Ordinær Generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær Generalforsamling"

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling KOLSRUD AS TIRSDAG 3. MAI KL STED: KARLSRUD SKOLE

2 Kolsrud AS Til aksjeeierne: Sakslisten til den ordinære generalforsamlingen i Kolsrud AS i 2011 inneholdt dessverre noen feil og mangler. Styret beklager dette og ber aksjonærene om å se bort i fra listen som ble sendt ut før påske og erstatte den med sakslisten under. Grunnet påsken har det dessverre ikke latt seg gjøre å sende den oppdaterte sakslisten før nå. Tid: Tirsdag 3. mai 2011 kl Sted: Karlsrud skole Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder Valg av sekretær Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Opptak av navnefortegnelse Godkjenning av saksliste. 2. Årsmelding fra styret 3. Årsoppgjøret 4. Eventuell godtgjørelse til styret og revisor 5. Valg av revisor 6. Andre saker 6.1. Endring i avtale med GET 6.2. Forslag om endring av husordensregel Forslag om ny husordensregel 6.4. Vedlikeholdsplan 7. Valg Oslo, 26. april 2011 Kolsrud AS Styret Vedlagte navneslipp fylles ut og leveres ved inngangen til møtelokalet.

3 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på aksjeselskapets ordinære generalforsamling den 3. mai 2011: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir langt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Årsmelding fra styret Årsmeldingen for 2010 følger vedlagt og anbefales godkjent. Sak 3: Årsoppgjøret Resultatregnskap 2010, balanse pr og budsjett for 2011 følger vedlagt. Revisors beretning blir opplest på generalforsamlingen. Forslag til vedtak: 3.1 Resultatregnskapet for 2010, som viser et underskudd på kr ,- anbefales godkjent. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter aksjeselskapet har hatt, er medtatt i det fremlagte regnskapet. 3.2 Budsjettet for 2011 anbefales tatt til orientering. Sak 4: Eventuell godtgjørelse til styret og revisor Forslag til godtgjørelse til styret for det forløpne år framlegges på generalforsamlingen. Honorarnota fra revisor refereres. Sak 5: Valg av revisor Styret innstiller på gjenvalg BDO AS som boligselskapets revisor. Sak 6: Andre saker 6.1 Endring i avtale med GET Styret ønsker å presentere 3 tilbud de har mottatt fra GET, og at generalforsamlingen skal avgjøre hvilket av tilbudene boligselskapet skal gå for. De tre alternativene er: 1: Get box: kr 136,- pr. husstand/mnd (dette er det vi har per i dag) 2: HDi med internett: kr 212,- pr. husstand/mnd 3: HD PVR m/internett: kr 274,- pr. husstand/mnd Styrets innstilling: Alternativ 2 eller Forslag om endring av husordensregel 27 Styret ønsker å åpne for at det er lov til å benytte gassgrill på balkongene. Etter samtale med brannvesenet er det tillatt å ha gassgrill på balkong, samt tillatt å oppbevare gassbeholdere i leiligheten. Det er derimot ikke tillatt å oppbevare gass i kjeller eller loft.

4 Styrets innstilling: Husordensregel 27 endres til: «Det er tillatt å benytte elektrisk grill og gassgrill. Det er ikke tillatt å oppbevare gassbeholdere i kjeller, på loft eller andre deler av fellesareal.» 6.3 Forslag om ny husordensregel Styret har mottatt ønske om at husordensreglene skal ha med et punkt om hensyn til naboene vedr. røyking på balkongene. For noen oppleves det som sjenerende, særlig rundt tidspunktene hvor man legger seg og står opp. Det poengteres at det ikke er snakk om et totalforbud, men at det er ønskelig med en regel som sier noe om dette, slik at det oppleves mindre sjenerende for naboene. Forslagsstiller har foreslått følgende husordensregel: «Det skal vises hensyn ved røyking i nærheten av andre beboeres åpne vinduer. Det innebærer blant annet at det ikke røykes utenfor et åpent vindu slik at røyken trekker inn til andre beboere. Det skal vises særlig hensyn i perioden mellom kl og » Styrets innstilling: Foreslått regel vedtas tatt inn i husordensregelene. 6.4 Vedlikeholdsplan Styret har mottatt ønske om gjennomgang og diskusjon av boligselskapets vedlikeholdsplan. En overordnet vedlikeholdsplan blir delt ut og gjennomgått på generalforsamlingen. Generalforsamlingen får mulighet til å stille spørsmål om denne og komme med innspill til endringer, men styret står fritt til å prioritere vedlikeholdsoppgavene, jf. vedtektenes 8. Sak 7: Valg Valgkomiteens innstilling blir lagt frem på generalforsamlingen. 7.1 Valg av leder. 7.2 Valg av 2 styremedlemmer til styret. 7.3 Valg av 2 varamedlemmer til styret. 7.4 Valg av valgkomité.

5

6

7 KOLSRUD AS 2010 Resultatregnskap Driftsinntekter Note Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2011 Husleieinntekter Andre leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger Lønnskostnader m.m Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorar Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre leiekostnader Andre driftskostn. eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Årsresultat

8

9 KOLSRUD AS NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR 2010 Pr. dato: 31/ Periode: 1-12 Hittil Hittil Tekst i år i fjor Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og forskrift om årsoppgjør for boligsameier, boligbyggelag og boligselskap. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspes. avsetning for å dekke antatt tap. Anleggsmidler Etter at boligselskapets boliger er oppført, er investeringer, påkostninger, rehabiliteringer og vedlikehold av anleggsmidler utgiftsført. Salg av anleggsmidler inntektsføres i sin helhet. Driftsinntekter resultatføres i henhold til opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. Note 2 Husleieinntekter Innbetalte fellesutgifter Leieinntekter hybler/gjesterom Sum husleieinntekter Note 3 Andre leieinntekter Leie boder Utleie av tomt Sum andre leieinntekter Note 4 Andre driftsinntekter Felles vaskeri Antenneleie Telenor/Netcom Andre driftsinntekter (Forsikringsutbytte) Sum andre driftsinntekter

10 Note 5 Anleggsmidler Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Ordinære avskrivninger i % Ordinære avskrivninger i Kolsrud AS følger avdragene på lånet i Handelsbanken. Kolsrud hadde flere lån i BN-bank som ble samlet i ett lån i Handelsbanken i Det betyr at elektrokjelene, aktivert vedlikehold, Enøk-prosjekt, traktor og el-anlegg blir avskrevet med en samlet sum per år. Alt blir nedskrevet i takt med nedbetalingen av boligaksjeselskapets pantelån. Økonomisk levetid anslås til lånene er nedbetalt. Note 6 Lønnskostnader Lønn til fast ansatte Påløpte feriepenger Fordel fri el delvis fri bolig Pensjon og pensjonsforsikring Motkonto diverse fordeler Styre- og møtehonorar Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift feriepenger Innskuddspensjon Arbeidstøy Sum lønnskostnader Note 7 Andre honorarer Juridisk honorar (BDA) Teknisk honorar Andre tjenester/honorarer (Losang, bistand vedl. Vinduer) Andre honorar Note 8 Energikostnader STRØM Oppgangs, vei- og gårdslys Strøm fyrkjele Strøm varmtvann Strøm vaskeri Olje Andre energikostnader Energikostnader

11 Note 9 Kommunale avgifter Kommunale avg. (generelt) Kommunale avgifter Note 10 Andre leiekostnader Leie av lokaler Leie av maskiner og inventar (Lift) Festeavgift/andre leiekostnader Note 11 Andre driftskostn. eiendom Faste kostn innl vakmestertj Tillegstj vaktmesterfirma Trappevask v/byrå Matteleie Skadedyrutryddelse Snøbrøyting og strøing Conntainer leie/tømming Avgifter radio/ TV anlegg Lyspærer,lysrør, sikringer etc Nøkler, låser, navnskilt o.l Vertøy og redskaper Driftsmateriell Større ansk for drift av eiend Møbler og utstyr til fellesrom Andre driftskostnader, eiendom Sum andre driftskostn. eiendom Note 12 Driftskostn. adm. Kontorrekvisita Data/EDB kostnader Trykksaker Giroer, likningsoppgaver Annen kontorkostnad Telefon Fri telefon Mobiltelefon Porto Porto viderefakturert Drivstoff Vedlikehold Annen kostnad transportmiddel Parkeringkost/bompenger Reisekostnad tog/buss/båt/taxi Kurs for styremedlemmer Representasjonskostnader Kontigent HL Fradragsberettigede gaver Andre kontigenter 60 0 Sum driftskostn. adm Note 13 Rep. og vedlikehold

12 Vedlikehold og rep. bygning Rørleggerarbeid Elektrikerarbeid Takarbeid Glassarbeid Fasade Murarbeid Vaskerianlegg 0 0 Porttelefon Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg Fyringsanlegg Radio/TV anlegg Vedlik.h egeneid leiligh/lok Egenandel forsikring Gartnerarbeid - grøntanlegg Sports/lekeplasser Kostnader b.lån vaktm.leil Annet rep. og vedlikeh Sum rep. og vedlikehold Note 14 Andre kostnader Møtekostnad for styret Kostnader gen.fors/årsmøter Kostnader fellesarrangementer Festeavgift/tomteleie Bank og kortgebyr Andre kostnader Tomgangsleie Sum andre kostnader Note 15 Finanskostnader Rentekostnader lån H.bank Rentekostnader lån (bad) 0 0 Morarenter Andre rentekostnader 0 0 Sum finanskostnader Note 16 Kortsiktige fordringer Kunderestanse Forskuddslønn 0 0 Andre fordringer Trekk husleie 0 0 Særlån, baderomsrehab Særlån, balkong Periodisering forsikring Periodisering kabel TV Periodisering komm.avg 0 0 Andre periodiseringer 0 0 Sum kortsiktige fordringer Note 17 Bankkonti

13 Bankinnskudd - drift Bankinnskudd, særvilkår Bank høyrente Skatt Sum bankkonti Note 18 Egenkapital Aksjekapital AS, Egenkapital, Vedlikeholdsfond Egenkapital Årets resultat (Underskudd) Sum egenkapital Antall aksjer utgjør 176. Selskapets aksjonærer utgjør 176, hvorav 1 aksje per leilighet. Verdi kr. 600,- per aksje Note 19 Langsiktig gjeld Pantelån Handelsb Pantelån Handelsb Lån DNB NOR 0 0 Sum langsiktig gjeld Lånene i Handelsbanken er annuitetslån med kvartalsvise terminer for renter og avdrag. Renten er pr på 3,96 % p.a. Lånet til baderomsrehabiliteringen hadde per en saldo på kr og er nedbetalt i Lånet nedbetales via innbetalinger fra aksjonærene. Leietillegget for lånet ble redusert med 18,75% fra Kolsrud AS hadde 5 små lån i BN-bank som nå er samlet til ett lån i Handelsbanken. Saldo pr evar kr ,- og lånet er nedbetalt i Note 20 Leieboerinnskudd Leieboerinnskudd Sum leieboerinnskudd Note 21 Kortsiktig gjeld Leverandører Forskuddstrekk Fagforeningstrekk ANDRE TREKK Skyldig arb.g.avgift Påløpt aga av ferielønn Skyldige feriepenger Purregebyr BDE Andre påløpte kostnader Sum kortsiktig gjeld

14 Note 22 Eiendommen Eiendommen opprinnelig kostpris Kolsrud AS, G.nr 159/Bnr 90, Radarveien 3-30 på Karlsrud i Oslo. Selskapet består av 176 leiligheter, hvorav 1 leilighet tilhører aksjeselskapet og bebos av vaktmester. Festekontrakten er inngått med Oslo kommune og festetiden er på 90 år. Festeavgiften ble regulert pr Eiendommen er stilt som sikkerthet for pantesikret lån. Boligselskapet er fullverdi forsikret i Gjensidige. Samlet premieberegningsgrunnlag er kr ,-. Polisenr. er Kolsrud AS rehabiliterte balkongene i 1994/1995. Våtrommene ble rehabilitert i 2007.

15 Brækhus Dege Brækhus Dege Consult AS Brækhus Dege driver hovedsakelig med advokatvirksomhet og eiendomsforvaltning i selskapene, Brækhus Dege Advokatfirma DA og Brækhus Dege Eiendom AS. Virksomheten har en historie på ca 100 år, og eiendomsjus og eiendomsforvaltning har vært en sentral del fra starten. Vår visjon er å hjelpe virksomheter og personer fremover. Vi tilstreber å være tydelige, uavhengige og handlekraftige i arbeidet for kundene og i forhold til deres motparter. Brækhus Dege Eiendom AS Brækhus Dege Eiendom AS forvalter i dag ca. 140 boligselskaper med til sammen ca boliger og 15 næringsselskaper tilknyttet eiendomsbransjen hvor både kontorbygg, kjøpesenter, kombinertbygg og utleiegårder er en del av porteføljen. Selskapet eies av partnerne i Brækhus Dege Advokatfirma. Brækhus Dege Eiendom AS har felles kontorlokaler med advokatfirmaet og gjennom det en unik tilgang til juridisk kompetanse på alle områder. Boligselskap forvaltet av Brækhus Dege Eiendom AS får 20 % rabatt på advokattjenester. Beboere får gunstige tilbud på eiendomsmegler-tjenester i forbindelse med salg og utleie av eiendom. Brækhus Dege Advokatfirma DA Brækhus Dege Advokatfirma er meget kompetent innen fast eiendomsrettsforhold herunder seksjonering, plan og bygningsrett, selskapsorganisering, skatterett med mer. Brækhus Dege Advokatfirma DA er et fullservice advokatkontor som er representert med høy kvalitet på de fleste forretningsjuridiske områder, jf. f.eks. den anerkjente advokatrangeringen Legal 500 hvor vi er topptrerangert innenfor 9 av 13 kategorier. Advokatfirmaet har lang erfaring med å representere både byggherrer og utbyggere i forskjellige faser av en byggeprosess. Innenfor boligrett nevnes også særskilt vår ukentlige ekspertspalte i Aftenpostens papirutgave samt den som er publisert på nettet. Advokatfirmaet tilbyr også styrestøttefunksjon for de selskapene som måtte ønske en slik løsning. Brækhus Dege Consult AS leverer regnskapstjenester og bistand innen merverdiavgiftrelaterte problemstillinger til norske og utenlandske oppdragsgivere som driver virksomhet i Norge. Rabattordninger for boligselskap og dets beboere Brækhus Dege Eiendom AS har framforhandlet rabattavtaler for boligselskapene på en rekke områder bl.a. forsikring, finansiering, fyringsolje, tekniske konsulenttjenester, service- og vedlikehold av heisanlegg, strøm, vaktmestertjenester og revisjon. Boligselskapene får i tillegg rabatt på tjenester fra Brækhus Dege Advokatfirma (pt. 20 %). Beboere i selskaper Brækhus Dege Eiendom AS forvalter får rabatt på telefoni og på meglertjenester. Brækhus Dege Advokatfirma DA Dronning Mauds gate 10, Pb Vika, NO-0114 Oslo Tel , Fax Brækhus Dege Eiendom AS Dronning Mauds gate 10, Pb Vika, NO-0114 Oslo Tel , Fax Brækhus Dege Advokatfirm DA avd. Sandvika Kinoveien 12, Pb. 216, NO-1300 Sandvika Tel , Fax Med handlekraft og tydelige råd hjelper vi deg fremover 2 Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 9. MAI 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN KOLSRUD AS Til aksjonærene: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Kolsrud AS Tid: Onsdag 9. mai

Detaljer

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014.

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014. Ordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2013 Budsjett 2014 Innkomne saker Valg GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Fossum Terrasse Borettslag, 3. mai 2011 kl 18.30 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2010 Budsjett 2011 Innkomne forslag Valg Fossum Terrasse Borettslag Til andelseierne

Detaljer

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Innkalling Styrets årsberetning 2007 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Frydendal Søndre Boligsameie Til sameierne Det innkalles til ordinært

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 28. MARS 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN Ordinært Sameiermøte KOLSRUD AS Til aksjeeiere: Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS).

MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS). Ordinært Sameiermøte TORSDAG 23. APRIL 2015 Kl 18:30 MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS). ADRESSE: PARKVEIEN 65, 0254 OSLO Parkering under gymsalen med innkjøring fra

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS).

MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS). Ordinært Sameiermøte TORSDAG 24. APRIL 2014 Kl 18:30 MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS). ADRESSE: PARKVEIEN 65, 0254 OSLO Parkering under gymsalen med innkjøring fra

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Velkommen til sameiermøte, den 14. april kl 17.00. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 14. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 Innkallingen inneholder

Detaljer