årsrapport holberg fondene kebnekaise 2097 moh Sveriges høyeste fjell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport holberg fondene kebnekaise 2097 moh Sveriges høyeste fjell"

Transkript

1 årsrapport holberg fondene kebnekaise 2097 moh Sveriges høyeste fjell 20 10

2 halti Finsk toppnivå. Fjellet ligger nordvest i Finland på grensen til Norge. Fjellets høyeste punkt, 1365 moh, ligger på norsk side og heter på samisk Ráisduattarháldi. Halti kan lettest nåes via Birtavarre i Kåfjord. Der gå det en anleggsveg fra enden av fylkesvei 333 (Troms) og opp til Guolasjávri. Vegen er åpen og kjørbar med bil fra begynnelsen av juni måned. Foto: Halti, Enontekiö 2469moh galdhøpiggen 2097moh kebnekaise 1324moh halti 147moh himmelbjerget

3 Årsrapport 2010 holberg fondene Tenk nordisk! Høsten 2010 feiret fondene Holberg Norge, Holberg Norden og Holberg Likviditet sine første 10 år. Alle fondene har, disse ti årene sett samlet, plassert seg helt i toppen avkastningsmessig i forhold til konkurrerende fond. Holberg Likviditet har konsistent plassert seg i toppen hvert eneste år, mens aksjefondene har svingt noe mer. Ikke minst var 2010 et utfordrende år for Holberg Norge og Holberg Norden. Gjennom de ti år som er gått har vår samlede forvaltningskapital nådd over kr 22 milliarder. Vi takker nye og gamle kunder for den tillit de har vist oss og vi takker også for at våre kunder tenker langsiktig, kanskje aller mest i år hvor vi ikke har klart å gi den beste avkastning. Holberg Fondene arbeider og tenker langsiktig i forvaltningen av kundemidler og derfor vil det alltid være viktig for oss å ha gode og tette relasjoner til våre kunder. Det var ikke tilfeldig at Holberg Norden var det første aksjefondet vi startet høsten Våre forvaltere hadde erfaring fra et nordisk forvaltningsmiljø og vi så allerede ved oppstarten for 10 år siden at Norden som geografisk område hadde noen særtrekk som måtte virke spennende for enhver forvalter. Nordiske børsnoterte selskaper har den unike kombinasjon av sterke hjemmemarkeder, høy teknologisk og menneskelig kompetanse og globale vekstambisjoner. Alt dette med sin forretningsmessige base i et geografisk område med høy politisk stabilitet, høyt utdanningsnivå og sterke statsfinanser. Finanskrisen i 2008 har understreket og forsterket den nordiske modells fortrinn. Det økonomiske toppmøtet i Davos i januar 2011 var en sterk manifestasjon av at den nordiske modell står sterkt. Der er mange årsaker til at vi som bor langt her oppe i nord både har trukket det store vinnerloddet og klart å foredle gevinsten på forbilledlig måte. For Norges del er vi fra naturens side velsignet med enorm rikdom. For våre nordiske naboer har innovasjonskraft og velorganisert forretningsvirksomhet vært viktige forhold. Men i stedet for å drøfte i det uendelige hvorfor den nordiske modell fungerer, ønsker vi i Holberg Fondene heller å drøfte og vurdere hvordan vi som finansielle investorer kan dra nytte av dette. De ulike aksjemarkedene i Sverige, Finland, Danmark og Norge har de siste 30 år gitt en meget god avkastning. Knapt nok noen region i verden har kunnet fremvise tilsvarende. Høy politisk og økonomisk stabilitet har gitt grunnlag for et næringsliv som på en rekke områder har skapt verdensledende bedrifter og produkter. Disse bedrifter har, med Norden som base og hjemmemarked, vist høy lønnsomhet og derav gunstig aksjekursutvikling. Vil så Norden som region også stå seg videre? Vil de neste 30 år vise en fortsatt god inntjeningsutvikling og fortsatt god aksjeavkastning? En ting vi er ganske sikre på er at dette vil svinge. Vi vil få dårlige år og perioder og vi vil få ny dramatikk på samme måte som vi har sett gjennom de ti siste år. Men, om vi tar bort støyen og uroen så er det vår overbevisning at Norden også de kommende år vil være en spennende region å investere i. Som forvalter tenker og arbeider vi nordisk og vår anbefaling er at man som investor bør allokere midler også til den nordiske region. Bergen, 10. februar 2011 Med vennlig hilsen Egil Herman Sjursen Administrerende direktør/partner 3

4 holberg fondene 2010 Årsrapport Årsberetning Holberg Fondene 2010 Aksjeåret 2010 ble preget av store svingninger. Året åpnet svakt som følge av at enkelte europeiske lands gjeldsutfordringer kom til overflaten. Etterhvert som risikobildet ble mer oversiktlig, snudde imidlertid markedene opp igjen med en sterk avslutning på året både i Norge, Norden og Globalt. Usikkerheten i markedet ble likevel gjennom året avspeilet gjennom en klar meravkastning innenfor large cap - segmentet i forhold til kursutviklingen for små og mellomstore aksjer. Nettopp denne utviklingen var en viktig del av årsaken til at våre to største aksjefond, og da særlig Holberg Norge, hadde en relativt svak utvikling gjennom året. Samlet avkastning til våre andelseiere var likevel kr 1 milliard i Våre pengemarkedsfond ga i 2010 solid meravkastning utover sine referanseindekser ettersom kredittrisikopremiene holdt seg på et høyt nivå gjennom hele Samlet avkastning i Holberg Fondenes pengemarkedsfond var kr 200 millioner. De høye kredittrisikopremiene må anses som etterdønninger av finanskrisen, og kredittrisiko vil nok bli mer differensiert priset i fremtiden. Rentekurven tilsier forventninger om at pengemarkedsrenten vil øke med ca 0,5%-poeng i løpet av Netto tegning i det norske verdipapirfondsmarkedet var på hele kr 41 milliarder i 2010, og samlet forvaltningskapital i verdipapirfond vokste til kr 499 milliarder ved utgangen av året. Aksjefond og obligasjonsfond var de store vinnerne med hhv 15,8 og 26,9 milliarder kroner i netto nytegning. Trenden med at institusjonelle investorer benytter verdipapirfond opprettholdes, og gruppen tegnet for netto kr 34 milliarder i Til tross for et godt aksjemarked har imidlertid privatkundemarkedet vært avventende, og innløste netto for kr 1,7 milliarder i aksjefond. Det er grunn til å tro at dette vil snu etterhvert som sparemarkedet i Norge blir mer modent, samt det faktum at det er vanskelig å få konkurransedyktig avkastning på alternative investeringer. Eksport av norskregistrerte verdipapirfond var på kr 4 milliarder i års historikk for holberg norge, holberg norden og holberg likviditet Til tross for et svakt år målt ved relativ avkastning i våre norske og nordiske aksjefond, kommer både Holberg Norden, Holberg Norge og Holberg Likviditet sterkt ut på fondenes 10 års historikk. 4

5 Årsrapport 2010 holberg fondene I løpet av ti år har vår samlede forvaltningskapital nådd over 22 mrd. kr. Vi arbeider og tenker langsiktig i forvaltningen av kundemidler, og derfor vil det alltid være viktig for oss å ha gode og tette relasjoner til våre kunder. Holberg Norge er det beste norske aksjefond siste 10 år med en årlig meravkastning på 4,9% i forhold til referanseindeksen. Årlig avkastning til fondets andelseiere har i tiårsperioden vært 13,1%. Holberg Norden er fjerde beste nordiske aksjefond i samme periode med 8,6% årlig avkastning, noe som er 2,9%-poeng mer enn fondets nordiske referanseindeks. Pengemarkedsfondet Holberg Likviditet ligger også siden oppstart på en solid førsteplass, med 4,6% i gjennomsnittlig årlig avkastning, mot referanseindeksens 4,0%. Selv med solid langsiktig meravkastning både i Holberg Norge og Holberg Norden, viste 2010 at fondene også opplever år med svakere avkastning enn sine referanseindekser. Det å være en aktiv forvalter betyr i perioder store avvik fra indeks og det er derfor viktig å se avkastningen i et langsiktig perspektiv. Et slikt langsiktig perspektiv viser at sparing i Holberg Fondene har lønnet seg i selskapets 10-års historie og vi arbeider hardt for at dette skal gjenta seg også fremover. Våre kunder vil også i fremtiden oppleve både gode og svake år. Vi sier oss fornøyd etter 10 år som fondsforvalter, og lover å ikke hvile på laurbærene. utsikter for 2011 Usikkerheten i 2010, knyttet til en del lands statsfinanser, er betraktelig redusert ved inngangen av Aksjemarkedet fikk en sterk avslutning på fjoråret. I rentemarkedet er det grunn til å tro at risikopremien mellom bank og en del gode industriselskaper vil nærme seg. Bankene betaler i dag en historisk høy kredittrisikopremie og det er ikke grunn til å tro at en slik prising vil vedvare over tid. Risiko og usikkerhet vil det imidlertid alltid være. Holberg Fondene er skeptisk til kortsiktig timing, og tror det er langsiktig risikotaking som skaper grunnlag for meravkastning. Over tid har investeringer i bredt sammensatte porteføljer alltid lønnet seg. Dersom historien gjentar seg, vil en slik investeringsfilosofi også være lønnsom i fremtiden. I Holberg Fondene forventer vi at aksjemarkedet over tid gir en årlig gjennomsnittlig avkastning på Vi er positive til 2011, men er alltid forberedt på at uventede hendelser - svarte svaner - kan overraske oss. rundt 10%. Vi er positive til 2011, men er alltid forberedt på at uventede hendelser (svarte svaner) både kan overraske oss og bidra til at vi må endre kurs på skuten. Ved inngangen til 2011 ser vi politisk uro over hele det Nord-Afrikanske kontinent. holberg fondene på tokt (I) - blir til holberg rurik Etter 10 års erfaring og historikk med fondsforvaltning, i sterke så vel som svake markeder, har Holberg Fondene større tro på at vi over tid evner å gi bedre risikojustert avkastning til våre andelseiere i brede regionale fond enn i spisse bransje- og nisjefond. Holberg Fondene gjennomførte derfor, etter samtykke fra fondets andelseiere, endringer i sine vedtekter og investeringsunivers. har gått fra å være et nordisk fond med teknologi som verdidriver, til å bli et bredt regionalt fond innen EMEA-området (Europe, Middle- East, Africa). Fondets navn ble endret til Holberg Rurik, oppkalt etter den nordiske vikingen, Rurik, som nettopp reiste gjennom store deler av fondets univers. Hans etterkommere grunnla det russiske riket. Holberg Rurik er et vekstmarkedsfond med en solid base av nordiske og europeiske selskaper i bunn. I vår norske og nordiske aksjeplukking 5

6 holberg fondene 2010 Årsrapport Vi har i 10 år kommunisert gjennom grafiske skråblikk på finansmarkedene. møter vi selskaper som har utstrakt virksomhet i EMEA-området og Holberg Rurik vil således danne et bindeledd mellom vår nordiske og globale forvaltning. Holberg Rurik vil bli forvaltet etter Holberg-filosofien, dvs. stilnøytral aksjeplukking uavhengig av referanseindeksen. EMEA-området inneholder en god blanding av modne og fremvoksende økonomier, råvarebasert industri, naturressurser samt mer deffensive sektorer som helse og konsum. Fondet vil kunne investere inntil 20 prosent utenfor EMEAområdet. Fondets referanseindeks ble endret til FTSE EMEA Total Return Index (i norske kroner). holberg fondene på tokt (ii) holberg fondene etablerer seg i sverige Våre svenske naboer har lang og god erfaring som fondssparere, og norske fondsprodukter har de siste årene hatt suksess blant svenske fondssparere. Med 10 års historikk for Holberg Norden og et investeringsunivers som vi har stor tro på også i fremtiden, er vi i gang med å etablere oss i Sverige. Holberg Fondene holder i disse dager på å inngå distribusjonsavtaler med sentrale svenske aktører. Vi har store forventninger til dette samarbeidet, og har knyttet til oss erfaren kompetanse i det svenske markedet. fortsatt økning i forvaltningskapital for holberg fondene i ble et mellomår for Holberg Fondene når vi ser på kundetilvekst. Samlet hadde vi netto innløsning på kr 91 millioner i Nettotegning inklusiv netto tegning i fond-ifond-løsninger administrert av Holberg Fondene var på kr 828 millioner. Med en netto avkastning i alle våre verdipapirfond på kr 2 milliarder er sum forvaltnings - kap ital ved utgangen av året på kr 22,8 milliarder, det høyeste nivå siden Holberg Fondene ble etablert i mai milliarder i forvaltningskapital etablert seg som en mellomstor og velrenommert aktør i det norske verdipapirfondsmarkedet. Vi er et uavhengig forvaltningsmiljø som over tid har gitt kundene konkurransedyktig avkastning. en graf sier mer enn tusen ord Vi har i 10 år kommunisert regelmessig med våre andelseiere og samarbeidspartnere gjennom grafiske skråblikk på finans markedene. Holberggrafen er et kommunikasjonsverktøy som har fått bred anerkjennelse. Via grafene formidler vi hvordan vi som forvalter tenker, samtidig som vi setter søkelys på mange av de paradokser vi og våre kunder blir stilt ovenfor i finansmarkedene. Vi er grunnleggende skeptisk til prognostisering, og tror på grundig arbeid med analyser, tett kontakt med de markeder vi er investert i, godt håndverk, og gode frihetsgrader for å kunne utnytte mange av de investeringsmuligheter som byr seg. Holberg Fondene tilstreber god og åpen kommunikasjon med våre kunder. Vi legger ut beholdningsoversikter, statusrapporter og årsrapporter for våre fond på hjemmesiden Alle andelseiere har også direkte link til VPS, hvor daglig oppdaterte kurser på fondsplasseringene er tilgjengelig. Det er et viktig element i vår strategi at fonds- og markedsinformasjon skal være både lett forståelig og lett tilgjengelig. kontinuerlig utvikling av holberg fondenes organisasjon og kompetanseplattform Som følge av vekst, økende regulatoriske krav og økt kompleksitet, har vi i 2010 ansatt fem nye medarbeidere. Holberg Fondene har ved utgangen av året 23 ansatte og forventer fremdeles bemannings vekst. Vi vil alltid være åpne og søkende etter dyktige poten- sielle kandidater med unik kompetanse og interesse innen vårt fagområde. Vår strategi er å være fokusert på selskapets kjerneområde; forvaltning av tradisjonelle verdipapirfond (UCITS-fond), herunder aksjefond og pengemarkedsfond. Holberg Fondene har ved årsskiftet sluttført et større prosjekt med oppgradering av selskapets systemplattform. Oppgraderingen skal bidra til ytterligere sikring og dokumentering av selskapets driftsprosesser. Høsten 2010 gjennomførte vi, via ekstern samarbeidspartner, en markedsundersøkelse blant våre kunder, potensielle kunder og distributører. Undersøkelsen bekrefter, som ventet, at verdipapirfond er det mest benyttede plasseringsalternativet for aksje- og pengemarkedsplassering. Områder vi scorer mest på er Holberggrafen, tilgjengelighet og profesjonalitet. Vi er godt fornøyd med å ha greid å opprettholde god kundetilfredshet på nevnte områder siden forrige kundeundersøkelse i Som forbedringsområder fremgikk blant annet våre hjemmesider, noe vi vil arbeide videre med i risiko og avkastning Holberg Fondene har en aktiv investeringsstrategi der vi, uavhengig av fondenes referanseindekser, søker å investere på en slik måte at fondene langsiktig oppnår en høyest mulig risikojustert avkastning. Holberg Fondene har med kr 22,8 Risiko i verdipapirfond oppstår som følge av endringer 6

7 Årsrapport 2010 holberg fondene 2469moh galdhøpiggen 2097moh kebnekaise 1324moh halti Sveriges høyeste fjell. Ligger i Lappland. Ca 70 kilometer fra Kiruna. I Kiruna finner du forresten Sveriges rikeste forekomster av jernmalm. Gruvedriftselskapet LKAB eller Luossavaara Kiirunavaara AktieBolag, som det heter, transporterer malmen med tog til Narvik, og derfra ut til land over hele verden. Men det var et sidespor. Tilbake til Kebnekaise. Sveriges høyeste fjell har to topper, Nord- og Sydtoppen. Sydtoppen utgjøres av en isbre, og høyden endres derfor i takt med isbreens vekst og smelting. Nordtoppen er så høy som Sverige noen gang kan bli på fast mark, og strekker seg 2097 meter over havet. Fra toppen av Kebnekaise er det mulig å se både Norge og Sverige, faktisk hele 9 prosent av Sverige, noe som tilsvarer nesten hele Nederland. 147moh himmelbjerget Mange tror dette er Danmarks høyeste punkt. Himmelbjerget er en 147 meter høy ås som mange nordmenn tror er Danmarks høyeste punkt. Det stemmer dog ikke. Møllehøj er høyest, og rager hele 170,86 meter over havet. Men Himmelbjerget har noe Møllehøy ikke har. Et 25 meter høyt murtårn. Det ble reist til minne om kong Fredrik VII som en takk fra det danske folk for grunnloven i

8 holberg fondene 2010 Årsrapport i markedets prising av de underliggende investeringer og dermed endringer i fondets daglige verdisetting. Slike endringer oppstår i hovedsak på grunn av endringer i bedriftenes inntjening eller rammebetingelser og i den mer generelle økonomiske utvikling, herunder endringer i aksjekurser, rentenivå og valutakurser. Likviditet i underliggende verdipapirer påvirker likviditeten i det enkelte fond. investeringsrammer følges opp på regelmessig basis. Lovgivningen stiller spesifikke krav til spredning av et UCITS-fonds investeringer med hensyn på antall verdipapirer i porteføljen, maksimal eksponering mot enkeltselskaper og samlet andel unoterte verdipapirer. Slike reguleringer er med på å styre risikoen i verdipapirfondene. De fleste risikokrav kontrolleres på daglig basis. UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) er en samlebetegnelse på verdipapirfond som er underlagt felles europeiske retningslinjer for bl.a innhold i fondenes vedtekter, krav til risikospredning, krav til kursfastsettelseprosedyrer, informasjonskrav etc, i Norge nedfelt i verdipapirfondloven med forskrifter. Aksjefond vil alltid være eksponert mot markedsrisiko i fondets investeringsunivers så vel som den globale markedsrisiko da markeder har ulike grader av samvariasjon. I utfordrende markeder vil aksjefondene også kunne være eksponert mot likviditetsrisiko. Vår filosofi er at risikostyringen ivaretas på en god måte ved at fondenes porteføljer er godt diversifisert både gjennom bransjer, regioner og enkeltinvesteringer, og ved at enkeltposisjoner sjelden er over 5% av fondets totale markedsverdi. Den bedriftsspesifikke risikoen reduseres dermed vesentlig. Kun inntil 10% i det enkelte fond kan investeres i unoterte verdipapirer. Aksjefondene ligger godt under denne grensen pr Aksjefondene er i det alt vesentlige ikke eksponert mot motpartsrisiko da Holberg Fondsforvaltning har avtale med DnB NOR om forvalteroppgjør for handler i fondenes porteføljer. Fondene vil være eksponert mot oppgjørsrisiko. Oppgjørsrisiko søkes redusert ved aktiv seleksjon av meglerhus. Aksjefondene vil også være eksponert mot valutarisiko da det ikke gjøres valutasikring av fondenes underliggende posisjoner. Fondenes investeringsrammer følges opp på regelmessig basis. Rentefond er i hovedsak eksponert mot bedriftsspesifikk risiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Også generell markedsrisiko påvirker risiko i rentefond, dog i mindre grad i pengemarkedsfond med høy kredittkvalitet. Det er utarbeidet eksplisitte rammer for hvor stor rente- og kredittrisiko det enkelte fond kan ta. Fondenes Risikoen oppleves daglig i form av høye avkastningssvingninger, og er en forutsetning for å kunne oppnå meravkastning over tid. Sparing i aksjefond bør alltid være en langsiktig disponering. Vi tror aksjesparing vil stå seg i gode så vel som svake markeder. Det vil alltid være risiko knyttet til aksjeinvesteringer, men med brede og veldiversifiserte porteføljer vil den samlede risiko kunne reduseres. Vår oppgave er å investere i de rette selskaper og sette sammen gode porteføljer som netto balanserer forholdet mellom risiko og avkastning. Det enkeltes fonds risikoprofil fremgår under avsnitt for de respektive fond. Volatilitet (standardavvik) er mål på i hvor stor grad de månedlige avkastningene svinger rundt sitt gjennomsnitt over en viss tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko. nærmere om de enkelte fond Holberg Norge Holberg Norge er et bredt norsk aksjefond med adgang til å investere inntil 20% utenfor Norge. Fondet er et aktivt forvaltet fond med en godt diversifisert portefølje som indirekte styrer fondets risiko. Fondets risikoprofil er moderat til høy i forhold til sammenlignbare fond. Fondets avkastning har likevel historisk svingt mindre enn markedet, samtidig som det har oppnådd meravkastning i forhold til referanseindeks. Holberg Norge hadde i 2010 avkastningsmessig et relativt sett svakt år med en avkastning på 8,9% mot referanseindeksens, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX), 22,3%, hele 13,4%-poeng svakere. Tidligere års meravkastning har imidlertid vært sterk, og Holberg Norge har siste 10 år gitt en avkastning på 13,1% pro anno mot referanseindeks 8,2%. Fondets volatilitet siste 10 år er 24,5% mot referanseindeks 26,4%. I 2010 var fondets volatilitet på 24,2% mot referanseindeks 25,0%. Holberg Norden Holberg Norden er vårt brede nordiske aksjefond. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i det nordiske børsuniverset. I tillegg har fondet mandat til å investere inntil 20% utenfor Norden. Holberg Nordens portefølje er godt diversifisert, noe som indirekte styrer fondets risiko. Fondets risikoprofil er moderat i forhold til sammenlignbare fond. Holberg Norden ga i 2010 en avkastning på 22,7% mot referanseindeks, VINX Benchmark Cap, 28,4%. Årlig avkastning siste 10 år er 8,6%, 2,8%-poeng per år over fondets referanseindeks. Fondets avkastning svinger noe mer enn markedet. Fondets volatilitet siste 10 år er 23,9% mot referanseindeks 21,6%. Fondets volatilitet siste året var 15,5% mot referanseindeks 14,7%. 8

9 Årsrapport 2010 holberg fondene Holberg Global Holberg Global har nå over fire års historikk og har, etter at fondet ble reklassifisert fra et nordisk til et globalt aksjefond i 2006, oppnådd god meravkastning. Meravkastningen er, siden reklassifisering, på 3%-poeng pro anno i forhold til fondets referanseindeks, MSCI World Index. Gjennom gode analyser og screeningmetoder søker vi å finne aksjer som er undervurderte eller som vi ser har gode vekstvilkår i en stadig mer globalisert økonomi ble et godt år for fondet absolutt sett og et nøytralt år relativt sett. Holberg Global oppnådde en avkastning i 2010 på 12,6% mot referanseindeks 12,3%. Risikoen i fondet er moderat med god diversifisering i det globale markedet. Fondets volatilitet siste tre år er 19,9% mot referanseindeks 15,5%. Volatilitet siste år er 11,8% mot referanseindeks 9,4%. Holberg Rurik, tidligere ble reklassifisert fra et nordisk fond med teknologi som grunnleggende verdidriver til et EMEA-fond (Europe, Middle-East, Africa) pr 1. november Fondet vil forvente å ha en høyere risiko enn sin referanseindeks pga overvekten mot vekstmarkedene. Fondets to første måneder (november og desember 2010) ga en avkastning på 7,5%, hele 6,9% høyere enn referanseindeks, en god start for fondet. Avkastningen for i perioden var 6,9% mot referanseindex, VINX, Benchmark Cap Index, Net Total Return. Fondets risiko målt ved volatilitet er forventet å øke i forhold til fondets historiske volatilitet som har vært rundt 20%. Holberg Global Index Holberg Global Index er et fond som er 100% investert i aksjefondet SSgA World Index Equity Fund. SSgA World Index Equity Fund forvaltes av State Street, en av verdens ledende indeksforvaltere. Målet til fondet er å følge utviklingen i verdens aksjemarkeder målt ved MSCI World Index. Fondet hadde i 2010 en avkastning på 12,1% mot referanseindeksens 12,3%. Risikoen i fondet er moderat og fondets avkastningssvingninger skal være tilnærmet lik fondets referanseindeks. Årlig avkastning siste fem år er -0,64% som er identisk med fondets referanseindeks. Fondets volatilitet er siste fem år 13,2% mot referanseindeks 13,6%. Holberg Likviditet Holberg Likviditet er et pengemarkedsfond med en konservativ risikoprofil. Fondet hadde i 2010 en relativt sett meget god avkastning på 3,3%, mens referanseindeksen, ST1X (3 mnd statssertifikat), steg med 2,3%. Meravkastningen kan relateres til fondets kreditteksponering, samt positiv reallokering mellom industripapirer og bankpapirer i løpet av Fondets risiko er lav, og avkastningssvingningene målt ved volatilitet siste 10 år er 0,6% og på samme nivå som referanse-indeksen. Holberg Fondene søker å investere på en slik måte at fondene langsiktig oppnår en høyest mulig risikojustert avkastning. og fondets avkastningssvingninger er tilnærmet lik referanseindeksens avkastningssvingninger og er for siste fem år 0,6% mot referanseindeks 0,5%. Holberg Fondsforvaltning AS Holberg Fondsforvaltning AS startet sin virksomhet i Holberg Fondene er et av få uavhengige fondsforvaltnings selskap i Norge og har etablert seg som en mellomstor aktør i det norske fondsmarkedet. Holberg Fondsforvaltning er eiet 100% av Holberg Forvaltning AS. Se vedlegg 1 og 2 på neste side. Holberg Fondsforvaltning AS hadde et resultat etter skatt på kr 24,4 millioner og en egenkapital ved utgangen av året på kr 14,0 millioner. Holberg Forvaltning eier 100% av Holberg Fondsforvaltning AS. Konsernet oppnådde et resultat på kr 24,8 millioner og konsernets egenkapital var ved utgangen av 2010 på kr 21,7 millioner. Samlet forvaltningskapital for samtlige fond Holberg Fondsforvaltning AS er forretningsfører for var pr på kr 22,8 milliarder. Holberg Fondsforvaltning har som følge av høy forvaltningskapital og lovmessige krav etablert internrevisjon gjennom avtale med PWC i Det er 23 ansatte i forvaltnings - selskapet, hvorav syv kvinner. Styret har seks medlemmer hvorav en kvinne samt tre varamedlemmer, hvorav to kvinner. Ansatte partnere eier 35,2 % av Holberg Forvaltning AS. Holberg Fondene mener at aktive eiere bidrar til bedre resultater for kundene og til å sikre langsiktighet og stabilitet i organisasjonen. Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet 20 er et pengemarkedsfond med en konservativ risikoprofil. Fondet kan kun investere i offentlig sektor og finansinstitusjoner, og vekter 20% i forhold til BIS-regelverket som finansinstitusjoner er underlagt. Fondet gav i 2010 en god avkastning på 2,7%, 0,4%-poeng høyere en referanseindeksen, ST1X (3 mnd statssertifikat). Mer avkastningen kan relateres til fondets kreditteksponering i bank og finans. Fondets risikoprofil er lav, 9

10 holberg fondene 2010 Årsrapport vedlegg 1 aksjeeier holberg forvaltning as %-vis andel Ingasset AS 1, 4 6,8 % Troye Invest AS 1, 4 6,8 % Hogein AS 1, 2, 4 6,8 % Deutero Invest AS 5 6,3 % Mangal Invest AS 3 5,3 % Marholmen AS 1, 4 4,3 % Partner Forvaltning AS 1, 2, 4 4,3 % Grenen AS 5,0 % Borea Holding AS 27,6 % Increased Oil Recovery AS 7,3 % Neumann Invest AS 6 5,6 % Enur AS 5,6 % Teigland Eiendom AS 7 8,4 % Sum 100 % 1 Ansatt i Holberg Fondsforvaltning AS 2 Styremedlem i Holberg Fondsforvaltning AS 3 Varamedlem i Holberg Fondsforvaltning AS 4 Styremedlem i Holberg Forvaltning AS 5 Administrerende direktør 6 Representert med styreleder 7 Representert med styremedlem vedlegg 2 styremedlemmer i holberg fondsforvaltning as sum antall andeler Leif Holst / Neumann Invest AS Jens Petter Teigland / Teigland Eiendom AS Kåre Rommetveit Nina Broch Mathisen 412 Per Magne Bårdsgjerde Hogne I Tyssøy / Hogein AS Renate Hjortland (varamedlem) Monica M Lassen / Mangal AS (varamedlem) 64 Arne M Troye / Troye Invest AS (varamedlem) ledelsen i holberg fondsforvaltning as Egil Herman Sjursen / Deutero Invest AS / EXO Invest AS Gunnar J Torgersen / Marholmen AS Hogne I Tyssøy / Hogein AS Inga Lise Moldestad / Ingasset AS selskapenes andeler i holberg fondene Holberg Fondsforvaltning AS Holberg Forvaltning AS Forvaltningskapital milliarder kroner 22, , ,5 10 7,5 5 2, Rentefond Aksjefond 10

11 Årsrapport 2010 holberg fondene Årsreultat 2010 fondenes resultat og resultatdisponering for 2010 fond årsresultat overført egenkapital / udekket tap utdelt andelseierne Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg Rurik Holberg Global Index Holberg Likviditet ( ) Holberg Likviditet ( ) fondenes balanse og andelseierkapital fond andelseierkapital Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg Rurik Holberg Global Index Holberg Likviditet Holberg Likviditet største innløsning i 2010 utgjorde fond % Holberg Norge 5 % Holberg Norden 2 % Holberg Global 2 % Rurik 18 % Holberg Global Index 3 % Holberg Likviditet 5 % Holberg Likviditet 20 5 % styret i holberg fondsforvaltning as Bergen 10. februar 2011 leif holst Styreleder hogne i. tyssøy Styremedlem per magne bårdsgjerde Styremedlem jens petter teigland nina broch mathisen kåre rommetveit egil herman sjursen Styremedlem Andelseiervalgt styremedlem Andelseiervalgt styremedlem Administrerende direktør 11

12 Holberg Norge Avkastning vs referanseindeks Holberg Norden Avkastning vs referanseindeks Holberg Global Avkastning vs referanseindeks Holberg Norge Oslo Børs Fondsindeks Holberg Norden VINX, Benchmark Cap Index, Net Total Return, Close NOK Holberg Global MSCI World Index, Net Total Return Holberg Likviditet Avkastning vs referanseindeks Holberg Likviditet 20 Avkastning vs referanseindeks Avkastning vs referanseindeks t.o.m Holberg Likviditet Holberg Likviditet 20 Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X VINX, Benchmark Cap Index, Net Total Return, Close, NOK Holberg Rurik Avkastning vs referanseindeks Holberg Rurik FTSE EMEA Total Return Index (i norske kroner)

13 Årsrapport 2010 holberg fondene Holberg Norge hogne tyssøy Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Norge Holberg Norge ble lansert i desember 2000, midt i den da største ITboblen verden hadde sett. Verdens aksjemarkeder hadde startet korreksjonen i mars samme året, mens Oslo Børs fortsatte sin videre oppgang frem til september, før realitetene også innhentet oss her hjemme. I løpet av de to siste månedene av år 2000 falt Oslo Børs 20 %. Fra Holberg Norge ble lansert til 25. februar 2003 falt Oslo Børs 48 %. Fondet hadde i denne utfordrende perioden samme utvikling som referanseindeksen. Tidspunktet for oppstarten av Holberg Norge virket den gang lite gunstig. I mars 2003 snudde imidlertid Oslo Børs og steg 340 % frem til desember Holberg Norge ga i samme periode en avkastning på 500 %. Holberg Norge er nå det norske aksjefondet med høyest avkastning de siste 10 år. De ti første leveårene til Holberg Norge har bydd på store omveltninger på verdens børser, med sprukne IT-bobler, finanskrise, terroraksjoner, statsgjeldsproblemer, kriger, global oppvarming, kinesisk vekst og mangel på råvarer som nøkkelord. Fokus på fremvoksende økonomier har stått helt sentralt i den sterke oppgangen vi har sett på verdens børser siden bunnen i februar I Holberg Fondene var vi tidlig ute med å fokusere på den spennende utviklingen i Kina. Norge fremstår i dag som et av de landene i verden som har tjent mest på globaliseringen og veksten i verdenshandelen. Frykten for at oljen en dag vil ta slutt sendte oljeprisen til 147 dollar i juli Siden har prisen vært nede på 40 dollar, for så i disse dager å være rundt 100 dollar igjen. Å være oljeprodusent er igjen veldig lønnsomt. En oljepris på dagens nivå gjør også at andre energikilder blir mer aktuell å investere i. Dette gir Norge som nasjon en ny økonomisk innsprøytning, samt at energitunge Oslo Børs igjen kommer i fokus blant investorer som er på jakt etter energieksponering. Norske energiselskaper har også en interessant posisjon og kunnskapsbase som kan få anvendelse internasjonalt, gitt at mange land har store planer om leting og boring etter olje og gass. Vi er som nasjon og som aksjemarked heldig som er så fokusert på energi og energirelatert virksomhet, sam tidig som dette gjør oss sårbar dersom ting går i andre retninger. Oslo Børs har gjennom de siste 30 år bygget en base av store kvalitetsselskaper. I tillegg har vi fått en underskog av vekstselskaper som utvikler mange spennende varer og tjenester som i stor grad blir eksportert. Dette må vi ta vare på og utvikle videre. Vi ser det som en viktig oppgave som kapitalforvaltere å tilføre nye selskaper med høy kvalitet friske penger. jann molnes Porteføljeforvalter Holberg Norge 13

14 holberg fondene 2010 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas høyeste fjell. Det ligger i Jotunheimen i Lom kommune og er 2469 meter høyt. Mange blir litt skuffet når de ser Galdhøpiggen, for det er langt fra det mest ruvende fjellet i Norge. De vanligste rutene til toppen er fra Spiterstulen (1104 moh.) og fra Juvasshytta (1841 moh.). Ruten fra Juvasshytta tar om lag tre timer, med 45 minutters forberedelser for kryssing av Styggebreen. På toppen står en solid steinhytte som om sommeren fungerer som kiosk, men ikke forvent dagsferske aviser eller opp daterte aksjekurser. Foto: mypictures4u.com 14

15 Årsrapport 2010 holberg fondene 2469moh galdhøpiggen 2097moh kebnekaise 1324moh halti 147moh himmelbjerget 15

16 holberg fondene 2010 Årsrapport hogne tyssøy Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Norge Holberg Norden jann Porteføljeforvalter Holberg Norge jann molnes Porteføljeforvalter Holberg Norge De nordiske økonomiene og børsene hadde et godt år i Best var utviklingen i Danmark hvor aksjemarkedet steg 36%, Sverige og Finland steg 25%, mens Norge var svakest med 18% børsoppgang. Oppgangen var bredt fordelt på ulike sektorer og næringer. At Norge hadde den svakeste utviklingen forteller oss at det ikke bare er energi som gir verdiutvikling i Norden. De nordiske landene har mange kvalitetsselskaper med sterke posisjoner i de globale markedene basert på langvarig satsing på eksport av varer og tjenester. Dette skyldes trolig en erkjennelse av at hjemmemarkedene har sine begrensinger og at eksport er avgjørende for langsiktig vekst. Dette internasjonale fokuset har de nordiske selskapene fått godt betalt for i form av økt aktivitet i 2010, etter at aktivitetsnivået i verdensøkonomien har tatt seg opp. Langsiktig er vi overbevist om at nordiske selskaper har gode forutsetninger for å lykkes i en stadig mer globalisert verden. Holberg Norden, ble som Holberg Norge, startet i fjerde kvartal Dette var nesten sammenfallende i tid med kollapsen i teknologisektoren, globale regnskapsskandaler og massive aksjekursfall. De påfølgende årene ga svært svak utvikling i aksjemarkedene. Holberg Norden har i løpet av de siste 10 årene etablert seg blant de beste aksjefondene i det nordiske investerings universet. Vår ambisjon er å videreutvikle og forsterke vår satsing på å finne de dyktigste verdibyggerne blant de nordiske selskapene. Vi vil i tillegg fortsatt ha fokus på unge selskaper innenfor teknologi, farmasi, bioteknologi og andre vekstorienterte selskaper. I Holberg Fondene har vi et erfarent miljø som har brukt mange år på å bygge opp kjennskap til selskapene i de nordiske aksjemarkedene. Vi bruker mye tid på å forstå selskapene vi investerer i og jobber aktivt med å krysspeile relevant informasjon for å kvalitetssikre våre investeringsvalg. Vi har også et stort nettverk av mennesker i bedriftene, blant meglerhusene og ellers som vi holder jevnlig kontakt med og som bidrar i vår investeringsprosess. Vi mener Norden har et spennende langsiktig utgangspunkt for å fortsette den formidable verdiskapningen som vi har vært vitne til. Meravkastningen i nordiske aksjer i forhold til globale aksjer siste 40 år har vært 4% årlig. Dette er naturligvis ingen garanti for fremtidig utvikling. I Holberg Norden utgjør de 20 største aksjene mellom 50 og 60 % av fondets totale verdi. I tillegg har vi en underskog av selskaper som i sum representerer mange interessante mindre eller mellomstore selskaper. Vi har langsiktig tro på det nordiske investeringsuniverset og vil fortsette å utvikle vår kompetanse i denne regionen med en klar ambisjon om å bli en ledende nordisk kapitalforvalter. 16

17 Årsrapport 2010 holberg fondene Holberg Global petter slyngstadli Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Global 2010 ble til slutt et godt år for internasjonale aksjer og Holberg Global. Og da må vi kanskje være fornøyde. Tross alt var dette året som gav oss Macondoulykken, askeskyen og et endeløs fokus på den finansielle stillingen i PIGS-landene. PIGS-landene (Portugal, Irland, Hellas (Greece) og Spania) byttet om på å sette den finansielle agendaen, i forhold til når de hadde forfall på statsgjeld. For Hellas og Irlands vedkommende bød 2010 også på større, strukturelle redningspakker. I en periode i fjor sommer var BPs sjef Tony Hayward verdens mest forhatte mann! Dette skjedde etter at Transoceans rigg Deepwater Horizon tok fyr og sank mens det boret BPs Macondo-brønn i Gulf of Mexico, som igjen førte til den enorme oljekatastrofen i Mexicogulfen. For forvaltningen i Holberg Global ble det en arbeidsseier når vi etter hvert kunne gjøre opp status for 2010 med en liten meravkastning. Vi lå lenge bak referanseindeksen, og første del av året var preget av litt stang ut, med blant annet poster i REC og BP. Mange vinneraksjer i 2010 var dyre ved inngangen av året og enda dyrere ved utgangen. Vår vinneraksje for 2010 er heller ingen utpreget verdiaksje. Apple Computer hadde et veldig bra år, med en vekst i aksjekursen på ca. 50%. Aksjen, som ved årsskiftet ble handlet på en fremoverskuende Price/earningsmultippel på 17, er ikke billig. Men selskapet er gjeldfritt og har en kontantbeholdning på 20% av markedsverdien. Aksjen var ved inngangen av fjoråret priset til ca. 19x 2010 inntjening, og selv om selskapet har vokst siden da, har selskapet fortsatt betydelige vekstmuligheter i 2011, som for eksempel er det første hele året med ipad salg. En annen aksje som vi tjente bra på i 2010 var Afren PLC. Det britiske oljelete- og produksjonsselskapet vil øke sin produksjon vesentlig i 2011, spesielt på Ebok-feltet utenfor Nigeria. Selv om aksjen gikk 75% gjennom 2010, er aksjen fortsatt priset på en P/E under 10 i Vi har tatt betydelig gevinst i aksjen, men den er fortsatt en stor post. Aksjen har blitt dyrere, men risikoen rundt produksjonsoppstarten er også borte. Royal Caribbean Cruise Lines er også en aksje som har løftet avkastningen i fondet i Cruiseaksjen steg 85% i 2010! Cruise som ferieform er veldig konkurransedyktig, og til tross for anstrengte konsumentfinanser i hovedmarkedene i USA og Europa, vinner cruise terreng relativt til andre ferieformer. Aksjen var også rimelig priset ved inngangen av 2010 på P/B < 1. Blant de aksjene vi tapte mest på gjennom fjoråret finner vi Renewable Energy Corporation. Solsektoren har vært en utfordrende bransje, og for REC har det også vært selskapsspesifikke utfordringer. Solsektoren har imidlertid hatt et greit år, sterk volumvekst har blitt spist opp av prisfall. Kapasiteten vil vokse ytterligere i 2011, og vi vil nok se ytterligere prisfall, men REC bør være minst like gode som sine konkurrenter til å takle en mer moden industri. Vi tapte også en del penger på Bank of America i Aksjekursen falt med ca. 11% gjennom Fortsatt er boligmarkedet i USA veldig svakt, og tapene her, samt kostnader og utsettelser ved tvangsinndrivelser, tappet resultatet. I tillegg belastes regnskapet med engangsposter fra finanskrisen. Bank of America er likevel en av de aksjene vi forventer oss mye av i 2011, og vi har økt vår eierandel. Hewlett-Packard er også en aksje som var svak i I en periode i august i fjor, ble det litt mye for selskapet. Først en merkelig avgang av toppsjefen. Dernest en ellevill budkamp om 3PAR - en dyrkjøpt fot i cloud computing sfæren. Så litt aksjonærpleie på overtid med kjøp av egne aksjer. Det er naturligvis en sjanse for at datamaskiner er i ferd med å gå av moten, men på 8x PE for 2011 er aksjen for billig. 17

18 holberg fondene 2010 Årsrapport leif anders frønningen Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Rurik Holberg Rurik 2010 ble til slutt et godt aksjeår. Målt i norske kroner var verdensindeksen opp 13%, de fremvoksende økonomiene opp i overkant av 20% og det nordiske markedet var opp hele 28%. Selv eurosonen som har vært sentrum for mye av urolighetene i 2010 endte året i pluss med en oppgang på 5%. Til tross for relativt sterk kursoppgang kan en argumentere for at markedene ikke har blitt dyrere i løpet av Legger en forholdet mellom pris og inntjening (P/E) til grunn har faktisk de fleste markedene blitt rimeligere i løpet av året. Dette skyldes at den underliggende utviklingen i selskapenes inntjening har vært sterkere enn oppgangen i deres aksjekurs. Legger vi konsensus estimatene til grunn vil vi også se fortsatt sterk inntjeningsvekst i Holberg Rurik ble lansert 1. november 2010 og må kunne sies å ha fått en god start. Fondet steg med 7,5% i årets to siste måneder, noe som var 6,9% bedre enn fondets referanseindeks. De viktigste bidragsyterne til fondets meravkastning i 2010 var bilfraktrederiet Wilh. Wilhelmsen ASA, koreanske Samsung Electronics, seismikkselskapet TGS Nopec, russiske Sberbank og Norsk Hydro. Vinnerlisten kan dermed sies å inneholde en god mix av selskaper fra de modne så vel som de fremvoksende økonomiene i fondets investeringsunivers. Vi gleder oss over en god start, men er enda mer entusiastisk over de fremtidige mulighetene i Holberg Ruriks investeringsunivers. De fremvoksende økonomiene i EMEA har en høy økonomisk veksttakt og løftes frem av de samme megatrendene som øvrige emerging markets. De har et stort potensial for produktivitetsvekst i form av industrialisering, urbanisering og global tilflyt av kunnskap, kapital og teknologi. I tillegg til dette har regionen svært gunstig demografi og en til dels ekstrem ressursrikdom (80% av verdens olje og gassreserver er å finne i regionen). Summen av alt dette burde borge for en sterk økonomisk utvikling i det lange løp. EMEAs vekstmarkeder er også blant de rimeligst prisede markedene i verden. Det russiske markedet prises per i dag til en estimert P/E på 7,5 for Tyrkia og Egypt prises til P/E under 10, mens Sør-Afrika og Polen prises til en P/E like over 10. Dette må kunne sies å være en rimelig inngangsbillett til en attraktiv og i våre øyne til dels uoppdaget region. Prisingen på de modne markedene i regionen er heller ikke avskrekkende med det nordiske markedet på P/E 12, og det europeiske markedet på P/E 10. I Holberg Rurik forsøker vi å kombinere det beste fra to verdener. I det modne markedene plukker vi verdensledende selskaper med sterke markedsposisjoner, unike produkter, patenter, erfaring eller merkevarer. Disse selskapene har ofte lang historikk og er globale i sin virksomhet. De har typisk en stor andel av sitt salg til de fremvoksende økonomiene og kan i så måte sies å gi indirekte vekstmarkedseksponering. Dvs. de er notert på en nordisk eller 18

19 Årsrapport 2010 holberg fondene europeisk børs men har brorparten av sitt salg og inntjening fra emerging markets. I de fremvoksende økonomiene plukker vi selskaper med god historikk, en velprøvd forretningsmodell og sterke lokale markedsposisjoner. Selskaper vi er relativt trygg på at vil evne å kapitalisere på den høye underliggende veksten i disse markedene. Denne strategien er valgt under den erkjennelse at en i enkelte bransjer må investere lokalt for å ta del i den høye veksten i de fremvoksende økonomiene. Mens en i andre bransjer er vel så godt tjent med å ta ut eksponeringen gjennom verdensledende selskaper i vår del av verden. Per var 43% av Holberg Rurik investert direkte i de fremvoksende økonomiene, 45% var investert i vestlige selskaper som har de fremvoksende økonomiene som den viktigste driveren for sin inntjening, mens rundt 12% var investert i vestlige selskaper med god underliggende verdi (fondets stabilisator). Vi er fremdeles i en sårbar gjeninnhentingsfase. Vi er forsiktige med å spå, men 2011 vil nok som 2010 by på en rekke makroøkonomiske utfordringer. Vi er fremdeles i en sårbar gjeninnhentingsfase. Men vi vil igjen påpeke selskapenes historisk dyktige tilpasningsevne i nedturen som var. Mange av dem kan nå sies å være historisk godt posisjonert for en ny oppgangsyklus. De har sterke balanser, de har evnet å bevare mye av sine marginer og har på sett og vis en historisk god inntjening i forhold til hvor i sykelen vi er. I så måte kan selskapenes evne til å skape langsiktig verdiskapning sies å være styrket. Tar en med at vi har 10 magre aksjeår bak oss og en historisk lav verdsettelse i forhold til øvrige aktiva (statsobligasjoner, selskapsobligasjoner osv.) synes vi at det langsiktige bilde for aksjer ser bra ut. Vi tror derfor at Holberg Ruriks kombinasjon av høykvalitetsselskaper med stor tilpasningsevne i vår del av verden med attraktive selskaper i EMEAs vekstmarkeder vil være en slagkraftig kombinasjon også i 2011! 19

20 holberg fondene 2010 Årsrapport roar tveit Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Likviditet og Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet og Holberg Likviditet 20 Hovedtemaet i kredittmarkedet gjennom 2010 ble den statsfinansielle tilstanden i de sør-europeiske landene. Hellas og Irland har allerede mottatt nødhjelp fra EU og IMF. Lånekostnadene for flere av de andre landene har skutt i vært. Uroen i statsfinansene har smittet over på lånekostnadene for bankene. Rentepåslaget for norske banker for å låne 5 års penger nær doblet seg gjennom De største norske regionbankene må nå betale en kredittrisikopremie på over to prosentpoeng over risikofri statsrente for å låne 5 års penger i obligasjonsmarkedet. De siste årene har det blitt utstedt store volumer i boligkredittobligasjoner i det norske markedet. Dette er en forholdsvis ny aktivaklasse i markedet og kommer til å bli viktig å følge de nærmeste årene. Prisingen av boligkredittobligasjoner vil være en viktig driver for prisingen av seniorobligasjoner i markedet. Gjennom året nedjusterte Norges Bank renteprognosen ved flere anledninger på bakgrunn av tilstanden i økonomien og rentenivået hos våre nærmeste handelspartnere. Enkelte sentralbanker har, i tillegg til å holde rente eksepsjonelt lave, benyttet ekstraordinære likviditetstiltak (kvantitative lettelser) for å holde rentene kunstig lave. For store deler av de norske husholdningene ble 2011 nok et jubelår. Lave renter, lav arbeidsledighet og stigende boligpriser setter husholdningene i en gunstig finansiell posisjon. Oppsummert kan vi si at mange land har blitt truffet av finanskrisen, vi av en langt mildere finansbris. Våre pengemarkedsfond leverte konkurransedyktig avkastning i Hovedgrunnen til dette er fondenes eksponering mot kredittobligasjoner, og den hyggelige avkastningen man fortsatt kan oppnå ved å kjøpe lån utstedt av selskaper med god kredittkvalitet. Gjennom året har det vært en del støy i kredittmarkedet, særlig knyttet til den statsfinansielle situasjonen i en del søreuropeiske økonomier. Denne støyen smittet over på bank og finans noe som førte til at bankobligasjoner ble relativt sett billigere til industriobligasjoner. I Holberg Likviditet benyttet vi denne bevegelsen til å vekte oss opp i bankobligasjoner og selge industriobligasjoner. Ved inngangen til et nytt år er del alltid spennende å se hvilken retning markedet tar. Vi forventer en gradvis normalisering av rentenivået i takt med at tilstanden blant våre handelspartnere bedrer seg. Det er usikkert hvor mye av denne normaliseringen som vil skje i Ved inngangen til året er stigende inflasjon igjen blitt et tema i rentemarkedet. Det blir spennende å se hvordan sentralbankene agerer på høyere inflasjon på den ene siden og fortsatt statsfinansielle utfordringer og arbeidsledighet på den andre siden. Ved inngangen til 2011 mener vi det er god verdi i kortere senior bankobligasjoner. Vi opplever også likviditeten i denne delen av markedet til å være god. Når det gjelder lengre senior bankobligasjoner er vi noe mer usikker på utviklingen fremover. Nye regler fra Baselkomiteen og nye deponeringsregler fra Norges Bank kan gi negativ effekt på lengre seniorobligasjoner. Det er også pågående diskusjoner internasjonalt hvor resultatet blir at senior bank i fremtiden skal være mer tapsabsorberende enn tilfellet er i dag. 20

21 Årsrapport 2010 holberg fondene Fondsregnskap porteføljeinntekter og -kostnader holberg norge holberg norden holberg global holberg rurik noter Renteinntekter Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon Agio Endring urealisert gevinst/tap Sum porteføljeinntekter og -kostnader forvaltningskostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat disponering årsresultat Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponering Kurtasjekostnader Omløpshastighet 8 0,51 0,09 0,27 0,42 0,92 0,65 0,65 1,69 eiendeler Verdipapirer til markedsverdi Fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital/udekket tap Sum opptjent egenkapital/udekket tap Sum egenkapital egenkapital Egenkapital ved inngangen av året Utstedelse av andeler Innløsning av andeler Årsresultat Egenkapital ved utgangen av året Antall andeler Innløsningskurs 7 341,00 313,14 227,37 185,42 107,53 95,48 124,14 108,02 21

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell holberg fondene 2012 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell holberg fondene 2011 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2013 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki Lukk dokumentet Årsrapport 2002 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Absolutt svakt relativt

Detaljer

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3%

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3% 1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Juli 27 I2I Leder I2I Markedskommentar I første halvår 27 steg de norske, nordiske, europeiske og amerikanske markedene med henholdsvis

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte 2013 INNHOLD Markedskommentar... 3 Om fondene... 5 Styrets

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Januar 28 I2I Leder 27 ble et spesielt år i verdipapirmarkedene. Kreditturoen ga mange stormfulle og til dels svake aksjemarkeder

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond c Årsrapport 2010 - Verdipapirfond Våre nye internettsider: www.carnegieam.no Informasjon om våre fond www.carnegieam.no/fond VPS Investortjenester www.carnegieam.no/vps-investortjenester Aktuelt (morgen-

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer