Eksamen 2018 vår - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 2018 vår - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm"

Transkript

1 Eksamen SAM vår Eksamen 2018 vår - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Innhold Eksamen 2018 vår - Løsningsforslag og kommentarer... 1 Eksamen 2018 vår Forberedelse... 2 Eksamen 2018 vår Oppgave... 5 Eksamen 2018 vår - Løsningsforslag... 9 Eksamensveiledning

2 Eksamen SAM vår Eksamen 2018 vår Forberedelse 2

3 3 Eksamen SAM vår

4 4 Eksamen SAM vår

5 Eksamen SAM vår Eksamen 2018 vår Oppgave 5

6 6 Eksamen SAM vår

7 7 Eksamen SAM vår

8 8 Eksamen SAM vår

9 Eksamen SAM vår Eksamen 2018 vår - Løsningsforslag Oppgave 1 Oppgaven opplyser at «elevene» reklamerte på kjøpet. Det første problemet er derfor å avklare hvem som er parter i konflikten og dermed spørsmålet om valg av lov, forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven av Opplysningene om at Ida og Per er innkjøpsansvarlige for russen kan tolkes som at de representerer russen på skolen. Etter forbrukerkjøpsloven 1 er forbrukerkjøp salg av ting til en forbruker når selgeren opptrer i næringsvirksomhet. Det er ikke tvil om at selgeren, «Russegribb», opptrer i næringsvirksomhet. Problemet er om russen på en skole skal regnes som en forbruker når det blir foretatt et samlet innkjøp. Som forbruker regnes en fysisk person som ikke hovedsakelig opptrer i næringsvirksomhet, jf. 1(3). Problemet er om «russen» på en skole er en fysisk person i lovens forstand. Russen er i utgangspunktet en sammenslutning, det vil si en forening, når den opptrer samlet og gjør innkjøp. Foreninger regnes normalt ikke som fysiske personer. Innkjøp som gjøres av idrettslag og liknende sammenslutninger skal derfor løses etter kjøpsloven av 1988 hvis tvister om kjøpet oppstår. Dette fremgår av forbrukerkjøpslovens forarbeider. Hvor langt man kan strekke forbrukerbegrepet i forhold til juridiske personer, er et uklart og omtvistet tema. Det bør skilles mellom de tilfellene der en forening står som kjøper og selger tingene videre til medlemmene, og de tilfellene der kjøpet bare er en samling av enkeltbestillinger. I det første tilfellet er forholdet mellom foreningen og selgeren ikke et forbrukerkjøp. Hvis derimot realiteten er at enkeltforbrukere samler sine bestillinger og sender dem gjennom en forening for å oppnå best mulig pris, er det mest naturlig å se forholdet som et samlet av forbrukerkjøp. Det antas at det siste tilfellet gjelder for russen i oppgaven. Jeg legger derfor til grunn at kjøpet er et forbrukerkjøp, og at tvisten skal løses på grunnlag av forbrukerkjøpsloven. Neste spørsmål er om det ble reklamert i tide når det ble reklamert 80 dager etter mottakelsen. Reklamasjonsreglene ved mangelfull vare følger av forbrukerkjøpsloven 27. Reklamasjonen er utvilsomt gitt innenfor toårs-fristen i 27(2). Problemet er om 80 dager skal regnes som «innen rimelig tid», jf. 27(1) første punktum. Det går fram av 27(1) andre punktum at reklamasjoner som gis innen to måneder alltid er å regne som avgitt i tide. Russen har overskredet denne grensen med ca. 20 dager. Det er et argument for at deres reklamasjon er avgitt for sent. I tillegg har russen ingen gode argumenter for å vente så lenge med å reklamere. Ida og Per kunne med enkle midler sendt en e-post eller tatt kontakt med selgeren på annen måte, og informert om at de ville reklamere (nøytral reklamasjon). Jeg kan ikke se at skoletur og skolearbeid er god nok grunn til å utsette reklamasjonen. Jeg har derfor kommet til at Ida og Per reklamerte for sent. Hevingskravet skal derfor avvises på formelt grunnlag. Det kan være delte meninger om reklamasjonen kom for seint. Spørsmålet om det er grunnlag for heving må derfor drøftes subsidiært, det vil si under forutsetning av at det ble reklamert i tide. Russen kan heve kjøpet hvis vilkårene i 32 er oppfylt. Grunnvilkåret er derfor at genserne har mangler. Spørsmålet om mangel avgjøres på grunnlag av 15 og 16. 9

10 Eksamen SAM vår Etter 15(1) skal genserne være i samsvar med det som er avtalt. Hvis egenskaper ved produktet ikke følger av avtalen, kan spørsmålet avgjøres av 15(2) bokstav b. Det vil si at genserne skal være slik forbrukerne har grunn til å forvente med hensyn til holdbarhet og andre egenskaper. Det er her «andre egenskaper» som er relevant. Det er grunn for russen å forvente at det de bestilte stemmer overens med bilder i annonser, kataloger, brosjyrer osv., med mindre selgeren har tatt forbehold om avvik. I dette tilfellet er avvikene tilstrekkelige til å si at russen fikk noe annet enn det de kunne forvente. Det konstateres at varen har en mangel, jf. 16 bokstav a. Heving forutsetter også at mangelen er «ikke uvesentlig», jf. 32. Navn på baksiden og mindre bamsemerke enn forventet tilfredsstiller neppe kravet til vesentlighet. Genserne kan fortsatt brukes til sitt formål. Argumentet om at mangelen er en bagatell styrkes av at russen ikke tok seg bryet med å reklamere før. Det styrkes også av at russen er vel så godt tjent med et prisavslag, jf. 31. Konklusjonen blir at kjøpet ikke kan heves. Oppgave 2 Problemet er om skolen har satt i gang med ulovlig kameraovervåking. Spørsmålet kan drøftes og avgjøres på grunnlag av personopplysningsloven kapittel VII og på grunnlag av Den europeiske menneskerettskonvensjonen 8. Det følger av personopplysningsloven 36(2) at kameraovervåking bare kan finne sted hvis vilkårene for dette er oppfylt etter 37 (alminnelige vilkår) og 38 (tilleggsvilkår). Det følger av personopplysningsloven 37(2) at kameraovervåking uten at vilkårene i 9(1) bokstav a h, for eksempel kravet om samtykke fra de overvåkede, bare er tillatt hvis det må antas at overvåkningen har vesentlig betydning for forebygging og oppklaring av straffbare handlinger. Oppgaven opplyser som et faktum at det foregår omsetning av narkotika på skolen. Dette er alvorlige straffbare handlinger, og ekstra alvorlig og samfunnsskadelig når det foregår på en skole. Det er derfor ikke tvil om at kameraovervåking for å forebygge at dette salget ikke skjer, er lovlig. Det følger videre av 37(3), jf. 8 bokstav f, at lovlig kameraovervåking må være egnet til å ivareta en berettiget interesse som overskrider de overvåkedes behov for personvern. Det sentrale poenget er derfor å vurdere tiltaket som egnet til å fremme skolens behov for å forebygge narkotikasalg på skolens område mot den enkelte elevs behov for personvern. Marte argumenterer blant annet med behovet for ikke å bli sett på «russerampedagen». Dette er imidlertid en form for veteranvirksomhet som i virkeligheten ofte innebærer straffbare handlinger. Vanndynking kan i mange tilfeller være straffbar kroppskrenkelse, skadeverk eller mobbing. Slik virksomhet er i virkeligheten et selvstendig argument for kameraovervåking. Det er selvsagt ingen menneskerett for russen å sprute vann på yngre medelever. Det kan argumenteres med at overvåkingen kan gå for langt, og at den bør begrenses til de deler av skolens område der narkotikaomsetningen kan foregå. Siden overvåkingen er begrenset til fellesområdene, antas de ikke å omfatte klasserommene. Det er ikke opplysninger i oppgaven til å drøfte nyanser i overvåkingen nærmere. 10

11 Eksamen SAM vår Skolens område er et sted der en begrenset krets av personer ferdes jevnlig. For kameraovervåking av slike områder må tilleggsvilkårene i 38 være oppfylt. Skolen må ha et behov for å forebygge farlige situasjoner og ivareta hensynet til ansattes og andres sikkerhet, eller at det for øvrig er et særskilt behov for overvåkingen. Det kan ikke være tvil om at en skole med narkotikaproblemer har et særskilt behov for overvåking. Kameraovervåkingen kan også begrunnes med elevenes sikkerhet. Det er farlig for dem å ferdes jevnlig i et skolemiljø med omsetning av narkotika. Marte har også antydet at overvåkingen kan være i strid med menneskerettigheter. Den aktuelle regelen er EMK artikkel 8 om retten til respekt for privatliv. Etter EMK artikkel 8 nr. 2 er det lovlig med inngrep mot denne retten hvis inngrepet er vedtatt i lov og er nødvendig, blant annet for å forebygge kriminalitet. Kameraovervåkingen på oppgavens skole tilfredsstiller disse vilkårene. Vi kan konkludere med at kameraovervåkingen er lovlig. Oppgave 3 Spørsmålet er om utvisningsvedtaket er ugyldig. Grunnlaget for ugyldighet kan være inhabilitet, formelle feil ved saksbehandlingen eller feil ved vedtakets innhold (materielle feil). Inhabilitet Det er opplyst at mobbeofferet Ida var rektors niese (barnet til rektors søster eller bror). Spørsmålet er om dette kan gjøre rektor inhabil etter forvaltningsloven 6(2). Ingen av tilfellene i 6(1) kommer til anvendelse. Spørsmålet er om det nære slektsforholdet mellom rektor og Ida er et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til at hun tar en upartisk avgjørelse. Det er ikke usannsynlig at rektor har sett på saken med egne, personlige briller når en nær slektning var offer i hendelsen. Forholdet synes egnet til å svekke tilliten til rektors objektivitet. Det skal tross alt vurderes om dette var mobbing eller en uskyldig spøk, og da vil nært slektskap kunne påvirke vurderingen. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist, jf. 6(2) andre punktum. Marte har reist slik innsigelse når hun hevdet at utvisningsvedtaket ikke ville blitt truffet hvis «offeret» hadde vært en annen elev. Det skal også i vurderingen av om det foreligger et særegent forhold legges vekt på om sakens utfall er til særlig fordel, tap eller ulempe for noen som tjenestemannen har nær personlig tilknytning til. Det er vel ikke usannsynlig at Ida vil føle en viss tilfredsstillelse av at Marte blir straffet for sine handlinger, og de fleste har nokså nær personlig tilknytning til nieser og nevøer. Jeg har derfor kommet til at rektor var inhabil. Inhabiliteten kan ha innvirket på vedtakets innhold. Forvaltningsloven 41 kan derfor ikke redde vedtaket fra å bli ugyldig. Konklusjonen blir at utvisningsvedtaket er ugyldig. Hvis rektor er inhabil, vil også alle andre ansatte ved skolen være inhabile etter 6(3). Ugyldige vedtak skal behandles på nytt av en habil tjenestemann i forvaltningen. Det kan gjøres ved å overlate avgjørelsen til en rektor på en annen skole. Utfallet kan bli at utvisningsvedtaket opprettholdes. 11

12 Eksamen SAM vår Formelle feil Siden jeg kom til at rektor var inhabil og at utvisningsvedtaket var ugyldig, blir resten av drøftelsen subsidiær. Det vil si at det forutsettes at rektor ikke var inhabil. Jeg drøfter først spørsmålet om forvaltningslovens regler om saksforberedelse ved enkeltvedtak gjelder for dette tilfellet. Utvisningsvedtaket er et vedtak etter 2(1) bokstav a. Avgjørelsen er truffet av offentlig myndighet idet skolen antas å være en offentlig skole der rektor utøver offentlig myndighet (makt), og avgjørelsen er bestemmende for noens rett til å følge undervisningen i tre dager. Avgjørelsen er dessuten et enkeltvedtak siden det er rettet mot en bestemt person, Marte, jf. 2(1) bokstav b. Jeg er usikker på betydningen av opplysningen om at Marte går på en «internasjonal linje». En internasjonal skole kan jo være et privat rettssubjekt som ikke er å regne for et forvaltningsorgan. I så fall gjelder ikke forvaltningsloven, jf. 1. Jeg velger å ikke problematisere dette nærmere og legger til grunn at Marte går på en skole som er et forvaltningsorgan. Det er således klart at reglene i forvaltningsloven gjelder. Manglende varsling, 16 Spørsmålet er nå om manglende varsling er en feil som kan gjøre vedtaket ugyldig. Etter 16 skal en part varsles før vedtak treffes, og gis anledning til å uttale seg. Marte er part i saken, jf. 2(1) bokstav e. Hun har krav på varsel. Ingen av unntaksreglene i 16(3) er aktuelle. Vi kan derfor konstatere at utvisningsvedtaket lider av en saksbehandlingsfeil, manglende varsling. Spørsmålet blir om den manglende varslingen skal føre til ugyldighet. Etter 41 er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Varsling ville her ført til at rektor ville blitt kjent med Martes inhabilitetsinnsigelse før vedtaket skulle treffes. Det kunne ført til at rektor vurderte egen habilitet i saken, blant annet ved å legge spørsmålet om habilitet fram for sin nærmeste overordnede (skolesjefen i fylkeskommunen), jf. forvaltningsloven 8. Dette kunne ført til at utvisning ville blitt avgjort av en annen tjenestemann. Den manglende varslingen kan derfor ha innvirket på vedtakets innhold. Vedtaket kan derfor kjennes ugyldig på dette grunnlaget. Mangelfull utredning, 17 Rektor har plikt til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før det treffes vedtak, jf. 17. Saken er opplyst med et videoopptak. Rektor er noe å bebreide for ikke å ha innhentet forklaringer fra Ida som offer i mobbesaken, og fra Marte. Idas og Martes forklaringer kunne kastet mer lys over handlingens alvorsgrad. Grundigere utredning kunne ha avslørt at handlingen ikke var så alvorlig som den så ut på videoopptaket. Det konstateres derfor at mangelfull utredning kan ha innvirket på vedtakets innhold, se 41. Vedtaket er derfor ugyldig også på dette grunnlaget. Vedtakets form, 23 Vedtaket tilfredsstiller kravet til skriftlighet, jf

13 Eksamen SAM vår Vedtakets begrunnelse, 24 og 25 Enkeltvedtak skal grunngis etter 24(1), og begrunnelsen skal ha innhold i samsvar med 25. Loven krever en samtidig begrunnelse som viser de de reglene vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. Dessuten skal begrunnelsen beskrive de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Det er ikke nok å skrive «mobbing». Dette må konkretiseres. De hovedhensyn som ligger til grunn for utøvingen av rektors skjønn bør nevnes. Det er uklart om det foreligger en begrunnelse som tilfredsstiller kravene i 25. I hvert fall er den begrunnelsen som står i underretningen om vedtaket ikke tilstrekkelig. Underretningen om vedtaket, 27 Underretningen skjedde i brev, og det er i samsvar med skriftlighetskravet i 27(1). Grunnene bør gjengis i underretningen, jf. 27(2). Hvis den begrunnelsen som foreligger skriftlig er den samme som står i brevet, er den for tynn og upresis. Brevet har i hvert fall ikke gitt opplysninger om hvordan Marte kan gjøre seg kjent med en eventuell begrunnelse. Det er en klar feil at brevet ikke inneholder noe om klageadgang, klagefrist, klageinstans og nærmere fremgangsmåte ved klage, jf. 27(3). Brevet skal også inneholde opplysninger om retten til å se sakens dokumenter, noe som i dette tilfellet innebærer å kunne se videoopptaket. Marte synes å ha fått en for mangelfull begrunnelse og en underretning om vedtaket som ikke tilfredsstiller lovens krav til innhold. Disse feilene gjør nødvendigvis ikke vedtaket ugyldig. Feilene kan enkelt rettes ved at Marte henvender seg til skolen og ber om nærmere begrunnelse. Vi kan etter dette konkludere med at de formelle feilene ikke gjør vedtaket ugyldig. Materielle feil Med materielle feil siktes det til vedtakets innhold. Spørsmålet er om skolen har lov til å treffe et utvisningsvedtak i denne saken. Lovlig utvisning av Marte krever lovhjemmel. Utvisningen må ha hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov (legalitetsprinsippet). I dette tilfellet trengs hjemmel i opplæringsloven eller dens forskrifter. (Oppgaveteksten har vist til opplæringsloven, men det kan ikke kreves at elevene finner fram i denne. Ingen kompetansemål i læreplanen forutsetter kjennskap til denne loven. Det kan heller ikke kreves at de finner fram i forskrifter gitt i medhold av loven.) Marte går på Storevik videregående skole som antas å ligge i Bergen, siden Marte har adresse med postnummer Skolen vil derfor være eid av Hordaland Fylkeskommune som i medhold av opplæringsloven og dens sentrale forskrifter har vedtatt et felles skolereglement der det i 6 om sanksjoner heter i punkt (6) bokstav c: «Bortvisning for inntil fem skuledager etter vedtak fatta av rektor sjølv.» Marte ble utvist i tre dager etter et vedtak fattet av rektor. Vi kan derfor konstatere at kravet til lovhjemmel foreligger. Selv om det er lovhjemmel for vedtaket kan ikke rektor treffe vilkårlige avgjørelser. Like tilfeller må straffes likt, hvis ikke vil vedtaket kunne kjennes ugyldig på grunn av usaklig forskjellsbehandling. Rektor må heller ikke ha lagt vekt på utenforliggende hensyn, for eksempel at Marte generelt sett ble 13

14 Eksamen SAM vår betraktet som en «urokråke», eller at Ida var rektors niese. Rektor kan bare legge vekt på det som er relevant for den konkrete mobbesaken, ikke på andre forhold ved Marte. Endelig må reaksjonen stå i rimelig forhold til handlingen. Oppgaven gir ikke nok opplysninger til å konstatere myndighetsmisbruk i form av utenforliggende hensyn, usaklig forskjellsbehandling eller sterk urimelighet. Det er slått fast at rektors avgjørelse har hjemmel i lov og forskrift. Konklusjonen blir etter dette at vedtaket er gyldig. Klage, 28 Marte har klagerett på vedtaket, jf. 28. Hun kan klage saken inn for skolens overordnede organ, som er fylkeskommunen. Et spørsmål som blir aktuelt i dette tilfellet er om en klage skal få oppsettende virkning. Dette spørsmålet er regulert i 42. Rektor har skrevet i brevet at utvisningsvedtaket skal settes i gang «fra og med i dag», altså umiddelbart. Marte kan anmode rektor om å utsette iverksettelsen fordi hun vil klage, men noe automatisk krav på utsettelse har hun ikke. Marte kan også henvende seg til klageinstansen (fylkeskommunen) og be om utsatt iverksettelse. Hvis verken skolen eller fylkeskommunen beslutter utsettelse, vil utvisningen bli gjennomført. Medhold i klagen kan da ende med at fylkeskommunen pådrar seg et erstatningsansvar for det tapet Marte påføres ved å miste tre dagers undervisning. Kommentar: Læreplanen krever at elevene skal kunne bruke reglene om saksbehandling i forbindelse med enkeltvedtak. Det er derfor å forvente at elevene drøfter om utvisningsvedtaket er et enkeltvedtak og om skolen har brutt varslingsplikten ( 16) og utredningsplikten ( 17). Det kan vel også forventes at det sies noe om klagerett etter 28, men spørsmålet om utsatt iverksettelse ( 42) kan ikke kreves drøftet særlig grundig. Utsatt iverksettelse er likevel et problem som indirekte er reist i oppgaven gjennom brevet. Den materielle delen av forvaltningsretten, det vil si spørsmålet om lovhjemmel for vedtaket og spørsmålet om myndighetsmisbruk, er ikke nevnt i læreplanen. Det kan ikke forventes at elevene tar opp dette. Det er sikkert bra om noen viser kunnskaper om dette, men det bør ikke føre til karaktertrekk om slik drøftelse ikke er med. 14

15 Eksamen SAM vår Eksamensveiledning

16 16 Eksamen SAM vår

17 17 Eksamen SAM vår

18 18 Eksamen SAM vår

19 19 Eksamen SAM vår

20 20 Eksamen SAM vår

Eksamen 2017 høst - Løsningsforslag og kommentarer

Eksamen 2017 høst - Løsningsforslag og kommentarer Eksamen SAM3023 2017 høst Eksamen 2017 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Innhold Eksamen 2017 høst - Løsningsforslag og kommentarer... 1 Eksamen 2017 høst Forberedelse... 2 Eksamen

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Forvaltningsretten i et innbyggerperspektiv 2 Hva er forvaltningsrett? Offentlig myndighetsutøvelse Forvaltningsretten styrer den offentlige myndighetsutøvelsen

Detaljer

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel Presentasjon Forvaltningsloven og barnekonvensjonen Av Mirella R. Hoel JUSS ER GØY!!!! Barnekonvensjonen Barnas Grunnlov Et dokument som beskriver barns grunnleggende rettigheter Gjelder alle under 18

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Tema 1 Vedtak om kommunalt tilskudd 2 Kommunens utrednings- og informasjonsplikt 9 Vedtak om sats Forvaltningslovens regler om vedtak Forvaltningslovens regler

Detaljer

Barnehageforum mai 2014

Barnehageforum mai 2014 Barnehageforum mai 2014 Forvaltningslovens krav til enkeltvedtak ved rådgiver Remi A. Møller Forvaltningsloven - innledning Om emnet Hvorfor bør/må barnehagemyndigheten kjenne saksbehandlingsreglene? Hensynene

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Reglene for enkeltvedtak skal bidra til å ivareta elevenes rettsikkerhet og verne mot uheldige og uriktige avgjørelser.

Reglene for enkeltvedtak skal bidra til å ivareta elevenes rettsikkerhet og verne mot uheldige og uriktige avgjørelser. Fatt enkeltvedtak Reglene for enkeltvedtak skal bidra til å ivareta elevenes rettsikkerhet og verne mot uheldige og uriktige avgjørelser. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.12.2015 Formålet med forvaltningslovens

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven v/marianne Hovde, fagansvarlig Statistikk vedr. kommunale bevillinger I 2012 oppga 35 av 428 kommuner i Norge at de hadde gitt

Detaljer

«Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven

«Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven «Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven Forvaltningsloven Gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer Et hvert organ for stat eller

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv. Skinnarbu 1. juni 2016

Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv. Skinnarbu 1. juni 2016 Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv Skinnarbu 1. juni 2016 Alminnelige regler for all saksbehandling Veiledningsplikt, 11 et forvaltningsorgan har alminnelig veiledningsplikt

Detaljer

Vedtak i sak som gjelder klage på reguleringsplan for Lutelandet Energipark (vindmøllepark) i Fjaler kommune

Vedtak i sak som gjelder klage på reguleringsplan for Lutelandet Energipark (vindmøllepark) i Fjaler kommune Saksbehandler: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 06.02.2012 2011/2823-423.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS v/advokatfullmektig

Detaljer

Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm

Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Innhold Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer... 1 Eksamen 2018 høst Forberedelse... 2 Eksamen 2018 høst Oppgave... 5

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS april

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS april SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 16.-17. april 2018 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 16.-17. april 2018 2 Forvaltningsloven II.

Detaljer

Inhabilitet. Det er ikke noe suspekt i det å være inhabil galt blir det først dersom den inhabile deltar i saksbehandlingen

Inhabilitet. Det er ikke noe suspekt i det å være inhabil galt blir det først dersom den inhabile deltar i saksbehandlingen 3 Marius Stub Inhabilitet Hva vil det si å være inhabil? Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet Det er ikke noe suspekt i det å være inhabil

Detaljer

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Gjennomgang 21. mai 2010 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Det angis ikke hvilke rettsspørsmål som skal drøftes og avgjøres, bare at dette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/68 Planutvalg

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/68 Planutvalg SAKSFRAMLEGG Arkiv: L42 Dato: 14.06.2016 Saksnr Utvalg Møtedato 16/68 Planutvalg 22.06.2016 Saksbehandler: Kjell Vingen Camilla Sagflaat - klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig

Detaljer

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r 2 0 1 6 Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen Kommunens ansvar Barnehageloven 8 første ledd Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen

Detaljer

Inhabilitet. Av Marius Stub

Inhabilitet. Av Marius Stub Inhabilitet Av Marius Stub 1. Innledning Hva vil det si å være inhabil? Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet Det er ikke noe galt i det å

Detaljer

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver Begrunnelse Tone Hau Steinnes Seniorrådgiver Begrunnelse for vedtak fvl 24 Enkeltvedtak skal begrunnes Begrunnelse gis samtidig Manglende begrunnelse - saksbehandlingsfeil Behov for begrunnelse Grundighet

Detaljer

FORVALTNINGSDAGER 2018 DAG 4 KLAGEBEHANDLING ETTER FORVALTNINGSLOVEN. Områdemøte 14. november 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

FORVALTNINGSDAGER 2018 DAG 4 KLAGEBEHANDLING ETTER FORVALTNINGSLOVEN. Områdemøte 14. november 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT FORVALTNINGSDAGER 2018 DAG 4 KLAGEBEHANDLING ETTER FORVALTNINGSLOVEN Områdemøte 14. november 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Behandling av klagesaker Fvl kap IV 2 3 Klagerett på enkeltvedtak

Detaljer

REGLEMENT FOR ALSTAHAUG KLAGENEMND. Vedtatt av Alstahaug kommunestyre den sak 6/06

REGLEMENT FOR ALSTAHAUG KLAGENEMND. Vedtatt av Alstahaug kommunestyre den sak 6/06 INNHOLDSFORTEGNELSE REGLEMENT FOR ALSTAHAUG KLAGENEMND Vedtatt av Alstahaug kommunestyre den 22.02.06 sak 6/06 I II III IV V VI ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER GENERELT OM KLAGERETT UNDERINSTANS - BEHANDLING

Detaljer

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen Inhabilitet Seniorrådgiver Erlann Mortensen Tema som vil bli behandlet Innledende merknader om habilitet, herunder kort om: De bærende hensyn bak habilitetsreglene Hvem som omfattes av reglene Når reglene

Detaljer

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Inhabilitet Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015 Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Kommunens plass i det norske forvaltningen «Kommunen er en

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-i 967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Page 1 of 5 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Kapittel VI. Om klage og omgjoring. 28. (vedtak

Detaljer

Nærskole og skolebytte

Nærskole og skolebytte Nærskole og skolebytte Regelverkssamling 31. januar 2017 Trine Andresen Mette Hallan Iris Margareta Binder Dagens opplegg: Gjennomgang av regelverket opplæringsloven Nærmere om saksbehandling forvaltningsloven

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag SENSORVEILEDNING 6006 Forretningsjuss Våren 2014 OPPGAVE 1 Spørsmål 1: Hvilken av de to lovene skal gis forrangen? Begrunn svaret Poenget med

Detaljer

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN INNFØRING Akkrediteringsdagen, 8. september 2014, ved Geir Heivoll UTGANGSPUNKT I lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar

Detaljer

ORIENTERING OM HABILITETSREGLENE FOR ANSATTE OG POLITIKERE I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

ORIENTERING OM HABILITETSREGLENE FOR ANSATTE OG POLITIKERE I NORDLAND FYLKESKOMMUNE ORIENTERING OM HABILITETSREGLENE FOR ANSATTE OG POLITIKERE I NORDLAND FYLKESKOMMUNE I. Innledning. I det følgende gis det en kort orientering om habilitetsreglene som gjelder for ansatte og politikere

Detaljer

Klage. Av Marius Stub

Klage. Av Marius Stub Klage Av Marius Stub 1. Innledning Enkeltvedtak kan påklages, jf. 28 1. Innledning Hvorfor gir loven klagerett? Forvaltningskomiteens innstilling s. 243: Klageretten har til formål å sikre riktige vedtak

Detaljer

Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven

Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven 1 Hvorfor er reglene (kravene) i forvaltningsloven viktig? Forholdet mellom barnehagelov og forvaltningslov 1. Barnehagelov Spesiell forvaltningsrett 2. Forvaltningslov

Detaljer

Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter Elevens navn: Klagerens navn: Adresse: Fødselsnr. Trinn: Fag: Karakter høsttermin: Standpunktkarakter: Begrunnelse for klage: ( Her skal det kun en kort saklig redegjørelse

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved skolene i Nord-Odal kommune

Forskrift om ordensreglement ved skolene i Nord-Odal kommune Nord-Odal kommune Forskrift om ordensreglement ved skolene i Nord-Odal kommune Kommunestyret fastsetter med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.:

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.: Habilitet og tillit Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 7 19.10.2015 S-PI-0011 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Jens Solli Tore Amundsen Endringskontroll Versjons

Detaljer

Forurensningsloven. 7. (plikt til å unngå forurensning)

Forurensningsloven. 7. (plikt til å unngå forurensning) Forurensningsloven 7. (plikt til å unngå forurensning) Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak

Detaljer

Det foreligger klart en "avgjørelse", og ettersom denne typen avgjørelser er særpreget det offentlige er det "utøving av offentlig mydnighet".

Det foreligger klart en avgjørelse, og ettersom denne typen avgjørelser er særpreget det offentlige er det utøving av offentlig mydnighet. Spørsmål 1 Den overordnede problemstillingen er om kommunestyrets avgjørelse er et enkeltvedtak. Kommunestyret er "et organ for [...] kommune" jf. forvaltningsloven 1967 (fvl.) 1. Forvaltningsloven kommer

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS 1 Rettsreglene De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap. II I tillegg er det i kommuneloven 40 nr. 3 gitt enkelte særregler om inhabilitet for

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Byggefirma

Detaljer

OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD

OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD TVANGSMULKT - SAKSBEHANDLING PIA KARINE HEM MOLAUG KRISTIANSAND, 4. FEBRUAR 2015 REGELVERK Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven Tor Hegle Styremedlem FFB Tromsø 2008 1 Forvaltningsloven Er en prinsipplov - med saksbehandlingsregler som skal sikre betryggende

Detaljer

Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge og trer i kraft fra Samtidig oppheves forskrift av

Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge og trer i kraft fra Samtidig oppheves forskrift av BÆRUM KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 21.08.18 og trer i kraft fra 22.08.18. Samtidig oppheves forskrift av

Detaljer

Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014

Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014 Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014 Hva står i regelverket? Opplæringsloven 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for voksne Opplæringsloven

Detaljer

Gjeldende fra FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENTET FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I NES

Gjeldende fra FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENTET FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I NES Gjeldende fra 01.08.2018 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENTET FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I NES Innhold Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes... 3 1 Virkeområde... 3 2 Formål... 3 3 Elevens

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging (spesialundervisning) Sør-Odal kommune Sør-Odal ungdomsskole

Detaljer

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven Vår dato: 01.03.2017 Vår referanse: 2016/4880 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 30.11.2016 Saksbehandler: Linda Boldvik Sigdal kommune Innvalgstelefon: 32266643 3350 Prestfoss Sigdal kommune - gnr 34/1

Detaljer

Vedtatt i Levekårsutvalget Gjelder fra Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Ringebu

Vedtatt i Levekårsutvalget Gjelder fra Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Ringebu Vedtatt i Levekårsutvalget 05.06.2018. Gjelder fra 01.08.2018 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Ringebu Ordensreglement for grunnskolen i Ringebu. Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov

Detaljer

Overordnet problemstilling blir om kommunestyrets avgjørelse om å rive Haugenhuset i Lillevik, er et enkeltvedtak.

Overordnet problemstilling blir om kommunestyrets avgjørelse om å rive Haugenhuset i Lillevik, er et enkeltvedtak. Eksamen i Forvaltningsrett I Mønsterbesvarelse fra 2017 SPØRSMÅL 1: Overordnet problemstilling blir om kommunestyrets avgjørelse om å rive Haugenhuset i Lillevik, er et enkeltvedtak. Forvaltningsloven

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Magne Frøyen Janaveien

Detaljer

Forvaltningsrett. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Forvaltningsrett. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Forvaltningsrett Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Hva er god saksbehandling? Treffe riktige avgjørelser På en hurtig og effektiv måte Som ivaretar alles interesser i saken Som trygger rettssikkerheten

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig Tema som behandles Generelt om inhabilitet hvorfor har vi regler om habilitet, hvem omfattes av reglene og hva må den inhabile avstå fra å gjøre? Når er man inhabil?

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

reglement for orden og oppførsel i grunnskolen

reglement for orden og oppførsel i grunnskolen Forskrift om reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Sarpsborg kommune Sammen skaper vi Sarpsborg - der barn og unge lykkes - Rådmannens forslag til revidering av forskrift til ordensreglement

Detaljer

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven Saksbehandler: Avdeling for opplæringsloven Fylkesmannen i Oppland Vår dato: 01.10.2018 Deres dato: 13.03.2018 Vår referanse: 2018/15892 Deres referanse: Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

HABILITET I ANSETTELSESSAKER

HABILITET I ANSETTELSESSAKER HABILITET I ANSETTELSESSAKER PK-nettverk 10. april 2019 Seniorrådgiver/ jurist Aminah Iqbal (Avdeling for personalstøtte) Forvaltningsloven (fvl) kap. II 6 Habilitetskrav 7 Foreløpig avgjørelse 8 Avgjørelse

Detaljer

TYDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Vurdering av gyldighet av vedtak om deling av eiendommen Østre Stugguvollen - utvalgssak

TYDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Vurdering av gyldighet av vedtak om deling av eiendommen Østre Stugguvollen - utvalgssak TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/001 Arkivsaksnr: 2013/26-35 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Vurdering av gyldighet av vedtak om deling

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling rådgiver Ane Karine Lillevoll To hovedspørsmål kommunen må stille seg selv når en søknad skal behandles Hvilke krav gitt i eller i medhold

Detaljer

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første til tredje punktum innen en nærmere angitt frist.

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første til tredje punktum innen en nærmere angitt frist. Forurensningsloven 7. (plikt til å unngå forurensning) Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak

Detaljer

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, 27.10.15 Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Tillit Kommuneloven 1 Lovens formål: «Loven skal også legge til rette for en tillitskapende

Detaljer

RUTINE FOR KLAGESAKER

RUTINE FOR KLAGESAKER ELVERUM KOMMUNE RUTINE FOR KLAGESAKER Handlingsplan Elverum ungdomsskole Sist revidert: 03.01.2013 Atle Teksum/rektor Rutinene beskriver handlingsplanen for Elverum ungdomsskole samt lovforankret bakgrunn.

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager Øvre Eiker kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet

Detaljer

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag TEMA: Saksbehandling i folkevalgte organ: REGLENE OM HABILITET Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HABILITETSREGLER - FORMÅL Generelle saksbehandlingskrav for å sikre tillit og motvirke usaklighet

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november 2016 seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Bakgrunn Prp.103L (2015-2016) Regler om spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud Habilitet Ingebjørg Haug Fylkesmannen i Buskerud «I lille Norge blir nesten alle inhabile» De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap II I tillegg

Detaljer

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A Oversikt Spesialpedagogisk hjelp Samarbeid med foreldre PP-tjenesten Sakkyndig vurdering Kommunens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forurensningsloven 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket

Detaljer

Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet Kapittel 2 Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen

Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet Kapittel 2 Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen Innhold Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet........................... 17 1.1 Offentlig forvaltning «utøvende makt».................... 17 1.2 Forvaltningsvirksomhet.................................

Detaljer

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varslingsrutiner for de som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 24.11.2017, sak 32/2017 1.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet.

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. v/ Bjørn-Rikart Pedersen, juridisk leder hos Fylkesmannen i Finnmark Habilitet Sentral del av borgernes rettssikkerhet og et

Detaljer

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG?

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN Intern opplæring 6. november 2013 Hvordan oppstår en sak? Saker kan oppstå på ulike måter ; - Eksterne henvendelser søknader, klager,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING JULI 2016 Innhold 1. Hva kan behandles i Forbrukerrådet?... 3 2. Hva kan det ikke klages på?... 3 3. Hvem kan klage?... 3 4. Hvordan innleveres klagen?... 3 5.

Detaljer

Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen. Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms

Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen. Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms Litt statistikk 2003 4 klagesaker 2004 2 klagesaker 2005 3 klagesaker 2007 ingen 2008 3 klagesaker 2009 1 klagesak 2010 2

Detaljer

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT Kjøpekontrakt bil Publisert 2013-02-24 12:38 (/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT (http://www.forbrukerradet.no/kontrakter/kontrakter/kontrakt-forkjøp-av-bruktbil-mellom-private-bokmål)

Detaljer

Ordensreglement. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde

Ordensreglement. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde Ordensreglement Ordensreglement for Den Norske Skolen, Malaga (DNS Malaga) er et foreløpig dokument. Reglementet gis med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet vil

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 17/868

Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 17/868 Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 17/868 Saken gjelder klage av 5. august 2016 over Stiftelsestilsynets vedtak av 20. juli 2016 om avvisning av klage på vedtak om opphevelse av stiftelsen Landfalløya

Detaljer

BYGGESAKSDAGENE 2017 KOMMUNENS ERSTATNINGSANSVAR. Liv Zimmermann og Kristian Korsrud 6. november 2017

BYGGESAKSDAGENE 2017 KOMMUNENS ERSTATNINGSANSVAR. Liv Zimmermann og Kristian Korsrud 6. november 2017 BYGGESAKSDAGENE 2017 KOMMUNENS ERSTATNINGSANSVAR Liv Zimmermann og Kristian Korsrud Nærmere om temaet Kommunens erstatningsansvar i plan- og byggesaker - Knyttet til utøvelse av myndighet og oppgaver etter

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak Dato : 11.03.2019 Utgiver : Fylkesmannen i Trøndelag Antall sider

Detaljer

SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET?

SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET? SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET? FYLKESMANNENS ORDFØRER- OG RÅDMANNSKONFERANSE ADVOKAT ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell mislighetsrisiko

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskoler i Nittedal kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskoler i Nittedal kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskoler i Nittedal kommune KAPITTEL 1 - INNLEDNING 1. Hjemmel og ikrafttredelse Nittedal kommunestyre har 28.05.18 med hjemmel i opplæringsloven 9A-10 vedtatt denne

Detaljer

Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017.

Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017 Skoleåret 2016/2017 www.fylkesmannen.no/oppland Innhold Generelt... 3 Skolens informasjons- og veiledningsplikt... 3 Klagebehandling... 3 Oversendelse til Fylkesmannen... 3 Klage på

Detaljer

Mobbing informasjon om rettigheter og plikter

Mobbing informasjon om rettigheter og plikter Til alle foreldre: Mobbing informasjon om rettigheter og plikter Gode tips for å forebygge mobbing: Vær et godt eksempel. Snakk hyggelig om folk, vær inkluderende, gjør noe for de sårbare barna. Oppfordre

Detaljer

Stiftelsesklagenemnda sak 17/1541

Stiftelsesklagenemnda sak 17/1541 Stiftelsesklagenemnda sak 17/1541 Stiftelsesklagenemndas avgjørelse av klage av 13. juli 2016 fra A på Stiftelsestilsynets avvisningsvedtak av 7. juli 2016. I brev av 12. september 2014 anmodet A Stiftelsestilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

Instruksjonsmyndighet og delegasjon

Instruksjonsmyndighet og delegasjon Kirsten Sandberg Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211, våren 2015 Instruksjonsmyndighet og delegasjon Personell kompetanse to temaer Instruksjonsmyndighet Delegasjon Læringskrav: Studenten skal ha god

Detaljer