årsrapport holberg fondene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport holberg fondene"

Transkript

1 årsrapport holberg fondene

2 Høydepunkter i milliarder til forvaltning år med aktivt forvaltede fondsporteføljer kompetente medarbeidere

3 Årsrapport 2009 holberg fondene Alle nedturer gir også nye muligheter. Lavt rentenivå og offentlige stimulanser av historiske dimensjoner vil etter hvert få hjulene i gang igjen. egil herman sjursen En hyllest til langsiktigheten Høsten 2008 blir for alltid stående som en helt spesiell periode for verdens finansmarkeder. Konkursen i Lehman Brothers i midten av september 2008 var startskuddet for en periode der verdens aksjemarkeder falt kraftig og der den finansielle stabiliteten var truet. Gjennom de siste drøye 20 år har vi hatt en lang rekke nedturer i verdens aksjemarkeder. Etter en god oppgang midt på 80-tallet kom krakket i oktober 1987 hvor verdens aksjemarkeder på en dag falt %, tilsynelatende utløst av enorme underskudd i USA s handelsbalanse. Tilsvarende fikk vi nedturen i 1992, med nedskriving av aksjekapitalen i flere av de store norske bankene som konsekvens. Tar vi med ASIA-krisen i 1998 og den langvarige nedturen etter Dotcom-bølgen i årene , så har vi kort oppsummert de store nedturene de siste 25 årene. Hvorfor i all verden anbefaler vi folk å spare i aksjer når nedturene stort sett kommer hvert 5. år? Det er selvsagt et relevant spørsmål, men selv med disse store nedturene har Oslo Børs vært meget bra når vi ser de siste 25 år under ett. Det betyr ganske enkelt at oppturene i forlengelsen av nedturene, er både sterkere og lengre. Men de får naturlig nok ikke like mye oppmerksomhet fordi oppgangsperiodene stort sett er roligere og mindre dramatiske. Derfor er den viktigste forutsetning for å spare i aksjemarkedet nettopp langsiktighet. Vi har alle noe å lære, både av den nedturen vi har vært gjennom og av den sterke rekylen vi fikk gjennom På det verste var verdens aksjemarkeder priset som om vi stod midt oppe i en depresjon på nivå med 30-tallet. Omfattende offentlige tiltakspakker og koordinerte rentenedsettelser over hele verden berget oss gjennom krisen, og nå tyder alt på at de nærmeste årene gir ny økonomisk vekst over hele verden. Vi vet med sikkerhet at nye nedturer vil komme, problemet er at vi vet ikke når. Og realiteten er at vi aldri vil vite når neste nedtur kommer. Nye sjokk, som vi i dag ikke ser, vil komme og prege finansmarkeder over hele verden. Men, vi vet ikke hvilke sjokk eller hendelser som kommer. Hvis vi i våre økonomiske disposisjoner alltid skal hensynta verst tenkelige utfall, så vil vi ikke gjøre de riktige disposisjoner. Hvis vi alltid skal tenke på hva som kan gå galt, vil det alltid prege vår adferd. I en verden hvor aksjemarkedene over tid stiger mer enn de faller og hvor økonomisk vekst er selve fundamentet for vårt kapitalistiske system, så forteller historien oss hvor vi skal plassere våre sparepenger hvis langsiktighet er forutsetningen. Finanskrisen, som nedturen ble kalt denne gangen, viser igjen at markeder som er ute av balanse forbausende fort gjenvinner denne balansen ble et godt år for Holberg Fondenes kunder. Alle våre fond slo sine respektive referanseindekser, til dels med betydelig margin. I november 2010 vil selskapet ha forvaltet midler for kunder i 10 år. Vi hadde gjennom 2009 stor tilflyt av nye kunder og den samlede forvaltningskapital steg gjennom året fra NOK 10,5 mrd til NOK 20 mrd. Vi takker våre kunder for tilliten og skal gjøre alt vi kan for å gi konkurransedyktig avkastning også i kommende år. Bergen, 19. februar 2010 Med vennlig hilsen egil herman sjursen Administrerende direktør/partner

4 holberg fondene 2009 Årsrapport Årsberetning Holberg Fondene ble et like fantastisk år for våre andelseiere som 2008 var utfordrende. Etter en finanskrise som preget store deler av 2008, var det mye nervøsitet og spenning knyttet til Rekylen kom, og ble som vi ofte opplever enda mer nådeløs enn vi forventet ved inngangen av året. Både for aksje- og renteforvaltningen, ble 2009 et svært godt år avkastningsmessig og samtlige av våre aktivt forvaltede fond gjorde det til dels vesentlig bedre enn sine respektive referanseindekser. Holberg Norge har siden oppstart gitt meravkastning i forhold til referanseindeks i syv av ni år, Holberg Norden i seks av ni år, og Holberg Global i tre av fire kalenderår. Holberg Likviditet har slått sin referanseindeks i samtlige ni år og Holberg Likviditet 20 har slått referanseindeks i seks av syv år. har ikke hatt like sterk historikk som øvrige aktivt forvaltede fond, men har gjort det bedre enn referanse indeks i fire av ni år til tross for sitt investeringsmandat innen IT-/Telecomsegmentet. all time high i forvaltningskapital 2009 ble et svært godt år for fondsprodukter i Norge. Myndighetenes klare innstramming i forhold til å investere i ulike former for belånte, garanterte og strukturerte produkter har understreket behovet for enkle og oversiktlige spareprodukter. Tradisjonell fondssparing, slik det gjøres i våre fond, er nettopp en enkel og oversiktlig måte å drive langtidssparing på. Verdipapirfondene har merket resultater av dette ved rekordstor nettotilgang i fondsprodukter. Holberg Fondenes forvaltningskapital var ved utgangen av 2009 på høyeste nivå siden etableringen i mai 2000, og var ved årsskiftet på NOK 20 mrd. Netto kundetilgang i våre fond var på hele kr. 6,8 milliarder i et rekordår for fondsbransjen som sådan. Holberg Fondene er med NOK 20 mrd i forvaltningskapital en mellomstor og velrenommert aktør i norsk fondsbransje. Selskapet er et av få uavhengige forvaltningsmiljøer som over tid har gitt kundene konkurransedyktig avkastning. Også våre nordiske naboland har merket økt interesse for fondsprodukter. Norske fondstilbydere har gjort det svært godt i den internasjonale konkurransen og etablering av distribusjonskraft for våre fondsprodukter utenfor Norge er en prioritert målsetning for Vår viktigste oppgave vil likevel også i årene fremover være å levere god, langsiktig og konkurransedyktig avkastning til våre andelseiere. utsikter for 2010 Ved inngangen til 2009 var verdensøkonomien midt oppe i en historisk krise. Vi hadde gjennomlevd en nedtur drevet av en omfattende finanskrise som begynte allerede høsten 2007 og som bidro til kraftige kursfall på verdens aksjemarkeder. 4

5 partnerne i holberg fondene Fra venste: Arne M. Troye, Inga Lise L. Moldestad, Gunnar J. Torgersen, Hogne I. Tyssøy og Egil Herman Sjursen Etter at aksjemarkedene bunnet ut i mars 2009 har vi imidlertid opplevd en betydelig oppgang. Verdensøkonomien og markedsaktørene har fått trygghet for at myndighetene i alle land har vært villig til å bidra med omfattende tiltakspakker. Verdenshandelen har, basert på nettopp fornyet tillit, også tatt seg kraftig opp igjen fra bunnen. Oppgangen i 2009 har vært massiv og ekstraordinær, noe som har vært naturlig sett i lys av den helt ekstraordinære pessimisme som rådet og som var priset inn i aksje- så vel som rentemarkedet ved inngangen til året. Det er naturlig at aksjemarkedet etter hvert flater ut og at vi igjen opplever markedssvingninger opp mot 10%-poeng i en ekelt måned både i positiv og negativ retning. Det er lite sannsynlig at vi i 2010 vil oppleve samme superavkastning i aksjemarkedet som i Holberg Fondene forventer imidlertid at aksjemarkedet over tid gir en avkastning på 10% p.a. Holberg Fondene er positive til 2010, men der drivkraften muligens er andre markeder og aktører enn de tradisjonelle økonomiske supertankerne. Utvikling av kompetanseplattform Som følge av sterk vekst i 2009 vil Holberg Fondene søke etter nye medarbeidere i Vi forventer å øke til vel 20 ansatte i løpet av året, for nettopp å styrke vår kompetanse og bygge videre vår operative drift i henhold til økt forvaltningskapital og økt kundetilgang. Videre vil vi oppgradere porteføljesystemet i løpet av 1. halvår 2010 for å oppnå enda mer effektiv og sikker drift. En graf sier mer enn tusen ord Holberg Fondene har utviklet en kommunikasjonsplattform vi er stolt av. Gjennom Holberggrafen kommuniserer vi med våre kunder via e-post på tilnærmet ukentlig basis. I tillegg Sparing i aksjefond bør alltid være en langsiktig disponering. produseres det også ad hoc analyser som renteanalyser, oljeprisanalyser og andre aktuelle markedsanalyser. Vi tror god og åpen kommunikasjon med våre kunder er viktig, og gode tilbakemeldinger gir oss stor inspirasjon til å jobbe med videre utvikling av vår kommunikasjonsplattform. Vi legger også ut beholdningsoversikter, statusrapporter og årsrapporter for våre fond på hjemmesiden Alle andelseiere har også direkte kobling til VPS, hvor man daglig får oppdaterte kurser på fondsplasseringene. Det er et viktig element i Holberg Fondenes strategi at fonds- og markedsinformasjon skal være både lett forståelig og lett tilgjengelig. Risiko og avkastning Holberg Fondene har en aktiv investeringsstrategi der fondene, uavhengig av sine referanseindekser, søker å investere på en slik måte at fondene oppnår en høyest mulig avkastning innen sitt investerings-

6 holberg fondene 2009 Årsrapport Gjennom Holberggrafen kommuniserer vi med våre kunder via e-post på tilnærmet ukentlig basis. mandat. Vår filosofi er at risikostyringen ivaretas på en god måte ved at fondenes porteføljer er godt diversifisert både gjennom bransjer, regioner og enkeltinvesteringer og ved at enkeltposisjoner sjelden utgjør mer enn 5% av fondets totale markedsverdi. Risiko i verdipapirfond oppstår som følge av endringer i markedets prising av de underliggende investeringer og dermed endringer i fondets daglige verdisetting. Slike endringer oppstår i hovedsak på grunn av endringer i bedriftenes inntjening eller rammebetingelser, og endringer i den mer generelle økonomiske utvikling, herunder renteendringer og endringer i valutakurser. Likviditet i underliggende verdipapirer påvirker likviditeten i det enkelte fond. Lovgivningen stiller spesifikke krav til spredning av et UCITS-fonds (UCITS er en samlebetegnelse på verdipapirfond som er underlagt felles europeiske retningslinjer med hensyn til vedtekter, risikospredning etc.) investeringer med hensyn på antall verdipapirer i porteføljen, maksimal eksponering mot enkeltselskaper og samlet andel unoterte verdipapirer. Slike reguleringer er med på å styre risikoen i verdipapirfondene og risikokravene kontrolleres på regelmessig basis, de aller fleste på daglig basis. De siste to års utvikling har i høy grad synliggjort at risiko og forventet meravkastning i aksje- så vel som i kredittmarkedet går hånd-i-hånd. Fra å ha opplevd lav prising av risiko gjennom oppgangsperioden , eksploderte risikopremiene i samtlige markeder i ble året da investor igjen oppnådde betydelig meravkastning ved å være eksponert i aksje- og kredittmarkedet. Risikoen oppleves daglig i form av høye avkastningssvingninger og er en forutsetning for å kunne oppnå meravkastning over tid. Sparing i aksjefond bør alltid være av en langsiktig karakter. Vi tror aksjesparing vil stå seg i gode så vel som svake markeder. Det vil alltid være risiko knyttet til aksjeinvesteringer, men med brede og veldiversifiserte porteføljer vil den samlede risiko kunne reduseres. Vår oppgave er å investere i de rette selskaper og sette sammen gode porteføljer som netto balanserer forholdet mellom risiko og avkastning. nærmere om de enkelte fond Holberg Norge Holberg Norge er et bredt norsk aksjefond med adgang til å investere inntil 20% utenfor Norge. Fondet er et aktivt forvaltet fond med en godt diversifisert portefølje som indirekte styrer fondets risiko. Fondets risikoprofil er moderat til høy i forhold til sammenlignbare fond. Fondets avkastning har historisk svingt noe mer enn markedet, men denne risikoen har ført til en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen. Avkastningen i 2009 var på hele 72,2% mot referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks (OSFX), 70,1%. Årlig avkastning siste fem år er 17,2%, noe som er 9,0%-poeng per år høyere enn referanseindeks. Fondets volatilitet siste 5 år er 23,7% mot referanseindeksens 28%. Holberg Norden Holberg Norden er vårt brede nordiske aksjefond. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i det nordiske børsuniverset. I tillegg har fondet mandat til å investere inntil 20% utenfor Norden. Holberg Nordens portefølje er godt diversifisert, noe som indirekte styrer fondets risiko. Fondets risikoprofil er moderat i forhold til sammenlignbare fond. Fondets avkastning svinger noe mer enn markedet. Holberg Norden ga i 2009 en avkastning på 52,0% mot referanseindeks, VINX Benchmark Cap, 26,8%. Holberg Norden ble dermed vårt beste fond målt ved relativ avkastning, med hele 25,2%-poeng meravkastning i forhold til sin referanseindeks. Årlig avkastning siste 5 år er 13,2%, 7,2%-poeng per år over fondets referanseindeks. Fondets volatilitet siste 5 år er 23,6% mot referanseindeks 20,9%. Holberg Global Holberg Global har nå over tre års historikk etter at fondet ble reklassifisert fra et nordisk til et globalt aksjefond 15. august Holberg Global har så langt gjort det godt avkastningsmessig i sitt univers og er blant de 10 beste fondene på Oslo Børs sin fondsstatistikk (tre-års-statistikken, globale fond). Gjennom gode analyser og screeningmetoder søker vi å finne aksjer som er undervurderte eller som vi ser har gode vekstvilkår i stadig mer globalisert økonomi ble et godt år med en avkastning på 23,5%, hele 15,1%-poeng bedre enn fondets referanseindeks, MSCI World Index. Siste tre år er fondets årlige avkastning 4,7% mot referanseindeks -7,9%. Risikoen i fondet er moderat med god diversifisering i det globale markedet. Fondets risiko målt ved standardavvik er 19,4% mot referanseindeks 13,9%. er vårt nisjefond inn mot teknologisektoren. Fondet har Norden som investeringsunivers, men kan investere inntil 20% utenfor Norden. Ettersom også kan investere i andre bransjer enn teknologi, har fondet en bred nordisk indeks som sin referanseindeks, VINX Benchmark Cap. Fondet 6

7 Holberg Fondene er nest størst innen nordiske aksjefond. #2

8 Vi tror god og åpen kommunikasjon med våre kunder er viktig, og gode tilbakemeldinger gir oss stor inspirasjon til å jobbe med videre utvikling av vår kommunikasjonsplattform. vil ha en høyere risiko enn sin referanseindeks pga overvekten i ITog telekomsektoren. sin iboende risiko vil være høyere enn våre øvrige aksjefond. Fondets risikoprofil er høy til moderat. Fondet gav i 2009 en avkastning på 43,9 % mot referanseindeksens 26,8%. Årlig avkastning siste 5 år er 5,3%, 0,7%-poeng per år svakere enn referanseindeks. Fondets volatilitet siste 5 år er 19,5% mot referanseindeks 20,9%. Holberg Global Index Holberg Global Index er et fond som er 100% investert i aksjefondet SSgA World Index Equity Fund. SSgA World Index Equity Fund forvaltes av State Street, en av verdens ledende indeksforvaltere. Målet til fondet er å følge utviklingen i verdens aksjemarkeder målt ved MSCI World Index. Fondet hadde i 2009 en avkastning på 7,1% mot referanseindeksens 8,4%. Risikoen i fondet er moderat og fondets avkastningssvingninger skal være tilnærmet lik fondets referanseindeks. Årlig avkastning siste fem år er 1% som er identisk med fondets referanseindeks. Fondets volatilitet siste fem år er 13,6% mot referanseindeks 15,2%. Holberg Likviditet Holberg Likviditet er et kort pengemarkedsfond med en konservativ risikoprofil, og er et godt alternativ til bankplasseringer. Fondet hadde i 2009 en avkastning på 5,5 %, mens referanseindeksen, STX1X (3 mnd statssertifikat), steg med 2,3%. Meravkastningen kan relateres til fondets kreditteksponering og en betydelig spreadinngang i både finans- og industripapirer i løpet av Fondets risiko er lav og avkastningssvingningene er nær referanseindeksens avkastningssvingninger. Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet 20 er et kort pengemarkedsfond med en konservativ risikoprofil. Fondet kan kun investere i offentlig sektor og finansinstitusjoner, og vekter 20% i forhold til BIS-regelverket som finansinstitusjoner er underlagt. Fondet gav i 2009 en meget god avkastning på 4,3%, mens referanseindeksen, STX1X (3 mnd statssertifikat), steg 2,1%. Meravkastningen kan relateres til fondets kreditteksponering i bank og finans og den betydelig spreadinngang det har vært i løpet Fondets risikoprofil er lav og fondets avkastningssvingninger er tilnærmet lik referanseindeksens avkastningssvingninger. Holberg Fondsforvaltning AS Holberg Fondsforvaltning AS startet sin virksomhet i Selskapet er en av få uavhengige fondsforvaltere i Norge og har etablert seg som en mellomstor aktør i det norske fondsmarkedet. Holberg Fondsforvaltning AS hadde 18 ansatte ved utgangen av 2009.

9 Årsrapport 2009 holberg fondene Forvaltningskapital Milliarder kroner 20 17, ,5 10 7,5 5 2, Rentefond Aksjefond Årsresultat 2009 fond årsresultat disponering Holberg Norden kr ,- Overført opptjent egenkapital/udekket tap Holberg Norge kr ,- Overført opptjent egenkapital/udekket tap Holberg Global kr ,- Overført opptjent egenkapital/udekket tap kr ,- Overført opptjent egenkapital/udekket tap Hol berg Global Index kr ,- Overført opptjent egenkapital/udekket tap Holberg Likviditet kr ,- Kr utdelt til andelseierne Kr ført mot opptjent egenkapital Holberg Likviditet 20 kr ,- Kr utdelt andelseierne Kr ført mot opptjent egenkapital Holberg Fondsforvaltning AS eies 100 % av holdingselskapet Holberg Forvaltning AS der ansatte partnere eier 35,2 %. Holberg Fondsforvaltning AS mener at aktive eiere bidrar til bedre resultater for kundene og til å sikre langsiktighet og stabilitet i organisasjonen. Forvaltningsselskapet, Holberg Fondsforvaltning AS har hatt to tilfeller av langtidssykemelding, dette utgjør 2,5% sykefravær i For øvrig har det kun vært egenmeldinger og det generelle sykefraværet har vært lavt i konsernet. Det har ikke forekommet arbeidsulykker i 2009 og Holberg Fondsforvaltning forurenser ikke det ytre miljø. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede for fondene så vel som forvaltningsselskapet, Holberg Fondsforvaltning AS. Fondenes depotbank er DnB NOR Bank ASA og VPS er fører av fondenes andelseierregister. Det har ikke vært ekstraordinært store innløsninger i perioden som har påvirket andelenes verdiutvikling. styret i holberg fondsforvaltning as Bergen 19. februar 2010 nina broch mathisen Andelseiervalgt styremedlem leif holst Styrets formann kåre rommetveit Andelseiervalgt styremedlem jens petter teigland Styremedlem hogne i. tyssøy Styremedlem gunnar j. torgersen Styremedlem egil herman sjursen Administrerende direktør 9

10 Holberg Likviditet Avkastning vs referanseindeks Holberg Likviditet 20 Avkastning vs referanseindeks Holberg Global Avkastning vs referanseindeks ,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2, , Holberg Likviditet Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X Holberg Likviditet 20 Oslo Børs 3 mnd statssertifikatindeks (ST1X) Holberg Global World, MSCI, Index, Net Total Return, NOK Avkastning vs referanseindeks Holberg Norge Avkastning vs referanseindeks Holberg Norden Avkastning vs referanseindeks VINX, Benchmark Cap Index, Net Total Return, Close, NOK Holberg Norge Oslo Børs Fondsindeks Holberg Norden VINX, Benchmark Cap Index, NOK

11 Årsrapport 2009 holberg fondene Ekstreme markeder gir ekstreme muligheter 2009 ble året hvor tilstanden i pengemarkedet ble normalisert. Likviditeten kom tilbake og risikopåslaget falt. Også i kredittmarkedet falt risikopremiene kraftig og vi fikk en klassisk mean reversion bevegelse ble dermed et jubelår for investorer i kredittmarkedet. Mange henviste til 1930-tallet og dommedagscenarier ved inngangen til Sett i etterkant kan man si at et 1930-talls scenario allerede var priset inn i mange aktivaklasser, inklusiv kredittmarkedet. Når man utover i 2009 så tegn til at ting ikke ble så ille som man fryktet, førte det til et kraftig lettelsesrally. Selv om tilstanden i kredittmarkedet bedret seg utover i 2009, var det likevel et dramatisk år. I USA gikk over 140 banker konkurs. I en liten, åpen og utadvent økonomi, som vi har i Norge, er vi veldig prisgitt tilstanden og pengepolitikken som føres utenfor landets grenser. Det store spørsmålet i dag er hvordan sentralbanker og myndigheter rundt om i verden har tenkt å reversere tidenes penge- og finanspolitiske stimulans. Er pasientene (les:finansmarkeder, bedrifter og forbrukere) klare til å puste for egen maskin? Gitt de forventningene som ligger i markedet i dag, ser man for seg at både FED og ECB kommer til å holde pekefingeren unna exit-knappen på det pengepolitiske tastaturet til godt ut i Så lenge våre handelspartnere ikke rører sine signalrenter, har Norges Bank et forholdsvis begrenset handlingsrom i sin rentesetting. Vi gikk inn i 2009 med rekordhøye kredittspreader og kunstig høye pengemarkedsrenter. Hovedfokuset i vår forvaltning ved inngangen til året var å søke å utnytte de kunstig høye pengemarkedsrentene. Norges Bank og sentralbankene ute i verden var i gang med å senke signalrentene, uten at dette kom til uttrykk i pengemarkedsrentene. Utover våren ble vår fokus i større grad rettet mot kredittmarkedet. Bedre likviditet i obligasjonsmarkedet gjorde det mulig for både banker og industriselskaper å låne penger i dette markedet. Mange investorer var fortsatt i bunkersen og kredittrisikopremiene var svært høye. Solide norske sparebanker og industriselskaper (investment grade) måtte betale en risikopremie i forhold til pengemarkedsrenten som varierte mellom 1,5% og nesten 4% på 5-års lån. Store deler av den meravkastningen vi skapte i våre to pengemarkedsfond i fjor kom fra flere av investeringene som ble gjort våren Vi liker irrasjonelle markeder og markedsaktører! Utover våren og sommeren 2009 kom stadig flere aktører tilbake til kredittmarkedet og risikoviljen blant investorene økte. Resultatet ble et kraftig fall i kredittrisikopremiene som ga betydelige kursgevinster for våre pengemarkedsfond ble dermed, relativt sett, et historisk godt år for våre pengemarkedsfond. Ved inngangen til 2010 er stemningen i penge- og kredittmarkedet noe avventende. Det er (som vanlig) usikkerhet knyttet til rentebildet fremover. Renten skal opp. Spørsmålet er imidlertid når og hvor mye. I kredittmarkedet har det vært en urolig start på året. Fokus på statsrisiko har ført til at avkastningskravet til investorene i 2009 ble dermed, relativt sett, et historisk godt år for våre pengemarkedsfond. roar tveit Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Likviditet og Holberg Likviditet 20 kredittmarkedet har økt. Diskusjonen som pågår rundt nye krav til regulering av banker og finansmarkeder har også bidratt til usikkerhet knyttet til bankenes fundingsituasjon fremover. I finansmarkedet er det alltid noe å bekymre seg for. Tilstanden kan i løpet av kort tid svinge fra eufori til panikk. Finansmarkedet agerer ekstremt raskt på ny informasjon. Dette gjør det både spennende og utfordrende å være en aktør i dette markedet. Ekstreme markeder skaper ekstreme muligheter. Vår jobb og vårt fokus er å utnytte disse mulighetene. I 2009 følte vi at vi klarte det.

12 holberg fondene 2009 Årsrapport Fra avgrunn til fast grunn Vi plukket opp aksjer i løpet av vinteren 2009 på særdeles hyggelige nivåer, som gav god avkastning utover i året. petter slyngstadli Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Global 2009 ble et fantastisk år for aksjemarkedet og Holbergs aksjefond. Vi er lettet og glade over å kunne gi kundene våre god avkastning etter et på alle måter kostbart Men 2009 startet problematisk. I fjor vinter var stressnivået i den globale økonomien svært høyt. Kredittrisikopremier og andre risikoindikatorer var fortsatt på ekstreme nivåer, og vi fryktet en langvarig depresjon i verdensøkonomien, fordi vi var uten et fungerende kredittmarked. Men myndighetenes bestrebelser i forhold til å få til et fungerende globalt finanssystem begynte på vårparten å bære frukter. I tillegg så vi at kineserne ikke tillot at den kinesiske økonomien reduserte farten. De stimulerte gjennom offentlig forbruk og den delvis statseide finanssektoren, til utstrakte investeringer innenfor infrastruktur og stimulanser til økt forbruk. Dermed bidro økt likviditetstilgang i Kina til å demme opp for effektene av likviditetskontraksjon i Vesten. Med disse to faktorene på plass, ble håpet om en moderat heller enn katastrofal nedgang i realøkonomien tent. Og ettersom lagernedbyggingen gjennom særlig siste halvår i 2008 og første kvartal 2009 var dimensjonert for en langvarig økonomisk istid, kom oppsvinget i produksjon og ordreinntak relativt hurtig. Selskapene med de amerikanske i spissen fortsatte imidlertid med et ekstremt kostnadsfokus. Og selv om en del av bedringen i inntjeningen gjennom siste halvdel av 2009 skyldes omsetningsvekst, bæres fortsatt veldig mye av kostnadsbesparelser. Meravkastningen som vi leverte i forhold til referanseindeksene gjennom 2009, skyldes nok at vi turte å ta en klar stilling både i enkeltaksjer og i fondene - til at verdensøkonomien ikke kom til å falle utfor stupet. Vi plukket opp aksjer i løpet av vinteren 2009 på særdeles hyggelige nivåer, som gav god avkastning utover i året. Norwegian Air Shuttle, eksempelvis, er en av de aksjene som bidro mest til avkastningen i alle våre tre aksjefond i Denne aksjen hadde priset inn for dystre fremtidsutsikter ved årsskiftet 2008/2009, uten å ta hensyn til hvordan krisen også ville påvirke konkurrentene. Vår indeksuavhengige investeringsstil gjorde at vi ikke var for sterkt eksponert i de største selskapene i indeksen. Mange av de holdt seg relativt greit oppe gjennom børsfallet i Nokia, for eksempel, var den aksjen vi tapte mest penger på i Norden-fondet vårt gjennom 2009, men samtidig tjente vi relativt mye på vår undervekt i forhold til referanseindeksen i samme aksje. Utsiktene for 2010 preges av en del mørke skyer på horisonten: forgjeldede stater, husholdninger og i enkelte henseender, bedrifter. De letteste pengene er kanskje tjent i aksjemarkedet, men vi er også såpass tidlig i det vi mener er en langvarig oppgangssyklus, at det ikke er slik at himmelen er skyfri. For det er klart at forgjeldede 12

13 Årsrapport 2009 holberg fondene stater og husholdninger, samt en veldig lav kapasitetsutnyttelse og høy arbeidsledighet, skaper utfordringer. Det er en grense for hvor mye land i Vesten kan stimulere veksten videre, for at sysselsettingen skal øke. Når vi likevel er optimistisk med hensyn til 2010 henger det på følgende faktorer. Verdsettelsen i aksjemarkedet er uanstrengt. Alle land i hele verden ønsker seg først og fremst en lavere vurdert valutakurs. Dette samt nivået på statsgjeld i mange land borger for lave renter i overskuelig fremtid. Samtidig fungerer den kinesiske økonomien både som en vekstmotor, men også som en likviditetsgenerator. Og denne overskuddslikviditeten, som har sitt motstykke i handelsbalanse- og statsbudsjettunderskudd i USA og Europa, kan brukes til å dekke nettopp disse, gjennom at Kina og andre land i fordringssituasjon fortsatt investerer i statsobligasjoner. Finanskrisen har gjort Vesten mer avhengig av Kina, men avhengighetsforholdet går også motsatt vei. Det største skrekkscenariet for global økonomi og aksjemarkedene er om en skulle ignorere dette avhengighetsforholdet, og ty til proteksjonisme og kapitalkontroll.

14 holberg fondene 2009 Årsrapport Fondsregnskap porteføljeinntekter og -kostnader holberg norge holberg norden holberg global noter Renteinntekter Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon Agio Endring urealisert gevinst/tap Sum porteføljeinntekter og -kostnader forvaltningskostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat disponering årsresultat Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponering Kurtasjekostnader Omløpshastighet 8 0,09 0,56 0,42 0,64 0,65 0,81 1,69 1 eiendeler holberg norge holberg norden holberg global noter Verdipapirer til markedsverdi Fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler egenkapital og gjeld Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital/udekket tap Sum egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld til megler Sum Gjeld Sum egenkapital og gjeld egenkapital Egenkapital ved inngangen av året Utstedelse av andeler Innløsning av andeler Årsresultat Egenkapital ved utgangen av året Antall andeler Innløsningskurs 7 313,14 181,89 185,42 121,95 95,48 77,32 108,02 75,18 14

15 Årsrapport 2009 holberg fondene Fondsregnskap holberg global index holberg likviditet Holberg Likviditet 20 noter porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Endring urealisert gevinst/tap Sum porteføljeinntekter og -kostnader forvaltningskostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Sum forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat disponering årsresultat Netto utdelt til andelseierne Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponering Kurtasjekostnader Omløpshastighet 8 1,32 1,62 1,28 1,18 holberg global index holberg likviditet Holberg Likviditet 20 noter eiendeler Verdipapirer til markedsverdi Fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler egenkapital og gjeld Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital/udekket tap Sum egenkapital Gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld egenkapital Egenkapital ved inngangen av året Utstedelse av andeler Innløsning av andeler Årsresultat Utdeling Egenkapital ved utgangen av året Antall andeler Innløsningskurs 7 123,77 115,62 102,24 101,12 100,59 100,18 styret i holberg fondsforvaltning as Bergen 19. februar 2010 nina broch mathisen Andelseiervalgt styremedlem leif holst Styrets formann kåre rommetveit Andelseiervalgt styremedlem jens petter teigland Styremedlem hogne i. tyssøy Styremedlem gunnar j. torgersen Styremedlem egil herman sjursen Administrerende direktør 15

16 holberg fondene 2009 Årsrapport Forklaring på risikobegrep Differanseavkastning mot indeks Mål på avkastningsforskjellen mellom fondet og fondets referanseindeks. Oppgis på annualisert basis. Volatilitet Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko. Tracking Error Tracking Error beskriver volatiliteten mellom fondets avkastning og avkastningen til referanseindeks. Kalles også for aktiv risiko. Information Ratio (IR) Information Ratio (IR) er et statistisk måltall som forteller hvor stor meravkastning en fondsforvalter har oppnådd på sine porteføljevalg. En IR verdi høyere enn 1 indikerer at forvalteren har lykkes godt med sine investeringsvalg og en negativ verdi indikerer at avkastningen har vært lavere enn referanseindeksen. Jo høyere IR-verdi fondet har desto bedre. geometrisk avkastningen 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år Holberg Global 23,56-10,45-4, Holberg Global Index 7,05-8,98-7,69-3,6 0,93 4,73 Holberg Likviditet 20 4,34 5,49 5,18 4,59 4,08 3,85 Holberg Likviditet 5,52 5,91 5,45 4,82 4,3 4,12 Holberg Norge 72,17-5,41-1,22 5,06 17,18 26,74 43,86-5,25-3,84-0,74 5,31 15,59 Holberg Norden 52-9,35-4,34 3,83 13,19 21,33 volatilitet - år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år Holberg Global 20,34 22,9 19, Holberg Global Index 18,02 16,94 14,58 13,87 13,57 13,66 Holberg Likviditet 20 0,45 0,76 0,65 0,63 0,63 0,59 Holberg Likviditet 0,43 0,71 0,62 0,62 0,64 0,59 Holberg Norge 21,33 31,45 26,43 23,78 23,69 23,55 17,94 23,44 20,59 19,5 19,57 21,38 Holberg Norden 25,37 31,76 26,43 24,38 23,61 23,04 sharpe ratio 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år Holberg Global 1,05-0,63-0,45 Holberg Global Index 0,27-0,77-0,81-0,53-0,18 0,1 Holberg Likviditet 20 4,91 1,98 1,61 1,27 1,03 0,75 Holberg Likviditet 7,82 2,71 2,11 1,66 1,36 1,2 Holberg Norge 3,28-0,3-0,2 0,05 0,58 0,99 2,33-0,39-0,39-0,23 0,1 0,57 Holberg Norden 1,97-0,42-0,32 0 0,41 0,78 differanseavkastning 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år Holberg Global 15,37-1,4 2,99 Holberg Global Index -1,14 0,07 0,01-0,13-0,29-0,38 Holberg Likviditet 20 2,21 1,51 1,04 0,8 0,65 0,44 Holberg Likviditet 3,39 1,93 1,32 1,03 0,86 0,71 Holberg Norge 2,05 9,48 6,01 3,56 8,97 8,8 17,03 7,17 4,21-1,19-0,71 1,42 Holberg Norden 25,18 3,07 3,7 3,38 7,17 7,16 tracking error 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år Holberg Global 5,84 9,09 8,09 Holberg Global Index 2,27 2,43 2,32 2,12 2,37 2,27 Holberg Likviditet 20 0,37 0,75 0,64 0,57 0,51 0,45 Holberg Likviditet 0,46 0,88 0,75 0,67 0,61 0,54 Holberg Norge 5,33 12,85 10,98 9,93 9,8 9,3 15,17 12,45 11,22 10,49 10,13 10,78 Holberg Norden 9,66 10,09 8,67 8,23 8,55 8,43 information ratio 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år Holberg Global 263,3-15,35 37,03 Holberg Global Index -50,02 3,07 0,29-6,3-12,38-16,74 Holberg Likviditet ,65 200,57 162,34 141,57 126,82 96,62 Holberg Likviditet 743,04 220,16 174,43 153,7 140,69 132,17 Holberg Norge 38,54 73,77 54,73 35,8 91,51 94,69 112,26 57,56 37,51-11,38-7,03 13,12 Holberg Norden 260,78 30,37 42,69 41,04 83,86 84,85 16 Trade date:

17 Årsrapport 2009 holberg fondene Noter 2009 Note 1. Regnskapsprinsipper Aksjer, obligasjoner og sertifikater verdsettes til virkelig verdi. For børsnoterte verdipapirer er markedskurs benyttet. For obligasjoner og sertifikater der det ikke settes market-maker -kurser, prises verdipapirene mot yield-kurven. Unoterte aksjer verdsettes ut fra siste kjente omsetningskurs. Der slik kurs ikke er representativ, verdivurderes aksjen i hht utviklingen i en relevant indeks/delindeks. Verdipapirer som noteres i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner ut fra valutakurser Transaksjonskostnader blir kostnadsført etter hvert som de påløper. Det er ikke foretatt utdeling til andelseierne i aksjefondene. For pengemarkedsfondene, Holberg Likviditet og Holberg Likviditet 20, er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltningskostnader utdelt til andelseierne i form av nye andeler pr Posten fremgår av fondenes overskuddsdisponering. note 2. finansielle derivater Det er ikke benyttet finansielle derivater. note 3. finansiell markedsrisiko Aksjefondene er utsatt for blant annet aksjekursrisiko, herigjennom markedsrisiko, likviditetsrisiko og valutarisiko. Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en bevisst holdning til selskapsspesifikk risiko knyttet til selskaper som inntas i fondenes portefølje. For Holberg Global Index følges utviklingen i Morgan Stanley World Index med lavest mulig avkastningsavvik. Pengemarkedsfondene er utsatt for blant annet renterisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en bevisst holdning til selskapsspesifikk risiko knyttet til selskaper som inntas i fondets portefølje. Fondenes durasjon er under 0,17 år ved utgangen av året og fondenes renterisiko er dermed lav. note 4. andre kostnader Kostnader for norske og utenlandske oppgjør beløper seg fra kr 75 til kr 600 pr. transaksjon avhengig av i hvilke verdipapirer og hvilket marked verdipapirene handles i. note 5. forvaltningshonorar Holberg Norge og Holberg Norden 1,5% pro anno Holberg Global Index 0,9% pro anno (inklusiv forvaltningshonorar i underfondet) og Holberg Global 1% pro anno + variabel forvaltningsgodtgjørelse * Holberg Likviditet 0,25% pro anno Holberg Likviditet 20 0,15% pro anno Forvaltningshonorar beregnes og belastes fondet på daglig basis og beregnes av fondenes forvaltningskapital. * For og Holberg Global beregnes det en variabel forvaltningsgodtgjørelse på 10% av fondenes avkastning som overstiger 10% p.a. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes fondet årlig. note 6. skattekostnad Skattekostnad knytter seg til kildeskatt på utenlandsk utbytte. note 7. tegnings- og innløsningsprovisjon tegningsprovisjon Aksjefondene Inntil 3% Rentefond 0% Innløsningskurs er lik fondets markedsverdi, fratrukket eventuell innløsningsprovisjon, dividert med antall andeler. 17

18 holberg fondene 2009 Årsrapport innløsningsprovisjon Holberg Global Index 0,2% (tilfaller fondet) Rentefond samt øvrige aksjefond 0% Innløsningskurs er lik fondets markedsverdi, fratrukket eventuell innløsningsprovisjon, dividert med antall andeler. note 8. omløpshastighet Omløpshastighet er et mål på handelsvolumets størrelse justert for tegning og innløsning av andeler. Omløpshastigheten er beregnet som gjennomsnittet av kjøpte og solgte verdipapirer, justert for netto tegning i fondet, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital. Formelen er en tilnærming for beregning av fondets omløpshastighet, dvs gjennomsnittlig lengde på fondets investeringer. note 9. beholdningsoversikt Se eget vedlegg. Karakterboken vår fondsrangering holberg norge holberg norden holberg global Morningstar rating (5 = Beste kvantitativrating) Dine Penger (DP terning) holberg likviditet NA Holberg Likviditet 20 NA Invitasjon til andelseiermøte i Holberg Fondene onsdag 24. mars 2010 kl i Lars Hillesgate 19 (8. etg) agenda andelseiermøte 1. Valg av referent og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder 2. Gjennomgang av årsberetning og revisors beretning for Holberg Fondene 3. Valg av 1 andelseierrepresentant til styret i Holberg Fondsforvaltning AS 4. Eventuelle innsendte spørsmål fra andelseiere formalia knyttet til andelseiermøtet På valgmøtet gir hver andel én stemme. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Holberg Fondsforvaltning må da ha tilsendt fullmakt skriftlig. En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål meldt skriftlig til styret innen én uke før valgmøtet avholdes. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. Påmelding sendes skriftlig pr. brev, telefaks eller e-post til: Holberg Fondsforvaltning AS Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Telefaks , E-post: innen onsdag 17. mars. Med vennlig hilsen Holberg Fondsforvaltning AS Leif Holst Styrets formann 18

19 Årsrapport 2009 holberg fondene 19

20 HolbergFondene Lars Hillesgate Bergen tlf faks

årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene

årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene holberg fondene 2007 Årsrapport Høydepunkter i 2007 10 7 Holberg 19 19 Holberg Fondene passerte 10 milliarder kroner i forvaltningskapital. Norden,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

20 1 5 årsrapport 2015

20 1 5 årsrapport 2015 20 15 årsrapport 2015 holberg fondene 2015 Årsrapport Kina, oljepris og valuta ble de sentrale temaene for 2015 Ser vi isolert på de ulike avkastningstall for 2015 så kan mye tyde på et normalt og til

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52) Leder

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 27.02.15 : 104,36 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,5 % Porteføljestørrelse : 4,3 mrd.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2014 Forvalterteam i Holberg Likviditet Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Fond. Årsrapport for fondene 2009. Styrets beretning, fondenes regnskap med noter

Fond. Årsrapport for fondene 2009. Styrets beretning, fondenes regnskap med noter Fond Årsrapport for fondene 2009 Styrets beretning, fondenes regnskap med noter Styrets årsberetning for fondene 2009 Året 2009 vil gå inn i historien som et av de beste børsårene på mange år. En stabilisering

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2010 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 20 Revisors beretning 26 2 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF September 2014

Månedsrapport Holberg OMF September 2014 1 Månedsrapport Holberg OMF September 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg OMF 2 Gunnar J.

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 102,52 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,7 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

DnB NOR Obligasjon 20 (IV)

DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Fondets filosofi Fondet plasser sine midler i rentebærende papirer og passer godt som alternativ til plasseringer på bankkonto. obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Holberg Fondene - snapshot Bedriftsiaden 27. mars 2012. Egil Herman Sjursen Adm.dir/partner

Holberg Fondene - snapshot Bedriftsiaden 27. mars 2012. Egil Herman Sjursen Adm.dir/partner Holberg Fondene - snapshot Bedriftsiaden 27. mars 2012 Egil Herman Sjursen Adm.dir/partner 6 gründere i 2000 Hvorfor Drøm om å skape noe selv. Lei av å være prisgitt endringer i store organisasjoner. Spennende

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF November 2015

Månedsrapport Holberg OMF November 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF November 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 100,97 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.09.15 : 100,79 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014 1 Forvalterteam Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 100,82 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til alle andelseiere i Verdipapirfondet Trend Europa Oslo, 21.november 2014 Innkalling til andelseiermøte 5. desember klokken 12:00 i Norse Forvaltning AS sine lokaler i Klingenberggaten 7A i Oslo Angående

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter 2 Gunnar J.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år.

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år. KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 105,21 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,75 % Porteføljestørrelse : 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 Forvalterteam Holberg Kreditt Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer