Digital historiefortelling og helsefremmende arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital historiefortelling og helsefremmende arbeid"

Transkript

1 1 Digital historiefortelling og helsefremmende arbeid Prosjektets bakgrunn Digital historiefortelling har sin opprinnelse i The Bay Area et geografisk område som omfatter næringsklyngen i begrepet Silicon Valley. Området er berømt for ulike typer entreprenørskap: økonomisk, teknologisk og sosialt. Opphavspersonene, Dana Atchley og Joe Lambert, var opptatt av teaterkunst og folkelig deltakelse og involverte tilskuere i produksjonen av stykker som satte sosiale problem på dagsorden. Da datateknologien gjorde visuell historieproduksjon mulig, utviklet de dette videre til et format der deltakere produserte historier i workshops, som så ble vist i egne visninger i lokalsamfunnet. Hensikten var å mobilisere for å skape endring. Ny forskning viser lovende resultater for bruk av digitale historiefortelling for fremming av helse for barn, unge, voksne og eldre. I England driver for eksempel prosjektet Patient Voices en omfattende virksomhet med digital historiefortelling, for å gi en stemme til mennesker som ofte ikke blir hørt i helsevesenet. Involvering av brukere for å delta mer aktivt i mediesamfunnet ses på som en viktig forutsetning for den demokratiske utviklingen av samfunnet (Couldry 2008, Lambert 2009). Digital historieforteling er en måte å lage audiovisuelle framstillinger av personlige erfaringer på. Sjangeren som ble skapt, hadde en bærende stemme en historie, som ble illustrert med stillbilder, belagt med annen lyd, og så framført for publikum. Varigheten på produktet: 2 4 minutter, gjorde det mulig å fremme mange stemmer og skape fellesskap mellom deltakerne. Metoden er brukt av lokale grupper som ønsker å fremme en sak av felles interesse, og styrke sin opplevelse av seg selv. Metoden er brukt i undervisning og i samfunnspedagogiske sammenhenger. Den forutsetter at deltakerne har tilgang til PC og kan elementær tekstbehandling. Historiefortelling i en digital kontekst kan anta mange former. Brukeren kan lage bildefortellinger, video, blogger, wikis eller websider, og dette benyttes av svært mange for å lage personlige framstillinger. Det som særmerker den metoden vi ønsker å ta i bruk, er at den er utviklet av samfunnsengasjerte formidlere som metode for empowerment av marginaliserte grupper, bosteder, pasienter, voldsofre, elever og studenter osv.. De digitale historiene utvikles i en gruppe, og de skapes samtidig i en workshop. Grunnen til at metoden ses på som viktig og hensiktsmessig er tosidig. For det første er det en konkret og enkel måte å utvikle deltakernes digitale ferdigheter på. Men det viktigste er at metoden gir muligheter for å utvikle deltakernes opplevelser og erfaringer som historier, og som gjøres om til korte bildefortellinger. Når slike historier framstilles i en gruppe av personer med felles interesser og ambisjoner, skapes også en mulighet for å få sterke opplevelser av andres historier. Dermed skapes det situasjoner der man kan lære av andre og bygge erfaringer i gruppen. Produksjonen skjer ved at deltakerne samles og gis en innføring. Deretter stimuleres deltakerne til å lage en personlig historie. Denne historien bearbeides i en samling, der historiene fortelles og respons fra andre gis. Historiene omskrives og tilpasses. Når historien vokser fram, samles bilder og musikk som kan benyttes. Historien leses inn som en lydfil. Lydfil og bildefiler lastes inn i datamaskinen og organiseres og redigeres med den tilgjengelige softwaren. Når alle historier er ferdige, samles man til visning, og etter hver historie gis en ny respons. Workshopen avsluttes med refleksjon over hva som er vunnet av ny viten. Prosjektsøkerne er Høgskolen i Lillehammer og Mental helse i Oppland. Forskerne ved Høgskolen i Oppland har bakgrunn i fagfeltet mediepedagogikk og er engasjert i bruk av Digital historiefortelling i undervisning ved høgskolen. Engasjementet med metoden startet i 2008, da vi startet samarbeidet med

2 2 Center for Digital Storytelling og Joe Lambert. Vi har arrangert en stor internasjonal konferanse om temaet i 2011 med norske og utenlandske kolleger. Metoden er tatt i bruk i våre pedagogikk og vernepleiestudier ved vår høgskole, og er i bruk i en lang rekke utdanninger, især helse og sosialfag. Den konkrete bakgrunnen i mediepedagogisk forstand er knyttet til de kognitive og emosjonelle prosesser som settes i verk når personer settes i stand til å formidle opplevelser, synspunkter og erfaringer gjennom medier. Språkliggjøring og visualisering av egne erfaringer er velkjente elementer i mange terapiformer brukt i en lang rekke behandlingsformer og institusjoner. Med den digitale tidsalder er muligheten også kommet til å kommunisere og publisere digitalt. En viktig trend i mediebildet i Norge, og svært mange andre land er framveksten av lokale mediekanaler, alternative kommersielle kringkastere enn de statlige, økt tilgang til telefoni, og i de siste 20 årene framveksten av internettet og distribusjon av datamaskiner som i prinsippet kan gjøre alle til medieprodusenter og konsumenter. Selv om muligheten er tilstede, er realiteten den at skillet mellom de grupper som allerede hadde et talerør i de offentlige mediene, i sosiologisk og statsvitenskapelig forstand de grupper av mektige og innflytelsesrike, velstående og værende innenfor de hegemoniske kulturelle oppfatninger, og de som står utenfor, like gjerne øker som avtar. Nye mediers potensial for å rekruttere aktive medieprodusenter som kan gi lyd til de ikke hegemoniske posisjoner, erfaringer og stemmer fordrer at man initieres og innlemmes i gruppen av medieprodusenter (Hartley & McWilliam 2009). Prosjektets målsetting Mental helse har som formål blant annet å styrke åpenhet om mental helse og bygge organisasjonens erfaringsgrunnlag. Utvikling av digitale historier vil gi organisasjonen mulighet til dokumentere sine medlemmers erfaringer i retning av rehabilitering og helbred, øke forståelsen blant medlemmer såvel som ikke medlemmer gjennom å publisere utvalgte historier i egnede kanaler, samt systematisere erfaringen gjennom analyser av eget audiovisuelt materiale som bygges opp over tid, lagring og gjenbruk av materiale organisasjonen finner verdifullt. Vi ønsker med dette prosjektet å utvikle digital historiefortelling som metode i organisasjonens arbeid. Prosjektet vil identifisere hvorledes metoden kan gjøres tilgjengelig for instruktører, selvhjelpsgrupper i praksisfeltet, lokale og regionale ledd i organisasjonen. På det viset skal metoden bli bedre kjent blant potensielle grupper som kan gjøre seg nytten av metoden, og den skal utvikles i lag med dyktige praktikere for å tilpasse den ulike brukeres behov. Metoden skal ivareta hensyn som bygging av erfaring, deling av erfaring, refleksjon og definering av nye utviklingsmål for medlemsorganisasjonen. I forskningstradisjoner som har preget psykisk helsevern står forskning for empowerment sterkt. I vid forstand er dette prosjektet innrettet slik at organisasjonen Mental Helse, og gjerne i samarbeid med andre organisasjoner, kan utvikle en ny arbeidsform for å gi medlemmene en kanal å ytre seg gjennom. Digitale skiller er et problem i vårt samfunn. For å motvirke disse skillene er det behov for en større innsats for å styrke digitale kompetanser i brede lag av befolkningen. I samfunnet foregår en prosess som kalles medialisering der mediene i stadig større grad påvirker våre liv, og der mestring av medier er en betingelse for få tilgang til goder i velferdssamfunnet (Burgess 2006). Bruk av internettet for å løse mange private, personlige og formelle oppgaver er i dag sett på som viktig. I ulike sammenhenger aktiviseres lag og foreninger med å lære seg ny teknologi (Nøhr 2006). I dette prosjektet er det ønskelig å involvere brukere og medlemmer å ta i bruk digital teknologi for å fortelle historier og publisere på måter som styrker formålene til Mental Helse. Det er meningen at de som deltar skal utvikle ferdigheter

3 3 i å lage historier, publisere dem, drøfte og reflektere egne og andres uttrykk og nå større innsikt gjennom produksjons og refleksjonsprosess. På dette viset vil brukerne ta steget over fra å betjene digitale verktøy for underholdning til å bli produsenter av medieinnhold. Vi oppfatter dette som en ekstra gevinst ved å arbeide med digitale fortellinger. Brukermedvirkningen i prosjektet Med denne metodens sosiale og politiske utgangspunkt er det helt grunnleggende at brukerne skal bestemme over sin egen historie og hvordan den skal brukes. Deltakelsen forutsetter at man evner å finne sin stemme, men også at man våger å dele historien underveis i en produksjonsprosess. Varsomhet og tillit er viktige ingredienser i dette arbeidet. Brukernes erfaringer skal benyttes for å utvikle rutiner og prosedyrer for hvordan de selv kan beholde styringen og utøve innflytelse på prosjektet. Et viktig tema er hvorledes historiene lagres, og hvorvidt de kan vises for andre utenfor den enkelte workshop. Noen vil ikke ønske dette, mens andre vil. Det må utvikles retningslinjer for hvilke etiske vurderinger som må gjøres og hvorledes de praktiseres. Dette er et viktig tema for brukermedvirkningen. REK skal konsulteres og prosjektet godkjennes, og likedan godkjennes ved NSD Personvernombudet. Forskningsspørsmålene I tesen om samfunnets medialisering ligger antakelsen om at medier spiller en stadig sterkere rolle i personers liv, og at mestring av medier blir en viktig betingelse for å produsere, yte, dele og kommunisere i samfunnet (Hjarvard, 2009). I nærstudier av medialiseringsprosesser ser man nærmere på hvordan personer påvirkes av medier. Dette omfatter også hvordan mennesker benytter medier for å kunne forstå seg selv, og fremme sine oppfatninger i det medialiserte samfunnet; å bli medlemmer av en deltakerkultur (Burgess & Green 2009, Jenkins 2006). Dette er det viktigste aspektet ved denne undersøkelsen, og knyttes til hvorledes mennesker med noen felles erfaringer kan ytre disse og benytte dem for styrking av sin stemme i det medialiserte samfunn. Mental Helse har medlemmer som har hatt kontakt med psykisk helsearbeid og som har en viktig oppgave med å fremme hensyn til, omsorg for og rettene til den gruppen de representerer. Denne studiens fokus blir å undersøke hvorledes produksjonen av digitale historier finner sted, hvilke produkter deltakerne lager og hvorledes deres budskap forstås og tolkes. Dernest skal resepsjonsprosessen i den enkelte workshop studeres. En må se nærmere på hvorvidt prosessen oppleves som nyttig, om den bringer fram ny refleksjon over erfaringer og om denne erfaringen bidrar til den kollektive erfaring i gruppen. En viktig dimensjon å studere her blir interaksjonen mellom deltakerne, og især mellom unge og eldre deltakere. Til sist skal prosessen studeres på et organisasjonsnivå. Her vil man se nærmere på hvorledes historier kan bidra til bygging av organisasjonens erfaring, og hvorvidt dette kan brukes i å bygge en større og mer kommuniserbar base av erfaringer De konkrete undersøkelsesområdene blir å finne ut om: a) Utvikler deltakerne i workshops noen refleksjoner som kan nytt lys over tidligere erfaringer? b) Utvikler deltakerne felles refleksjoner som vurderes som verdifulle for organisasjonens utvikling? c) Kan organisasjonens samling av deltakerproduserte digitale fortellinger anvendes for organisasjonens ambisjon om deling av erfaringer og bygging av erfaringer til styrking av organisasjonens formål? Prosjektet skal forankres i en forskergruppe bestående av en professor og to professorstipendiater innen mediepedagogikk, en førstelektorkandidat innen helse og sosialfag og to PhD stipendiater, i alt 6

4 4 personer. Forskergruppens forskningstema er Digital dannelse. Stipendiatene er knyttet opp mot PhDprogrammet Barn og unges kompetanse og deltakelse. Metoden I dette prosjektet er metoden å forstå som "praksisnær forskning". I helsefaglige sammenhenger omtales dette som "Samfunnsbasert forskning" eller "Deltakerbasert aksjonsforskning." (Askheim og Borg 2010, Starrin 2007, Borg og Kristiansen 2009). Det viktigste momentet her er at forskningsaktivitetene utvikles i partnerskap med ulike aktører med sikte på å skape en omforent endring. Hovedpunktene i denne tilnærmingen er at den er normativt og verdimessig forankret, bygger på samarbeid og søker å realisere handlinger som bringer fellesskapet nærmere et felles mål. Deltakerne i prosjektet blir medforskere og deres forutsetninger og deltakelse skal øke prosjektets validitet og bruksverdi i framtidig arbeid. Metodene som skal benyttes er anvendt innen mediepedagogikk og helsefremmende arbeid. Innen mediepedagogikk er det studiet av hvorledes personer kan uttrykke oppfatninger, opplevelser og erfaringer gjennom audiovisuelle medier. Dernest er det studiet av hvorledes slike uttrykk kan tolkes og bidra til refleksjon både for medieprodusent og tilskuere i grupper. Fra helsefremmende pedagogiske metoder er det anvendelse av narrativer og fortellinger i språklig eller visuell bearbeiding som er metodisk plattform (White 2006, Polkinghorne 1988). Deltakende observasjon, dialogkonferanser, dybdeintervjuer, fokusgruppeintervjuer og videoopptak er praktiske metoder for datainnsamling og analyse i samarbeid med medforskerne (Hummelvoll, Andvig & Lyberg 2011, Mischler 1995). I aksjonsforskningstradisjonen er etablering av stabile og langvarige relasjoner til brukerne et ytterst viktig fundament (Gustavsen og Sørensen 1995). Arbeidet vil bygge på frivillighet og informert samtykke fra alle impliserte parter. Trygghet og tillit bygges gjennom samvær, dialog og samarbeid. Mental Helse sine lokalllag, fylkeslag og regionale kontakter skal sikre tilgang og arenaer for organisering av dialogmøter der prosjektets hensikt og potensial presenteres. Dersom interessen er vakt og en plattform er etablert for et videre samarbeide, skal en prosjektplan for de impliserte vedtas, med etapper som innebærer drøfting av videre framgang av prosjektet, samt løsing av problemer som oppstår underveis. Det er planen å arbeide med flere parallelle grupper som deltakere, og derfor er det også viktig å arrangere møter der felles anliggender tas opp. I praksisnær forskning er idealet at forskningsideer og framgangsmåter utvikles sammen med gruppen prosjektet skal utfoldes med. I dette prosjektet er prosjektideen diskutert med Mental Helse sentralt, regionalt og lokalt. Intensjonen fra forskernes ståsted er at prosjektet skal ta utgangspunkt i noen stipulater og ideer forskerne har sett virksomme og lovende. Bruken av digital teknologi, for å lære fortellerkunst, som skal brukes til styrking av en gruppes posisjon og interesser, er slike tanker som vil virke styrende. Videre må en, for å utvikle en søknad, ha klare forestillinger om hvilke hendelser, handlinger og tolkninger en vil bruke i arbeidet med å sanke data, tolke dem og skrive ut. Idealene for en praksisnær forskning er å ivareta deltakernes råderett over data, tolkninger og kommunikasjon fra prosjektet. Dette innebærer en involvering av brukerne i prosesser som definerer hvordan selvbestemmelsesretten balanseres med forskningsverdens interesser. De innebærer at deltakerne er de beste til å finne sine handlingsrom og muligheter, når de erfarer retten til å definere egne rettigheter, grenser og plikter (Gustavsen og Sørensen 1995). Praksisnær forskning tematiserer også at såkalt taus kunnskap er viktig i den praktiske og hverdagslige omgang i arbeid, utdanning eller privatliv.

5 5 De teknologiene som skal brukes i prosjektet er primært bærbare PC er med standard utrustning. Dette kan ikke regnes for å være verken spesiell eller ukjent teknologi og det forutsettes at deltakerne i prosjektet vil ha slike pc er tilgjengelig. Imidlertid er det behov for utrustning til lydopptak og medieserver for lagring av videomateriale. Sikkerhet og personvern Å lage digitale fortellinger innebærer ofte svært personlige uttrykk der personer formidler budskap av privat natur. Derfor er det viktig å være aktsom og forsiktig i formidling av digitale historier. Mange er sjenerte over egen stemme, eller bærer minner som er vonde og vanskelige å artikulere (Fritze, Haugsbakk og Nordkvelle 2012). Hvorvidt man evner å utvikle gode historier handler ofte om trygghet og tillit som skapes i gruppen. Spørsmålet om videre publisering til websider (for egen organisasjon eller til sosiale medier som YouTube) krever ekstra aktsomhet. Juridiske og etiske hensyn vil være meget viktige i avgjørelser om slike ting. Hva som er lov, og hva som er lurt, er ulike spørsmål. Lovmessigheten knytter seg til personvernspørsmålene, og til hvorledes bruk av bilder og musikk produsert av andre kan finne en lovlig form. Åndsverksloven gir her mange begrensninger. Prinsippet om informert samtykke gjelder uavkortet. På området foregår en kontinuerlig utvikling av forskrifter. Datatilsynet, medietilsynet, forbrukerombudet, Norgesuniversitetet, Lovdatabasen, REK. og NSD er kilder og instanser som vil bli konsultert for å utvikle en lur og gavnlig praksis innenfor det lovlige området (Haug, Jamissen og Ohlmann 2012). Med hensyn til REK skal det foreligge en forhåndsgodkjenning før iverksettelse. Framleggingsvurdering skal gjøres på et tidlig tidspunkt. Personopplysninger skal ikke benyttes i prosjektet. Vitenskapelig betydning Den vitenskapelige betydningen finner vi i to prinsipper: om tverrvitenskapelighet og metodisk innovasjon. Helsefremmende pedagogikk har sin opprinnelse i sosialfaglige, pedagogiske og medisinske disipliner, mens mediefag har sine røtter i audiovisuell teknologi på teknisk side og samfunnsvitenskap/humaniora på den samfunnsmessige siden. Audiovisuell teknologi er brukt i stor skala i medisinsk praksis og forskning, mens helsefremmende pedagogiske intervensjoner i stor grad knyttes til kommunikasjon, undervisning, terapi, restitusjon og forebygging. I løpet av de siste 20 årene er audiovisuell teknologi blitt hverdagslig teknologi som brukes av alle. I pedagogiske virksomheter er bruk av audiovisuelle teknologier også blitt hverdagslig. Det foregår en stadig metodeutvikling for å optimalisere bruken av teknologiene til pedagogiske formål. Hensikten med prosjektet vil derfor være å utvikle metoder for anvendese av audiovisuelle teknologier til beste for helsefremmende pedagogisk arbeid. Dette ser vi på som prosjektets mest innovative side. Tverrfagligheten springer ut av fagdisipliner som pedagogikk, medievitenskap, sosialt arbeid, helsefaglig veiledning, helseinformasjon og folkehelsefag, psykologi og psykiatri. Den metodiske innovasjonen er knyttet til hvordan en metode kan tas i bruk for ulike formål, tilpasses brukeres behov og fylle oppgaver som er ønsket. Skjæringspunktet mellom tverrfaglig og metodisk utvikling kalles ofte anvendt forskning. I dette tilfellet søkes det også å framkalle en handling eller en aksjon der brukerne skal se på hvilket handlingspotensial som åpnes med metoden. På et overordnet plan kan studien plasseres i kategorien Science, Technology and Society forskning, der forholdet mellom mennesker og teknologi forstås som samvirkende og gjensidig påvirkende (Mol 2002). Teknologier finnes opp av og tas i bruk av mennesker, som bearbeider og tilpasser teknologien innenfor dets mulighetsområde. Dermed forstås ikke teknologi som determinert eller avsluttet, men noe som kontinuerlig omarbeides, gis nye retninger og framtredelsesformer.

6 6 Teoretisk fundament Teorier om fortellinger (narrativer) og læring Det finnes flere tilganger til å forstå fortellingens betydning for læring. En av læringsteoriens klassikere, Jerome Bruner hevder at fortellingen er selve ordningsprinsippet for vår intelligens (2004). Våre kognitive evner som en samling av skjema som er ordnet i bestemte mønster. Læring er et resultat av nye informasjoner som må ordnes i strukturer, som først ekspanderer etablerte skjema, og siden ryddes på plass i nye mønstre. Undring og kreativ søken etter utfordringer utfolder seg som framoverskridende prosesser, mens sinnet samtidig søker konsolidering og harmoni, som regressive og motgående bevegelser (Salvatori 1983). Motstand mot læring kan forstås som at gapet mellom etablerte kognitive skjema og de nye ikke lar seg harmonere inn i troverdige og logiske sammenhenger (kognitiv dissonans). Man lykkes ikke å føye gamle og nye historier eller metaforer sammen. I denne tradisjonen beskrives personenes læring som utvikling av narrativer. Narrativene tilbys oss som sett av meninger og vi tilegner oss dem gjennom språket. Å ville fortelle ses på som en dyptliggende egenskap i den menneskelige forstand. Fortellingen gjør det mulig å huske, fordi de er bundet sammen med grammatiske og semantiske strukturer som har form som plott og drama. Narrasjon og språk er derfor de sosiale dimensjonene av vår læring som er av verdi for å forstå digital historiefortelling. Narrative metoder er dessuten mye brukt i terapi og undervisning (Monk, Winslade, Crocket & Epston 2006). Narrative terapi er en trend som tidfestes til de siste 25 år, mens kreativitet, kunst, musikk og visuelle ytringsformer har lange forhistorier i terapien. Teorier om medier og læring Empowermenttradisjonen bygger blant annet på de politiske hendelser og reaksjoner som ble satt i verk på 1950 tallet. Paolo Freire utviklet språkopplæringsprogram som ble populære globalt sett, og påvirket helseopplysere og pedagoger til å se tilegnelse av språk og begreper om sin egen erfaring som nøkkelen til frigjøring. Å ta i bruk kommunikasjonsteknologier har dermed vært grunnleggende i voksenpedagogikk og sosialt/helsefremmende arbeid i mange år. Mens språklig læring og empowerment i voksenpedagogisk forstand dreier seg om skriftspråket, har bildets plass og visualitet vært viktige redskaper for å utvikle begreper. Bruk av bilder i undervisning har dype røtter, og bilder og album er tema i svært mange lokalhistoriske prosjekt. Henrik Dahl (2005) forteller i boken Mindernes land om, hvordan hans mormor navigerte gjennom samfunnets voksende usikkerhet og kompleksitet ved hjelp av et fotoalbum. Dahl mener at erindringen er en helt avgjørende del av det store identitetsarbeidet, som dagens komplekse samfunn pålegger oss. Dette gjør erindringen overordnet ved å omdanne livet til en fortelling erindringen er livet med alt det tilfeldige klippet ut, og dermed blir den en reduksjon av den enorme kompleksitet som et liv innebærer (Dahl 2005:44). Tekstlighet er et uttrykk for å søke entydighet, som i lærebøker eller faglitteratur. Derfor kan det sies at språklig presisjon og vitenskapelige begreper tendensielt søker mot avsluttethet og entydighet. Å lære med audiovisuelle medier bryter med den tekstlige entydighet, og åpner derfor i større grad for en forbindelse mellom affektiv og kognitiv læring. Affektene eller følelsene vekkes lettere med opplevelsen av bildets mangetydighet. Å lære med audiovisuelle virkemidler åpner derfor for mer helhetlige læringsprosesser. I stedet for å virke innen ett modus, foregår læring i flere modaliteter (Tønnensen 2012). I digital historiefortellinger forenes arbeidet med de personlige historiene, som assosieres med utvalg av bilder personen har et forhold til og veves sammen til en visuell presentasjon. SVed siden av den personlige stemmen legges det svært ofte musikk til fortellingen, slik at det kan vekkes følelser av drama, harmoni, sjokk, humor eller andre kontekstuelle farginger av

7 7 uttrykket. Innen fagfeltet framheves dette med begreper om uttrykksformer som bygger på mange semiotiske ressurser og hva de enkeltvis og til sammen kan gi rom for å inneholde. Alle slike multimodale ressurser kan åpne for inntrykk som virker forskjellig på tilhørerne (affordances). Forskning om digital historiefortelling og empowerment Arbeid med digitale medier for å fremme lokale interesser, marginaliserte grupper, opposisjonelle bevegelser er dokumentert i en lang rekke prosjekt. Digital historiefortelling er brukt for å organisere barn som var utsatt for vold og overgrep (Reed & Hill 2010), eller skolebarn med skriftspråkvansker kan finne alternative uttrykk gjennom dette mediet (Nilsson 2010). Det som digitale medier tilbyr utover skrivepedagogisk refleksivitet, er en publiseringsform som gjør budskapet lett tilgjengelig for andre. Innbygget i metoden er en felles visning, til slutt i forløpet, der alle deltakere kan kommentere og reflektere med. Denne prosessen gjør andre deltakeres erfaringer tilgjengelig og fører til en sterkere opplevelse av felles refleksjon rundt visningen. Kollektiv refleksjon kan føre til en sterkere fellesopplevelse og mening. Muligheten for å sortere og knytte fortellinger sammen i klasser eller grupper, lagring og tilrettelegging for gjenfinning og gjenbruk, tilfører de digitale historiene en merverdi for gruppen som deltar (Kaare &Lundby 2008, Lundby 2012). Organisasjoner som ønsker utvikling av en base av erfaringer kan bygge en variert audiovisuelt formidlet database for det formål de selv ønsker. På så ulike områder som demensomsorg, diabetesforebygging, menopause plager, barn og feilernæring, er det laget overbevisende forskningsprosjekter der digital historiefortelling gir deltakerne mindre plager, bedre helse og ny tro på framtida (Stenhouse, Tait, Hardy & Sumner, 2012, Touissant (et al,)2011, Blue Bird Jernigan (et.al), 2011, Yu, Taverner & Madden, 2011, Wyatt & Hauenstein, 2008, Cumming, Currie, Moncur & Lee 2009). Praktiske framgangsmåter Etableringsfase I samarbeid med organisasjonen Mental Helse etableres en forståelse av prosjektets ide og mål, og enighet arbeides fram om hvorledes lokale kontakter og vitenskapelige medarbeidere utvikler prosjektet sammen. Ansvarsgruppe for prosjektet behandles slik at organisasjon og forskere har et formelt samarbeidsorgan. Teknologien og arbeidsmetoden gjøres kjent for ledere og brukere i det omfang som ses på som tilstrekkelig for involverte parter. Her er det viktig å introdusere en workshop med erfarne ledere som kan vise fram potensialet for metoden. Resultatene av workshopen må diskuteres for å vurdere prinsipielle sider ved hva som ønskes publisert, publiseringsarenaer, reaksjoner med bruk av metoden i gruppen, tilfredsheten og tryggheten som kan skapes, eller følelser av det motsatte. Regler for ansvarlighet, hensyn og deltakerrettigheter utvikles og prosjektet må ha en trygg forankring i organisasjonen. Avklaringer med REK og NSD Personvernombud gjøres. Konsolideringsfase Forskningsspørsmålene som prosjektet startet opp med skal modifiseres i samarbeid med brukerne. Spørsmål som kommer opp i løpet av etableringsfasen må finne omforente svar og løsninger i løpet av konsolideringsfasen. Enighet og samforståelse for framgangsmåter etableres med lokale organisasjonsledd, og resultatene fra den første workshopen underkastes en tentativ analyse. Kartlegging av lokallag og personer som ønsker å delta må gjøres i denne fasen. Endelig tidsplan for forskningsprosjektet settes sammen med organisasjonen. Pilot

8 8 Deltakernes opplevelser gjennom den første gjennomføringen vil bli skjellsettende for prosedyrer og praktiske arbeid med å dokumentere produksjonsprosessen med deltakerne, analyser av hvorledes prosess og produkt utvikles, opplevelser av hverandres fortellinger, og analyser sammen med brukerne av historiene, og historienes funksjon for å skape ettertanke i gruppen. Her skal gjøres grundig etterarbeid, med intervjuer, videoopptak, opptegnelser fra den deltakende observasjon og utforming av observasjonsskjema for framtidig forsking. Her skal deltakerne være med og sette rammer, komme med innspill og definere interessante utforskingsområder sammen med forskerne. Etter piloten skal forskere og brukere ha en styrket opplevelse av hvorledes bruk av digitale fortellinger virker i gruppen og hvorvidt den oppleves som nyttig eller virksom. Avgjørelser må tas om flere tilpasninger må gjøres, og hvorledes problemer som rører ved deltakelsesformer, personvern, sikkerhet og i videre forstand trygghet og tillit handteres. En første driftsrapport drøftes med ansvarsgruppen. Utbredelsesfase I prosjektets fortsettelse vil framdriften styres av to hensyn. I prinsippet vil to undersøkelser innledes. Det ene handler om hvordan og på hvilke måte flere workshops kan designes for å nå flere grupper som har interesse. Det andre handler om hvorledes resultatene kan stimulere til å nå prosjektets undersøkelsesbehov for å innfri forskningsmessige behov. Dersom organisasjonen finner det interessant og formålstjenelig bør det utvikles kompetanse hos organisasjonens medlemmer til å arrangere workshops og organisere etterarbeid, publisering og analyse av arbeidet i henhold til den erfaring man bygger underveis. Analyse og publisering Stipendiaten som skal arbeide med prosjektet skal ha en doktorgrad som mål. Dette innebærer at en konsis forskningsplan utvikles slik at opptak på doktorgradsprogram kan oppnås. Veileder/ prosjektleder må ha rolle som megler og stimulator i denne prosessen. Prosjektets innretning vil innebære at brukerne deltar i tolkning og bearbeiding av forskningsresultater. Utskriving og publisering er også prosesser som bør involvere brukere og medlemmer av organisasjonen. I en doktorgradsavhandling opererer man med ulike sjangre. En utbredt sjanger er at man skriver artikler underveis som uttrykk for en gradvis utvikling av innsikten, og der ulike aspekter tas ut for nærmere gransking. I minimum tre artikler diskuteres prosjektets hovedtema og framstilles i fagfellevurderte tidsskrift. For å tilfredsstille krav i denne forskningstradisjonen er det viktig å involvere brukerne også i publiseringsprosessene. Avhengig av oppslutning, utfall og prosess er det aktuelt å trekke brukere inn i skrive og publiseringsprosess. Aktuelle norske tidsskrift er open access tidsskriftet seminar.net, Norsk medietidsskrift, Tidsskrift for psykisk helsearbeid, samt en lang rekke internasjonale tidsskrifter. Framdriftsplan Tilsetting av stipendiat vil foregå etter tildeling. Etablering og konsolidering Det tas kontakt med REK og NSD i løpet av H 2012, med sikte på godkjenning før prosjektets oppstart. Våren 2013 skal samarbeid med partnere etableres, informasjon om prosjektet spres, organisasjoner og ulike medlemsledd kontaktes, deltakere og medforskere rekrutteres, utstyr og metoder testes, lagringsmuligheter og prosedyrer etableres. Pilotfase og oppskalering Høsten 2013 og Vår 2014 gjennomføres det kurs, workshops og dialogkonferanser med deltakere og interessenter som del av datainnsamlingen. Høst 2014 og vår 2015 foregår analysearbeid sammen med medforskere, ved siden av at metoden fortsatt spres til nye grupper og interessenter. Publisering

9 9 Høsten 2015 er viet skrivearbeid og publiseringsvirksomhet. Drøfting av resultater i organisasjonen om arbeid videre. Budsjett Ekstrastiftelsen søkes om en total søkesum på kr. Dette fordeler seg med pr år til en stipendiat, frikjøp av seniorforsker i 20% i tre år, innkjøp av utstyr (første år) kr, utgifter til avvikling av workshops (2013 og 2014) kr, samt støtte til seminarer med Mental Helses over alle tre år. Bidrag fra HiL er frikjøp av seniorforsker (professor) på til sammen kr. Utgiften til workshops skyldes Oppland Fylkes grisgrendte karakter og vi estimerer at 6 workshops må avvikles på hotell. Fullpensjonspris estimeres til 1600 pr døgn, og to overnattinger for 14 personer pr workshop. Videre kreves dekning av kjøreutgifter for brukere. En vil også anskaffe en liten basis av teknologisk utstyr. Vi kan ikke påregne at alle brukere har tilgang til laptops. Vi har estimert behovet til at det er nødvendig å kunne dekke behovet for halvparten av deltakerne. Dessuten skal historiene oppbevares på en sikker medieserver. Litteratur Askheim, O.P. & Borg, M. (2010) : Deltagerbasert forskning i psykisk helsearbeid et bidrag til mer «brukbar» kunnskap? Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 7(2), s Blue Bird Jernigan V, Salvatore AL, Styne DM, Winkleby M. (2011) Addressing food insecurity in a Native American reservation using community based participatory research. Health Educ Res. PMID: Borg, M., & Kristiansen, K. (red.) (2009). Medforskning: å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Oslo: Universitetsforlaget. Bruner, J. (2004) Life as narrative Social research 71(3), p Burgess, Jean (2006) Hearing Ordinary Voices: Cultural Studies, Vernacular Creativity and Digital Storytelling. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies 20(2):pp Burgess, J & Green, J. (2009)YouTube : online video and participatory culture (with contributions by Henry Jenkins and John Hartley) Cambridge, Polity press. Couldry, N. (2008): Digital storytelling, media research and democracy. Conceptual choices and alternative futures. In: Lundby, K. (Ed.): Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self representations in New Media. Frankfurt a. M. et al: Peter Lang, pp Cumming GP, Currie HD, Moncur R. & Lee AJ.(2010) Web based survey on the effect of digital storytelling on empowering women to seek help for urogenital atrophy. Menopause Int. Jun;16(2):51 5.

10 Dahl, H. (2005): Mindernes land. Gylling: Gyldendal. Fritze, Y., Haugsbakk, G. og Nordkvelle, Y. (2012) Digital Storytelling between the subjective and objective dimensions of Bildung. Paper presentert på Nordisk forening for pedagogisk forskning s årlige konferanse. København Gustavsen, B. og Sørensen, B.Aa. (1995) Aksjonsforskning. I Eikeland, Olav & Finsrud, Henrik Dons (red): Forskning og handling. Søkelys på aksjonsforskning. Oslo:Arbeidsforskningsinstituttets skriftserie,s Hartley, J. & McWilliam, K. (eds.)(2009) Story circle : digital storytelling around the world Malden, Mass. : Wiley Blackwell Hjarvard, S. (2008). The Mediatization of Society A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change. Nordicom Review 29 (2008) 2, pp Hummelvoll, J.K., Andvig, E. & Lyberg, A. (red.) Etiske utfordringer i praksisnær forskning. Oslo: Gyldendal Akademisk Jenkins, H. (2006) Convergence culture : where old and new media collide New York : New York University Press Kaare, B.H. & Lundby, K. (2008) Meditized lives: Autobiography and assumed authenticity in digital storytelling. Lundby, K. (red.) (2008) Digital storytelling, Mediatized Stories (s ). New York: Peter Lang Lambert, J. 2009: Digital storytelling: capturing lives, creating community. Berkeley, Calif. Digital Diner Press Lundby, K. (red.) (2008) Digital storytelling, Mediatized Stories. New York: Peter Lang Lundby, K. (2012) Selvrepresentasjon i sosiale medier. K.H.Haug, G. Jamissen & C.Ohlmann (red.) Digitalt fortalte historier. Refleksjon for læring, (s.31 44). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Mishler, E.G. (1995). Models of narrative analysis: A typology. Journal of Narrative and Life History, 5(2), Mol, A. (2002) The Body Multiple: Ontology in Medical Practice, Duke University Press Books. Monk, G, Winslade, J., Crocket, K. & Epston, D. (red.)(2006). Narrativ terapi i praksis. København: Akademisk forlag. Nilsson, M. (2010) Developing Voice in Digital Storytelling Through Creativity, Narrative and Multimodality. Seminar.net International journal of media, technology and lifelong learning 6(2), p Nøhr, Ø. N. (2006) De kompetente eldre : aldring og digital kompetanse konflikt eller lykke? Forskningsrapport Høgskolen i Lillehammer, nr Polkinghorne, D.E. (1988). Narrative knowing and the human sciences. Albany, NY: State Tønnesen, E.S. (2012) Digitale fortellinger som multimodal tekst. K.H.Haug, G. Jamissen & C.Ohlmann (red.) Digitalt fortalte historier. Refleksjon for læring, (s.61 76). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Reed, A & Hill, A (2010) Don t Keep It To Yourself! : Digital Storytelling Seminar.net International journal of media, technology and lifelong learning 6(2), s Salvatori, M. (1983). Reading and writing a text: Correlation between reading and writing patterns. College English 45(7), Starrin, B. (2007). Empowerment som forskningsstrategi eksemplet deltakerbasert forskning. I O. P. Askheim & B. Starrin (red.), Empowerment i teori og praksis (ss ). Oslo: Gyldendal Akademisk. Stenhouse, R., Tait,J., Hardy, P. & Sumner, T. (2012). Dangling conversations: reflections on the process of creating digital stories during a workshop with people with early stage dementia. Journal of Psychiatric Mental Health Nursing. doi: /j x. Toussaint DW, Villagrana M, Mora Torres H, de Leon M, Haughey MH. (2011) Personal stories: voices of Latino youth health advocates in a diabetes prevention initiative. Prog Community Health Partnersh.5(3): White, M. (2006) Narrativ teori. København: Hans Reitzels forlag Wyatt TH, Hauenstein E. (2008) Enhancing children's health through digital story. Comput Inform Nurs May Jun;26(3):142 8; quiz Yu J., Taverner N., Madden K. (2011) Young people's views on sharing health related stories on the Internet Health Soc Care Community.19(3): doi: /j x. 10

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling?

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Stortingsmelding 30 (2003-2004) påpeker viktigheten av å bruke IKT som et faglig verktøy, og ser på det som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det

Detaljer

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa. Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.no 19.09.2014 Hva er en forskningssirkel? En form for studiesirkel

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Fokus på forståelser av barndom, lek og læring

Fokus på forståelser av barndom, lek og læring Barnehagens samfunnsmandat: Nye diskurser nye barn, nye voksne og nye muligheter? Fokus på forståelser av barndom, lek og læring Pedagogisk kvalitet Finner vi i holdninger mellom personale og barn I pedagogenes

Detaljer

Den som har begge bein på jorda, står stille

Den som har begge bein på jorda, står stille Den som har begge bein på jorda, står stille Ledelse mellom læreplan og lærer Carl F. Dons Høgskolen i Sør-Trøndelag Konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell Hotell Stjørdal 9. februar 2012 Å

Detaljer

FRA FORSKNINGSIDÉ TIL

FRA FORSKNINGSIDÉ TIL FRA FORSKNINGSIDÉ TIL PUBLIKASJON PROFESSOR DR. MED RICARDO LAURINI FELLES TEORETISK UNDERVISNING I FORSKNINGSMETODIKK FRA FORSKNINGSIDÉ TIL PUBLIKASJON Idé -> Hypotese Skriv ned problemstillingen/ hypotesen.

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Sissel Seim og Tor Slettebø Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Eva Almelid, Grünerløkka barneverntjeneste Tone Böckmann-Eldevik, Grünerløkka

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt ET INNOVASJONSPROSJEKT VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, STØTTET AV FINNUT-PROGRAMMET,

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon

Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26.september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet.

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet. Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet. Navn: Kristina Halkidis Studentnr. 199078 Vårsemester 2015 Master

Detaljer

Hvordan den andres narrativ/historie kan danne grunnlag for relasjonsbygging og endringsarbeid,

Hvordan den andres narrativ/historie kan danne grunnlag for relasjonsbygging og endringsarbeid, Hvordan den andres narrativ/historie kan danne grunnlag for relasjonsbygging og endringsarbeid, Mandat Grunnlag Metode Anne Ringen Amundsen Spesialist i klinisk pedagogikk/ Høyskolelektor/ PP-rådgiver

Detaljer

Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå

Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå IKT i engelskopplæringen Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no berit.hope.bla@fremmedspraksenteret.no www.fremmedspraksenteret.no Sesjonens innhold Wikiprosjekt

Detaljer

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i samarbeid med et utvalg nord-norske kommuner samt universitetene i Tromsø og Nordland v/ visedekan/dosent

Detaljer

Gus Strømfors og Marit Edland-Gryt

Gus Strømfors og Marit Edland-Gryt art forord] forord Dette er en bok om å utvikle faglig skjønn og om å utvikle faglig dyktighet. Filosofen og sykepleieren Kari Martinsen sier: «Godt skjønn er den rette bedømmelsen, hvor handlingsfornuft,

Detaljer

! Digitale fortellinger som kreativ tekstproduksjon i skolen

! Digitale fortellinger som kreativ tekstproduksjon i skolen ! Digitale fortellinger som kreativ tekstproduksjon i skolen LNU konferansen! Tromsø, 2015!!!! Anita Normann! Program for lærerutdanning, NTNU! DST er akkurat som et Kinderegg. Du får tre ting på en gang.!!

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Læring, formidling og samarbeid gjennom digital historiefortelling

Læring, formidling og samarbeid gjennom digital historiefortelling Læring, formidling og samarbeid gjennom digital historiefortelling REN-seminar Medieseksjonen Det var en gang Ikke (halv)proff video ikke impulsiv opplasting En digital historie er en kort film produsert

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Det Kongelige Kunnskapsdepartement Dato:18.01.2017 Antall sider, inkl. denne: 5 Deres ref: 16/7240 Vår ref: 16/00128 Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Senter

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring Refleksjonsnotat 1 i studiet Master i IKT-støttet læring v/ Høgskolen i Oslo og Akershus Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Innhold Informasjon... 2 Den femte

Detaljer

Velferdsteknologiens ABC. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologiens ABC. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologiens ABC Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Sentrale tema i emne B Brukermedvirkning Brukerinvolvering og velferdsteknologi Samtale Deltakende observasjon Behovskartlegging

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Morten Sommer 18.02.2011 Modell for læring i beredskapsarbeid Innhold PERSON Kontekst Involvering Endring, Bekreftelse og/eller Dypere forståelse Beslutningstaking

Detaljer

Superbrukeren. Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser

Superbrukeren. Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser 30 OCTOBER 2015 Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser Superbrukeren - i spenn mellom forskere, kvalifiserte bokutgivere, UHR (NPU og Lærebokutvalget), rapporteringsinstruks og egne ledere Andre

Detaljer

Søknad om tildeling av midler for læringsmiljøfremmende tiltak for 2016

Søknad om tildeling av midler for læringsmiljøfremmende tiltak for 2016 LFT 2016-09 [Sendt av ingrid.tjoflat@uis.no] Søknad om tildeling av midler for læringsmiljøfremmende tiltak for 2016 Fyll ut feltene nedenfor for å søke om midler til læringsmiljøfremmende tiltak for 2016.

Detaljer

Høstkonferansen/Kløveråsenseminar,

Høstkonferansen/Kløveråsenseminar, Høstkonferansen/Kløveråsenseminar, Bodø 2014 «Det handler om tilstedeværelse» Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens. Førsteamanuensis Ann Karin Helgesen Høgskolen i Østfold Patient

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 14. Oktober 2015 Kjersti Nissen Å drive et utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid/

Detaljer

Digital historiefortelling

Digital historiefortelling Digital historiefortelling Høgskolen i Lillehammer 18.november 2009 Birte Hatlehol birte.hatlehol@svt.ntnu.no Program 9.15-10.00 Introduksjon 10.15-11.00 Fortellersirkel 11.00-11.30 Gjennomgang av programvaren

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kulturell kompetanse en tredelt modell. RKBU Helsefak Universitetet i Tromsø

Kulturell kompetanse en tredelt modell. RKBU Helsefak Universitetet i Tromsø Kulturell kompetanse en tredelt modell RKBU Helsefak Universitetet i Tromsø Et teoretisk grunnlag Bygd på Dr.avhandlinga Kontekstuelt barnevern (Saus 1998) Artiklene Cultural competence in child welfare

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Tilrettelegging for læring av grunnleggende ferdigheter

Tilrettelegging for læring av grunnleggende ferdigheter Tilrettelegging for læring av grunnleggende ferdigheter Askøy 11. november 2005 del 2 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen 1 Oversikt Kompetanser og læring Grunnleggende

Detaljer

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag (Og om bevissthet i arbeidet med å utnytte det som er bra, og ta avstand fra skit n ) Arve Thorshaug, pedagog og studieleder Grunnskolelærerutdanningen

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin. Jan-Birger Johansen Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.no +47 99 69 31 85 Spesialpedagogisk veiledning en systemisk utfordring

Detaljer

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Professor Tor Slettebø, Institutt for sosialt arbeid og familieterapi Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Samarbeidskonferanse NAV Universitet og høgskolene To arenaer

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Digitale fortellinger som uttrykk. i arbeid med tekstlesing. Lesedigg 2014

Digitale fortellinger som uttrykk. i arbeid med tekstlesing. Lesedigg 2014 Digitale fortellinger som uttrykk Lesedigg 2014 i arbeid med tekstlesing!! Anita Normann! Program for lærerutdanning, NTNU! &! Charlottenlund ungdomsskole! DST er akkurat som et Kinderegg. Du får tre

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

Barnehagen som danningsarena

Barnehagen som danningsarena Barnehagen som danningsarena Kunnskapsbanken Kunnskapsdepartementet 2108 2012 v/ Elin Eriksen Ødegaard Senter for Utdanningsforskning Høgskolen i Bergen Innspill til en kritisk danningspedagogikk Hvordan

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Stiftelsen Kanvas viser til forespørsel om innspill til veileder om språkkartlegging og språkstimulering.

Stiftelsen Kanvas viser til forespørsel om innspill til veileder om språkkartlegging og språkstimulering. Møllergata 12 0179 Oslo tlf 22 40 58 40 faks 22 41 22 05 www.kanvas.no org nr 971 272 643 Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo, den 31. august 2012 Innspill til veileder om språkkartlegging

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Arbeidsplan Norgesuniversitetets spesialkompetansegruppe for pedagogisk bruk av IKT 2008-2010

Arbeidsplan Norgesuniversitetets spesialkompetansegruppe for pedagogisk bruk av IKT 2008-2010 Arbeidsplan Norgesuniversitetets spesialkompetansegruppe for pedagogisk bruk av IKT 2008-2010 Arbeidsplanen tar utgangspunkt i mandat for spesialkompetansegruppen om pedagogisk bruk av IKT, som vedtatt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT Høgskolelektor Helen Egestad Høgskolen i Tromsø EUREKA DIGITAL 15-2006 ISSN 0809-8360 ISBN-13:978-82-7389-112-9

Detaljer

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål Forankring i kunnskapsløftet Norsk Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole 1 Fraværsoppfølging Stort fravær fører til at elever går glipp av opplæring og samhandling med medelever, og i neste omgang vil lærerne mangle grunnlag for å sette karakter i fag. Resultatet vil bli at

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

Digital historiefortelling som «boundary object» i tverrfaglig samarbeid? Grete Jamissen og Mike Moulton HiOA 10. november 2014

Digital historiefortelling som «boundary object» i tverrfaglig samarbeid? Grete Jamissen og Mike Moulton HiOA 10. november 2014 Digital historiefortelling som «boundary object» i tverrfaglig samarbeid? Grete Jamissen og Mike Moulton HiOA 10. november 2014 Kontekst UMB og HiO (nå NMBU og HiOA) Utvikling av et masterprogram i folkehelsevitenskap

Detaljer

PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!)

PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!) PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!) FORELESNINGER: Tirsdager kl. 12.15-14.00, D2 SEMINARER : Onsdager kl.14.15-16.00,

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Regionalt Innovasjonsseminar Vadsø 14.april 2011 Eivind Petershagen, Innovasjon Norge www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hovedtema Hva er det

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Sosialt Skapende Nærvær

Sosialt Skapende Nærvær Treningsgruppe Sosialt Skapende Nærvær (Social Presencing Theater) våren 2014 med James Alexander Arnfinsen PROTOTYPE Hvorfor lære Sosialt Skapende Nærvær? Vi lever i en tid preget av kriser på mange plan

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

Årsplan i norsk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i norsk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i norsk Trinn 8 Skoleåret 2016-2017 Faglærere: KAVI, HOBE Læreverk: Nye kontekst 8-10 (Gyldendal) Tids rom Kompetansemål Eleven skal kunne: Tema/Læringsmål: 34 Bli kjent og skape relasjoner gjennom

Detaljer

Oppstart av rådgivningsgruppa

Oppstart av rådgivningsgruppa Oppstart av rådgivningsgruppa Startet med «å bli kjent med» de andre i prosjektet Alle fikk i oppgave å lage en beskrivelse av seg selv med følgende overskrifter: Motivasjon for å delta i prosjektet Erfaringer

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014 Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim 21.-22. okt. 2014 Kort presentasjon: avhandling Dr.gradsprosjekt SVT/NTNU Toril Anne Elstad, førsteamanuensis, ASP/HiST Participation

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1 UB-året Medier og kommunikasjon Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Kognitiv miljøterapi i kommunalt bofellesskap

Kognitiv miljøterapi i kommunalt bofellesskap Kognitiv miljøterapi i kommunalt bofellesskap Mona Sommer, prosjektleder, Øvre Eiker kommune Grethe Eilertsen, førsteamanuensis, Høgskolen i Buskerud Bakgrunn Kjernen: Faglige utfordringer knyttet til

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Mona Sommer, prosjektleder, Øvre Eiker kommune Tønsberg 01.11.2013

Mona Sommer, prosjektleder, Øvre Eiker kommune Tønsberg 01.11.2013 Mona Sommer, prosjektleder, Øvre Eiker kommune Tønsberg 01.11.2013 Kjernen: Faglige utfordringer knyttet til felles pasienter Et lite lokalt prosjekt en del av en større sammenheng Opptrappingsplanen Samhandlingsreformen

Detaljer