Ordinær Generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær Generalforsamling"

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 9. MAI 2012 KL STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN

2 KOLSRUD AS Til aksjonærene: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Kolsrud AS Tid: Onsdag 9. mai 2012 kl Sted: Karlsrud skole Spørsmål om møtet er lovlig innkalt 1. Konstituering SAKSLISTE --- o Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opptak av navnefortegnelse 1.5 Godkjenning av saksliste 2. Årsmelding fra styret 3. Årsoppgjøret 4. Eventuell godtgjørelse til styret og revisor 5. Andre saker 6. Valg Oslo, 24. april 2012 Kolsrud AS STYRET Vedlagte navneslipp fylles ut og leveres ved inngangen til møtelokalet.

3 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på boligselskapets ordinære generalforsamling den 9. mai 2012: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på sameiermøtet. Sak 2: Årsmelding fra styret Årsmelding for 2011 følger vedlagt og anbefales godkjent. Sak 3: Årsoppgjøret Resultatregnskap 2011, balanse pr og budsjett for 2012 følger vedlagt. Revisors beretning blir opplest på sameiermøtet. 3.1 Forslag til vedtak Resultatregnskapet for 2011, som viser et underskudd på kr ,- anbefales godkjent. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter sameiet har hatt, er medtatt i det fremlagte regnskapet. 3.2 Budsjett for 2012 anbefales tatt til orientering. Sak 4: Eventuell godtgjørelse til styret og revisor Forslag til godtgjørelse til styret for det forløpne år framlegges på sameiermøtet. Honorarnota fra revisor refereres. Sak 5: Andre saker Forslag til endringer i vedtekter og husordensregler 5.1 I forbindelse med at aksjonærer nå kan velge å motta meddelelser fra Styret elektronisk (via e-post) i stedet for på papir foreslås vedtektene endret tilsvarende. 3 foreslås endret til: " 3 Meddelelser Meddelelser til aksjonærene skjer i brev til hver enkelt aksjonær, eller som elektronisk post (e-post) til de aksjonærer som skriftlig har meddelt styret at de ønsker meddelelser levert elektronisk." Styrets innstilling: Endringen foreslås vedtatt.

4 5.2 Ettersom søppelsjaktene ikke lenger er i bruk foreslås punkt 16 i Husordensreglene endret som følger: "16. Selskapets søppelanlegg skal bare brukes til husholdningsavfall. Slikt søppel må pakkes inn før det kastes i containerne i søppelrommene. Papir og papp kastes i innsamlingscontainere i Radarveien. Glass og metallemballasje kastes i glasscontainere utenfor selskapet. Skarpe gjenstander ut over dette skal pakkes ekstra godt inn, det vil si anbringes i dertil egnet emballasje, før det kastes i søppelcontainerne. Spesialavfall som maling, batterier, elektriske artikler m.v. skal bringes til offentlig godkjent returpunkt. Bygningsavfall og avfall fra oppussing må ikke anbringes i søppelrommene. Slik avfall skal fjernes av aksjonærene selv." Styrets innstilling: Endringen foreslås vedtatt. Forslag til nye punkter i vedtekter og husordensregler Det har i flere år vært praksis i selskapet at beboere på grunnplan i Radarveien har kunnet benytte en del av fellesarealet som privat uteplass, uten at dette har vært formalisert i vedtekter og husordensregler, hvilket har medført tilløp til uenighet og tvister mellom beboere. Styret foreslår at bruk av disse arealene formaliserer som beskrevet under. 5.3 Forslag til ny paragraf i vedtektene. " 24 Bruk av fellesområde som privat uteplass Leilighetene på grunnplan i Radarveien kan ikke få montert balkong grunnet forhold på tomten ut mot lekeplass / fotballbane. Det tillates derfor at aksjonærene i disse leilighetene kan benytte utendørs fellesareal inn mot leilighetene som uteplass etter følgende bestemmelser: 1) de arealer som her omtales forblir juridisk sett en del av selskapets fellesareal og regnes ikke som tilhørende hver enkelt leilighet, og de er derfor underlagt selskapets myndighet og bestemmelser på linje med fellesarealet forøvrig. Alle aksjonærer plikter likevel å respektere at disse arealene av selskapet tillates brukt som privat uteplass. 2) for de leiligheter hvor det foreligger et naturlig stengsel mot fotballplass / lekeplass kan areal fra husvegg frem til stengslet (steinknausen) benyttes som uteplass, med bredde lik leilighetens yttervegg mot uteplassen. Det skal ikke anlegges private innretninger opp på knausen. 3) for de leiligheter hvor det ikke foreligger et naturlig stengsel tillates anlegning av uteplass inntil en avstand av 4,5 meter fra husveggen, med bredde lik leilighetens yttervegg mot uteplassen. 4) Husordensreglene inneholder nærmere bestemmelser om anlegninger på uteplass, og om vedlikehold av disse. Styret plikter å påse at disse bestemmelsene etterleves.

5 5) Ved brudd på bestemmelsene skal styret sende skriftlig pålegg til aksjonæren om å rette opp i forholdene, med en rimelig tidsfrist for utførelse. Oversittes tidsfristen kan selskapet uten ytterligere varsel på eget initiativ sørge for at forholdene rettes opp i, for aksjonærens regning og risiko." Styrets innstilling: ny 24 foreslås tatt inn i selskapets vedtekter. 5.4 Forslag til nytt punkt i Husordensreglene "30. Deler av fellesområde foran Radarveien kan disponeres som hage/uteplass for leilighetene på grunnplan, i henhold til Vedtektenes 24. Uteplassene skal holdes rene og ryddige. Det skal søkes tillatelse fra Styret om anlegning av installasjoner som hekker, plattinger, levegger m.v. Når Styret finner det nødvendig plikter aksjonærene å levere detaljert beskrivelse av anlegningen det søkes om, inkl. plassering, dimensjoner, materialer og evt. fargevalg. Anlegninger som er spesielt synlige for andre beboere, som levegger, hekker o.l. skal vedlikeholdes og males/klippes/beises ved behov, for aksjonærenes regning. Styret kan pålegge aksjonærer å utføre slikt vedlikehold i spesielt skjemmende tilfeller, evt. selv iverksette vedlikehold for aksjonærens regning og risiko ved manglende etterlevelse av pålegg. Det er ikke tillatt å anbringe gjenstander, beplantning osv. oppover steinknausen, eller utenfor det arealet vedtektene fastsetter. Det er heller ikke tillatt å fjerne vegetasjon utenfor den enkelte uteplass' areal uten godkjenning fra Styret. Det er ikke tillatt å benytte uteplassene som lagerplass for gjenstander som ikke naturlig hører hjemme i en hage/uteplass. Det er aksjonærenes ansvar å rydde uteplassen for gjenstander som vil kunne ta skade av snørydding ovenfra i vinterhalvåret. Aksjonærer i Radarveien som bor over grunnplan plikter å utvise forsiktighet ved eventuell rydding av snø fra balkong. Forurenset snø skal under ingen omstendighet kastes ned fra balkonger. Dette gjelder alle leiligheter. Søppel som f.eks. sneiper og sigarettaske hører ikke hjemme på noen del av fellesområdet." Styrets innstilling: nytt punkt 30 foreslås tatt inn i Husordensreglene. Sak 6: Valg Følgende står på valg: Leder: Anne Høibye

6 Medl.: Siw Marie Jacobsen Heidi Nygaard (trådte inn fra august 2011 da Charlotte Jovum flyttet) Vara: Kristian Tolonen Heidi Nygaard (Valgt inn som vara i 2011 for 1 år, men gikk i august 2011 inn som ord. medlem) 6.1 Valg av leder for 2 år. 6.2 Valg av 2 medlemmer til styret for 2 år. 6.3 Valg av 2 vara for 1 år.

7 KOLSRUD AS ÅRSMELDING 2011 Styret har i denne perioden bestått av følgende representanter: Anne Høibye Radarveien 19 (styreleder) Siw Marie Jakobsen Radarveien 20 (nestleder) Aksel Tomren Radarveien 30 (styremedlem) Charlotte Jovum Radarveien 6* (sekretær) Heidi Nygaard Radarveien 14* (sekretær) Tron Hvaring Radarveien 11 (styremedlem) Vararepresentanter: Heidi Nygaard* Kristian Tolonen * Charlotte Jovum fratrådte som styrerepresentant i august 2011 og flyttet fra Kolsrud. Hun ble erstattet av Heidi Nygaard. Boligselskapets styre består av 3 kvinner og 2 menn. Styrets leder er kvinne. Boligselskapet har en ansatt, som er mann. Boligselskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i boligselskapet. Det ble i 2011 avholdt 16 styremøter, behandlet 24 saker (hvorav noen fortsatt er under behandling) og arrangert en dugnad og en tilstelning ved tenning av julegranen. Det er utover ordinært styrehonorar ikke utbetalt godtgjørelser til styrets medlemmer. Styrene har avholdt 2 styremiddager. Salg av leiligheter: 26 leiligheter har det siste året skiftet eiere. Vi ønsker de nye innflytterne velkommen til Kolsrud AS. Framleie: Vi har 3 leilighet på framleie pr. i dag. En framleiesak er behandlet i perioden. Virksomhetens art: Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av aksjeloven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for aksjonærene. Aksjeselskapet ligger i Oslo. Årsmelding for Kolsrud AS

8 STYRET HAR JOBBET MED FØLGENDE VIKTIGE SAKER I ÅRET SOM GIKK: Vasking av fellesrom Vi har byttet vaskefirma i løpet av året. Vaskingen fungerer nå godt, og det henger kontrollister i alle oppganger. Snømåking Vi har byttet snømåkefirma i løpet av året og er godt fornøyd med vår nye leverandør. Vaskeri i nr. 13 Styret har undersøkt muligheten for å gjøre om vaskeriet i nr. 13 til leilighet pga. lite bruk, men det viste seg å bli for kostbart. Reparasjon av balkongtak Takene i nr. 8, 10, 21 og 23 er reparert. Takene i nr. 19 og 21 tas til våren. Tette rør fra balkongtak Vaktmester har renset de fleste rørene fra balkongtakene. Noe gjenstår og tas til våren. Maling av vinduer Alle vinduer ble malt i 2011, bortsett fra i nr som tas i Her kan det ikke benyttes lift pga. ujevn grunn, så det må leies stillaser. Råtne karmer og lister ble også skiftet ut. Gjennomgang av teknisk utstyr oppvarming Vårt fyringsanlegg ble vedlikeholdt og gått igjennom av eksperter og fungerer nå etter hensikten, dvs. automatisk bytte mellom olje og strøm avhengig av løpende strømpris. Håndheving av husordensregler Styret har måttet gripe inn i en del konflikter vedr. brudd på Husordensreglenes bestemmelser om stilletid. Brannvern Selskapet har inngått avtale med Norsk Brannvern om årlig kontroll av brannvernberedskapen. Den første inspeksjonen viste at 80 husstander hadde mangler ved påbudt utstyr. Alle er blitt tilskrevet med pålegg om å få orden på dette. Styret vil følge opp etter kontrollen i Rusken-aksjonen Det ble gjennomført en ryddeaksjon i 2011 hvor kjellere og loft ble tømt for hensatt søppel og gjenstander. Garantiutløp for baderomsrehabiliteringen Skjemaer for innmelding av garantisaker etter baderomsrehabiliteringen i ble sendt til entreprenør innen utløpsfristen. Rabattavtale med Maxbo Det ble inngått rabattavtale i 2011 med Maxbo for beboere i Kolsrud AS. Årsmelding for Kolsrud AS

9 Vannforsyningen I august 2011 ble det gjort feil av Vann- og Avløpsetaten under rehabilitering av vann- og avløpsrør i området, og Kolsrud opplevde forurenset vann og trykkproblemer i en periode. En del toaletter ble reparert på kommunens regning. Lekkasje i radiatorsystemet Høsten 2011 sprang et radiatorrør lekk utenfor nr. 15. Med god innsats av vaktmester og aksjonær og rørlegger Glenn Steffensen ble lekkasjen raskt lokalisert og reparert. Halvparten av kostnadene ble dekket av forsikringen, men vi fikk altså avkortning pga. rørenes alder. Husordensregler Husordensreglene er endret ihht. vedtak på forrige Generalforsamling, hvor gassgrill nå er tillatt brukt på balkonger. E-post til beboere Styret har med jevne mellomrom oppfordret aksjonærene til å registrere sine e-post adresser for utsendelser fra Styret, for å spare papir, porto og tid. Ved utgangen av 2011 hadde kun 38 husstander registrert seg, og Styret oppfordrer flere til å gjøre det samme. Skjema kan lastes ned fra Nyhetsbrev Styret har sendt ut to nyhetsbrev i 2011 og vil fortsette med dette i Nettsider Selskapets nettsider på oppdateres jevnlig med små og store nyheter. Her fnnes også nyttig og aktuell informasjon om boligselskapet og samarbeidspartnere. Parkeringskontroll Ny avtale med Eiendomskontroll om parkeringskontroll på selskapets område ble inngått i Dette firmaet gikk imidlertid konkurs i fjor, og vår avtale er nå overtatt av firma P-Service AS som overtok alle aktiva i konkursboet, men som ikke har noen tilknytning til til tidligere eiere. Avtalen medfører ingen kostnader for Kolsrud. Lekeplassen Lekeapparater på lekeplass ble fullstendig rehabilitert i 2011, og det er inngått avtale om årlig kontroll av at apparatene følger gjeldende forskrifter. Vask av avfallsdunker Alle avfallsdunker ble vasket i Leie av fellesrom Styret vedtok nye regler og satser for utleie av fellesrom (for eksempel bomberom). AvtaleGiro Det ble inngått avtale med Nets om AvtaleGiro ved betaling av fellesutgifter. Dette medfører reduserte kostnader til trykking av giroblanketter og færre purringer. Årsmelding for Kolsrud AS

10 Telenor Ny avtale ble inngått med Telenor om utskifting av 3G mobilmaster med 4G. Get Det ble inngått ny avtale med Get ihht. vedtak på Generalforsamlingen HD PVR-bokser ble rullet ut i august/september. Renter og betalingsterminer For å forbedre likviditetsstrømmen har faste årlige innbetalinger blitt fordelt over flere betalingsterminer. Videre har vår forretningsfører reforhandlet våre innskudds- og lånebetingelser og oppnådd gunstigere vilkår. Fellesvaskerier Prisene i fellesvaskeriene i nr. 13 og 14 ble justert opp i 2011 for å komme i takt med faktiske kostnader, etter å ha stått stille i flere år. Ny avtale om leveranse av elektrisitet Det ble i 2011 inngått ny avtale med vår strømleverandør. Vi kjøper nå strøm som er forhåndskjøpt til fast pris på langsiktige kontrakter, hvilket gjør oss langt mindre sårbare for brå økninger i strømprisen forårsaket av temperatursvingninger. Forretningsførsel og revisjon: Aksjeselskapets forretningsfører er Brækhus Dege Eiendom AS, Dronning Mauds gt. 10 i Oslo. Aksjeselskapets revisor er BDO AS. Vaktmestertjeneste: Aksjeselskapet har en ansatt vaktmester, Øyvind Westgaard i Radarveien 12. Styret er ikke kjent med at det skulle være forhold rundt ansettelsesforholdet som er i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det har ikke vært registrert noen personskade i året som har gått. Forsikring: Det har vært en forsikringssak i 2011 i forbindelse med lekkasje i radiatorsystemet. Pga. elde ble forsikringsutbetalingen avkortet, men vi fikk dekket ca. 50% av reparasjonsomkostningene. Aksjeselskapets eiendommer er forsikret i Gjensidige. Ved skadesaker skal henvendelse foretas til styret i postkasse ved Radarveien 5, eller pr. e-post til Vi gjør beboerne oppmerksom på at privat innbo/eiendeler må forsikres av den enkelte aksjonær. Dugnad: Det ble gjennomført dugnad i mai 2011 med middels godt oppmøte. Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø utover det som anses som vanlig for et boligselskap. Årsmelding for Kolsrud AS

11 Økonomi: Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Selskapets likviditet er svak. Resultatregnskapet viser et underskudd på kr ,-. For øvrig vises til regnskapet med noter, budsjett og kommentarer under regnskapsbehandling på generalforsamlingen. Fellesutgiftene er regulert opp med 12 % fra Styret foreslår at underskuddet føres mot egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har hatt er medtatt i det framlagte regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. Oslo, 14 mars 2012 Kolsrud AS Anne Høibye /S/ Siw Jakobsen /S/ Heidi Nygaard /S/ Styreleder Nestleder Sekretær Aksel Tomren /S/ Styremedlem Tron Hvaring /S/ Styremedlem Årsmelding for Kolsrud AS

12

13

14 KOLSRUD AS 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter Note Regnskap 2011 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Husleieinntekter Andre leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger Lønnskostnader m.m Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorar Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre leiekostnader Andre driftskostn. eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Årsresultat - Underskudd

15

16 KOLSRUD AS NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR 2011 Pr. dato: 31/ Periode: 1-12 Hittil Hittil Tekst i år i fjor Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og forskrift om årsoppgjør for boligsameier, boligbyggelag og boligselskap. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Anleggsmidler Etter at boligselskapets boliger er oppført, er investeringer, påkostninger, rehabiliteringer og vedlikehold av anleggsmidler utgiftsført. Salg av anleggsmidler inntektsføres i sin helhet. Driftsinntekter resultatføres i henhold til opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. Note 2 Husleieinntekter Innbetalt husleie Sum husleieinntekter Note 3 Andre leieinntekter Leie boder Utleie av tomt Sum andre leieinntekter Note 4 Andre driftsinntekter Felles vaskeri Antenneleie Telenor/Netcom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Side: 1 Dato: Tid: 17:56

17 Note 5 Anleggsmidler Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Ordinære avskrivninger i Kolsrud AS følger avdragene på lånet i Handelsbanken. Kolsrud hadde flere lån i BN-bank som ble samlet i ett lån i Handelsbanken i Det betyr at elektrokjelene, aktivert vedlikehold, Enøk-prosjekt, traktor og el-anlegg blir avskrevet med en samlet sum per år. Alt blir nedskrevet i takt med nedbetalingen av boligaksjeselskapets pantelån. Økonomisk levetid anslås til lånene er nedbetalt. Note 6 Lønnskostnader Lønn til fast ansatte* Påløpte feriepenger Fordel fri el delvis fri bolig Pensjon og pensjonsforsikring Motkonto diverse fordeler Styre- og møtehonorar** Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift feriepenger Innskuddspensjon Arbeidstøy Sum lønnskostnader * Selskapet har én fast ansatt, og har ordninger som tilfredsstiller kravene til OTP. ** Herav kr 5.000,- utbetalt til innleid "ryddegjeng" på dugnad Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr ,-. Note 7 Andre honorarer Juridisk honorar (BDA) Andre tjenester/honorarer Losang 0 0 Andre honorar Note 8 Energikostnader Oppgangs, vei- og gårdslys Strøm fyrkjele Strøm varmtvann Strøm vaskeri Olje Andre energikostnader Energikostnader Note 9 Kommunale avgifter Kommunale avg. (generelt) Kommunale avgifter Side: 2 Dato: Tid: 17:56

18 Note 10 Andre leiekostnader Leie av lokaler Leie av maskiner og inventar 0 0 Festeavgift/andre leiekostnader Note 11 Andre driftskostn. eiendom Tillegstj vaktmesterfirma Trappevask v/byrå Matteleie Annet renhold v/byrå Skadedyrutryddelse Snøbrøyting og strøing Conntainer leie/tømming Avgifter radio/ TV anlegg Lyspærer,lysrør, sikringer etc Nøkler, låser, navnskilt o.l Vertøy og redskaper Driftsmateriell Større ansk for drift av eiend Brannalarm Andre driftskontnader, eiendom Sum andre driftskostn. eiendom Note 12 Driftskostn. adm. Kontorrekvisita Data/EDB kostnader Trykksaker Giroer, likningsoppgaver Annen kontorkostnad Telefon Mobiltelefon Porto Porto viderefakturert 0 0 Drivstoff Annen kostnad transportmiddel Parkeringkost/bompenger Reisekostnad tog/buss/båt/taxi Kurs for styremedlemmer Representasjonskostnader Kontigent HL Fradragsberettigede gaver Ikke fradragsberettigede gaver Andre kontigenter Sum driftskostn. adm Note 13 Rep. og vedlikehold Vedlikehold og rep. Bygning (Losang & Ramirent) Rørleggerarbeid Elektrikerarbeid Takarbeid Side: 3 Dato: Tid: 17:56

19 Garasjeport/inngangsdører 0 0 Porttelefon Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg Brannvernsutstyr Fyringsanlegg Annet vedlike.h teknisk anlegg 0 0 Egenandel forsikring Gartnerarbeid - grøntanlegg Sports/lekeplasser Kostnader b.lån vaktm.leil Annet rep. og vedlikeh Sum rep. og vedlikehold Note 14 Andre kostnader Møtekostnad for styret Kostnader gen.fors/årsmøter Kostnader fellesarrangementer Festeavgift/tomteleie Bank og kortgebyr Andre kostnader 0 1 Sum andre kostnader Note 15 Finanskostnader Rentekostnader lån H.bank Rentekostnader lån (bad) 0 0 Morarenter Andre rentekostnader 0 0 Sum finanskostnader Note 16 Kortsiktige fordringer Kunderestanse Forskuddslønn Andre fordringer Trekk husleie Særlån, baderomsrehab Særlån, balkong Periodisering forsikring 0 0 Periodisering kabel TV 0 1 Sum kortsiktige fordringer Note 17 Bankkonti Bankinnskudd - drift Bankinnskudd, særvilkår Bank høyrente Skatt Sum bankkonti Side: 4 Dato: Tid: 17:56

20 Note 18 Egenkapital Aksjekapital AS, Egenkapital, Annen egenkapital Egenkapital Årets resultat - Underskudd Sum egenkapital Antall aksjer utgjør 176. Selskapets aksjonærer utgjør 176, hvorav 1 aksje per leilighet. Verdi kr. 600,- Note 19 Langsiktig gjeld Pantelån Handelsb Pantelån Handelsb Sum langsiktig gjeld Lånene i Handelsbanken er annuitetslån med kvartalsvise terminer for renter og avdrag. Renten er pr på 4,03 / 4,05 % p.a. Lånet til baderomsrehabiliteringen hadde per en saldo på kr og er nedbetalt i Lånet nedbetales via innbetalinger fra aksjonærene. Kolsrud AS hadde 5 små lån i BN-bank som nå er samlet til ett lån i Handelsbanken. Saldo pr var kr ,- og lånet er nedbetalt i Note 20 Leieboerinnskudd Leieboerinnskudd Sum leieboerinnskudd Note 21 Kortsiktig gjeld Leverandører Forskuddstrekk Påleggstrekk Fagforeningstrekk Skyldig arb.g.avgift Påløpt aga av ferielønn Skyldige feriepenger Purregebyr BDE Andre påløpte kostnader Sum kortsiktig gjeld Note 22 Eiendommen Eiendommen opprinnelig kostpris Kolsrud AS, G.nr 159/Bnr 90, Radarveien 3-30 på Karlsrud i Oslo. Selskapet består av 176 leiligheter, hvorav 1 leilighet tilhører aksjeselskapet og bebos av vaktmester. Festekontrakten er inngått med Oslo kommune og festetiden er på 90 år. Festeavgiften ble regulert pr Eiendommens bokførte verdi kr ,- er stilt som sikkerthet for pantesikret lån kr ,-. Boligselskapet er fullverdi forsikret i Gjensidige. Samlet premieberegningsgrunnlag er kr ,-. Polisenr. er Kolsrud AS rehabiliterte balkongene i 1994/1995. Våtrommene ble rehabilitert i Side: 5 Dato: Tid: 17:56

21 NAVNESEDDEL TIL BRUK VED GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærens navn og leilighetens nummer skrives på denne navneseddel som leveres ved inngangen til møtelokalet. Vennligst bruk blokkbokstaver: Navn: Leil.nr.:.. På gen.fors. kan aksjonær og ektefelle eller eventuell samboer møte, men bare med en stemme pr aksje / leil. Framleier har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom du ikke kan møte på gen.forsaml. kan du møte ved fullmektig. Ønsker du å benytte denne retten kan fullmakten under benyttes. FULLMAKT Vennligst bruk blokkbokstaver ved utfylling. Jeg, er eier av aksje nr... i boligselskapet Jeg kan ikke møte på generalforsamlingen den../.. 20, og gir med dette.. fullmakt til å møte for meg. Oslo, den. Underskrift

22 Ordinært Sameiermøte

23 Ordinært Sameiermøte

24 Brækhus Dege Brækhus Dege Consult AS Brækhus Dege driver hovedsakelig med advokatvirksomhet og eiendomsforvaltning i selskapene, Brækhus Dege Advokatfirma DA og Brækhus Dege Eiendom AS. Virksomheten har en historie på ca 100 år, og eiendomsjus og eiendomsforvaltning har vært en sentral del fra starten. Vår visjon er å hjelpe virksomheter og personer fremover. Vi tilstreber å være tydelige, uavhengige og handlekraftige i arbeidet for kundene og i forhold til deres motparter. Brækhus Dege Eiendom AS Brækhus Dege Eiendom AS forvalter i dag ca. 140 boligselskaper med til sammen ca boliger og 15 næringsselskaper tilknyttet eiendomsbransjen hvor både kontorbygg, kjøpesenter, kombinertbygg og utleiegårder er en del av porteføljen. Selskapet eies av partnerne i Brækhus Dege Advokatfirma. Brækhus Dege Eiendom AS har felles kontorlokaler med advokatfirmaet og gjennom det en unik tilgang til juridisk kompetanse på alle områder. Boligselskap forvaltet av Brækhus Dege Eiendom AS får 20 % rabatt på advokattjenester. Beboere får gunstige tilbud på eiendomsmegler-tjenester i forbindelse med salg og utleie av eiendom. Brækhus Dege Advokatfirma DA Brækhus Dege Advokatfirma er meget kompetent innen fast eiendomsrettsforhold herunder seksjonering, plan og bygningsrett, selskapsorganisering, skatterett med mer. Brækhus Dege Advokatfirma DA er et fullservice advokatkontor som er representert med høy kvalitet på de fleste forretningsjuridiske områder, jf. f.eks. den anerkjente advokatrangeringen Legal 500 hvor vi er topptrerangert innenfor 9 av 13 kategorier. Advokatfirmaet har lang erfaring med å representere både byggherrer og utbyggere i forskjellige faser av en byggeprosess. Innenfor boligrett nevnes også særskilt vår ukentlige ekspertspalte i Aftenpostens papirutgave samt den som er publisert på nettet. Advokatfirmaet tilbyr også styrestøttefunksjon for de selskapene som måtte ønske en slik løsning. Brækhus Dege Consult AS leverer regnskapstjenester og bistand innen merverdiavgiftrelaterte problemstillinger til norske og utenlandske oppdragsgivere som driver virksomhet i Norge. Rabattordninger for boligselskap og dets beboere Brækhus Dege Eiendom AS har framforhandlet rabattavtaler for boligselskapene på en rekke områder bl.a. forsikring, finansiering, fyringsolje, tekniske konsulenttjenester, service- og vedlikehold av heisanlegg, strøm, vaktmestertjenester og revisjon. Boligselskapene får i tillegg rabatt på tjenester fra Brækhus Dege Advokatfirma (pt. 20 %). Beboere i selskaper Brækhus Dege Eiendom AS forvalter får rabatt på telefoni og på meglertjenester. Brækhus Dege Advokatfirma DA Dronning Mauds gate 10, Pb Vika, NO-0114 Oslo Tel , Fax Brækhus Dege Eiendom AS Dronning Mauds gate 10, Pb Vika, NO-0114 Oslo Tel , Fax Brækhus Dege Advokatfirm DA avd. Sandvika Kinoveien 12, Pb. 216, NO-1300 Sandvika Tel , Fax Med handlekraft og tydelige råd hjelper vi deg fremover 2 Ordinær Generalforsamling

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014.

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014. Ordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2013 Budsjett 2014 Innkomne saker Valg GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 28. MARS 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN Ordinært Sameiermøte KOLSRUD AS Til aksjeeiere: Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS).

MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS). Ordinært Sameiermøte TORSDAG 23. APRIL 2015 Kl 18:30 MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS). ADRESSE: PARKVEIEN 65, 0254 OSLO Parkering under gymsalen med innkjøring fra

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer