Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no"

Transkript

1 Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø 1

2 2

3 Vannforsyning som en del av kritisk infrastruktur -Hva kan en gjøre selv for å redusere risikoen og hva kan en gjøre i samarbeid med andre? Behovet for å rydde i eget og andres hus Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø 3

4 Hvorfor er dette aktuelt? VA er kritisk infrastruktur (NOU 2006: 6 Infrastrukturutvalget ) SAMRISK prosjekt under NFR (DECRIS) (http://www.sintef.no/projectweb/samrisk/decris/) EU prosjekter Techneau og Prepared (www.techneau.org, Revisjon EU Drikkevannsdirektiv Drikkevannsforskriften (Water Safety Plan basert) Ekom forskriften 8 Ny lov om kommunal beredskap ( , veileder underveis). Kommunen pålegges å gjennomføre helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (http://www.lovdata.no/all/hl html) 4

5 Ulike infrastrukturer er avhengig av hverandre

6 VA s avhengighet av strøm 6

7 Antall avbrudd per nettstasjon 3,61 3,74 3,45 3,66 Hvor ligger kommunene på Vestlandet? Er det for eksempel forskjell på Voss og Bergen mht antall avbrudd og varighet på avbrudd? 3,02 3,08 3,16 3,02 3,18 1,52 2,43 2,09 2 1,78 1,8 1,69 1,71 1,5 Voss (info fra Voss Energi): 1,14 1,1 Forskjell på anlegg som ligg i sentrum og ute på bygde antall og varighet. 0,92 0,79 Pumpestasjonen i sentrum (Prestegardsmoen) 0,73 3 straumbrott/5 år 0,54 pumpestasjon på Sundve(Vossestrand) 15 straumbrott/5 0,44 år 1,48 Øvrige Norge Hafslund Oslo I sentrum har straumen aldri vært ute i over ein time,mens det har tatt opp til 8 timar 2000 på2001 bygde Ref: Hafslund

8 Antall spenningsdip i Bergensregionen (Statnett + BKK) År Antall spenningsdip (sentralnett og 2000: : : : : : regionalnett, ikke lokalnett) Gjennomsnitt Norge i perioden var ( i tillegg kommer lengre avbrudd) <>3 min) Kilde: BKK Spenningsdip: hurtig reduksjon i spenningens effektivverdi til under 90 %, men større enn 1 % av avtalt spenningsnivå, med varighet fra 10 millisekunder til 60 sekunder. 8

9 Spenningsdip Skullerud (VAV, Oslo) Spenningsdip vil kunne ha konsekvenser for f.eks UV aggregat (nedkjøling og oppstart) Produseres vann rett på nettet eller via rentvannstank? 207 til 253 V da det er dette som er det "lovlige" området for norske nettselskap å levere på kundenes inntak i henhold til forskrift om leveringskvalitet (FoL). Ref: SINTEF Energiforskning (2010) 9

10 Analyse av styrken av den hygieniske barrieren til UV - % av levert vannmengde med UV-dose < 40 mj/cm2 45 UV-dose (mj/cm2 UV-dose (mj/cm2) UV aggregate 1 UV aggregate 2 UV aggregate 3 UV aggregate 4 UV aggregate 5 40 mj/cm 2 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % % of delivered water volume 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % % of delivered water volume UV aggregate 1 UV aggregate 2 UV aggregate 3 UV aggregate 4 UV aggregate 5

11 Skullerud varighetskurve UV 1 (% av levert vannmengde for gitt dose) 1000 UV %, %, %, %, Hva er godt nok? 99,3% dvs 0,7% som ikke ihht DVF 0,7*365*24=61 timer 0 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 11

12 Måling av spenningskvalitet VAV (Oslo) 5 spenningsdip i perioden (3mnd samlet) Spenningsdippene har sin opprinnelse ute i nettet og ikke inne i Skullerud vannverk. Rapport SINTEF Energiforskning,

13 Analyse spenningsdip VAV Oslo Laststrømmen stiger under spenningsdippen skyldes enten: 1. Det kan være utstyr vannverket som forårsaker dippen 2. Utstyr i vannverket responderer på fallende spenning med å trekke mye større strøm (mest sannsynlig) Rapport SINTEF Energiforskning,

14 Hvordan kan påliteligheten av strømforsyning analyseres og hvordan se dette i forhold til VA? X t/år X t/år Forsyningssikkerheten til strøm varierer fra X t/år X t/år område til område (som for vann) Kan estimeres vha avbruddshistorikk strøm Eller modelleres vha pålitelighetsmodell som inkluderer lastflytmodell (ref vann) 14/X

15 Analyse av forsyningssikkerhet strøm - eks Oslo Ulike forsyningspunkter i Oslo Ref. DECRIS

16 GIS analyser for å koble informasjon EL- bortfall (t/år) Vannpumpestasjoner 281 timer/år 213 timer/år 59 timer/år 18 timer/år Hvor er kritisk VA-utstyr (pumpestasjon, vannbehandling, ventiler, fjernkontroll)? NB: For EL er polygon og verdier ikke geografisk korrekt (anonymisert)

17 Eksempel viktighet med høy pålitelighet også av mindre pumpestasjoner Noen mindre områder ensidig vannforsyning (pumping uten høydebasseng) Ved pumpestans vil nettet fort bli trykkløst med fare for innlekking Tiltak for utbedretilsituasjonen for disse Feiltreanalyse kanåbrukes å stasjonene VAV) forbedre oppetiden(saneringsplan/hovedplan av slike stasjoner Figurer: VAV M. Aulie 17

18 Detaljert analyse vannpumpestasjon - eksempel Feiltreanalyse

19 De mest kritiske hendelsene som bidrar mest til svikt i pumpestasjonen Hendelse Basic 4 Basic 34 Basic 22 Basic 17 Basic 15 Basic 16 Basic 1 Basic 39 Basic 19 Basic 11 Beskrivelse Mulige sabotasjer direkte adgang til stasjonen Brann i tavler Mulige tiltak: Målerfeil pga overspenningsfeil medfører svikt på styringssystemet (PLS) Installerer automatisk brannslukkesystem med CO 2 gass etc. Feil Unngår i motoraksling langvarig medfører brann. svikt i pumpen Svikt på frekvensomformer Periodisk termisk fotografering av hovedtavler (2 Svikt på svinghjul (ubalanse) ganger pr år) for de viktigste vannpumpestasjoner) Svikt på innløpsventil Vurdere behov for nødstrømsaggregat? Brudd på Hafslund-kabel (f eks ekstern graving) medfører feil i 1 pumpe Lynnedslag Svikt i strømforsyning (ekstern) 19

20 Strømsvikt Bekkelaget RA (Oslo) Bekkelaget renseanlegg er midlertidig ute av drift I forbindelse med et strømbrudd på Bekkelaget renseanlegg lørdag ettermiddag sviktet flere sikkerhetsnivåer. Innløpsluken ble ikke stengt og avløpsvann flommet ned i kjellerhaller og tavlerom. Dette har ført til at hele anlegget midlertidig er satt ut av drift Fortsatt driftsproblemer på Bekkelaget renseanlegg Bekkelaget renseanlegg sliter fortsatt med for lav renseeffekt etter totalhavariet i høst. Vann- og avløpsetaten varsler derfor nå Fylkesmannen om at utslippskravene for 2006 vil bli overskredet. 20

21 Eks. svikt vann konsekvenser for strøm Juni 2010 Tøyen Ledningsbrudd på SJG ledning rev av 3 av 4 11kV kabler Strømforsyningen falt ut i området Foto: T.Skeime, Hafslund

22 VA s avhengig av telekommunikasjon Hvor pålitelig er telekommunikasjon ut til VA-infrastrukturen? Utestasjon Driftsentral VAV LAN Bredbånd leverandør Sdsl/adsl/shdsl Telenor linje Year 2009 Foto: SINTEF

23 Er det noen i salen som forholder seg til E-kom forskriftens 8-1? 23

24 Ekom forskriften ( 8) og VA 8-1. Plikt til å gi og ha opplysninger:..."bruker med samfunnskritisk funksjon skal informere tilbyder etter første ledd om hvilke elektronisk kommunikasjonstjenester som er Dvsnødvendige VA eierne skal for melde å utføre inn disse funksjonene. "...Tilbyder etter 8-1 første ledd skal i krise- og beredskapssituasjon gi prioritet til bruker med samfunnskritisk funksjon hvilke av sine anlegg som er mest kritisk og som de ønsker prioritert 8-4. Prioritering av tjenestetilbud Tilbyder etter 8-1 første ledd I skal beredskapsituasjon i krise- og skal da beredskapssituasjon gi prioritet teleleverandør til bruker med prioritere disse samfunnskritisk funksjon. Tilbyder etter 8-1 første ledd kundene nr. 2 skal i krise- og beredskapssituasjon gi prioritet til tilbyder etter 8-1, første ledd nr

25 Men Erfaring viste at bare få sektorer (f.eks nettselskaper) har meldt inn sine behov (ingen VA) Post & Teletilsynet foreslår å endre loven (http://www.regjeringen.no/pages/ /forslag_til_endring_i_ekomforskriften.pdf) Fylkesmannen får ansvar til å prioritere i krisesituasjon Dette må planlegges i forkant Men, ingen konsekvenser for VA-verk/kommunene En må fortsatt ha oversikt over sine ekom behov og hvor mye kapasitet som trengs og hvor kritiske de er 25

26 Illustrasjon liste over VA-utstyr som skal prioriteres mht Telekom Utestasjon (rangert etter viktighet av VA-verk) Kapasitet telekom (Mbps) Vannbehandlingsanlegg Avløpsrenseanlegg Driftssentral Vannpumpestasjon A 2 24 Vannpumpestasjon B 3 27 Avløpspumpestasjon 1 1 Akkumulert kapasitet Ved redusert kapasitet på telekom nettet vil en da kunne lettere prioritere. Forhåpentligvis vil Fylkesmannen vil be om en slik liste fra hver enkelt VA-etat/kommune. 26

27 Og når en først er i støtet.. - en samlet liste for tele og EL Utestasjon (rangert etter viktighet av VAverk) 1 Vannbehandlings- anlegg Kapasitet telekom (Mbps) Akkumulert kapasitet Strøm behov Nødstrøms anlegg installert Avtale mobilt nødstrøm Ja Eget + UPS 2 Avløpsrenseanlegg 2 12 Nei Avtale leverandør 3 Driftssentral Ensidig forsyning Eget + UPS 4 Vannpumpestasjon A 2 24 Avtale leverandør 5 Vannpumpestasjon B Avløpspumpestasjon

28 VA og IKT sikkerhet 28

29 Det er første gang vi ser trojanere som er spesiallaget for å ta kontroll over prosess- og kontrollsystemene Det som har skjedd, er at en ansatt har brukt en USB-pinne privat eller andre steder. Den er blitt infisert med virus, som igjen blir aktivert når den brukes på en PC Den viktigste måten å beskytte seg på, er å sørge for absolutt vanntette skott mellom datanettverk som brukes til å styre maskinene, og datasystemer som brukes til kommunikasjon med omverdenen. Man må forhindre slurv ved bruk av minnebrikker og andre USB-enheter 29

30 Hjemmevakt med full tilgang via www både for vann og avløp? Ikke internett tilgang på kritiske PC? (f.eks FK for vannbehandling?) Enkel tilgang til nett via PLS i vegskap/kum skap? NB: Ny Forskrift til objektsikkerhet på høring ( Skjermingsverdige objekter ) 30

31 Informasjonssikkerhet Konfidensialitet: det å sikre at informasjonen er tilgjengelig bare for dem som har autorisert tilgang Integritet: det å sikre at informasjonen og behandlingsmetodene er nøyaktige og fullstendige. Innebærer at uvedkommende ikke kan endre informasjon eller systemet som behandler informasjonen Tilgjengelighet: det å sikre autoriserte brukeres tilgang til informasjon og tilhørende ressurser ved behov Sårbarheter er ofte knyttet til avveininger mellom tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet (ref. hjemmevaktsordning, man en tilgjengelig, men). Man kan f.eks ha andre regler for vann enn for avløp) 31

32 Holde orden i eget hus ROS-analyser og Water Safety Plans (WSP) Utgangspunktet: Ikke nok med sluttprodukt testing for å kunne levere sikkert vann til forbruker WHO 2005 Water Safety Plans -Managing drinking-water quality from catchment to consumer basert på ulike risiko styringssystemer (HACCP, multiple barrierer etc) EU innarbeider for tiden WSP/HACCP- prinsippene i drikkevannsdirektivet (DWD) 98/83/EC 2013: godkjent i EU kommisjonen? Krav til revisjon av WSP ihht kommende drikkevannsdirektiv: Hvert 1 år (for det kommisjonen kaller store VA verk; >1000 m3/dag eller >5000 pe) Hvert 2. år - hvert 5. år (for de mindre) (ned til enkelthusstander) 3 parts uavhengig gjennomgang/kontroll av WSP 32

33 Risiko- og sårbarhetsanalyse av årsaksog konsekvenskjeder Hva kan gå galt? (fareanalyse) Hvilke barrierer/tiltak kan redusere sannsynligheten for at noe går galt Hvilke barrierer/tiltak kan redusere konsekvensene hvis noe går galt Farene kan enten fjernes eller overvåkes (i.e. CCP) 33

34 Alarmgrenser for CCP - illustrasjon fare: for lav UV dose UV dose: 42? UV dose: 40 Styre prosess (endre intensitet eller vannføring, dvs kjøre visker, koble inn flere aggregat etc) Korrigerende handling (stenge ventil, bruke vann fra rentvannsbasseng/kilde, kokevarsel etc) Programmeres i PLS, men verifikasjon av om virker 34

35 Eksempel kritisk styringspunkt UV for lav UV-dose Trusler Fareanalyse (HA) 35

36 Tendenser i Europa mot å utføre ROS analyser for hele VA samlet 36

37 DECRIS: verktøy for helhetlige ROS analyser (VA, strøm, IKT, veg, jernbane etc) NB: Ny lov om kommunal beredskapsplikt 37/X

38 Konklusjon Feiltreanalyse Må rydde i eget hus ROS analyse hele VA, WSP basert, Rydde i andres hus dvs koblinger mot: Ekom/tele Strøm IKT Rydde i fellesarealer Kommunal beredskapsplikt 38

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no Vannforsyning som en del av kritisk infrastruktur -Hva kan en gjøre selv for å redusere risikoen og hva kan en gjøre i samarbeid med andre? Behovet for å rydde i eget og andres hus Jon Røstum, SINTEF,

Detaljer

Water safety plan - hva er nytt i forhold til de ROS-analysene som er gjennomført tidligere? Jon Røstum, SINTEF jon.rostum@sintef.

Water safety plan - hva er nytt i forhold til de ROS-analysene som er gjennomført tidligere? Jon Røstum, SINTEF jon.rostum@sintef. Water safety plan - hva er nytt i forhold til de ROS-analysene som er gjennomført tidligere? Jon Røstum, SINTEF jon.rostum@sintef.no 1 Dagens tekst Problemoversikt eksempler på farer (ref også foredraget

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Beredskap mot utfall av strøm, elektroniske databehandlingssystemer, elektronisk kommunikasjon, fastnett og mobilnett samt varsling

Beredskap mot utfall av strøm, elektroniske databehandlingssystemer, elektronisk kommunikasjon, fastnett og mobilnett samt varsling v2.2-18.03.2013 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 11/3293-20 Saksbehandler: Ivar Abusdal Swensen Dato: 29.05.2013 Beredskap mot utfall av strøm, elektroniske databehandlingssystemer, elektronisk kommunikasjon,

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 DECRIS Risikoanalyse av kritisk infrastruktur: Komplett risikoanalyse og gjennomføring av detaljanalyse FORFATTERE Per Hokstad, Jørn Vatn,

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge PT-rapport nr. 1 2012 Januar 2012 Sammendrag Samferdselsdepartementet ga etter flere store utfall i mobilnettene i mai og juni 2011 Postog teletilsynet (PT) i

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Vedlegg til Regional plan for samfunnsikkerhet og beredskap 2014-2017 Cybersikkerhet Oppland fylke Dette dokumentet gir en innføring i trusler, trender

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 3 2012 R A P P O R T Rapport Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 3. MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP... 3 4. BEREDSKAPSSITUASJONER, RISIKOFORHOLD... 3 5. ADMINISTRATIVE FORHOLD...

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-364-5

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Hadeland 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS-analyse Hadeland 16.04.12 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen 1 Deres referanse Vår referanse Dato 201106765-12 eb/ivm HOW 28.09.2012 Norges vassdrags- og energidirektorat Energiavdelingen Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Høring av forslag til revidering av regelverk

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse VEDLEGG B. DEN MEDISINSKE NØDMELDETJENESTEN Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-1-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg B. ROS- og beredskapsanalyse

Detaljer

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer