årsrapport holberg fondene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport holberg fondene"

Transkript

1 årsrapport holberg fondene ulriken 643 moh 20 1 Foto: Arvid Berg

2 holberg fondene 2013 Årsrapport 987moh gullfjellet Gullfjellet (Gullfjelltoppen) er med sine 987 moh. det høyeste fjellet i Bergen. Grensen mellom Bergen og Samnanger kommuner går rett gjennom Gullfjelltoppen. Gullfjellet er høyt nok til å fungere som nedbørsintensivator. Vassdragene fra Gullfjellet og vannene der fungerer som hoveddrikkevannskilde for store deler av Bergensregionen. 987moh gullfjellet Foto: Espen Haagensen 643moh ulriken 477moh løvstakken 417moh Sandviksfjellet 2

3 Årsrapport 2013 holberg fondene Et godt finansår For andre år på rad fikk vi i 2013 en oppgang på over 20 % på Oslo Børs. Gjennom de siste årene har børsen, sakte men sikkert, nådd nye toppnoteringer. I 2013 passerte børsen den gamle toppnoteringen fra ble også et sterkt år for de store, globale aksjemarkedene. I Japan steg kursene i snitt med over 50 %, mens både USA og en rekke europeiske markeder steg mer enn, eller på linje med Oslo Børs. Årene har like fullt vært en urolig periode for verdens aksjemarkeder. Finanskrisen, som slo inn for fullt i september 2008, har preget markeder og holdninger gjennom disse årene. Fortsatt er aksjeandelen hos store institusjonelle investorer lavere enn de vi så før finanskrisen. I Norge er aksjeandelen for pensjonssparing innenfor de gamle ytelsesordningene på svært lave nivåer. Dessverre synes der ikke å være noe grunnlag for å tro at de store livselskapene vil endre dette. Ettersom en rekke aksjemarkeder gjennom fjoråret nådde nye høyder, kan man selvsagt stille spørsmål ved om oppgangen er over for denne gang. Vi har ikke noe fasitsvar. Det er dog interessant å registrere at den økonomiske veksten i verden tiltar i styrke. Nye prognoser viser høyere vekst, og høyere vekst gir flere muligheter for bedriftene. Samtidig er høyere økonomisk vekst også positivt for de fremvoksende økonomier. Disse markedene har de tre siste årene hatt tilnærmet nullavkastning, og kanskje vil 2014/2015 gi nye vekstimpulser til nettopp disse landene. Sjelden har prisingsforskjellene mellom modne og fremvoksende markeder vært større. Forstatt lave renter Ved inngangen til 2013 var det en klar forventning om at etter mange år med lave renter, ville rentene begynne å stige gjennom året. Så har ikke skjedd! Tvert imot går vi inn i 2014 med fortsatt lave renter. Paradoksalt nok er også forventningene for 2014 at vi vil se fortsatt lave renter. Dersom prognosene om høyere økonomisk vekst slår til, er det like fullt grunn til å forvente at mange år med svært lave renter kan nærme seg sin avslutning. Våre ulike rentefond har gjennomgående levert god og konkurransedyktig avkastning gjennom Holberg Kreditt har gitt over 8 % og viser med det at også i en lavrenteverden har investeringer i kredittobligasjoner gitt en god reise de siste to årene. Fondet har gjennom 2013 opplevd en betydelig vekst i forvaltet kapital. Ikke minst er det verdt å understreke at underfondet Holberg Kreditt SEK også opplever økt tilgang av midler. Våre ulike pengemarkedsfond samt Holberg OMF har også i 2013 levert konkurransedyktig avkastning. Også våre aksjefond har hatt en positiv utvikling i Både Holberg Norge og Holberg Norden har slått sine respektive indekser. Holberg Global ga over 30 % avkastning og selv om dette var bak sin benchmark hevdet fondet seg godt i forhold til sine konkurrenter. I 2013 var valutaeffektene spesielt kraftige, både på godt og vondt. En svekket krone bidro positivt, mens for eksempel undervekt i euro-eksponering bidro negativt i forhold til fondets referanseindeks. En undervekt i aksjer innenfor Euro-området slo dermed dobbelt negativt for mange globale porteføljer i Holberg Rurik har levert nok et sterkt år. Gjennom tre år med svake markeder innenfor fremvoksende økonomier har fondet likevel levert gode tall. Fondet passerte i november 2013 tre års historikk og har fått topp rating av Morningstar (5 stjerner). Fondets forvalter mottok også topprating av Citywire (AAA) i Holberg Rurik har hatt god inngang av kapital gjennom året og samlet forvaltningskapital er i 2013 tredoblet. Når de fremvoksende markeder igjen begynner å levere, vil Holberg Rurik være godt posisjonert. Holberg Fondene har ved inngangen til 2014 styrket forvalterteamet ytterligere. Totalt har vi nå 9 forvaltere og med i gjennomsnitt over 15 års forvaltererfaring er teamet et av Norges mest erfarne forvaltermiljøer. Vi håper dette vil bidra til at våre kunder også i det videre vil kunne få konkurransedyktig avkastning på sine midler. Med vennlig hilsen EGIL HERMAN SJURSEN Administrerende direktør/partner 3

4 Holberg Norge Avkastning vs referanseindeks Holberg Norden Avkastning vs referanseindeks Holberg Global Avkastning vs referanseindeks % % % År År År Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Oslo Børs Fondindeks VINX Benchmark Cap Net Index NOK MSCI Daily TR Net World USD (Omregnet til NOK) Holberg Rurik Avkastning Holberg Likviditet Avkastning vs referanseindeks Holberg Likviditet 20 Avkastning vs referanseindeks % % % Holberg Rurik År Holberg Likviditet Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X År Holberg Likviditet 20 Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X År Foto: Bjarne Ludvigsen Holberg OMF Avkastning vs referanseindeks Holberg Kreditt Avkastning vs referanseindeks Holberg Kreditt SEK Avkastning vs referanseindeks (i SEK) % % % År 0 År 0 År Holberg OMF Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X Holberg Kreditt Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X Holberg Kreditt SEK OMRX-TBILL90, 3 mnd. statssertifikatindeks Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets fremtidige avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko samt fondets forvaltningshonorar og andre kostnader som belastes fondet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

5 Årsrapport 2013 holberg fondene Styrets beretning 2013 Holberg Fondenes egenforvaltede fond omfatter aksjefondene Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Global, Holberg Rurik og rentefondene Holberg Likviditet, Holberg Likviditet 20, Holberg OMF, Holberg Kreditt og Holberg Kreditt SEK var et godt år for alle som investerer i aksje- og rentemarkedet. Samtlige av Holberg Fondenes egenforvaltede fond ga positiv avkastning til sine andelseiere. Med unntak av Holberg Global oppnådde alle fondene høyere avkastning enn fondenes respektive referanseindekser. Markedsrisikoen har, målt ved de ulike markeders volatilitet, vært relativ lav i Tabellen under viser fondenes avkastning i 2013 og risiko, målt ved fondenes standardavvik, siste 5 år. Et fonds standardavvik (volatilitet) er et mål på i hvor stor grad fondets avkastning svinger rundt sitt gjennomsnitt over en viss tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis basert på ukentlige observasjoner siste fem år. En høyere volatilitet innebærer høyere risiko. fond fondets referanse- differanseavkastning volatilitet volatilitet siste fondets referanseindeksens mer/mindre avkastning i indeksens volatilitet 2013 avkastning i 2013 siste fem år fem år Holberg Norge 27,0 % 24,2 % 2,8 % 21,5 % 23,6 % -2,1 % Holberg Norden 38,6 % 38,5 % 0,1 % 19,5 % 19,9 % -0,4 % Holberg Global 31,6 % 38,1 % -6,6 % 14,6 % 13,4 % 1,2 % Holberg Rurik * 21,3 % IA IA 18,0 % IA IA Holberg OMF * 2,1 % 1,6 % 0,4 % 17,6 % 0,1 % 17,5 % Holberg Kreditt * 8,2 % 1,6 % 6,6 % 0,8 % 0,1 % 0,7 % Holberg Kreditt SEK * 6,8 % 0,9 % 5,9 % 0,6 % 0,1 % 0,5 % Holberg Likviditet 20 2,3 % 1,6 % 0,6 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % Holberg Likviditet 2,7 % 1,6 % 1,1 % 0,3 % 0,1 % 0,2 % * Volatilitet er målt siden oppstart da fondet ikke har fem års historikk. Bruk av referanseindeks for Holberg Rurik opphørte i desember Samlet avkastning i 2013 for våre egenforvaltede fond utgjorde kr 737 millioner for aksjefondene og kr 338 millioner for rentefondene. Verdipapirfondenes årsresultat og resultatdisponering for 2013: fond årsresultat overført opptjent egenkapital/udekket tap Utdelt andelseierne Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg Rurik Holberg Likviditet Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Kreditt Holberg Kreditt SEK utsikter for 2014 Vi har ved inngangen til 2014 lagt bak oss et år med solid avkastning i de fleste modne markeder. Det globale risikobildet er mer avklart enn for ett til to år siden da en rekke europeiske land hadde store utfordringer knyttet til gjeldsnivå og gjeldsbetjeningsevne. Tiltak er iverksatt og tilliten er langt på vei tilbake. Vekstmarkedene har imidlertid sakket akterut avkastningsmessig og en rekke selskaper prises på lave multipler. Vi tror at dette bildet vil utjevne seg i de kommende år, og at vekstmarkeder over tid vil gi konkurransedyktig avkastning. Kredittobligasjonsmarkedet har også i 2013 gitt solid avkastning, og både tilbuds- og etterspørselssiden tilsier at høyrenteobligasjoner vil være et attraktivt investeringsalternativ også i fremtiden. Holberg Fondene er positive til 2014 med forhåpninger til, og forventninger om, at verdensøkonomien fortsatt utvikler seg positivt. Vi vil like fullt alltid være forberedt på at uventede hendelser både kan overraske oss, og medføre at vi må tilpasse retningen til endrede forhold. Risikobildet er under kontinuerlig utvikling og vi må alltid forholde oss til markedenes iboende risiko og investeringenes avkastningssvingninger. Holberg Fondene er skeptisk til kortsiktig timing, og mener det er langsiktig risikotaking som skaper grunnlag for meravkastning. Over tid har investeringer i bredt sammensatte porteføljer lønnet seg. Dersom historien gjentar seg, vil en slik investeringsfilosofi også være lønnsom i fremtiden. investeringsfilosofi, risiko og risikostyring Holberg Fondene har en aktiv investeringsstrategi der vi, uavhengig av fondenes referanseindekser, søker å investere på en slik måte at fondene langsiktig oppnår en høyest mulig relativ avkastning. Et av våre fond, Holberg Rurik måles ikke mot referanseindeks, men mot fondets underliggende investeringsunivers, da det ikke ek- 5

6 holberg fondene 2013 Årsrapport sisterer en tilstrekkelig representativ referanseindeks. Vi mener at verdiskapning i bedrifter skjer over tid, og vi har i utgangspunktet et langsiktig perspektiv på det enkelte fonds investeringer. Innhenting og vurdering av selskapsspesifikk informasjon er en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter, og som aktiv forvalter har vi stort fokus på selskapsanalyser. I forvaltningen vil vi i enkelte perioder søke å utnytte imperfekte markeder. Aktivt forvaltede mandat innebærer at det enkelte fonds porteføljesammensetning kan avvike betraktelig fra investeringsuniversets og referanseindeksens sammensetning av selskaper, bransjer og regioner. Avvikene innebærer at fondenes avkastning innen det enkelte år, og over tid, kan avvike betydelig fra avkastningen til de respektive fonds referanseindekser. Holberg Fondene søker å styre det enkelte fonds risiko med veldiversifiserte porteføljer innen det enkelte fonds investeringsunivers, og over tid å levere meravkastning til fondenes andelseiere. Risiko i verdipapirfond oppstår som følge av endringer i markedets prising av fondenes underliggende investeringer og dermed i fondenes daglige verdisetting. Svingninger oppstår i hovedsak på grunn av endringer i bedriftenes inntjening eller rammebetingelser samt de mer generelle økonomiske og markedsmessige utviklingstrekk, herunder endringer i økonomiske nøkkeltall og vekstanslag, aksjekurser, rentenivå, valutakurser med mer. Likviditeten i underliggende verdipapirer påvirker likviditeten i det enkelte fond. Det vil alltid være risiko knyttet til aksjeinvesteringer, men med brede og veldiversifiserte porteføljer kan den samlede risiko reduseres. Vår oppgave er å investere i de rette selskaper og sette sammen gode porteføljer som netto balanserer forholdet mellom risiko og avkastning. Aksjefond vil alltid være eksponert mot markedsrisiko i fondenes investeringsunivers så vel som globalt, da aksjemarkeder har ulike grader av samvariasjon. I utfordrende markeder vil aksjefondene også kunne være eksponert for likviditetsrisiko. Holberg Fondene søker å styre det enkelte fonds risiko ved at fondenes porteføljer er godt diversifiserte både gjennom bransjer, regioner og enkeltinvesteringer. Inntil 10 % i det enkelte fonds portefølje kan investeres i unoterte verdipapirer som ikke er på vei mot børs. I tillegg vil Holberg Rurik være spesielt eksponert mot politisk risiko da fondet blant annet investerer i vekstmarkeder med mindre modne demokratier i Afrika og Øst Europa. Aksjefondene er i det alt vesentlige ikke eksponert mot motpartsrisiko da Holberg Fondsforvaltning AS har avtale med DNB Bank ASA om forvalteroppgjør for handler i fondenes porteføljer. Fondene vil være eksponert mot oppgjørsrisiko. Denne søkes redusert ved aktiv seleksjon og spredning av meglerhus. Aksjefondene vil også være eksponert mot valutarisiko da det ikke gjøres valutasikring av fondenes underliggende posisjoner. Rentefondene er i hovedsak eksponert mot bedriftsspesifikk risiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Dette er risikofaktorer som igjen er påvirket av den generelle markedsrisikoen. Rentefond holberg fondene er positive til 2014, med forhåpninger til, ogforventninger om, at verdensøkonomien fortsatt utvikler seg positivt. som investerer i verdipapirer med høy kredittkvalitet og lav renterisiko er i mindre grad påvirket av markedsrisiko enn rentefond som tar vesentlig kredittrisiko. Holberg Fondene har utarbeidet eksplisitte rammer for det enkelte fonds rente- og kredittrisiko. Holberg Kreditt benytter renteswapavtaler og valutaterminer for å styre fondets rentedurasjon og valutaeksponering. Bruk av derivater skal redusere fondets risiko. Fondets derivateksponering måles og overvåkes av complianceavdelingen. Holberg Kreditt SEK er et fond-i-ettfond, som investerer i verdipapirfondet Holberg Kreditt. Denne investeringen valutasikres fortløpende til svenske kroner. Øvrige rentefond benytter ikke derivater. Fondenes investeringsrammer følges opp og rapporteres til selskapets ledelse og styre på regelmessig basis av selskapets compliance- og risikostyringsavdeling. Holberg Fondsforvaltning AS har, utover selskapets egen avdeling for Compliance, kontroll og risikostyring, ekstern internrevisjon gjennom avtale med PwC. I tillegg til å foreta uavhengige stikkprøver er det regelmessig rapportering til selskapets ledelse og styre og ad hoc ved behov. Funksjonene er en sentral del av selskapets etablerte risikostyrings- og internkontrollfunksjon. Lovgivningen stiller spesifikke krav til spredning av et UCITS-fonds investeringer med hensyn på antall verdipapirer i porteføljen, maksimal eksponering mot enkeltselskaper og samlet andel unoterte verdipapirer. Slike reguleringer er med på å styre risikoen i verdipapirfondene. De fleste risikokrav kontrolleres på daglig basis. En nærmere beskrivelse av det enkelte fonds risikoprofil finnes 6

7 Årsrapport 2013 holberg fondene i det respektive verdipapirfonds nøkkelinformasjon på våre hjemmesider, holberg fondsforvaltning as Holberg Fondsforvaltning AS er Holberg Fondenes forvaltningsselskap. Holberg Fondsforvaltning AS startet sin virksomhet i mai Holberg Fondsforvaltning er et av få uavhengige fondsforvaltningsselskap i Norge og har etablert seg som en mellomstor aktør i det norske fondsmarkedet. Holberg Fondsforvaltning AS er eiet 100 % av Holberg Forvaltning AS. Holberg Fondsforvaltning AS oppnådde et resultat etter skatt på kr 8,0 millioner for 2013 og selskapets egenkapital var pr kr 18,0 millioner. Konsernet oppnådde et resultat på kr 9,8 millioner og konsernets egenkapital var ved utgangen av året kr 31,6 millioner. Samtlige av Holberg Fondenes direkteinvesterte fond er UCITSfond. UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) er en samlebetegnelse på verdipapirfond som er underlagt felles europeiske retningslinjer for blant annet innhold i fondenes vedtekter, krav til risikospredning, krav til kursfastsettelsesprosedyrer, informasjonskrav, organisering og forretningsførsel. Fondenes depotbank er DNB Bank ASA, og VPS er fører av fondenes andelseierregister. Fondsforvaltningsvirksomhet er underlagt lov om verdipapirfond med forskrifter av 25. november Verdipapirfond er et beskyttet navn og kan kun benyttes av fond som er underlagt verdipapirfondloven med forskrifter. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede for fondene så vel som forvaltningsselskapet, Holberg Fondsforvaltning AS. Til grunn ligger selskapets og konsernets soliditet, løpende kontantstrøm og samlede forvaltningskapital. Holberg Fondene er skeptisk til kortsiktig timing, og mener det er langsiktig risikotaking som skaper grunnlag for meravkastning. fond klassifisering iht. verdipapirfondenes forening oppstartsdato i norske kroner Holberg Norge Norsk aksjefond Holberg Norden Nordisk aksjefond Holberg Global Globalt aksjefond *) Holberg Rurik Aksjefond - nye markeder **) Holberg Likviditet Pengemarkedsfond Holberg Likviditet 20 Pengemarkedsfond med lav risiko Holberg OMF Obligasjonsfond Holberg Kreditt Annet rentefond Holberg Kreditt SEK Annet rentefond Andre fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning Totalt til forvaltning *) Opprinnelig oppstartsdato var **) Opprinnelig oppstartsdato var Holberg Fondene har ikke mottatt ekstraordinært store innløsninger som har påvirket andelseiernes verdi i løpet av året. Største innløsninger i 2013 for det enkelte fond målt i forhold til fondets forvaltningskapital på det aktuelle tidspunktet: fond % Holberg Norge 4 % Holberg Norden 4 % Holberg Global 2 % Holberg Rurik 2 % Holberg Likviditet 4 % Holberg Likviditet 20 5 % Holberg OMF 10 % Holberg Kreditt 2 % Holberg Kreditt SEK 25 % Innløsningene har ikke hatt betydning for fondenes kursfastsettelse. styret i holberg fondsforvaltning as Bergen 17. februar 2014 per magne bårdsgjerde Styreleder arne m.troye Styremedlem bo nilsson Styremedlem trond mohn Styremedlem lisbet nærø Andelseiervalgt styremedlem kåre rommetveit Andelseiervalgt styremedlem egil herman sjursen Administrerende direktør 7

8 holberg fondene 2013 Årsrapport 477moh løvstakken Løvstakken er et av de syv fjell rundt Bergen. Fjellet ligger mellom Fyllingsdalen og Bergensdalen. Fjellet gav også navn til en tidligere bydel i Bergen (nå del av bydelene Årstad og Fyllingsdalen). Løvstakken og tilliggende skoger er populært turterreng blant lokalbefolkningen. Kjente landemerker på Løvstakken er blant annet Jesus Lever-steinen, Skillingsbollen og Trollskogen. 8

9 Årsrapport 2013 holberg fondene 987moh gullfjellet Foto: Arvid Berg 643moh ulriken 477moh løvstakken 417moh Sandviksfjellet 9

10 Årsrapport 2013 holberg fondene Fondsregnskap holberg norge holberg norden holberg global holberg rurik noter porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter/-kostnader Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon Agio Endring urealisert gevinst/tap Andre porteføljeinntekter Sum porteføljeinntekter og -kostnader forvaltningskostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat disponering årsresultat Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponering Kurtasjekostnader Omløpshastighet 8 0,48 0,29 0,44 0,34 0,31 0,51 0,48 0,80 holberg norge holberg norden holberg global holberg rurik noter eiendeler Verdipapirer til markedsverdi Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital/udekket tap Sum egenkapital gjeld Skyldig til meglere Skyldig forvaltningshonorar Annen gjeld Sum annen gjeld Sum gjeld og egenkapital egenkapital Egenkapital ved inngangen av året Effekt av fusjon Utstedelse av andeler Innløsning av andeler Årsresultat Egenkapital ved utgangen av året Antall andeler Innløsningskurs 7 329,68 259,58 244,97 176,80 140,17 106,53 144,84 119,45 10

11 Årsrapport 2013 holberg fondene Fondsregnskap holberg likviditet holberg likviditet 20 holberg omf holberg kreditt noter porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Andre porteføljeinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Endring urealisert gevinst/tap Sum porteføljeinntekter og -kostnader forvaltningskostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat disponering årsresultat Netto utdelt til andelseierne Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponering Kurtasjekostnader Omløpshastighet 8 0,85 0,86 1,11 0,98 0,38 0,71 0,41 1,04 holberg kreditt sek* ,09 0,05 holberg likviditet holberg likviditet 20 holberg omf holberg kreditt noter eiendeler Verdipapirer til markedsverdi Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital/ udekket tap Sum egenkapital gjeld Skyldig forvaltningshonorar Annen gjeld Sum annen gjeld Sum gjeld og egenkapital egenkapital Egenkapital ved inngangen av året Utstedelse av andeler Innløsning av andeler Årsresultat Utdeling Egenkapital ved utgangen av året Antall andeler Innløsningskurs 7 101,66 101,82 100,04 100,24 100,64 100,78 105,26 101,96 holberg kreditt sek* ,37 102,12 *) Tall i SEK styret i holberg fondsforvaltning as Bergen 17. februar 2014 per magne bårdsgjerde Styreleder arne m.troye Styremedlem bo nilsson Styremedlem trond mohn Styremedlem lisbet nærø Andelseiervalgt styremedlem kåre rommetveit Andelseiervalgt styremedlem egil herman sjursen Administrerende direktør 11

12 holberg fondene 2013 Årsrapport Forklaring på risikobegrep Volatilitet (standardavvik) Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten er angitt i prosent på årsbasis basert på månedlige observasjoner og vil således kunne avvike fra beregnet volatilitet i styrets beretning som er basert på ukentlige observasjoner. En høy volatilitet innebærer høyere risiko. Sharpe ratio Fondets meravkastning i forhold til risikofri rente (3 mnd. statssertifikat) dividert med fondets volatilitet (standardavvik). Differanseavkastning mot referanseindeks Mål på avkastningsforskjellen mellom fondet og fondets referanseindeks. Oppgis på annualisert basis. Tracking error Tracking error beskriver volatiliteten mellom fondets avkastning og avkastningen til referanseindeksen. Kalles også for aktiv risiko. Information ratio Information ratio (IR) forteller hvor stor meravkastning en fondsforvalter har oppnådd i sine porteføljevalg. En IR verdi høyere enn 1 indikerer at forvalteren har lykkes godt med sine investeringsvalg og en negativ verdi indikerer at avkastningen har vært lavere enn referanseindeksens. Jo høyere IR verdi fondet har desto bedre. geometrisk avkastning 1 år 3 år 5 år 10 år Holberg Norge 27,0 % -1,1 % 12,6 % 12,5 % Holberg Norden 38,6 % 2,5 % 15,0 % 11,8 % Holberg Global 31,6 % 9,2 % 12,6 % Holberg Rurik 21,3 % 5,3 % Holberg Likviditet 2,7 % 3,3 % 3,8 % 3,7 % Holberg Likviditet 20 2,3 % 2,8 % 3,1 % 3,4 % Holberg OMF 2,1 % Holberg Kreditt 8,2 % Holberg Kreditt SEK 6,8 % volatilitet 1 år 3 år 5 år 10 år Holberg Norge 9,5 % 16,0 % 19,7 % 21,5 % Holberg Norden 9,5 % 15,9 % 18,4 % 20,4 % Holberg Global 6,2 % 11,3 % 13,4 % Holberg Rurik 9,2 % 14,7 % Holberg Likviditet 0,1 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % Holberg Likviditet 20 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % Holberg OMF 0,2 % Holberg Kreditt 0,9 % Holberg Kreditt SEK 0,9 % Oslo Børs Fondindeks 10,5 % 15,9 % 19,8 % 23, 6% VINX Benchmark Cap Net Index NOK 9,0 % 14,3 % 17,1 % 17,9 % MSCI Daily TR Net World USD (i NOK) 4,8 % 8,6 % 11,0 % Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % sharpe ratio 1 år 3 år 5 år 10 år Holberg Norge 2,7-0,2 0,5 0,5 Holberg Norden 3,9 0,0 0,7 0,4 Holberg Global 4,8 0,7 0,8 Holberg Rurik 2,1 0,2 Holberg Likviditet 7,7 5,0 4,3 2,0 Holberg Likviditet 20 10,0 5,4 3,5 1,3 Holberg OMF 2,8 Holberg Kreditt 7,2 Holberg Kreditt SEK 7,2 differanseavkastning 1 år 3 år 5 år 10 år Holberg Norge 2,8 % -7,9 % -7,8 % 4,6 % Holberg Norden 0,1 % -7,8 % -2,0 % 0,9 % Holberg Global -6,6 % -3,8 % 0,7 % Holberg Likviditet 1,1 % 1,5 % 1,8 % 1,0 % Holberg Likviditet 20 0,6 % 0,9 % 1,1 % 0,7 % Holberg OMF 0,4 % Holberg Kreditt 6,6 % Holberg Kreditt SEK 5,9 % tracking error 1 år 3 år 5år 10 år Holberg Norge 6,3 % 7,1 % 6,2 % 8,5 % Holberg Norden 6,1 % 5,6 % 6,7 % 7,5 % Holberg Global 4,2 % 5,5 % 5,8 % Holberg Likviditet 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % Holberg Likviditet 20 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % Holberg OMF 0,2 % Holberg Kreditt 0,9 % Holberg Kreditt SEK 0,9 % information ratio 1 år 3 år 5 år 10 år Holberg Norge 0,4-1,1-1,2 0,1 Holberg Norden 0,0-1,4-0,3 0,1 Holberg Global -1,5-0,7 0,1 Holberg Likviditet 6,2 4,0 4,0 0,4 Holberg Likviditet 20 8,5 4,0 3,6 0,2 Holberg OMF 2,7 Holberg Kreditt 7,2 Holberg Kreditt SEK 7,2 12

13 Årsrapport 2013 holberg fondene Noter 2013 note 1. regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirfond. Alle finansielle instrumenter, som aksjer, obligasjoner, sertifikater og derivater vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). Verdipapirer er vurdert til markedskurser pr Obligasjoner og sertifikater verdsettes til omsetningskurser eller etter gjeldende kredittspreader og yield-kurve. Unoterte aksjer er verdsatt til siste omsetningskurs, verdivurderinger foretatt av meglerforbindelser og/eller interne verdivurderinger. Kurtasjekostnader til megler ved kjøp av verdipapirer blir inkludert i verdipapirenes kostpris og løpende indirekte kostnadsført via verdipapirenes verdiendring. Det er ikke foretatt utdeling til andelseierne i aksjefondene. For rentefondene, Holberg Likviditet, Holberg Likviditet 20, Holberg OMF, Holberg Kreditt og Holberg Kreditt SEK er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap og andre inntekter med fradrag for forvaltningskostnader og transaksjonsbaserte depotomkostninger, utdelt til andelseierne i form av nye andeler pr Posten fremgår av fondenes overskuddsdisponering. note 2. finansielle derivater Holberg Kreditt og Holberg Kreditt SEK sine plasseringer i finansielle derivater er oppført i note 12, beholdningsoversikt. Holberg Kreditt benytter rentebytteavtaler for å redusere renterisikoen i porteføljen og valutaterminkontrakter for å sikre fondets investeringer i verdipapir som er denominert i andre valutaer enn NOK. Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal, sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter, ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital. Holberg Kreditt SEK er et svensk denominert fond i ett fond (tilføringsfond) og fondets midler plasseres i Holberg Kreditt (mottakerfondet). Holberg Kreditt SEK benytter valutaterminkontrakter for å sikre fondets investeringer i Holberg Kreditt som er vesentlig eksponert mot NOK. Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal, sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter, ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital. Øvrige fond benytter for tiden ikke finansielle derviater. note 3. finansiell markedsrisiko Aksjefondene er utsatt for blant annet aksjekursrisiko, herigjennom markedsrisiko, likviditetsrisiko, valutakursrisiko, og bedriftsspesifikk risiko. Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en vurdering av selskapsspesifikk risiko knyttet til selskaper som inntas i fondenes porteføljer. Rentefondene er utsatt for blant annet renterisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en bevisst holdning til selskapsspesifikk risiko knyttet til selskaper som inntas i fondenes porteføljer. Ved utgangen av året var durasjon i Holberg Likviditet 0,14 år, 0,12 år i Holberg Likviditet 20, 0,13 år i Holberg OMF og 0,3 år i Holberg Kreditt. Fondenes renterisiko er dermed lav. note 4. andre porteføljeinntekter og - kostnader Andre porteføljeinntekter består av garantiprovisjoner (inntekt for at fondene har garantert en andel av en emisjon i markedet). Andre kostnader er kostnader for norske og utenlandske oppgjør som beløper og seg fra kr 75 til kr 800 pr. transaksjon avhengig av i hvilke verdipapirer og hvilke markeder verdipapirene handles i. Holberg Fondsforvaltning har fremmet krav om refusjon av kildeskatt i Sverige og Finland på vegne av Verdipapirfondet Holberg Norden. Fondet har i 2013 blitt belastet med ekstraordinære kostnader på kr i honorar til eksterne konsulenter i forbindelse med søknader om refusjon av kildeskatt. Fondet har i 2013 mottatt SEK 10,2 mill. i refusjon av kildeskatt fra Sverige for årene og EUR 1,4 mill. i refusjon av kildeskatt fra Finland for årene Fondet har fremdeles utestående kildeskatt fra Finland for årene på ca. EUR 1,65 mill. Kostnadene som påløper til eksterne konsulenter vil beslastes fondet fortløpende. Refundert kildeskatt vil tilfalle andelseierne som er investert i fondet på det tidspunktet beløpene blir godskrevet fondet. note 5. forvaltningshonorar Holberg Norge og Holberg Norden 1,5 % pro anno Holberg Rurik og Holberg Global 1 % pro anno + variabel forvaltningsgodtgjørelse * Holberg Likviditet 0,25 % pro anno Holberg Likviditet 20 0,15 % pro anno Holberg OMF 0,15 % pro anno Holberg Kreditt 0,80 % pro anno Holberg Kreditt SEK 0,95 % pro anno 13

14 holberg fondene 2013 Årsrapport Forvaltningshonorar beregnes daglig basert på fondenes forvaltningskapital. Honorarene utbetales månedlig til forvaltningsselskapet. * For Holberg Rurik og Holberg Global beregnes det en variabel forvaltningsgodtgjørelse på 10 % av fondenes avkastning som overstiger 10 % p.a. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og utbetales årlig til forvaltningsselskapet. Holberg Rurik ble belastet med kr 1,7 mill. i variabel forvaltningsgodtgjørelse i 2013, Holberg Global ble belastet med kr 6,9 mill. i variabel forvaltningsgodtgjørelse i note 6. skattekostnad Skattekostnad knytter seg til kildeskatt på utenlandsk utbytte. Holberg Norden har inntektsført refusjon av kildeskatt fra Sverige og Finland i 2013 på NOK 21,1 mill. note 7. tegnings- og innløsningsprovisjon tegningsprovisjon Holberg Kreditt Inntil 0,50 % * Holberg Kreditt SEK Inntil 0,50 % * Øvrige fond Inntil 0,00 % innløsningsprovisjon Holberg Kreditt Inntil 0,50 % * Holberg Kreditt SEK Inntil 0,50 % * Øvrige fond Inntil 0,00 % * tilfaller fondet note 8. omløpshastighet Omløpshastighet er et mål på gjennomsnittlig varighet på fondets investeringer. Omløpshastigheten er beregnet som det minste av henholdsvis samlet kjøp og samlet salg av verdipapirer i porteføljen i løpet av året, delt på gjennomsnittlig forvaltningskapital i løpet av året. Formelen er en tilnærming for beregning av fondets omløpshastighet. note 9. fusjon av holberg global og holberg global index Fondene Holberg Global (Global) og Holberg Global Index (Index) fusjonerte 3. april Index var overdragende fond og Global var overtakende fond. Index sine eiendeler og forpliktelser ble overdratt til Global og andelseierne i Index fikk andeler i Global. Markedsverdien på verdipapirene i fondene på fusjonstidspunktet var grunnlaget for beregning av fondets verdi. Bytteforholdet ble beregnet på grunnlag av andelsverdi i det overtakende og overdragende fondet etter siste kunngjorte kurs for fusjonen iht. fusjonsavtalen. note 10. andre fordringer Andre fordringer består av fordring på meglere, påløpt utbytte og fordring på kunder (tegning fra andelseiere med tilfredsstillende sikkerhet for oppgjør). note 11. annen gjeld Annen gjeld består av gjeld til kunder ved innløsning av fondsandeler. note 12. beholdningsoversikt 14

15 Årsrapport 2013 holberg fondene 987moh gullfjellet Foto: Shutterstock 643moh ulriken Ulriken er det høyeste av de 7 fjell rundt Bergen sentrum. På toppen av fjellet er det en kafé og restaurant, gondolen Ulriksbanen gjør det enkelt å komme seg til toppen av fjellet. 477 løvstakken Navnet kommer trolig av norrønt Alrekr, det ruvende. Fjellets flanker er bratte, men fra toppen brer det seg et flott turterreng mot nord, sør og øst. Utsikten fra toppen over byen og omkringliggende landskaper er vid. 417moh sandviksfjellet 15

16 holberg fondene 2013 Årsrapport Holberg Norge verdipapir beholdning kostpris urealisert gevinst/tap markedsverdi andel av fondet eierandel i selskapet valuta markedsplass energi Ability Petroleum Company ,2 % 5,3 % NOK Unotert Badger Explorer ,9 % 4,5 % NOK Oslo Deep Sea Supply ,6 % 1,9 % NOK Oslo Det Norske Oljeselskap ,7 % 0,1 % NOK Oslo Epsis ,2 % 2,7 % NOK Unotert Fram Exploration ,6 % 0,7 % NOK Unotert Halliburton Co ,4 % 0,0 % USD NYSE Odfjell Drilling ,9 % 0,1 % NOK Oslo Prosafe ,9 % 0,2 % NOK Oslo Prospector Offshore Drilling ,9 % 0,3 % NOK Oslo REC Solar ,3 % 0,5 % NOK Oslo Rex international ,9 % 0,5 % SGD Singapore Siem Offshore ,8 % 0,8 % NOK Oslo Statoil ,2 % 0,0 % NOK Oslo Subsea ,0 % 0,1 % NOK Oslo Sum ,3 % NOK materialer Borregaard ,3 % 0,3 % NOK Oslo Norsk Hydro ,4 % 0,1 % NOK Oslo OPRA Technologies ,6 % 3,9 % NOK Unotert OPRA Technologies Warrants ,0 % NOK Unotert Yara International ,2 % 0,0 % NOK Oslo Sum ,5 % NOK industri Kongsberg Gruppen ,5 % 0,1 % NOK Oslo Norwegian Air Shuttle ,1 % 0,1 % NOK Oslo Odfjell A ,0 % 0,3 % NOK Oslo Odfjell B ,4 % 0,3 % NOK Oslo Pinovo ,2 % 7,2 % NOK Unotert REC Silicon ,4 % 0,2 % NOK Oslo Selvaag Bolig ,8 % 1,3 % NOK Oslo Stolt-Nielsen ,3 % 0,1 % NOK Oslo TTS Group ,8 % 2,6 % NOK Oslo Wilhelm Wilhelmsen ,0 % 0,1 % NOK Oslo Sum ,4 % NOK forbruksvarer Bergen Live ,2 % 4,4 % NOK Unotert Ekornes ,7 % 0,7 % NOK Oslo Royal Caribbean Cruises ,1 % 0,0 % NOK Oslo Schibsted ,0 % 0,0 % NOK Oslo Sum ,1 % NOK konsumentvarer Austevoll Seafood ,1 % 0,5 % NOK Oslo Bakkafrost ,7 % 0,9 % NOK Oslo Sum ,7 % NOK 16

17 Årsrapport 2013 holberg fondene Holberg Norge (forts.) verdipapir beholdning kostpris urealisert gevinst/tap markedsverdi andel av fondet eierandel i selskapet valuta markedsplass helsevern Amundsen Brands ,7 % 9,7 % NOK Unotert Cellcura ,3 % 7,0 % NOK Oslo Epitarget ,1 % 6,1 % NOK Unotert Hofseth BioCare ,5 % 3,1 % NOK Oslo Holberg EEG ,4 % 8,6 % NOK Oslo Nordic Nanovector ,1 % 1,6 % NOK Unotert Novel Diagnostics ,4 % 5,7 % NOK Unotert PCI Biotech Holding ,4 % 1,9 % NOK Oslo PhotoCure ,3 % 0,4 % NOK Oslo Serodus * ,5 % 5,5 % NOK Oslo Spectral Diagnostics ,7 % 1,3 % CAD Toronto Sum ,4 % NOK finansielle tjenester DNB ,0 % 0,0 % NOK Oslo Helgeland Sparebank ,0 % 0,9 % NOK Oslo Olav Thon Eiendomsselskap ,4 % 0,2 % NOK Oslo Silver Pensjonsforsikring ,1 % 0,7 % NOK Unotert Sparebanken Vest ,3 % 0,7 % NOK Oslo Storebrand ,0 % 0,1 % NOK Oslo Sundal Collier Holding ,8 % 0,6 % NOK Oslo Sum ,6 % NOK informasjonsteknologi ez Systems ,2 % 2,0 % NOK Unotert Mercell ,3 % 2,8 % NOK Unotert MusIT-Musiv Interactive Technology ,3 % 6,0 % NOK Unotert Next Biometrics Group ,4 % 1,7 % NOK Unotert Opera Software ,5 % 0,1 % NOK Oslo Q-Free ,8 % 1,5 % NOK Oslo Sea-Hawk Navigation ,4 % 8,4 % NOK Unotert Vizrt ,1 % 1,4 % NOK Oslo Sum ,9 % NOK telekommunikasjon & tjenester Bipper Communication ,9 % 6,9 % NOK Unotert Ludo Group ,0 % 5,3 % NOK Unotert Mobile Tech ,1 % 3,0 % NOK Unotert Telenor ,3 % 0,0 % NOK Oslo Sum ,2 % NOK forsyningsselskaper EAM Solar ,4 % 5,1 % NOK Oslo EAM Solar Warrants ,0 % NOK Unotert Sum ,4 % NOK Sum verdipapirportefølje ,5 % NOK * Fondet fikk en betinget tildeling på aksjer i en rettet emisjon i Serodus 6. desember Emisjonen ble godkjent etter balansedato, i ekstraordinær generalforsamling 6. januar

18 holberg fondene 2013 Årsrapport Holberg Norden verdipapir beholdning kostpris urealisert gevinst/tap markedsverdi andel av fondet eierandel i selskapet valuta markedsplass energi Ability Petroleum Company ,1 % 4,4 % NOK Unotert Epsis ,1 % 2,3 % NOK Unotert Fram Exploration ,9 % 2,0 % NOK Unotert Kværner ,5 % 0,2 % NOK Oslo Lundin Petroleum ,5 % 0,1 % SEK Stockholm Odfjell Drilling ,7 % 0,1 % NOK Oslo Petroleum Geo Services ,7 % 0,2 % NOK Oslo Prosafe ,1 % 0,3 % NOK Oslo REC Solar ,9 % 0,4 % NOK Oslo Rex International ,9 % 0,9 % SGD Singapore Subsea ,7 % 0,1 % NOK Oslo Sum ,1 % NOK materialer Norsk Hydro ,6 % 0,1 % NOK Oslo OPRA Technologies ,4 % 4,6 % NOK Unotert OPRA Technologies Warrants ,0 % NOK Unotert Sum ,0 % NOK industri ABB ,5 % 0,0 % SEK Stockholm Atlas Copco B ,5 % 0,0 % SEK Stockholm Metso Corporation ,0 % 0,1 % EUR Helsinki REC Silicon ,6 % 0,2 % NOK Oslo Scania ,8 % 0,1 % SEK Stockholm Securitas B ,1 % 0,1 % SEK Stockholm Selvaag Bolig ,4 % 1,2 % NOK Oslo TTS Group ,9 % 2,3 % NOK Oslo TTS Group Konvertibel obl* ,6 % NOK Unotert Vestas Wind System ,1 % 0,0 % DKK København Volvo B ,9 % 0,0 % SEK Stockholm Wärtsilä Corporation B ,1 % 0,1 % EUR Helsinki Sum ,4 % NOK forbruksvarer Electrolux B ,3 % 0,1 % SEK Stockholm Hennes & Mauritz B ,7 % 0,0 % SEK Stockholm Modern Times Group B ,7 % 0,1 % SEK Stockholm Nokian Renkaat ,0 % 0,1 % EUR Helsinki Sum ,8 % NOK konsumentvarer Austevoll Seafood ,4 % 0,4 % NOK Oslo Bakkafrost ,5 % 1,0 % NOK Oslo Black Earth Farming ,0 % 1,0 % SEK Stockholm Carlsberg B ,2 % 0,0 % DKK København Restamax ,7 % 1,8 % EUR Helsinki Royal Unibrew ,8 % 0,3 % DKK København Sum ,5 % NOK * Markedsverdi er inkl. påløpte renter 18

19 Årsrapport 2013 holberg fondene Holberg Norden (forts.) verdipapir beholdning kostpris urealisert gevinst/tap markedsverdi andel av fondet eierandel i selskapet valuta markedsplass helsevern Astra Zeneca ,9 % 0,0 % SEK Stockholm Epitarget ,0 % 3,4 % NOK Unotert Hofseth BioCare ,7 % 2,6 % NOK Oslo Karolinska Development ,0 % 1,0 % SEK Stockholm Medivir B ,6 % 0,3 % SEK Stockholm Novel Diagnostics ,0 % 0,7 % NOK Unotert Novo Nordisk B ,7 % 0,0 % DKK København Spectral Diagnostics ,7 % 2,2 % CAD Toronto Sum ,7 % NOK finansielle tjenester Danske Bank ,5 % 0,0 % DKK København DNB ,0 % 0,0 % NOK Oslo Nordea ,6 % 0,0 % SEK Stockholm Silver Pensjonsforsikring ,1 % 1,2 % NOK Unotert Vostok Nafta Investment ,7 % 0,5 % SEK Stockholm Sum ,8 % NOK informasjonsteknologi Axis ,2 % 0,1 % SEK Stockholm Ericsson B ,3 % 0,0 % SEK Stockholm ez Systems ,2 % 3,3 % NOK Unotert Next Biometrics Group ,8 % 3,7 % NOK Unotert Opera Software ,5 % 0,2 % NOK Oslo Q-Free ,0 % 1,5 % NOK Oslo Vizrt ,7 % 1,3 % NOK Oslo Sum ,8 % NOK telekommunikasjon & tjenester Millicom Int ,1 % 0,1 % SEK Stockholm Mobile Tech ,1 % 6,2 % NOK Unotert Sum ,2 % NOK Sum verdipapirportefølje ,3 % NOK 19

20 holberg fondene 2013 Årsrapport Holberg Global verdipapir beholdning kostpris urealisert gevinst/tap markedsverdi andel av fondet eierandel i selskapet valuta markedsplass energi Afren ,4 % 0,0 % GBP London Chevron ,2 % 0,0 % USD NYSE Halliburton ,2 % 0,0 % USD NYSE Lundin Petroleum ,2 % 0,0 % SEK Stockholm Sum ,9 % NOK materialer BHP Billiton ,4 % 0,0 % AUD Australia Sum ,4 % NOK industri Atlas Copco B ,0 % 0,0 % SEK Stockholm Etalon Group ,9 % 0,1 % USD London Hexpol ,2 % 0,0 % SEK Stockholm Norwegian Air Shuttle ,2 % 0,1 % NOK Oslo Turk Traktor ve Ziraat Makinel ,2 % 0,1 % TRY Istanbul Union Pacific ,7 % 0,0 % USD NYSE Wilh. Wilhelmsen ,0 % 0,0 % NOK Oslo WW Grainger ,6 % 0,0 % USD NYSE Sum ,7 % NOK forbruksvarer Hyundai Motor Co Pref ,8 % 0,1 % KRW Korea SE Kroton Educacional ,7 % 0,0 % BRL BM&FBOVESPA LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ,0 % 0,0 % EUR Paris Ming Le Sports ,2 % 0,2 % EUR Frankfurt Truworths International ,8 % 0,0 % ZAR Johannesburg Yum! Brands ,6 % 0,0 % USD NYSE Sum ,1 % NOK konsumentvarer Bakkafrost ,2 % 0,4 % NOK Oslo Colgate-Palmolive ,7 % 0,0 % USD NYSE Magnit ,3 % 0,0 % RUB MICEX Nestle ,1 % 0,0 % CHF Zurich Royal Unibrew ,8 % 0,1 % DKK København Sum ,0 % NOK helsevern AmerisourceBergen ,8 % 0,0 % USD NYSE Cardinal Health ,2 % 0,0 % USD NYSE Celgene Corp ,9 % 0,0 % USD NASDAQ Fresenius SE & Co ,1 % 0,0 % EUR Frankfurt GlaxoSmithKline ,6 % 0,0 % USD NYSE Life Healthcare Group Holdings ,8 % 0,0 % ZAR Johannesburg Novo Nordisk B ,3 % 0,0 % DKK København Roche Holding ,0 % 0,0 % CHF Zurich Sum ,7 % NOK finansielle tjenester Agricultural Bank of China ,3 % 0,1 % HKD Hong Kong Arrow Global Group ,7 % 0,2 % GBP London Berkshire Hathaway ,5 % 0,0 % USD NYSE Ecobank Ghana ,0 % 0,2 % GHS Accra Guaranty Trust Bank ,1 % 0,0 % NGN Lagos Haci Omer Sabanci Holding ,5 % 0,0 % TRY Istanbul JP Morgan Chase & Co ,0 % 0,0 % USD NYSE Sberbank of Russia ,6 % 0,1 % RUB MICEX Sundal Collier Holding ,7 % 0,3 % NOK Oslo TCS Group Holding ,9 % 0,1 % USD London Sum ,3 % NOK informasjonsteknologi Apple ,1 % 0,0 % USD NASDAQ Google ,8 % 0,0 % USD NASDAQ Intel ,9 % 0,0 % USD NYSE Mastercard ,4 % 0,0 % USD NYSE Microsoft ,9 % 0,0 % USD NYSE Naspers ,8 % 0,0 % ZAR Johannesburg NetEase ,0 % 0,0 % USD NASDAQ Samsung Electronics Pref ,6 % 0,0 % KRW Korea SE SAP ,1 % 0,0 % EUR Frankfurt Softing ,8 % 0,5 % EUR Frankfurt Sum ,4 % NOK telekommunikasjon & tjenester Telenor ,6 % 0,0 % NOK Oslo Sum ,6 % 0,0 % NOK Sum verdipapirportefølje ,1 % NOK 20

årsrapport holberg fondene

årsrapport holberg fondene årsrapport holberg fondene ulriken 643 moh 20 14 Foto: Arvid Berg holberg fondene 2014 Årsrapport 987moh gullfjellet Foto: Shutterstock 643moh ulriken Ulriken er det høyeste av de 7 fjell rundt Bergen

Detaljer

20 1 5 årsrapport 2015

20 1 5 årsrapport 2015 20 15 årsrapport 2015 holberg fondene 2015 Årsrapport Kina, oljepris og valuta ble de sentrale temaene for 2015 Ser vi isolert på de ulike avkastningstall for 2015 så kan mye tyde på et normalt og til

Detaljer

årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene

årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene holberg fondene 2007 Årsrapport Høydepunkter i 2007 10 7 Holberg 19 19 Holberg Fondene passerte 10 milliarder kroner i forvaltningskapital. Norden,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell holberg fondene 2012 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

årsrapport 2016

årsrapport 2016 20 15 årsrapport 2016 holberg fondene 2016 Årsrapport Året med de store overraskelser! Om vi går tilbake til 2015 så husker vi at det ble et finansår ganske på det jevne, men at oljeprisfall og store bevegelser

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 102,87 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 9,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52) Leder

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 107,83 Effektiv rente (yield to maturity)* : 4,75 % Porteføljestørrelse : 3,9 mrd.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 101,27 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 103,51 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 7,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016 Fondskommentar Vi har kun gjort mindre endringer i porteføljen den siste måneden. I slutten av oktober kom Standard & Poor s med melding om oppgradering

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 27.02.15 : 104,36 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,5 % Porteføljestørrelse : 4,3 mrd.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.17 : 101,32 Effektiv rente* : 1,0 % Porteføljestørrelse : kr. 1,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) : 0,11

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2016

Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

årsrapport holberg fondene

årsrapport holberg fondene årsrapport holberg fondene Høydepunkter i 2009 20 9 9 18 18 20 milliarder til forvaltning år med aktivt forvaltede fondsporteføljer kompetente medarbeidere Årsrapport 2009 holberg fondene Alle nedturer

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD MERAVKASTNING I TREDJE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 0,4 prosent i tredje kvartal. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF September 2017

Månedsrapport Holberg OMF September 2017 1 Månedsrapport Holberg OMF September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 101,83 Effektiv rente* : 0,8 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Norden Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 Forvalterteam Holberg Kreditt Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 105,21 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,75 % Porteføljestørrelse : 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i Verdipapirfondet NB Aksjefond Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden Desember 2017

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden Desember 2017 1 Månedsrapport Obligasjon Norden Desember 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.17 : 101,51 Effektiv rente* : 0,8 % Porteføljestørrelse : kr. 0,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 102,49 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 3,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF November 2015

Månedsrapport Holberg OMF November 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF November 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 100,97 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 100,82 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Vekst Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

INNHOLD. 3-6 Styrets årsberetning 7 Årsregnskap 2014 8-17 Noteopplysninger 18-19 Revisjonsberetning

INNHOLD. 3-6 Styrets årsberetning 7 Årsregnskap 2014 8-17 Noteopplysninger 18-19 Revisjonsberetning 1 INNHOLD 3-6 Styrets årsberetning 7 Årsregnskap 2014 8-17 Noteopplysninger 18-19 Revisjonsberetning 2 Styrets årsberetning for verdipapirfondene 2014 SR-Forvaltning AS er et heleid datterselskap av Sparebank

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer