HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten Gjestemoen Hovda Odmund Deinboll Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Eli Hovd Prestegården Følgende varamedlemmer møtte: Ingen vara kunne møte Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Frank Pedersen Protokollen godkjent : Torkel Wetterhus varaordfører Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 57/12 Sakstittel Finansiering av Miljøringen. Lukket/åpent PS 57/12 Finansiering av Miljøringen. Behandling Formannskap : Eli Hovd Prestegården (Sp) fratro som inhabil. Ingen vara trådte inn, saken ble behandlet med 4 representanter. Odmund Deinboll fremmet utsettelsesforslag: Saken utsettes til behandling i forkant av kommunestyremøtet Formannskapet hadde følgende tilleggspunkter: alle regnskap fra selskapene pr ønskes framlagt. en ønsker at det ses på muligheten for bidrag fra andre aktører og eiere. en ønsker en gjennomgang av selskapsstrukturen og organiseringen med tanke på mest mulig effektiv drift. kreve innbetaling fra kunder før forfall høsten Innstilling Formannskap : Saken utsettes til behandling i forkant av kommunestyremøtet Formannskapet hadde følgende tilleggspunkter: alle regnskap fra selskapene pr ønskes framlagt. en ønsker at det ses på muligheten for bidrag fra andre aktører og eiere. en ønsker en gjennomgang av selskapsstrukturen og organiseringen med tanke på mest mulig effektiv drift. kreve innbetaling fra kunder før forfall høsten Behandling Formannskap : Høyre v/odmund Deinboll fremmet følgende forslag: Kommunens låneramme utvides med 3 til 8 millioner kroner. Lånet belastes næringsfondet.

3 Ap v/kirsten G. Hovda fremmet følgende forslag: Som forutsetning for et evt. kommunalt engasjement må det gjennomføres en uavhengig gjennomgang av alle selskaper. Formannskapet får i mandat å engasjere sakkyndig bistand. Videre jobbing for å se på muligheten for bidrag fra andre aktører og eiere. Kommunestyret ber om ny sak til VOTERING. Ap sitt forslag ble å betrakte som et utsettelsesforslag, og ble votert først. Forslaget falt med 2 mot 3 stemmer. Deretter ble Høyre sitt forslag satt opp mot rådmannens forslag, hvor det ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Innstilling Formannskap : Kommunens låneramme utvides med 3 til 8 millioner kroner. Lånet belastes næringsfondet. Behandling Kommunestyret : Eli Hovd Prestegården (Sp) ville ha sin habilitet vurdert. Hun ble vurdert inhabil, Thov Wetterhus trådte inn i hennes sted. Morten Rudi Sommer (Frp) ville ha sin habilitet vurdert. Han ble vurdert habil. Betty Karin Nørstebø (Sp) ville ha sin habilitet vurdert. Hun ble vurdert habil mot 3 stemmer. Kåre Gunnar Bergstøl (Sp) ville ha sin habilitet vurdert. Han ble vurdert habil. Sigrid E. Heggelien (Ap) ville ha sin habilitet vurdert. Hun ble vurdert habil. Tor Helge Bjerke (Ap) ville ha sin habilitet vurdert. Han ble vurdert habil mot 5 stemmer. Varaordfører Torkel Wetterhus (Sp) ledet møtet i denne saken. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Odmund Deinboll (H) Det ble avholdt gruppemøte i saken. Ap v/kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) fremmet følgende forslag: Som forutsetning for et evt. kommunalt engasjement må det gjennomføres en uavhengig gjennomgang av alle selskaper. Formannskapet får i mandat å engasjere sakkyndig bistand. Videre jobbing for å se på muligheten for bidrag fra andre aktører og eiere. Ap ber om at det innkalles til et ekstraordinært kommunestyremøte så snart resultatet av mindretallsforslaget i formannskapet er utført.

4 Magne Berg (Frp) Kåre Gunnar Bergstøl (Sp) Rådmannen v/fagsjef for NMK svarte på spørsmål. Andreas Jahren (Ap) Lars Egedahl (H) Hans Beltesbrekke (Ap) Ole Jørgen Hallingstad (H) Tor Helge Bjerke (Ap) Votering: Utsettelsesforslaget til Ap ble tatt opp til votering: Ap sitt forslag fikk 12 mot 11 stemmer, og ble vedtatt. Vedtak Kommunestyret : Som forutsetning for et evt. kommunalt engasjement må det gjennomføres en uavhengig gjennomgang av alle selskaper. Formannskapet får i mandat å engasjere sakkyndig bistand. Videre jobbing for å se på muligheten for bidrag fra andre aktører og eiere. Ap ber om at det innkalles til et ekstraordinært kommunestyremøte så snart resultatet av mindretallsforslaget i formannskapet er utført. Rådmannens nye forslag til vedtak: Rådmannen viser til at det foreligger utsettelsesvedtak i saken og at herværende framlegg neppe kan fylle de vilkårene som er satt i vedtaket. Det vises videre til at det til formannskapets ekstraordinære møte er lagt fram et forslag til konkurransegrunnlag for å oppfylle vedtakets forutsetning om at det skal gjennomføres en uavhengig gjennomgang av alle selskaper. Slik saken står, vil rådmannen være tilbakeholden med å fremme selvstendige forslag til vedtak nå, men vise til at det kan være av betydning å drøfte vilkårene for et engasjement. Det endelige forslaget vil bare forutsette at vilkår blir stilt, men det kan formuleres spissere vedtak, for eksempel at 100 tomter skal søkes innløst i løpet av fem år. Det forutsettes at vilkår om innløsning av festetomter for videresalg blir grundig vurdert før et eventuelt kommunalt engasjement.

5 Behandling Formannskap : Det ble valgt setteordfører til dagens formannskap og kommunestyremøte: Odmund Deinboll (H). Sp v/torkel Wetterhus fremmet forslag: Kommunestyret ser alvoret i saken, og at situasjonen skyldes flere uheldige omstendigheter, bl.a to sesonger med krevende klimatiske forhold. Strakstiltak: For å sikre kontinuitet, og for å løse den akutte situasjonen, utvides eksisterende låneramme med 3 mill, til 8 mill. Lånet gis rente og avdragsfrihet i 3 år. For eksisterende lån skal renter betales som avtalt, men avdragsfriheten utvides med to år. Ovennevnte lån på 3 mill tas med i vurderingen av alternative løsninger for fremtiden. Oppfølgende tiltak: Kommunestyret ber Rådmannen så raskt som mulig å engasjere ekstern kompetanse for å gjennomgå og kvalitetssikre følgende: - Miljøringen Holding AS med datterselskaper sine regnskaper - Styreprotokoller - Ansettelsesavtaler - Samarbeidsavtaler - Festeavtaler - Selskapsstrukturer Med bakgrunn i dette, utarbeider rådgiver en vurdering av positive og negative sider ved følgende alternativer: 1 Nore og Uvdal Kommune går inn på eiersiden i MRH 2 Nore og Uvdal Kommune kjøper Miljøringen Næringslokaler AS 3 Evt. alternativt forslag utarbeidet av rådgiver. Kommunestyret vil med bakgrunn i dette, og på bakgrunn av konklusjon og råd gitt i rapport utarbeidet av Oxford Res. foreta en grundig vurdering av videre engasjement i Miljøringen Holding AS, og kommunes rolle i videre utvikling av Øvre Uvdal. Denne prosessen ønsker kommunestyret skal være forankret i næringslivet, og inviterer derfor Nore og Uvdal Næringsselskap som aktør i denne prosessen. Målet er at arbeidet med konklusjon og tilrådning skal være på plass før langtidsbudsjettbehandlingen i høst.

6 Ap fremmet følgende forslag: Forslag til vedtak: alt 2 Rådmannen viser til at det foreligger utsettelsesvedtak i k-sak 52/12 og at framlegget til behandling av f- sak 57/12 og k-sak 69/12 neppe kan fylle de vilkår som er satt i vedtaket. Kommunestyret fastholder sitt vedtak i k-sak 52/12 om en uavhengig gjennomgang av alle selskaper med vurdering av regnskap, drift, avtaler og struktur. Rådmannens forslag til tilbudsinnbydelse av effektueres. Rapporten forventes å gi tilråding i forhold til effektiv, langsiktig og økonomisk bærekraftig drift og selskapsstruktur. Rapporten forventes også å kunne si noe om risiko for kommunen ved et eventuelt utvidet engasjement. For å bidra i den prekære situasjonen som Miljøringen Holding A/S har kommet opp i, utvides lånerammen fra Nore og Uvdal kommune til Miljøringen Holding A/S med inntil 2 mil for å dekke kortsiktige fordringer. Det settes følgende vilkår: Den utvida lånerammen på inntil 2 mill som styret i Miljøringen Holding A/S får til disposisjon, gis på nåværende tidspunkt på samme vilkår og pant som opprinnelig lån på 5 mill. Utvidet låneramme på inntil 2 mill gis som et forskudd på et kommunalt engasjement i form av et eventuelt eierskap. Det legges opp til et tidsbegrenset eierskap. Det forutsettes kontinuerlig jobbing fra Miljøringen for å tilføre kapital til investering og utvikling også fra andre aktører og eiere. Festeavtaler/innløsing av tomter nevnes spesielt. Styret i Miljøringen Holding A/S gir en orientering i kommunestyret 3.sept om framdriften i arbeidet for å utvikle en rasjonell og effektiv organisasjon. Ny sak med vurdering av hvordan kommunen skal engasjere seg med de midlene som er stilt til disposisjon legges fram for kommunestyre når rapport fra gjennomgangen foreligger og administrasjonen har gjort sine vurderinger. H. fremmet følgende forslag: Kommunestyret ser alvoret i saken, og at situasjonen skyldes flere uheldige omstendigheter, bl.a. to sesonger med krevende klimatiske forhold og markedssituasjonen. Strakstiltak: For å sikre kontinuitet, og for å løse den akutte situasjonen, utvides eksisterende låneramme med 3. mill, til 8 mill. Lånes gis rente- og avdragsfrihet i 3 år. For eksisterende lån skal renter betales som avtalt, med avdragsfriheten utvides med to år. Lånet sikres ved pant på samme måte som ved tidligere gitte lån. Ovennevnte lån på 3 mill. tas med i vurderingen av alternative løsninger for fremtiden. Lånet belastes næringsfondet. Oppfølgende tiltak: Miljøringen Feste AS sammen med Holdingsselskapet, setter umiddelbart i gang en prosess med tanke på frivillig innløsning av festetomter for videresalg til hytteeiere/leilighetseiere. Kommunen holdes løpende orientert om framdriften jfr. oppfølgingspunktene nedenfor.

7 Kommunestyret ber Rådmannen så raskt som mulig å engasjere ekstern kompetanse for å gjennomgå og kvalitetssikre følgende: Miljøringen Holding AS med datterselskaper sine -regnskapet -styreprotokoller -ansettelsesavtaler -samarbeidsavtaler -festeavtaler -selskapsstrukturer Med bakgrunn i dette, utarbeider rådgiver en vurdering av positive og negative sider med følgende alternativer: Nore og Uvdal kommune kjøper Miljøringen Næringslokaler AS Utvidelse av aksjekapital i Holdingsselskapet (nåværende eiere, grunneiere i området, eksterne investorer) Evt. alternativt forslag utarbeidet av rådgiver. Kommunestyret vil med bakgrunn i dette, og på bakgrunn av konklusjon og råd gitt i rapport utarbeidet av Oxford Res., foreta en grundig vurdering av videre engasjement i Miljøringen Holding AS, og kommunens rolle i videre utvikling av Øvre Uvdal jfr avtaler med Uvdal Utmarkslag (Fjellsnaret). Kommunestyret ønsker at prosessen skal være forankret i næringslivet, og inviterer derfor Nore og Uvdal Næringsselskap som aktør. Målet er at arbeidet med konklusjon og tilrådning skal være på plass før langtidsbudsjettbehandlingen i høst. Forslaget fra SP ble trukket. VOTERING: Forslaget fra Ap ble satt opp mot forslaget fra H. Begge fikk to stemmer, varaordfører brukte sin dobbeltstemme. H sitt forslag ble vedtatt. Innstilling Formannskap : Kommunestyret ser alvoret i saken, og at situasjonen skyldes flere uheldige omstendigheter, bl.a. to sesonger med krevende klimatiske forhold og markedssituasjonen. Strakstiltak: For å sikre kontinuitet, og for å løse den akutte situasjonen, utvides eksisterende låneramme med 3. mill, til 8 mill. Lånes gis rente- og avdragsfrihet i 3 år. For eksisterende lån skal renter betales som avtalt, med avdragsfriheten utvides med to år. Lånet sikres ved pant på samme måte som ved tidligere gitte lån. Ovennevnte lån på 3 mill. tas med i vurderingen av alternative løsninger for fremtiden. Lånet belastes næringsfondet.

8 Oppfølgende tiltak: Miljøringen Feste AS sammen med Holdingsselskapet, setter umiddelbart i gang en prosess med tanke på frivillig innløsning av festetomter for videresalg til hytteeiere/leilighetseiere. Kommunen holdes løpende orientert om framdriften jfr. oppfølgingspunktene nedenfor. Kommunestyret ber Rådmannen så raskt som mulig å engasjere ekstern kompetanse for å gjennomgå og kvalitetssikre følgende: Miljøringen Holding AS med datterselskaper sine -regnskapet -styreprotokoller -ansettelsesavtaler -samarbeidsavtaler -festeavtaler -selskapsstrukturer Med bakgrunn i dette, utarbeider rådgiver en vurdering av positive og negative sider med følgende alternativer: Nore og Uvdal kommune kjøper Miljøringen Næringslokaler AS Utvidelse av aksjekapital i Holdingsselskapet (nåværende eiere, grunneiere i området, eksterne investorer) Evt. alternativt forslag utarbeidet av rådgiver. Kommunestyret vil med bakgrunn i dette, og på bakgrunn av konklusjon og råd gitt i rapport utarbeidet av Oxford Res., foreta en grundig vurdering av videre engasjement i Miljøringen Holding AS, og kommunens rolle i videre utvikling av Øvre Uvdal jfr avtaler med Uvdal Utmarkslag (Fjellsnaret). Kommunestyret ønsker at prosessen skal være forankret i næringslivet, og inviterer derfor Nore og Uvdal Næringsselskap som aktør. Målet er at arbeidet med konklusjon og tilrådning skal være på plass før langtidsbudsjettbehandlingen i høst.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anette

Detaljer

(.9kw: LUQti. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL 0 DR LA LO E RO A L E N. ekstraordinært. møte

(.9kw: LUQti. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL 0 DR LA LO E RO A L E N. ekstraordinært. møte ekstraordinært Nore og Uvdal kommune NUmEDAL 0 DR LA LO E RO A L E N Møteinnkalling Saksnr: 56 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 08:00 møte Sakskart: Utvalgs

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble avholdt møter samme dag i politisk ledergruppe

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00.

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 31-40 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 07.05.2012 13:00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11.

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 38-46 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering fra 13.00 13.30: Kommunestyresalen, Rødberg Trillemarka, årsmelding og status

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200600692 : E: 614 D11 : S.Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.09.2009 77/09 Bystyret 08.09.2009 87/09

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune m NUmEDAL DDR LA LO ER DAL Møteinnkalling Saksnr: 22-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Fra administrasjonen: Notat Områdeplan

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer