Allianser øker konkurransekraften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allianser øker konkurransekraften"

Transkript

1 BKK Bredbånd Page 1 of 2 Allianser øker konkurransekraften - Vår deltakelse i allianser medvirker til at kundene v åre får mer prisriktige produkter og tjenester. Kvaliteten blir førsteklasses. Direktør i BKK Bredbånd, Bjarne Skaar, er overbevist om at selskapet er avhengig av å være i allianse med andre bredbåndsaktører. F ørst og fremst innenlandske, men også forbindelser til Skandinavia og Europa kan på sikt være avgjørende for vekst og suksess for BKK Bredb ånd. Viktigste samarbeidspartner - Bredbåndsalliansen, vår viktigste samarbeidspartner, gir oss tilgang til et nødvendig høyt antall kunder. Men det er også andre fordeler. For eksempel kan alliansen i fellesskap kjøpe inn billigere produkter som igjen gir hver enkelt medlem et konkurransefortrinn. Vi blir hver for oss mer konkurransedyktige på pris, sier Bjarne Skaar. Han har ingen tro på at bredbåndsaktører kan klare seg alene i et meget tøft marked. Bak Bredbåndsalliansen AS står de seks regionale bredbåndsselskapene: BKK Bredbånd, Agder Bredbånd, Lyse Tele, Eidsiva energi bredbånd, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Bredbånd og Troms Kraft Bredb ånd. Tormod Hermansen, tidligere konsernsjef i Telenor, ble i januar 2005 valgt som styreleder. En offensiv aktør - Bredbåndsalliansen er en offensiv aktør i bredbånds-norge. Vi har stor tyngde gjennom egen infrastruktur, som dekker både stamnett, regional -, kommune- og aksessnett. Alliansen vil profesjonalisere bredb åndssatsingen og sikre medlemsselskapene stordriftsfordeler. Vi vil ha søkelyset på regional vekst og bygge bredbånd til kommunene. En utbygging som har sin styrke i de tette relasjonene mellom energiverkene og kommunene, understreker Bjarne Skaar. Han mener effekten av å være medeier i Bredbåndsalliansen gir økte muligheter til å kjøpe transportkapasitet. - Kort sagt internettkapasitet til redusert pris. Alts å mer konkurransedyktig. Alliansen gjør oss også i stand til å lansere bredbåndstelefoni til alle. Og sist men ikke minst: På tvers av selskapene i alliansen kan vi utnytte hverandres kompetanse, sier Bjarne Skaar. I tillegg til Bredbåndsalliansen har BKK Bredbånd innledet et samarbeid med det danske selskapet TDC Kabel TV. Samarbeidet omfatter blant annet innkj øp av programmer og utvikling av felles digitale tv-produkter. Målet med samarbeidet er å styrke BKK Bredbånds posisjon på det norske markedet. - BKK Bredbånd har lenge vært interessert i en samarbeidspartner med stor kompetanse innen radio- og tv-området, og i den forbindelse er TDC Kabel TV et naturlig valg. Målet er å etablere et reelt alternativ til Telenor og Canal Digital i Norge, sier Bjarne Skaar.

2 BKK Bredbånd Page 2 of 2 Hovedtall (Beløp i mill. kroner) Driftsinntekter: Driftsresultat: Resultat før skatt: Totalkapital: Antall årsverk per : Styreleder: Per Kragseth Direktør: Bjarne Skaar

3 Page 1 of 2 Enklere nettleie - Vi fikk mye fortjent pepper fra irriterte og forvirrede husholdningskunder for den forrige nettleieordningen. Nå gjør vi helomvending og tar i bruk et nettleiesystem som vi håper oppleves enklere for nettkundene våre. Nettdirektør Øivind Torkildsen, ansvarlig for BKKs største virksomhetsområde målt i antall ansatte, har ingen problemer med å krype til korset og innrømme at nettleie er komplisert. Ordningen som gjaldt for 2004 med fire tariffgrupper og en nettleie dimensjonert etter størrelsen på hovedsikringen, ble kort og godt for vanskelig å forstå. Nå blir det en felles nettleie for alle husholdningskunder med egen måler. Mer kundevennlig nettleie - Vi ønsket en mer rettferdig og kostnadsriktig nettleie, men kundene våre opplevde ikke den gamle ordningen slik. Vi måtte gjøre noe. I forbindelse med omleggingen lyttet vi til innspill fra kundegrupper og Forbrukerrådet og fikk støtte for den nye, mer kundevennlige løsningen som gjelder fra Vi tror det blir lettere for folk å forstå at nettleien er knyttet mer til forbruket enn til hvilken hovedsikring du har i sikringsskapet. Den kraftige nedgangen i antall kundehenvendelser i januar 2005 sammenlignet med januar 2004 er som natt og dag og er et signal om at vi har valgt en bedre løsning, fastslår Øivind Torkildsen. Nettdirektøren håper i 2005 å ytterligere styrke folks oppfatning av BKK som et pålitelig og samfunnsansvarlig selskap som legger stor vekt på å ha en sikker strømforsyning. Trass i flere alvorlige strømbrudd i 2004 er BKKs leveranser av elektrisk kraft pålitelig. Leveringssikkerheten i BKKs nett ble i 2004 målt til 99,99 prosent. Viktig infrastruktur - Vi har ansvaret for drift og vedlikehold av en av samfunnets viktigste infrastrukturer. Det er en oppgave vi ikke kan ta lett på. Strømbruddet fredag 13. februar 2004, som rammet hele Vestlandet, viser hvor sårbart samfunnet er ved svikt i str ømnettet. Strømutfallene på 132 kv-ledningen over Kvamskogen og tordenværet i november som satte 21 transformatorer ut av drift, er andre eksempler på at vi alltid må ha fokus på sikker strømforsyning. Vi har en solid korpsånd i BKK, en ansvarlig beredskapskultur som kommer klart til uttrykk når uvær og feil herjer i str ømnettet v årt. Vi har et mannskap som virkelig stiller opp når det gjelder. Denne lagånden må vi ikke ta for gitt. Den må aktivt videreutvikles. Trass i store organisasjonsendringer og omstilling har vi klart å sikre en videreføring av en effektiv beredskapsorganisasjon, mener Øivind Torkildsen. BKK Nett startet i 2004 opp med boligalarm som nytt forretningsområde. Om lag 50 personer er flyttet fra monopolvirksomheten til alarm. Satsingen på salg av boligalarmer har gått langt bedre enn forventet. I løpet av 2004 oppnådde BKK en markedsandel på 14 prosent av boligalarmene i Bergen og omegn. BKK er nå blant de fem største alarmleverandørene i området. Hver andre nye alarmkunde velger BKK. Utsiktene til å holde samme nivå i 2005 er gode. En kundeundersøkelse utført av TNS Gallup i 2004 viser også at alarmkundene har stor tillit til både selgerne og BKKs montører. - Det gode alarmsalget surfer nok en del på folks oppfatning av BKK som en seriøs og troverdig markedsaktør, tror Øivind Torkildsen, som ikke frykter for at monopolvirksomheten skal lide under veksten av satsingen på ny konkurranseutsatt virksomhet. - Dagens reguleringsregime av nettvirksomheten har for svake investerings- og reinvesteringsincentiver. Strømforsyningsprosjekter som gir tilfredsstillende samfunnsøkonomisk l ønnsomhet, gir ikke nødvendigvis bedrifts økonomisk l ønnsomhet. Både bransjen og regulator, NVE, er oppmerksom på at nye reguleringsincentiver må komme for å møte denne utfordringen. Jeg har god tro på at myndighetenes nye

4 Page 2 of 2 reguleringspolitikk fra og med 2007 vil komme b åde nettselskapene og kundene til gode, fastslår en optimistisk nettdirektør. Hovedtall (Beløp i mill. kroner) Driftsinntekter: Driftsresultat: Resultat før skatt: Totalkapital: Antall årsverk per : Levert energi i GWh Regionalnett: Distribusjonsnett: Luftledninger og kabler. Trafostasj. i sentral- og regionalnett: Nettstasjoner i distribusjonsnettet: km 45 stk stk Antall kunder: Styreleder: Ståle Eeg Nilsen Nettdirektør: Øivind Torkildsen

5 BKK Produksjon Page 1 of 2 Samfunnsbyggeren BKK har siden 1920-tallet spilt samfunnsbyggerens rolle. Utnyttelsen av vannkraften har skapt grobunn for industri, næringsliv, gjenreising, vekst og velstand i lokalsamfunnene. Også i våre dager, trass i at de store vannkraftutbyggingers tid er over, er kraftselskapet en viktig næringsaktør og medspiller i lokalsamfunn på Vestlandet. Først og fremst i kraft av energiproduksjon og verdiskaping, men ogs å som bidragsyter i arbeidet for vekst og utvikling i kommunene. Forvalter fornybare verdier - Produksjonsvirksomheten i BKK forvalter fornybare ressurser til en verdi på nærmere 1,5 milliarder kroner. Hovedmålet for produksjonsselskapet er å skape høyest mulig verdi av den nedbøren som faller i nedslagsfeltene til v åre 28 kraftverk i vertskommunene. Men det hviler også et samfunnsansvar p å oss. Det tar BKK på alvor. Vi ønsker for eksempel å medvirke til å finne gode løsninger n år en vertskommune planlegger nyskapende industrietablering som kan sikre lokale arbeidsplasser. Slik velvilje kan også øke tilliten til oss i lokalsamfunnene. Vi bryr oss om utviklingen i kommunene og ønsker bærekraftige lokalsamfunn på Vestlandet, understreker produksjonsdirektør Karl A. Eliassen. Han trekker fram etableringen av gjenvinningsselskapet ERAS (Energy Recycling AS) i Høyanger i Sogn og Fjordane som et eksempel på lokal næringsutvikling i den senere tid hvor BKK har medvirket. Ikke i form av finansieringsstøtte, men ved hjelp av en fleksibel avtale om levering av elektrisk kraft i oppstartfasen. - Vi valgte å imøtekomme kommunens foresp ørsel ved å stille tilbakekjøpt konsesjonskraft fra Matre kraftverk til disposisjon for ERAS på vilkår som kan bidra til en god start for selskapet, forteller Karl A. Eliassen. Gjenvinningsanlegget, som er under bygging i det gamle sluggbygget til Hydro, vil ha rundt 25 arbeidsplasser når det settes i ordinær produksjon sommeren En kjærkommen utvikling for et industrisamfunn som er truet av store kutt i arbeidsplasser i forbindelse med omstilling ved Hydro sitt aluminiumsverk. Lokal verdiskaping Produksjonsdirektøren ser optimistisk på fremtiden på vegne av lokalsamfunnene på Vestlandet og BKK. Optimismen er forankret i verdiskapingen kraftproduksjonen representerer og ringvirkningen av BKKs aktiviteter og nærvær i kommunene. - BKK kan faktisk øke kraftproduksjonen med rundt 260 GWh innen en fem årsperiode dersom våre utbyggingsplaner blir realisert. Tre av disse kraftverksprosjektene, Nygard, Kløvtveit og Dale med et samlet potensiale på 129 GWh, er allerede under bygging. Pumpekraftverket på Nygard i Modalen blir offisielt åpnet i juni Dersom vi også tar med selskapet Småkrafts utbyggingsprosjekter, som BKK er medeier i, kan krafttilskuddet øke vesentlig mer, opplyser Karl A. Eliassen.

6 BKK Produksjon Page 2 of 2 Hovedtall (Beløp i mill. kroner) Driftsinntekter: Driftsresultat: Resultat før skatt: Resultat før skatt og leie av kraftverk til morselskapet Totalkapital: Antall årsverk per : Energiproduksjon i GWh : Styreleder: Atle Neteland Produksjonsdirektør: Karl A. Eliassen

7 BKK Kundeservice Page 1 of 1 Ett kontaktpunkt for kundene Kundeservice Nå har nærmere strøm-, nett-, bredbånd-, kabel-tv- og alarmkunder på Vestlandet bare ett kontaktpunkt i BKK-konsernet å forholde seg til: BKK Kundeservice AS. I løpet av noen hektiske måneder i 2004, fra styrevedtaket om opprettelsen av et kundeserviceselskap i juni, til offisiell driftsstart den 1. desember, var nyetableringen et faktum. Om lag 30 ansatte ble samlet i BKK Kundeservice. De fleste ble flyttet fra BKK og Fjordkrafts felles kundesenter. Noen ble også rekruttert fra BKK Nett. Kundevennlig omorganisering Christine Haugland, nytilsatt direktør i kundeserviceselskapet, er overbevist om at denne omorganiseringen vil slå positivt ut først og fremst for kundene, men også for BKK-konsernet og medarbeiderne. - Dette må være en gladnyhet for mange kunder. Vi tror at en felles kundefront skal oppfattes som en forenkling av kundeservicen. Det vil i sin tur påvirke BKKs omdømme. En kunde som b åde er nettkunde og samtidig får bredbånd levert av BKK slipper nå å kontakte to forskjellige kundesentre i konsernet. Kj øper han attpåtil strøm fra Fjordkraft skal vi også ivareta hans interesser som strømkunde. Breddekompetansen er vår styrke, understreker Christine Haugland. Hun har tro på at etableringen av BKK Kundeservice og ideen om et totalkundekonsept er et riktig trekk i retning av et sømløst, kundeorientert konsern. Ved inngangen til det f ørste hele driftsåret i selskapets historie står opplæring og kompetanseutviklende tiltak på dagsordenen. Et nytt kundefrontsystem skal tas i bruk. Bedre service - Vi må øke kvaliteten på servicen. Utfordringen blir å løse spørsmål fra kundene kjapt og enkelt, der og da. Vår kundefront skal oppfattes enhetlig. Vi ønsker å skape en merverdi og god opplevelse for kundene. Men vi skal også skape verdier for de selskapene i BKK-konsernet som er våre oppdragsgivere. Vår virksomhet skal medvirke til reduksjon i avgangen av kunder og bidra til kundevekst. Kundeveilederne skal ogs å være relasjonsbyggere og selgere. M ålet om økt kundevolum kjennetegner en ny trend blant kundesentrene hvor kundeveilederne også utøver en salgsgenererende virksomhet, sier Christine Haugland. Hun håper også at samling av kundeveiledere i et eget selskap i konsernet vil gi et løft til faget og øke motivasjon blant de ansatte.

8 BKK Rådgiving Page 1 of 2 Pålitelige og grundige rådgivere - Bruken av en ny og avansert beregningsmodell gjør at vi blir mer effektive og kan levere raskere svar til våre kunder. Jostein Matre, leder av BKK-konsernets kompetansesenter for energispørsmål, mener at beregningsmodellen bidrar til at arbeidet med ressurskartlegging går raskere, og gir samtidig både pålitelige og grundige beregninger. Selskapet Småkraft AS, som sammen med grunneiere landet rundt bygger små vannkraftverk, er en av BKK Rådgivings store kunder. Rådgivingsselskapets nye beregningsmetoder tilfredsstiller Småkrafts behov for overslag over tilsig, fallhøyde og produksjon i planleggingen av utbyggingen av småkraftverk. Realiserer verdier i lokalsamfunnene - Vi kan raskt levere Småkraft et produkt som de er tjent med. For Småkraft sin del betyr det at de bedrer muligheten til økt oppdragsmengde. Selskapet hjelper grunneiere med fallrettigheter med å realisere drømmen om eget kraftverk. Dette bidrar til økt verdiskaping i lokalsamfunnene. Byggingen av småkraftverk langs elver og vassdrag øker kraftig. Utbyggingspotensialet for småkraftverk er anslått til 15 TWh. Vi ønsker å være med på realiseringen av disse verdiene og er glad for at Småkraft ønsker å ha oss som samarbeidspartner, sier Jostein Matre. I 2004 utgjorde oppdragene for Småkraft 19 prosent av ordremassen i BKK Rådgiving. Oppdragene består av ressurskartlegging, utarbeiding av forprosjekt og konsesjonssøknader, prosjektering og prosjektledelse av små vannkraftanlegg. Tilsvarende kompetanse selges også til andre. Knapt halvparten av omsetningen går til eksterne kunder. Økte staben Som en følge av økt etterspørsel etter rådgivingstjenester økte BKK Rådgiving staben fra 13 til 15 medarbeidere i Byggkompetansen ble styrket. BKK R ådgiving spiller i tillegg på lag med den øvrige ingeniørkompetansen innen maskin og elektro i BKKkonsernet, og øker dermed sin kompetansekraft. Lang erfaring er heller ingen ulempe. - Selv om potensialet for utbygging av småkraft er stort og flere utbyggings- og rehabiliteringsprosjekt i BKK er på trappene, ønsker vi å være på offensiven og ha flere bein å stå på i årene fremover. Vi bygger opp vår kunnskap om utnyttelse av andre fornybare alternative energiformer som vind og bølgekraft. Vi er klar til å tilby prosjektledelse og byggkompetanse til en mulig utbygging av en vindkraftpark på 90 megawatt i Midtfjellet p å Fitjar i Sunnhordland, forteller Jostein Matre.

9 BKK Rådgiving Page 2 of 2 Hovedtall (Beløp i mill. kroner) Driftsinntekter: 13, Driftsresultat: 1,5 1 1 Resultat før skatt: 1,5 1 1 Totalkapital: 7,4 7 5 Antall årsverk per : Styreleder: Karl A. Eliassen Rådgivingssjef: Jostein Matre

10 BKK Varme Page 1 of 2 Færre bekymringer med fjernvarme Fjernvarmen gjør arbeidsdagen enklere, renere og mindre bekymringsfull for mange vaktmestere og driftsansvarlige i Bergen. Enkelheten kan forklares med at fullautomatiserte varmesentraler har overtatt for oljeog elektrokjeler. Renheten forklares med solide kutt i utslipp av forurensende avgasser og støv ved overgangen fra oljefyring til fjernvarme. Bekymringene blir en arbeidsdag eller to færre. Vaktmesteren får frigjort litt tid og kan sette mer ressurser inn på andre viktige oppgaver i driften og vedlikehold av bygget han er satt til å følge opp. Kanskje får han også mer tid til service overfor brukerne av bygget. Enklere arbeidsdag for vaktmestre Daglig leder i BKK Varme, Erling Wærenskjold, forteller at om lag 90 vaktmestere i næringsbygg og offentlige eide bygg i Bergen har fått arbeidsdagen sin forandret etter at fjernvarmen overtok som hovedoppvarmingskilde som erstatning for olje- og elektrokjeler. - Hver kunde har fått installert en egen kundesentral. Kundesentralene er BKK Varmes eiendom, og vaktmesteren trenger ikke tenke på disse. Vi har nå installert over 100 slike kundesentraler, som det er vårt ansvar å drifte og vedlikeholde. Kundesentralene består i hovedsak av to varmevekslere, en energimåler og to ventiler med hver sin reguleringsmotor - en for sentralvarmeanlegget og en for tappevannet. Dette er robuste og driftsikre komponenter og sannsynligheten for at det oppstår tekniske problem er betydelig mindre enn i et bygg med flere olje- og elektrokjeler, understreker Erling W ærenskjold. Han forklarer at det bare unntaksvis oppstår feil med kundesentralene. Slike feil vil fort bli oppdaget av BKK Varme, gjerne før kunden selv merker noe. BKK Varme har 24- timers driftsovervåking av kundesentralene. Første fase av fjernvarmeutbyggingen er tilbakelagt, og i 2004 leverte BKK Varme 105 GWh varme og 41 GWh strøm. Økt bruk av fjernvarme i fremtiden BKK Varme er klar til å ta fatt på etappe to: Fjernvarme til kunder ved Damsgårdssundet S ør, på Møhlenpris og et nytt område på Sandsli. Det vil i alt gå med meter fjernvarmerør til disse tre byggeprosjektene. Total varmelevering er anslått til 28,2 GWh, nok energi til å varme opp om lag 2800 eneboliger. Det statlige foretaket Enova har bevilget 13,3 millioner kroner fra Energifondet til prosjektene. Enova jobber for miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge, blant annet økt bruk av fjernvarme. Erling Wærenskjold sier at Enova-støtten utgjør om lag 20 prosent av de totale kostnadene. Disse prosjektene ville neppe blitt realisert uten denne statlige støtten. - Fremtidig utvidelse av fjernvarmenettet i Bergen er avhengig av byutviklingen. Hovednettet fra avfallsforbrenningsanlegget i Rådalen er dimensjonert for å kunne levere mer varme. Vi har investert i produksjonsanlegg og r ørsystem som kan sikre leveranser opp til 190 GWh/år i BKKs konsesjonsområde, forteller Erling Wærenskjold.

11 BKK Varme Page 2 of 2 Hovedtall (Beløp i mill. kroner) Driftsinntekter: 52,7 40,4 27 Driftsresultat: 12,8 6,2 1 Resultat før skatt: -23,4-8,3-9 Totalkapital: 674,7 641,8 463 Antall årsverk per : Daglig leder: Erling Wærenskjold Styreleder: Birger C. Sch ønberg

12 Vestnorsk enøk Page 1 of 2 Fleksible energiløsninger gir valgmuligheter Vestnorsk En øk er storleverandør av energiutredninger til kommuner på Vestlandet. Utredningene har som m ål å øke kunnskapen om lokal energiforsyning og påvirke fremtidige handlinger og beslutninger. Et verktøy i det kommunale planarbeidet. - Disse lokale energiutredningene kan medvirke til en rasjonell, samfunnsøkonomisk utvikling av energisystemet. Det kan bety økt fleksibilitet i energibruken, den beste form for energiutnyttelse. Forbrukeren vil bli en av vinnerne. Kunden blir ikke avhengig av bare en energibærer, men får større valgmulighet. Valg er et element i god samfunnsutnyttelse, sier daglig leder i Vestnorsk Enøk, Håkon Sandvik. Han karakteriserer energiutredningene som et forum for dialog om energi og fremtidig energiutnyttelse. Fleksible energiløsninger Men skal markedet kunne tilby en reell valgmulighet, må også boligkjøperne stille krav om mer fleksible energiløsninger i boligene. Det sterkeste presset kommer fra boligkjøperne selv. Myndighetene på sin side bør gjennom byggeforskrifter og lovgivning påvirke utviklingen mot fleksibilitet. Det kan i sin tur utløse mer kostnadsriktige energiløsninger og energiprisene vil peke nedover. Håkon Sandvik forventer løsninger i lokalsamfunnene hvor ulike energibærere kombineres. - En enebolig kan for eksempel bygges med en såkalt dobbeltmantlet varmtvannstank og kombinere bruk av strøm, gass og varmepumpe til tappevann og gulvvarme. Fleksibilitet er økonomisk gunstig både for boligeiere og for samfunnet. Elektrisitet er i ferd med å bli en knapphetsressurs og da må kunden f å muligheter til å velge andre energibærere. En slik løsning gjør det hele enklere, mener Håkon Sandvik. Energiutredninger til 70 kommuner Vestnorsk Enøk utarbeidet i 2004 energiutredninger til i alt 70 kommuner på Vestlandet. Det tilsvarer knapt 20 prosent av alle kommunene i Norge. De fleste i Hordaland og Sogn og Fjordane, men også i Rogaland og Møre og Romsdal. Det er nettkonsesjonæren som er pålagt av myndighetene til å gjennomføre energiutredninger i sitt konsesjonsområde. Utredningene skal årlig oppdateres. Sandvik opplyser at energiutredningene utgjorde den største oppdragsmengden for Vestnorsk Enøk i I tillegg leverer enøk-selskapet tjenester innenfor energiledelse, fellesmåling i borettslag og rådgiving. - Vi ønsker å være en bidragsyter i arbeidet med å løse Vestlands-samfunnets energiutfordringer i årene fremover. Energiutredningene vil utgjøre et viktig element i dette arbeidet, sier Håkon Sandvik.

13 Vestnorsk enøk Page 2 of 2 Hovedtall (Beløp i mill. kroner) Driftsinntekter: 49,2 20,1 Driftsresultat: -3,1-3,5 Resultat før skatt: -3,5-3,5 Totalkapital: 29,1 28,4 Antall årsverk per : Styreleder: Øivind Torkildsen Daglig leder : Håkon Sandvik

Elektrisitetens fremtidsrolle

Elektrisitetens fremtidsrolle Energy Foresight Symposium 2006 Elektrisitetens fremtidsrolle Disposisjon: Elektrisitetens historie og plass Trender av betydning for elektrisiteten Hva har gjort elektrisiteten til en vinner? En elektrisk

Detaljer

Jakter på bredbåndsmuligheter

Jakter på bredbåndsmuligheter BKK Bredbånd er alltid på hugget etter å gi sine kunder de beste bredbåndsløsningene. Jakter på bredbåndsmuligheter BKK Bredbånd er en aktiv aktør i bredbåndsmarkedet og er hele tiden på hugget etter nye

Detaljer

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping?

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Energi og verdiskaping Haugesund 10.-11. august 2004 Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Atle Neteland, adm.dir. BKK Kort om BKK Hvilke utfordringer har vi?

Detaljer

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Økonomiske og administrative utfordringer EBLs temadager 21.-22. januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Kort om BKK 175 000 nettkunder 19 500 km luftledninger og kabler

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Arild Olsbu Nettkonsult AS Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 Bakgrunn Kursserien

Detaljer

Tariffer for utkoblbart forbruk. Torfinn Jonassen NVE

Tariffer for utkoblbart forbruk. Torfinn Jonassen NVE Tariffer for utkoblbart forbruk Torfinn Jonassen NVE 2 Utredning om utkoblbart forbruk - bakgrunn OED har fått en rekke innspill vedrørende ordningen og innvirkning på arbeidet med omlegging av energibruken

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad Fagdag elektro 02.11.2011 Konsernbygget, Kokstad Program Presentasjon av BKK-konsernet Trude Kremner, Organisasjonsstab, BKK AS Elektrofaget i BKK Christian Monsen, lærlingeansvarlig og Terje Strandtun,

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

Hvordan utløse potensial for småkraft

Hvordan utløse potensial for småkraft Hvordan utløse potensial for småkraft Isak A. Liland Fra Tonstad, Norges krafthovedstad styreleder Småkraftforeninga Felles målsetning: Tja, har vi det, forresten?? Bidra til at småkraftpotensialet kan

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

Varme i fremtidens energisystem

Varme i fremtidens energisystem Varme i fremtidens energisystem Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Enovas varmekonferanse Trondheim, 23. januar 2007 Hva ligger foran oss? Vekst i energietterspørselen fra 2004-2030 estimert til

Detaljer

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Status og utvikling Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Vår identitet og våre verdier utgangspunktet for alt vi gjør Åpen Modig Ansvarlig Årsresultatet 2016 Nøkkeltall konsern 2016 2015 Salgsinntekter

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass Kraftgjenvinning fra industriell røykgass - Et miljøprosjekt med kraftgjenvinning i Energirikeregionen? Energirikekonferansen 2007 8. august 2007 Rune Holmen Industriens energibruk (2006) Nedgang i energiforbruket:

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer

Markedskonferansen 2008. Nu går alt så meget bedre?

Markedskonferansen 2008. Nu går alt så meget bedre? Markedskonferansen 2008 Nu går alt så meget bedre? Hvordan ta vare på og hjelpe kunden proaktivt Øystein Moberg Kundeombud i BKK og Fjordkraft Jurist med 20 års erfaring i bransjen Første kundeombud i

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

Norsk industri - potensial for energieffektivisering

Norsk industri - potensial for energieffektivisering Norsk industri - potensial for energieffektivisering EnergiRike Haugesund 8. august 2012 Øyvind Leistad, Enova SF Energibruken i Norge har vokst, men produksjonen har vokst enda mer Energibruk, GWh Produksjonsverdi,

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

NEF konferansen 2010. Henrik Glette, daglig leder Småkraftforeninga

NEF konferansen 2010. Henrik Glette, daglig leder Småkraftforeninga Nett og politikk NEF konferansen 2010 Henrik Glette, daglig leder Småkraftforeninga Småkraftforeninga: Stiftet i 2001 Organiserer private utbyggere av småskala vind og vannkraft Arbeider for at grunneierne

Detaljer

Gasskraftverk. Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK

Gasskraftverk. Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK Gasskraftverk -utfordringer og muligheter Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK BKK - Vestlandets eget kraftselskap Tema Litt om BKK Gasskraftverk i Norge Betydelig omfang! Utfordringer

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fjernvarme i Narvik Narvik 24.10.2011 Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fakta om Statkraft Statkraft- størst i Europa på fornybar energi. Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,

Detaljer

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Nord Norsk Vindkraft ønsker å bygge et vindkraftverk med inntil 75 vindmøller på Sleneset i Lurøy kommune, Nordland.

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.06.2014 Sak: 131/14 Tittel: Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/18374 VEDTAK: 1. Formannskapet

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Foto: GV-Press 5 Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og eierformer Energiverkene Statnett SF 5.1 Eiere og eierformer Kommunene og fylkeskommunene eier om lag 57 prosent av produksjonskapasiteten

Detaljer

Konsernstrategi 2010 2015

Konsernstrategi 2010 2015 Konsernstrategi 2010 2015 Visjon: Bakgrunn Ringeriks-Kraft skal være et regionalt energikonsern med sterk regional eierstruktur og tilstedeværelse. Vi vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Lokal energiutredning Birkenes kommune 29/1-14

Lokal energiutredning Birkenes kommune 29/1-14 Lokal energiutredning 2013 Birkenes kommune 29/1-14 Hensikt med lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Kvinnenettverkskonferanse 24. april 2007 Wenche Teigland

Kvinnenettverkskonferanse 24. april 2007 Wenche Teigland BKK ledelsesmodell og satsing på kvinner Kvinnenettverkskonferanse 24. april 2007 Wenche Teigland Om BKK En av landets største kraftprodusenter, og landets nest største nettselskap Leverer også bredbånd,

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

PRESENTASJON 3. september 2009

PRESENTASJON 3. september 2009 PRESENTASJON 3. september 2009 Historikk Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet. 1998-2001: Ekspansiv strategi

Detaljer

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no TNS Gallups Energibarometer nr. 37 En analyse av nordmenns holdninger og atferd i et konkurranseutsatt kraftmarked

Detaljer

Tilsig av vann og el-produksjon over året

Tilsig av vann og el-produksjon over året Tilsig av vann og el-produksjon over året 7 6 5 Fylling av magasinene Kraftproduksjon Tilsig TWh 4 3 2 1 Tapping av magasinene 1 4 7 1 13 16 19 22 25 28 31 34 37 4 43 46 49 52 Uke Fakta 22 figur 2.1 Kilde:

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Regjeringens satsing på bioenergi

Regjeringens satsing på bioenergi Regjeringens satsing på bioenergi ved Statssekretær Brit Skjelbred Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling Tromsø 11. november 2002 De energipolitiske utfordringene Stram energi- og effektbalanse

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Lokal energiutredning for Andøy Kommune

Lokal energiutredning for Andøy Kommune Lokal energiutredning for Andøy Kommune 2009 Forord Utredningen er utført i samarbeid med Ballangen Energi AS, Evenes Kraftforsyning AS og Trollfjord Kraft AS. Andøy Energi AS har valgt å ikke vektlegge

Detaljer

Virkemidler for energieffektivisering

Virkemidler for energieffektivisering Kunnskapsbyen Lillestrøm, 3. september 2009 Virkemidler for energieffektivisering Hvilke virkemidler kan bygningseiere forvente å få tilgang til og hva er betingelsene knyttet til disse? v/ Sven Karlsen

Detaljer

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Prosjektgjennomføring

Detaljer

Fjernvarmens omdømme i bygg- og eiendomsbransjen. Budskapsplattform våren 2014

Fjernvarmens omdømme i bygg- og eiendomsbransjen. Budskapsplattform våren 2014 Fjernvarmens omdømme i bygg- og eiendomsbransjen Budskapsplattform våren 2014 Fart og presisjon til veivalg og realisering - der energiforsyning og forbruk møtes Vi bistår med veivalg og effektiv realisering

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 LØSNINGER FOR FREMTIDEN Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 NØKKELTALL NTE 2007 (2006) MILL KR. OMSETNING: 2209(1870) DRIFTSESULTAT: 465(465) TOTALKAPITAL. 8074 (7165) EGENKAPITAL: 4274(3791) NTE

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Iveland kommune 21/1-14

Lokal energiutredning 2013. Iveland kommune 21/1-14 Lokal energiutredning 2013 Iveland kommune 21/1-14 Hensikt med lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Evaluering av Energiloven

Evaluering av Energiloven Evaluering av Energiloven 13.11.2007 Innspill fra Småkraftforeninga av Bjørn Lauritzen, daglig leder Vi har felles målsetning: Bidra til at småkraftpotensialet kan realiseres Bidra til at samfunnsøkonomisk

Detaljer

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft internasjonalt

Detaljer

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Rica Hell hotell 8. mai 2014 Arne Stokka, Avd. Anvendt økonomi Regionale virkninger av energipolitikk: Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, NTNU og IFE

Detaljer

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet Ombygging av transformatorarrangement i mast Forventninger til markedet Tekna 5.janunar 2010 Arild Borge Markedssjef i Infratek Entreprenør Utdannelse: Ingeniørhøgskole (ØIH) og markedsøkonom (BI) Tidligere

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Listerregionen, 13/11-13

Lokal energiutredning 2013. Listerregionen, 13/11-13 Lokal energiutredning 2013 Listerregionen, 13/11-13 Agenda 09.00 Elnettet v/grundt 09.40 Utvikling energiforbruk v/hansen 10.05 Pause 10.15 ENØK-kartlegging Flekkefjord v/haugen 10.45 Nettilknytting v/josefsen

Detaljer

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Presentasjon av Småkraftforeninga Stiftet i 2001 Har om lag 570 kraftverk/planlagte

Detaljer

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS. Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS. Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo Bioenergidagene 5 6. mai 2014 DISPOSISJON 1 minutt om Hafslund Nye investeringer Oljefri Økt bioenergimengde

Detaljer

Anleggsbidrag - forenklinger?

Anleggsbidrag - forenklinger? Anleggsbidrag - forenklinger? Næringspolitisk verksted, Tariffer og anleggsbidrag i distribusjonsnettet BKK Nett AS, Charlotte Sterner og Bengt Otterås Energi Norge 4.8.2012 Hvem kan spå om fremtiden?

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

Lokal energiutredning for Songdalen kommune

Lokal energiutredning for Songdalen kommune Lokal energiutredning for Songdalen kommune 16/5-2012 Steinar Eskeland, Agder Energi Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers Lokal energiutredning (LEU), målsetting Forskrifter: Forskrift om energiutredninger.

Detaljer

Enovas virkemidler. Fremtidens energisystem i Oslo. Sektorseminar Kommunalteknikk, Kjeller. 13. februar 2014

Enovas virkemidler. Fremtidens energisystem i Oslo. Sektorseminar Kommunalteknikk, Kjeller. 13. februar 2014 Enovas virkemidler Fremtidens energisystem i Oslo Sektorseminar Kommunalteknikk, Kjeller 13. februar 2014 Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Fremme

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og selskapsformer Organisering og restrukturering i kraftsektoren Selskaper innen ulike virksomhetsområder Statnett SF Regnskapsmessige nøkkeltall for kraftselskapene

Detaljer

Enova SF -virkemidler og finansieringsordninger rettet mot norsk industri

Enova SF -virkemidler og finansieringsordninger rettet mot norsk industri Enova SF -virkemidler og finansieringsordninger rettet mot norsk industri Prosinkonferansen 2013 Ståle Kvernrød Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen 9.3.2011 Energispørsmål som kan interessere økonomer Hva er oppgavene? Hvordan løses de? Hva gjør økonomene? Litt om strøm P F Litt om strøm forts P K

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet?

Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet? Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet? Cato Kjølstad Hafslund Varme AS Avfallskonferansen Ålesund 4-6. juli 2013 s.1 DISPOSISJON: 1 minutt om Hafslund Trenger vi fjernvarme Hvorfor

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Kommunikasjon til sluttbrukerne.

Kommunikasjon til sluttbrukerne. Kommunikasjon til sluttbrukerne eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvordan ser sluttkundene på nettselskapet sitt? Hva kan nettselskapene gjøre for å få kundenes aksept for å øke investeringene i nettet?

Detaljer

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida Enova SF - i samarbeid med KS Enova SF Et statlig foretak eid av OED. Enova forvalter Energi- og klimafondet Påslag på nettariffen - 775 mill. Finansierer

Detaljer

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Energismarte løsninger for framtiden Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Ny regjering ny energipolitikk?

Ny regjering ny energipolitikk? Ny regjering ny energipolitikk? Politisk rådgiver Anne Tingelstad Wøien Bergenskonferansen 2006 14. mars Disposisjon Forsyningssikkerheten for strøm Virkemidler for å fremme fornybar energi Eierskap og

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen. NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD

Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen. NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD Bredbånd er nyttig Økt konkurranseevne for næringslivet i hele landet Effektivisering

Detaljer

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet besto i 2013 av morselskapet Tafjord Kraft AS

Detaljer

Nasjonale nettariffer - tariffutjevning. Trond Svartsund

Nasjonale nettariffer - tariffutjevning. Trond Svartsund Nasjonale nettariffer - tariffutjevning Trond Svartsund Oppdraget - felles nasjonale tariffer i distribusjonsnettet Dette ble ansett som den viktigste delen av det samlede utredningsoppdraget Oppdraget

Detaljer

Klima og miljøstrategi 2008-2013

Klima og miljøstrategi 2008-2013 Klima og miljøstrategi 2008-2013 Begrunnelse for å ha egen klima og miljøstrategi: Eierkrav: Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Eierne skal ha en akseptabel forretning på kapitalen.

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet

Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet NVEs energidager 17.10.2008 Trude Tokle Programansvarlig

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Neste generasjon sentralnett

Neste generasjon sentralnett Neste generasjon sentralnett Forsyningssikkerhet, verdiskapning og klima hånd i hånd Energiforum 6. oktober 2009 Auke Lont, Konsernsjef Statnett Agenda Drivere mot en bærekraftig utvikling Statnetts strategi

Detaljer

UPRIORITERT EL: Status i varmebransjen

UPRIORITERT EL: Status i varmebransjen UPRIORITERT EL: Status i varmebransjen De beste kundene i nye områder har vannbårne varmesystemer basert på olje/uprioritert el. Fornybar varme må selge seg inn til maks samme pris som kundens alternativ.

Detaljer

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Oslo 22.09.2003 Øyvind Håbrekke, politisk rådgiver Olje- og energidepartementet Utviklingen i kraftbalansen - midlere produksjonsevne og forbruk 140

Detaljer

Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1% av Europas kraftproduksjon

Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1% av Europas kraftproduksjon Industriens PA-Messen 11.10.2007 Sverre Gotaas, Statkraft Kort introduksjon til Statkraft STATKRAFT 2007 Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1%

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Energieffektivitet i bygg

Energieffektivitet i bygg Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enova bygningsnettverk? Morgendagens Eiendomsmarked 2005 ved Frode Olav Gjerstad Visjon Drivkraft for framtidsrettede energiløsninger Verdier

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer