Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Utvalg: Kommunestyret, ekstraordinært møte. Unni Wetlesen politisk sekretær. Saksnr: 69

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Utvalg: Kommunestyret, ekstraordinært møte. Unni Wetlesen politisk sekretær. Saksnr: 69"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 69 Utvalg: Kommunestyret, ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 12:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 69/12 Finansiering av Miljøringen.

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2012/498 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Finansiering av Miljøringen. Ny behandling. 34II(I1IIII IWIIU Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret /12 Formannskap /12 Formannskap /12 Kommunestyret /12 Saken gjelder: Henvendelse fra Miljøringen SA om kr 5,5 mill kr i kommunal bistand til å sikre videre utvikling av infrastrukturen i øvre Uvdal. Fakta: Selskapet Mijøringen Holding AS har henvendt seg til kommunen iforbindelse med kommende økonomiske uordringer. Formannskapetfikk en orientering i sitt møte 4. juni og det ble der avgjort at administrasjonen skalfremme sak tilformannskapet 18. juni med sikte på vedtak i kommunestyret 25. juni Varaordfører vil i innkaiing av invitere til informasjonsmotefor kommunestyret mandag kl Miljøringen(MR) SA ble etablert for å utvikle den reiselivsmessige infrastrukturen i øvre Uvdal. Miljøringen SAs forretningside er: Selskapet skal gjennom en høy miljøprofil bygge, vedlikeholde og utvikle den reiselivsmessige infrastrukturen i øvre Uvdal, basert på tilbakeføringer fra salg av hytter, leiligheter eller tomter. Miii øringen SA eies av 18 andeishavere, andelshaverne er grunneiere og utbyggings selskaper. Innskutt kapitai pr andel er kr I tillegg forpiikter andelseieme seg til å innbetaie et engangsbeiøp på mellom og kroner pr. solgte enhet av leiligheter, tomter og hytter. Dette er hovedinntektskilden til selskapet og skal brukes til investeringer.

4 Miljøringen SA eier MR Holding. Andelseierne har fmansiert kr 7,5 mill i aksjekapital i MR Holding som igjen eier: MR Feste. MRHeis. MR Næringslokaler. Heisdriftselskapet. Miljøringen Holding har i dag kr 11,03 mill i gjeld, av dette er følgende pantesikrede lån: Innovasjon Norge kr 2,4 mill. Nore og Uvdal kommune kr 5 mill. I tillegg kommer banklånet på kr 2,75 mill gitt til Miljøringen SA. Utestående fordringer med bakgrunn i utbyggingsavtalene fra tomte og leilighetssalg er kr , dette innfris når kjøperne har betalt tomtene. Klimatiske forhold har gitt to vanskelige driftssesonger i heisdrifta med en sviktende omsetning på ca 1 mill pr år. Når forholdene tillater det har anleggene ikke tilstrekkelig effektive snøkanonanlegg til å kunne lage mye snø på kort tid. Saksbehandlers vurdering: Bakgrunnen for dagens situasjon og alternativer ved opphør Utviklingen i og omkring alpinanleggene i øvre Uvdal har siden etableringene vært preget av ustabilitet, konkurser og eiere med for lite kapital. Etableringen av Miljøringen og den omfattende prosessen som lokale utbyggingsaktører gjennomførte, endte opp i at MR SA nå har kontroll over begge alpinanleggene med infrastruktur, utleieenheter. Etableringen hadde stor betydning bygg, anleggsbransje og handel for store deler av næringsvirksomheten ikke bare øvre Uvdal, men også ellers i kommunen. Miljøringen sin målsetting om å avsette betydelige summer igjennom forpliktende utbyggingsavtaler ved tomte og leilighetssalg i et stort område, til å utvikle reiselivsmessig infrastruktur er unik. Det er vanskelig å se at tilsvarende hadde vært gjennomført dersom lokalt næringsliv ikke hadde satt seg i førersetet. Et velfungerende øvre Uvdal med godt utbygd infrastruktur, godt preparerte alpinanlegg, stier og løyper kan være motoren i utviklingen av hytte- og reiselivskommunen Nore og Uvdal. Hyttebrukerundersøkelsen fra 2009 synliggj orde at kommunen har en svært høy bruksfrekvens på hyttene, aller mest i øvre Uvdal. Omregnet til gjestedøgn benyttes hyttene over gjestedøgn i året. Dette tyder på at våre gjester trives i kommunen og at tilretteleggingen er god, men at det også finnes rom for betydelige forbedringer. Overrislingseffektene til øvrig næringsliv, særlig håndverksvirksomhet, handel og kommunens innbyggere, er av stor betydning for bosettingen og et framtidig oppegående arbeidsmarked. Miljøringen har opplevd to dårlige drifissesonger, dårligere besøk enn budsjettert og mindre aktivitet i hyttemarkedet enn planlagt. Oppkjøpet av alpinanleggene, eiendommene, heisdriftsselskapet og et noe svakt kapitalgrunnlag fra starten har gjort at MR Holding nå har akutt behov for kapital. Det kan antakelig stilles spørsmål ved om alle vurderinger og investeringer som er gjort er like hensiktsmessige i et bedriftsøkonomisk perspektiv. Behov for sikrere snøforhold tidlig ved å etablere bedre snøproduksjonsanlegg i alpinparken opplyses som en forutsetning før neste sesong. Tilgang til kapital er vanskelig, eierne har etablert MR Holding og i tillegg er det investert store beløp i egne utbyggingsprosjekter. Mye av arbeidet med opprydding i anlegget som ferdigstilling av næringslokaler og bygging av lavvo er gjort på dugnad fra andeishaverne, eller ved at tilbakebetalingen for utførte oppdrag er utsatt inntil

5 det finnes tilgjengelige midler fra driften. Flere lån eller annen investorkapital synes å være uhensiktsmessig. Selskapet er etter alt å dømme ikke på et nivå som gjør det til et investeringsobjekt. Alternativene ved et opphør synes å være uoversiktlige og svært uheldige. Utfallet kan bli en tilbaketrekning til start i forhold til de opprinnelige forretningspianene, mulig oppsplitting av selskapene og nye eiere med andre strategier. En kollaps i miljøringen kan sette utviklingen kraftig tilbake i hele kommunens næringsliv. Pantesikringen av kommunens lån etter banken og Innovasjon Norge må også anses som usikkert ved et opphør. Alternativer for videre støtte Det synes vanskelig og lite hensiktsmessig å gjøre en utvidelse av dagens lån og det pekes særlig på tre typer muligheter for et mulig framtidig engasjement: Kommunen kan gå inn som eier i enten mindretalls- eller flertallsposisjon. Enklest gjøres dette ved en utvidelse av dagens aksjekapital der kommunen kjøper aksjer tilsvarende den eierandelen en finner det hensiktsmessig å ha. Kjøp av aksjer vil etter rådmannens antakelse i så fall være strategisk motivert ut fra en ambisjon om å styrke næringsliv og utviklingsmuligheter i hele kommunen. Det antas videre at det da må utvikles en eierstrategi som gir selskapet mulighet for å bruke ekspertise i utviklingen. Med dagens utgangspunkt antas det at slikt eierskap bør tidsbegrenses. Kommunen kan omgj øre lånet til egenkapital og gi ny tilførsel til bestemte objekter som kommunen blir eier av. Det kan for eksempel tenkes at kommunen står for kjøp og installering av et nytt snøkanonanlegg og at dette tilbakebetales i form av omsetningsbasert årlig leie. Kommunen kan omgj øre lånet til egenkapital, overta eierskapet av heiser med tilhørende utstyr. Kommunen står for kjøp og installering av nytt snøkanonanlegg og heiser, tilhørende utstyr og nytt snøkanonanlegg tilbakeføres nåværende eiere i form av omsetningsbasert årlig leie. Vedlikeholdskostnader, driftskostnader og nødvendige oppgraderinger belastes leietakerne. Dette alternativet må avklares med de andre lånegiverne som har pant i heiser og anlegg. Oppsummering av alternativer Rådmannen har tatt utgangspunkt i at Miljøringen er et godt prosjekt for videre utvikling av næringslivet i kommunen. De økonomiske vanskelighetene ser ut til å gjelde store deler av bransjen og kan ikke ses som helt uventede. Et opphør av virksomheten antas å ha så store skadevirkninger at det synes hensiktsmessig at kommunen engasjerer seg ytterligere. Spørsmålet for rådmannen har derfor heller vært hvordan dette skal gjøres mer enn om det skal gjøres. Et nullalternativ der kommunen forholder seg avventende er også en mulighet. Hovedavveiingen mellom handlingsalternativene blir altså om kommunen skal engasjere seg som eier i selskapet eller som eier av mer avgrensede objekter. Det antas at engasjementet ikke skal ha inntjening som hovedmotiv. Saksanen: Kommunestyret fattet i sak om finansiering av Miljøringen (sak 52/12) følgende vedtak: Som forutsetningfor et evt. kommunalt engasjement må det gjennomføres en uavhengig gjennomgang av alle selskaper. Formannskapetfår i mandat å engasjere sakkyndig bistand. Viderejobbingfor å se på muligheten for bidragfra andre aktører og eiere. Ap ber om at det innkalles til et ekstraordinært kommunestyremøte så snart resultatet av mindretallsforslaget iformannskapet er utført. Rådmannen konstaterer at det kan vise seg vanskelig å etterkomme kommunestyrets vedtak om en uavhengig gjennomgang og et ekstraordinært kommunestyre på rimelig tid. Tempoproblemet i saken

6 er påpekt i det opprinnelige saksframlegget, jfr at likviditetssituasjonen allerede nå er anstrengt og at den vil bli ytterligere forverret med som et kritisk tidspunkt etter prognosene. I samtale etter kommunestyrets vedtak har Miljøringens leder gitt ytterligere merknad til at saken haster. For selskapet ses det som vesentlig med en rask avklaring idet forberedelsene til alternativ finansiering i form av annen kapital må startes i god tid før vintersesongen dersom markedsføring og snøproduksjon skal gjøres hensiktsmessig. Framdriften har vært drøftet med varaordfører og noe av mailvekslingen er tatt inn i innkallingen til kommunestyrets møte. I samme drøfting har en også kommet til at frist for rådmannens utsending settes til 4.7 og ikke 6.7 som opprinnelig planlagt. Hoved punkter for videre saksbehandiin: Rådmannen vil i videre saksbehandling legge til grunn følgende hovedpunkter. Miljøringen er en viktig og helt sentral del av kommunens satsing på næringslivet i hele kommunen. Selskapets betydning for kommunen må etter rådmannens oppfatning først og fremst ligge i den verdiskapingen som foregår i andre selskaper og næringer og som kanskje best uttrykkes i form av betydelig økte tomtepriser og økt attraktivitet. Miljøringens forretningside sikter etter rådmannens oppfatning mot en godt fundert virksomhet, men det er neppe mulighet for stor inntjening i løpet av kort tid. Virksomheten er sårbar mot stor gjeld og vil uansett løsning ligge an til en vanskelig likviditetssituasjon i løpet av nær framtid. Selskapet antas å ha råde over betydelige urealiserte verdier. Noe over 400 festetomter har så Lav årlig festeavgift at det bør kunne vurderes frivillig innløsning der ekstra kapital kan brukes til betjening av gjeld og framtidige investeringer (omtales nærmere under avsnittet: Vilkår for engasjement underliggende avtaler nedenfor.) Hovedspørsmålet må være om kommunen kan engasjere seg i fortsatt drift av dagens selskap. Et avslag eller avventende svar kan føre til at selskapet enten vender seg til det ordinære kapitalmarkedet eller at dagens selskap går til opphør. Et videre kommunalt engasjement kan utformes på ulike måter, jfr rådmannens tidligere framlegg. Rådmannen skal være forsiktig med å fortolke drøftinger i folkevalgte organer, men sitter igjen med inntrykket at drøftingen om innholdet i et mulig engasjement i stor grad har hatt fokus på hvordan et konsolidert selskap skal utvikles videre og hvilken form kommunens engasjement skal ha. Alle forslagene om å gå videre med et utvidet kommunalt engasjement forutsetter noe tid. Et kommunalt engasjement på eiersiden vil nødvendigvis bruke noe tid på formell saksbehandling, oppnevning av styremedlemmer, oppdatering på framtidige behov og en klar strategi for den perioden kommunen engasjerer seg som eier. Det samme må antas å gjelde dersom det stilles andre krav om vilkår for engasjementet. Hand1insa1ternativene: I tillegg til det utsettelsesforslaget som fikk flertall i kommunestyret , ble det i formannskapet samme dag fremmet forslag om å øke lånerammen med 3 millioner kroner. Slik rådmannen la fram saken til kommunestyret , ble det pekt på to muligheter i modellform. Begge modellene lar seg bygge ut, men har prinsipielt noen ulikheter: Kjøpe aksjer og gå inn i selskapet i eierposisjon. Rådmannen har foreslått at en i så fall går inn som majoritetseiere og med flertall i selskapets styre. Det vil gi kommunen mulighet til å opprette en styrings- og informasjonslinje mellom kommunestyret og selskapet der kommunestyret blir holdt oppdatert om utviklingen og blir satt i stand til å fatte de viktige og prinsipielle avgjørelsene for selskapet. Utredninger og vurderinger fra selskapets styre kan bestilles i tråd med eierstrategien. Kjøpe et objekt eller deler av selskapet. Næringsbygget er ett av de objektene det kan være hensiktsmessig å gå inn i og det kan i så fall utarbeides en tidsbegrenset leieavtale med for eksempel fem års varighet og krav til tilbakekjøp av Miljøringen. Vilkår for enasjementet - underliende avtaler: Det har i tidligere møter blant annet blitt stilt spørsmål ved festeforholdene og de eldre avtalene som finnes mellom selskapet og en del grunneiere i området. Det fmnes i dag noe over 400 bortfestede tomter i området med årlig festeavgift varierende mellom 1500 og 2600 kroner pr år.

7 Det antas å være i tråd med kommunestyrets vedtak å peke på de vesentlige verdiene som kan realiseres ved frivillig innløsing. Frivillig innløsing forutsetter avtaler med så vel den enkelte fester som med grunneierne og det ses som overkommelig om enn noe tidkrevende arbeid. Selv en begrenset innløsning av 100 tomter kan gi betydelig tilførsel av kapital der det må avtales en forholdsmessig deling mellom Miljøringen og grunneier. Slikt vilkår kan etter rådmannens oppfatning settes ved hvert av de skisserte engasjementene kommunen kan ta i saken. Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen viser til at det foreligger utsettelsesvedtak i saken og at herværende framlegg neppe kan fylle de vilkårene som er satt i vedtaket. Det vises videre til at det til formannskapets ekstraordinære møte er lagt fram et forslag til konkurransegrunnlag for å oppfylle vedtakets forutsetning om at det skal gjennomføres en uavhengig gjennomgang av alle selskaper. Slik saken står, vil rådmannen være tilbakeholden med å fremme selvstendige forslag til vedtak nå, men vise til at det kan være av betydning å drøfte vilkårene for et engasjement. Det endelige forslaget vil bare forutsette at vilkår blir stilt, men det kan formuleres spissere vedtak, for eksempel at 100 tomter skal søkes innløst i løpet av fem år. Det forutsettes at vilkår om innløsning av festetomter for videresalg blir grundig vurdert før et eventuelt kommunalt engasjement. Vedlegg: Forslag til tilbudsinnbydelse, uavhengig gjennomgang av Miljøringselskapene. Vedleggene til K sak Behandling Formannskap : Eli Hovd Prestegården (Sp) fratro som inhabil. Ingen vara trådte inn, saken ble behandlet med 4 representanter. Odmund Deinboll fremmet utsettelsesforslag: Saken utsettes til behandling i forkant av kommunestyremøtet Formannskapet hadde følgende tilleggspunkter:

8 alle regnskap fra selskapene pr ønskes framlagt. en ønsker at det ses på muligheten for bidrag fra andre aktører og eiere. en ønsker en gjennomgang av selskapsstrukturen og organiseringen med tanke på mest mulig effektiv drift. kreve innbetaling fra kunder før forfall høsten Innstilling Formannskap : Saken utsettes til behandling i forkant av kommunestyremøtet Formannskapet hadde følgende tilleggspunkter: alle regnskap fra selskapene pr ønskes framlagt. en ønsker at det ses på muligheten for bidrag fra andre aktører og eiere. en ønsker en gjennomgang av selskapsstrukturen og organiseringen med tanke på mest mulig effektiv drift. kreve innbetaling fra kunder før forfall høsten Behandling Formannskap : Høyre v/odmund Deinboll fremmet følgende forslag: Kommunens låneramme utvides med 3 til 8 millioner kroner. Lånet belastes næringsfondet. Ap v/kirsten G. Hovda fremmet følgende forslag: Som forutsetning for et evt. kommunalt engasjement må det gjennomføres en uavhengig gjennomgang av alle selskaper. Formannskapet får i mandat å engasjere sakkyndig bistand. Videre jobbing for å se på muligheten for bidrag fra andre aktører og eiere. Kommunestyret ber om ny sak til VOTER1NG. Ap sitt forslag ble å betrakte som et utsettelsesforslag, og ble votert først. Forslaget falt med 2 mot 3 stemmer. Deretter ble Høyre sitt forslag satt opp mot rådmannens forslag, hvor det ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Innstilling Formannskap : Kommunens låneramme utvides med 3 til 8 millioner kroner. Lånet belastes næringsfondet.

9 Behandling Kommunestyret : Eli Hovd Prestegården (Sp) ville ha sin habilitet vurdert. Hun ble vurdert inhabil, Thov Wetterhus trådte inn i hennes sted. Morten Rudi Sommer (Frp) ville ha sin habilitet vurdert. Han ble vurdert habil. Betty Karin Nørstebø (Sp) ville ha sin habilitet vurdert. Hun ble vurdert habil mot 3 stemmer. Kåre Gunnar Bergstøl (Sp) ville ha sin habilitet vurdert. Han ble vurdert habil. Sigrid E. Heggelien (Ap) ville ha sin habilitet vurdert. Hun ble vurdert habil. Tor Helge Bjerke (Ap) ville ha sin habilitet vurdert. Han ble vurdert habil mot 5 stemmer. Varaordfører Torkel Wetterhus (Sp) ledet møtet i denne saken. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Odmund Deinboll (Il) Det ble avholdt gruppemøte i saken. Ap v/kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) fremmet følgende forslag: Som forutsetning for et evt. kommunalt engasjement må det gjennomføres en uavhengig gjennomgang av alle selskaper. Formannskapet f?tr i mandat å engasjere sakkyndig bistand. Videre jobbing for å se på muligheten for bidrag fra andre aktører og eiere. Ap ber om at det innkalles til et ekstraordinært kommunestyremøte så snart resultatet av mindretalisforslaget i formannskapet er utført. Magne Berg (Frp) Kåre Gunnar Bergstøl (Sp) Rådmannen v/fagsjef for NMK svarte på spørsmål. Andreas Jahren (Ap) Lars Egedahi (H) Hans Beltesbrekke (Ap) Ole Jørgen Hallingstad (Il) Tor Helge Bjerke (Ap) Votering: Utsettelsesforslaget til Ap ble tatt opp til votering: Ap sitt forslag fikk 12 mot 11 stemmer, og ble vedtatt.

10 Vedtak Kommunestyret : Som forutsetning for et evt. kommunalt engasjement må det gjennomføres en uavhengig gjennomgang av alle selskaper. Formannskapet fr i mandat å engasjere sakkyndig bistand. Videre jobbing for å se på muligheten for bidrag fra andre aktører og eiere. Ap ber om at det imikalles til et ekstraordinært kommunestyremøte så snart resultatet av mindretallsforslaget i formannskapet er utført.

11 2. Prosedyre 2012/498 TEH Næring, miljø og kommunalteknikk S 7 /( 2. * NOREOGUVDALKOMMUNE Arbeidets art har sin bakgrunn i kommunestyret i Nore og Uvdal kommune gjorde følgende vedtak 25. juni 2012: Konkurransen gjennomføres etter forskriftens alminnelige bestemmelser (del I) og tilbudsbestemmelsene som følger nedenfor. AS, Miljøringen Heis AS og Uvdal Heisdrift AS. Ap ber om at det innkalles til et ekstraordinært kommunestyremøte så snart resultatet av gjennomgang av alle selskaper. Som forutsetningfor et evt. kommunalt engasjement må det gjennomføres en uavhengig Formannskapetfår i mandat å engasjere sakkyndig bistand Tilbudsinnbydelse uavhengig gjennomgang av Miljoringselskapene. selskaper: Miljøringen Holding AS, Miljøringen Feste AS, Miljøringen Næringslokaler mindretalisforslaget i formannskapet er u fort. konsulenttjenester for gjennomgang av Miljøringen SA, med deres underliggende Nore og Uvdal kommune inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av anslåtte verdi er under kr eks. mva. og er fritatt fra kunngjøringsplikten. Konkurransen reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Denne anskaffelsens Oppdraget skal sluttføres med egen rapport innen 1. august Nore og Uvdal kommune ønsker tilbud på gjennomgang av Miljøringselskapene sin 1. Oppdragets art og omfang økonomi, framtidige økonomisk bæreevne, gjeldssituasjon, likviditet og eierstruktur. Videre jobbingfor å se på muligheten for bidragfra andre aktører og eiere R0DBERG Postadresse: Telefon: Telefax: E-post adresse Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: postmottaknore-og-uvdai.kommune.no Hjemmeside:

12 4. Gjennomforings- og leveringstidspunkt Pris 30% post. 5. Kontrakt - Leveringstidspuukt for ytelsen er 1 august E-postadresse : terje.hal1and(nore-og-uvdal.koniniune.no Navn: Terje Halland 3. Oppdragsgivers kontaktperson Navn: Nore og Uvdal kommune vi Terje Halland på e-post adresse: Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagte kontraktsvilkår. Tilbudet skal leveres til: Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktperson per e-post med kopi til Frank Pedersen. Epost : teri e.hallandnore-og-uvdal.komrnune.no 6. Tilbudsfrist og innlevering Tilbyder er bundet av tilbudet til 01/01/2013. innen kl Skriftlig tilbud signert av person(er) som har fullmakt til å forplikte tilbyder ettersendes per Tilbydere som har deltatt i konkurransen vil ffi en skriftlig tilbakemelding per e-post om hvem 7. Evaluering av tilbud/tildelingskriterier 8. Tildeling av kontrakt og begrunnelse oppdragsgiver vil inngå kontrakt med og en kort begrunnelse for valget R0DBERG Postadresse: Telefon: Telefax: E-post adresse Erfaring fra tilsvarende arbeid 30% Oppdragsforståelse/Løsningsforslag 40 % 1) Tildeling av kontrakt vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som totalt sett vurderes Tilbud som ikke kan levere til fastsatt dato vil bli forkastet. som den beste løsningsforslaget. Tilbyder vil bli valgt etter følgende kriterier: postmottaknore-og-uvdai.kommune.rio Hjemmeside:

(.9kw: LUQti. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL 0 DR LA LO E RO A L E N. ekstraordinært. møte

(.9kw: LUQti. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL 0 DR LA LO E RO A L E N. ekstraordinært. møte ekstraordinært Nore og Uvdal kommune NUmEDAL 0 DR LA LO E RO A L E N Møteinnkalling Saksnr: 56 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 08:00 møte Sakskart: Utvalgs

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

LLu, U ttq-\ Møteinnkalling. Unni Wetlesen politisk sekretær

LLu, U ttq-\ Møteinnkalling. Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune miorlen Møteinnkalling Saksnr: 52-68 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 36-55 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 11:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 36-55 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 11:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-55 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 11:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anne

Detaljer

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel.

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 27 39 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: Til drøfting: Kommunestyresalen, Rødberg 11:00 OBS merk klokkeslett! Prinsippdiskusjon ekstra

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00.

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34-40 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rådmannen, Vidar Torgersen, Kate Hovdegård, Ottar Huseby, Ragnhild Haug, Grete Blørstad, Anne Rudi. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Rådmannen, Vidar Torgersen, Kate Hovdegård, Ottar Huseby, Ragnhild Haug, Grete Blørstad, Anne Rudi. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 48 53/11 Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 29.08.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 20-35 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 18:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 20-35 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 18:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-35 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anne

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen

Detaljer

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11.

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 38-46 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering fra 13.00 13.30: Kommunestyresalen, Rødberg Trillemarka, årsmelding og status

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33 41 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 19:30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 9-21 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 11:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Andreas

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg 11.00 13.00 Politisk administrativ ledergruppe. TEMA: Kommuneplanarbeidet,

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 31-40 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 07.05.2012 13:00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal

Detaljer

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune m NUmEDAL DDR LA LO ER DAL Møteinnkalling Saksnr: 22-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Fra administrasjonen: Notat Områdeplan

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 46-49 Utvalg: Møtested: Dato: 30.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Dette er et ekstraordinært

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret

Detaljer

Møteinnkalling. Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser.

Møteinnkalling. Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 93-99 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering om følgende tema: Nullkonsesjon etter gjennomgang

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-11 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30 10:30 12:45 Temamøte: Kommunestyresalen, Rødberg Arbeid med kommuneplanen. Kommunestyrets

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer