NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET"

Transkript

1 NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 11, 20. MARS INFORMASJON 3 SPENNENDE ARBEID OM DNUs INSTITUTTSTRUKTUR 4 GOD TONE OM DNUs VISJON 6 ET GODT NAVN 7 KANDIDAT FRA UMB VANT KR I ARKITEKTKONKURRANSE 8 GÅR TIDSFRISTER PÅ BEKOSTNING AV FUNKSJON? 10 FORTSETT MED DET GODE ARBEIDET! 11 AASLAND FORVENTER KLAR PROFIL OG HØY KVALITET INFORMASJON OM FUSJONSPROSESSEN LEGGES UT SUKSESSIVT PÅ: Utgiver: Sekretariatet Redaksjon: Finn-Hugo Markussen (leder), sekretariatet, Birgitte Bye, NVH og Kai Einar Tilley, UMB Grafisk designer: Steffen Kørner Ludvigsen

2 INFORMASJON Malena Bakkevold PROSJEKTLEDER FOR OPAD 2014 Prosjektet Operativ administrasjon 2014 skal sikre at det nye universitetet får en god og hensiktsmessig felles administrasjon etter sammenslåingen Prosjektet er omfattende. En prosjektgruppe med medlemmer fra administrasjonen ved UMB og NVH er opprettet. Arbeidet er organisert i arbeidsgrupper med personer og grupper fra begge institusjoner. I slutten av februar ble Malena Bakkevold ansatt som prosjektleder. Bakkevold har sterk kompetanse innenfor utdannings- og forskningsområdet. Prosjektlederoppdragene omfatter prosjektledelse for flere av Norges forskningsråds evalueringer, bla. evalueringen av FUGEs teknologiplattformer (2006) og flere fagevalueringer som ingeniørvitenskapelige fag (2004), IKT og matematikk (2002) og biofag ( ). Hun satt også i prosjektledelsen for evalueringen av biologi, medisin og helsefag (2011). Bakkevold har ledet prosjekter hos både NVH og daværende Norges landbrukshøgskole, og har vært ansatt i Landbruksdepartementet. BOKEN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE 75 ÅR STILLES UT I BERLIN I forbindelse med Årets vakreste bøker 2011, stilles alle vinnerne ut på den nordiske ambassaden i Berlin. NVHs jubileumsbok fikk som kjent diplom. Årets vakreste bøker et årlig kulturarrangement for visuelt gode bøker i Norge. Arrangementet omfatter en konkurranse og en prisutdeling, og foregår i Oslo hver vår. Se bilder fra Berlin her. KOMMENDE STYREMØTER Tirsdag 24. april (i Sandnes) Tirsdag 19. juni (på UMB) Tirsdag 4. september (på NVH) FOR YTTERLIGERE INFORMASJON: Knut Moksnes, sekretariatsleder: Telefon: Mobil: Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 dep Oslo

3 SPENNENDE ARBEID OM DNUs INSTITUTTSTRUKTUR Etter vedtaket om faglig organisering i slutten av januar blir det fellesstyret som til syvende og sist innplasserer instituttene i de tre områdene samfunnsvitenskap, biovitenskap og miljøvitenskap. Vurderinger fra den utvidede arbeidsgruppen som ble nedsatt på fellesstyremøte den 29. november 2011 skisserte følgende inndeling av dagens institutter ved UMB og NVH i de tre områdene: Biovitenskap: NVHs fire institutter og UMBs IHA, IKBM og deler av IPM. Miljøvitenskap: UMBs institutter INA, deler av IPM, ILP og IMT Samfunnsvitenskap: UMBs institutter IØR og Noragric. Oppgaven med å fremme forslag til endelig struktur ble gitt videre til dagens institutter ved UMB og NVH. Rektorene Yngvild Wasteson (NVH) og Hans Fredrik Hoen (UMB) utgjør sammen med styreleder for fellesstyret, Finn Bergesen jr. en konsultasjonsgruppe som instituttene kan benytte i sitt arbeid. ØNSKER FÆRRE INSTITUTTER Under behandlingen av faglig organisering kom det klart fram at fellesstyret ønsker færre institutter. Samtidig ble det lagt vekt på at de nye instituttene skal få stor grad av indre selvstyre. Vedtaket i fellesstyret innebærer også at instituttene fremmer budsjettforslag til rektor, vel og merke via fakultetet. ET UTFORDRENDE PUSLESPILL Instituttleder Ørjan Totland ved Institutt for naturforvaltning (INA) sitter sammen med andre instituttledere for å komme fram til gode forslag til organiseringen av instituttene i den nye universitetet. Totlands institutt, INA, er et av flere UMB-institutter hvor hele eller deler av virksomheten faller inn under miljø området. Miljøområdet omfatter i tillegg til INA blant annet Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) og Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT). Arbeidet med forslag til ny instituttstruktur har pågått en stund og Totland påpeker at arbeidet er utfordrende. Det er mange brikker i spill samtidig når både antall institutter helst skal reduseres og deles inn under de nye områdene miljø, biovitenskap og samfunn. Vi alle har et ønske om å forslå løsninger som bidrar til å styrke den faglige aktiviteten ved DnU, sier Totland. 3 Totland forteller at de har hatt et par intense møter og at det blir et par til før gruppa kommer med sitt forslag innen 1. april. Han understreker at løsningene de nå ser på må bygge opp under fellesstyrets vedtak om at instituttene skal være de produserende enhetene i den nye organisasjonen. Instituttledere på UMB drøfter også instituttstrukturen i fakultetet for samfunnsvitenskapene.

4 FULL ENIGHET INNEN BIOVITENSKAP Instituttleder for mattrygghet og infeksjonsbiologi Per-Einar Granum ved NVH påpeker at gruppen kommer til enighet. Vi skal levere vårt dokument 1. april og vi kommer i mål. Forslaget består blant annet av at Veterinærhøgskolen blir et institutt. Det har UMB forståelse for grunnet den økonomiske modellen. Det er ingen kontroverser i denne gruppen som har god atmosfære, sier han. Det inntrykket støttes at instituttleder Torstein Steine ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap på UMB. Han kan fortelle at instituttledergruppa på fakultetet for biovitenskap har kommet fram til dette forslaget angående instituttinndeling. NVH går inn i fakultetet som ett institutt, og Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), institutt for husdyr og akvakulturvitenskap (IHA) og plantedelen av Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) fortsetter som tre institutt. GOD TONE OM DNUs VISJON Arbeidsgruppen for visjon og strategisk plan hadde sitt første møte i slutten av februar. Gruppa ledes av Mari Sundli Tveit, som er prorektor for utdanning ved UMB. Etter to møter i gruppa kan hun fortelle om møter preget av en god tone og en entusiastisk stemning. Det er en glede å lede denne arbeidsgruppa, sier Sundli Tveit. Mari Sundli Tveit, UMB. Foto: Håkon Sparre. Foruten Mari Sundli Tveit (UMB) består arbeidsgruppa av Morten Sørlie (UMB), Frida Holand (UMB), Mona Aleksandersen (NVH), Nils Ivar Dolvik (NVH), Marit Nesje (NVH), Knut Moksnes og Magnhild Aasan (sekretær). Arbeidsgruppa skal levere forslag til visjon for behandling i fellesstyremøtet 24. april. Gruppa skal rapportere til fellesstyret om status for gruppas arbeid med utkast til strategisk plan i styremøtet 19. juni. SAMFUNNSOPPDRAGET FØRENDE Vi har gjort oss godt kjent med det nye universitetets samfunnsoppdrag før vi nå går i gang med å diskutere DnUs visjon, forteller Sundli Tveit. Mona Aleksandersen, NVH. Foto: Knut Bry. 4 På arbeidsgruppas neste møte (28. mars) starter arbeidet med å utferdige forslag til visjon. Visjonen skal danne grunnlaget for profilering av DnUs faglige virksomhet. Vi vil komme med ett eller flere forslag til visjon eller DnUs slagord. Foreløpig er det åpent hva gruppa vil legge fram, understreker Sundli Tveit.

5 INVOLVERING Forslag eller forslagene til visjon skal være klare til styremøtet den 24. april. Gruppa vil imidlertid offentliggjøre forslagene i etterkant av møte i arbeidsgruppa den 28. mars. Da ønsker de et bredt engasjement rundt forslagene til visjon fram til styremøte med vedtak om DnUs visjon den 24. april. BRUKER INTERNE RESSURSER Instituttleder ved Institutt for basalfag og akvamedisin ved NVH, Mona Aleksandersen, er fornøyd med prosessen så langt. Vi har en god tone i gruppen og har allerede hatt to møter. På første møte holdt leder for gruppa Mari Sundli Tveit en innledning om prosessen og vi ble enige om en møteplan. På andre møte holdt professor Atle Guttormsen fra Handelshøyskolen UMB en presentasjon om strategi. Etterpå gikk Paul Stray, strategidirektør på UMB, gjennom samfunnsoppdraget. På neste arbeidsgruppemøte skal alle komme opp med tre forslag til visjon/slagord. Målet er finne fram til ett eller flere forslag som kan diskuteres i fellesstyret, sier Aleksandersen. STRATEGISK PLAN 2014 TIL 2020 Arbeidet med strategisk plan starter etter styremøtet i april, og skal etter planen vedtas av styret i oktober. Dette arbeidet vil ha to faser med involvering. Fram til sommeren vil enkeltområdene, som forskning og studier, involveres i arbeidet. Etter sommeren sender arbeidsgruppa sitt forslag på høring med høringsfrist i slutten av september. 5

6 ET GODT NAVN Fellesstyret vil vedta navnet på det nye universitetet 24. april. Fellesstyret har igjen satt navnesaken på agendaen og vil vedta sin anbefaling på neste styremøte. Da vil også visjonen for universitetet bli vedtatt. Sammen med samfunnsoppdraget og den faglige organiseringen blir den et viktig moment i arbeidet med å komme fram til et godt navn. 13. mars drøftet fellesstyret hvilke valgmuligheter som fins. Debatten viste at både tematiske navn, slik som institusjonene har i dag, og geografiske navn bør vurderes. Styret vedtok å nedsette et utvalg bestående av fellesstyrets leder, rektorene, universitets- og høyskoledirektørene, studenter og medlemmer fra sekretariatet som skal legge fram flere begrunnede forslag. Utvalget skal ha sitt første møte 27. mars. FASTSETTES AV KONGEN I STATSRÅD Etter universitets- og høyskoleloven er det Kongen (dvs. regjeringen) som fastsetter navn for statlige universiteter og høyskoler ( 7 2). Da Norges landbrukshøgskole i sin tid søkte om å bli universitet, anbefalte høyskolen at det nye universitetet skulle hete «Norges miljøog biovitenskapelige universitet». Navnet ble som kjent UMB. Departementet støttet forslaget om et tematisk navn som kunne synliggjøre den faglige profilen, men mente at å ta inn «Norges» kunne gi et feilaktig inntrykk av en slags nasjonal fortrinnsrett på disse fagområdene. Saken viser at Kunnskapsdepartementet kommer til å gjøre en reell vurdering av det navnet som fellesstyret anbefaler. NAVNET PÅ ENGELSK Universitets- og høyskoleloven sier at det er departementet som bestemmer hvilke betegnelser institusjonene skal benytte på andre språk ( 7 2). Det vil derfor være naturlig at fellesstyret også gir KD en anbefaling om det engelske navnet. KRITERIER Fellesstyret drøftet navn på det nye universitetet på flere møter i Samme år ble det også avholdt navnekonkurranse. Tidligere behandling og kriterier for navnevalget er beskrevet i saksdokumentene til FS-18/12 som ligger på og kan leses her. 6

7 KANDIDAT FRA UMB VANT KR I ARKITEKTKONKURRANSE Sivilingeniør Nina Aastorp Blindheimsvik fra Byggeteknikk og arkitektur ved UMB ble honorert for sin masteroppgave i Selvaagprisen Nina Aastorp Blindheimsvik. Av Ingunn Burud Sivilingeniør Nina Aastorp Blindheimsvik tok sin mastergrad ved IMT våren 2011 med arbeidet «Nullenergi konsept Utsikten i Lier». Hun prosjekterte et rekkehus med syv leiligheter. Arbeidet var et arkitektarbeid som også hadde fokus på energiregnskap, energiforsyning og rensesystemer for svartvann, gråvann og avfall. Med basis i oppgaven deltok hun i arkitektkonkurransen Selvaagprisen 2011 der tittelen på innbydelsen var «Konkurranse om energi og klimariktige boliger for folk flest». Fire bidragsytere ble honorert. De tre andre var store, kjente arkitektkontorer. Masterveiledere var UMB-professorene Torgeir Lyngtveit og Thomas Thiis. Les mer om prisen i arkitektnytt og hos Selvaaggruppen. 7

8 GÅR TIDSFRISTER PÅ BEKOSTNING AV FUNKSJON? Gjermund Gunnes leder en av brukergruppene i byggeprosjektet og ser seg nødt til å stille dette spørsmålet etter prosessen med arealjusteringer som nylig ble avsluttet. AREALJUSTERINGER I FORPROSJEKTET Arbeidet med forprosjektet for de nye byggene på Campus Ås startet i desember 2011 med utgangspunkt i skisseprosjektet og en arealramme på kvadratmeter. Forprosjektet innebærer en høyere detaljeringsgrad, og de involverte går dypere ned i detaljene for de nye byggene. Arealjusteringer er en del av denne prosessen. Prosjektet har tretten brukergrupper, og de har jobbet sammen med arkitektene for å konkretisere romløsninger og innhold. I februar viste det seg at romprogrammet resulterte i et areal som var større enn arealrammen. Dermed måtte brukerne og arkitektene sette seg sammen og omarbeide prosjektet noe for igjen å komme innenfor rammen for prosjektet. På fellesstyremøtet 13. mars opplyste Halvor Hektoen, prorektor ved NVH, at arealjusteringene naturlig nok hadde vært krevende, men at NVH og prosjektgruppen for Campus Ås hadde jobbet godt sammen. De hadde hatt som mål å finne løsninger som gikk minst mulig ut over den faglige aktiviteten. En stor del av reduksjonene var blitt gjort i korridorer og inngangspartier. Mye var også innspart ved å utvikle bedre sambruk med Veterinærinstituttet i fellesområdene av bygningene. Dette arbeidet pågår fortsatt Campus Ås sett fra vest. Obduksjon og disseksjon ved både DnU og Veterinærinstituttet vil holde til i arealer som dels ligger i underetasjene (basen) til nybyggene. Arealene er merket i gult. 8

9 FRUSTRASJON I BRUKERGRUPPE Gjermund Gunnes er leder for brukergruppen obduksjon og disseksjon ved NVH. Han mener at dette området står overfor store utfordringer etter arealjusteringene, og at det nye forslaget er for upraktisk for brukerne. Arealene til disse brukerne ligger nettopp i fellesområdene for Veterinærinstituttet og veterinærmiljøene ved DnU (se illustrasjon). På allmøte på NVH i februar sa jeg at vår gruppe var fornøyd med prosessen, det vil si fornøyd med det siste forslaget som forelå, sier Gunnes, og fortsetter: Jeg ser jeg var for optimistisk. Nå foreligger det et nytt forslag som er ubrukelig. Arkitektene har kuttet ca. 400 kvadratmeter av basen som innbefatter både deler av Veterinærinstituttet og NVH. Av dette angår ca. 260 kvadratmeter NVHs del. Hygienegruppen har krevd et slusesystem inn til auditoriet som har forskjøvet dette. Denne slusen er plasskrevende (og etter vår mening strengt tatt unødvendig). Dette har for eksempel ført til at garderoben for 90 disseksjonsstudenter har blitt mindre enn garderoben for 18 patologistudenter. I tillegg har det ført til at mye av arealet er snudd på hodet, enten redusert eller flyttet med svært uhensiktsmessig plassering som resultat. Det forslaget som foreligger er ubrukelig, fordi det vil bli så upraktisk for oss som kommer til å arbeide i dette området. UENIGHET OM TALL Vi får dessuten ikke tallene i tegningene til å stemme. Ved summering av arealer oppgitt av arkitektene ser det ut som at arealene er redusert med 111 kvadratmeter, mens vi mener det må ligge rundt 260 kvadratmeter, fortsetter Gunnes. Dette gjør oss usikre. Kan vi stole på tallene? Det ser ut som tidsfristene går på bekostning av funksjon, sier han. Uansett er det ingen tvil om at dette forslaget i betydelig grad går utover funksjonen i morfologidelen av basen, og da må vi stå ved det vi har sagt tidligere, nemlig at vi ikke kan akseptere kutt som går utover funksjon, avslutter Gunnes. INN I EN NY FASE FOR BRUKERNE Forprosjektet går nå inn i en fase hvor brukermedvirkningen i hovedsak vil dreie seg om kvalitetssikring og detaljavklaring i det foreliggende konseptet. Belastingen av brukergruppene vil bli vesentlig mindre enn den har vært. NVH har hele veien lagt vekt på å være en aktiv og konstruktiv samarbeidspartner for Statsbygg og Prosjektgruppen, og vil fortsette med samme innstilling. I dialog med prosjektgruppen vil NVH bidra til at eventuelle framtidige arealjusteringer kan gjøres uten at det går ut over de funksjonelle behov som virksomheten skal ha. 9

10 FORTSETT MED DET GODE ARBEIDET! Forskere fra Ås og Adamstua på seminar om bioøkonomien 14. og 15. mars arrangerte Veterinærinstituttet, NILF, Bioforsk, Nofima, Skog og landskap, UMB og NVH et seminar med tittelen «Bioøkonomien: Nye Campus Ås rolle og muligheter» på Holmsbu der cirka 130 forskere deltok. Timothy Hall, Head of Unit for Agriculture, Forests, Aquaculture i Europakommisjonen, holder foredrag på Holmsbu. Foto: Dan Aamlid. Formålet med samlingen var å bringe forskere sammen som skal danne det nye Campus Ås sammen, sa prorektor på NVH, Halvor Hektoen, som åpnet konferansen. Hektoen rettet også en spesiell takk til Landbruks-og matdepartementet som har bidratt med økonomisk støtte og gjort det mulig å arrangere konferanse. Bioøkonomi bringes frem som det nye satsningsområdet, men hva ligger i ordet? Bioøkonomien er å utnytte biologiske ressurser i produksjon av mat, produkter og energi i bærekraftig kretsløp. I tråd med Forskningsrådets satsing på bioøkonomien, slås Matprogrammet og Natur og næring sammen og blir det nye programmet BIONÆR Bærekraftig verdiskapning i mat og biobaserte næringer. Forskningsrådet ønsker å finne frem til nysskapende arbeidsformer i utstrakt dialog med forskningsaktører, næringsliv, forvaltning og interesseorganisasjoner. Denne satsningen var altså utgangspunktet for konferansen. Bioøkonomi handler om å løse samfunnsutfordringer Konferansen begynte med et foredrag av Timothy Hall som er Head of Unit, Agriculture, Forests, Aquaculture i Europakommisjonen. Han påpekte at EU har en holistisk tilnærming til livsvitenskap. En av grunnene er at EU ser på forskning og innovasjon som en motor for ny utvikling. De anslår at finansiering av relevant forskning og innovasjon gjennom EUs nye forskningsprogram, Horizon 2020, kan generere om lag arbeidsplasser og gi 45 milliarder euro i tilleggsverdi innenfor aktuelle bioøkonomisektorer innen Les mer på Europakommisjonens sider for bioøkonomien. HVOR KAN KUNNSKAPS-NORGE LYKKES BEST? Andre foredragsholder var direktør for innovasjonsdivisjonen i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik. Hun påpekte at selv om Norge er i en meget gunstig økonomisk situasjon i forhold til resten av Europa jamfør vår olje- og gassvirksomhet, så vil forskning og økt kunnskap om biologiske sammenhenger stå sentralt for å sikre en fremtidsrettet næring også i Norge, fordi vi er i en særstilling med naturgitte fordeler. Vi har store kyst- og havområder, store skogs- og utmarksområder, lange landbrukstradisjoner og ikke minst svært god kunnskap på avgjørende områder som ressursforvaltning, bioteknologi, materialer og energi, påpekte hun. 10

11 Forskningsrådets budsjettforslag for BIONÆR-programmet 2013 er på 115 millioner kroner. Norge scorer lavt på innovasjonsindikatorene. Fahlvik påpekte at de nye programmene bør være midt i blinken for Campus Ås, og indikerte at Campus Ås var avgjørende for Forskningsrådet å nå sine mål. Det er bare å fortsette med det gode arbeidet! SPEED-DATING Det var også det som ble gjort på resten av konferansen! Forskerne ble først delt opp i grupper på syv til åtte personer. Hver enkelt skulle fortelle kort om seg selv (hvem han/hun er, hvor han/hun kommer fra og hva han/hun forsker på). Etter 40 minutter skulle alle bytte bord. Christian Pedersen, forsker ved Skog og landskap, var fornøyd med speeddatingen, selv om 40 minutter ble for kort tid. Et interessant konsept som kan utvikles på Campus Ås, mente han. Deltakere på seminaret. Foto: Dan Aamlid. HVORDAN SKAPE SØT MUSIKK? Arrangementskomiteen hadde invitert Erik Hillestad, leder for Kirkelig kulturverksted, for å holde et foredrag. Temaet hans var å bryte grenser. Det å tørre å være naiv i møte med det ukjente. Han trakk erfaringer fra sine møter med forskjellige kulturer, men hans kunnskaper kan nok uten tvil være nyttige for det samarbeidet som skal skje på Campus Ås i årene som kommer. KREATIVE FORSKNINGSIDEER På dag nummer to var det fokus på faglige samarbeidsmuligheter. Seks forskere presenterte først mulighetene innenfor kjøtt, skog og landskap, akvakultur, dyrehelse og mattrygghet, jord, vann og avfall og regulering av bioressurser. Resten av tiden var satt av til gruppearbeid med tema jord- og husdyrbruk, fiskerier og akvakultur, bio-baserte næringer og matkjeden, der hver gruppe skulle tenke ut potensielle tverrfaglige prosjekter. Det viste seg at kreativiteten blomstret og mange gode forslag kom opp. Blant annet ble det lansert en ide om å lage et nettsted der alle kunne registrere seg med navn og CV med tanke på videre forskningssamarbeid. 11 KULTURBYGGING Forskningsdirektør Ragnhild Solheim ved UMB avsluttet konferansen og sa at det viktigste med konferansen var å bli kjent med hverandres kompetanse. Eller som forskningsdirektør Janneche Utne Skårer fra Veterinærinstituttet uttrykte det. Denne konferansen har handlet om kulturbygging. Vi på Adamstuen har nok vært skeptiske til det å flytte til Ås, men etter to dager på Holsmbu, så ser vi potensiale, så nå må jeg si jeg gleder meg.

12 AASLAND FORVENTER KLAR PROFIL OG HØY KVALITET Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland besøkte UMB 28. mars. Der diskuterte hun muligheter og utfordringer i forbindelse med sammenslåing av NVH og UMB til det nye universitetet på Ås. Sammenslåingen av NVH og UMB er en unik mulighet til å skape en ny og spennende institusjon med klar profil og internasjonalt fremragende fagmiljøer. Samarbeidet med Veterinærinstituttet og andre institutter på Ås vil gi store muligheter for å bygge et profilert og spennende universitet med høy kvalitet og internasjonal påvirkningskraft, sa Aasland. Fra venstre, rektor Yngvild Wasteson (NVH), rektor Hans Fredrik Hoen (UMB) og statsråd Tora Aasland. I bakgrunnen, prosjektleder Erling W. Wist (KD) Foto: Håkon Sparre. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland besøker UMB. Foto: Håkon Sparre. For å få til dette minnet Aasland om noen viktige forutsetninger: Stortinget og regjeringen forutsetter at de to institusjonene skal utvikle et nytt integrert universitet som ivaretar begge institusjonenes eksisterende fagmiljøer og utviklingsbehov, og som legger til rette for å utvikle både nye og etablerte tverrvitenskapelige fagområder. Det legges til grunn at veterinærutdanningen videreføres som et helhetlig profesjonsstudium. Det at Veterinærinstituttet skal samlokaliseres sammen med Det nye universitetet gir ytterligere muligheter for faglige synergier. Det nye universitetet må også videreutvikle det gode samarbeidet med andre, både innen næringsliv, instituttsektoren og akademia. Stortinget har særlig pekt på viktigheten av et tett samarbeid med Universitetet i Oslo om blant annet det biomedisinske feltet for å sørge for utviklingsbehovet i veterinærfaget. Statsråden uttrykte stor forståelse for at fusjonsprosessen er krevende på mange nivåer, spesielt innen faglig organisering. Hun understreket at prosessen følges nøye både fra Kunnskapsdepartementet, men også Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. 12

2 INFORMASJON 3 KORT OG GODT EN VISJON 5 TRE FORSLAG TIL VISJON STEM PÅ DIN FAVORITT! 6 POPULÆR DEBATT

2 INFORMASJON 3 KORT OG GODT EN VISJON 5 TRE FORSLAG TIL VISJON STEM PÅ DIN FAVORITT! 6 POPULÆR DEBATT NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 12, 30. MARS 2012 2 INFORMASJON 3 KORT OG GODT EN VISJON 5 TRE FORSLAG TIL VISJON STEM PÅ DIN FAVORITT! 6 POPULÆR DEBATT INFORMASJON OM FUSJONSPROSESSEN LEGGES UT

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 3, 11. FEBRUAR 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 LEDER VED HANS FREDRIK HOEN OG YNGVILD WASTESON 5 FELLESSTYRETS HØRINGSMØTE MED ANSATTE OG STUDENTER 6 PROGRAM FOR 1.

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 10, 10. FEBRUAR 2012 2 INFORMASJON 3 STYRING OG FAGLIG ORGANISERING 4 DET NYE UNIVERSITETET FÅR TRE FAKULTETER 5 DET MULIGES KUNST 7 STRATEGIARBEIDET ER I GANG 8

Detaljer

nyhetsbrev Nr. 18, 18. desember 2012 6 Vi er på rett vei

nyhetsbrev Nr. 18, 18. desember 2012 6 Vi er på rett vei nyhetsbrev DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Nr. 18, 18. desember 2012 2 informasjon 3 KUNNSKAP FOR LIVET 4 Innkjøp av brukerutstyr for én milliard kroner 5 Takker for

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 2, 16. DESEMBER 2010 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 HVA SKAL «BABYEN» HETE? 5 ARBEIDSGRUPPE FOR FAGLIG ORGANISERING 7 SAMFUNNSOPPDRAG FOR DET NYE UNIVERSITETET WWW.NVH.NO

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 8, 16. NOVEMBER 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 CAMPUS ÅS FØR OG ETTER 4 DE NYE BYGNINGENE TAR FORM OG FÅR INNHOLD 8 ET FLOTT PROSJEKT 9 HVORDAN SMITTEVERN VIRKER INN

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 13. mars 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: UMB PROTOKOLL 02/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 1, NOVEMBER 2010 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 LEDER 4 INTERVJU MED KNUT MOKSNES 5 HVA SKAL «BABYEN» HETE? 7 PROSESS OG BRUKERINNFLYTELSE 8 INTERVJU MED PER ROAR NORDBY

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NR. 13, 30. APRIL 2012 2 INFORMASJON 3 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 4 LØSNING FOR OBDUKSJON OG DISSEKSJON 5 NY RUNDE MED ORGANISERING 6 ET FELLES BYGG

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 4, 4. MARS 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 «SKATE TO WHERE THE PUCK IS GOING» 4 ENIGHET OM GRØNNE VERDIER 7 NYTT UNIVERSITET FRA 1. JANUAR 2014 8 WALLENBERGPRISEN TIL

Detaljer

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for Fastsatt av fellesstyret i sak FS-10/13, 30. januar 2013 Formål Dekke fellesstyrets behov for å informere om fusjonsprosessen internt ved UMB

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove. Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter

Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove. Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter De store linjer Den Høiere Landbrugsskole på Ås fra 1859 Norges

Detaljer

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap c/o Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 Dep. 0033 Oslo Høringsinstanser ifølge liste Vår ref: 2012/25 Oslo, 5. november

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU, ved rektor Mari Sundli Tveit. Generell info om studiemuligheter,

Detaljer

Strategi 2014 2020 DnU

Strategi 2014 2020 DnU Utkast 29.5.2012 Strategi 2014 2020 DnU Visjon: Kunnskap for livet Det nye Universitetet har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler vår ambisjon om å bidra til å sikre livsgrunnlaget for

Detaljer

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser Halvor Hektoen, prorektor NMBU Men først litt om NMBU Norges veterinærhøyskole (NVH) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) NMBU (Norges

Detaljer

Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 16. april 2012. Innkalling

Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 16. april 2012. Innkalling Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 16. april 2012 Innkalling Det innkalles til møte tirsdag 24. april 2012, kl. 10.30 for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Vedlegg Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Vedtatt på fellesstyrets møte 11. oktober 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 MØTEBOK GODKJENT 11.09.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Brit Salbu Professor Morten

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 25.11.2014 For godkjenning per e-post innen 03.12.2014 FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Universitet og høgskole hånd i hånd

Universitet og høgskole hånd i hånd Universitet og høgskole hånd i hånd Til beste for regionen: Samarbeidet mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Høgskolen i Østfold (HiØ) Trine Hvoslef-Eide (Prorektor for utdanning UMB)

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon.

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Rapport pr 25.10.2012 for delprosjekt 3 IKT, Kommunikasjon og Bygg/eiendom Vedlagt følger rapport pr 25.10.2012 for arbeidsgruppene innenfor delprosjekt

Detaljer

Plantenettverket Årsmelding 2011

Plantenettverket Årsmelding 2011 Nasjonalt nettverk for plantebiologisk forskning Årsmelding 2011 1. Bakgrunn... 2 2. Plantenettverkets medlemmer... 2 3. Organisering... 2 4. Aktiviteter i 2011... 3 4.1 Reformulering av nettverkets mål...

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 7, 27. OKTOBER 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 BIOØKONOMIEN OG CAMPUS ÅS 4 SNART VEDTAK OM FAGLIG ORGANISERING 6 OSLO KULTURNATT 6 FORSKER GRAND PRIX 7 SKISSEPROSJEKTET

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

FS-66/10 Navn, kjerneverdier, samfunnsoppdrag og visjon

FS-66/10 Navn, kjerneverdier, samfunnsoppdrag og visjon FS-66/10 Navn, kjerneverdier, samfunnsoppdrag og visjon Fellesstyret hadde første drøfting av navnevalg, samfunnsoppdrag, kjerneverdier og visjon på møtet 2. november 2010. Fellesstyret fikk på møtet resultatene

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

FS-112/2013 Merkevareplattform og visuell profil

FS-112/2013 Merkevareplattform og visuell profil FS-112/2013 Merkevareplattform og visuell profil Møtedato: Saksansvarlig: Saksbehandlere: 20. september Mette Risbråthe Mette Risbråthe og Gørill Kvamme (Neue Design Studio) Vedlegg: 1. Organisering av

Detaljer

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs

Detaljer

PROGRAM FOR STYRESEMINARET ONSDAG 29.10.08

PROGRAM FOR STYRESEMINARET ONSDAG 29.10.08 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP PAUL STRAY DATO 21.10.08 1302 1901 PROGRAM FOR STYRESEMINARET ONSDAG 29.10.08 Kunnskapsdepartementet har opprettet et interimsstyre for arbeidet med samorganisering

Detaljer

Matproduksjon og mattrygghet

Matproduksjon og mattrygghet Matproduksjon og mattrygghet Til arbeidsgruppa for faglig organisering av det nye universitetet Øystein Johnsen IPM/UMB Spiseforstyrret A-magasinet nr. 33. 20. aug Overflod eller matmangel Spørsmålet er

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP. www.umb.no 1

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP. www.umb.no 1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 1 Mat for ei bærekraftig framtid 17.12.2013 Hans Fredrik Hoen Rektor DET LEVENDE UNIVERSITET UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Vegviser Matsatsinga

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 6, 30. JUNI 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 LEDER: MILEPÆLER PÅ VEIEN MOT FAGLIG PROFIL 5 SAMFUNNSOPPDRAGET VEDTATT 6 FELLESSTYRETS MANDAT I BYGGEPROSESSEN 7 STOR AKTIVITET

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Det vises til utsendelse av styrepapirer,

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

Publikasjonspoeng per institutt

Publikasjonspoeng per institutt Vitenskapelig publisering Publikasjonspoeng per institutt 14 12 1 8 6 4 2 IMT IMV INA HH ILP Norag ric BasAm IHA IKBM IPV MatInf ProdM SportF ed am 212 55,1 112,4 36,1 35,5 58,5 51,1 82,5 133,3 6 37,8

Detaljer

Etatsstyring 2010 Tilbakemeldinger til institusjonen iii

Etatsstyring 2010 Tilbakemeldinger til institusjonen iii Etatsstyring 2010 Tilbakemeldinger til institusjonen iii Etatsstyringsmøtet med Norges veterinærhøgskole Tid: 9.00-11.00 Dato: 12. april 2010 Sted: KD y 4098 Møtedeltakelse fra institusjonen: Yngvild Wasteson,

Detaljer

US-sak 64/2013 - Fullmaktssak Tildeling av Masteroppgaveprisen 2012

US-sak 64/2013 - Fullmaktssak Tildeling av Masteroppgaveprisen 2012 1302 1901 US-SAK NR: 64/2013 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: 2008/342 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN US-sak

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Photo: NLH, Håkon Sparre Status per 22. august Totalt for UMB 2012 2011 Ramme fra universitetsstyret 1395 1380 Studenter som har svart ja 1756 1727 Studenter som

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 1. juni 2011. Innkalling

Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 1. juni 2011. Innkalling Til medlemmer av fellesstyret Oslo, 1. juni 2011 Innkalling Det innkalles til møte onsdag 8. juni 2011 kl.08.30 for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Detaljer

Flerfaglighet framtidens kompetansebehov

Flerfaglighet framtidens kompetansebehov Flerfaglighet framtidens kompetansebehov Mari Sundli Tveit, rektor 3. mars 2015 Nordisk rektormøte: Akademikernes rolle i framtidens Norden Tittel på presentasjon 1 Samlokalisering på Ås i 2019 Campus

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

LUNSJSEMINAR. Skog og landskap, Høgskoleveien 8, det store møterommet ved resepsjonen. Vi serverer frukt og drikke til matpakka. 10.

LUNSJSEMINAR. Skog og landskap, Høgskoleveien 8, det store møterommet ved resepsjonen. Vi serverer frukt og drikke til matpakka. 10. Tid Mandag 27. februar kl 11.30 12.15 Terje Gjengedal: Fornybarfamilien Kan flere former for fornybar energi fungere sammen på en komplementær måte uten å konkurrere? Og har bioenergien en tydelig plass

Detaljer

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 21.10.2014 For godkjenning per e-post innen 31.10.2014 FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

US-sak 158/2010 Sakens tittel: Handlingsplan for rekruttering av kvinner 2011-2013

US-sak 158/2010 Sakens tittel: Handlingsplan for rekruttering av kvinner 2011-2013 US-SAK NR: 158/2010 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR 1302 1901 US-sak 158/2010 Sakens tittel: Handlingsplan

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Fakultet for miljøvitenskap og teknologi

Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Side 1 av 58 Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Ørjan Totland (INA) Jarle Tommy Bjerkholt (IMT) Øystein Johnsen (Miljø-IPM) UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Side 2 av 58 www.umb.no Fakultet

Detaljer

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet Til: Styret Dato: 12.05.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-27/11 Møtedato: 19. mai 2011 Saksbehandler: Birger Kruse/Hans Gran Ref.: 2011/192 Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering,

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

En sentral utfordring ved UMB er å øke kvinneandelen i faste undervisnings- og forskerstillinger, derfor setter UMB mål om å ha:

En sentral utfordring ved UMB er å øke kvinneandelen i faste undervisnings- og forskerstillinger, derfor setter UMB mål om å ha: 1 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...3 Sammendrag...5 1. Innledning...5 2. Dagens situasjon...6 2.1 Omtale pr. stillingskategori...6 2.2. Forskjeller mellom instituttene...8 3. Mål for likestilling

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE 2011 2013 VERDIGRUNNLAG: NVH en RAUS organisasjon Respektfull Ambisiøs Uavhengig Samarbeidende ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ikke formulerte

Detaljer

Møtebok SU 03.06.2015

Møtebok SU 03.06.2015 Møtebok SU 03.06.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Espen Sjaastad (ES), Vara Noragric Odd Vangen (OV), IHA Ragnar Øygard

Detaljer

BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Har du lyst til å bli veterinær eller dyrepleier? Eller forske på smitte mellom dyr og mennesker, trygg mat og andre spennende

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning- og innovasjonssavdelingen Forskningsutvalget møtedato 11.02.2016 For godkjenning per e-post innen 18.02.2016 FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Møte

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2007 2008) FRAMTIDIG LOKALISERING OG ORGANISERING AV NOREGS VETERINÆRHØGSKOLE

St.prp. nr. 30 (2007 2008) FRAMTIDIG LOKALISERING OG ORGANISERING AV NOREGS VETERINÆRHØGSKOLE St.prp. nr. 30 (2007 2008) FRAMTIDIG LOKALISERING OG ORGANISERING AV NOREGS VETERINÆRHØGSKOLE Tilråding frå Kunnskapsdepartementet av 11. januar 2008, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås.

S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås. Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås. Undergruppen for faglig

Detaljer

Innovasjonssenter på Campus Ås. Ragnhild Solheim Forskningsdirektør

Innovasjonssenter på Campus Ås. Ragnhild Solheim Forskningsdirektør Innovasjonssenter på Campus Ås Ragnhild Solheim Forskningsdirektør HVORDAN ØKE INNOVASJONSKRAFTEN FRA CAMPUS ÅS? 2 3 INNOVASJONSSENTER PÅ CAMPUS ÅS 2009: Styrt avvikling av Bioparken 2009 2010: SIVA mente

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 21, 28. JUNI 2013 2 INFORMASJON 3 NMBU OPPRETTET AV KONGEN I STATSRÅD 5 DISSE BLIR NMBUS ØVERSTE LEDELSE 6 UTTRYKK SOM

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

FS-35/10 Styringsdokument for fellesstyret

FS-35/10 Styringsdokument for fellesstyret FS-35/10 Styringsdokument for fellesstyret Sekretariatet arbeidet videre med utkast til styringsdokument for fellesstyret. På bakgrunn av blant annet styrebehandlingen av styringsdokumentet 31. august,

Detaljer

Veivalg 21. Forskning og teknologi former framtiden ogsåi Norge. Christina I.M. Abildgaard Fungerende divisjonsdirektør Divisjon for store satsinger

Veivalg 21. Forskning og teknologi former framtiden ogsåi Norge. Christina I.M. Abildgaard Fungerende divisjonsdirektør Divisjon for store satsinger Veivalg 21 Forskning og teknologi former framtiden ogsåi Norge Veivalg 21 Christina I.M. Abildgaard Fungerende divisjonsdirektør Divisjon for store satsinger Kjære alle bidragsytere og deltagere på konferansen.

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding:

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding: NTNU S-sak 5/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.03.2015 RE/AMS Arkiv: 2015/1542 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 FON-SAK 16/2011 MØTEBOK FRÅ 14.02.2012 GODKJENT PER E-POST 23.02.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 Til stades: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer