årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene"

Transkript

1 årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene

2 holberg fondene 2007 Årsrapport Høydepunkter i Holberg Holberg Fondene passerte 10 milliarder kroner i forvaltningskapital. Norden, Holberg Norge, Holberg Likviditet 7 år. Alle med topp rating. kompetente medarbeidere. 2

3 Årsrapport 2007 holberg fondene Noen ord fra adm. dir. Holberg Fondene fortsatte sin vekst også i Med en samlet vekst i forvaltningskapital på 51,4% har vi nå passert NOK 10 mrd til forvaltning. Siden vi startet i 2000, har vi vokst hvert eneste år. En vesentlig årsak til denne veksten er at Holberg Fondene siden 2000 har gitt sine kunder konkurransedyktig avkastning. De fondene som nå har over 7 års historikk med samme forvalter (Holberg Likviditet, Holberg Norden og Holberg Norge) er alle blant de beste fondene innenfor sine respektive kategorier. Bak dette ligger en enhetlig og konsistent forvaltningsfilosofi basert på noen viktige hovedpunkter: - Vi er aktive forvaltere - Vi er nysgjerrige og aktive aksjeplukkere - Vi har verden som investeringsunivers med Norden som utg.pkt - Vi er stilnøytrale - Vi har stor frihetsgrad i forvaltningen - Vi legger stor vekt på risikostyring ved sammensetning av porteføljene Vi vil også i fortsettelsen understreke viktigheten av å ha enkle og forståelige produkter med en veldefinert risikoprofil. Vi håper og tror at tiden bør være over for å selge produkter med så mye innpakningspapir at verken kjøper eller selger klarer å få øye på hvordan produktet egentlig er ble et nytt positivt år og Holberg Fondene er godt posisjonert for videre vekst i konkurranse med et stort antall aktører innenfor forvaltning. Med vennlig hilsen Det er vår overbevisning at Norden som investeringsunivers representerer et meget spennende geografisk område. egil herman sjursen Adm, dir., partner Innenfor aksjeforvaltningen har det spesielt vært en stor volumøkning i Holberg Norden. Gjennom konkurransedyktig avkastning over lang tid har vi vunnet nye mandater innenfor vår nordiske forvaltning. Det er vår overbevisning at Norden som investeringsunivers representerer et spennende geografisk område. De siste 40 år har da også Norden som marked gitt en avkastning betydelig over verdensindeksen. Holberg Fondene har også over 5 mrd. kr. i renteforvaltning. Våre to fond, Holberg Likviditet og Holberg Likviditet II, er begge blant de beste pengemarkedsfondene i sine kategorier. Holberg Fondene forvalter få fond og har høyeste prioritet på å forvalte disse på best mulig måte. Gjennom 7 år har vi dokumentert evne til konkurransedyktig avkastning til våre kunder. egil herman sjursen Adm. dir., partner 3

4 holberg fondene 2007 Årsrapport Årsberetning Holberg Fondene 2007 nytt godt år for våre kunder 2007 ble nok et godt år for våre kunder. I et til tider vanskelig aksjemarked oppnådde vi positiv avkastning i alle våre egenforvaltede fond med unntak av ett. Best absolutt avkastning fikk vi i Holberg Global med en avkastning på 7,9%. Verdensindeksen, målt i norske kroner, falt i samme periode med 4,9%, noe som gir fondet en meravkastning i 2007 på 12,8%-poeng. Siden fondets oppstart 15. august 2006 har våre kunder fått en meravkastning på 17,9%-poeng. Holberg Norge ga i 2007 en avkastning på 7,7%. I forhold til Oslo Børs Fondsindeks var dette en mindreavkastning på 2,5%-poeng. Fondet har nå oppnådd 7 års historikk med en årlig gjennomsnittsavkastning på 19,6%, noe som er 5,9%-poeng bedre enn referanseindeksen. Holberg Norden fortsatte den positive utvikling også i 2007 med en absolutt avkastning på 6,5% og en meravkastning på 5,2%-poeng. Fondet oppnådde en meravkastning i forhold til sin referanseindeks for femte år på rad. Også begge våre pengemarkedsfond, Holberg Likviditet og Holberg Likviditet II, leverte en avkastning bedre enn sin referanseindeks. Stigende renter gjennom 2007 resulterte i at penge- markedsfondene oppnådde en avkastning året sett under ett på hhv 4,54% og 4,56%. Holberg Likviditet har slått sin referanseindeks gjennom alle de syv år fondet har eksistert. Vårt teknologibaserte aksjefond, oppnådde i 2007 en avkastning på 1%. Dette er 2%-poeng svakere enn VINX Benchmark Cap som er fondets referanseindeks. Holberg Fondene startet opp forvaltning av 5 fond høsten Ett av fondene er i perioden reklassifisert til et globalt fond. Dette betyr at 4 fond nå har 7 års historikk. De tre store av disse (Holberg Norge, Holberg Norden og Holberg Likviditet) har i løpet av disse 7 årene levert en avkastning til dels betydelig over sine referanseindekser og sammenlignet med våre konkurrenter hevder vi oss helt i toppsjiktet. fortsatt sterk vekst i forvaltet kapital Holberg Fondenes forvaltningskapital økte i 2007 fra NOK 7 mrd til NOK 10,6 mrd, en vekst på 51,4%. Av veksten på NOK 3,6 mrd utgjorde NOK 0,3 mrd verdistigning og NOK 3,3 mrd netto nytegning. Samlet vokste norsk fondsbransje med 19,6% i 2007 og Holberg Fondene var det av de 15 største selskapene som vokste mest i prosent. Enda sterkere blir denne trenden når vi ser på veksten innenfor aksjefond der Holberg Fondene vokste med 49,4% mot en totalvekst i markedet på 10,5%. I løpet av 2007 nådde Holberg Fondene en ny milepæl, nemlig over NOK 5 mrd til forvaltning i aksjefondene. Holberg Fondene har med NOK 10,6 mrd i forvaltningskapital etablert seg som en mellomstor og aktør i norsk fondsbransje. Vi er et av få helt uavhengige forvaltningsmiljø som over tid har gitt kundene konkurransedyktig avkastning. risiko og avkastning Holberg Fondene har en aktiv investeringsstrategi der fondene, u- avhengig av sine referanseindekser, søker å investere på en slik måte 4

5 Årsrapport 2007 holberg fondene partnerne i holberg fondene Fra venste: Arne M. Troye, Inga Lise L. Moldestad, Hogne I. Tyssøy, Gunnar J. Torgersen, Egil Herman Sjursen, Monica Mjøs Lassen at vi langsiktig oppnår en høyest mulig avkastning. Risikoen i fondene styres ved godt diversifiserte porteføljer og enkeltposisjoner sjelden over 5% av fondets verdi. Den meravkastning som historisk er oppnådd er ikke kommet som et resultat av høy risiko. Fondenes risiko i forhold til de markeder de opererer i må betegnes som moderat. Risiko i verdipapirfond oppstår som følge av endringer i prising av de underliggende investeringer. Slike endringer oppstår på grunn av endringer i bedriftenes inntjening, og endringer i den mer generelle økonomiske utvikling, herunder renteendringer og endringer i valutakurser. Lovgivningen stiller spesifikke krav til spredning av porteføljen med hensyn på antall verdipapirer i porteføljen, maksimal eksponering mot enkeltselskaper og samlet andel unoterte verdipapirer i porteføljen. Dette er med på å styre risikoen i verdipapirfondene og kravene kontrolleres daglig. Aksjemarkedets risiko, målt gjennom svingningene i aksjekursene, har gjennom oppgangsperioden siden 2003, vært lavere enn tidligere år. Imidlertid har 2007, og ikke minst inngangen til 2008, gitt unormalt høy volatilitet. De kortsiktige svingningene har økt og det samme har den generelle økonomiske usikkerhet. Sparing i aksjefond er i sin natur langsiktig. Historien har lært oss at det nettopp i slike perioder er viktig å holde fast ved den langsiktige sparing og horisont. Det er nettopp sparing gjort i svake perioder på børsene som gir grunnlag for den gode langsiktige avkastning som aksjefond historisk har gitt. nærmere om de enkelte fond Holberg Norge Holberg Norge er et bredt norsk aksjefond med adgang til å investere inntil 20% utenfor Norge. Fondet er et aktivt forvaltet fond med en godt diversifisert portefølje som indirekte styrer fondets risiko. Det er nettopp sparing gjort i svake perioder på børsene som gir grunnlag for den gode langsiktige avkastning som aksjefond historisk har gitt. Fondets risikoprofil er moderat til høy. Fondets avkastning svinger noe mer enn markedet, men denne risikoen har ført til en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen. Avkastningen i 2007 var 7,7%, og årlig avkastning siste fem år er 42,5%. Fondets volatilitet siste 5 år er 19% mot referanseindeks 17,8%. Holberg Norden Holberg Norden er vårt brede nordiske aksjefond. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i det nordiske børsuniverset. I tillegg har fondet mandat til å investere inntil 20% utenfor Norden. Holberg Nordens portefølje er godt diversifisert, noe som indirekte styrer fondets risiko. Fondets risikoprofil er moderat. Fondets avkastning svinger noe mer enn markedet. Holberg Norden ga i 2007 en avkastning på 6,5%. Årlig avkastning siste 5 år er 36,3% og fondet har i denne perioden slått sin referanseindeks hvert år. Fondets volatilitet siste 5 år er 17,9% mot referanseindeks 14,5%. er vårt nisjefond inn mot teknologisektoren. Fondet har Norden som investeringsunivers, men kan 5

6 holberg fondene 2007 Årsrapport investere inntil 20% utenfor Norden. Ettersom også kan investere i andre bransjer enn teknologi, har fondet en bred nordisk indeks som sin referanseindeks (VINX Benchmark Cap). Fondet vil ha en høyere risiko enn sin referanseindeks pga overvekten i ITog telekomsektoren. Fondets risikoprofil er høy til moderat. Fondet ga i 2007 en avkastning på 1% mot referanseindeksens 1,1%. Årlig avkastning siste 5 år er 25,2%. Fondets volatilitet siste 5 år er 20,3% mot referanseindeks 14,5%. Holberg Global Holberg Global skiftet navn og ble reklassifisert til et globalt aksjefond 15. august Holberg Fondene har dermed tatt et steg ut i det globale markedet, et spennende marked med mange muligheter. En slik ekspansjon er et naturlig skritt videre for oss. Med Norden som base har vi allerede i flere år aktivt investert i og bygget kompetanse om de internasjonale markeder. Gjennom gode analyser og screeningmetoder søker vi å finne aksjer som er undervurderte eller som vi ser har gode vekstvilkår i en stadig mer globalisert økonomi. Fondet har fått en god start. Avkastning fra 15. august 2006 og ut 2007 (16,5 måneder) var 23,3% mot referanseindeksens (Morgan Stanley World Indeks) 5,4%. For 2007 isolert oppnådde fondet en avkastning på 7,9%, noe som er 12,8%-poeng bedre enn referanseindeksen. Risikoen i fondet vil være moderat med god geografisk diversifisering. Fondet kan være investert i store selskaper så vel som små selskaper. Fondets korte avkastningshistorikk gjør at det ikke er tilgjengelige relevante volatilitetstall. Holberg Global Index Holberg Global Index er et fond som er 100% investert i aksjefondet Balzac World Index, som forvaltes av State Street, en av verdens ledende indeksforvaltere. Målet til fondet er å følge utviklingen i verdens aksje- Det er et viktig element i Holberg Fondenes strategi at fonds- og markedsinformasjon skal være både lett forståelig og lett tilgjengelig. markeder målt ved Morgan Stanley World Index. Fondet hadde i 2007 en avkastning på -5,1% mot referanseindeksens 4,9%. Med tanke på de omkostninger fondet er belastet med (totalt 0,9%) er avkastningen litt bedre enn markedets avkastning. Risikoen i fondet er moderat og fondets avkastningssvingninger skal være tilnærmet lik fondets referanseindeksen. Årlig avkastning siste fem år er 10,8%. Volatilitet siste fem år er 11,9% mot referanseindeks 11,7%. Holberg Likviditet Holberg Likviditet er et kort pengemarkedsfond med en konservativ risikoprofil, som er et godt alternativ til bankplasseringer. Fondet hadde i 2007 en avkastning på 4,54%, mens referanseindeksen, ST1X (3 mnd statssertifikat), steg 4,44%. Meravkastningen kan primært relateres til fondets kreditteksponering, men også at fondet har hatt kort renterisiko i et marked med stigende rente. Fondets risiko er lav og avkastningssvingningene er tilnærmet lik referanseindeksens avkastningssvingninger. Fondet er siste 7 år rangert som det beste pengemarkedsfond i sin kategori. Holberg Likviditet II Holberg Likviditet II er et kort pengemarkedsfond med en svært konservativ risikoprofil. Fondet kan kun investere i offentlig sektor og finansinstitusjoner, og vekter dermed 20% i forhold til BISregelverket, som finansinstitusjoner er underlagt. Fondet ga i 2007 en avkastning på 4,56%, mens referanseindeksen, ST1X (3 mnd statssertifikat), steg 4,44%. Fondets risikoprofil er lav og fondets avkastningssvingninger er tilnærmet lik referanseindeksens avkastningssvingninger. holberg fondenes kommunikasjon Gjennom de siste 6 årene har Holberg Fondene utviklet en unik kommunikasjonsplatform. Gjennom HolberGrafen setter vi ukentlig fokus på begivenhetene i finansmarkedet sett med våre øyne. Ukens HolberGraf suppleres med faste månedsanalyser, renteanalyser og dybdeanalyser. Vi legger også ut beholdningsoversikter, detaljerte avkastningsrapporter og årsrapporter på vår hjemmeside no. Her har du som andelseier også direkte link til VPS hvor du daglig får oppdaterte kurser på dine fondsplasseringer. Det er et viktig element i vår strategi at fonds- og markedsinformasjon skal være både lett forståelig og lett tilgjengelig. Holberg Fondsforvaltning AS Holberg Fondsforvaltning AS startet sin virksomhet i Selskapet er en av få uavhengige fondsforvaltere i Norge og har i løpet av disse 7 årene etablert seg som en mellomstor aktør i det norske fondsmarkedet. I løpet av de to siste årene har vi styrket bemanningen og kompetansen innenfor alle områder i selskapet. Det er ingen ansatte i fondene, da samtlige 19 medarbeidere er ansatt i Holberg Fondsforvaltning AS. Selskapet har videreført sin direkte satsning mot det institusjonelle markedet. I 2007 er også de første skritt tatt i forhold til markedsføring av våre fond utenfor Norge. 6

7 Årsrapport 2007 holberg fondene Holberg Fondene er nest størst innen nordiske aksjefond. #2 7

8 holberg fondene 2007 Årsrapport Forvaltningskapital Milliarder kroner Pengemarkedsfond Aksjefond Innenfor privatmarkedet skjer salg av våre produkter primært gjennom ulike distributører, og Holberg Fondene er nå tilgjengelig gjennom de fleste større distribusjonskanaler i Norge har vært et veldig spesielt år i det norske sparemarkedet. Enkelte kommuners kjøp av spesielle amerikanske obligasjonsprodukter og Kredittilsynets klare advarsler mot ulike former for gearede garanterte og strukturerte produkter har på ny understreket behovet for enkle og transparente spareprodukter. Tradisjonell fondssparing, slik det kan gjøres i våre fond, er nettopp en slik enkel og oversiktlig måte å drive langtidssparing på. Det er vårt håp at tradisjonelle fondsprodukter igjen vil få en renessanse også i det norske privatmarkedet. utsikter for 2008 Ved inngangen til 2008 er verdens finansmarkeder preget av uro. Det som begynte med en nedtur i deler av det amerikanske boliglånsmarkedet (subprimelån) har spredd seg til en generell usikkerhet omkring utviklingen i amerikansk økonomi og derigjennom til usikkerhet om den globale situasjon. Vi forventer et usikkert marked i første del av 2008, men i det noe lengre perspektiv vil utviklingen i bedriftenes inntjening være avgjørende for retningen videre. Holberg Fondsforvaltning AS eies 100% av holdingselskapet Holberg Forvaltning AS der ansatte (partnere) eier 38,2%. Styret mener at aktive ansatte bidrar til bedre resultater for kundene og til å sikre langsiktighet og stabilitet i organisasjonen. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede for fondene så vel som forvaltningsselskap, Holberg Fondsforvaltning AS. Fondenes depotbank er DnBNOR ASA og VPS er fører av fondenes andelseierregister. Det har ikke vært ekstraordinært store innløsninger i perioden som har påvirket andelenes verdiutvikling. Årsresultat 2007 fond årsresultat disponering Holberg Norden kr ,- Overført opptjent egenkapital Holberg Norge kr ,- Overført opptjent egenkapital Holberg Global kr ,- Overført opptjent egenkapital kr ,- Overført opptjent egenkapital Holberg Global Index kr ,- Overført opptjent egenkapital Holberg Likviditet kr ,- kr overført til andelseierne Kr overført fra opptjent egenkapital Holberg Likviditet II kr ,- kr utdelt andelseierne Kr overført fra opptjent egenkapital 8

9 Årsrapport 2007 holberg fondene styret i holberg fondsforvaltning as Bergen 15. februar 2008 jens petter teigland Styremedlem leif holst Styrets formann kåre rommetveit Andelseiervalgt styremedlem hogne i. tyssøy Styremedlem fritz rieber Styremedlem nina broch mathisen Andelseiervalgt styremedlem egil herman sjursen Administrerende direktør 9

10 holberg fondene 2007 Årsrapport Holberg Norden Holberg Norge Avkastning vs referanseindeks Avkastning vs referanseindeks 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 31,3% 20,4% 10,8% 36,3% 26,9% 9,4% 12,3% 8,5% 55% 45% 35% 25% 15% 5% 10,2% 7,7% 35,2% 27,0% 8,2% 42,5% 34,4% 8,1% 19,6% 13,3% 5,8% 5% 0% 6,5% 5,2% 3,8% 1,3% 2007 Siste 3 år* Siste 5 år* Siste 7 år* -5% -15% -2,5% 2007 Siste 3 år* Siste 5 år* Siste 7 år* Holberg Norden Holberg Norge VINX Benchmark Cap Index Oslo Børs fondsindeks Differanse Differanse *Avkastning siste 3 år, 5 år og 7 år er oppgitt som årlig gjennomsnittsavkastning *Avkastning siste 3 år, 5 år og 7 år er oppgitt som årlig gjennomsnittsavkastning En graf sier mer enn tusen ord. gunnar j. torgersen Partner 10

11 Årsrapport 2007 holberg fondene Holberg Global Avkastning vs referanseindeks Holberg Global Index Avkastning vs referanseindeks Avkastning vs referanseindeks 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 12,8% 7,9% -4,9% ,3% 17,9% 5,4% Siden oppstart ( ) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -5,1% -4,9% -0,1% 8,1% 8,7% -0,6% 10,8% 11,4% -0,6% 2007 Siste 3 år* Siste 5 år* 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 25,2% 26,9% 20,4% 13,0% 3,5% 2,8% 1,3% -1% -2,0% -1,8% 5,7% ,4% Siste 3 år Siste 5 år Siste 7 år Holberg Global Holberg Global Index MSCI World Net total return Differanse MSCI World Net total return Differanse *Avkastning siste 3 år og 5 år er oppgitt som årlig gjennomsnittsavkastning VINX Benchmark Cap Index Differanse *Avkastning siste 3 år og 5 år er oppgitt som årlig gjennomsnittsavkastning Holberg Likviditet Avkastning vs referanseindeks siden oppstart* Holberg Likviditet II Avkastning vs referanseindeks siden oppstart* 8,0 8,0 7,0 7,0 6,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1, , Holberg Likviditet Holberg Likviditet II 3 mnd statssertifikatindeks (ST1X) 3 mnd statssertifikatindeks (ST1X) *Årlig avkastning *Årlig avkastning 11

12 holberg fondene 2007 Årsrapport ansatte i holberg fondene: Bakerst fra venstre: Hogne I. Tyssøy, Roar Tveit, Ben Magne Stokland, Tor Eirik Hope, Egil Herman Sjursen, Tommy El Sayed, Arne M. Troye, Petter Slyngstadli, Gunnar J. Torgersen, Bjørn Matre. Foran fra venstre: Monica Mjøs Lassen, Merete B. Landsvik, Helén Jetmundsen, Marianne G. Fredriksen, Inga Lise L. Moldestad, Leif Anders Frønningen, Elisabeth Tveranger (ikke tilstede da bildet ble tatt: Jann Molnes og Ann Christin H. Lund). 12

13 Årsrapport 2007 holberg fondene 13

14 holberg fondene 2007 Årsrapport Fondsregnskap holberg norden holberg norge holberg global noter porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon Agio Endring urealisert gevinst/tap Sum porteføljeinntekter og -kostnader forvaltningskostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat disponering årsresultat Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponering Kurtasjekostnader Omløpshastighet 8 0,40 0,43 0,50 0,51 holberg norden holberg norge holberg global noter eiendeler Verdipapirer til markedsverdi Fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld til megler Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld egenkapital Egenkapital ved inngangen av året Utstedelse av andeler Innløsning av andeler Årsresultat Egenkapital ved utgangen av året Antall andeler Innløsningskurs 7 225,59 211,78 349,99 324,93 119,12 110,35 120,34 121,48 14

15 Fondsregnskap holberg global index holberg likviditet holberg likviditet ii noter porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Endring urealisert gevinst/tap Sum porteføljeinntekter og -kostnader forvaltningskostnader Prov. innt. salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat disponering årsresultat Netto utdelt til andelseierne Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponering Kurtasjekostnader Omløpshastighet 8-1,99 1,88 eiendeler holberg global index holberg likviditet holberg likviditet ii noter Verdipapirer til markedsverdi Fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld egenkapital Egenkapital ved inngangen av året Utstedelse av andeler Innløsning av andeler Årsresultat Utdeling Egenkapital ved utgangen av året Antall andeler Innløsningskurs 7 149,09 156,09 101,18 101,24 99,89 100,03 15

16 holberg fondene 2007 Årsrapport Forklaring på risikobegrep Differanseavkastning mot indeks Mål på avkastningsforskjellen mellom fondet og fondets referanseindeks. Oppgis på annualisert basis. Volatilitet Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko. Tracking Error Tracking Error beskriver volatiliteten mellom fondets avkastning og avkastningen til referanseindeks. Kalles også for aktiv risiko. Information Ratio (IR) Information Ratio (IR) er et statistisk måltall som forteller hvor stor meravkastning en fondsforvalter har oppnådd på sine porteføljevalg. En IR verdi høyere enn 1 indikerer at forvalteren har lykkes godt med sine investeringsvalg og en negativ verdi indikerer at avkastningen har vært lavere enn referanseindeksen. Jo høyere IR-verdi fondet har desto bedre. Avkastningstall og risikotall avkastning holberg norden holberg norge holberg global holberg global index holberg likviditet holberg likviditet ii 1 år 6,5 7,7 7,9-1,0-5,0 4,5 4,6 2 år 18,9 16,7 4,0 2,1 3,7 3,7 3 år 31,3 35,2 13,0 8,1 3,2 3,2 4 år 29,5 36,2 14,1 7,1 3,1 2,9 5 år 36,3 42,5 25,2 10,8 3,4 3,2 7 år 12,3 19,6 2,8 4,5 volatilitet 1 år 10,3 12,3 9,4 14,1 8,7 0,3 0,3 2 år 13,5 12,4 15,0 10,1 0,3 0,3 3 år 15,4 16,1 16,6 10,6 0,4 0,3 4 år 16,7 17,6 17,6 10,6 0,3 0,3 5 år 17,9 19,0 20,3 11,9 0,4 0,4 7 år 22,4 22,3 27,3 0,6 differanse avkastning 1 år 5,2-2,5 12,8-2,3-0,1 0,1 0,1 2 år 3,7-4,4-11,2-0,4 0,1 0,1 3 år 10,8 8,2-7,4-0,6 0,2 0,1 4 år 8,7 6,4-6,7-0,3 0,3 0,1 5 år 9,4 8,1-1,8-0,6 0,2 0,0 7 år 3,8 5,9-5,7 0,2 tracking error 1 år 5,2 5,7 5,0 8,4 2,2 0,2 0,2 2 år 6,0 5,6 7,5 1,8 0,1 0,1 3 år 7,5 7,3 8,0 2,4 0,2 0,1 4 år 7,8 7,4 8,4 2,3 0,2 0,1 5 år 7,8 7,6 10,1 2,2 0,2 0,1 7 år 8,2 7,4 11,8 0,2 information ratio (ir) 1 år 104,5-44,2 258,6-23,8-6,1 66,0 75,7 2 år 61,6-78,3-150,4-20,3 98,6 93,1 3 år 145,4 111,8-92,6-24,7 89,4 88,0 4 år 111,7 86,3-79,4-14,4 126,6 113,6 5 år 121,2 107,1-17,8-27,0 109,0 11,4 7 år 47,5 78,6-47,7 98,3 16

17 Årsrapport 2007 holberg fondene 17

18 holberg fondene 2007 Årsrapport Noter 2007 note 1. regnskapsprinsipper Aksjer, obligasjoner og sertifikater verdsettes til virkelig verdi. For børsnoterte verdipapirer er markedskurs benyttet. For obligasjoner og sertifikater, der det ikke settes market-maker -kurser, prises verdipapirene mot yield-kurven. Unoterte aksjer verdsettes ut fra siste kjente omsetningskurs. Der slik kurs ikke er representativ, verdivurderes aksjen i hht utviklingen i en relevant indeks/delindeks. Verdipapirer som noteres i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner ut fra valutakurser Transaksjonskostnader blir kostnadsført etter hvert som de påløper. Det er ikke foretatt utdeling til andelseierne i aksjefondene. For pengemarkedsfondene, Holberg Likviditet og Holberg Likviditet II, er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltningskostnader utdelt til andelseierne i form av nye andeler pr Posten fremgår av fondenes overskuddsdisponering. note 2. finansielle derivater Det er ikke benyttet finansielle derivater. note 3. finansiell markedsrisiko Aksjefondene er utsatt for blant annet aksjekursrisiko, likviditetsrisiko og valutarisiko. Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en bevisst holdning til selskapsspesifikk risiko knyttet til selskaper som inntas i fondenes porteføljer. For Holberg Global Index følges utviklingen i Morgan Stanley World Index med lavest mulig avkastningsavvik. Pengemarkedsfondene er utsatt for blant annet renterisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en bevisst holdning til selskapsspesifikk risiko knyttet til selskaper som inntas i fondets portefølje. Fondenes durasjon er under 0,33 år og fondenes renterisiko er dermed lav. note 4. andre kostnader For aksjefondene består andre kostnader av depotkostnader utland som utgjør 0.03% av fondets utenlandske verdipapirportefølje og % av fondets norske verdipapirportefølje. Kostnader for norske og utenlandske oppgjør beløper seg fra kr 90 til kr 400 pr. transaksjon avhengig av hvilket verdipapir og marked det handles i. 18

19 note 5. forvaltningshonorar Holberg Norge og Holberg Norden 1,5% pro anno Holberg Global Index 0,9% pro anno og Holberg Global 1% pro anno + variabel forvaltningsgodtgjørelse * Holberg Likviditet 0,25% pro anno Holberg Likviditet II 0,15% pro anno Forvaltningshonorar beregnes og belastes fondet på daglig basis og beregnes av fondets forvaltningskapital. * For og Holberg Global beregnes det en variabel forvaltningsgodtgjørelse på 10% av fondenes avkastning som overstiger 10% p.a. note 6. skattekostnad Skattekostnad knytter seg til kildeskatt på utenlandsk utbytte. note 7. tegnings- og innløsningsprovisjon tegningsprovisjon Aksjefondene Inntil 3% Rentefond 0% For Holberg Global Index godskrives 0,25% fondet. innløsningsprovisjon Holberg Global Index 0,2% Rentefond samt øvrige aksjefond 0% Innløsningskurs er lik fondets markedsverdi dividert med antall andeler. For Holberg Global Index er innløsningskursen trukket fra 0,2% som tilfaller fondet. note 8. omløpshastighet Omløpshastighet er et mål på handelsvolumets størrelse justert for tegning og innløsning av andeler. Omløpshastigheten er beregnet som gjennomsnittet av kjøpte og solgte verdipapirer, justert for netto tegning i fondet, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital. Formelen er en tilnærming for beregning av fondets omløpshastighet, dvs gjennomsnittlig lengde på fondets investeringer. note 9. beholdningsoversikt Se eget vedlegg. 19

20 holberg fondene 2007 Årsrapport arne m. troye, partner/investeringsrådgiver 20

21 petter slyngstadli, porteføljeforvalter Årsrapport 2007 holberg fondene merete b. landsvik, fondsdrift og tommy el sayed, investeringsrådgiver 21

22 Til andelseierne i Holberg Fondene: Holberg Norge - Holberg Norden - Holberg Global - - Holberg Global Index - Holberg Likviditet - Holberg Likviditet II Invitasjon til andelseiermøte i Holberg Fondene Onsdag 12. mars kl i Lars Hillesgate 19 (8. etg) Agenda andelseiermøte 1. Valg av referent og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder 2. Gjennomgang av årsberetning og revisors beretning for Holberg Fondene 3. Valg av 1 andelseierrepresentant og 1 vararepresentant til styret i Holberg Fondsforvaltning AS 4. Eventuelle innsendte spørsmål fra andelseiere Formalia knyttet til andelseiermøtet På valgmøtet gir hver andel én stemme. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Holberg Fondsforvaltning må da ha tilsendt fullmakt skriftlig. En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål meldt skriftlig til styret innen én uke før valgmøtet avholdes. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. Påmelding sendes skriftlig pr. brev, telefaks eller e-post til: Holberg Fondsforvaltning AS Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Telefaks , E-post: innen onsdag 5. mars. Med vennlig hilsen Holberg Fondsforvaltning AS Leif Holst Styrets formann

23 23

24 holberg fondene 2007 Årsrapport HolbergFondene Lars Hillesgate Bergen tlf faks

årsrapport holberg fondene

årsrapport holberg fondene årsrapport holberg fondene Høydepunkter i 2009 20 9 9 18 18 20 milliarder til forvaltning år med aktivt forvaltede fondsporteføljer kompetente medarbeidere Årsrapport 2009 holberg fondene Alle nedturer

Detaljer

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell holberg fondene 2012 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

årsrapport holberg fondene kebnekaise 2097 moh Sveriges høyeste fjell

årsrapport holberg fondene kebnekaise 2097 moh Sveriges høyeste fjell årsrapport holberg fondene kebnekaise 2097 moh Sveriges høyeste fjell 20 10 halti Finsk toppnivå. Fjellet ligger nordvest i Finland på grensen til Norge. Fjellets høyeste punkt, 1365 moh, ligger på norsk

Detaljer

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell holberg fondene 2011 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2013 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 20 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 20 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 28 Noter 48 Revisors beretning 54 morten rasten Administrerende

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Årsrapport 2014. Verdipapirfond

Årsrapport 2014. Verdipapirfond Årsrapport Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 3 Årsberetning for... 4 Årsregnskap og balanse... 8 Noter til fondene...

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki Lukk dokumentet Årsrapport 2002 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Absolutt svakt relativt

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Rentefond Januar 28 Markedskommentar fra ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Mot slutten av første halvår 27 så vi en mer positiv vekstutvikling i USA

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Årsrapport 2013. Verdipapirfond

Årsrapport 2013. Verdipapirfond Årsrapport 2013 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for 2013... 3 Markedsutviklingen i 2013 og utsikter

Detaljer

Årsrapport 2009. Verdipapirfond

Årsrapport 2009. Verdipapirfond Årsrapport 2009 Verdipapirfond Bildene i årsrapporten er valgt for å illustrere det fantastiske børsåret 2009. En trapp går fra et nivå til et annet, og det har vi så absolutt opplevd. Ved å stige hele

Detaljer

KLP-FONDENE ÅRSRAPPORT 2006

KLP-FONDENE ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 FOR DAGENE SOM KOMMER INNHOLD KLP FONDSFORVALTNING 2006 Styrets årsberetning 4 Markedskommentar 9 Kostnader er viktig i langsiktig sparing 16 Opplysninger om fondene 19 KLP Pengemarked

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 213 ODINs aksjefond ODINs kombinasjonsfond Februar 214 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6-7 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

FIRST ASSET MANAGEMENT AS

FIRST ASSET MANAGEMENT AS ÅRSRAPPRT 2013 FIRST ASSET P.. Box 1441 Vika Phone: +47 23 23 80 00 www.swedbank.no MANAGEMENT AS N-0115 slo, Norway Fax: + 47 23 23 80 01 rg.no: N 994 832107 ÅRSRAPPRT FRA FIRST FNDENE 2013 Kjære fondskunde!

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer