årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell"

Transkript

1 årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell

2 holberg fondene 2012 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas høyeste fjell. Det ligger i Jotunheimen i Lom kommune og er 2469 meter høyt. Mange blir litt skuffet når de ser Galdhøpiggen, for det er langt fra det mest ruvende fjellet i Norge. De vanligste rutene til toppen er fra Spiterstulen (1104 moh.) og fra Juvasshytta (1841 moh.). Ruten fra Juvasshytta tar om lag tre timer, med 45 minutters forberedelser for kryssing av Styggebreen. På toppen står en solid steinhytte som om sommeren fungerer som kiosk, men ikke forvent dagsferske aviser eller opp daterte aksjekurser. 2469moh galdhøpiggen 2097moh kebnekaise 1324moh halti 147moh 2 himmelbjerget

3 Årsrapport 2012 holberg fondene Et blandet år for våre kunder 2012 ble definitivt et blandet år for Holberg Fondsforvaltning AS og for våre andelseiere. Innenfor rentemarkedet ble det et godt år, ikke minst fordi norske renter fortsatte å falle gjennom året. Ved utgangen av 2012 ligger 3 måneders NIBOR helt nede på 1,85 %, rundt 100 basispunkter lavere enn ved årets begynnelse. Dette bidro til at våre pengemarkedsfond leverte god og konkurransedyktig avkastning. Samtidig ble 2012 et helt spesielt år for det norske og de internasjonale kredittobligasjonsmarkeder. Bankenes situasjon med nytt regelverk og økte krav til egenkapital, har redusert lånetilgangen for bedriftene. Samtidig ønsker bedriftene en bredere finansieringsplattform, og i sum har dette medført en vesentlig økning i antall bedrifter som låner i obligasjonsmarkedet. Internasjonalt er denne trenden enda sterkere og både det europeiske og det amerikanske obligasjonsmarkedet hadde en positiv utvikling gjennom året. Spesielt gjelder dette innenfor det såkalte high yield segmentet der vi i 2012 opplevde kraftig spreadinngang og meget god avkastning til investorene. Holberg Fondene startet i desember 2011 fondet Holberg Kreditt som investerer i det nordiske high yield markedet. Fondet har gjennom året opplevd stor kapitalinngang og oppnådde en avkastning på 9,8 %. Dette i en situasjon hvor pengemarkedet og bankinnskudd gir vesentlig lavere avkastning. Holberg Kreditt investerer i selskaper med en definert kredittrating på minimum B. Det betyr at vi unngår de mest risikofylte obligasjonene. I løpet av 2012 startet vi også Holberg Kreditt SEK. Dette fondet er beregnet for svenske kunder som ikke ønsker valutarisiko. For våre aksjefond er bildet mer blandet. Holberg Norge og Holberg Norden opplevde nok et svakt år. Våre porteføljer har ikke vært tilpasset den reduserte risikovilje vi har hatt i markedene. Gjennom de siste to år har små og mellomstore bedrifter utviklet seg markant svakere enn de største selskapene. Investorenes krav til likviditet har medvirket til dette. Våre fond har vært i samme situasjon som en rekke aktive forvaltere opplever, og når vi, og våre konkurrenter, har fått innløsninger så er vi selgere av de samme aksjene. I sum har dette gitt en svak periode for våre andelseiere. Vi håper og tror at sentimentet i markedet vil endre dette bildet videre fremover. Våre to globale fond, Holberg Global og Holberg Rurik, hadde begge et godt år i Begge fondene slo sine respektive referanseindekser med god margin og gav andelseierne konkurransedyktig avkastning. Slik sett har 2012 vært et blandet år for våre andelseiere. Vårt mål er over tid å kunne gi en konkurransedyktig avkastning i alle våre produkter. Når vi i våre største aksjefond ikke klarer dette, så må vi ta grep for igjen å komme tilbake på det gode sporet. Slike grep er tatt og det er vårt håp at 2013 og 2014 vil vise en bedre utvikling også for de fondene som har gjennomlevd en svak periode. Etter 30 år med sterke obligasjonsmarkeder tyder mye nå på at neste store bevegelse er stigende lange renter. Samtidig er aksjemarkedene moderat priset og det bør være god oppside både i markedene og i våre porteføljer. Bergen, 13. februar 2013 Med vennlig hilsen Egil Herman Sjursen Administrerende direktør/partner 3

4 holberg fondene 2012 Årsrapport Styrets beretning Holberg Fondene 2012 Aksjemarkedet ble i 2012 bedre enn mange fryktet ved inngangen av året. Svake europeiske statsfinanser og politisk usikkerhet i flere arabiske land påvirket markedssentimentet negativt, men denne usikkerheten avtok gjennom året. De europeiske markedene var blant de beste av de modne markedene, ulikt det mange trodde på forhånd. I vekstmarkedene var det mange sterke regioner som følge av at råvareprisene igjen skjøt fart, og veksten i verdensøkonomien fortsatte på totalt sett gode nivåer. Selv om mye gjenstår før de mest utsatte europeiske landene kan friskmeldes helt, opplever vi at risikoviljen så smått er på vei tilbake i aksjemarkedet igjen. Kredittmarkedet, og da spesielt høyrenteobligasjonsmarkedet, utviklet seg sterkt i 2012 både med hensyn til størrelse og avkastning. Mange investorer vurderte risikoen som for høy i aksjemarkedet, men langt mer attraktiv i kredittmarkedet. En rekke ulike selskaper har i 2012 benyttet kredittmarkedet for å finansiere sin virksomhet ved utstedelse av obligasjoner. Bakgrunnen for dette er blant annet bankenes tilpasninger til Basel III regelverket, herunder redusert eksponering og forventninger om blant annet økte kapitalkrav. Kredittmarkedet i Norge ble i 2012 et større og mer likvid investeringsunivers, og Norge har også vært et foregangsland for det regulatoriske i Norden. Korte rentepapirer har hatt press på marginene som følge av at NIBOR og spread mot styringsrenten er kommet inn mot, historisk sett, noe mer normale nivåer. Spesielt har dette vært trenden i bankpapirer. Våre globale fond, Holberg Rurik og Holberg Global, har hatt et godt år både relativt og absolutt målt ved fondenes avkastning, og forvaltningskapitalen har også utviklet seg positivt. Risikopremien i aksjemarkedet for små og mellomstore selskaper er imidlertid fortsatt høy, og det er i hovedsak de større selskapene som har nytt godt av vendingen i de finansielle markedene. Holberg Norge og Holberg Norden har i 2012 levert positiv avkastning til sine andelseiere, men har relativt sett hatt et svakt år avkastningsmessig, påvirket av den svakere avkastningen i små og mellomstore selskaper. I 2012 har det blitt gjort en rekke tilpasninger i porteføljene som følge av de omfattende markedsmessige endringer og svingninger vi har vært igjennom de siste årene. Slike omlegginger vil alltid koste noe avkastningsmessig. Holberg Kreditt har levert gode resultater til våre andelseiere både absolutt og relativt siden oppstarten i desember Holberg Kreditt har på kort tid blitt et veletablert fond med kr 1,3 milliarder i forvaltningskapital. Vi opplever at verdipapirfondets klare og forutsigbare investeringsstrategi har blitt godt mottatt hos våre kunder. I september ble også Holberg Kreditt SEK etablert, et fond som kun investerer i Holberg Kreditt. Våre pengemarkedsfond har også i 2012 gitt konkurransedyktig avkastning, til tross for mer press på fondets løpende avkastning (yield). Holberg sine pengemarkedsfond skal være en trygg og forutsigbar pengeplassering og har over fondenes levetid mer enn levd opp til forventningene. Holberg Likviditet OMF har gjennom året vokst til kr 0,5 milliarder. Fondets målgruppe, primært sett bankkunder, har vært noe avventende da de fremdeles venter på endelige avklaringer rundt Basel III. Fondet leverte i 2012 god og konkurransedyktig avkastning til sine andelseiere. Samlet avkastning for 2012 i Holberg Fondene utgjorde kr 205 millioner for de direkteinvesterte aksjefondene og kr 298 millioner for de direkteinvesterte rentefondene. Samlet forvaltningskapital i verdipapirfond for bransjen var ved utgangen av året kr 558 milliarder, en oppgang på kr 73 milliarder, hvorav kr 41,6 milliarder som netto tegning. Netto kr 31 milliarder ble tegnet i obligasjonsfond i 2012, og kr 7,2 milliarder i aksjefond. Trenden med at institusjonelle investorer 4

5 Årsrapport 2012 holberg fondene benytter verdipapirfond opprettholdes. Gruppen tegnet for netto kr 29,0 milliarder i verdipapirfond i 2012, en oppgang på kr 12 milliarder, og ble gjort hovedsakelig i obligasjonsfond. Privatkundemarkedet hadde netto tegning på samme nivå som i 2011, kr 6,3 milliarder. Netto tegning fra utenlandske andelseiere i norskregistrerte verdipapirfond var på kr 6,3 milliarder i 2012, en oppgang på kr 4,6 milliarder. Samtlige av Holberg Fondenes direkteinvesterte fond er UCITSfond. UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) er en samlebetegnelse på verdipapirfond som er underlagt felles europeiske retningslinjer for blant annet innhold i fondenes vedtekter, krav til risikospredning, krav til kursfastsettelsesprosedyrer, informasjonskrav, organisering og forretningsførsel. Fondsforvaltningsvirksomhet og Holberg Fondene er underlagt lov om verdipapirfond med forskrifter av 25. november Verdipapirfond er et beskyttet navn og kan kun benyttes av fond som er underlagt verdipapirfondloven med forskrifter. utsikter for 2013 Risikopremien i mange finansielle markeder har kommet betraktelig ned i løpet av 2012, og er ved inngangen av 2013 på mer nøytrale nivå. Rentenivåene er fremdeles på historisk lave nivå, og veksttakten er intakt for verdensøkonomien. Mange selskaper leverer omsetning og resultat til sine eiere på rekordhøye nivå, og noen bransjer sliter med overkapasitet etter finanskrisen. Olje- og offshore relatert virksomhet opplever derimot høyt aktivitetsnivå og press på kapasiteten. Mye ligger til rette for at 2013 kan bli et år der investorene igjen vil vurdere inngang i aksjemarkedet. Kredittmarkedene har ved inngangen av året hatt spreadinngang, men nivåene anses fremdeles som attraktive når vi vurderer risiko opp mot den risikopremien som oppnås i dagens marked. Den markedsmessige strukturen og aktørene som er i markedet virker solide. Holberg Fondene forventer et godt år i kredittobligasjonsmarkedet også i 2013 for BB/B-segmentet. Bankenes balansestyring følges fremdeles med interesse og det vurderes fortløpende hvilken effekt det endelige regelverket vil ha på samfunnet for øvrig. Markedene har så langt evnet å tilpasse seg. Holberg Fondene er skeptisk til kortsiktig timing, og mener det er langsiktig risikotaking som skaper grunnlag for meravkastning. Rentenivåene er fremdeles på historisk lave nivå, og veksttakten er intakt for verdensøkonomien. Over tid har investeringer i bredt sammensatte porteføljer lønnet seg. Dersom historien gjentar seg, vil en slik investeringsfilosofi også være lønnsom i fremtiden. Vi er positive til 2013 med forhåpninger og forventninger om at verdensøkonomien utvikler seg positivt. Vi vil likefullt alltid være forberedt på at uventede hendelser både kan overraske oss, og bidra til at vi må tilpasse kursen til endrede forhold. Ved inngangen til 2013 er risikobildet mer avklart enn for et år siden og vi tror at 2013 kan bli et hyggelig år avkastningsmessig i våre aksjefond så vel som i våre rentefond. hendelser etter balansedag Holberg Fondsforvaltning AS har besluttet å fusjonere Holberg Global Index og Holberg Global, med Holberg Global som det overtakende fond. Finanstilsynet har gitt sin tillatelse til fusjonen. Fusjonen må videre godkjennes av andelseierne i begge verdipapirfond. Brev med full informasjon vil bli sendt begge verdipapirfonds andelseiere innen nær fremtid. Informasjon vil også bli lagt ut på selskapets nettsider, 2012: holberg fondene etablerte filial i stockholm og holberg kreditt sek Som ledd i Holberg Fondenes satsing mot det svenske markedet, etablerte vi i 2012 konsesjonspliktig filial i Stockholm. Vi har to medarbeidere 5

6 holberg fondene 2012 Årsrapport Vi er et uavhengig forvaltningsmiljø som over tid har gitt kundene konkurransedyktig avkastning. som betjener kontoret og våre svenske andelseiere ved inngangen av Svenske andelseiere har lange tradisjoner for fondssparing, og gjennom Holberg Kreditt SEK (fondi-fond) får våre svenske andelseiere tilgang til Holberg Kreditt. Det norske kredittobligasjonsmarkedet har i Norden vært et foregangsland på grunn av kapitalintensive og internasjonalt rettede bransjer som shipping, olje og offshorevirksomhet. Finansieringsformen har spredt seg til andre bransjer, og det har også blitt en bredere geografisk spredning på utstederne. Dette vil komme alle våre andelseiere til gode i form av et bredere investeringsunivers og mer velutviklede markeder. forvaltningskapital for holberg fondene i 2012 I et utfordrende marked for våre to største aksjefond, Holberg Norden og Holberg Norge ble total forvaltningskapital gjennom året redusert med kr 1,3 milliarder. Samlet forvaltningskapital, inklusiv fond-ifond løsninger, var ved utgangen av året kr 17,7 milliarder, fordelt på kr 2,6 milliarder i aksjefond, kr 7,7 milliarder i rentefond og kr 7,4 milliarder i fondi-fond. Holberg Fondene har med kr 17,7 milliarder i forvaltningskapital etablert seg som en mellomstor og velrenommert aktør i det norske verdipapirfondsmarkedet. Vi er et uavhengig forvaltningsmiljø som over tid har gitt kundene konkurransedyktig avkastning. utviklingen i reguleringen innen spare og investeringsprodukter Nylig ble alle forskrifter knyttet til investeringsprodukter som lukkede fond, hedgefond, PE-fond og andre strukturerte spareprodukter, som tradisjonelt ikke har vært regulert, langt på vei underlagt samme regulatoriske krav til organisering som det Holberg Fondsforvaltning er underlagt gjennom verdipapirfondloven. Ramme betingelsene vil dermed i fremtiden bli mer ensartet for ulike tilbydere av investerings- og spareprodukter. Regler om god forretningsskikk, verdiberegninger, rapportering og en rekke forvaltningsmessige og adferdsmessige krav blir dermed langt mer ensartet enn det har vært tidligere. Likevel vil regler knyttet til risikospredning, risikostyring og investeringsrammer fremdeles ha vesentlige avvik i forhold til UCITS-fond. markedskommunikasjon, holberggrafene og holbergseminarene Holberggrafene er vårt primære markedsføringsmedium, og grafene har fått bred anerkjennelse. Via grafene formidler vi hvordan vi som forvalter tenker, samtidig som vi setter søkelys på mange av de paradokser vi og våre kunder blir stilt overfor i finansmarkedene. Holberg Fondene lanserer i disse dager nye nettsider som skal gi våre kunder og relasjoner enda mer tilgjengelig informasjon om fondenes investeringer, og hvordan vi som forvalter tenker og arbeider. Vi avholdt også i 2012 våre halvårlige Holbergseminarer i Bergen og Oslo. I tillegg arrangerte vi en rekke mindre produktrettede seminarer som i større grad gikk i dybden på det enkelte verdipapirfond. Vi fikk gode tilbakemeldinger på denne kommunikasjons- og informasjonsformen, og vil i 2013 ha stort fokus på å ivareta våre eksisterende andelseiere, samt nå fremtidige andelseiere via slike produktseminarer. De større seminarene våre vil vi avholde årlig i løpet av høsten. Våre andelseiere gir oss løpende tilbakemeldinger på våre seminarer, noe som så langt har gitt oss positiv bekreftelse av seminarenes innhold og form. Det er viktig for oss å få konkrete innspill og tilbakemeldinger for stadig å kunne utvikle oss videre. Vi ønsker å være tilstede for våre andelseiere og potensielle kunder i vår markedskommunikasjon, og tilstreber å holde høy kvalitet på det vi produserer. Ved månedsslutt publiseres en månedsrapport for hvert enkelt av våre fond, utarbeidet av den enkelte forvalter med forvalterens egne kommentarer. I tillegg publiseres beholdningsoversikter for hvert fond og halvårsrapporter/ årsrapporter også på våre nettsider. Holberg Fondene har et fast innslag kl mandager på TV2 Nyhetskanalen. Innslaget fra tv-sendingene er også tilgjengelig på våre nettsider i etterkant. Vi er også fast skribent i Dagens Næringsliv, Bergens Tidende og Finansavisen, og leverer ukentlige gjestegrafer til Dagens Næringsliv og E24. Holberg Fondene har tett samarbeid med sine distributører og deltar på deres kundearrangementer med ulike faglige bidrag. nytt kundeteam på plass i holberg fondene Holberg Fondene har i 2012 ansatt tre nye medarbeidere, alle knyttet til kunde- og rådgivningsprosesser. Vi har dermed styrket oss både kvantitativt og kvalitativt, og skal være enda bedre rustet til å ivareta kundenes behov. Holberg Fondene teller nå 27 ansatte i Norge og en i Sverige. Vi vil alltid være åpne og søkende etter dyktige potensielle 6

7 Årsrapport 2012 holberg fondene 2469moh galdhøpiggen 1324moh halti Finsk toppnivå. Fjellet ligger nordvest i Finland på grensen til Norge. Fjellets høyeste punkt, 1365 moh, ligger på norsk side og heter på samisk Ráisduattarháldi. Halti kan lettest nåes via Birtavarre i Kåfjord. Der gå det en anleggsveg fra enden av fylkesvei 333 (Troms) og opp til Guolasjávri. Vegen er åpen og kjørbar med bil fra begynnelsen av juni måned. Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas høyeste fjell. Det ligger i Jotunheimen i Lom kommune og er 2469 meter høyt. Mange blir litt skuffet når de ser Galdhøpiggen, for det er langt fra det mest ruvende fjellet i Norge. De vanligste rutene til toppen er fra Spiterstulen (1104 moh.) og fra Juvasshytta (1841 moh.). Ruten fra Juvasshytta tar om lag tre timer, med 45 minutters forberedelser for kryssing av Styggebreen. På toppen står en solid steinhytte som om sommeren fungerer som kiosk, men ikke forvent dagsferske aviser eller opp daterte aksjekurser. 2097moh kebnekaise Sveriges høyeste fjell. Ligger i Lappland. Ca 70 kilometer fra Kiruna. I Kiruna finner du forresten Sveriges rikeste forekomster av jernmalm. Gruvedriftselskapet LKAB eller Luossavaara Kiirunavaara AktieBolag, som det heter, transporterer malmen med tog til Narvik, og derfra ut til land over hele verden. Men det var et sidespor. Tilbake til Kebnekaise. Sveriges høyeste fjell har to topper, Nord- og Sydtoppen. Sydtoppen utgjøres av en isbre, og høyden endres derfor i takt med isbreens vekst og smelting. Nordtoppen er så høy som Sverige noen gang kan bli på fast mark, og strekker seg 2097 meter over havet. Fra toppen av Kebnekaise er det mulig å se både Norge og Sverige, faktisk hele 9 prosent av Sverige, noe som tilsvarer nesten hele Nederland. 147moh himmelbjerget Mange tror dette er Danmarks høyeste punkt. Himmelbjerget er en 147 meter høy ås som mange nordmenn tror er Danmarks høyeste punkt. Det stemmer dog ikke. Møllehøj er høyest, og rager hele 170,86 meter over havet. Men Himmelbjerget har noe Møllehøy ikke har. Et 25 meter høyt murtårn. Det ble reist til minne om kong Fredrik VII som en takk fra det danske folk for grunnloven i

8 holberg fondene 2012 Årsrapport kandidater med unik kompetanse og interesse innen vårt fagområde. Vår strategi er å være fokusert på selskapets kjerneområde; forvaltning av tradisjonelle verdipapirfond (UCITS-fond), herunder aksjefond og rentefond. risiko og avkastning Holberg Fondene har en aktiv investeringsstrategi der vi, uavhengig av fondenes referanseindekser, søker å investere på en slik måte at fondene langsiktig oppnår en høyest mulig avkastning utover det enkelte fonds referanseindeks. Aktivt forvaltede mandat medfører at det investeringsmessig kan tas til dels store avvik fra fondenes respektive referanseindekser. Slike avvik innebærer at fondenes avkastning innen det enkelte år kan avvike vesentlig fra avkastningen til de respektive fonds referanseindekser. Over tid søker vi ved et aktivt investeringsmandat å gi våre andelseiere meravkastning utover referanseindeks. Risiko i verdipapirfond oppstår som følge av endringer i markedets prising og verdi av de underliggende investeringer og dermed endringer i fondets daglige verdisetting. Slike endringer oppstår i hovedsak på grunn av endringer i bedriftenes inntjening eller rammebetingelser samt den mer generelle økonomiske og markedsmessige utvikling, herunder endringer i økonomiske nøkkeltall og vekstanslag, aksjekurser, rentenivå og valutakurser mm. Likviditeten i underliggende verdipapirer påvirker likviditeten i det enkelte fond. Et verdipapirfonds risiko oppleves daglig i form av avkastningssvingninger, og er en forutsetning for å kunne oppnå meravkastning over tid. Sparing i aksjefond bør alltid være en langsiktig disponering. Vi tror aksjesparing vil stå seg i gode så vel som svake markeder. Det vil alltid være risiko knyttet til aksjeinvesteringer, men med brede og veldiversifiserte porteføljer vil den samlede risiko kunne reduseres. Vår oppgave er å investere i de rette selskaper og sette sammen gode porteføljer som netto balanserer forholdet mellom risiko og avkastning. Aksjefond vil alltid være eksponert mot markedsrisiko i fondets investeringsunivers så vel som den globale markedsrisiko, da markeder har ulike grader av samvariasjon. I utfordrende markeder vil aksjefondene også kunne være eksponert for likviditetsrisiko. Vår filosofi er at risikostyringen ivaretas på en god måte ved at fondenes porteføljer er godt diversifisert både gjennom bransjer, regioner og enkeltinvesteringer, og ved at enkeltposisjoner sjelden er over 5 fondets totale markedsverdi. Den bedriftsspesifikke risikoen reduseres dermed vesentlig. Unntaket er vårt mer spissede fond, Holberg Rurik, som kan ta selskapsposisjoner på over 5 fondets samlede forvaltningskapital, men likevel under 10 %, jfr. verdipapirfondlovens spredningsregler. Inntil 10 % i det enkelte fonds portefølje kan investeres i unoterte verdipapirer som ikke er på vei mot børs. Aksjefondene er i det alt vesentlige ikke eksponert mot motpartsrisiko da Holberg Fondsforvaltning AS har avtale med DNB Bank ASA om forvalteroppgjør for handler i fondenes porteføljer. Fondene vil være eksponert mot oppgjørsrisiko. Denne søkes redusert ved aktiv seleksjon og spredning av meglerhus. Aksjefondene vil også være eksponert mot valutarisiko da det ikke gjøres valutasikring av fondenes underliggende posisjoner. Fondenes investeringsrammer følges opp og rapporteres til selskapets ledelse og styre på regelmessig basis av selskapets compliance- og risikostyringsfunksjon. Rentefond er i hovedsak eksponert mot bedriftsspesifikk risiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko, risikofaktorer som igjen er påvirket av generell markedsrisiko. Pengemarkedsfond med høy kredittkvalitet er i mindre grad påvirket av markedsrisiko enn rentefond som også tar vesentlig kredittrisiko. Det er utarbeidet eksplisitte rammer for hvor stor rente- og kredittrisiko det enkelte rentefond kan ta. Fondenes investeringsrammer følges opp og rapporteres på regelmessig basis. Holberg Kreditt benytter renteswap-avtaler og valutaterminer for å styre fondets rentedurasjon og valutaeksponering. Bruk av derivater skal redusere fondets risiko. Fondets derivateksponering måles og overvåkes av complianceavdelingen. Holberg Kreditt SEK er et fond-i-ett-fond av Holberg Kreditt og fondets eksponering mot Holberg Kreditt valutasikres fortløpende i svenske kroner. Øvrige rentefond benytter ikke derivater. Lovgivningen stiller spesifikke krav til spredning av et UCITSfonds investeringer med hensyn på antall verdipapirer i porteføljen, maksimal eksponering mot enkeltselskaper og samlet andel unoterte verdipapirer. Slike reguleringer er med på å styre risikoen i verdipapirfondene. De fleste risikokrav kontrolleres på daglig basis. En kortfattet beskrivelse av det enkelte verdipapirfonds risikoprofil fremgår under avsnitt for det respektive verdipapirfond. En nærmere beskrivelse av risikoprofil finnes i det respektive verdipapirfonds nøkkelinformasjon. Volatilitet (standardavvik) er mål på i hvor stor grad avkastningen svinger rundt sitt gjennomsnitt over en viss tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis basert på ukentlige observasjoner. En høyere volatilitet innebærer høyere risiko. 8

9 Årsrapport 2012 holberg fondene nærmere om det enkelte verdipapirfond Holberg Norge Holberg Norge er et bredt norsk aksjefond med adgang til å investere inntil 20 % utenfor Norge. Fondet er et aktivt forvaltet fond med en diversifisert portefølje som indirekte styrer fondets risiko. Fondets risikoprofil er moderat til høy i forhold til sammenlignbare fond. Fondets avkastning har siden oppstart svingt mindre enn markedet, samtidig som det har oppnådd meravkastning i forhold til referanseindeksen. Holberg Norge hadde i 2012 avkastningsmessig et relativt sett svakt år med en avkastning på 4,1 % mot referanseindeksens, Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), 20,6 %, hele 16,6 % -poeng svakere. Tidligere års meravkastning har imidlertid vært sterk, og Holberg Norge har siste 10 år gitt en avkastning på 15,8 % p.a. mot referanseindeksens 14,3 %, i gjennomsnitt 1,5 % -poeng over referanseindeks per år. I 2012 var fondets risiko, målt ved volatilitet, 15,5 % mot referanseindeksens 15,6 %. Fondets volatilitet siste fem år er 27,4 % mot referanseindeksens 33,3 %. Svingningene siste 5 år plasserer fondet i kategori 7 på risiko- og avkastningsindikatoren som er omtalt i fondets nøkkelinformasjon. Holberg Norden Holberg Norden er et bredt nordisk aksjefond som hovedsakelig investerer i det nordiske børsuniverset, men med adgang til å investere inntil 20 % utenfor Norden. Fondet er et aktivt forvaltet fond med en diversifisert portefølje som indirekte styrer fondets risiko. Fondets risikoprofil er moderat i forhold til sammenlignbare fond. Holberg Norden hadde, som Holberg Norge, et svakt år i 2012 og ga en avkastning på 2,4 % mot referanseindeksens, VINX Benchmark Cap, 15,4 %, 13,0 % -poeng svakere. Årlig avkastning siste 10 år er 13,9 % p.a., 1,8 % -poeng p.a. over fondets referanseindeks. Fondets avkastning svinger noe mer enn markedet. I 2012 var fondets risiko, målt ved volatilitet, 16,6 % mot referanseindeksens 15,6 %. Fondets volatilitet siste fem år er 25,6 % mot referanseindeksens 25,0 %. Svingningene siste 5 år plasserer fondet i kategori 7 på risiko- og avkastningsindikatoren som er omtalt i fondets nøkkelinformasjon. Holberg Global Holberg Global, vårt globale aksjefond, har nå over seks års historikk. Holberg Global har siste fem år gitt en avkastning på -2,2 % p.a. mot referanseindeksens, MSCI World Index, -0,7 % p.a ble et godt avkastningsmessig år både relativt sett og absolutt. Holberg Global oppnådde en avkastning på 12,8 % mot referanseindeksens 7,8 % i Rurik vil også ha relativt sett store avvik i enkeltselskapseksponering, og fondet kan ha inntil 10 fondets forvaltningskapital investert i ett enkelt selskap. Fondet søker å investere i enkeltselskaper som har høy egenkapitalavkastning og dokumenterte resultater, noe som også påvirker fondets risikoprofil. I 2012 oppnådde Holberg Rurik en avkastning på hele 26,0 %, 14,1 % -poeng høyere en referanseindeks. Siden 1. november 2010 har fondet hatt en årlig avkastning på 1,6 %, 1,1 % -poeng over referanseindeks. I 2012 var fondets risiko, målt ved volatilitet, 13,7 % mot referanseindeksens 14,8 %. Svingningene siste 5 år, beregnet basert på fondets faktiske svingninger siden reklassifisering og vårt beste estimat for svingninger før reklassifisering, plasserer fondet i kategori 6 på risiko- og avkastningsindikatoren som er omtalt i fondets nøkkelinformasjon. Holberg Global Index Holberg Global Index er et fond som er 100 % investert i aksjefondet SSgA World Index Equity Fund. SSgA World Index Equity Fund forvaltes av State Street, en av verdens ledende indeksforvaltere. Målet til fondet er å følge utviklingen i verdens aksjemarkeder målt ved MSCI World Index. Fondet hadde i 2012 en avkastning på 6,8 % mot referanseindeksens 7,8 %. Det er i slutten av 2012 starten en prosess med å fusjonere Holberg Global Index inn i Holberg Global. Forventet gjennomføring er 3. april 2013 dersom andelseierne i begge fond stemmer for fusjonen. Risikoen i fondet er moderat til høy i forhold til andre sammenlignbare fond og høyere enn fondets referanseindeks. I 2012 var fondets risiko, målt ved volatilitet, 11,9 % mot referanseindeksens 10,8 %. Fondets volatilitet siste fem år er 19,3 % mot referanseindeksens 16,7 %. Svingningene siste 5 år plasserer fondet i kategori 6 på risiko- og avkastningsindikatoren som er omtalt i fondets nøkkelinformasjon. Holberg Rurik Holberg Rurik er et spennende vekstmarkedsfond innen EMEA-markedet (Europe, Middle East, Africa). Fondet vil forvente å ha en høyere risiko enn sin referanseindeks, FTSE EMEA Total Return Index USD (omregnet til norske kroner) pga. overvekten mot vekstmarkedene. Holberg Risikoen i fondet er moderat. I 2012 var fondets risiko, målt ved volatilitet, 10,4 % mot referanseindeksens 10,8 %. Årlig avkastning siste fem år er -1,1 % som er 0,4 % p.a. lavere enn referanseindeksen og skyldes hovedsakelig årlige forvaltningshonorarer. Fondets volatilitet siste fem år er 16,2 % mot referanseindeksens 16,7 %. Svingningene siste 5 år plasserer fondet i kategori 6 på risiko- og 9

10 holberg fondene 2012 Årsrapport avkastningsindikatoren som er omtalt i fondets nøkkelinformasjon. Holberg Likviditet Holberg Likviditet er et pengemarkedsfond med en konservativ risikoprofil og krever investment grade (>BBB-) hos utstederne. Fondet hadde i 2012 en relativt sett meget god avkastning på 3,9 %, mens referanseindeksen, ST1X (3 mnd. statssertifikat), steg med 1,5 %. Meravkastningen kan relateres til fondets kreditteksponering. Fondets risiko er lav, og avkastningssvingningene målt ved volatilitet siste fem år er 0,4 % og på samme nivå som referanseindeksens 0,3 %. Svingningene siste 5 år plasserer fondet i kategori 1 på risiko- og avkastningsindikatoren som er omtalt i fondets nøkkelinformasjon. Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet 20 er klassifisert som et pengemarkedsfond med lav risiko. Fondet kan kun investere i offentlig sektor og finansinstitusjoner, og vekter inntil 20 % i forhold til BIS-regelverket som finansinstitusjoner er underlagt. Fondet gav i 2012 en god avkastning på 3,0 %, 1,5 % -poeng høyere en referanseindeks, ST1X (3 mnd. statssertifikat). Meravkastningen kan relateres til fondets kreditteksponering i bank og finans. Fondets risikoprofil er lav, og avkastningssvingningene målt ved volatilitet siste fem år er 0,4 %, tilnærmet lik referanseindeksens 0,3 %. Svingningene siste 5 år plasserer fondet i kategori 1 på risiko- og avkastningsindikatoren som er omtalt i fondets nøkkelinformasjon. Holberg Likviditet OMF Holberg Likviditet OMF ble etablert 30. november 2011 og er et obligasjonsfond med lav rentedurasjon og konservativ risikoprofil. Fondet investerer i OMF-er (obligasjoner med fortrinnsrett) som vekter 10 % i forhold til BIS-regelverket som finansinstitusjoner er underlagt. Fondet oppnådde en avkastning på 3,8 % mot referanseindeks ST1X (3 mnd. statssertifikat) 1,5 %. Fondets volatilitet for 2012 var 0,3 % mot referanseindeksens 0,1 %. Svingningene siste 5 år, beregnet basert på fondets faktiske svingninger siden oppstart og vårt beste estimat for svingninger før oppstart, plasserer fondet i kategori 1 på risiko- og avkastningsindikatoren som er omtalt i fondets nøkkelinformasjon. Holberg Kreditt Holberg Kreditt er et kredittobligasjonsfond. Fondets investeringsunivers er høyrenteobligasjoner, med krav om rating på minimum B hos utsteder på investeringstidspunktet. Fondet ble etablert 15. desember 2011, og oppnådde en avkastning på 9,8 % i 2012, noe som er 8,3 % høyere enn referanseindeks ST1X (3 mnd. statssertifikat). Fondets volatilitet for 2012 var 1,0 % mot referanseindeksens 0,1 %. Fondets forventede volatilitet er over referanseindeks og er på ca. 5 % p.a. Svingningene siste 5 år, beregnet basert på fondets faktiske svingninger siden oppstart og vårt beste estimat for svingninger før oppstart, plasserer fondet i kategori 4 på risiko- og avkastningsindikatoren som er omtalt i fondets nøkkelinformasjon. Fondets gjennomsnittlige kredittdurasjon skal være under tre år, og fondets gjennomsnittlige rentedurasjon under ett år. Enkeltpapirer med lang rentedurasjon kan sikres med renteswapavtaler. Investeringer i verdipapirer som ikke er denominert i norske kroner skal i størst mulig grad valutasikres gjennom bruk av valutaderivater. Holberg Kreditt SEK Holberg Kreditt SEK ble etablert 31. august 2012 og oppnådde en avkastning på 2,5 % som er 2,2 % høyere enn referanseindeks, OMRX-TBILL 90. Fondet er et fond-i-ett-fond og investerer kun i Holberg Kreditt. Fondet er denominert i svenske kroner. Fondets posisjon i Holberg Kreditt valutasikres inntil 100 % til svenske kroner. Det er ikke utarbeidet volatilitetstall for 2012 på grunn av fondets korte historikk. Forventet volatilitet er tilnærmet lik volatiliteten i Holberg Kreditt og forventes å være rundt 5 %. Svingningene siste 5 år, beregnet basert på fondets faktiske svingninger siden oppstart og vårt beste estimat for svingninger før oppstart, plasserer fondet i kategori 4 på risiko- og avkastningsindikatoren som er omtalt i fondets nøkkelinformasjon. Fondets gjennomsnittlige kredittdurasjon skal være under tre år og fondets gjennomsnittlige rentedurasjon under ett år. 10

11 Årsrapport 2012 holberg fondene holberg fondsforvaltning as Holberg Fondsforvaltning AS startet sin virksomhet i mai Holberg Fondene er et av få uavhengige fondsforvaltningsselskap i Norge og har etablert seg som en mellomstor aktør i det norske fondsmarkedet. Holberg Fondsforvaltning AS er eiet 100 Holberg Forvaltning AS. Holberg Fondsforvaltning AS hadde et resultat etter skatt på kr 5,0 millioner og en egenkapital ved utgangen av året på kr 18,0 millioner. Konsernet oppnådde et resultat på kr 5,4 millioner og konsernets egenkapital var ved utgangen av 2012 på kr 31,4 millioner. Ved utgangen av 2012 er det 28 ansatte i forvaltningsselskapet, hvorav åtte kvinner. Styret har seks medlemmer hvorav en kvinne samt tre varamedlemmer, hvorav en kvinne. Ansatte partnere kontrollerer 35,2 % av Holberg Forvaltning AS. Holberg Fondene mener at aktive eiere bidrar til bedre resultater for kundene og til å sikre langsiktighet og stabilitet i organisasjonen. Samlet forvaltningskapital for samtlige fond Holberg Fondsforvaltning AS er forretningsfører for var pr på kr 17,7 milliarder. Holberg Fondsforvaltning AS har som følge av høy forvaltningskapital og lovmessige krav etablert internrevisjon gjennom avtale med PwC fra og med aksjeeier holberg forvaltning as antall aksjer %-vis andel Ingasset AS 109 6,8 % Hovedeier er ansatt i Holberg Fondsforvaltning og er styremedlem i Holberg Forvaltning Troye Invest AS 109 6,8 % Hovedeier er ansatt i Holberg Fondsforvaltning og er styremedlem i Holberg Fondsforvaltning og Holberg Forvaltning Hogein AS 109 6,8 % Hovedeier er ansatt i Holberg Fondsforvaltning og varamedlem i Holberg Fondsforvaltning og Holberg Forvaltning Deutero Invest AS 100 6,3 % Hovedeier er administrerende direktør i Holberg Fondsforvaltning og Holberg Forvaltning Mangal Invest AS 84 5,3 % Marholmen AS 68 4,3 % Hovedeier er ansatt i Holberg Fondsforvaltning og er styremedlem i Holberg Forvaltning og varamedlem i Holberg Fondsforvaltning Partner Forvaltning AS 68 4,3 % Hovedeierne er ansatt i Holberg Fondsforvaltning og innehar styreverv i hhv Holberg Fondsforvaltning og Holberg Forvaltning Grenen AS 80 5,0 % West Holding AS ,5 % Representert med styremedlem i Holberg Fondsforvaltning og Holberg Forvaltning Mowinckel Invest AS 86 5,4 % Adaris AS 45 2,8 % Paracon 30 1,9 % Increased Oil Recovery AS 117 7,3 % Neumann Invest AS 60 3,8 % Gullkorn AS 30 1,9 % Enur AS 90 5,6 % Teigland Eiendom AS 135 8,4 % Representert med styremedlem i Holberg Forvaltning Sum % styremedlemmers og ledelsens andeler i holberg fondene styremedlemmer i holberg fondsforvaltning as sum antall andeler Per Magne Bårdsgjerde Bo Nilsson / Calmar East Trade Aktiebolag / Cetab AB Lisbet Nærø 0 Kåre Rommetveit 0 Trond Mohn / Meteva AS/ Frank Mohn AS Arne M. Troye / Troye Invest AS Gunnar J. Torgersen / Marholmen AS Anne Grethe Bull Øvrevik Johannessen / Bemex Holdning AS Hogne I. Tyssøy / Hogein AS ledelsen i holberg fondsforvaltning as sum antall andeler Egil Herman Sjursen / Deutero Invest AS / EXO Invest AS Gunnar J Torgersen / Marholmen AS Arne M Troye / Troye Invest AS Inga Lise Moldestad / Ingasset AS Hogne I Tyssøy / Hogein AS Kjetil Melkevik 773 selskapenes andeler i holberg fondene sum antall andeler Holberg Fondsforvaltning AS Holberg Forvaltning AS

12 holberg fondene 2012 Årsrapport Årsresultat 2012 fondenes resultat og resultatdisponering for 2012 fond årsresultat overført egenkapital / udekket tap utdelt andelseierne Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg Rurik Holberg Global Index Holberg Likviditet Holberg Likviditet Holberg Kreditt Holberg Kreditt SEK Holberg Likviditet OMF andelseierkapital per : fond andelseierkapital Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg Rurik Holberg Global Index Holberg Likviditet Holberg Likviditet Holberg Kreditt Holberg Kreditt SEK (i SEK) Holberg Likviditet OMF største innløsning i 2012 utgjorde fond % Holberg Norge 4% Holberg Norden 9% Holberg Global 11% Holberg Rurik 3% Holberg Global Index 4% Holberg Likviditet 5% Holberg Likviditet 20 10% Holberg Kreditt 3% Holberg Likviditet OMF 35% Holberg Kreditt SEK 2% Innløsningene har ikke hatt betydning for fondenes kursfastsettelse. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede for fondene så vel som forvaltningsselskapet, Holberg Fondsforvaltning AS. Til grunn ligger selskapets og konsernets soliditet, løpende kontantstrøm og samlede forvaltningskapital. Fondenes depotbank er DNB Bank ASA, og VPS er fører av fondenes andelseierregister. styret i holberg fondsforvaltning as Bergen 14. februar 2013 per magne bårdsgjerde Styreleder arne m.troye Styremedlem bo nilsson Styremedlem trond mohn lisbet nærø kåre rommetveit egil herman sjursen Styremedlem Andelseiervalgt styremedlem Andelseiervalgt styremedlem Administrerende direktør 12

13 Årsrapport 2012 holberg fondene Historisk avkastning mot referanseindeks Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg Norge Oslo Børs Fondsindeks Holberg Norden VINX, Benchmark Cap Index, Net Total Return, i NOK Holberg Global MSCI World Index, Net Total Return, i NOK Holberg Rurik Holberg Global Index Holberg Likviditet Holberg Rurik Holberg Global Index Holberg Likviditet FTSE EMEA Total Return Index, i NOK MSCI World Index, Net Total Return, i NOK Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet OMF Holberg Kreditt 8 4, , , , , Holberg Likviditet 20 Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X Holberg Likviditet OMF Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X Holberg Kreditt Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X Holberg Kreditt SEK Holberg Kreditt SEK OMRX - TBILL90, 3 mnd. statssertifikatindeks Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. 13

14 holberg fondene 2012 Årsrapport Fondsregnskap porteføljeinntekter og -kostnader holberg norge holberg norden holberg global holberg rurik noter Renteinntekter Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon Agio Endring urealisert gevinst/tap Sum porteføljeinntekter og -kostnader forvaltningskostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat disponering årsresultat Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponering Kurtasjekostnader Omløpshastighet 8 0,93 0,53 0,91 0,41 0,51 0,88 0,79 0,58 eiendeler Verdipapirer til markedsverdi Bankinnskudd Sum eiendeler egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital/udekket tap Sum egenkapital Sum egenkapital og gjeld egenkapital Egenkapital ved inngangen av året Utstedelse av andeler Innløsning av andeler Årsresultat Egenkapital ved utgangen av året Antall andeler Innløsningskurs 7 259,58 249,42 176,80 172,71 106,53 94,45 119,45 94,80 14

15 Årsrapport 2012 holberg fondene Fondsregnskap holberg global index holberg likviditet holberg likviditet 20 holberg likviditet omf holberg kreditt holberg kreditt sek* porteføljeinntekter og -kostnader noter Renteinntekter Andre intekter Gevinst/tap ved realisasjon Endring urealisert gevinst/tap Sum porteføljeinntekter og -kostnader forvaltningskostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat disponering årsresultat Netto utdelt til andelseierne Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponering Kurtasjekostnader Omløpshastighet 8 1,02 1,43 1,42 1,97 0,71 0,14 1,83 0,13 eiendeler Verdipapirer til markedsverdi Bankinnskudd Sum eiendeler egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital/ udekket tap Sum egenkapital Sum egenkapital og gjeld egenkapital Egenkapital ved inngangen av året Utstedelse av andeler Innløsning av andeler Årsresultat Utdeling Egenkapital ved utgangen av året Antall andeler Innløsningskurs 7 141,31 132,62 101,82 101,54 100,24 99,98 100,78 100,04 101,96 100,06 102,12 * Tall i SEK styret i holberg fondsforvaltning as Bergen 13. februar 2013 per magne bårdsgjerde Styreleder arne m.troye Styremedlem bo nilsson Styremedlem trond mohn Styremedlem lisbet nærø Andelseiervalgt styremedlem kåre rommetveit Andelseiervalgt styremedlem egil herman sjursen Administrerende direktør 15

16 holberg fondene 2012 Årsrapport Forklaring på risikobegrep Volatilitet (standardaavvik) Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten er angitt i prosent på årsbasis basert på månedlige observasjoner. En høy volatilitet innebærer høyere risiko. Sharpe ratio Fondets meravkastning i forhold til risikofri rente (3 mnd. statssertifikat) dividert med fondets volatilitet (standardavvik). Differanseavkastning mot indeks Mål på avkastningsforskjellen mellom fondet og fondets referanseindeks. Oppgis på annualisert basis. Tracking error Tracking error beskriver volatiliteten mellom fondets avkastning og avkastningen til referanseindeksen. Kalles også for aktiv risiko. Information ratio Information ratio (IR) er et statistisk måltall som forteller hvor stor meravkastning en fondsforvalter har oppnådd i sine porteføljevalg. En IR verdi høyere enn 1 indikerer at forvalteren har lykkes godt med sine investeringsvalg og en negativ verdi indikerer at avkastningen har vært lavere enn referanseindeksens. Jo høyere IR verdi fondet har desto bedre. geometrisk avkastning 1 år 3 år 5 år 10 år Holberg Norge 4,1% -6,1% -5,8% 15,8% Holberg Norden 2,4% -1,6% -4,8% 13,9% Holberg Rurik *) 26,0% Holberg Global 12,8% 3,7% -2,2% Holberg Global Index 6,8% 4,6% -1,1% Holberg Likviditet 3,9% 3,5% 4,5% 3,9% Holberg Likviditet 20 3,0% 2,9% 3,9% 3,6% Holberg Likviditet OMF 3,8% Holberg Kreditt 9,8% Holberg Kreditt SEK (fra ) 2,5% *) Fondet ble reklassifisert Avkastning frem til er avkastning fra er Holberg Rurik. volatilitet - år basert på månedlige observasjoner 1 år 3 år 5 år 10 år Holberg Norge 14,8% 19,9% 24,9% 22,8% Holberg Norden 15,8% 16,8% 23,7% 21,5% Holberg Global 9,6% 12,2% 17,1% Holberg Rurik *) 15,8% Holberg Global Index 5,9% 9,2% 12,9% Holberg Likviditet OMF 0,5% Holberg Likviditet 20 0,2% 0,2% 0,6% 0,5% Holberg Likviditet 0,3% 0,3% 0,6% 0,6% Holberg Kreditt 1,4% *) Fondet ble reklassifisert Avkastning frem til er avkastning fra er Holberg Rurik. sharpe ratio 1 år 3 år 5 år 10 år Holberg Norge 0,17-0,41-0,35 0,56 Holberg Norden 0,05-0,22-0,32 0,51 Holberg Global 1,18 0,13-0,30 Holberg Rurik 0,89 Holberg Global Index 0,73 0,33-0,28 Holberg Likviditet 8,35 4,58 2,72 1,79 Holberg Likviditet 20 9,04 4,97 1,84 1,10 Holberg Likviditet OMF 5,01 Holberg Kreditt 5,83 differanseavkastning 1 år 3 år 5 år 10 år Holberg Norge -16,6 % -12,3 % -3,0 % 9,2 % Holberg Norden -13,0 % -9,2 % -3,9 % 1,8 % Holberg Global 5,0 % -1,8 % -1,5 % Holberg Rurik 14,1 % Holberg Global Index -1,0 % -0,9 % -0,4 % Holberg Likviditet 20 1,5 % 0,9 % 1,1 % 0,6 % Holberg Likviditet 2,4 % 1,5 % 1,6 % 0,9 % Holberg Likviditet OMF 2,2 % Holberg Kreditt 8,3 % tracking error 1 år 3 år 5 år 10 år Holberg Norge 9,1% 6,1% 9,7% 8,8% Holberg Norden 6,1% 4,8% 7,4% 7,7% Holberg Rurik 10,5% Holberg Global 5,7% 6,0% 7,1% Holberg Global Index 1,7% 2,6% 2,5% Holberg Likviditet 0,3% 0,4% 0,6% 0,5% Holberg Likviditet 20 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% Holberg Likviditet OMF 0,5% Holberg Kreditt 1,4% information ratio 1 år 3 år 5 år 10 år Holberg Norge -1,81-2,01-0,31 0,18 Holberg Norden -2,14-1,90-0,52 0,23 Holberg Global 0,87-0,30-0,21 Holberg Rurik 1,33 Holberg Global Index -0,61-0,35-0,14 Holberg Likviditet 6,91 3,65 2,60 0,31 16Holberg Likviditet 20 6,07 3,32 2,15 0,19 Holberg Likviditet OMF 4,73 Holberg Kreditt 5,83

17 Årsrapport 2012 holberg fondene Noter 2012 note 1. regnskapsprinsipper Alle finansielle instrumenter, som aksjer, obligasjoner og sertifikater, vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). Verdipapirer er vurdert til markedskurser pr Obligasjoner og sertifikater verdsettes til omsetningskurser eller etter gjeldende kredittspreader og yield-kurve. Unoterte aksjer er verdsatt til siste omsetningskurs, verdivurderinger foretatt av meglerforbindelser og/eller interne verdivurderinger. Kurtasjekostnader til megler ved kjøp av verdipapirer blir inkludert i verdipapirenes kostpris og løpende indirekte kostnadsført via verdipapirenes verdiendring. Det er ikke foretatt utdeling til andelseierne i aksjefondene. For rentefondene, Holberg Likviditet, Holberg Likviditet 20, Holberg Likviditet OMF, Holberg Kreditt og Holberg Kreditt SEK er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltningskostnader og transaksjonsbaserte depotomkostninger, utdelt til andelseierne i form av nye andeler pr Posten fremgår av fondenes overskuddsdisponering. note 2. finansielle derivater Holberg Kreditt og Holberg Kreditt SEK sine plasseringer i finansielle derivater er oppført i note 10, beholdningsoversikt. Holberg Kreditt benytter rentebytteavtaler for å redusere renterisikoen i porteføljen og valutaterminkontrakter for å sikre fondets investeringer i verdipapir som er denominert i andre valutaer enn NOK. Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal, sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter, ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital. Holberg Kreditt SEK er et svensk denominert fond-i-ett fond (tilføringsfond) og fondets midler plasseres i Holberg Kreditt (mottakerfondet). Holberg Kreditt SEK benytter valutaterminkontrakter for å sikre fondets investeringer i Holberg Kreditt som er vesentlig eksponert mot NOK. Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal, sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter, ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital. Øvrige fond benytter ikke finansielle derivater. note 3. finansiell markedsrisiko Aksjefondene er utsatt for blant annet aksjekursrisiko, herigjennom markedsrisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko og bedriftsspesifikk risiko. Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en bevisst holdning til selskapsspesifikk risiko knyttet til selskaper som inntas i fondenes portefølje. For Holberg Global Index følges utviklingen i Morgan Stanley World Index med lavest mulig avkastningsavvik. Rentefondene er utsatt for blant annet renterisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en bevisst holdning til selskapsspesifikk risiko knyttet til selskaper som inntas i fondets portefølje. Ved utgangen av året er durasjon i Holberg Likviditet 0,17 år, 0,12 år i Holberg Likviditet 20, 0,14 år i Holberg Likviditet OMF og 0,17 år i Holberg Kreditt og fondenes renterisiko er dermed lav. note 4. andre kostnader Kostnader for norske og utenlandske oppgjør beløper seg fra kr 75 til kr 800 pr. transaksjon avhengig av i hvilke verdipapirer og hvilke markeder verdipapirene handles i. 17

18 holberg fondene 2012 Årsrapport note 5. forvaltningshonorar Holberg Norge og Holberg Norden 1,5 % pro anno Holberg Rurik og Holberg Global 1 % pro anno + variabel forvaltningsgodtgjørelse * Holberg Global Index 0,9 % pro anno (inklusiv forvaltningshonorar i underfondet) Holberg Likviditet 0,25 % pro anno Holberg Likviditet 20 0,15 % pro anno Holberg Likviditet OMF 0,15 % pro anno Holberg Kreditt 0,80 % pro anno Holberg Kreditt SEK 0,95 % pro anno Forvaltningshonorar beregnes daglig basert på fondenes forvaltningskapital. Honorarene utbetales månedlig til forvaltningsselskapet. * For Holberg Rurik og Holberg Global beregnes det en variabel forvaltningsgodtgjørelse på 10 fondenes avkastning som overstiger 10 % p.a. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og utbetales årlig til forvaltningsselskapet. Holberg Rurik ble belastet kr i variabel forvaltningsgodtgjørelse i 2012, Holberg Global ble belastet med kr i variabel forvaltningsgodtgjørelse i note 6. skattekostnad Skattekostnad knytter seg til kildeskatt på utenlandsk utbytte. note 7. tegnings- og innløsningsprovisjon tegningsprovisjon Aksjefondene Inntil 3,00% Holberg Global Index Inntil 1,75% * hvorav 0,25 % tilfaller fondet * Holberg Kreditt Inntil 0,50% Holberg Kreditt SEK Inntil 0,50% Øvrige rentefond 0,00% ** ** ** tilfaller fondet Innløsningsprovisjon Holberg Global Index Inntil 0,80% Holberg Kreditt Inntil 0,50% Holberg Kreditt SEK Inntil 0,50% Øvrige fond 0,00% * hvorav 0,20 % tilfaller fondet ** tilfaller fondet Innløsningskurs er lik fondets markedsverdi, dividert med antall andeler, fratrukket eventuell innløsningsprovisjon. * ** ** note 8. omløpshastighet Omløpshastighet er et mål på gjennomsnittlig varighet på fondets investeringer. Omløpshastigheten er beregnet som gjennomsnittet av kjøpte og solgte verdipapirer, justert for netto tegning i fondet, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital. Formelen er en tilnærming for beregning av fondets omløpshastighet. note 9. refusjon av kildeskatt Holberg Fondsforvaltning har fremmet krav om refusjon av kildeskatt i Sverige og Finland på vegne av Verdipapirfondet Holberg Norden. Kravene gjelder trukket kildeskatt på utbytter fondet har mottatt i perioden Denne skatten vurderes å være i strid med prinsippene om fri flyt av kapital etter EØS avtalen. Forvaltningsselskapet anser mulighetene for å vinne frem med kravene til å være større enn 50 %. Refundert kildeskatt vil tilfalle andelseierne som er investert i fondet på det tidspunktet beløpene blir godskrevet fondet. Omsøkte krav utgjør totalt ca. NOK 30 millioner. Kostnadene forbundet med søknadsprosessene vil belastes fondet løpende. Samlet forventet kostnad er estimert til kr pluss medgåtte timer knyttet til eksterne konsulenter. 18

19 Årsrapport 2012 holberg fondene note 10. beholdningsoversikt Holberg Norge verdipapir beholdning kostpris urealisert gev/tap markedsverdi porteføljen selskapet valuta marked energi Ability Petroleum Company AS ,14 5,33 NOK Unotert Awilco LNG AS ,23 0,76 NOK Oslo Axess Badger Explorer ,21 1,18 NOK Oslo Axess Deep Sea Supply ,63 1,70 NOK Oslo Børs Det Norske Oljeselskap ,21 0,16 NOK Oslo Børs Dolphin Group ASA ,49 0,96 NOK Oslo Børs Epsis ,11 2,66 NOK Unotert Fram Exploration ,72 2,09 NOK Unotert Fram Exploration 2012/2015 (*) ,60 2,09 NOK Unotert Fram Exploration Warrants ,00 2,09 NOK Unotert Halliburton Co ,83 0,01 USD NYSE Norwegian Energy Company ,40 0,85 NOK Oslo Børs Siem Offshore ,85 0,77 NOK Oslo Børs Statoil ,42 0,01 NOK Oslo Børs Subsea ,13 0,09 NOK Oslo Børs Transocean Inc ,87 0,03 USD NYSE Sum ,82 NOK materialer Nordic Mining ,73 3,57 NOK Oslo Axess Norsk Hydro ,79 0,03 NOK Oslo Børs Northland Resources ,92 0,77 NOK Oslo Børs OPRA Technologies ,47 3,63 NOK Unotert Yara International ,66 0,05 NOK Oslo Børs Sum ,56 NOK industri NorSun ,01 2,47 NOK Unotert Norwegian Air Shuttle ,77 0,28 NOK Oslo Børs Odfjell, A ,51 0,20 NOK Oslo Børs Odfjell, B ,31 0,13 NOK Oslo Børs Pinovo AS ,20 5,07 NOK Unotert Renewable Energy Corporation ,93 0,69 NOK Oslo Børs Selvaag Bolig ,76 0,85 NOK Oslo Børs Tomra Systems ,77 0,08 NOK Oslo Børs TTS Group ASA ,48 1,48 NOK Oslo Børs Veidekke ,19 0,17 NOK Oslo Børs Viking Venture III ,43 0,91 NOK Unotert Wilh. Wilhelmsen ASA ,55 0,27 NOK Oslo Børs Sum ,89 NOK forbruksvarer Alligator Holding ,00 9,65 NOK Unotert Bergen Live ,09 4,40 NOK Unotert Ekornes ,68 0,64 NOK Oslo Børs Royal Caribbean Cruises ,41 0,07 NOK Oslo Børs Schibsted ,41 0,08 NOK Oslo Børs Sum ,59 NOK konsumentvarer Austevoll Seafood ,54 0,50 NOK Oslo Børs Bakkafrost ,59 1,27 NOK Oslo Børs Sum ,13 NOK * Inkl. påløpte renter 19

20 holberg fondene 2012 Årsrapport Holberg Norge (forts) verdipapir beholdning kostpris urealisert gev/tap markedsverdi porteføljen selskapet valuta marked helsevern Algeta ASA ,57 0,07 NOK Oslo Børs Amundsen Brands AS ,29 9,48 NOK Unotert Cellcura ,14 5,93 NOK Oslo Axess Clavis Pharma ,13 0,41 NOK Oslo Børs DiaGenic ,11 3,41 NOK Oslo Børs Epitarget ,12 6,05 NOK Unotert Hofseth BioCare ,71 2,92 NOK Oslo Axess Medwell Capital ,01 0,32 CAD Toronto SE Novel Diagnostics ,28 6,60 NOK Unotert PCI Biotech Holding ,62 2,10 NOK Oslo Axess PhotoCure ,27 1,27 NOK Oslo Børs Pronova BioPharma ,67 0,37 NOK Oslo Børs Spectral Diagnostics ,09 0,44 CAD Toronto SE Sum ,01 NOK finansielle tjenester DnB ASA ,43 0,02 NOK Oslo Børs Gjensidige Forsikring ASA ,04 0,02 NOK Oslo Børs Olav Thon Eiendomsselskap ,91 0,16 NOK Oslo Børs Silver Pensjonsforsikring ,04 0,66 NOK Unotert Sparebanken Vest ,53 0,46 NOK Oslo Børs Storebrand ,01 0,14 NOK Oslo Børs Sum ,95 NOK informasjonsteknologi Album ,00 4,17 NOK Unotert ez Systems ,52 3,39 NOK Unotert It's Learning ,68 6,76 NOK Unotert Mercell ,30 5,09 NOK Unotert Next Biometrics Group ,53 3,09 NOK Unotert Nordic Semiconductor ,84 0,28 NOK Oslo Børs Opera Software ,81 0,39 NOK Oslo Børs Q-Free ,32 1,46 NOK Oslo Børs Sea-Hawk Navigation ,37 8,42 NOK Unotert Vizrt ,71 1,67 NOK Oslo Børs Sum ,08 NOK telekommunikasjon & tjenester Bipper Communication ,78 8,71 NOK Unotert Ludo Group ,27 6,06 NOK Unotert Mobile Tech ,07 3,04 NOK Unotert Sum ,13 NOK Sum Verdipapirer ,17 NOK Kontanter ,83 NOK Total portefølje ,00 NOK 20

årsrapport holberg fondene

årsrapport holberg fondene årsrapport holberg fondene ulriken 643 moh 20 1 Foto: Arvid Berg holberg fondene 2013 Årsrapport 987moh gullfjellet Gullfjellet (Gullfjelltoppen) er med sine 987 moh. det høyeste fjellet i Bergen. Grensen

Detaljer

årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene

årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene holberg fondene 2007 Årsrapport Høydepunkter i 2007 10 7 Holberg 19 19 Holberg Fondene passerte 10 milliarder kroner i forvaltningskapital. Norden,

Detaljer

årsrapport holberg fondene

årsrapport holberg fondene årsrapport holberg fondene ulriken 643 moh 20 14 Foto: Arvid Berg holberg fondene 2014 Årsrapport 987moh gullfjellet Foto: Shutterstock 643moh ulriken Ulriken er det høyeste av de 7 fjell rundt Bergen

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

20 1 5 årsrapport 2015

20 1 5 årsrapport 2015 20 15 årsrapport 2015 holberg fondene 2015 Årsrapport Kina, oljepris og valuta ble de sentrale temaene for 2015 Ser vi isolert på de ulike avkastningstall for 2015 så kan mye tyde på et normalt og til

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 27.02.15 : 104,36 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,5 % Porteføljestørrelse : 4,3 mrd.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 102,87 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 9,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 107,83 Effektiv rente (yield to maturity)* : 4,75 % Porteføljestørrelse : 3,9 mrd.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF November 2015

Månedsrapport Holberg OMF November 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF November 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 100,97 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell holberg fondene 2011 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014 1 Forvalterteam Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016 Fondskommentar Vi har kun gjort mindre endringer i porteføljen den siste måneden. I slutten av oktober kom Standard & Poor s med melding om oppgradering

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 101,27 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

årsrapport holberg fondene

årsrapport holberg fondene årsrapport holberg fondene Høydepunkter i 2009 20 9 9 18 18 20 milliarder til forvaltning år med aktivt forvaltede fondsporteføljer kompetente medarbeidere Årsrapport 2009 holberg fondene Alle nedturer

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 103,51 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 7,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 Forvalterteam Holberg Kreditt Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden Desember 2017

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden Desember 2017 1 Månedsrapport Obligasjon Norden Desember 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.17 : 101,51 Effektiv rente* : 0,8 % Porteføljestørrelse : kr. 0,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 105,21 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,75 % Porteføljestørrelse : 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 100,82 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 102,49 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 3,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF September 2014

Månedsrapport Holberg OMF September 2014 1 Månedsrapport Holberg OMF September 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg OMF 2 Gunnar J.

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Tilpasning til ny verdipapirfondlov og forslag til harmonisering av rammebetingelser i fondene. Utarbeidet av Harald Ulrikson Oppsummering av de

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Velkommen til rentelunsj med Holberg Fondene

Velkommen til rentelunsj med Holberg Fondene 1 Velkommen til rentelunsj med Holberg Fondene Hva gjør vi med lave renter? Renteteamet i Holberg Roar Tveit, Porteføljeforvalter renter 2 Fjorårets nødmelding, 3 Verdens laveste renter i England 4 Årets

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD MERAVKASTNING I TREDJE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 0,4 prosent i tredje kvartal. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 102,52 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,7 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt April 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt April 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt April 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 107,14 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,5 % Porteføljestørrelse : 5,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer