalling, sakliste og referat. Revisor har gjennomgått møtereferater, en del av tilbudene og bestillingene, og styringsgruppen har, så langt revisor kan se, tatt stilling til de fleste beslutninger knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Det gjelder i forhold til NCC, men også bestilling av inventar og utstyr og renovering av kunst og håndverksbygget. Andre temaer som flytting, organisering av drift og opplæring ble også diskutert, selv om dette ikke hadde direkte med byggingen å gjøre. Virksomhetsleder teknisk drift sier han ikke kan erindre noen viktige beslutninger som ikke ble tatt i styringsgruppa. byggeperioden 14

16 Møtereferatene viser at styringsgruppen har hatt jevnlige møter med entreprenøren NCC, såkalte samspillmøter. Det ble i alt gjennomført ca 50 samspillmøter i byggeperioden. Byggherreombudet hadde også ansvaret for gjennomføringen av disse møtene. På møtene har det blitt rapportert om framdrift, HMS og eventuelle økonomisk avvik. Eventuelle tillegg og fradrag til opprinnelig bestilling ble også diskutert. I tillegg har vi fått opplyst at byggherreombudet og NCCs prosjektleder gjennomført befaringer på bygget hver 14. dag i råbyggfasen og ukentlige møter/befaringer etter tett bygg. Samspillmøtene fungerte som byggemøter, og det er referat fra disse møtene som oppsummerer tema fra befaringer og eventuelle møter mellom samspillmøtene. Referansegruppe Revisor har fått opplyst at leder i styringsgruppa koordinerte innspill og avgjorde sammen med resten av gruppa når referansegruppa skulle kalles inn. Initiativ kan også komme fra referansegruppa. Vi har fått opplyst at det er avholdt 5-6 møter i referansegruppen i byggeperioden og at tema på møtene har vært bl.a. statusrapportering og utomhusplaner og innspill til videre prosess. Vi har ikke funnet referat fra alle disse møtene i saksjournalen, og har heller ikke fått dem på annen måte. Høsten 2010 ble det gjennomført to befaringer til skoler der bl.a. universell utforming var tema. Kommunens representant for ivaretakelse av universell utforming var med. Byggherreombudet anslår at det har vært avholdt mellom 5 og 10 møter om universell utforming. Ivaretakelse av universell utforming på skolene skal evalueres gjennom befaring i april Representant med spesialkompetanse innen universell utforming skal delta på befaringen. I tillegg har det blitt avholdt møter med lag og foreninger, blant andre Rådet for funksjonshemming. Brukergruppe Det er gjennomført flere brukermøter i byggeperioden. Referatene viser at bl.a. følgende tema er tatt opp: SFO, IKT, basearealer, naturfag, lærerarbeidsplasser, spesialbaser, musikk, bibliotek, kunst og håndverk. Leder i styringsgruppa sa de har fått gode tilbakemeldinger på brukermøtene om påvirkningsmuligheter og om å bli tatt på alvor. Dette kom også fram i den første forvaltningsrevisjonsrapporten som omhandlet planleggingsfasen av skoleutbyggingen. Det har vært holdt egne møter/opplæring om drift av bygningsmassen. byggeperioden 15

17 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Med utgangspunkt i byggherreforskriften har vi valgt å se på ansvar for koordinering av virksomhetenes arbeid på byggeplassen ( 5, 13, 14), utarbeidelse av sikkerhetsplaner ( 7), at det er stilt krav om virksomhetenes internkontroll ( 11), og at det er ført oversiktslister over alle som utfører arbeid på byggeplassen ( 15). Det er byggherren som har koordineringsansvaret for HMS. I en forhåndsmelding til arbeidstilsynet fra mai 2010 går det fram at kommunen er koordinator både i prosjekteringsfasen og under gjennomføringen. I følge PA-boken skulle NCC ha ansvar for HMS i produksjonsfasen. Vi ble fortalt at det var inngått kontrakt med NCC om at de skulle ha koordineringsansvaret på byggeplassen, men vi har ikke fått kopi av kontrakten. I følge NCCs tilbud er bedriftens kvalitetssikringssystem lagt til grunn for gjennomføringen. Systemet omfatter retningslinjer for bl.a. HMS, og skal være er sertifiserbart i henhold til ISO I følge 13 kan byggherren utpeke en koordinator for å ivareta selve arbeidet, men har uansett plikt til å følge opp koordineringen. I utgangspunktet var det meningen at byggherreombudet skulle overvåke at koordineringsansvaret for HMS-arbeidet ble ivaretatt på byggeplassen, men det ble ifølge virksomhetsleder teknisk drift fort klart at kommunen selv skulle gjøre dette. Kommunen deltok derfor på vernerundene for å passe på at NCCs koordineringsansvaret ble ivaretatt. Det ble gjennomført 49 vernerunder i byggeperioden (fra til ) og kommunen var representert på de fleste av disse ved virksomhetsleder/og eller ingeniør fra avdeling teknisk drift. Referatene fra vernerundene ble journalført samlet i kommunens sak-arkiv system høsten Det var utarbeidet SHA-plan (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø) ved oppstart; dette var opplyst i PA-bok. Det stod ikke hvor denne kunne finnes, men vi har fått opplyst at den ble sendt til alle entreprenørene som deltok i prosjektet. Virksomhetsleder teknisk drift opplyser at det fra kommunens side ikke ble foretatt kontroll av oversiktslister over alle som utfører arbeid på byggeplassen eller gjort noe for å sjekke at alle virksomhetene hadde tilfredsstillende intern kontroll. Han forutsatte at NCC hadde kontroll på dette, og berømmer for øvrig NCC for det fokus firmaet hadde på HMS under byggingen. Dette ble bekreftet av styringsgruppens øvrige medlemmer som underveis fortalte at entreprenøren var veldig opptatt av helse, miljø og sikkerhet og at dette bl.a. ga seg uttrykk i en spesielt ryddig og fin byggeplass. Virksomhetsleder teknisk drift kjenner til at det er rapportert om en personskade (avrevet finger) på byggeplassen. I følge rapporten til arbeidstilsynet var det ikke hanskepåbud på byggeplassen, slik at hendelsen ikke var konsekvens av brudd på byggeperioden 16

18 skrevne regler. Kommunen er ikke kjent med om arbeidstilsynet har konkludert i saken. Virksomhetsleder teknisk drift er usikker på hvordan ivaretakelsen av HMS ble ivaretatt under arbeidet på uteområdet, men han tror det ble gått vernerunder også under dette arbeidet. Under arbeidet med paviljongen har HMS-arbeidet blitt koordinert av Grande AS. Dette var en oppgave som var beskrevet i konkurransegrunnlaget, og som Grande gjennom sitt anbud påtok seg. Byggherreombudet har hatt kontakten med Grande, og han sier at HMS har vært tema på alle treffpunkter med bedriften. Rapportering I tillegg til møter med byggherreombud på byggeplassen, har NCC rapportert muntlig om framdrift i samspillmøtene. Det ble rapportert mot godkjent framdriftsplan, og ved disharmoni/avvik har det blitt diskutert løsninger, dette går også fram av referatene fra samspillmøtene. I byggeperioden er det rapportert jevnlig om framdrift og økonomisk status til formannskapet under posten orientering fra rådmannen. Fra formannskapets møteprotokoller går det fram at det fram til skolebygningene ble tatt i bruk ble gitt orientering om utbyggingen i 15 av 23 ordinære møter. Etter at anlegget var tatt i bruk ble det rapportert en gang på våren 2012; vi kan ikke se at det ble gitt orienteringer høsten 2012; dvs. i perioden fra ombygging av resterende del av ungdomsskolen ble igangsatt. Da styringsgruppen våren 2012 ble klar over at det ville bli overskridelser på budsjettet ble det i styringsgruppemøte sagt at det burde legges fram sak til formannskapet om økonomisk status før ferien. Dette ble ikke gjort, og det ble i følge protokollen for møtet heller ikke gitt en muntlig orientering. Det ble i styringsgruppemøte 70 sagt at det skulle gjøres en grundig økonomisk gjennomgang og legges fram en sak til formannskapet før årsskiftet 2012 om at det lå an til en overskridelse i størrelsesorden 3-4 millioner kroner. Dette ble heller ikke gjort, sak ble først lagt fram i januar 2013 (innholdet i saken beskrives nærmere under omtalen av økonomistyring). Kommunestyret fikk en statusgjennomgang for prosjektet ved kommunalsjef oppvekst i august Det ble også gitt jevnlige orienteringer i driftskomiteen fra byggestart og til bygget stod ferdig høsten Sammen med tertialrapport til kommunestyret for 2. tertial 2010 ble det også gitt rapport over løpende investeringer deriblant utbyggingen av skolene (Sak 84/10). For dette prosjektet ble følgende rapportert: byggeperioden 17

19 Byggingen av skolene på Verdalsøra startet den 31. mai. Faktureringsplan fra NCC basert på den planlagte framdriften i prosjektet er mottatt. Denne viser at kommunen skal betale ca 120 mill. kroner inkl. moms i Det vises til pkt for nødvendige budsjettjusteringer. Det ble også rapportert på prosjektet i tertialrapport pr , men det ble ikke rapportert på investeringer i tertialrapporten pr Dette ble påpekt av revisor i et møte med ledelsen høsten I sak 123/12 behandlet kommunestyret sak om budsjettjustering av investeringer, men det ble ikke gitt noen generell rapport om investeringene i Styringsgruppen rapporterte til kommunalt foreldreutvalg, mens rektorene rapporterer til egne ansatte og andre berørte. Prosjektregnskap og økonomistyring Utbyggingsprosjektet ble godkjent av kommunestyret med en kostnad på ca 322 millioner kroner inkl. mva. I økonomiplan og budsjett for 2010 står det at Kommunestyret har valgt en utbygging som innebærer en totalkostnad på 278 mill. kr. Dette er fulgt opp i planen. I økonomiplan og budsjett for 2011 står det om tiltaket: Bto. Kostnad 322 mill kr. 15 mill. av momskomp. er forutsatt tilbakeført til driften. Resten, beregnet til 46 mill.kr tilbakeføres prosjektet. Kostnad før tilsk. er da 276 mill.kr.. I budsjett for 2012 er tiltaket omtalt slik: ( ) Skolebygningene vil bli tatt i bruk fra nyttår De totale kostnadene ved utbyggingen er da på 331 mill. kroner, hvorav 48. mill finansieres ved momskompensasjon og resterende beløp finansieres med låneopptak. På spørsmål om hvorfor teksten var blitt endret fra ramme 322 millioner kroner til 331 millioner kroner fra et år til et annet, ble det fra kommunens side sagt at det ikke var en endring i bevilget beløp, men at teksten var feil i budsjettet for Utgiftene til dette prosjektet er ført på samme tiltak som planlegging av utbedring ved Verdalsøra barneskole (tiltak 5156 Verdalsøra barneskole). Tiltaket inkluderer derfor en bevilgning fra 2007 på 9 millioner kroner inkl mva, slik at det til sammen er bevilget ca 331 millioner inkl. mva. i alt på dette tiltaket. Dette ble ifølge virksomhetsleder teknisk drift gjort da det var en enkel løsning, og fordi han mente tiltakene hørte sammen. byggeperioden 18

20 Tabell 1. Budsjett for tiltak 5156 Verdalsøra Barneskole (mill. kr) ,5 53,5 Ved utgangen av 2010 viste regnskapet et samlet forbruk på 134,5 millioner kroner for tiltaket. Ved utgangen av 2011 var det samlede forbruket på 270,8 millioner kroner, og ved utgangen av 2012 viste regnskapet et forbruk på kr 329,5 millioner kroner; dette er inkludert 5,7 millioner kroner som ble brukt i 2007 og 2008 på planlegging av tiltak ved barneskolen alene. Ved utgangen av mars 2013 var det utgiftsført 1,8 millioner kroner inkl. mva. Styringsgruppen gjennomgikk jevnlig økonomiske oppstillinger for skoleutbyggingen utarbeidet av byggherreombudet. Dette var oversikter som forholdt seg til kommunestyrets bevilgning fra 2010 på kroner eks. mva. (ca 322 mill kroner inkl. mva). Den siste oversikten av dette formatet revisor har fått er fra februar Medlemmene i styringsgruppen sier at de hele tiden har styrt etter rammen kommunestyret hadde satt, men at de på et eller annet tidspunkt hadde fått forståelse av at prosjektrammen var noe romsligere. Byggherreombudet skal i alt ha utarbeidet ca 25 slike rapporter, de fleste er funnet i kommunens sak/arkiv system. Vi har fått opplyst at disse ble avstemt mot kommunens prosjektregnskap (tiltak 5156) 2-3 ganger i året. Innkallinger og referat til styringsgruppens møter viser at økonomi har stått på agendaen i hele byggeperioden. Gjennom deltagelse på møter i styringsgruppa kan revisor bekrefte at styringsgruppa har hatt et uttalt fokus på å holde budsjettet underveis. En del ønsker har ikke fått gjennomslag på grunn av at det ikke var økonomisk grunnlag for det. Styringsgruppa sier at det ble foretatt beslutninger som førte til kostnader som ikke var forutsatt, men som gruppa likevel valgte å gjøre da gruppa mente at prosjektet totalt sett ville tjene på det. Det dreier seg bl.a. om følgende: Utvidet tilbud på utearealene Bedre kvalitet valgt med tanke på lengre levetid Inventar og utstyr; bl.a. kjøkkeninnredninger Adkomst, veier; resultat av reguleringsplaner i sluttfasen Styringsgruppa mener det var rom for dette underveis da det var avsatt midler til kvalitetsheving, uforutsette utgifter og fordi byggelånsrenten ble lavere enn budsjettert. byggeperioden 19

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Hemne kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den

Hemne kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den 08/1480-1L80 &00 Hemne kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den 23.09.08 29.09.2008 07:58 1. Formål Formålet med reglementet

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8 Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av investeringer, Ringebu kommune - UTKAST - Oslo, 22. september 2016 Side 1 av 8 Ringebu kommune 22.9 ØS 2 av 8 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Juni 2003 Innholdsfortegnelse side 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR DENNE ORIENTERINGEN....3

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Bygging av Stokkan ungdomsskole

Bygging av Stokkan ungdomsskole Bygging av Stokkan ungdomsskole Følgerevisjon i byggeperioden Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1711-1/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS Rapportene kan leses på vår hjemmeside

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. november 2016. Klokken: 09.00 ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Vaala SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: 11/2013 11/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/8932-1 Dato: 24.08.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "PLANLEGGING OG STYRING AV BYGGEPROSJEKTER I TIDLIGFASEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Behandling i plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen i sak nr. 116/09 vil bli utlagt i møtet.

Behandling i plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen i sak nr. 116/09 vil bli utlagt i møtet. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.11.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 22. Oktober 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 5/08 TID: Tirsdag 04.11.08 Kl. 09.30 STED: kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 32/08 GODKJENNING

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK (VEDLEGG F) Fylke dato/versjon: 15.03.2012 Filnavn: ver150.doc FEF dato: 050510 Side: 1 av 10 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr V00153: P-plass og bussoppstilling Gausdal videregående

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER"

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10.

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 11. september 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar

Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar Avtale med ekstern prosjektleder om HMS Fylke dato: HFK 15.12.09 Filnavn: ver545 FEF dato: Side: 1 av 2 Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 14. september 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 22. september 2014 TID: Kl 12.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Fylke dato: 02.05.2012 Filnavn: 0-6-2 PA-bok FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 39990 Vestby vgs ventilering av teknisk etasje 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 211 Arkivsaksnr: 2008/4266-1 Saksbehandler: Anne Røddesnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG Rådmannens

Detaljer

Bygging av Sauherad Bygdeheim Delrapport 2. - Sauherad kommune -

Bygging av Sauherad Bygdeheim Delrapport 2. - Sauherad kommune - Bygging av Sauherad Bygdeheim Delrapport 2 - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722005 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Avgrensing...1 1.3

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole.

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Side 2 Sak 28/13 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013 BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Statusrapport pr. 03.10.13 for planlegging av barnehage på

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12. november 2015 Fra sak: Til sak: Kommunestyresalen 35/2015 40/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12. november 2015 Fra sak: Til sak: Kommunestyresalen 35/2015 40/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Kommunestyresalen 12. november 2015 Fra sak: Til sak: 35/2015 40/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den Orgnr. 987672196 Pb. 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Levanger kommune Ordfører Rådmann Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 10/020 417-1719-5.6 30.09.10 Paul Stenstuen OVERSENDELSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9527-1 Dato: 15.09.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "INTERNKONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Er planleggings- og anbudsprosessen gjennomført i tråd med lover, regelverk og egne politiske vedtak? Verdal kommune Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Alternative utbyggingsmodeller Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Ekstraordinært møte Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.06.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Skoklefald omsorgsboliger og dag- /og aktivitetssenter. Konkurransegrunnlag. Totalentreprise

Skoklefald omsorgsboliger og dag- /og aktivitetssenter. Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Skoklefald omsorgsboliger og dag- /og aktivitetssenter Konkurransegrunnlag Totalentreprise PROKON AS 1 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektet... 4 1.1 Prosjektets navn og nummer... 4 1.2 Prosjektets art og omfang...

Detaljer

Prosjektnr. og navn: KT1206 Vollen Kontrakt: EVALUERING AV BYGGHERRE VED ENTREPRENØROPPDRAG

Prosjektnr. og navn: KT1206 Vollen Kontrakt: EVALUERING AV BYGGHERRE VED ENTREPRENØROPPDRAG Evalueringsrapport Side 1 av 2 PROSJEKT OG UTBYGGING Prosjektnr. og navn: KT1206 Vollen Kontrakt: EVALUERING AV BYGGHERRE VED ENTREPRENØROPPDRAG Hensikten med evalueringen er å gi tilbakemelding om hvor

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag Evaluering av entreprenøroppdrag Dette evalueringsskjemaet er utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) med innspill fra kommuner og berørte bransjeorganisasjoner.

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12. Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.2012 Prosjektnr: 714023 Arkivnr.: 02 Saksbeh.: OPV Kontroll:

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Orientering om kontraktsarbeidet 1 GENERELT skal som tiltakshaver bygge nytt anlegg med varmtvannsbasseng på tomt ved Ålesund sjukehus. I den sammenheng ønsker

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 31181 Bjørkelangen vgs - adkomstsone Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 31181 Bjørkelangen videregående skole adkomstsone Dato: 7. mai 2012 Dok 0.6.1 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 7 2.0 ORGANISASJONSPLAN...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016. Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat, økonomiavdelingen, rådmannen MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 Borgann ferjekai.

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 19/12 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/11882 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 19/12 BLENTENBORG, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.10.2009 Tid: kl 09:00

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 11. juni 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Sætra (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag 1. Opplysninger om oppdraget Oppdragsgivers organisasjon 1.1 Oppdragsgiver (virksomhet) 1.2 Prosjektleder for oppdragsgiver 1.3 Oppdragsgivers kontaktperson/prosjekteier Entreprenørens organisasjon Evaluering

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK eiendom FKF 7.02a PA BOK Fylke dato: 25.10.2012 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: --------- Prosjekt navn: ---------- Merknad: Malen må tilpasses det

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Dato: 20.11.10 Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: 35175 Prosjekt navn: STRØMMEN VGS INNEKLIMAPROSJEKT FASE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 7 2.0 ORGANISASJONSPLAN...

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK Eiendom FKF 7.02 Dato: 10.04.2016 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt: 34725 Bjertnes vgs Inneklima Saksnummer E-phorte: 2014/21476 34725 Bjernes vgs Inneklimaprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten

LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PLANLEGGERE NYBYGG AV ONØY SVØMMEHALL YTELSESBESKRIVELSE PROSJEKTERINGSLEDELSE (PGL) OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1

Detaljer

Kragerø kommune Kontrollutvalg

Kragerø kommune Kontrollutvalg Kragerø kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 31.01.2011 Møtested: Møteleder: Glasshuset Gotfred Nilsen Frafall: Medlem Brit Sjetne Vara Medlem Lasse Lyng

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 124-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05).

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05). Dato: 4. april 2006 Fullmaktssak /06 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2005. Søknad om bevilgning (02/05). PEAD BBE-1632-200401430-97 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer