(.9kw: LUQti. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL 0 DR LA LO E RO A L E N. ekstraordinært. møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(.9kw: LUQti. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL 0 DR LA LO E RO A L E N. ekstraordinært. møte"

Transkript

1 ekstraordinært Nore og Uvdal kommune NUmEDAL 0 DR LA LO E RO A L E N Møteinnkalling Saksnr: 56 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: Tidspunkt: 08:00 møte Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 56/12 Finansiering av Miljøringen. Ny behandling. Sakeues dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , vfunni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , (.9kw: LUQti Unni Wetlesen politisk sekretær

2 * 0 Nore og Uvdal kommune Rodberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2012/498 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Finansiering av Miljøringen. : Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Saken gjelder: Henvendelse fra Miljøringen SA om kr 5,5 mill kr i kommunal bistand til å sikre videre utvikling av infrastrukturen i øvre Uvdal. Fakta: Selskapet Miqoringen Holding AS har hen vendt seg til kommunen iforbindelse med kommende økonomiske ufordringer. Formannskapetfikk en orientering i sitt mote 4. juni og det ble der avgjort at administrasjonen skalfremme sak tilformannskapet 18. juni med sikte på vedtak i kommunestyret 25. juni Varaordforer vil i innkaiing av invitere til informasjonsmotefor kommunestyret mandag kl Miljøringen(MR) SA ble etablert for å utvikle den reiselivsmessige infrastrukturen i øvre Uvdal. Miljøringen SAs forretningside er: Selskapet skal gjennom en høy miljøprofil bygge, vedlikeholde og utvikle den reiselivsmessige infrastrukturen i øvre Uvdal, basert på tilbakeføringer fra salg av hytter, leiligheter eller tomter. Miljoringen SA eies av 18 andeishavere, andeishaveme er grunneiere og utbyggings selskaper. Innskutt kapital pr andel er kr I tillegg forplikter andelseierne seg til å

3 innbetale et engangsbeløp på mellom og kroner pr. solgte enhet av leiligheter, tomter og hytter. Dette er hovedinntektskilden til selskapet og skal brukes til investeringer. Miljøringen SA eier MR Holding. Andelseierne har finansiert kr 7,5 mill i aksjekapital i MR Holding som igjen eier: MR Feste. MR Heis. MR Næringslokaler. Heisdriftselskapet. Miljøringen Holding har i dag kr 11,03 mill i gjeld, av dette er følgende pantesikrede lån: Innovasjon Norge kr 2,4 mill. Nore og Uvdal kommune kr5 mill. I tillegg kommer banklånet på kr 2,75 mill gitt til Miljøringen SA. Utestående fordringer med bakgrunn i utbyggingsavtalene fra tomte og leilighetssalg er kr , dette innfris når kjøperne har betalt tomtene. Klimatiske forhold har gitt to vanskelige driftssesonger i heisdrifla med en sviktende omsetning på ca i mill pr år. Når forholdene tillater det har anleggene ikke tilstrekkelig effektive snøkanonanlegg til å kunne lage mye snø på kort tid. Saksbehandlers vurdering: Bakgrunnen for dagens situasjon og alternativer ved opphør Utviklingen i og omkring alpinanleggene i øvre Uvdal har siden etableringene vært preget av ustabilitet, konkurser og eiere med for lite kapital. Etableringen av Miljøringen og den omfattende prosessen som lokale utbyggingsaktører gjennomførte, endte opp i at MR SA nå har kontroll over begge alpinanleggene med infrastruktur, utleieenheter. Etableringen hadde stor betydning bygg, anleggsbransje og handel for store deler av næringsvirksomheten ikke bare øvre Uvdal, men også ellers i kommunen. Miljøringen sin målsetting om å avsette betydelige summer igjennom forpliktende utbyggingsavtaler ved tomte og leilighetssalg i et stort område, til å utvikle reiselivsmessig infrastruktur er unik. Det er vanskelig å se at tilsvarende hadde vært gjennomført dersom lokalt næringsliv ikke hadde satt seg i førersetet. Et velfungerende øvre Uvdal med godt utbygd infrastruktur, godt preparerte alpinanlegg, stier og løyper kan være motoren i utviklingen av hytte- og reiselivskommunen Nore og Uvdal. Hyttebrukerundersøkelsen fra 2009 synliggj orde at kommunen har en svært høy bruksfrekvens på hyttene, aller mest i øvre Uvdal. Omregnet til gjestedøgn benyttes hyttene over gjestedøgn i året. Dette tyder på at våre gjester trives i kommunen og at tilretteleggingen er god, men at det også finnes rom for betydelige forbedringer. Overrislingseffektene til øvrig næringsliv, særlig håndverksvirksomhet, handel og kommunens innbyggere, er av stor betydning for bosettingen og et framtidig oppegående arbeidsmarked.

4 Miljøringen har opplevd to dårlige driftssesonger, dårligere besøk enn budsjettert og mindre aktivitet i hyttemarkedet enn planlagt. Oppkjøpet av alpinanleggene, eiendommene, heisdriftsselskapet og et noe svakt kapitalgrunnlag fra starten har gjort at MR Holding nå har akutt behov for kapital. Det kan antakelig stilles spørsmål ved om alle vurderinger og investeringer som er gjort er like hensiktsmessige i et bedriftsøkonomisk perspektiv. Behov for sikrere snøforhold tidlig ved å etablere bedre snøproduksjonsanlegg i alpinparken opplyses som en forutsetning før neste sesong. Tilgang til kapital er vanskelig, eierne har etablert MR Holding og i tillegg er det investert store beløp i egne utbyggingsprosjekter. Mye av arbeidet med opprydding i anlegget som ferdigstilling av næringslokaler og bygging av lavvo er gjort på dugnad fra andelshaverne, eller ved at tilbakebetalingen for utførte oppdrag er utsatt inntil det finnes tilgjengelige midler fra driften. Flere lån eller annen investorkapital synes å være uhensiktsmessig. Selskapet er etter alt å dømme ikke på et nivå som gjør det til et investeringsobjekt. Alternativene ved et opphør synes å være uoversiktlige og svært uheldige. Utfallet kan bli en tilbaketrekning til start i forhold til de opprinnelige forretningspianene, mulig oppsplitting av selskapene og nye eiere med andre strategier. En kollaps i miljøringen kan sette utviklingen kraftig tilbake i hele kommunens næringsliv. Pantesikringen av kommunens lån etter banken og Innovasjon Norge må også anses som usikkert ved et opphør. Alternativer for videre støtte Det synes vanskelig og lite hensiktsmessig å gjøre en utvidelse av dagens lån og det pekes særlig på tre typer muligheter for et mulig framtidig engasjement: Kommunen kan gå inn som eier i enten mindretalls- eller flertalisposisjon. Enklest gjøres dette ved en utvidelse av dagens aksjekapital der kommunen kjøper aksjer tilsvarende den eierandelen en finner det hensiktsmessig å ha. Kjøp av aksjer vil etter rådmannens antakelse i så fall være strategisk motivert ut fra en ambisjon om å styrke næringsliv og utviklingsmuligheter i hele kommunen. Det antas videre at det da må utvikles en eierstrategi som gir selskapet mulighet for å bruke ekspertise i utviklingen. Med dagens utgangspunkt antas det at slikt eierskap bør tidsbegrenses. Kommunen kan omgjøre lånet til egenkapital og gi ny tilførsel til bestemte objekter som kommunen blir eier av. Det kan for eksempel tenkes at kommunen står for kjøp og installering av et nytt snokanonanlegg og at dette tilbakebetales i form av omsetningsbasert årlig leie. Kommunen kan omgj øre lånet til egenkapital, overta eierskapet av heiser med tilhørende utstyr. Kommunen står for kjøp og installering av nytt snokanonanlegg og heiser, tilhørende utstyr og nytt snokanonanlegg tilbakefores nåværende eiere i form av omsetningsbasert årlig leie. Vedlikeholdskostnader, driftskostnader og nødvendige oppgraderinger belastes leietakerne. Dette alternativet må avklares med de andre lånegiverne som har pant i heiser og anlegg. Oppsummering av alternativer Rådmannen har tatt utgangspunkt i at Miljøringen er et godt prosjekt for videre utvikling av næringslivet i kommunen. De økonomiske vanskelighetene ser ut til å gjelde store deler av bransjen og kan ikke ses som helt uventede. Et opphør av virksomheten antas å ha så store

5 skadevirkninger at det synes hensiktsmessig at kommunen engasjerer seg ytterligere. Spørsmålet for rådmannen har derfor heller vært hvordan dette skal gjøres mer enn om det skal gjøres. Et nullalternativ der kommunen forholder seg avventende er også en mulighet. Hovedavveiingen mellom handlingsalternativene blir altså om kommunen skal engasjere seg som eier i selskapet eller som eier av mer avgrensede objekter. Det antas at engasjementet ikke skal ha inntjening som hovedmotiv. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommunestyre beklager situasjonen Miljøringen har kommet opp, en kollaps i Miljøringen vil f store negative følger for næringslivet i kommunen. Etter en samlet vurdering vil rådmannen tilrå at det kjøpes aksjer i selskapet og at kommunen tar det ansvaret og gis den styringsmuligheten som en flertalisposisjon vil gi. Eierskapet skal være strategisk og begrenses i tid. Ved en rettet emisjon tilfører Nore og Uvdal kommune kr 4 mill i aksjekapital til Miljøringen Holding AS, i tillegg omgjøres tidligere bevilget lån kr 5 mill til aksjekapital. Formannskapet gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger og gi tilsagn innenfor bevilgningens rammer. Kjøpet finansieres av næringsfondet. Behandling Formannskap : Eli Hovd Prestegården (Sp) fratro som inhabil. Ingen vara trådte inn, saken ble behandlet med 4 representanter. Odmund Deinboll fremmet utsettelsesforslag: Saken utsettes til behandling i forkant av kommunestyremotet Formannskapet hadde følgende tilleggspunkter: alle regnskap fra selskapene pr ønskes framlagt. en ønsker at det ses på muligheten for bidrag fra andre aktører og eiere. en ønsker en gjennomgang av selskapsstrukturen og organiseringen med tanke på mest mulig effektiv drift. kreve innbetaling fra kunder før forfall høsten Innstilling Formannskap : Saken utsettes til behandling i forkant av kommunestyremøtet Formannskapet hadde følgende tilleggspunkter: alle regnskap fra selskapene pr ønskes framlagt. en ønsker at det ses på muligheten for bidrag fra andre aktører og eiere.

6 en ønsker en gjennomgang av selskapsstrukturen og organiseringen med tanke på mest mulig effektiv drift. kreve innbetaling fra kunder før forfall høsten Vedlegg : Redegjørelse fra Miii øringen, økonomioversikter. Oversikt innskutt kapital i Miljøringen SA.

7 og 1_J 1I tettere har gjennom natur, miljø, friluftsliv og rekreasjon - det være behov for betydelige vil Bakgrunn om Miljøringen Mïljøringen 52/ 45Aa S14 V.di. private utbyggingsavtalen som forplikter grunneiere og utbyggere til å bidra til å finansiere denne storsatsningen. Disse grunneierne/utbyggerne eier det vesentlige av kart). øvre Uvdal vil på denne måten bli en liten Alpelandsby, hvor et område på ca daa. blir et ski inn, ski ut område. Dette skaper stor fleksibilitet i bruk av Flaata, Harald Åsen, Gunleik Støbet, Svein Nordang, Britt Karin Flaata, Svein B. Reiersen, løyper. Dette har vært en av konklusjonene etter masterplanarbeidet Uvdal2Ol5, og nå økonomiske ressurser til investering og drift av den reiselivsmessige infrastrukturen. grunnleggende fokus på bærekraft og Uvdal - igjennom prosjekt Solsiden og prosjekt øvre Uvdal. Denne sammenbindingen gir Ved å redusere behovet for bruk av bil i ski - aktiviteter i området uten bruk av bil som transportmiddel og vil bidra til å styrke For å lykkes med en positiv utvikling i Nore og Uvdal - basert på de store ressursene vi langrennsski, til fots, sykkel mv i store deler av øvre Uvdal uten bruk av bil. (Se vedlagt muligheten til å skape et komplett tilbud for både alpin- og langrenn. Dette vil gi et flott, Storsatsningen Miljøringen bygger på å knytte de to alpinsentrene sammen med skli som fellesgoder (stier og løyper) og kommersiell infrastruktur som alpinsentrene. leiligheter for seg og sine. fritidsbeboerne i Øvre Uvdal, vil fleksibiliteten til det enkelte familiemedlem øke. som setter grenser for aktiviteter og rekreasjonstilbud i området. De pågående områdets miljøprofil. tilrettelagt og særegent konsept som gjør at en kan komme rundt på både alpin- og Med reiselivsmessig infrastruktur menes her både ikke grunneiere/utbyggere (både gjennom privat avtale og gjennom felles avtale i Samtidig med dette vil en målrettet miljøsatsing skape et tilbud til glede for gjester og prosjektene Solsiden og øvre Uvdal vil jobbe videre med konseptet gjennom fokus på utmarkslag) har tegnet seg som andelseiere i Miljøringen SA, og blitt enige om den Foretaket Miljøringen SA fremtidsrettede familier som i årene fremover skal investere i ferier, hytter eller miljø, aktiviteter og ytterligere rekreasjonstilbud i området Lars Vidar Henriken, Britt Nørstebø, Oddbjørn Nørstebø, Oddvar Nørstebø, Grethe nåværende utbyggingsområder og fremtidige utbyggingsmuligheter i Øvre Uvdal. Grunneiere og utbyggere stiftet samvirkeforetaket Miljøringen SA Miljøringkonseptet gir uante muligheter både sommer og vinter Foretaket eies av følgende andelseiere: tursammenheng for de fleste av på naturen. kommersiell infrastruktur og alltid med det er bare fantasien

8 Sesongen 10/il forhold. Miljøringen skal ved hjelp av sin nyskapendefinansieringsmodell - utvikle, bygge, Miljøringens forretningsdè Haugen, øvre Rennehvammen gnr. 13, bnr. i v/ Ann Helen Rennehvammen, Uvdal Dette gav følgelig tilsvarende dårlig resultat for de andre virksomhetene. Tor Rennehvammen, Tor Olav Røisgård, Brøstrud gård og pensjonat v/ Arne Gunnar grunneierne, utviklingsaktørene, næringslivet og øvrige i kommunen. Ved evt. utvikling AS, Alpinparken utvikling AS, Vasstulan høyfjellseter AS, Uvdal vakt- og reiselivsmessig infrastrukturtiltak i øvre Uvdal, hvor Miljøringen blir den vesentligste hytteservice AS, Brander Norge AS, Naturlaft AS, Uvdal utmarksiag BA (10 grunneiere) oppløsning av foretaket, følger det av vedtektene at innestående beløp skal benyttes til gode i hele området. og Søre Brøstrud gnr. 12, bnr. i v/ Urda og Leiv Ljøterud. tilknyttet Mlljøringen) og 5 % med minimum kr og maksimum kr i sone næringsutvikling i kommunen og forvaltes av kommunestyret. drifte og vedlikeholde miljøtilpasset reiselivsmessig infrastruktur i øvre Uvdah 2) Engangsinnbetaling: Det skal settes av 10 % av tomtesalget, minimum kr ,- Det er i hovedsak ringvirkningene av investeringene som skal gi økt omsetning til årlige bidraget fra tinglyst heftelse ved nye salg, skal komme sti- og langrennsnettet til av tomta, hytta eller leiligheten til å bidra med kr pr. år til driften av den satsningen. (jfr. vedlagte utbyggingsavtale) og maksimum kr ,- pr salg innenfor sone i (som er det området som er direkte et mål at heisinntekter skal finansiere driften av alpinanleggene og skliløypene. Det reiselivsmessige infrastrukturen i øvre Uvdal. Beløpet skal indeksreguleres årlig. Det er 3) Årlig bidrag fra hytte/leilighetseiere: Andelseierne forplikter seg til å binde kjøper 2 (som er resten av øvre Uvdal). Dette beløpet settes av til investering av felles Oppsummering av sesongene 10/11 og 11/12 for MiljØringen Holding AS Sesongen 2010/2011 gav ca i mill i mindre heisomsetning enn sesongen før. Dette Miij øringen Holding har nå vært igjennom to sesonger med drift av Uvdal alpinsenter. skyltes i hovedsak at påsken smeltet bort, og anlegget måtte stenges deler av påsken. Følgende firmaer samarbeidet med og driftet i Uvdal Alpinsenter: Begge sesongene har bydd på en rekke utfordringer, spesielt med tanke på klimatiske 1) Andelsinnskudd på kr pr. andelseier. Forpliktelser for andelseierne i Miljøringen SA ansett høsten 2010 for å drifte Miljøringens Booking. Skisport driver skiutleie og skiskole Alpinparken. I avtalen lå det en opsjon for kjøp av UH etter sesongen 12/13. - Uvdal Heisdrift(UH) inngikk 5- årig leieavtale om drift av Uvdal Alpinsenter og Kirkebygda - Uvdal - - i Produkter driftet varmestue i Alpinsenteret og Alpinparken, samt afterski.

9 det omfanget MR ønsket. varmestua. Heis, samt at de måtte gå i forhandlinger med øvrige kreditorer og bank for å komme gjeld. Heiberg. Begge vurderte på dette tidspunkt arbeid i andre skisentre. om det var tidligere enn planlagt. Styret i Holding vurderte det som viktig å unngå en lokalbefolkningen er fornøyde med utvidelsen av det totale serveringstiibudet. Dette førte til at Uvdal Heisdrift, da eid av Knut Heiberg, Geir Storeng og Svein Aandahl kom i en likvid skvis og signaliserte utsettelse av innbetalingene av leie til Miljøringen Alle som bidro opparbeidet en eierandel i forhold til medgåtte timer og levert utstyr. Alpinparken har vært drevet av Høk Kafe, som ønsket å drive denne ved siden av kafeen Sesongen 11/12 av årlig omsetning til den er nedbetalt. ferdigstilielse av ventilasj onsanlegget før sesongstart høsten på Høk. Det ble besluttet at MR Næringslokaler selv skulle stå for driften av servering i konkurs i UH som igjen sannsynlig ville føre til negativ omtale av Alpinsenteret og Uvdal. Styret vurderte det også som viktig å holde på kompetansen til Stein Rudi og Knut resort om driften av varmestua i Alpinsenteret. Miljøringen så det som en stor fordel å ansvar for booking, salg og restaurantdriften inkl. lavvo. Kjøpet av UH har bundet opp likvider utover kjøpesummen i form av nedbetaling av pub og afterski i lavvo. inngå avtale med etablerte lokale aktører til driften av varmestua. Varmestua i Det måtte nye drivere inn i varmestuene, Miljøringen inngikk derfor avtale med Uvdal Miii øringen har fått mange positive tilbakemeldinger om at både gjester, hyttefolk og Målet er at lavvoen skal overføres til MR Næringslokaler AS, som så skal betale 10 % leie Det ble på ettersommeren satt i gang planlegging og bygging av ny lavvo. Det ble også bestilt sluttføring av det elektriske anlegget i servicebygget, samt Det ble foretatt oppgraderinger av varmestua i Alpinparken, og det ble bygget pub i MRH v/daglig leder Johan Höglund har ledet driftssamarbeidet i sentret, og har hatt Kirkebygda Produkter sa i mars 2011 opp avtalen om drift av varmestua. Mange bedrifter ble med på et felles spleiselag for å bygge denne på dugnad. Miljøringen Holding besluttet å gå i forhandlinger med eierne om å kjøpe selskapet, selv over sommersesongen. UH signaliserte dessuten at de ikke ønsket å drifte Alpinparken i

10 2. Valuta seg bebygge. Nore og Uvdal Kommune er nå dessuten i gang med en fullstendig betydelig utfordring i å få inn festeavgifter i rett tid. Det har ikke vært tilstrekkelige ressurser til å avklare fullstendig hvor mange ledige tomter som lar Generelt Oversikt over ekstraordinære forhold i perioden økonomisk har selskapet igjen slitt. Særlig har to dårlige påsker og en vanskelig start på inneværende vintersesong forverret situasjonen. Nedenfor følger viktige detalj er for hvert enkelt selskap MR Næringslokaler AS: Pub/Lavvo bidrar med et positivt driftresultat på , HeisdriftAS: Påske 2011 og 2012 antas å ha gitt omsetningsreduksjon med opp MR Heis AS: Heis AS har lavere inntekter enn budsjettert, dette må sees i MR Feste AS: Det er kun solgt en tomt i Likviditetsmessig er det en Inntekten var ikke i nærheten av budsjett når det gjelder booking. Årsaken til dette er også den vanskelige situasjonen mht vær/snøforhold og sen åpning av 3. Likviditet vi faktisk skal betale festeavgift for til grunneierne. bakkene, men ikke minst må dette sees i sammenheng med tilgjengelige fra UR er eneste inntektskilde. ressurser i form av markedsføringsmidler og salgsmedarbeider. mens resten av aktiviteten i næringslokaler trekker negativt med Feste disponerer på den andre siden får vi dokumentasjon for hvor mange tomter mot MNOK 1 årlig, for dette selskapet alene. sammenheng med sviktende omsetning i Uvdal Heisdrift. Omsetningsbasert leie 1. Klima oss. På den ene siden får vi avklart hvilke ledige salgbare tomter Miljøringen gjennomgang/opprydding av tomter i Alpinsenteret og dette er meget nyttig for kjøpt av Sparebank 1 Buskerud Vestfold. Miljøringen Holding m/ datterselskaper menneskelige og økonomiske, til å få oversikt og orden i de selskapene som ble at når kravene/formalitetene var på plass, så var behandling og utbetalingstid for I tillegg er det ønskelig å nevne at det har blitt brukt betydelig med ressurser, både IN lånet kort. Man trodde og håpet at dette ville skje i oktober 2011, dessverre ble innvilget lån på kr ble redusert til ,sammen med kravet om fra Innovasjon Norge skulle utbetales. Her er historien lang og resultatet er at alpindestinasjoner i Alpene. utfordringer med snøproduksj on/vær. Hele anlegget kunne ikke åpne før 1. feb lånet utbetalt så sent som 29. april nå i vår. etableringen av Miljøringen Holding AS med daglig ledelse. Tilbakemeldingen var fjellet, stor nedgang i år, sett i forhold til sesongen 09/ Mars måned var 5 grader varmere i snitt. Påske gjestene reiste ikke på sesongen Holding har hele tiden siden kjøpet av senteret ventet på at lånet Mildt Sterk klima gjorde at sesongen kom sent i gang rundt jul, betydelige Norsk valuta gjør det tyngre å konkurrere med eksempelvis Det har vist seg at svak likviditet har begrenset driften under hele

11 Veien videre Miljonngen Feste A. rjmn HeisAS. 60 Ij igeri Nærinslokaler AS ; 30 :. 4:: 82? Juni 12 Juli 12 Augu5t 12 September 12. OktOber l2lovember 12Desember Uvdal HeisdrittAS ) 1.I0) 1j (.j9 9Q pbo_. - Likviditetsprognose juni-deser 1 ber 2t 2 mtah) anser anleggene for å være trinn 0 av den fysiske Miljøringen. knyttet til byggeområder for fritidsboliger i øvre Uvdal, samtidig som markedet for salg Mange av andelseierne i MR SA har investert betydelige beløp spesielt i infrastruktur flere fritidsbeboere til området uten at det er god og forutsigbar drift i disse. MR SA avgjørende at det er drift i Uvdal Alpinsenter og Alpinparken. Det er vanskelig å trekke meget kritisk situasjon for området da god drift av anleggene, sammen med driften av å hente tilstrekkelig kapital til alpinanleggene fra andelseierne i MR SA. Dette er en Miljøringen SA kjøpte Miljøringen selskapene fordi det for andelseierne i MR SA er helt av fritidsboliger er utfordrende og har vært det de siste 3 årene. Det er derfor krevende I avgjørende med arbeidsro og langsiktighet i eierskapet. Det må bygges stein på stein. dette arbeidet er det en selvfølge å ha stort fokus på å heve kvaliteten på service- og utvikling av anlegget spesielt med tanke på snøproduksjon, profil- og markedsføring, reiselivstilbudene i kommunen. Det kreves imidlertid en bevisst satsning og strukturert tilrettelegging for helårsdrift og tilrettelegging for event s og konferansefasiliteter. I kundebehandling og produktene som tilbys. For å oppnå denne utviklingen er det Uvdal Alpinsenter har etter vår vurdering et betydelig potensiale som et av de viktigste likvide midler allerede Dette betyr at uten tilførsel av kapital vil MR Holding og tilhørende selskap være uten.. senter og avdrag : Q e-1tet og avdrag Alpmparken Investeringer Lkvid1tetsendrlng - (61 820) ( ) ( ), (i ) ) Bank 1. juni US (1 841 fjb6) 1 har også brukt betydelig ressurser til å sette i stand de eiendeler som ble kjøpt av Sparebank i Buskerud Vestfold.

12 Driften har et kapitalbehov før det kommer inntekter av betydning i november og effektivitet. SnØproduksjon og salg- og markedsarbeid. MR Holding henvender seg derfor til Nore og Uvdal Kommune. I hyttetomter i tilfredsstillende grad. mange aktører har gått sammen for å sikre bidrag til reiselivsmessig infrastruktur vil man over tid kunne gjøre store løft også utover å bygge den fysiske Miii øringen. Svakheten med oppstartsfasen er at bidragene er avhengig av salg, og salget har vært langrenns- nettet i området sannsynlig er helt avgjørende for å få fortsatt kunne selge økt med mellom halvannen og tre grader de siste 30 årene, sier han» snø. På kort sikt merkes ikke endringene, men i et lenger perspektiv er dette radikale betydelig raskere og ved høyere temperaturer enn det man kan i dag. I tillegg vil det bli ofte må vi ut i desemberfør min usgrader og snø etablerer seg. Vi vilfåfærre vintre med desember på 2, 8 MNOK. Samtidig er det tydelig at utover dette bør det satses på noen Seniorforsker ved meteorologisk institutt Ketil Isaksen (Dagbladet desember 2011) spesielle områder for at anleggene og området skal få ønsket utvikling; snøproduksjon besparelser på årlig driftskostnad i forhold til strøm og arbeidskraft som følge av økt sesongåpning, samt tilstrekkelig såle i bakkene for å tåle stadig mildere vårvær. endringer, sier Isaksen. Avhengig av hvor du er i landet, har snittemperaturen vin terstid Satsning på forbedret effektivitet i snøproduksjonen er avgjørende for å få forutsigbar vil også generere betydelig omsetning for overnattings- og serveringsbedrifter i området treningssamlinger for skiklubber. Hoved traséen i Alpinparken har meget gode omgang. Ved en investering på 2 MNOK vil man kunne legge snø i hele Alpinparken kvaliteter for trening spesielt slalåm og storslalåm. En økt satsning på treningssamlinger «Vi ser tydelig av dataene at vinteren krymper i begge ender. Høsten strekker seg lenger ut, gevinsten av å bruke erfarne firmaer er stor. bevisst satsning på profil og markedsarbeid gir resultater. IN setter som krav for å støtte profilprogram og markedsstrategi for anleggene. Voss er et prakteksempel på hvordan Spesielt Alpinparken har et stort potensial for å hente kunder i form av MR Holding ser et behov for å bygge ut snøproduksjonsanlegget i Alpinparken i første medarbeidere og midler til aktiviteter. Det er behov for proff kompetanse i arbeidet med Salg og markedsføring i skuldersesong som perioden nov jan er. Det er stort behov for større ressurser i markedsførings- og salgsarbeidet, både dyktige Med denne investeringen vil med sikkerhet kunne åpne anlegget mye tidligere. Områdeplanen og muligheter, ringvirkning og effekt på MR sine. inntekter, utviklingsarbeidet at man benytter firmaer som er pre kvalifisert av IN, nettopp fordi Miljøringen SA er et forsøk på å sette helhetstenkning for området i system. Ved at så

13 dårlig i området fra 2009 og frem til nå. Det er avgjørende å se helheten i området. Ringvirkningene av både alpinanleggene i full drift og utbygging av fritidsboliger er omfattende, men også gjensidig avhengig av hverandre til en viss grad. Storparten av verdiskapingen i utmarksbaserte reisemål kommer i form av lønninger til ansatte i reiselivsbedriftene og hos underleverandører. På kort sikt er bygging av høystandard hytter med bruk av lokal arbeidskraft og helst med lokale underleverandører, den sikreste måten å skaffe lokale inntekter på. Når utbyggingen er avsluttet, er de lokale inntektene fra hyttene mer begrenset. De kommer gjennom festeavgifter, vedsalg, bomavgifter, inntekter fra vedlikehold, vakthold, brøyting, mm. I tillegg kommer inntekter gjennom hyttebrukernes kjøp av varer og tjenester. Her er inntektene avhengig av at det at det finnes et bredt spekter av kommersielle tilbud i området. Nore og Uvdal Kommune viste for 2 1/2 år siden enestående vilje og handlekraft ved å bidra til at Miljøringen SA kunne kjøpe Uvdal Alpinsenter av Sparebank i ved å yte betydelig lån. Som beskrevet over har anleggene lagt to meget krevende sesonger bak seg og har behov for å få tilført kapital. Vi trenger hjelp til å sikre en viktig infrastruktur med betydelige ringvirkninger for hele Nore og Uvdal! Miljøringen SA håper det lar seg gjøre å finne gode løsninger sammen med Nore og Uvdal Kommune slik at vi fortsatt kan ha anlegget på lokale hender. Miljøringen SA

14 : Holding. E Heis Nærlflgslokaler Budsjett Budsjett tudsjett Budsjett Budsjett Driftsinntekter i : : : Driftskostnader. Lokaler, etc GoTolivdal Serveringsvirksomhet Kostnadér : Reaultat I Driftslnptekter. Lokaler, etc GoTolivdal. Serveringsvirksomhet Finans Balanse Anleggsmidler Ornløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Gjeld Sum egenkapital og gjeld : Heisdrjft: 5355:

15 EGENKÅPITAL OG GJELD Gjeld Kortsiktig gjeld Inuskutt ege nkapital Aksjekapital l L MILJORINGEN SA Gjeld til kredittinstitusjoner Opptjent ege nkapital Udis ponert resultat (ikke poste rt) Annen egenkapital Andelsinnskudd Konsemgjeld til Mijaringen Feste AS Annen egenkapital LånfraGeirPrestegården Lån fra NQTC og Uvdal koninmne Konserngjeld til Miljrinea Heis AS Gjeld til kredittias titusjone r Lån fra Nes Prestegjekis Sparchaik Sinn innskutt egenkapital Annen iangsiktg gjeld Avsetning for forplikteis er Sum egenkapital Sum apptje at egenkapital - øvrig langsiktig gjeld Lån fra:soffiholdingas Sum aimeu langsiktig gjeld Kassaicreditt

16 21101 GRETHEFLAATA Leverandørspesifikasjon PMP K&egori; - NO Konta: MILJØRINGEN SA Dato UVDAL UTVIKLINGAS & INNGÅENDE BANKGIRO ,00 0, , :201 i INNGÅENDE B.ANKGIRO ,00 0, ,00 LjtskrWt fra Agro.økonorrt, kjørt kl 12:21:40 av Halvor ReniehvanTnen I HR Side SVEINREIERSEN , LAN1FØLGEAVTALE ,00 0, , NØRSTEBØ & SØNN EIENDOM AS Faktura Dato PorfaIdo Bilag Tekst FkturabeIep taltbep Ist Saldo pr ,00 Saldo pr. 31, ,00 Saldopr , INN OG UTGA& IDE BANKGIRO ,0d , HAUGEN, ARNE GUNNAR UVDAL TRELAST EIENDOM AS LAN!FØLGEAVTAL.E -200 ooo,oo L.AN1FØLGEAVTALE ,00 0, , VASSTULAN KØYFJELLSSETERAS Saldo pr so ooo,oo HENRIKSEN, LARS VIDAR ALPINPARKEN UTVIKLINGAS RØISGARD, TOR OLAV Saldo pr , , LANIFØLGEAVTALE ,00 0, , TOI LÅN I FØLGE AVTALE , ,00 Sakio pr ,00 Saldo pr ,OÔ UVDAL UTMARKSLAGBA 7 I i b11 64 LAN FØLGEAVTALE , ,00 Saldo pr, 31, I , i I 3 LÅN I FØLGE ÄVTALE , ,00 Saldopr , , LÅN I FØLGE AVTALE ,00 0, ,00 Saldo pr , UVDAL UTVIKLINGAS INNGÅENDE BAN KGIRÖ ,00 0, ,00 Saldo pr ,00 i INNGÅENDE BANKGIRO , ,00 Saldo pr , , inngående SANKGJRO ,00 G , LANGELAND,JARLE JNNGAENDEBANKGIRO ,00 0, ,00

17 Saldo pr , , inngaendebankgro ,00 0, , RENNEHVAMMEN, HALVOR Saldo pr , NØRSTEBØ, ÖODBJ0RN LANGELAND,JARLE Faktura Oato ForfaHsdat BllagT&çst FaktureJøp BtaItbtøp Katagari: NO Leverandørspesifikasjon PMP 200 MILJØRINGEN SA Dato: HØK EIENDOM AS Saldo pr , : KONSERNOVERFøRINGFRAMNP ,50-593, , LJØTERJJD, URDA INNGAENOEBANKOIRO , ,00 Utskrift fra? gro.økonoiï, kjart 06.05,2012 kl 12:21:40:.aV Halvor Renne1waniien I HR Se 3 Saldepr, Poster med teksten Umerket gjelder betalinger!kreditnotaer som ikke er fullstendig merket mot faktura. Saldo pr , , ijO.20l INNGAENDEBANKGIRO.3OO0,O0 0, ,00 Sum , INNGAENDEBANKGIRO Konto:

18 200 MILJØRINGEN SA Dato: Konto: NO Kategori: Kundespesifikasjon PMP Faktura Dato Forfallsdato Bilag Tekst Fakturabeløp Betalt beløp lst UVDAL UTMARKSLAGBA Fakturanr: 5 Forfall: ,00 0, , Fakturanr: 10 Forfall: ,00 0, , Fakturanr: 11 Forfall: ,00 0, , Fakturanr: 12 Forfall: ,00 0, , Fakturanr: l3forfall: ,00 0, , Fakturanr: l4forfall: ,00 0, , Fakturanr: l5forfall: ,00 0, ,00 Saldo pr ,00 I 0505 UVDAL UTVIKLINGAS Fakturanr: l6forfail: ,00 0, ,00 Saldo pr ,00 Sum kunder ,00 Utskrift fra Agro økonori, kjørt Id 12:20:51 av Halvor Rennehvanwrien I HR Side i

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Utvalg: Kommunestyret, ekstraordinært møte. Unni Wetlesen politisk sekretær. Saksnr: 69

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Utvalg: Kommunestyret, ekstraordinært møte. Unni Wetlesen politisk sekretær. Saksnr: 69 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 69 Utvalg: Kommunestyret, ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 12:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune mio L Møteinnkalling Saksnr: 57 Utvalg: Formannskap, ekstraordinært møte Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

LLu, U ttq-\ Møteinnkalling. Unni Wetlesen politisk sekretær

LLu, U ttq-\ Møteinnkalling. Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune miorlen Møteinnkalling Saksnr: 52-68 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33 41 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 19:30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 59 67/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.06.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune miot Møteinnkalling Saksnr: 20 34 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 20 33/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-4 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00.

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00. Møteinnkalling Saksnr: 3-5 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Grønneflåtastua, Nore og Uvdal Bygdetun Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 74 78/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 18.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i politisk ledergruppe kl. 11.00 13.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 64 66 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 10:00 Dette er et ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Uvdal resort, Uvdal Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 14:00 18:00 Møtet ble avholdt på Uvdal Resort i Uvdal.

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg Møteinnkalling Saksnr: 79-84/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:30 17:30 MERK TIDSPUNKTET! Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter

Detaljer

Møteinnkalling. Deltagelse i BRIS samarbeid i Buskerud Vinmonopol i Nore og Uvdal kommune, salgsbevilling

Møteinnkalling. Deltagelse i BRIS samarbeid i Buskerud Vinmonopol i Nore og Uvdal kommune, salgsbevilling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 12-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 09.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 12/10 PS 13/10

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15 20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00.

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-9 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Informasjon fra administrasjonen Buskerud fylkeskommune

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7/15-13/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30 Møtet ble avholdt på Brøstrud Gård og Pensjonat. I forkant

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 4 8 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 09:00 12:15 Merknader: Hovedutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-51 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 23.04.2009 Tidspunkt: 14:00 18:10 Følgende medlemmer møtte: Lars Egedahl

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 12-23/ 2013 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 11.03.2013 Tidspunkt: 18.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30.

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57-58 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:30 10.45 OBS: Merk klokkeslett. Kommunestyresalen, Rødberg På grunn av budsjettkonferanse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-08/2013 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Linda Sevlejordet, Else

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Informasjon: Møterom 1, Kommunehuset Øktodden Mølle Vedlikeholdsarbeider ved bygdetunet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 06.01.2016. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 06.01.2016. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 06.01.2016 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.01.2016 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-44 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

PLAN- OG BYGNINGSKONFERANSEN 2014 UTVIKLING FRITIDSBOLIGER TRYSIL

PLAN- OG BYGNINGSKONFERANSEN 2014 UTVIKLING FRITIDSBOLIGER TRYSIL PLAN- OG BYGNINGSKONFERANSEN 2014 UTVIKLING FRITIDSBOLIGER TRYSIL TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA HISTORIKK STIFTET 19.JAN 1971 13 medlemmer 1 andel = 100 dekar I DAG 26 medlemmer 3 store grunneiere = nesten

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

N'II:ØTEII{I{KALLII\G

N'II:ØTEII{I{KALLII\G STEIGEI\ KOMMUNE N'II:ØTEII{I{KALLII\G Utvalg: Møtested: Møtedato Plan- og ressursutvalget i Steigen Rådhuset, 8283 Leinesfi ord 19.0t.2016 Tid:KI09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17 19/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.06.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 69-73 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.09.2009 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015 SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 30.04.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 30.04.2015 2015 2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 1 56 759 614 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 1 216 320

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26 29/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 12:30 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 25/09 PS 26/09 Merknad: Sakstittel

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling Rødberg, 01.07.2011 Saksnr: 131-142 / 2011 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Dato: 06.07.2011 Tidspunkt: 13.00 14.00 Møteinnkalling Skrykkevieren felæger ( H. vidda i forbindelse med befaring av

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 07/15 14/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 19:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth, Nils

Detaljer

Sannsynligvis verdens beste tallerkentrekk

Sannsynligvis verdens beste tallerkentrekk Sannsynligvis verdens beste tallerkentrekk Slik det har vært Bakgrunn Knaben Ski & Aktivitetssenter AS (KSA) ble etalert i 1998, med formål om å bygge og drive skitrekk på Knaben. Anlegget ble finansiert

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 1/15 Brekkesamlingen som gave til kommunen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 1/15 Brekkesamlingen som gave til kommunen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Bygdetunet, Uvdal Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Orientering: øktodden Sti og løypeplanen Bygdetunet sommeren 2015 Brannvern

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer