årsrapport holberg fondene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport holberg fondene"

Transkript

1 årsrapport holberg fondene

2 Høydepunkter i milliarder til forvaltning år med aktivt forvaltede fondsporteføljer kompetente medarbeidere

3 Årsrapport 2009 holberg fondene Alle nedturer gir også nye muligheter. Lavt rentenivå og offentlige stimulanser av historiske dimensjoner vil etter hvert få hjulene i gang igjen. egil herman sjursen En hyllest til langsiktigheten Høsten 2008 blir for alltid stående som en helt spesiell periode for verdens finansmarkeder. Konkursen i Lehman Brothers i midten av september 2008 var startskuddet for en periode der verdens aksjemarkeder falt kraftig og der den finansielle stabiliteten var truet. Gjennom de siste drøye 20 år har vi hatt en lang rekke nedturer i verdens aksjemarkeder. Etter en god oppgang midt på 80-tallet kom krakket i oktober 1987 hvor verdens aksjemarkeder på en dag falt %, tilsynelatende utløst av enorme underskudd i USA s handelsbalanse. Tilsvarende fikk vi nedturen i 1992, med nedskriving av aksjekapitalen i flere av de store norske bankene som konsekvens. Tar vi med ASIA-krisen i 1998 og den langvarige nedturen etter Dotcom-bølgen i årene , så har vi kort oppsummert de store nedturene de siste 25 årene. Hvorfor i all verden anbefaler vi folk å spare i aksjer når nedturene stort sett kommer hvert 5. år? Det er selvsagt et relevant spørsmål, men selv med disse store nedturene har Oslo Børs vært meget bra når vi ser de siste 25 år under ett. Det betyr ganske enkelt at oppturene i forlengelsen av nedturene, er både sterkere og lengre. Men de får naturlig nok ikke like mye oppmerksomhet fordi oppgangsperiodene stort sett er roligere og mindre dramatiske. Derfor er den viktigste forutsetning for å spare i aksjemarkedet nettopp langsiktighet. Vi har alle noe å lære, både av den nedturen vi har vært gjennom og av den sterke rekylen vi fikk gjennom På det verste var verdens aksjemarkeder priset som om vi stod midt oppe i en depresjon på nivå med 30-tallet. Omfattende offentlige tiltakspakker og koordinerte rentenedsettelser over hele verden berget oss gjennom krisen, og nå tyder alt på at de nærmeste årene gir ny økonomisk vekst over hele verden. Vi vet med sikkerhet at nye nedturer vil komme, problemet er at vi vet ikke når. Og realiteten er at vi aldri vil vite når neste nedtur kommer. Nye sjokk, som vi i dag ikke ser, vil komme og prege finansmarkeder over hele verden. Men, vi vet ikke hvilke sjokk eller hendelser som kommer. Hvis vi i våre økonomiske disposisjoner alltid skal hensynta verst tenkelige utfall, så vil vi ikke gjøre de riktige disposisjoner. Hvis vi alltid skal tenke på hva som kan gå galt, vil det alltid prege vår adferd. I en verden hvor aksjemarkedene over tid stiger mer enn de faller og hvor økonomisk vekst er selve fundamentet for vårt kapitalistiske system, så forteller historien oss hvor vi skal plassere våre sparepenger hvis langsiktighet er forutsetningen. Finanskrisen, som nedturen ble kalt denne gangen, viser igjen at markeder som er ute av balanse forbausende fort gjenvinner denne balansen ble et godt år for Holberg Fondenes kunder. Alle våre fond slo sine respektive referanseindekser, til dels med betydelig margin. I november 2010 vil selskapet ha forvaltet midler for kunder i 10 år. Vi hadde gjennom 2009 stor tilflyt av nye kunder og den samlede forvaltningskapital steg gjennom året fra NOK 10,5 mrd til NOK 20 mrd. Vi takker våre kunder for tilliten og skal gjøre alt vi kan for å gi konkurransedyktig avkastning også i kommende år. Bergen, 19. februar 2010 Med vennlig hilsen egil herman sjursen Administrerende direktør/partner

4 holberg fondene 2009 Årsrapport Årsberetning Holberg Fondene ble et like fantastisk år for våre andelseiere som 2008 var utfordrende. Etter en finanskrise som preget store deler av 2008, var det mye nervøsitet og spenning knyttet til Rekylen kom, og ble som vi ofte opplever enda mer nådeløs enn vi forventet ved inngangen av året. Både for aksje- og renteforvaltningen, ble 2009 et svært godt år avkastningsmessig og samtlige av våre aktivt forvaltede fond gjorde det til dels vesentlig bedre enn sine respektive referanseindekser. Holberg Norge har siden oppstart gitt meravkastning i forhold til referanseindeks i syv av ni år, Holberg Norden i seks av ni år, og Holberg Global i tre av fire kalenderår. Holberg Likviditet har slått sin referanseindeks i samtlige ni år og Holberg Likviditet 20 har slått referanseindeks i seks av syv år. har ikke hatt like sterk historikk som øvrige aktivt forvaltede fond, men har gjort det bedre enn referanse indeks i fire av ni år til tross for sitt investeringsmandat innen IT-/Telecomsegmentet. all time high i forvaltningskapital 2009 ble et svært godt år for fondsprodukter i Norge. Myndighetenes klare innstramming i forhold til å investere i ulike former for belånte, garanterte og strukturerte produkter har understreket behovet for enkle og oversiktlige spareprodukter. Tradisjonell fondssparing, slik det gjøres i våre fond, er nettopp en enkel og oversiktlig måte å drive langtidssparing på. Verdipapirfondene har merket resultater av dette ved rekordstor nettotilgang i fondsprodukter. Holberg Fondenes forvaltningskapital var ved utgangen av 2009 på høyeste nivå siden etableringen i mai 2000, og var ved årsskiftet på NOK 20 mrd. Netto kundetilgang i våre fond var på hele kr. 6,8 milliarder i et rekordår for fondsbransjen som sådan. Holberg Fondene er med NOK 20 mrd i forvaltningskapital en mellomstor og velrenommert aktør i norsk fondsbransje. Selskapet er et av få uavhengige forvaltningsmiljøer som over tid har gitt kundene konkurransedyktig avkastning. Også våre nordiske naboland har merket økt interesse for fondsprodukter. Norske fondstilbydere har gjort det svært godt i den internasjonale konkurransen og etablering av distribusjonskraft for våre fondsprodukter utenfor Norge er en prioritert målsetning for Vår viktigste oppgave vil likevel også i årene fremover være å levere god, langsiktig og konkurransedyktig avkastning til våre andelseiere. utsikter for 2010 Ved inngangen til 2009 var verdensøkonomien midt oppe i en historisk krise. Vi hadde gjennomlevd en nedtur drevet av en omfattende finanskrise som begynte allerede høsten 2007 og som bidro til kraftige kursfall på verdens aksjemarkeder. 4

5 partnerne i holberg fondene Fra venste: Arne M. Troye, Inga Lise L. Moldestad, Gunnar J. Torgersen, Hogne I. Tyssøy og Egil Herman Sjursen Etter at aksjemarkedene bunnet ut i mars 2009 har vi imidlertid opplevd en betydelig oppgang. Verdensøkonomien og markedsaktørene har fått trygghet for at myndighetene i alle land har vært villig til å bidra med omfattende tiltakspakker. Verdenshandelen har, basert på nettopp fornyet tillit, også tatt seg kraftig opp igjen fra bunnen. Oppgangen i 2009 har vært massiv og ekstraordinær, noe som har vært naturlig sett i lys av den helt ekstraordinære pessimisme som rådet og som var priset inn i aksje- så vel som rentemarkedet ved inngangen til året. Det er naturlig at aksjemarkedet etter hvert flater ut og at vi igjen opplever markedssvingninger opp mot 10%-poeng i en ekelt måned både i positiv og negativ retning. Det er lite sannsynlig at vi i 2010 vil oppleve samme superavkastning i aksjemarkedet som i Holberg Fondene forventer imidlertid at aksjemarkedet over tid gir en avkastning på 10% p.a. Holberg Fondene er positive til 2010, men der drivkraften muligens er andre markeder og aktører enn de tradisjonelle økonomiske supertankerne. Utvikling av kompetanseplattform Som følge av sterk vekst i 2009 vil Holberg Fondene søke etter nye medarbeidere i Vi forventer å øke til vel 20 ansatte i løpet av året, for nettopp å styrke vår kompetanse og bygge videre vår operative drift i henhold til økt forvaltningskapital og økt kundetilgang. Videre vil vi oppgradere porteføljesystemet i løpet av 1. halvår 2010 for å oppnå enda mer effektiv og sikker drift. En graf sier mer enn tusen ord Holberg Fondene har utviklet en kommunikasjonsplattform vi er stolt av. Gjennom Holberggrafen kommuniserer vi med våre kunder via e-post på tilnærmet ukentlig basis. I tillegg Sparing i aksjefond bør alltid være en langsiktig disponering. produseres det også ad hoc analyser som renteanalyser, oljeprisanalyser og andre aktuelle markedsanalyser. Vi tror god og åpen kommunikasjon med våre kunder er viktig, og gode tilbakemeldinger gir oss stor inspirasjon til å jobbe med videre utvikling av vår kommunikasjonsplattform. Vi legger også ut beholdningsoversikter, statusrapporter og årsrapporter for våre fond på hjemmesiden Alle andelseiere har også direkte kobling til VPS, hvor man daglig får oppdaterte kurser på fondsplasseringene. Det er et viktig element i Holberg Fondenes strategi at fonds- og markedsinformasjon skal være både lett forståelig og lett tilgjengelig. Risiko og avkastning Holberg Fondene har en aktiv investeringsstrategi der fondene, uavhengig av sine referanseindekser, søker å investere på en slik måte at fondene oppnår en høyest mulig avkastning innen sitt investerings-

6 holberg fondene 2009 Årsrapport Gjennom Holberggrafen kommuniserer vi med våre kunder via e-post på tilnærmet ukentlig basis. mandat. Vår filosofi er at risikostyringen ivaretas på en god måte ved at fondenes porteføljer er godt diversifisert både gjennom bransjer, regioner og enkeltinvesteringer og ved at enkeltposisjoner sjelden utgjør mer enn 5% av fondets totale markedsverdi. Risiko i verdipapirfond oppstår som følge av endringer i markedets prising av de underliggende investeringer og dermed endringer i fondets daglige verdisetting. Slike endringer oppstår i hovedsak på grunn av endringer i bedriftenes inntjening eller rammebetingelser, og endringer i den mer generelle økonomiske utvikling, herunder renteendringer og endringer i valutakurser. Likviditet i underliggende verdipapirer påvirker likviditeten i det enkelte fond. Lovgivningen stiller spesifikke krav til spredning av et UCITS-fonds (UCITS er en samlebetegnelse på verdipapirfond som er underlagt felles europeiske retningslinjer med hensyn til vedtekter, risikospredning etc.) investeringer med hensyn på antall verdipapirer i porteføljen, maksimal eksponering mot enkeltselskaper og samlet andel unoterte verdipapirer. Slike reguleringer er med på å styre risikoen i verdipapirfondene og risikokravene kontrolleres på regelmessig basis, de aller fleste på daglig basis. De siste to års utvikling har i høy grad synliggjort at risiko og forventet meravkastning i aksje- så vel som i kredittmarkedet går hånd-i-hånd. Fra å ha opplevd lav prising av risiko gjennom oppgangsperioden , eksploderte risikopremiene i samtlige markeder i ble året da investor igjen oppnådde betydelig meravkastning ved å være eksponert i aksje- og kredittmarkedet. Risikoen oppleves daglig i form av høye avkastningssvingninger og er en forutsetning for å kunne oppnå meravkastning over tid. Sparing i aksjefond bør alltid være av en langsiktig karakter. Vi tror aksjesparing vil stå seg i gode så vel som svake markeder. Det vil alltid være risiko knyttet til aksjeinvesteringer, men med brede og veldiversifiserte porteføljer vil den samlede risiko kunne reduseres. Vår oppgave er å investere i de rette selskaper og sette sammen gode porteføljer som netto balanserer forholdet mellom risiko og avkastning. nærmere om de enkelte fond Holberg Norge Holberg Norge er et bredt norsk aksjefond med adgang til å investere inntil 20% utenfor Norge. Fondet er et aktivt forvaltet fond med en godt diversifisert portefølje som indirekte styrer fondets risiko. Fondets risikoprofil er moderat til høy i forhold til sammenlignbare fond. Fondets avkastning har historisk svingt noe mer enn markedet, men denne risikoen har ført til en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen. Avkastningen i 2009 var på hele 72,2% mot referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks (OSFX), 70,1%. Årlig avkastning siste fem år er 17,2%, noe som er 9,0%-poeng per år høyere enn referanseindeks. Fondets volatilitet siste 5 år er 23,7% mot referanseindeksens 28%. Holberg Norden Holberg Norden er vårt brede nordiske aksjefond. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i det nordiske børsuniverset. I tillegg har fondet mandat til å investere inntil 20% utenfor Norden. Holberg Nordens portefølje er godt diversifisert, noe som indirekte styrer fondets risiko. Fondets risikoprofil er moderat i forhold til sammenlignbare fond. Fondets avkastning svinger noe mer enn markedet. Holberg Norden ga i 2009 en avkastning på 52,0% mot referanseindeks, VINX Benchmark Cap, 26,8%. Holberg Norden ble dermed vårt beste fond målt ved relativ avkastning, med hele 25,2%-poeng meravkastning i forhold til sin referanseindeks. Årlig avkastning siste 5 år er 13,2%, 7,2%-poeng per år over fondets referanseindeks. Fondets volatilitet siste 5 år er 23,6% mot referanseindeks 20,9%. Holberg Global Holberg Global har nå over tre års historikk etter at fondet ble reklassifisert fra et nordisk til et globalt aksjefond 15. august Holberg Global har så langt gjort det godt avkastningsmessig i sitt univers og er blant de 10 beste fondene på Oslo Børs sin fondsstatistikk (tre-års-statistikken, globale fond). Gjennom gode analyser og screeningmetoder søker vi å finne aksjer som er undervurderte eller som vi ser har gode vekstvilkår i stadig mer globalisert økonomi ble et godt år med en avkastning på 23,5%, hele 15,1%-poeng bedre enn fondets referanseindeks, MSCI World Index. Siste tre år er fondets årlige avkastning 4,7% mot referanseindeks -7,9%. Risikoen i fondet er moderat med god diversifisering i det globale markedet. Fondets risiko målt ved standardavvik er 19,4% mot referanseindeks 13,9%. er vårt nisjefond inn mot teknologisektoren. Fondet har Norden som investeringsunivers, men kan investere inntil 20% utenfor Norden. Ettersom også kan investere i andre bransjer enn teknologi, har fondet en bred nordisk indeks som sin referanseindeks, VINX Benchmark Cap. Fondet 6

7 Holberg Fondene er nest størst innen nordiske aksjefond. #2

8 Vi tror god og åpen kommunikasjon med våre kunder er viktig, og gode tilbakemeldinger gir oss stor inspirasjon til å jobbe med videre utvikling av vår kommunikasjonsplattform. vil ha en høyere risiko enn sin referanseindeks pga overvekten i ITog telekomsektoren. sin iboende risiko vil være høyere enn våre øvrige aksjefond. Fondets risikoprofil er høy til moderat. Fondet gav i 2009 en avkastning på 43,9 % mot referanseindeksens 26,8%. Årlig avkastning siste 5 år er 5,3%, 0,7%-poeng per år svakere enn referanseindeks. Fondets volatilitet siste 5 år er 19,5% mot referanseindeks 20,9%. Holberg Global Index Holberg Global Index er et fond som er 100% investert i aksjefondet SSgA World Index Equity Fund. SSgA World Index Equity Fund forvaltes av State Street, en av verdens ledende indeksforvaltere. Målet til fondet er å følge utviklingen i verdens aksjemarkeder målt ved MSCI World Index. Fondet hadde i 2009 en avkastning på 7,1% mot referanseindeksens 8,4%. Risikoen i fondet er moderat og fondets avkastningssvingninger skal være tilnærmet lik fondets referanseindeks. Årlig avkastning siste fem år er 1% som er identisk med fondets referanseindeks. Fondets volatilitet siste fem år er 13,6% mot referanseindeks 15,2%. Holberg Likviditet Holberg Likviditet er et kort pengemarkedsfond med en konservativ risikoprofil, og er et godt alternativ til bankplasseringer. Fondet hadde i 2009 en avkastning på 5,5 %, mens referanseindeksen, STX1X (3 mnd statssertifikat), steg med 2,3%. Meravkastningen kan relateres til fondets kreditteksponering og en betydelig spreadinngang i både finans- og industripapirer i løpet av Fondets risiko er lav og avkastningssvingningene er nær referanseindeksens avkastningssvingninger. Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet 20 er et kort pengemarkedsfond med en konservativ risikoprofil. Fondet kan kun investere i offentlig sektor og finansinstitusjoner, og vekter 20% i forhold til BIS-regelverket som finansinstitusjoner er underlagt. Fondet gav i 2009 en meget god avkastning på 4,3%, mens referanseindeksen, STX1X (3 mnd statssertifikat), steg 2,1%. Meravkastningen kan relateres til fondets kreditteksponering i bank og finans og den betydelig spreadinngang det har vært i løpet Fondets risikoprofil er lav og fondets avkastningssvingninger er tilnærmet lik referanseindeksens avkastningssvingninger. Holberg Fondsforvaltning AS Holberg Fondsforvaltning AS startet sin virksomhet i Selskapet er en av få uavhengige fondsforvaltere i Norge og har etablert seg som en mellomstor aktør i det norske fondsmarkedet. Holberg Fondsforvaltning AS hadde 18 ansatte ved utgangen av 2009.

9 Årsrapport 2009 holberg fondene Forvaltningskapital Milliarder kroner 20 17, ,5 10 7,5 5 2, Rentefond Aksjefond Årsresultat 2009 fond årsresultat disponering Holberg Norden kr ,- Overført opptjent egenkapital/udekket tap Holberg Norge kr ,- Overført opptjent egenkapital/udekket tap Holberg Global kr ,- Overført opptjent egenkapital/udekket tap kr ,- Overført opptjent egenkapital/udekket tap Hol berg Global Index kr ,- Overført opptjent egenkapital/udekket tap Holberg Likviditet kr ,- Kr utdelt til andelseierne Kr ført mot opptjent egenkapital Holberg Likviditet 20 kr ,- Kr utdelt andelseierne Kr ført mot opptjent egenkapital Holberg Fondsforvaltning AS eies 100 % av holdingselskapet Holberg Forvaltning AS der ansatte partnere eier 35,2 %. Holberg Fondsforvaltning AS mener at aktive eiere bidrar til bedre resultater for kundene og til å sikre langsiktighet og stabilitet i organisasjonen. Forvaltningsselskapet, Holberg Fondsforvaltning AS har hatt to tilfeller av langtidssykemelding, dette utgjør 2,5% sykefravær i For øvrig har det kun vært egenmeldinger og det generelle sykefraværet har vært lavt i konsernet. Det har ikke forekommet arbeidsulykker i 2009 og Holberg Fondsforvaltning forurenser ikke det ytre miljø. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede for fondene så vel som forvaltningsselskapet, Holberg Fondsforvaltning AS. Fondenes depotbank er DnB NOR Bank ASA og VPS er fører av fondenes andelseierregister. Det har ikke vært ekstraordinært store innløsninger i perioden som har påvirket andelenes verdiutvikling. styret i holberg fondsforvaltning as Bergen 19. februar 2010 nina broch mathisen Andelseiervalgt styremedlem leif holst Styrets formann kåre rommetveit Andelseiervalgt styremedlem jens petter teigland Styremedlem hogne i. tyssøy Styremedlem gunnar j. torgersen Styremedlem egil herman sjursen Administrerende direktør 9

10 Holberg Likviditet Avkastning vs referanseindeks Holberg Likviditet 20 Avkastning vs referanseindeks Holberg Global Avkastning vs referanseindeks ,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2, , Holberg Likviditet Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X Holberg Likviditet 20 Oslo Børs 3 mnd statssertifikatindeks (ST1X) Holberg Global World, MSCI, Index, Net Total Return, NOK Avkastning vs referanseindeks Holberg Norge Avkastning vs referanseindeks Holberg Norden Avkastning vs referanseindeks VINX, Benchmark Cap Index, Net Total Return, Close, NOK Holberg Norge Oslo Børs Fondsindeks Holberg Norden VINX, Benchmark Cap Index, NOK

11 Årsrapport 2009 holberg fondene Ekstreme markeder gir ekstreme muligheter 2009 ble året hvor tilstanden i pengemarkedet ble normalisert. Likviditeten kom tilbake og risikopåslaget falt. Også i kredittmarkedet falt risikopremiene kraftig og vi fikk en klassisk mean reversion bevegelse ble dermed et jubelår for investorer i kredittmarkedet. Mange henviste til 1930-tallet og dommedagscenarier ved inngangen til Sett i etterkant kan man si at et 1930-talls scenario allerede var priset inn i mange aktivaklasser, inklusiv kredittmarkedet. Når man utover i 2009 så tegn til at ting ikke ble så ille som man fryktet, førte det til et kraftig lettelsesrally. Selv om tilstanden i kredittmarkedet bedret seg utover i 2009, var det likevel et dramatisk år. I USA gikk over 140 banker konkurs. I en liten, åpen og utadvent økonomi, som vi har i Norge, er vi veldig prisgitt tilstanden og pengepolitikken som føres utenfor landets grenser. Det store spørsmålet i dag er hvordan sentralbanker og myndigheter rundt om i verden har tenkt å reversere tidenes penge- og finanspolitiske stimulans. Er pasientene (les:finansmarkeder, bedrifter og forbrukere) klare til å puste for egen maskin? Gitt de forventningene som ligger i markedet i dag, ser man for seg at både FED og ECB kommer til å holde pekefingeren unna exit-knappen på det pengepolitiske tastaturet til godt ut i Så lenge våre handelspartnere ikke rører sine signalrenter, har Norges Bank et forholdsvis begrenset handlingsrom i sin rentesetting. Vi gikk inn i 2009 med rekordhøye kredittspreader og kunstig høye pengemarkedsrenter. Hovedfokuset i vår forvaltning ved inngangen til året var å søke å utnytte de kunstig høye pengemarkedsrentene. Norges Bank og sentralbankene ute i verden var i gang med å senke signalrentene, uten at dette kom til uttrykk i pengemarkedsrentene. Utover våren ble vår fokus i større grad rettet mot kredittmarkedet. Bedre likviditet i obligasjonsmarkedet gjorde det mulig for både banker og industriselskaper å låne penger i dette markedet. Mange investorer var fortsatt i bunkersen og kredittrisikopremiene var svært høye. Solide norske sparebanker og industriselskaper (investment grade) måtte betale en risikopremie i forhold til pengemarkedsrenten som varierte mellom 1,5% og nesten 4% på 5-års lån. Store deler av den meravkastningen vi skapte i våre to pengemarkedsfond i fjor kom fra flere av investeringene som ble gjort våren Vi liker irrasjonelle markeder og markedsaktører! Utover våren og sommeren 2009 kom stadig flere aktører tilbake til kredittmarkedet og risikoviljen blant investorene økte. Resultatet ble et kraftig fall i kredittrisikopremiene som ga betydelige kursgevinster for våre pengemarkedsfond ble dermed, relativt sett, et historisk godt år for våre pengemarkedsfond. Ved inngangen til 2010 er stemningen i penge- og kredittmarkedet noe avventende. Det er (som vanlig) usikkerhet knyttet til rentebildet fremover. Renten skal opp. Spørsmålet er imidlertid når og hvor mye. I kredittmarkedet har det vært en urolig start på året. Fokus på statsrisiko har ført til at avkastningskravet til investorene i 2009 ble dermed, relativt sett, et historisk godt år for våre pengemarkedsfond. roar tveit Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Likviditet og Holberg Likviditet 20 kredittmarkedet har økt. Diskusjonen som pågår rundt nye krav til regulering av banker og finansmarkeder har også bidratt til usikkerhet knyttet til bankenes fundingsituasjon fremover. I finansmarkedet er det alltid noe å bekymre seg for. Tilstanden kan i løpet av kort tid svinge fra eufori til panikk. Finansmarkedet agerer ekstremt raskt på ny informasjon. Dette gjør det både spennende og utfordrende å være en aktør i dette markedet. Ekstreme markeder skaper ekstreme muligheter. Vår jobb og vårt fokus er å utnytte disse mulighetene. I 2009 følte vi at vi klarte det.

12 holberg fondene 2009 Årsrapport Fra avgrunn til fast grunn Vi plukket opp aksjer i løpet av vinteren 2009 på særdeles hyggelige nivåer, som gav god avkastning utover i året. petter slyngstadli Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Global 2009 ble et fantastisk år for aksjemarkedet og Holbergs aksjefond. Vi er lettet og glade over å kunne gi kundene våre god avkastning etter et på alle måter kostbart Men 2009 startet problematisk. I fjor vinter var stressnivået i den globale økonomien svært høyt. Kredittrisikopremier og andre risikoindikatorer var fortsatt på ekstreme nivåer, og vi fryktet en langvarig depresjon i verdensøkonomien, fordi vi var uten et fungerende kredittmarked. Men myndighetenes bestrebelser i forhold til å få til et fungerende globalt finanssystem begynte på vårparten å bære frukter. I tillegg så vi at kineserne ikke tillot at den kinesiske økonomien reduserte farten. De stimulerte gjennom offentlig forbruk og den delvis statseide finanssektoren, til utstrakte investeringer innenfor infrastruktur og stimulanser til økt forbruk. Dermed bidro økt likviditetstilgang i Kina til å demme opp for effektene av likviditetskontraksjon i Vesten. Med disse to faktorene på plass, ble håpet om en moderat heller enn katastrofal nedgang i realøkonomien tent. Og ettersom lagernedbyggingen gjennom særlig siste halvår i 2008 og første kvartal 2009 var dimensjonert for en langvarig økonomisk istid, kom oppsvinget i produksjon og ordreinntak relativt hurtig. Selskapene med de amerikanske i spissen fortsatte imidlertid med et ekstremt kostnadsfokus. Og selv om en del av bedringen i inntjeningen gjennom siste halvdel av 2009 skyldes omsetningsvekst, bæres fortsatt veldig mye av kostnadsbesparelser. Meravkastningen som vi leverte i forhold til referanseindeksene gjennom 2009, skyldes nok at vi turte å ta en klar stilling både i enkeltaksjer og i fondene - til at verdensøkonomien ikke kom til å falle utfor stupet. Vi plukket opp aksjer i løpet av vinteren 2009 på særdeles hyggelige nivåer, som gav god avkastning utover i året. Norwegian Air Shuttle, eksempelvis, er en av de aksjene som bidro mest til avkastningen i alle våre tre aksjefond i Denne aksjen hadde priset inn for dystre fremtidsutsikter ved årsskiftet 2008/2009, uten å ta hensyn til hvordan krisen også ville påvirke konkurrentene. Vår indeksuavhengige investeringsstil gjorde at vi ikke var for sterkt eksponert i de største selskapene i indeksen. Mange av de holdt seg relativt greit oppe gjennom børsfallet i Nokia, for eksempel, var den aksjen vi tapte mest penger på i Norden-fondet vårt gjennom 2009, men samtidig tjente vi relativt mye på vår undervekt i forhold til referanseindeksen i samme aksje. Utsiktene for 2010 preges av en del mørke skyer på horisonten: forgjeldede stater, husholdninger og i enkelte henseender, bedrifter. De letteste pengene er kanskje tjent i aksjemarkedet, men vi er også såpass tidlig i det vi mener er en langvarig oppgangssyklus, at det ikke er slik at himmelen er skyfri. For det er klart at forgjeldede 12

13 Årsrapport 2009 holberg fondene stater og husholdninger, samt en veldig lav kapasitetsutnyttelse og høy arbeidsledighet, skaper utfordringer. Det er en grense for hvor mye land i Vesten kan stimulere veksten videre, for at sysselsettingen skal øke. Når vi likevel er optimistisk med hensyn til 2010 henger det på følgende faktorer. Verdsettelsen i aksjemarkedet er uanstrengt. Alle land i hele verden ønsker seg først og fremst en lavere vurdert valutakurs. Dette samt nivået på statsgjeld i mange land borger for lave renter i overskuelig fremtid. Samtidig fungerer den kinesiske økonomien både som en vekstmotor, men også som en likviditetsgenerator. Og denne overskuddslikviditeten, som har sitt motstykke i handelsbalanse- og statsbudsjettunderskudd i USA og Europa, kan brukes til å dekke nettopp disse, gjennom at Kina og andre land i fordringssituasjon fortsatt investerer i statsobligasjoner. Finanskrisen har gjort Vesten mer avhengig av Kina, men avhengighetsforholdet går også motsatt vei. Det største skrekkscenariet for global økonomi og aksjemarkedene er om en skulle ignorere dette avhengighetsforholdet, og ty til proteksjonisme og kapitalkontroll.

14 holberg fondene 2009 Årsrapport Fondsregnskap porteføljeinntekter og -kostnader holberg norge holberg norden holberg global noter Renteinntekter Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon Agio Endring urealisert gevinst/tap Sum porteføljeinntekter og -kostnader forvaltningskostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat disponering årsresultat Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponering Kurtasjekostnader Omløpshastighet 8 0,09 0,56 0,42 0,64 0,65 0,81 1,69 1 eiendeler holberg norge holberg norden holberg global noter Verdipapirer til markedsverdi Fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler egenkapital og gjeld Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital/udekket tap Sum egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld til megler Sum Gjeld Sum egenkapital og gjeld egenkapital Egenkapital ved inngangen av året Utstedelse av andeler Innløsning av andeler Årsresultat Egenkapital ved utgangen av året Antall andeler Innløsningskurs 7 313,14 181,89 185,42 121,95 95,48 77,32 108,02 75,18 14

15 Årsrapport 2009 holberg fondene Fondsregnskap holberg global index holberg likviditet Holberg Likviditet 20 noter porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Endring urealisert gevinst/tap Sum porteføljeinntekter og -kostnader forvaltningskostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Sum forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat disponering årsresultat Netto utdelt til andelseierne Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponering Kurtasjekostnader Omløpshastighet 8 1,32 1,62 1,28 1,18 holberg global index holberg likviditet Holberg Likviditet 20 noter eiendeler Verdipapirer til markedsverdi Fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler egenkapital og gjeld Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital/udekket tap Sum egenkapital Gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld egenkapital Egenkapital ved inngangen av året Utstedelse av andeler Innløsning av andeler Årsresultat Utdeling Egenkapital ved utgangen av året Antall andeler Innløsningskurs 7 123,77 115,62 102,24 101,12 100,59 100,18 styret i holberg fondsforvaltning as Bergen 19. februar 2010 nina broch mathisen Andelseiervalgt styremedlem leif holst Styrets formann kåre rommetveit Andelseiervalgt styremedlem jens petter teigland Styremedlem hogne i. tyssøy Styremedlem gunnar j. torgersen Styremedlem egil herman sjursen Administrerende direktør 15

16 holberg fondene 2009 Årsrapport Forklaring på risikobegrep Differanseavkastning mot indeks Mål på avkastningsforskjellen mellom fondet og fondets referanseindeks. Oppgis på annualisert basis. Volatilitet Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko. Tracking Error Tracking Error beskriver volatiliteten mellom fondets avkastning og avkastningen til referanseindeks. Kalles også for aktiv risiko. Information Ratio (IR) Information Ratio (IR) er et statistisk måltall som forteller hvor stor meravkastning en fondsforvalter har oppnådd på sine porteføljevalg. En IR verdi høyere enn 1 indikerer at forvalteren har lykkes godt med sine investeringsvalg og en negativ verdi indikerer at avkastningen har vært lavere enn referanseindeksen. Jo høyere IR-verdi fondet har desto bedre. geometrisk avkastningen 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år Holberg Global 23,56-10,45-4, Holberg Global Index 7,05-8,98-7,69-3,6 0,93 4,73 Holberg Likviditet 20 4,34 5,49 5,18 4,59 4,08 3,85 Holberg Likviditet 5,52 5,91 5,45 4,82 4,3 4,12 Holberg Norge 72,17-5,41-1,22 5,06 17,18 26,74 43,86-5,25-3,84-0,74 5,31 15,59 Holberg Norden 52-9,35-4,34 3,83 13,19 21,33 volatilitet - år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år Holberg Global 20,34 22,9 19, Holberg Global Index 18,02 16,94 14,58 13,87 13,57 13,66 Holberg Likviditet 20 0,45 0,76 0,65 0,63 0,63 0,59 Holberg Likviditet 0,43 0,71 0,62 0,62 0,64 0,59 Holberg Norge 21,33 31,45 26,43 23,78 23,69 23,55 17,94 23,44 20,59 19,5 19,57 21,38 Holberg Norden 25,37 31,76 26,43 24,38 23,61 23,04 sharpe ratio 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år Holberg Global 1,05-0,63-0,45 Holberg Global Index 0,27-0,77-0,81-0,53-0,18 0,1 Holberg Likviditet 20 4,91 1,98 1,61 1,27 1,03 0,75 Holberg Likviditet 7,82 2,71 2,11 1,66 1,36 1,2 Holberg Norge 3,28-0,3-0,2 0,05 0,58 0,99 2,33-0,39-0,39-0,23 0,1 0,57 Holberg Norden 1,97-0,42-0,32 0 0,41 0,78 differanseavkastning 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år Holberg Global 15,37-1,4 2,99 Holberg Global Index -1,14 0,07 0,01-0,13-0,29-0,38 Holberg Likviditet 20 2,21 1,51 1,04 0,8 0,65 0,44 Holberg Likviditet 3,39 1,93 1,32 1,03 0,86 0,71 Holberg Norge 2,05 9,48 6,01 3,56 8,97 8,8 17,03 7,17 4,21-1,19-0,71 1,42 Holberg Norden 25,18 3,07 3,7 3,38 7,17 7,16 tracking error 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år Holberg Global 5,84 9,09 8,09 Holberg Global Index 2,27 2,43 2,32 2,12 2,37 2,27 Holberg Likviditet 20 0,37 0,75 0,64 0,57 0,51 0,45 Holberg Likviditet 0,46 0,88 0,75 0,67 0,61 0,54 Holberg Norge 5,33 12,85 10,98 9,93 9,8 9,3 15,17 12,45 11,22 10,49 10,13 10,78 Holberg Norden 9,66 10,09 8,67 8,23 8,55 8,43 information ratio 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år Holberg Global 263,3-15,35 37,03 Holberg Global Index -50,02 3,07 0,29-6,3-12,38-16,74 Holberg Likviditet ,65 200,57 162,34 141,57 126,82 96,62 Holberg Likviditet 743,04 220,16 174,43 153,7 140,69 132,17 Holberg Norge 38,54 73,77 54,73 35,8 91,51 94,69 112,26 57,56 37,51-11,38-7,03 13,12 Holberg Norden 260,78 30,37 42,69 41,04 83,86 84,85 16 Trade date:

17 Årsrapport 2009 holberg fondene Noter 2009 Note 1. Regnskapsprinsipper Aksjer, obligasjoner og sertifikater verdsettes til virkelig verdi. For børsnoterte verdipapirer er markedskurs benyttet. For obligasjoner og sertifikater der det ikke settes market-maker -kurser, prises verdipapirene mot yield-kurven. Unoterte aksjer verdsettes ut fra siste kjente omsetningskurs. Der slik kurs ikke er representativ, verdivurderes aksjen i hht utviklingen i en relevant indeks/delindeks. Verdipapirer som noteres i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner ut fra valutakurser Transaksjonskostnader blir kostnadsført etter hvert som de påløper. Det er ikke foretatt utdeling til andelseierne i aksjefondene. For pengemarkedsfondene, Holberg Likviditet og Holberg Likviditet 20, er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltningskostnader utdelt til andelseierne i form av nye andeler pr Posten fremgår av fondenes overskuddsdisponering. note 2. finansielle derivater Det er ikke benyttet finansielle derivater. note 3. finansiell markedsrisiko Aksjefondene er utsatt for blant annet aksjekursrisiko, herigjennom markedsrisiko, likviditetsrisiko og valutarisiko. Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en bevisst holdning til selskapsspesifikk risiko knyttet til selskaper som inntas i fondenes portefølje. For Holberg Global Index følges utviklingen i Morgan Stanley World Index med lavest mulig avkastningsavvik. Pengemarkedsfondene er utsatt for blant annet renterisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en bevisst holdning til selskapsspesifikk risiko knyttet til selskaper som inntas i fondets portefølje. Fondenes durasjon er under 0,17 år ved utgangen av året og fondenes renterisiko er dermed lav. note 4. andre kostnader Kostnader for norske og utenlandske oppgjør beløper seg fra kr 75 til kr 600 pr. transaksjon avhengig av i hvilke verdipapirer og hvilket marked verdipapirene handles i. note 5. forvaltningshonorar Holberg Norge og Holberg Norden 1,5% pro anno Holberg Global Index 0,9% pro anno (inklusiv forvaltningshonorar i underfondet) og Holberg Global 1% pro anno + variabel forvaltningsgodtgjørelse * Holberg Likviditet 0,25% pro anno Holberg Likviditet 20 0,15% pro anno Forvaltningshonorar beregnes og belastes fondet på daglig basis og beregnes av fondenes forvaltningskapital. * For og Holberg Global beregnes det en variabel forvaltningsgodtgjørelse på 10% av fondenes avkastning som overstiger 10% p.a. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes fondet årlig. note 6. skattekostnad Skattekostnad knytter seg til kildeskatt på utenlandsk utbytte. note 7. tegnings- og innløsningsprovisjon tegningsprovisjon Aksjefondene Inntil 3% Rentefond 0% Innløsningskurs er lik fondets markedsverdi, fratrukket eventuell innløsningsprovisjon, dividert med antall andeler. 17

18 holberg fondene 2009 Årsrapport innløsningsprovisjon Holberg Global Index 0,2% (tilfaller fondet) Rentefond samt øvrige aksjefond 0% Innløsningskurs er lik fondets markedsverdi, fratrukket eventuell innløsningsprovisjon, dividert med antall andeler. note 8. omløpshastighet Omløpshastighet er et mål på handelsvolumets størrelse justert for tegning og innløsning av andeler. Omløpshastigheten er beregnet som gjennomsnittet av kjøpte og solgte verdipapirer, justert for netto tegning i fondet, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital. Formelen er en tilnærming for beregning av fondets omløpshastighet, dvs gjennomsnittlig lengde på fondets investeringer. note 9. beholdningsoversikt Se eget vedlegg. Karakterboken vår fondsrangering holberg norge holberg norden holberg global Morningstar rating (5 = Beste kvantitativrating) Dine Penger (DP terning) holberg likviditet NA Holberg Likviditet 20 NA Invitasjon til andelseiermøte i Holberg Fondene onsdag 24. mars 2010 kl i Lars Hillesgate 19 (8. etg) agenda andelseiermøte 1. Valg av referent og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder 2. Gjennomgang av årsberetning og revisors beretning for Holberg Fondene 3. Valg av 1 andelseierrepresentant til styret i Holberg Fondsforvaltning AS 4. Eventuelle innsendte spørsmål fra andelseiere formalia knyttet til andelseiermøtet På valgmøtet gir hver andel én stemme. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Holberg Fondsforvaltning må da ha tilsendt fullmakt skriftlig. En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål meldt skriftlig til styret innen én uke før valgmøtet avholdes. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. Påmelding sendes skriftlig pr. brev, telefaks eller e-post til: Holberg Fondsforvaltning AS Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Telefaks , E-post: innen onsdag 17. mars. Med vennlig hilsen Holberg Fondsforvaltning AS Leif Holst Styrets formann 18

19 Årsrapport 2009 holberg fondene 19

20 HolbergFondene Lars Hillesgate Bergen tlf faks

årsrapport holberg fondene kebnekaise 2097 moh Sveriges høyeste fjell

årsrapport holberg fondene kebnekaise 2097 moh Sveriges høyeste fjell årsrapport holberg fondene kebnekaise 2097 moh Sveriges høyeste fjell 20 10 halti Finsk toppnivå. Fjellet ligger nordvest i Finland på grensen til Norge. Fjellets høyeste punkt, 1365 moh, ligger på norsk

Detaljer

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell holberg fondene 2012 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell holberg fondene 2011 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2013 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki Lukk dokumentet Årsrapport 2002 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Absolutt svakt relativt

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Gode utsikter i 2006 1 < >

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Gode utsikter i 2006 1 < > ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 1 < > Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming

Detaljer

markedsrapport 6 Kunde med noen klikk 10 Stabil østerriker 12 Kvartalsregnskap Risiko og belønning Gir Samsung og LG enda større muskler

markedsrapport 6 Kunde med noen klikk 10 Stabil østerriker 12 Kvartalsregnskap Risiko og belønning Gir Samsung og LG enda større muskler markedsrapport NUMMER 2 MAI 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Risiko og belønning SKAGEN og selskapsstyring 6 Kunde med noen klikk Nå kan du kjøpe fond med BankID 1 Stabil østerriker Ledende kartongselskap i SKAGEN

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

markedsrapport 5 Nytt år 7 Vi pusser opp 10 En undervurdert gave 12 Kvartalsregnskap Er markedets forventinger til inntjeningen i 2010 for høy?

markedsrapport 5 Nytt år 7 Vi pusser opp 10 En undervurdert gave 12 Kvartalsregnskap Er markedets forventinger til inntjeningen i 2010 for høy? markedsrapport NUMMER 7 DESEMBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Nytt år Bli med på Nyttårskonferansen 21 7 Vi pusser opp På nyåret kommer SKAGENs nye nettsider 1 En undervurdert gave Et gavebrev i våre fond kan

Detaljer