Water safety plan - hva er nytt i forhold til de ROS-analysene som er gjennomført tidligere? Jon Røstum, SINTEF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Water safety plan - hva er nytt i forhold til de ROS-analysene som er gjennomført tidligere? Jon Røstum, SINTEF jon.rostum@sintef."

Transkript

1 Water safety plan - hva er nytt i forhold til de ROS-analysene som er gjennomført tidligere? Jon Røstum, SINTEF 1

2 Dagens tekst Problemoversikt eksempler på farer (ref også foredraget til Truls Krogh) Hva er ROS? (kort ) Hva er Water Safety Plans (WSP)? Hva er HACCP? Hva er nytt med WSP i forhold til ROS- analyser? Tour Down under? 2

3 En farefull Tour de VA 3

4 Beaver fever 4

5 5

6 6

7 Cowboy land like god orden under bakken som over bakken? 7

8 Jonsvatnet : kraftig vind -> overflatevann til inntak 50m 2 grader/2 timer (og turbiditet) (varte i 18 timer) 8

9 T1 ant målinger Sum Q1 Sum Q prosent T2 ant målinger Sum Q2 Sum Q prosent T3 ant målinger Sum Q3 Sum Q prosent max >0.2 >0.2 pr mnd andel max >0.2 >0.2 pr mnd andel max >0.2 >0.2 pr mnd andel % % % Januar Februar % % % Mars % % % April % % % Mai % % % Juni % % % Juli % % % August % % % September % % % Oktober % % % November % % % Desember % % % sum % % % T4 ant målinger Sum Q4 Sum Q prosent T5 ant målinger Sum Q5 Sum Q prosent T6 ant målinger Sum Q6 Sum Q prosent max >0.2 >0.2 pr mnd andel max >0.2 >0.2 pr mnd andel max >0.2 >0.2 pr mnd andel % % % Januar Februar % % % Mars % % % April % % % Mai % % % Juni % % % Juli % % % August % % % September % % % Oktober % % % November % % % Desember % % % sum % % % 9

10 Februar 2010: Klordosering for reserveanlegg (gamle Oset) sviktet Vann levert uten klorering i 22+5 timer 10

11 Felleskummer vann og avløp Utbredt i: Norge, Wales, Skottland, Island. 11

12 12

13 Fare for innlekking? FCM mulig CCP? test Bergen Mai 2010 damaged cells intact cells Foto: Bergen Vann KF 13

14 Foto: Bergen Vann KF 14

15 Sverige 2007: -400 av 1000 syke 15

16 Tilbakestrømning: Renseanlegg, pumpestasjoner, pumpestasjoner, overløp, påslipp, industri, private etc Vedlikeholdsrutiner viktig. Hvor ofte trykkprøve? 16

17 Pipes NB: Tilsvarende i Køge Danmark 2006 og Vestby Foto: Tiina Torkelii 17

18 Hjemmevakt med full tilgang via www både for vann og avløp?, luggumt men. Ikke internett tilgang på kritiske PC? (e.g. driftskontroll vannbehandling?) 18

19 Konklusjon av Tour de VA : Behov for en helhetlig analyse av hele vannforsyningssystemet, fra kilde til tappekran og ulike aspekter av risiko Hadde vært kjekt å vite når noe begynner å gå galt slik at en kunne styrt unna faren! WSP HACCP /CCP 19

20 Oversikt tradisjonell ROS-analyse Ref: Rausand Hva kan gå galt i vannforsyningen? (fareanalyse) Hvilke barrierer/tiltak kan redusere sannsynligheten for at noe går galt Hvilke barrierer/tiltak kan redusere konsekvensene hvis noe går galt Farene kan enten fjernes eller overvåkes (i.e. CCP) 20

21 Risiko matriser Sannsynlighet K-NIVÅ K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens Konsekvens KRITERIER a: Liv og helse/kvalitet: Kvalitet påvirkes ubetydelig, gjeldende krav overholdes b: Kvantitet/kapasitet: Ubetydelig påvirkning c: Omdømme: Omdømme ikke truet d: økonomi: økonomisk tap mindre enn 5 % av årlig kostnader e: Miljø: Minor environmental damage. Restored within a few days a: Liv og helse/kvalitet: Kortvarig, mindre brudd på gjeldende krav (V) / 1 injury in need of medical attention (A) b: Kvantitet/kapasitet : Kortvarig (timer) svikt til enkelte områder c: Omdømme: Omdømme belastet d: Økonomi: økonomisk tap 5-10 % av årlig kostnader e: Miljø: Major environmental damage restored within weeks a: Liv og helse/kvalitet: Brudd på gjeldende krav, ulempe for helse (V)/Several cases requiring medical attention / hospital (A) b: Kvantitet/kapasitet : Langvarig svikt (dager) til enkelte områder c: Omdømme: Omdømme kortvarig tapt/skadet d: Økonomi: økonomisk tap % av årlig kostnader e: Miljø: Sever environmental damage restored within months a: Liv og helse/kvalitet: Alvorlig brudd på gjeldende krav, fare for liv og helse, drikkevannsforskriftens 18 trer i kraft (V)/Several cases requiring medical attention / hospital at least 1 invalidation (A) b: Kvantitet/kapasitet: Langvarig svikt som rammer flertallet av abonnentene c: Omdømme: Omdømme langvarig tapt/skadet d: økonomi: økonomisk tap større enn 20 % av årlig kostnader e: Miljø: Critical environmental damage requiring years to restore S-NIVÅ S1: Liten sannsynlighet S2: Middels sannsynlighet S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet KRITERIER a: Hendelsen er ukjent i bransjen b: Faglig skjønn tilsier at hendelsen ikke helt kan utelukkes c: Trusselvurdering tilsier at hendelsen er lite sannsynlig a: Bransjen kjenner til at hendelsen har inntruffet de siste 5 år b: Faglig skjønn og føre-var hensyn tilsier at det er riktig å ta høyde for at hendelsen kan oppstå i vannverket de neste år c: Trusselvurdering tilsier at hendelsen er middels sannsynlig a: Det er kjent i bransjen at hendelsen forekommer årlig b: Vannverket har selv opplevd enkeltstående tilfeller, eller hendelsen har nesten inntruffet c: Faglig skjønn og føre-var hensyn tilsier at hendelsen kan oppstå i vannverket i løpet av de neste 1-10 år d: Trusselvurdering tilsier at hendelsen har stor sannsynlighet a: Hendelsen forekommer fra tid til annen i vannverket b: Trusselvurdering tilsier at hendelsen har svært stor sannsynlighet 21

22 ROS ihht internasjonal standard (IEC ) 22

23 Water safety plans (WSP) - plan for helhetlig risikohåndtering i vannforsyning Utgangspunktet: Ikke nok med sluttprodukt testing for å kunne levere sikkert vann til forbruker (0.5 m versus 50 mil) Basert på et konsept fra New Zealand og Australia WHO 2005 Water Safety Plans -Managing drinking-water quality from catchment to consumer basert på ulike risiko styringssystemer (HACCP, multiple barrierer etc) EU innarbeider for tiden WSP/HACCP- prinsippene i drikkevannsdirektivet (DWD) 98/83/EC 2010: forsinket, men ny DWD sendes snart ut på høring? 2011: godkjent i EU kommisjonen? Krav til revisjon av WSP ihht kommende drikkevannsdirektiv: Hvert 1 år (for det kommisjonen kaller store VA verk; >1000 m3/dag eller >5000 pe) Hvert 2. år - hvert 5. år (for de mindre) (ned til enkelthusstander) 3 parts uavhengig gjennomgang/kontroll av WSP 23

24 Basiselementer i en HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points Mål: Hvordan styre kvaliteten slik at ting ikke går g r galt? HACCPs 7 trinn (spørsm rsmål l som stilles): 1. Identifikasjon av risikofaktorer/hendelser (Hva kan gåg galt og hvorfor?) 2. Identifikasjon av styrende tiltak (Redusere sannsynlighet/konsekvens?) 3. Sette kritiske grenseverdier for styring/kontroll (Når r går g r det galt?) 4. Etablere overvåkning/ kning/ccps (Hvor/hva skal styres/overvåkes og hvordan?) 5. Etablere korrigerende tiltak (Hva gjøres når n r det går g r galt?) 6. Etablere evaluering og verifisering (Virker tiltakene?) 7. Etablere dokumentasjonssystem (Hva er beviset påp at det virker?) Styringstiltak: fjerner, forebygger eller reduserer risiko til et akseptabelt nivå Styringspunkt (CCP): Punkt, trinn eller prosedyrer der det kan settes i verk styringstiltak for å redusere risiko, med overvåking av direkte og indirekte grenser for operativ aksept (max, min), og med forhåndsdefinerte korreksjoner av avvik for raskt å gjenopprette normale og sikre driftsforhold 24

25 Eksempler kritiske styringspunkter (CCP) Eks CCP Meieri: Pasteurisering av melk (skal ha 3 sek på 76 grader) CCP: måler Temp og tid (hastighet) dersom ikke oppfyller kravene stenges produksjonen Control = styring av prosessen Eks CCP Spekematproduksjon: Måling av saltinnhold i spekepølser Eks CCP i Vannforsyning: måling av turbiditet ut fra hvert filter Måling UV dose (Q og intensitet) Måling av trykk på vannledningsnettet under spyling Måling av temperaturendring på råvann (delta 1 grad på 1 time = alarm) Måling av restklor (ref kokehendelse Oset februar 2010) 25

26 Kritisk styringspunkt (CCP) Må kunne måles Må kunne fange opp avviket hurtig Må kunne styres, mulig å korrigere (ikke levere vannet i denne perioden, levere fra rentvannstank, etc) Vil manglende kontroll medføre helsefare? 26

27 Etablere CCP punkter for ulike elementer/problemer Eksempler mulige CCP: Vannstand i magasin Nedbørmålinger (flomvarsel alarmgrense) Råvannskvalitet Sprangsjikt måling (temperatur). Ved 1 grads økning i løpet av en time Turbiditet ut fra hvert filter UV dose (Q og I) Rest Me Rest Cl Integritetstest membranfilter Trykkmålinger på nettet under store vannuttak Ulike sensorer på nettet Måling av vannkvalitet ifm reparasjon (E-koli, flowcytometri etc) Kontroll biostabilitet VB Tilbakestrømning fra forbruker (strømningsvakt ) 27

28 Risiko VB-> Nett - koblingen vannbehandling og nett Kontroll av biostabilitet i vannet (ut fra vannbehandling) (mat versus celler) Kritisk med riktig dimensjonert biofilter (dvs CCP) Raw Ozone Biofilter UV Net I Net II 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 Endringer fra Ozoneringstrinnet Oz Biof UV-dis Kolbeinsvik Storebø Cells/10^^6 0,00 0,09 0,21 0,09 0,27 BDOC 0,00-0,41-0,37-0,67-0,54 CHA 0,00-0,45-0,69-0,71-0,64 CHA+NEU 0,00-0,55-0,67-0,93-0,89 Ref: Techneau 28

29 Flytskjema for CCP Finnes forebyggende tiltak for den påviste faren? For hver fare mht vannkvalitet gjøres følgende: JA NEI Er styring av dette trinnet nødvendig for sikkerheten? Modifiser trinn eller prosess JA NEI Ikke CCP, men CP Er hensikten med trinnet å fjerne eller redusere faren til akseptabelt nivå? JA NEI Kan forurensing skje til over akseptabelt nivå eller øke til uakseptabelt nivå? JA NEI Ikke CCP, men CP Vil etterfølgende trinn eliminere eller redusere den til akseptabelt nivå? JA NEI Ikke CCP, men CP Ref: Codex 29

30 Alarmgrenser for CCP - illustrasjon fare: for lav UV dose UV dose: 42? UV dose: 40 Styre prosess (endre intensitet eller vannføring, dvs kjøre visker, koble inn flere aggregat etc) Korrigerende handling (stenge ventil, bruke vann fra rentvannsbasseng/kilde, kokevarsel etc) Programmeres i PLS, men verifikasjon av om virker 30

31 Eksempel kritisk styringspunkt UV for lav UV-dose Trusler Fareanalyse (HA) 31

32 Mer info WSP/HACCP og ROS WHO 2005 Water Safety Plans -Managing drinking-water quality from catchment to consumer Mattilsynets veileder juni 2006 Ikke WSP/HACCP basert, men standard ROS DANVA- veileder høst 2006 Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed - DDS) WSP/HACCP basert Techneau Generic framework for risk management in water safety plans WSP/HACCP basert Pågående EU-prosjekt innen drikkevann: Techneau (www.techneau.org) Ny Drikkevannsforskrift (når den kommer) 32

33 ROS ihht internasjonal standard (IEC ) 33

34 Risiko styring rammeverk (ROS + WSP) Ref: Techneau 34

35 SINTEF studietur november 2010 til - the land of WSP Lars Hem Bjørnar Eikebrokk Jon Røstum Flere???? (send skriftlig søknad.) 35

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport 169 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

KOMPETANSEBEHOV I VANNBRANSJEN

KOMPETANSEBEHOV I VANNBRANSJEN Smart Water Cluster RAPPORT Rapport Nr. 1 2013 KOMPETANSEBEHOV I VANNBRANSJEN Muligheter og barrierer for utvikling av nye utdanningsløp i Vannbransjen Mads Løkeland FORORD Våren 2012 ble Leksvik Industriell

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann Norsk Vann Rapport 164 2008 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

NGU Rapport 2008.060. Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell

NGU Rapport 2008.060. Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell NGU Rapport 2008.060 Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell NGU Norges geologiske undersekelse Geofogical Survey of Norway Norges geologiske unders0kelse Postboks

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2013 Vannrapport 119 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 3. utgave Eyvind Andersen Bjørn Eivind Løfsgaard Utgitt av Nasjonalt

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse.

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse. RISIKOANALYSE OG FAREREDUSERENDE TILTAK Hensikt Å etablere en skriftlig oversikt på hva som kan gå galt med tilhørende sannsynlighetsgrad for at det skjer med gradering av konsekvens. Videre fastlegge

Detaljer

TEKNIKK. Vann og avløp. God sommer! KOMMUNAL 6-7/2011

TEKNIKK. Vann og avløp. God sommer! KOMMUNAL 6-7/2011 KOMMUNAL 6-7/2011 TEKNIKK Vann og avløp Badevannskvalitet og helserisiko Ble kvitt et flueproblem Brannvern på campingplasser og i båthavner Vågåmo skole - universelt utformet God sommer! www.kommunalteknikk.no

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Risiko kald beregning eller sterke følelser. Karl Ove Aarbu

Risiko kald beregning eller sterke følelser. Karl Ove Aarbu Risiko kald beregning eller sterke følelser Karl Ove Aarbu en helt vanlig dag på jobben 1. Vi er alltid omgitt av risiko 2. Vi takler risiko på flere måter. 1. Lever med den 2. Sikrer oss 1. Redusere konsekvens

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 DECRIS Risikoanalyse av kritisk infrastruktur: Komplett risikoanalyse og gjennomføring av detaljanalyse FORFATTERE Per Hokstad, Jørn Vatn,

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer