Ordinær Generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær Generalforsamling"

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 6. MAI 2015 KL STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN

2 KOLSRUD AS Til aksjonærene: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Kolsrud AS Tid: Onsdag 6. mai 2015 kl Sted: Karlsrud skole Spørsmål om møtet er lovlig innkalt 1. Konstituering SAKSLISTE --- o Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opptak av navnefortegnelse 1.5 Godkjenning av saksliste 2. Årsmelding fra styret 3. Årsoppgjøret 4. Eventuell godtgjørelse til styret og revisor 5. Andre saker 6. Valg Oslo, 21. april 2015 Kolsrud AS STYRET Vedlagte navneslipp fylles ut og leveres ved inngangen til møtelokalet.

3 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på boligselskapets ordinære generalforsamling den 6. mai 2015: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Årsmelding fra styret Årsmelding for 2014 følger vedlagt og anbefales godkjent. Sak 3: Årsoppgjøret Resultatregnskap 2014, balanse pr og budsjett for 2015 følger vedlagt. Revisors beretning blir fremlagt på generalforsamlingen. 3.1 Forslag til vedtak Resultatregnskapet for 2014, som viser et underskudd på kr ,- anbefales godkjent. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har hatt, er medtatt i det fremlagte regnskapet. 3.2 Budsjett for 2015 anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret og revisor Forslag til godtgjørelse til styret for det forløpne år fremlegges på generalforsamlingen. Honorarnota til revisor refereres. Sak 5: Andre saker 5.1 Rehabilitering av gule blokker og oppganger - forslagstiller Ann- Elisabeth Hammer Forslag til vedtak: «De to gule blokkene skal gjennomgå en rehabilitering utvendig, med oppstart i Yttervegger og oppganger skal vaskes, pusses og males. Farger som velges innvendig og utvendig bør være smakfulle og nøytrale, som f eks beigegrå eller grå.» Forslag om rehabilitering av fasader på de gule blokkene er også fremmet av Toril Kamsvåg

4 Styrets innstiling: Dette er noe av det samme som Norconsult er inne på i sin tilstandsrapport. De skriver i vedlikeholdsplanen: Fasadene som er slemmet og malt: Rengjøring av gavlfasader, utbedring av malingsavskalling og skader på teglstein bør utføres. På grunn av at biter av teglstein ramler ned enkelte steder, bør dette utføres relativt raskt. Rengjøring av øvrige fasader kan gjøres Styret er av den oppfatning at full oppussing av de gule blokkene og alle oppgangene ikke bør være en prioritet det kommende året. Styret foreslår følgende vedtak: Gavlfasader utbedres for malingsavskaling og skader på teglstein. Maling av de gule blokkene bør vurderes helhetlig på et senere tidspunkt. 5.2 Vurdere skifte av forretningsfører for borettslaget - forslagstiller Ann- Elisabeth Hammer Forslag til vedtak «Kolsrud borettslag v/ styret kontakter OBOS Forretningsførsel, og får informasjon som er tilstrekkelig til å vurdere om det vil være mer gunstig for borettslaget å kjøpe denne tjenesten av OBOS enn av dagens forretningsfører. Også tjenester spm rådgivning om drift, energiøkonomisering, rehabilitering etc bør inngå i vurderingen. Dersom det viser seg å være mer gunstig med OBOS som forretningsfører iverksettes et skifte fra januar 2016.» Styrets innstilling: Det forrige styret innhentet et tilbud fra OBOS på dette. Prisforskjellen var liten. Dette kombinert med at de (og vi) er godt fornøyde med Brækhus Dege, gjorde at det ikke ble noe bytte da eller senere. Styret innstiller på at generalforsamlingen avviser forslaget. 5.3 Røyking på balkonger i borettslaget - forslagstiller Ann-Elisabeth Hammer Forslag til vedtak: «Beboerne i Kolsrud borettslag ønsker at vi skal ha et trivelig bomiljø. Vi skal ta hensyn til hverandre, og spesielt til barna som bor her. Røyking på balkonger bør derfor unngås. For å ivareta trivsel og helse innfører borettslaget følgende tiltak: 1. Det innføres forbud mot røyking på overbygde balkonger i 4-roms leiligheter med øyeblikkelig virkning. 2. Begrenset røyking på øvrige balkonger, med forbud mellom kl 22 og 08.

5 3. Det settes ved behov opp egnede askebegre ute på området, på god avstand fra inngangsdører og vinduer.» Styrets innstilling: Styret er ikke positive til forslaget. Styret er tvilende til om generalforsamlingen har juridisk adgang til å nekte folk å røyke på balkongene sine. Videre tror styret det vil være vanskelig å håndheve et slikt forbud. Uansett oppfordrer styret beboerne til å vise hensyn ved røyking på balkongene og at naboer snakker sammen dersom røyking oppleves som sjenerende. Styret innstiller på at generalforsamlingen avviser forslaget. 5.4 Utskifting av låssystem forslagsstiller Nils-Ola Halvorsen Forslag til vedtak: «Henviser til skriv hengt opp på inngangsdører 4. mars Etter nok et besøk av ubudne gjester, opplyser styret at de vil se på muligheter for å skifte ut låssystemene, samt eventuelt fremme dette på Generalforsamlingen. Jeg er av den oppfatning at det ikke bare er å se på muligheter for å skifte låser, men en nødvendighet. Styret skriver at dette vil medføre en betydelig kostnad for Kolsrud AS. Jeg ber derfor om at det fremlegges minst tre tilbud fra godkjent forhandler på slike låssystemer. Jeg kan ikke se nødvendigheten av å skifte annet enn låsene i skallsikringen. Det er på et eller annet vis mulig for de ubudne å komme seg inn uten å skade låser i skallsikring, og da er det for min del av Kolsrud AS snakk om 9 inngangsdører 14 til 30. ( ) Forslag: Skifte låser i 9 inngangsdører Radarveien 14 30, og sjekk av øvrige dører.» Tilsvarende forslag er også fremmet av Heidi Nygaard. Styrets innstilling Styret har arbeidet med dette siden oppslaget ble hengt opp. Så langt har vi kun fått inn tilbud fra en leverandør for utskifting av låssystem på alle ytterdørene (skallsikring). Dette lå på ca ,- eks. mva. og inkluderte ikke elektrikerarbeid. Dette var et elektronisk låssystem. Slik styret ser det så bør det innhentes flere tilbud før det tas et valg. Videre mener styret at det bør byttes låssystem på alle ytterdørene, ikke bare i Dette av hensyn til likebehandling og at nytt låssystem vil gi økt sikkerhet/trygghet også i oppgangene som ikke har vært plaget med ubudne gjester det siste året. Finansiering av dette bør evt. gjøres via låneopptak, for å opprettholde den økonomiske bufferen Kolsrud AS har nå.

6 Styrets forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å innhente ytterlige tilbud på nytt låssystem på ytterdørene og velge løsning innenfor en økonomisk ramme på ca. kr ,- inkl. mva. 5.5 Trær langs Radarveien (partallssiden) - fremmet av styret På forrige generalforsamling ble det vedtatt å fjerne hele trerekken og plante nytt. Styret valgte av praktiske og økonomiske årsaker i første omgang å hugge ned de trærne som stod nærmest balkongene. Før det besluttes å hugge de resterende trærne ønsker styret å spørre generalforsamlingen om det er ønskelig eller ikke. Etter styrets oppfatning så har den allerede gjennomførte huggingen avhjulpet de som hadde størst ulempe av trærne. Dersom generalforsamlingen ikke ønsker å fjerne de resterende trærne, så er det etter styrets oppfatning ikke nødvendig å plante nye trær eller busker til erstatning for de allerede fjernede trærne Forslag til vedtak: Alternativ A: De resterende trærne langs Radarveiens partallsside får stå Alternativ B: De resterende trærne langs Radarveiens partallsside hugges og det plantes nye trær/busker 5.6 Trær mot lekeplassen fremmet av styret Det har blitt ytret ønske fra flere beboere om at det fjernes noen trær for å bedre solholdene, spesielt for beboere i første etasje (på oddetallssiden). Styret ser at det kan tynnes ut noe, uten at det ødelegger områdets grønne preg. Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å tynne ut blant trærne mot lekeplassen. Sak 6: Valg Følgende står på valg: Styremedlem: Audun Hansen 6.1 Valg av 1 styremedlem for 2 år 6.2 Valg av valgkomite.

7 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 KOLSRUD AS Tillitsvalgte På ordinær generalforsamling fikk styret følgende sammensetning: Henrik Liane Johansen styreleder - til 2016 Roger Hansen nestleder - til 2016 Bente Langørgen styremedlem - til 2016 Mona Bech styremedlem - til 2016 Audun Lea Hansen* styremedlem - til 2016 Vararepresentanter: Idar Borgelin Magdalena Karlsson * Audun flyttet fra Kolsrud i november og Idar trådte inn som styremedlem. Likestilling Boligselskapets styre består av to kvinner og tre menn. Boligselskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i boligselskapet. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av Brækhus Dege Eiendom AS. Kontaktperson er Daniel Rosenberg. Styreleder har jevnlig kontakt med forretningsfører. Selskapets revisor er RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS, Oslo. BN Rent og Grønt AS leverer vaktmestertjenester og brøyting. Akhtar Oslo City Renhold leverer renholdstjenester. Pentex drifter fyrings- og varmtvannsanlegg. Get leverer TV, internett og telefoni. Takster og forsikringer Selskapet består av adressene Radarveien 3-23 (ulik side) samt Radarveien 6-30 (lik side) i Oslo kommune med gnr. 159, bnr. 90. Gården er fullverdiforsikret i Gjensidige. Møtevirksomhet Styret har siden forrige generalforsamling avholdt 11 styremøter, arrangert dugnad og en tilstelning ved tenning av julegranen. Styret har i perioden arbeidet med følgende viktige saker (i ikke kronologisk rekkefølge): Tilstandsrapport Styret har fått utarbeidet en tilstandsrapport av Norconsult AS. Denne forelå i mars Hovedtrekkene i rapporten er at bygningsmassen generelt er i god teknisk stand. Det anbefales å prioritere vedlikehold av fasader og vinduer. Videre er det gjort en beregning som viser at det vil være lønnsomt med etablering av varmepumper med energibrønnpark.

8 Innbrudd i kjeller og loftsboder Det har beklageligvis vært noen tilfeller av ubudne gjester i våre kjellere og loft. Flere boder har blitt brutt opp. Styret har sett på mulighetene for å bytte låssystem. Se egen sak for generalforsamlingen om dette. Rusken-aksjonen Det ble gjennomført en ryddeaksjon i mai 2014 hvor det ble kastet mye søppel og avfall. Brannvern Den årlige branninspeksjonen ble gjennomført av Norsk Brannvern i november og 151 husstander ble besøkt. Inspeksjonene viste at 42 husstander hadde mangler ved påbudt utstyr, noe som er 5 flere enn i Det er montert utstyr for brannvarsling i tekniske rom og ved el-tavler. Vaktmestertjeneste Selskapet har p.t. en avtale med BN Rent og Grønt om levering av vaktmestertjenester. Styret har besluttet å si opp denne avtalen og er i gang med å finne en ny leverandør av vaktmestertjenester. Nyhetsbrev Styret har sendt ut tre nyhetsbrev i 2014 og et informasjonsskriv så langt i Reparasjon av balkongtak Balkongtak i Radarveien 17 har blitt reparert / skiftet ut. Fellesarealer Styret ser i samarbeid med garasjelaget på mulighetene for å gjøre plass til flere biloppstillingsplasser ved siden av de eksisterende. Dette kan gjøres ved å fjerne buskene mellom biloppstillingsplassene og stripen med asfalt langs enden av Radarveien 30. Dette arealet kan så opparbeides, samtidig som kontainere for papp omplasseres til ved siden av carportene, langs gjerdet mot t-banen. Trær Etter vedtak på generalforsamling 2014, besluttet styret i første omgang å fjerne de trærne som stod nærmest balkongene langs partallssiden i Radarveien. Vaktmester fylte så hullene med jord inntil videre. Se egen sak for generalforsamlingen om trær. Fyringsanlegg Det har vært utført service på varmepumpene og mindre mangler har blitt utbedret. Etter dette har det vært få registrerte driftsproblemer med varmepumpene. Anlegget følges for øvrig opp av Pentex og komponenter skiftes ut ved behov. Vi har hatt en betydelig besparelse i energiforbruk i 2014 på 48 % sammenlignet med energiforbruk i Det var i romjulen store problemer med el-kjelen som gjorde at anlegget stoppet opp en kort periode. Dette ble reparert og styret sendte i januar ut et informasjonsskriv om dette. Styret vil minne på at det er svært viktig at ikke kjøkkenviften er koblet direkte inn på vifte/gjenvinningssystemet på loftet. Det skal være kullfilter i kjøkkenviften.

9 Det utføres Legionellatest hvert år og det er ikke vært noe spor av Legionella. Disse resultatene meldes inn forskriftsmessig og logges i HMS permen vår. Kontakt og oppfølging av driften som utføres av Pentex gjøres kontinuerlig. Faktureringen av avvik blir holdt nøye kontroll på. Vedlikehold av vannrør Slitt varmtvannsrørstrekk i Radarveien er skiftet ut. Håndheving av husordensregler Det har vært relativt få saker om brudd på husordensreglene. Disse har blitt behandlet fortløpende av styret. Forsikring Høsten 2011 sprang et radiatorrør lekk utenfor nr. 15. Lekkasjen ble raskt reparert, men mye arbeid har blitt utført både i 2012 og 2013 på grunn av følgeskader. Vi fikk i første omgang en forsikringsutbetaling for utbedring av følgeskader på kr ,- i oktober Dette tilsvarte 45 % av kravet. Oppgjøret ble av styret klaget inn til finansklagenemnda. Kort tid etter gikk Gjensidige med på å dekke hele kravet. Vi ba om og fikk også dekket renter f.o.m. skadeoppgjørstidspunket og våre advokatutgifter. Tilleggsoppgjør på totalt kr ,- har blitt mottatt. Ved skadesak skal henvendelser foretas til styret i postkasse ved nr. 5, eller per e-post til Vi gjør oppmerksom på at privat innbo/eiendeler må forsikres av den enkelte aksjonær. Nettsider Selskapets nettsider på oppdateres jevnlig med små og store nyheter. Her finnes også nyttig og aktuell informasjon om boligselskapet og samarbeidspartnere. E-post til beboere Styret har med jevne mellomrom oppfordret aksjonærene til å registrere sine e-postadresser for utsendelser fra Styret, for å spare papir, porto og tid. Ved utgangen av 2014 hadde ca. 85 beboere registrert seg. Styret oppfordrer flere til å gjøre det samme. Dette gjøres ved å sende en e-post til med navn, leilighetsnummer, oppgang og den mailadressen du ønsker å bruke. Parkeringskontroll Selskapet har en avtale med P-Service AS om håndheving av feilparkeringer. Lekeplassen Lekeplassen blir årlig kontrollert så de følger gjeldende forskrifter. Ekstern bruk av uteareal På generalforsamlingen i 2013 ble det vedtatt at det skal åpnes for bruk av fellesområdene for barnehager og skoler. Det har vært noen få registrerte tilfeller av brudd på våre retningslinjer for slik bruk og styret har minnet en barnehage på retningslinjene. Salg av leiligheter Det var 17 leilighetsoverdragelser i Styret ønsker de nye aksjonærene og innflytterne velkommen til Kolsrud AS!

10 Honorarer I perioden er det ikke utbetalt honorarer til tillitsvalgte utover ordinært styrehonorar. Styret har avholdt en middag. Virksomheten art Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av aksjeloven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for aksjonærene. Aksjeselskapet ligger i Oslo. Ansatte/arbeidsmiljø Selskapet har ikke hatt noen ansatt fra og med mai Dugnad Det ble gjennomført dugnad i mai 2014 med godt oppmøte. Ytre miljø Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø utover det som anses som vanlig for et boligselskap. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet driver ikke FOU. Økonomi Husleien ble økt f.o.m Det ble varslet en økning på 7 %, men den reelle økningen er noe lavere. Den delen av husleien som utgjør baderomstillegget ble ikke økt. Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Selskapets likviditet er tilfredsstillende. Resultatregnskapet viser et underskudd på kr ,-. Underskuddet skyldes primært større utgifter til reparasjoner og vedlikehold enn budsjettert. For øvrig vises til regnskapet med noter, budsjett og kommentarer under regnskapsbehandling på årsmøtet. Styret foreslår at underskuddet pr føres mot egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter som selskapet har hatt er medtatt i det framlagte regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultatet eller selskapets stilling. Oslo, Styreleder Styremedlem Styremedlem

11 Styremedlem Styremedlem

12 KOLSRUD AS 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Husleieinntekter Andre leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger Lønnskostnader m.m Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorar Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre driftskostn. eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Årsresultat

13 KOLSRUD AS Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Tomt Bygninger Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Årets resultat (underskudd) Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pantelån Leieboerinnskudd Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Depositum og forskudd husleie Påløpte rentekostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo 15/04/2015 Henrik L. Johansen /s/ Idar Borgelin /s/ Mona H. Bech /s/ Roger A. Hansen /s/ Bente Langørgen /s/

14 KOLSRUD AS NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR 2014 Pr. dato: 31/ Periode: Tekst i år i fjor Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag/boligselskap (AS). Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Kortsiktig gjeld balanseres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Anleggsmidler Etter at boligselskapets boliger er oppført, er rehabiliteringer og vedlikehold av anleggsmidler utgiftsført. Driftsinntekter Resultatføres i henhold til opptjeningsprinsippet, når tjenesten utført. Note 2 Husleieinntekter Innbetalte fellesutgifter Leieinntekter hybler/gjesterom Sum husleieinntekter Note 3 Andre leieinntekter Leie boder Utleie av tomt Sum andre leieinntekter Note 4 Andre driftsinntekter Felles vaskeri Refusjoner fra Gjensidige Antenneleie Telenor/Netcom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter

15 Note 5 Anleggsmidler Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Ordinære avskrivninger i Kolsrud AS følger avdragene på lånet i Handelsbanken nr Kolsrud hadde flere lån i BN-bank som ble samlet i ett lån i Handelsbanken i Det betyr at elektrokjelene, aktivert vedlikehold, Enøk-prosjekt, traktor og el-anlegg blir avskrevet med en samlet sum per år. Alt blir nedskrevet i takt med nedbetalingen av boligaksjeselskapets pantelån. Økonomisk levetid anslås til lånene er nedbetalt. Note 6 Lønnskostnader Lønn til fast ansatte Påløpte feriepenger Motkonto Sykelønn Fordel fri el delvis fri bolig Pensjon og pensjonsforsikring Motkonto diverse fordeler Styre- og møtehonorar Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift feriepenger Innskuddspensjon Refusjon sykepenger Sum lønnskostnader Antall ansatte og antall årsverk: Selskapet har verken ansatte eller pensjonsforpliktelser (OTP) Note 7 Revisjonshonorar Revisjonshonorar Sum revisjonshonorar Honorar til revisor gjelder lovpålagt revisjon. Note 8 Andre honorarer Juridisk honorar (BDA) Teknisk honorar Andre honorar Note 9 Energikostnader STRØM Oppgangs, vei- og gårdslys Strøm fyrkjele Strøm varmtvann Strøm vaskeri Energikostnader Note 10 Kommunale avgifter Kommunale avg. (generelt) Kommunale avgifter

16 Note 11 Andre driftskostn. eiendom Faste kostn innl vakmestertj Tillegstj vaktmesterfirma Trappevask v/byrå Matteleie Annet renhold v/byrå Skadedyrutryddelse Snøbrøyting og strøing Container leie/tømming GET, Tlf., TV og Bredbånd Nøkler, låser, navnskilt o.l Renholdsmidler - innkjøp Driftsmateriell Brannalarm Andre driftskontnader, eiendom Sum andre driftskostn. eiendom Note 12 Driftskostn. adm. Kontorrekvisita Data/EDB kostnader Trykksaker Giroer, likningsoppgaver Telefon Mobiltelefon Porto Annen kostnad transportmiddel Parkeringkost/bompenger Reisekostnad tog/buss/båt/taxi Kontigent HL Ikke fradragsberettigede gaver Andre kontigenter Sum driftskostn. adm Note 13 Rep. og vedlikehold Vedlikehold og rep. bygning Rørleggerarbeid Elektrikerarbeid Annet matrial.kj for rep/ved.h Vaskerianlegg Garasjeport/inngangsdører Porttelefon Varmeanlegg Brannvernsutstyr Fyringsanlegg Annet vedlike.h teknisk anlegg Energibesparing Egenandel forsikring Gartnerarbeid - grøntanlegg Sports/lekeplasser Annet rep. og vedlikeh Sum rep. og vedlikehold Note 14 Andre kostnader Møtekostnad for styret Kostnader gen.fors/årsmøter Kostnader fellesarrangementer Festeavgift/tomteleie Bank og kortgebyr Andre kostnader Husleie utleieleilighet Sum andre kostnader

17 Note 15 Finanskostnader Rentekostnader lån H.bank Morarenter Sum finanskostnader Note 16 Kortsiktige fordringer Kunderestanse Andre fordringer Særlån, baderomsrehab Periodisering forsikring Andre periodiseringer Sum kortsiktige fordringer Note 17 Bankkonti Evt. øremerkede bankinnskudd skal spesifiseres. Bankinnskudd - drift Bankinnskudd, særvilkår Bank høyrente Bankinnskudd Skatt Sum bankkonti Opplysninger om disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld) Disponible midler fra foregående årsregnskap Endring i årets disponible midler: Årets resultat Tilbakeføring av avskrivning Fradrag for avdrag på langsiktige lån Årets endring i disponible midler Disponible midler Note 18 Egenkapital Aksjekapital AS, Egenkapital, Vedlikeholdsfond Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Aksjekapitalen utgjør kr ,- fordelt på 176 på navn Note 19 Langsiktig gjeld Pantelån Handelsb Pantelån Handelsb Sum langsiktig gjeld Lån 26909, løper til Nom.rente pr er 3,75 %. Restgjeld pr er kr ,- Lån 26917, løper til Nom.rente pr er 3,75 %. Restgjeld pr er kr ,- Eiendommens bokførte verdi kr ,- er stilt som sikkerthet for pantesikret lån kr ,-. Eiendommens reelle verdi er vesentlig høyere enn balanseført verdi av eiendommen, og balanseført verdi av gjeld. Boligselskapet er fullverdi forsikret i Gjensidige. Samlet premieberegningsgrunnlag er kr ,-. Polisenr. er Nedbetaling av gjeld dekkes inn via fellesutgiftene.

18 Note 20 Kortsiktig gjeld Leverandører Fagforeningstrekk Skyldig arb.g.avgift Påløpt aga av ferielønn Skyldige feriepenger Påløpt rentekostnad Forskudds betalte leier Purregebyr BDE Andre påløpte kostnader Sum kortsiktig gjeld

19 NAVNESEDDEL TIL BRUK VED GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærens navn og leilighetens nummer skrives på denne navneseddel som leveres ved inngangen til møtelokalet. Vennligst bruk blokkbokstaver: Navn: Leil.nr.:.. På gen.fors. kan aksjonær og ektefelle eller eventuell samboer møte, men bare med en stemme pr aksje / leil. Framleier har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom du ikke kan møte på gen.forsaml. kan du møte ved fullmektig. Ønsker du å benytte denne retten kan fullmakten under benyttes. FULLMAKT Vennligst bruk blokkbokstaver ved utfylling. Jeg, er eier av aksje nr... i boligselskapet Jeg kan ikke møte på generalforsamlingen den 06/05/15 og gir med dette.. fullmakt til å møte for meg. Oslo, den. Underskrift

20 Brækhus Dege BD VAT Services AS Brækhus Dege driver i hovedsak med advokatvirksomhet og eiendomsforvaltning i selskapene Brækhus Dege Advokatfirma DA og Brækhus Dege Eiendom AS. Virksomheten har historie tilbake til 1929 med eiendomsjus og eiendomsforvaltning som sentrale arbeidsfelt. Vår visjon er å hjelpe virksomheter og personer fremover. Vi tilstreber å være tydelige, uavhengige og handlekraftige i arbeidet for kundene og i forhold til deres motparter. Brækhus Dege Eiendom AS Brækhus Dege Eiendom AS forvalter i dag ca. 200 boligselskaper med til sammen ca boliger og 15 næringsselskaper med kontorbygg, kjøpesenter, kombinerte bygg og utleiegårder. Selskapet eies av partnerne i Brækhus Dege Advokatfirma DA. Brækhus Dege Eiendom AS har felles kontorlokaler med advokatfirmaet og gjennom det en unik tilgang til juridisk kompetanse på alle virksomhetsområder. Boligselskaper forvaltet av Brækhus Dege Eiendom AS får 20 % rabatt på advokattjenester. Beboere får gunstige tilbud på tjenester fra eiendomsmegler i forbindelse med salg og utleie av eiendom. Brækhus Dege Advokatfirma DA Brækhus Dege Advokatfirma DA er et fullservice advokatfirma med ca. 60 advokater fordelt på våre kontorer i Oslo, Sandvika og Ski. Våre advokater er meget kompetente innen eiendoms- og entrepriserett, herunder blant annet seksjonering, opprettelse av borettslag, plan- og bygningsrett, tomtefeste, selskapsorganisering, skatterett, utleie og tvisteløsninger. Vi har lang erfaring med å representere både boligselskaper/byggherrer og utbyggere i forskjellige faser av en byggeprosess. Innenfor eiendomsrett nevnes også vår deltakelse i Hegnar Onlines ekspertpanel vedrørende næringseiendom. Advokatfirmaet tilbyr også styrestøttefunksjon for de selskapene som måtte ønske en slik løsning. BD VAT Services AS leverer regnskapstjenester og bistand innen merverdiavgiftrelaterte problemstillinger til utenlandske og norske oppdragsgivere som driver virksomhet i Norge. Rabattordninger for boligselskap og dets beboere Brækhus Dege Eiendom AS har framforhandlet rabattavtaler for boligselskapene på en rekke områder bl.a. forsikring, finansiering, fyringsolje, tekniske konsulenttjenester, service- og vedlikehold av heisanlegg, strøm, telefoni, vaktmestertjenester, meglertjenester og revisjon. Og som nevnt får også boligselskapene rabatt på tjenester fra Brækhus Dege Advokatfirma (pt. 20 %). Beboere i selskaper som Brækhus Dege Eiendom AS forvalter får rabatt på meglertjenester. Brækhus Dege Eiendom AS Dronning Mauds gate 10, Pb Vika, NO-0114 Oslo Tel , Fax Brækhus Dege Advokatfirma DA Oslo: Dronning Mauds gate 10, Pb Vika, NO-0114 Oslo Tel , Fax Sandvika: Rådmann Halmrasts vei 7, Pb. 216, NO-1300 Sandvika Tel , Fax Ski: Jernbaneveien 4, Pb. 76, NO-1401 Ski Tel , Fax Med handlekraft og tydelige råd hjelper vi deg fremover

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 9. MAI 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN KOLSRUD AS Til aksjonærene: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Kolsrud AS Tid: Onsdag 9. mai

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling KOLSRUD AS TIRSDAG 3. MAI KL. 18.00 STED: KARLSRUD SKOLE Kolsrud AS Til aksjeeierne: Sakslisten til den ordinære generalforsamlingen i Kolsrud AS i 2011 inneholdt dessverre noen

Detaljer

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014.

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014. Ordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2013 Budsjett 2014 Innkomne saker Valg GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Fossum Terrasse Borettslag, 3. mai 2011 kl 18.30 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2010 Budsjett 2011 Innkomne forslag Valg Fossum Terrasse Borettslag Til andelseierne

Detaljer

Ordinært Sameiermøte SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE MANDAG 14. MAI 2012 KL. 19.00

Ordinært Sameiermøte SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE MANDAG 14. MAI 2012 KL. 19.00 Ordinært Sameiermøte SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE MANDAG 14. MAI 2012 KL. 19.00 Sameiet Lilleborg DLG Til sameierne: Det innkalles til ordinært sameiermøte i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne Tid:

Detaljer

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Innkalling Styrets årsberetning 2007 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Frydendal Søndre Boligsameie Til sameierne Det innkalles til ordinært

Detaljer

MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS).

MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS). Ordinært Sameiermøte TORSDAG 23. APRIL 2015 Kl 18:30 MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS). ADRESSE: PARKVEIEN 65, 0254 OSLO Parkering under gymsalen med innkjøring fra

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. APRIL 22 SIDE 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2 SIDE 4 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2 MED NOTER /

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Gullmyra Huseierforening Tirsdag 24. mars 2015 klokken 19:00 Innkalling Styrets årsberetning 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saker til behandling Gullmyra Huseierforening Til

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 16 19. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 20 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 16 19. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 20 25 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2009 SIDE 1 5 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2008 SIDE 6 14 REVISJONSBERETNING SIDE 15 ÅRSREGNSKAP FOR 2008 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 28. MARS 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN Ordinært Sameiermøte KOLSRUD AS Til aksjeeiere: Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Innkalling 2007 Innkalling

Innkalling 2007 Innkalling Innkalling 2007 Innkalling 2004 til ordinært sameiermø6e Forretningsfører: til ordinær generalforsamling Ta vare på heftet! Åpningstider Besøksadresse Postadresse Telefon E-post Internett Mandag - fredag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 14. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 Innkallingen inneholder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MED NOTER

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag

Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag 1 Søndre Åsgården Borettslag Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til beboerne i Øvre Grorud Borettslag

Til beboerne i Øvre Grorud Borettslag 1 Øvre Grorud Borettslag Til beboerne i Øvre Grorud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag Årsmelding 205 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling Tirsdag 5. mai kl. 8.00 i Aulaen i 2. etasje på Ammerud skole, Ammerudveien

Detaljer

Årsmelding 2014. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2014. Ammerudlia borettslag Årsmelding 204 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling torsdag 5. mai kl. 8.00 i Saron lokaler, Ammerudveien 29 F. Styret gjør

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer