årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell"

Transkript

1 årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell

2 holberg fondene 2011 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas høyeste fjell. Det ligger i Jotunheimen i Lom kommune og er 2469 meter høyt. Mange blir litt skuffet når de ser Galdhøpiggen, for det er langt fra det mest ruvende fjellet i Norge. De vanligste rutene til toppen er fra Spiterstulen (1104 moh.) og fra Juvasshytta (1841 moh.). Ruten fra Juvasshytta tar om lag tre timer, med 45 minutters forberedelser for kryssing av Styggebreen. På toppen står en solid steinhytte som om sommeren fungerer som kiosk, men ikke forvent dagsferske aviser eller opp daterte aksjekurser. 2469moh galdhøpiggen 2097moh kebnekaise 1324moh halti 147moh 2 himmelbjerget

3 Årsrapport 2011 holberg fondene et krevende år! Tiltagende usikkerhet rundt den økonomiske utvikling i Europa preget Vi fikk etterdønningene fordi finanskrisen høsten 2008 delvis ble løst gjennom at offentlige myndigheter i en rekke land tilførte betydelig likviditet ut i markedet. Dette både gjennom en ekstrem lavrentepolitikk som gjorde det billig å låne penger og gjennom en ekspansiv finanspolitikk som økte de offentlige utgiftene og derigjennom forverret statsfinansene. Det var denne forverrede situasjon for en rekke mer og mer forgjeldede land som dominerte nyhetsbildet gjennom Disse landene har de siste årene lånt og brukt penger i et voldsomt tempo. Når så usikkerheten om disse landenes evne til å betale tilbake disse lånene slo gjennom for fullt, med dertil hørende stigende renter på lånene, så ble krisen klar for alle som ville se. Forgjeldede land som fortvilt refinansierer sin gjeld til et rentenivå som ikke vil være bærekraftig over tid. Det er ingen gitt å si hva utfallet av denne karusellen vil være. Fortsatt pågår intense drøftelser innenfor Eurosonen for å finne løsninger. Den europeiske sentralbanken har stilt betydelig likviditet til rådighet for bankene og så langt har de ulike landene maktet å låne penger til etter hvert noe lavere renter igjen. Men krisen er ikke løst! Samtidig med at media og investorer peker på Europa, ser vi at den økonomiske utvikling er klart gunstigere utenfor Europa. Sør-Amerika vokser kraftig, det samme gjør Afrika og Asia. Bildet er derfor definitivt mer nyansert enn det man kan få inntrykk av ved bare å se på Europa. Det er likevel ingen tvil om at 2011 ble et krevende år for en aktiv forvalter som Holberg Fondene. Utviklingen på Oslo Børs var preget av at de største aksjene holdt bra stand, mens mindre og mellomstore aksjer fikk et tøft år. Den såkalte OBX-indeksen (de største aksjene) falt med 10,7% mens Small Cap indeksen falt med hele 32,5%. Dette illustrer hvor vanskelig året ble for en aktiv forvalter som har bredde i sine porteføljer. Vår aksjeforvaltning hadde ikke noe godt år i 2011 og vårt håp er at 2012 vil vise en annen utvikling i våre porteføljer enn det vi opplevde i Det fortjener våre trofaste kunder. Vår renteforvaltning opplevde imidlertid nok et godt år i Våre pengemarkedsfond leverte igjen en konkurransedyktig avkastning, noe som plasserer fondene helt i toppen målt på avkastning siden oppstart for over 11 år siden. For ytterligere å styrke vårt tilbud innenfor renteforvaltningen, opprettet vi to nye rentefond senhøstes Holberg Likviditet OMF er et fond spesielt beregnet på pensjonskasser, kommuner og banker som trenger lav vekting og mulighet for deponering i Norges Bank. Holberg Kreditt er et fond som investerer i high yield markedet for på den måten å kunne gi noe høyere avkastning innenfor det vi definerer som en akseptabel risiko. Begge fondene er spennende alternativer for våre kunder har startet bra, både i markedene og for våre fond. Vi håper det er starten på en god periode, til beste for våre andelseiere både i aksje- og i rentefondene. Bergen, 14. februar 2012 Med vennlig hilsen Egil Herman Sjursen Administrerende direktør/partner 3

4 holberg fondene 2011 Årsrapport Årsberetning Holberg Fondene ble nok et år preget av høy usikkerhet og store svingninger i finansmarkedene. Ved inngangen av 2011 var det stor usikkerhet rundt statsfinansene til enkelte europeiske land. I tillegg var den arabiske vår under oppseiling, med revolusjon i en rekke arabiskafrikanske diktaturstater. Slike omveltninger og sjokk fører alltid med seg usikkerhet, noe som har preget året som sådan; det har vært frykt for konkurs i enkelte europeiske land, frykt for resesjon og høy arbeidsledighet i en rekke europeiske land og høy usikkerhet knyttet til de pågående revolusjoner. Som følge av høy finansiell usikkerhet har også aksjemarkedene vært svake og urolige. Risikopremien i markedet har vært høy og har, som i 2010, avspeilet seg ved at large cap -segmentet relativt sett har gitt bedre avkastning enn aksjer i små og mellomstore selskaper. Utviklingen var en viktig del av årsaken til at våre to største aksjefond, og da særlig Holberg Norge, har hatt en svak utvikling både absolutt og relativt gjennom året. Samlet tap som følge av svak avkastning til våre andelseiere i våre direkteinvesterte aksjefond var kr 1,5 milliarder i Ved utgangen av året og inn i 2012 har utviklingen snudd og året har åpnet absolutt og relativt sett godt for våre andelseiere. Våre pengemarkedsfond ga i 2011 klar meravkastning utover sine referanseindekser ettersom kredittrisikopremiene holdt seg på et høyt nivå gjennom hele Samlet avkastning i Holberg Fondenes rentefond var kr 235 millioner. Ved starten av 2012 har vi fått en inngang i kredittrisikopåslaget, noe våre rentefond så langt i 2012 har nytt godt av. Netto tegning i det norske verdipapirfondsmarkedet var kr 25 milliarder i Samlet forvaltningskapital i verdipapirfond var ved utgangen av året kr 494 milliarder, en nedgang på kr 5 milliarder som følge av svake aksjemarkeder. Trenden med at institusjonelle investorer benytter verdipapirfond opprettholdes, og gruppen tegnet for netto kr 17,3 milliarder i Privatkundemarkedet hadde netto tegning på kr 6,4 milliarder. Netto tegning fra utenlandske andelseiere i norskregistrerte verdipapirfond var på kr 1,7 milliarder i utsikter for 2012 Ved inngangen av 2012 følges fortsatt en del europeiske lands statsfinanser nøye. Det er uavklart hvorvidt de foreslåtte virkemidler blir tilstrekkelige til å sikre tilliten til både euroen og unionens finansielle stabilitet. Myndighetene fremmer løpende krav om styrking av egenkapitalen i bank- og finansselskaper for å avhjelpe tynn kapitalisering. Det er et behov for styrking av bankenes balanser som følge av utsatte posisjoner i svakt ratede statsgjeldspapirer. Til tross for at de modne land i Europa sliter er det fremdeles god veksttakt og gode import/eksporttall for mange av de fremvoksende økonomier. I tillegg er det positive tegn fra USA med akseptable vekst anslag og en arbeidsledighetskurve som peker nedover. Aksjemarkedet hadde avkastningsmessig et godt 4. kvartal i 2011, og har også åpnet godt i I rentemarkedet er risikopremien fremdeles høy som følge av blant annet de vesentlige utfordringene europeiske banker har vært, og er i gjennom, og de økte krav det settes til bankers egenkapitalfinansiering. Risikopremien er imidlertid kommet betraktelig ned i forhold til toppen i Holberg Fondene er skeptisk til kortsiktig timing, og mener det er langsiktig risikotaking som skaper grunnlag for meravkastning. Over tid har investeringer i bredt sammensatte porteføljer lønnet seg. Dersom historien gjentar seg, vil en slik investeringsfilosofi også være lønnsom i fremtiden. Vi er forsiktig positive til 2012 med forhåpninger og forventninger om at verdenshandelen, med 4

5 Årsrapport 2011 holberg fondene Asia i spissen, holder stand. Vi vil likefullt alltid være forberedt på at uventede hendelser (svarte svaner) både kan overraske oss, og bidra til at vi må endre kurs på skuten. Ved inngangen til 2012 er risikobildet noe uoversiktlig, men dagens risikobilde kan bidra til god avkastning i våre aksjefond så vel som i våre rentefond. 2011: året da holberg fondene satset på renter og kreditt Banker og sparebankers gjeldsstruktur har etter finanskrisen endret seg vesentlig. De største bankene og sparebankene har etablert egne boligkredittselskaper for å effektivisere finansiering av boliglånsporteføljene. En vesentlig del av bankers låneopptak foretas nå ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Dette er obligasjoner med sikkerhet primært i utlån med pant i boliger eller annen fast eiendom, og vekter bare 10% i bankenes kapitaldekningsberegninger. OMF har således blitt et interessant investeringsobjekt for banker og sparebanker og utgjør i dag ca kr 480 milliarder mot bare kr 60 milliarder i For Holberg Fondene har etableringen av Holberg Likviditet OMF i november 2011 vært en viktig satsing mot den delen av institusjonsmarkedet som ønsker lav risiko i sine investeringer. Innenfor high yield segmentet har det også skjedd store endringer de siste årene. Tilfanget av obligasjoner har vært stort som følge av at utstedere ser obligasjonsmarkedet som et effektivt og fleksibelt marked for låneopptak. Spesielt i Norge med et stort innslag av olje, offshore, shipping og andre kapitalintensive næringer, har markedet økt kraftig. Med økning i antall utstedere og utstedelser vil også prisingen bli mer effektiv, noe som igjen gjør obligasjonsmarkedet mer attraktivt for profesjonelle investorer. Basert på dette lanserte Holberg Fondene Holberg Kreditt i desember 2011, med forventninger om at Holberg Kreditt vil kunne gi en god risikojustert avkastning til våre andelseiere. forvaltningskapital for Holberg Fondene i 2011 I et svakt marked ble total forvaltningskapital gjennom året redusert med kr 3,7 milliarder. Samlet forvaltningskapital, inklusiv fond-i-fond løsninger, var ved utgangen av året kr 19,1 milliarder. Netto innløsning i samtlige fond forvaltet av Holberg Fondene var i 2011 kr 1,4 milliarder. Holberg Fondene har med kr 19 milliarder i forvaltningskapital Over tid har investeringer i bredt sammensatte porteføljer lønnet seg. etablert seg som en mellomstor og velrenommert aktør i det norske verdipapirfondsmarkedet. Vi er et uavhengig forvaltningsmiljø som over tid har gitt kundene konkurransedyktig avkastning. ucits iv og ny lov om verdipapirfond UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) er en samlebetegnelse på verdipapirfond som er underlagt felles europeiske retningslinjer for blant annet innhold i fondenes vedtekter, krav til risikospredning, krav til kursfastsettelsesprosedyrer og informasjonskrav. Fondsforvaltningsvirksomhet og dermed Holberg Fondene er underlagt lov om verdipapirfond med forskrifter. Lov av 1981 ble med virkning fra 1. januar 2012 erstattet av ny Lov om verdipapirfond av 25. november Lovrevisjonen har blitt gjort som følge om krav til implementering av UCITS IV. Implementering av UCITS IV, med derpå følgende norsk lovrevisjon, sørger for en ytterligere harmonisering av det europeiske regelverket for verdipapirfond. Fokuset i UCITS IV har vært å øke kvalitet og harmonisering av informasjon til andelseierne, organisering og produktkvaliteter samt å underbygge fondsproduktene som internasjonale produkter ved å tilrettelegge for effektiv virksomhet over landegrensene. I tillegg har norsk rett lagt til rette for å øke andelseierdeltakelsen 5

6 holberg fondene 2011 Årsrapport Via Holberggrafene formidler vi hvordan vi som forvalter tenker. ved å legge myndighetsutøvelsen ved vedtektsendringer i fondene til andelseiermøter. markedskommunikasjon og merkevarebygging Holberg Fondene har siden oppstart hatt en god utvikling i antall kunder og sum forvaltede midler, og behovet for å sette større fokus på merkevaren Holberg Fondene har blitt fremtredende. I 2011 har vi ansatt en markedsansvarlig som vil videreutvikle arbeidet med vår nettside, merkevarebygging og kundekommunikasjon. Vi ønsker å være tilstede for våre andelseiere og potensielle kunder i vår markedskommunikasjon, og tilstreber å holde en høy kvalitet på det vi produserer. Ved månedsslutt publiseres en månedsrapport for hvert enkelt av våre fond, utarbeidet av den enkelte forvalter med forvalterens egne kommentarer. Beholdningsoversikter for hvert fond og halvårsrapporter/ årsrapporter publiseres også på våre nettsider. Holberg Fondene har et fast innslag kl mandager på TV2 Nyhetskanalen, innslaget fra tvsendingen er også tilgjengelig på våre nettsider i etterkant. Vi er også fast skribent i Dagens Næringsliv med en gjestegraf hver mandag, samt fast gjesteskribent både i Bergens Tidende og i Finansavisen. holberggrafene og holbergseminarene Holberggrafene er vårt primære markedsføringsmedium, og grafene har fått bred anerkjennelse. Via grafene formidler vi hvordan vi som forvalter tenker, samtidig som vi setter søkelys på mange av de paradokser vi og våre kunder blir stilt ovenfor i finansmarkedene. Vi har et stadig økende antall lesere, og har profesjonalisert utsendelsen av grafene gjennom et nyhetsbrev. Vi har i 2011 gitt nettsidene og nyhetsbrevet en oppgradering og et nytt utseende, og en bedre teknisk løsning for leserne av våre nyhetsbrev. Våre halvårlige Holbergseminarer i Bergen og Oslo er blitt et fast arrangement for mange investorer og interessenter, og vi tilstreber kontinuerlig å bedre kvaliteten og gjennomføringen. Vi har en jevn økning i antall deltagere, spesielt i Oslo var det sterk økning i antall deltagere i Ved høstens seminarer gjennomførte vi en spørreundersøkelse hos deltagerne, som viste høy tilfredshet med arrangementene og innholdet på seminarene. Vi har også et tett samarbeid med våre distributører og deltar på deres kundearrangementer med faglige bidrag. kontinuerlig utvikling av holberg fondene, filialetablering i stockholm Som følge av vekst, økende regulatoriske krav og økt kompleksitet, har vi i 2011 hatt en netto tilgang på to nye medarbeidere, hvorav en i Sverige. Holberg Fondene har ved utgangen av året 25 ansatte og forventer fremdeles bemanningsvekst. I Sverige er det inngått flere distribusjonsavtaler med store og velrenommerte aktører. Holberg Fondenes filialetablering i Stockholm ble registrert 3. februar Vi vil alltid være åpne og søkende etter dyktige potensielle kandidater med unik kompetanse og interesse innen vårt fagområde. Vår strategi er å være fokusert på selskapets kjerneområde; forvaltning av tradisjonelle verdipapirfond (UCITS-fond), herunder aksjefond og pengemarkedsfond. risiko og avkastning Holberg Fondene har en aktiv investeringsstrategi der vi, uavhengig av fondenes referanseindekser, søker å investere på en slik måte at fondene langsiktig oppnår en høyest mulig risikojustert avkastning. Aktivt forvaltede mandat medfører at det investeringsmessig kan tas til dels store avvik fra fondenes respektive referanseindekser. Slike avvik innebærer at fondenes avkastning innen det enkelte år kan avvike vesentlig fra avkastningen til de respektive fonds referanseindekser. Over tid søker vi ved et aktivt investeringsmandat å gi våre andelseiere meravkastning utover referanseindeks. Risiko i verdipapirfond oppstår som følge av endringer i markedets prising av de underliggende investeringer og dermed endringer i fondets daglige verdisetting. Slike endringer oppstår i hovedsak på grunn av endringer i bedriftenes inntjening eller rammebetingelser samt den mer generelle økonomiske og markedsmessige utvikling, herunder endringer i aksjekurser, rentenivå og valutakurser. Likviditeten i underliggende verdipapirer påvirker likviditeten i det enkelte fond. Aksjefond vil alltid være eksponert mot markedsrisiko i fondets investeringsunivers så vel som den globale markedsrisiko, da markeder har ulike grader av samvariasjon. I utfordrende markeder vil aksjefondene også kunne være eksponert for likviditetsrisiko. Vår filosofi er at risikostyringen ivaretas på en god måte ved at fondenes porteføljer er godt diversifisert både gjennom bransjer, regioner og enkeltinvesteringer, og ved at enkeltposisjoner sjelden er over 5 fondets totale markedsverdi. Den bedriftsspesifikke risikoen reduseres dermed vesentlig. Kun inntil 10% i det enkelte fonds portefølje kan investeres i unoterte verdipapirer som ikke er på vei mot børs. Aksjefondene er i det alt vesentlige ikke eksponert 6

7 Årsrapport 2011 holberg fondene 2469moh galdhøpiggen 1324moh halti Finsk toppnivå. Fjellet ligger nordvest i Finland på grensen til Norge. Fjellets høyeste punkt, 1365 moh, ligger på norsk side og heter på samisk Ráisduattarháldi. Halti kan lettest nåes via Birtavarre i Kåfjord. Der gå det en anleggsveg fra enden av fylkesvei 333 (Troms) og opp til Guolasjávri. Vegen er åpen og kjørbar med bil fra begynnelsen av juni måned. Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas høyeste fjell. Det ligger i Jotunheimen i Lom kommune og er 2469 meter høyt. Mange blir litt skuffet når de ser Galdhøpiggen, for det er langt fra det mest ruvende fjellet i Norge. De vanligste rutene til toppen er fra Spiterstulen (1104 moh.) og fra Juvasshytta (1841 moh.). Ruten fra Juvasshytta tar om lag tre timer, med 45 minutters forberedelser for kryssing av Styggebreen. På toppen står en solid steinhytte som om sommeren fungerer som kiosk, men ikke forvent dagsferske aviser eller opp daterte aksjekurser. 2097moh kebnekaise Sveriges høyeste fjell. Ligger i Lappland. Ca 70 kilometer fra Kiruna. I Kiruna finner du forresten Sveriges rikeste forekomster av jernmalm. Gruvedriftselskapet LKAB eller Luossavaara Kiirunavaara AktieBolag, som det heter, transporterer malmen med tog til Narvik, og derfra ut til land over hele verden. Men det var et sidespor. Tilbake til Kebnekaise. Sveriges høyeste fjell har to topper, Nord- og Sydtoppen. Sydtoppen utgjøres av en isbre, og høyden endres derfor i takt med isbreens vekst og smelting. Nordtoppen er så høy som Sverige noen gang kan bli på fast mark, og strekker seg 2097 meter over havet. Fra toppen av Kebnekaise er det mulig å se både Norge og Sverige, faktisk hele 9 prosent av Sverige, noe som tilsvarer nesten hele Nederland. 147moh himmelbjerget Mange tror dette er Danmarks høyeste punkt. Himmelbjerget er en 147 meter høy ås som mange nordmenn tror er Danmarks høyeste punkt. Det stemmer dog ikke. Møllehøj er høyest, og rager hele 170,86 meter over havet. Men Himmelbjerget har noe Møllehøy ikke har. Et 25 meter høyt murtårn. Det ble reist til minne om kong Fredrik VII som en takk fra det danske folk for grunnloven i

8 holberg fondene 2011 Årsrapport mot motpartsrisiko da Holberg Fondsforvaltning AS har avtale med DNB Bank ASA om forvalteroppgjør for handler i fondenes porteføljer. Fondene vil være eksponert mot oppgjørsrisiko. Denne søkes redusert ved aktiv seleksjon og spredning av meglerhus. Aksjefondene vil også være eksponert mot valutarisiko da det ikke gjøres valutasikring av fondenes underliggende posisjoner. Fondenes investeringsrammer følges opp og rapporteres på regelmessig basis. Rentefond er i hovedsak eksponert mot bedriftsspesifikk risiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko, risikofaktorer som igjen er påvirket av generell markedsrisiko. Pengemarkedsfond med høy kredittkvalitet er i mindre grad påvirket av markedsrisiko enn rentefond som også tar vesentlig kredittrisiko. Det er utarbeidet eksplisitte rammer for hvor stor renteog kredittrisiko det enkelte rentefond kan ta. Fondenes investeringsrammer følges opp og rapporteres på regelmessig basis. For ett av fondene, Holberg Kreditt, benyttes renteswap-avtaler og valutaterminer for å styre fondets rentedurasjon og valutaeksponering. Bruk av derivater skal redusere fondets risiko. Fondets derivateksponering måles og overvåkes av complianceavdelingen. Lovgivningen stiller spesifikke krav til spredning av et UCITS-fonds investeringer med hensyn på antall verdipapirer i porteføljen, maksimal eksponering mot enkeltselskaper og samlet andel unoterte verdipapirer. Slike reguleringer er med på å styre risikoen i verdipapirfondene. De fleste risikokrav kontrolleres på daglig basis. Risikoen oppleves daglig i form av høye avkastningssvingninger, og er en forutsetning for å kunne oppnå meravkastning over tid. Sparing i aksjefond bør alltid være en langsiktig disponering. Vi tror aksjesparing vil stå seg i gode så vel som svake markeder. Det vil alltid være risiko knyttet til aksjeinvesteringer, men med brede og veldiversifiserte porteføljer vil den samlede risiko kunne reduseres. Vår oppgave er å investere i de rette selskaper og sette sammen gode porteføljer som netto balanserer forholdet mellom risiko og avkastning. Det enkeltes fonds risikoprofil fremgår under avsnitt for de respektive fond. Volatilitet (standardavvik) er mål på i hvor stor grad de månedlige avkastningene svinger rundt sitt gjennomsnitt over en viss tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høyere volatilitet innebærer høyere risiko. nærmere om de enkelte fond Holberg Norge Holberg Norge er et bredt norsk aksjefond med adgang til å investere inntil 20% utenfor Norge. Fondet er et aktivt forvaltet fond med en diversifisert portefølje som indirekte styrer fondets risiko. Fondets risikoprofil er moderat til høy i forhold til sammenlignbare fond. Fondets avkastning har likevel historisk svingt mindre enn markedet, samtidig som det har oppnådd meravkastning i forhold til referanseindeksen. Holberg Norge hadde i 2011 avkastningsmessig et relativt sett svakt år med en avkastning på -26,9% mot referanseindeksens, Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), -18,8%, hele 8,1% -poeng svakere. Tidligere års meravkastning har imidlertid vært sterk, og Holberg Norge har siste 10 år gitt en avkastning på 11,4% p.a. mot referanseindeksens 5,4%. Fondets volatilitet siste 10 år er 24,3% mot referanseindeksens 26,0%. I 2011 var fondets risiko, målt ved volatilitet, 19,3% mot referanseindeksens 19,0%. Holberg Norden Holberg Norden er et bredt nordisk aksjefond som hovedsaklig investerer i det nordiske børsuniverset, men med adgang til å investere inntil 20% utenfor Norden. Fondet er et aktivt forvaltet fond med en diversifisert portefølje som indirekte styrer fondets risiko. Fondets risikoprofil er moderat i forhold til sammenlignbare fond. Holberg Norden ga i 2011 en avkastning på -24,1% mot referanseindeksens, VINX Benchmark Cap, -15,9%, hele 8,2% -poeng svakere. Årlig avkastning siste 10 år er 8,2% p.a., 2,3% -poeng p.a. over fondets referanseindeks. Fondets avkastning svinger noe mer enn markedet. Fondets volatilitet siste 10 år er 23,0% mot referanseindeksens 20,5%. I 2011 var fondets risiko, målt ved volatilitet, 17,5% mot referanseindeksens 16,4%. Holberg Global Holberg Global, vårt globale aksjefond, har nå over fem års historikk. Holberg Global har siste fem år gitt en avkastning på linje med referanseindeksen, MSCI World Index, -3,1% p.a. mot referanseindeks -3,2% p.a ble et utfordrende år for fondet. Holberg Global oppnådde en avkastning på -12,2% mot referanseindeksens -3,1%. Risikoen i fondet er moderat til høy i forhold til andre sammenlignbare fond og høyere enn fondets referanseindeks. Fondets volatilitet siste fem år er 17,1% mot referanseindeksens 13,4%. I 2011 var fondets risiko, målt ved volatilitet, 14,3% mot referanseindeksens 10,5%. Holberg Rurik, tidligere ble reklassifisert fra et nordisk fond med teknologi som grunnleggende verdidriver til et EMEA-fond (Europe, Middle-East, Africa) 8

9 Årsrapport 2011 holberg fondene pr. 1. november Fondet vil forvente å ha en høyere risiko enn sin referanseindeks, FTSE EMEA Total Return Index USD (omregnet til norske kroner) pga. overvekten mot vekstmarkedene. Fondets første hele driftsår ga en avkastning på -23,6%, hele 13,3% svakere enn referanseindeksen, i et år med store utfordringer i deler av fondets investeringsunivers. I 2011 var fondets risiko, målt ved volatilitet, 14,7% mot referanseindeksens 13,7%. Holberg Global Index Holberg Global Index er et fond som er 100% investert i aksjefondet SSgA World Index Equity Fund. SSgA World Index Equity Fund forvaltes av State Street, en av verdens ledende indeksforvaltere. Målet til fondet er å følge utviklingen i verdens aksjemarkeder målt ved MSCI World Index. Fondet hadde i 2011 en avkastning på -4,4% mot referanseindeksens -3,1%. Risikoen i fondet er moderat og fondets avkastningssvingninger skal være tilnærmet lik fondets referanseindeks. Årlig avkastning siste fem år er -3,5% som er 0,3% p.a. lavere enn referanseindeksen. Fondets volatilitet siste fem år er 13,1% mot referanseindeksens 13,4%. Holberg Likviditet Holberg Likviditet er et penge markeds fond med en konservativ risikoprofil. Fondet hadde i 2011 en relativt sett meget god avkastning på 3,4%, mens referanseindeksen, ST1X (3 mnd statssertifikat), steg med 2,5%. Meravkastningen kan relateres til fondets kreditteksponering. Fondets risiko er lav, og avkastningssvingningene målt ved volatilitet siste 10 år er 0,6% og på samme nivå som referanseindeksens 0,5%. Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet 20 er et penge markedsfond med en konservativ risikoprofil. Fondet kan kun investere i offentlig sektor og finansinstitusjoner, og vekter inntil 20% i forhold til BIS-regelverket som finansinstitusjoner er underlagt. Fondet gav i 2011 en god avkastning på 3,1%, 0,6%-poeng høyere en referanseindeksen, ST1X (3 mnd statssertifikat). Meravkastningen kan relateres til fondets kreditteksponering i bank og finans. Fondets risikoprofil er lav, og avkastnings svingningene målt ved volatilitet siste fem år er 0,6%, tilnærmet lik referanseindeksens 0,5%. Holberg Likviditet OMF Holberg Likviditet OMF ble etablert 30. november 2011 og oppnådde en avkastning på 0,3% mot referanseindeks ST1X 0,2%. Det er ikke utarbeidet volatilitetstall for 2011 på grunn av fondets korte historikk. Forventet volatilitet er ca. 0,5%. holberg fondsforvaltning as Holberg Fondsforvaltning AS startet sin virksomhet i Holberg Fondene er et av få uavhengige fondsforvaltningsselskap i Norge og har etablert seg som en mellomstor aktør i det norske fondsmarkedet. Holberg Fondsforvaltning er eiet 100% av Holberg Forvaltning AS. Se vedlegg 1 og 2 på neste side. Holberg Fondsforvaltning AS hadde et resultat etter skatt på kr 13,9 millioner og en egenkapital ved utgangen av året på kr 18,0 millioner. Konsernet oppnådde et resultat på kr 12,3 millioner og konsernets egenkapital var ved utgangen av 2011 på kr 30,1 millioner. Samlet forvaltningskapital for samtlige fond Holberg Fondsforvaltning AS er forretningsfører for var pr på kr 19,1 milliarder. Holberg Fondsforvaltning har som følge av høy forvaltningskapital og lovmessige krav etablert internrevisjon gjennom avtale med PwC fra og med Det er ved utgangen av ansatte i forvaltningsselskapet, hvorav åtte kvinner. Styret har seks medlemmer hvorav en kvinne samt tre varamedlemmer, hvorav to kvinner. Ansatte partnere kontrollerer 35,2% av Holberg Forvaltning AS. Holberg Fondene mener at aktive eiere bidrar til bedre resultater for kundene og til å sikre langsiktighet og stabilitet i organisasjonen. Holberg Kreditt Holberg Kreditt ble etablert 15. desember 2011 og oppnådde en avkastning på 0,3% som er ca. 0,1% høyere enn referanseindeks ST1X. Det er ikke utarbeidet volatilitetstall for 2011 på grunn av fondets korte historikk. Forventet volatilitet er ca. 5%. Fondets gjennomsnittlige kredittdurasjon skal være under tre år og fondets gjennomsnittlige rentedurasjon under ett år. Enkeltpapirer med lang rentedurasjon kan sikres med renteswapavtaler. Investeringer i verdipapirer som ikke er denominert i norske kroner skal i størst mulig grad valutasikres gjennom bruk av valutaderivater. 9

10 holberg fondene 2011 Årsrapport vedlegg 1 aksjeeier holberg forvaltning as %-vis andel Ingasset AS 6,8% Hovedeier er ansatt i Holberg Fondsforvaltning og er styremedlem i Holberg Forvaltning Troye Invest AS 6,8% Hovedeier er ansatt i Holberg Fondsforvaltning og er styremedlem i Holberg Fondsforvaltning og Holberg Forvaltning Hogein AS 6,8% Hovedeier er ansatt i Holberg Fondsforvaltning Deutero Invest AS 6,3% Hovedeier er administrerende direktør i Holberg Fondsforvaltning og Holberg Forvaltning Mangal Invest AS 5,3% Hovedeier er varamedlem i Holberg Fondsforvaltning Marholmen AS 4,3% Hovedeier er ansatt i Holberg Fondsforvaltning og er styremedlem i Holberg Forvaltning og varamedlem i Holberg Fondsforvaltning Partner Forvaltning AS 4,3% Hovedeierne er ansatt i Holberg Fondsforvaltning og innehar styreverv i hhv Holberg Fondsforvaltning og Holberg Forvaltning Grenen AS 5,0% West Holding AS 17,5% Representert med styremedlem i Holberg Fondsforvaltning og Holberg Forvaltning Mowinckel Invest AS 5,4% Adaris AS 2,8% Paracon 1,9% Increased Oil Recovery AS 7,3% Neumann Invest AS 5,6% Enur AS 5,6% Teigland Eiendom AS 8,4% Representert med styremedlem i Holberg Forvaltning Sum 100% vedlegg 2 styremedlemmer i holberg fondsforvaltning as sum antall andeler Leif Holst 0 Per Magne Bårdsgjerde Nina Broch Mathisen 452 Kåre Rommetveit 0 Trond Mohn / Meteva / Frank Mohn Arne M. Troye / Troye Invest AS Monica M. Lassen / Mangal AS 75 Renate Hjortland 0 Gunnar J. Torgersen / Marholmen AS ledelsen i holberg fondsforvaltning as Egil Herman Sjursen / Deutero Invest AS / EXO Invest AS Gunnar J Torgersen / Marholmen AS Arne M Troye / Troye Invest AS Inga Lise Moldestad / Ingasset AS Kjetil Melkevik selskapenes andeler i holberg fondene Holberg Fondsforvaltning AS Holberg Forvaltning AS

11 Årsrapport 2011 holberg fondene Årsresultat 2011 fondenes resultat og resultatdisponering for 2011 fond årsresultat overført egenkapital / udekket tap utdelt andelseierne Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg Rurik Holberg Global Index Holberg Likviditet Holberg Likviditet Holberg Kreditt Holberg Likviditet OMF andelseierkapital per : fond andelseierkapital Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg Rurik Holberg Global Index Holberg Likviditet Holberg Likviditet Holberg Likviditet OMF Holberg Kreditt største innløsning i 2011 utgjorde fond % Holberg Norge 6% Holberg Norden 3% Holberg Global 5% Rurik 1% Holberg Global Index 37% Holberg Likviditet 5% Holberg Likviditet 20 14% Holberg Kreditt 1% Holberg Likviditet OMF 0% Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede for fondene så vel som forvaltningsselskapet, Holberg Fondsforvaltning AS. Til grunn ligger selskapets og konsernets soliditet, løpende kontantstrøm og samlede forvaltningskapital. Fondenes depotbank er DNB Bank ASA, og VPS er fører av fondenes andelseierregister. styret i holberg fondsforvaltning as Bergen 14. februar 2012 leif holst Styreleder arne m.troye Styremedlem per magne bårdsgjerde Styremedlem trond mohn nina broch mathisen kåre rommetveit egil herman sjursen Styremedlem Andelseiervalgt styremedlem Andelseiervalgt styremedlem Administrerende direktør 11

12 holberg fondene 2011 Årsrapport Holberg Norge Avkastning vs referanseindeks Holberg Norden Avkastning vs referanseindeks Holberg Global Avkastning vs referanseindeks Holberg Norge Oslo Børs Fondsindeks Holberg Norden VINX, Benchmark Cap Index, Net Total Return, i NOK Holberg Global MSCI World Index, Net Total Return, i NOK Holberg Rurik Avkastning vs referanseindeks Holberg Global Index Avkastning vs referanseindeks Holberg Likviditet Avkastning vs referanseindeks Holberg Rurik Holberg Global Index Holberg Likviditet FTSE EMEA Total Return Index, i NOK MSCI World Index, Net Total Return, i NOK Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X Holberg Likviditet 20 Avkastning vs referanseindeks Holberg Likviditet OMF Avkastning vs referanseindeks Holberg Kreditt Avkastning vs referanseindeks ,40 0,35 0,30 0,25 0,45 0,40 0,35 0,30 0, ,20 0,15 0,10 0,5 0,20 0,15 0,10 0, Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet OMF Holberg Kreditt Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X 12

13 Årsrapport 2011 holberg fondene Fondsregnskap porteføljeinntekter og -kostnader holberg norge holberg norden holberg global holberg rurik noter Renteinntekter Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon Agio Endring urealisert gevinst/tap Sum porteføljeinntekter og -kostnader forvaltningskostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat disponering årsresultat Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponering Kurtasjekostnader Omløpshastighet 8 0,53 0,51 0,41 0,27 0,88 0,92 0,58 0,65 eiendeler Verdipapirer til markedsverdi Bankinnskudd Sum eiendeler egenkapital og gjeld Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital/udekket tap Sum egenkapital Sum egenkapital og gjeld egenkapital Egenkapital ved inngangen av året Utstedelse av andeler Innløsning av andeler Årsresultat Egenkapital ved utgangen av året Antall andeler Innløsningskurs 7 249,42 341,00 172,71 227,37 94,45 107,53 94,80 124,14 13

14 holberg fondene 2011 Årsrapport Fondsregnskap holberg global index holberg likviditet holberg likviditet 20 holberg likviditet omf holberg kreditt porteføljeinntekter og -kostnader noter Renteinntekter Andre intekter Gevinst/tap ved realisasjon Endring urealisert gevinst/tap Sum portefølje inntekter og -kostnader forvaltningskostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat disponering årsresultat Netto utdelt til andelseierne Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponering Kurtasjekostnader Omløpshastighet 8 1,43 1,35 1,97 1,36 0,14 0,13 eiendeler Verdipapirer til markedsverdi Bankinnskudd Sum eiendeler egenkapital og gjeld Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital/udekket tap Sum egenkapital Sum egenkapital og gjeld egenkapital Egenkapital ved inngangen av året Utstedelse av andeler Innløsning av andeler Årsresultat Utdeling Egenkapital ved utgangen av året Antall andeler Innløsningskurs 7 132,62 138,78 101, ,92 99, ,17 100, ,0607 styret i holberg fondsforvaltning as Bergen 14. februar 2012 leif holst Styreleder arne m.troye Styremedlem per magne bårdsgjerde Styremedlem trond mohn nina broch mathisen kåre rommetveit egil herman sjursen Styremedlem Andelseiervalgt styremedlem Andelseiervalgt styremedlem Administrerende direktør 14

15 Årsrapport 2011 holberg fondene Forklaring på risikobegrep Volatilitet (standardavvik) Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatilitet angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko. Sharpe ratio Fondets meravkastning i forhold til risikofri rente (3 mnd. statssertifikat) dividert med fondets volatilitet (standardavvik). Differanseavkastning mot indeks Mål på avkastningsforskjellen mellom fondet og fondets referanseindeks. Oppgis på annualisert basis. Tracking error Tracking error beskriver volatiliteten mellom fondets avkastning og avkastningen til referanseindeks. Kalles også for aktiv risiko. Information ratio Information ratio (IR) er et statistisk måltall som forteller hvor stor meravkastning en fondsforvalter har oppnådd i sine porteføljevalg. En IR verdi høyere enn 1 indikerer at forvalteren har lykkes godt med sine investeringsvalg og en negativ verdi indikerer at avkastningen har vært lavere enn referanseindeksens. Jo høyere IR-verdi fondet har desto bedre. geometrisk avkastning 1 år 3 år 5 år 10 år Holberg Norge -26,86% 11,10% -5,08% 11,42% Holberg Norden -24,05% 12,30% -4,00% 8,20% Holberg Global -12,15% 6,90% -3,10% Holberg Rurik*) -23,63% 8,08% -4,74% 2,38% Holberg Global Index -4,44% 4,68% -3,53% Holberg Likviditet 3,35% 4,06% 4,60% 4,23% Holberg Likviditet 20 3,10% 3,40% 4,30% Holberg Likviditet OMF (fra ) 0,30% Holberg Kreditt (fra ) 0,26% *) Fondet ble reklassifisert Avkastning frem til er avkastning fra er Holberg Rurik. volatilitet - år 1 år 3 år 5 år 10 år Holberg Norge 19,30% 23,50% 24,69% 24,30% Holberg Norden 17,50% 21,20% 23,14% 23,00% Holberg Global 14,30% 16,00% 17,10% Holberg Rurik*) 14,70% 17,66% 18,86% 22,77% Holberg Global Index 11,60% 13,30% 13,10% Holberg Likviditet 0,32% 0,46% 0,60% 0,57% Holberg Likviditet 20 0,17% 0,35% 0,60% *) Fondet ble reklassifisert Avkastning frem til er avkastning fra er Holberg Rurik. sharpe ratio 1 år 3 år 5 år 10 år Holberg Norge -1,52 0,38-0,34 0,32 Holberg Norden -1,51 0,47-0,32 0,20 Holberg Global -1,02 0,29-0,38 Holberg Rurik (fra og med reklassifisering ) -1,77 Holberg Global Index Holberg Likviditet 2,85 3,87 1,98 0,72 Holberg Likviditet 20 3,79 3,10 1,39 differanseavkastning 1 år 3 år 5 år 10 år Holberg Norge -8,11% -8,49% -0,60% 6,00% Holberg Norden -8,15% 1,20% -0,60% 2,30% Holberg Global -9,10% 1,20% 0,10% Holberg Rurik (fra og med reklassifisering ) -13,30% Holberg Global Index Holberg Likviditet 0,90% 1,78% 1,18% 0,41% Holberg Likviditet 20 0,63% 1,10% 0,83% tracking error 1 år 3 år 5 år 10 år Holberg Norge 4,60% 4,74% 9,08% 8,50% Holberg Norden 4,13% 7,05% 7,22% 8,00% Holberg Global 5,90% 6,30% 7,20% Holberg Rurik (fra og med reklassifisering ) 8,70% Holberg Global Index Holberg Likviditet 0,39% 0,50% 0,62% Holberg Likviditet 20 0,24% 0,35% 0,51% information ratio 1 år 3 år 5 år 10 år Holberg Norge -1,78-1,69-0,06 0,42 Holberg Norden -1,97 0,18-0,08 0,29 Holberg Global -1,54 0,19 0,01 Holberg Rurik (fra og med reklassifisering ) -1,53 Holberg Global Index Holberg Likviditet 0,39 0,50 0,62 0,47 Holberg Likviditet 20 2,59 3,12 1,61 15

16 holberg fondene 2011 Årsrapport Noter 2011 note 1. regnskapsprinsipper Alle finansielle instrumenter, som aksjer, obligasjoner og sertifikater, vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). Verdipapirer er vurdert til markedskurser pr Obligasjoner og sertifikater verdsettes til omsetningskurser eller etter gjeldende kredittspreader og yield-kurve. Unoterte aksjer er verdsatt til siste omsetningskurs, verdivurderinger foretatt av meglerforbindelser og/eller interne verdivurderinger. Kurtasjekostnader til megler ved kjøp av verdipapirer blir inkludert i verdipapirenes kostpris og løpende indirekte kostnadsført via verdipapirenes verdiendring. Det er ikke foretatt utdeling til andelseierne i aksjefondene. For rentefondene, Holberg Likviditet, Holberg Likviditet 20, Holberg Likviditet OMF og Holberg Kreditt er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltningskostnader og transaksjonsbaserte depotomkostninger utdelt til andelseierne i form av nye andeler pr Posten fremgår av fondenes overskuddsdisponering. note 2. finansielle derivater Holberg Kreditt sine plasseringer i finansielle derivater er oppført i note 9, beholdningsoversikt. Holberg Kreditt benytter rentebytteavtaler for å redusere renterisikoen i porteføljen og valutaterminkontrakter for å sikre fondets investeringer i verdipapir som er denominert i andre valutaer enn NOK. Forventet risiko og forventet avkastning i Holberg Kreditt sin verdipapirportefølje skal reduseres som følge av derivatplasseringene. Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal, sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter, ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital. Øvrige fond benytter ikke finansielle derivater. note 3. finansiell markedsrisiko Aksjefondene er utsatt for blant annet aksjekursrisiko, herigjennom markedsrisiko, likviditetsrisiko og valutarisiko. Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en bevisst holdning til selskapsspesifikk risiko knyttet til selskaper som inntas i fondenes portefølje. For Holberg Global Index følges utviklingen i Morgan Stanley World Index med lavest mulig avkastningsavvik. Rentefondene er utsatt for blant annet renterisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en bevisst holdning til selskapsspesifikk risiko knyttet til selskaper som inntas i fondets portefølje. Ved utgangen av året er durasjon i Holberg Likviditet 0,28 år, 0,16 år i Holberg Likviditet 20, 0,13 år i Holberg Likviditet OMF og 0,11 år i Holberg Kreditt og fondenes renterisiko er dermed lav. note 4. andre kostnader Kostnader for norske og utenlandske oppgjør beløper seg fra kr 75 til kr 600 pr. transaksjon avhengig av i hvilke verdipapirer og hvilke markeder verdipapirene handles i. 16

17 Årsrapport 2011 holberg fondene note 5. forvaltningshonorar Holberg Norge og Holberg Norden 1,5% pro anno Holberg Global Index 0,9% pro anno (inklusiv forvaltningshonorar i underfondet) Holberg Rurik og Holberg Global 1% pro anno + variabel forvaltningsgodtgjørelse * Holberg Likviditet 0,25% pro anno Holberg Likviditet 20 0,15% pro anno Holberg Likviditet OMF 0,15% pro anno Holberg Kreditt 0,80% pro anno Forvaltningshonorar beregnes daglig basert på fondenes forvaltningskapital. Honorarene utbetales månedlig til forvaltningsselskapet. * For Holberg Rurik og Holberg Global beregnes det en variabel forvaltningsgodtgjørelse på 10 fondenes avkastning som overstiger 10% p.a. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og utbetales årlig til forvaltningsselskapet. note 6. skattekostnad Skattekostnad knytter seg til kildeskatt på utenlandsk utbytte. note 7. tegnings- og innløsningsprovisjon tegningsprovisjon Aksjefondene For Holberg Global Index godskrives fondet med 0,25% i tegningsprovisjon. Inntil 3% Holberg Kreditt Inntil 0,50% Øvrige rentefond 0% innløsningsprovisjon Holberg Global Index 0,2% godskrives fondet. Holberg Kreditt Inntil 0,50% Øvrige fond 0% Innløsningskurs er lik fondets markedsverdi, dividert med antall andeler, fratrukket eventuell innløsningsprovisjon. note 8. omløpshastighet Omløpshastighet er et mål på gjennomsnittlig varighet på fondets investeringer. Omløpshastigheten er beregnet som gjennomsnittet av kjøpte og solgte verdipapirer, justert for netto tegning i fondet, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital. Formelen er en tilnærming for beregning av fondets omløpshastighet. 17

18 holberg fondene 2011 Årsrapport note 9. beholdningsoversikt Holberg Norge verdipapir beholdning kostpris urealisert gev/tap markedsverdi porteføljen selskapet valuta marked energi Ability Petroleum Company AS ,07 5,33 NOK Unotert Archer Limited ,36 0,34 NOK Oslo Børs Armada Seismic ,69 2,13 NOK Unotert Awilco LNG AS ,40 0,30 NOK Oslo Axess Badger Explorer ,22 1,18 NOK Oslo Axess BW Offshore ,71 0,39 NOK Oslo Børs Det Norske Oljeselskap ,41 0,32 NOK Oslo Børs Dockwise Ltd ,78 1,09 EUR Amsterdam Dolphin Group ASA ,53 2,78 NOK Oslo Børs Epsis ,08 2,61 NOK Unotert Equinox Offshore Accommodation ,02 1,09 NOK Unotert Fram Exploration ,69 1,69 NOK Unotert Fram Exploration Konvertibel * ,38 12,08 NOK Unotert Fram Exploration Warrants ,01 1,69 NOK Unotert Petroleum Geo Services ,76 0,18 NOK Oslo Børs Siem Offshore ,33 1,05 NOK Oslo Børs Songa Offshore ,17 1,05 NOK Oslo Børs Statoil ,98 0,02 NOK Oslo Børs Statoil Fuel & Retail ,59 0,07 NOK Oslo Børs Subsea ,09 0,19 NOK Oslo Børs Transocean Inc ,25 0,04 USD NYSE Sum ,55 materialer Agrinos AS ,23 0,23 NOK Unotert Dannemora Mineral ,28 0,98 SEK Stockholm Børs Nordic Mining ,69 7,29 NOK Oslo Axess Nordic Mining retter ,01 2,04 NOK Oslo Axess Norsk Hydro ,89 0,10 NOK Oslo Børs Northland Resources ,56 1,91 NOK Oslo Børs OPRA Technologies ,22 3,63 NOK Unotert ScanArc ,10 3,09 NOK Oslo Axess Yara International ,99 0,09 NOK Oslo Børs Sum ,97 industri Hexagon Composites ,18 0,82 NOK Oslo Børs Neas ,08 0,99 NOK Oslo Børs NorSun ,30 2,47 NOK Unotert Norwegian Air Shuttle ,19 0,91 NOK Oslo Børs Odfjell, A ,73 0,34 NOK Oslo Børs Odfjell, B ,40 0,19 NOK Oslo Børs Pinovo AS ,49 6,38 NOK Unotert Renewable Energy Corporation ,08 1,37 NOK Oslo Børs Scorpio Tankers Inc ,23 0,30 USD NYSE The Containership Company AS ,09 4,75 NOK Unotert Tomra Systems ,14 0,28 NOK Oslo Børs TTS Group ASA ,03 2,13 NOK Oslo Børs TTS Group ASA konvertibel * ,23 0,62 NOK Oslo Børs Veidekke ,29 0,37 NOK Oslo Børs Viking Venture III ,20 0,89 NOK Unotert Wilh. Wilhelmsen ASA ,63 0,85 NOK Oslo Børs Sum ,29 forbruksvarer Alligator Holding ,01 9,65 NOK Unotert Bergen Live ,03 4,40 NOK Unotert Ekornes ,20 0,08 NOK Oslo Børs Kongsberg Automotive Holding ,21 3,02 NOK Oslo Børs Royal Caribbean Cruises ,15 0,36 NOK Oslo Børs Schibsted ,75 0,25 NOK Oslo Børs Sum ,35 konsumentvarer Austevoll Seafood ,22 0,77 NOK Oslo Børs Bakkafrost ,95 1,61 NOK Oslo Børs Black Earth Farming ,43 0,42 SEK Stockholm Børs Sum ,60 *Inkl. påløpte renter 18

19 Årsrapport 2011 holberg fondene Holberg Norge (forts) verdipapir beholdning kostpris urealisert gev/tap markedsverdi porteføljen selskapet valuta marked helsevern Algeta ASA ,24 0,30 NOK Oslo Børs Amundsen Brands AS ,08 8,89 NOK Unotert Cellcura ,27 9,00 NOK Oslo Børs Clavis Pharma ,62 2,64 NOK Oslo Børs DiaGenic ,27 2,23 NOK Oslo Børs Epitarget ,07 6,76 NOK Unotert Hofseth BioCare ,74 3,69 NOK Oslo Børs Medwell Capital ,04 0,92 CAD Toronto SE Nordiag ,14 3,63 NOK Oslo Børs Novel Diagnostics ,16 6,60 NOK Unotert PCI Biotech Holding ,35 1,72 NOK Oslo Børs PhotoCure ,27 2,52 NOK Oslo Børs Pronova BioPharma ,08 0,68 NOK Oslo Børs Spectral Diagnostics ,05 0,44 CAD Toronto SE Sum ,38 finansielle tjenester Bank ,01 0,09 NOK Unotert DnB ASA ,32 0,04 NOK Oslo Børs Gjensidige Forsikring ASA ,68 0,07 NOK Oslo Børs Norwegian Property ,66 0,67 NOK Oslo Børs Olav Thon Eiendomsselskap ,24 0,39 NOK Oslo Børs Silver Pensjonsforsikring ,26 1,36 NOK Unotert Sparebanken Vest ,03 2,25 NOK Oslo Børs Sum ,20 informasjonsteknologi Album ,05 4,17 NOK Unotert EDB ErgoGroup ,50 0,29 NOK Oslo Børs ez Systems ,38 3,52 NOK Unotert It's Learning ,32 6,76 NOK Unotert Mercell ,31 5,42 NOK Unotert NetConnect ,08 8,00 NOK Oslo Axess NetConnect retter ,01 2,67 NOK Oslo Axess Next Biometrics Group ,48 3,20 NOK Unotert Nordic Semiconductor ,09 0,67 NOK Oslo Børs Opera Software ,85 0,79 NOK Oslo Børs Q-Free ,77 2,36 NOK Oslo Børs Sea-Hawk Navigation ,16 9,93 NOK Unotert Vizrt ,50 2,89 NOK Oslo Børs Sum ,50 telekommunikasjon & tjenester Bipper Communication ,46 8,86 NOK Unotert Ludo Group ,61 8,43 NOK Unotert Mobile Tech ,12 3,04 NOK Unotert Sum ,19 Sum Verdipapirer ,03 Kontanter ,97 Total portefølje ,00 19

20 holberg fondene 2011 Årsrapport Holberg Norden verdipapir beholdning kostpris urealisert gev/tap markedsverdi porteføljen selskapet valuta marked energi Ability Petroleum Company AS ,03 3,45 NOK Unotert Armada Seismic ,39 1,81 NOK Unotert Badger Explorer ,41 3,25 NOK Oslo Axess BW Offshore ,46 0,50 NOK Oslo Børs Det Norske Oljeselskap ,59 0,31 NOK Oslo Børs Dockwise Ltd ,84 0,77 EUR Amsterdam Dolphin Group ASA ,75 4,79 NOK Oslo Børs Epsis ,04 1,87 NOK Unotert Equinox Offshore Accommodation ,01 1,33 NOK Unotert Fram Exploration ,18 4,38 NOK Unotert Fram Exploration Konvertibel * ,23 10,87 NOK Unotert Fram Exploration Warrants ,01 4,38 NOK Unotert Petroleum Geo Services ,57 0,09 NOK Oslo Børs Statoil ,53 0,02 NOK Oslo Børs Sum ,03 materialer Agrinos AS ,54 0,80 NOK Unotert Altona Mining Limited ,25 0,86 AUD Australia SE Dannemora Mineral ,46 2,43 SEK Stockholm Børs Kemira ,11 0,22 EUR Helsinki Børs Northland Resources ,89 2,12 NOK Oslo Børs OPRA Technologies ,19 4,59 NOK Unotert Rautaruukki ,19 0,34 EUR Helsinki Børs ScanArc ,05 2,39 NOK Oslo Axess Sum ,67 industri A.P. Moeller Maersk B ,07 0,03 DKK København Børs ABB ,86 0,03 SEK Stockholm Børs Alfa Laval ,05 0,14 SEK Stockholm Børs Cision ,11 0,50 SEK Stockholm Børs Metso Corporation ,61 0,11 EUR Helsinki Børs Neas ,11 2,03 NOK Oslo Børs Norwegian Air Shuttle ,87 1,01 NOK Oslo Børs Odfjell, A ,31 0,22 NOK Oslo Børs Odfjell, B ,37 0,26 NOK Oslo Børs Ramirent ,07 0,51 EUR Helsinki Børs Renewable Energy Corporation ,46 0,98 NOK Oslo Børs Scorpio Tankers Inc ,33 0,64 USD NYSE Securitas, B ,70 0,08 SEK Stockholm Børs The Containership Company AS ,04 3,41 NOK Unotert Tomra Systems ,50 0,19 NOK Oslo Børs TTS Group ASA ,51 1,57 NOK Oslo Børs TTS Group ASA konvertibel * ,20 0,78 NOK Oslo Børs Vestas Wind System ,21 0,54 DKK København Børs YIT Corporation ,85 0,70 EUR Helsinki Børs Sum ,22 forbruksvarer Amer Sports ,98 0,26 EUR Helsinki Børs CDON ,29 0,29 SEK Stockholm Børs Electrolux, B ,18 0,24 SEK Stockholm Børs Hennes & Mauritz, B ,48 0,02 SEK Stockholm Børs Kongsberg Automotive Holding ,38 1,44 NOK Oslo Børs Modern Times Group, B ,17 0,37 SEK Stockholm Børs Sanoma WSOY ,48 0,10 EUR Helsinki Børs Scania ,85 0,06 SEK Stockholm Børs Volvo B ,88 0,05 SEK Stockholm Børs Sum ,69 konsumentvarer Austevoll Seafood ,32 0,69 NOK Oslo Børs Bakkafrost ,92 1,14 NOK Oslo Børs Black Earth Farming ,89 1,32 SEK Stockholm Børs Carlsberg B ,66 0,13 DKK København Børs Sum ,79 *Inkl. påløpte renter 20

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell holberg fondene 2012 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

årsrapport holberg fondene

årsrapport holberg fondene årsrapport holberg fondene ulriken 643 moh 20 1 Foto: Arvid Berg holberg fondene 2013 Årsrapport 987moh gullfjellet Gullfjellet (Gullfjelltoppen) er med sine 987 moh. det høyeste fjellet i Bergen. Grensen

Detaljer

årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene

årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene holberg fondene 2007 Årsrapport Høydepunkter i 2007 10 7 Holberg 19 19 Holberg Fondene passerte 10 milliarder kroner i forvaltningskapital. Norden,

Detaljer

årsrapport holberg fondene

årsrapport holberg fondene årsrapport holberg fondene ulriken 643 moh 20 14 Foto: Arvid Berg holberg fondene 2014 Årsrapport 987moh gullfjellet Foto: Shutterstock 643moh ulriken Ulriken er det høyeste av de 7 fjell rundt Bergen

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

20 1 5 årsrapport 2015

20 1 5 årsrapport 2015 20 15 årsrapport 2015 holberg fondene 2015 Årsrapport Kina, oljepris og valuta ble de sentrale temaene for 2015 Ser vi isolert på de ulike avkastningstall for 2015 så kan mye tyde på et normalt og til

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

årsrapport holberg fondene

årsrapport holberg fondene årsrapport holberg fondene Høydepunkter i 2009 20 9 9 18 18 20 milliarder til forvaltning år med aktivt forvaltede fondsporteføljer kompetente medarbeidere Årsrapport 2009 holberg fondene Alle nedturer

Detaljer

Halvårsrapport 2013 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport

Halvårsrapport 2013 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport Halvårsrapport 213 holberg fondene Holberg Fondene Halvårsrapport 213 holberg fondene 213 Halvårsrapport En grei start på året! Vår vurdering er at aksjemarkedene er attraktivt priset, og potensialet både

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014 1 Forvalterteam Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 27.02.15 : 104,36 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,5 % Porteføljestørrelse : 4,3 mrd.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 Forvalterteam Holberg Kreditt Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF September 2014

Månedsrapport Holberg OMF September 2014 1 Månedsrapport Holberg OMF September 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg OMF 2 Gunnar J.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33

HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 x HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 INNHOLD Kunngjøring om vedtektsendringer 2 Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

årsrapport holberg fondene kebnekaise 2097 moh Sveriges høyeste fjell

årsrapport holberg fondene kebnekaise 2097 moh Sveriges høyeste fjell årsrapport holberg fondene kebnekaise 2097 moh Sveriges høyeste fjell 20 10 halti Finsk toppnivå. Fjellet ligger nordvest i Finland på grensen til Norge. Fjellets høyeste punkt, 1365 moh, ligger på norsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 100,82 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52) Leder

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF November 2015

Månedsrapport Holberg OMF November 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF November 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 100,97 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 102,52 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,7 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 105,21 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,75 % Porteføljestørrelse : 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33 x HALVÅRSRAPPORT 211 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211 33 INNHOLD Kjære andelseier 2 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 6 Danske Invest Norske Aksjer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD MERAVKASTNING I TREDJE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 0,4 prosent i tredje kvartal. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1999 til 31.12.2009 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2014 Forvalterteam i Holberg Likviditet Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL 10 STØRSTE UTSTEDERE Aker ASA BB+ 7,0% PGS B+ 6,8% Arion Banki BBB- 5,4% BW Offshore BB 5,0% Teekay Offshore Partners

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 102,49 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 3,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.09.15 : 100,79 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014 1 Forvalterteam Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1998 til 31.12.2008 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Holberg Fondene - snapshot Bedriftsiaden 27. mars 2012. Egil Herman Sjursen Adm.dir/partner

Holberg Fondene - snapshot Bedriftsiaden 27. mars 2012. Egil Herman Sjursen Adm.dir/partner Holberg Fondene - snapshot Bedriftsiaden 27. mars 2012 Egil Herman Sjursen Adm.dir/partner 6 gründere i 2000 Hvorfor Drøm om å skape noe selv. Lei av å være prisgitt endringer i store organisasjoner. Spennende

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

INNHOLD. 3-6 Styrets årsberetning 7 Årsregnskap 2014 8-17 Noteopplysninger 18-19 Revisjonsberetning

INNHOLD. 3-6 Styrets årsberetning 7 Årsregnskap 2014 8-17 Noteopplysninger 18-19 Revisjonsberetning 1 INNHOLD 3-6 Styrets årsberetning 7 Årsregnskap 2014 8-17 Noteopplysninger 18-19 Revisjonsberetning 2 Styrets årsberetning for verdipapirfondene 2014 SR-Forvaltning AS er et heleid datterselskap av Sparebank

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer