UV-desinfeksjon som hygienisk barriere:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UV-desinfeksjon som hygienisk barriere:"

Transkript

1 Norsk Vannforening, Fagtreff Et kritisk blikk på vannbehandling som hygienisk barriere mot sykdomsfremkallende mikroorganismer Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 11 november 2008 UV-desinfeksjon som hygienisk barriere: Driftsforstyrrelser og effekter av slike Bjørnar Eikebrokk, SINTEF Bjørnar Eikebrokk, Sjefsforsker, dr. SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur Vann & Miljø SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 1

2 Det foreligger en rykende fersk Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 2

3 Drikkevannsforskriftens 14 (2002) For å sikre hygienisk betryggende drikkevann, skal eier av godkjenningspliktig vannverk gjennom valg av vannkilde(r), beskyttelse av denne (disse) og etablering av vannbehandling sørge for at det til sammen finnes minimum 2 hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet. En av disse skal sørge for at drikkevann blir desinfisert eller behandlet på annen måte for å fjerne, uskadeliggjøre eller drepe smittestoffer. SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 3

4 UV som desinfeksjonsmetode Ca. 800 vannverk har UV desinfeksjon (VREG) i Norge Disse anleggene forsyner ca. 0.9 mill. personer Før primært på de små nå også UV på de store vannverk Sterk økning i antall UV-anlegg de siste årene Hovedårsak til den økende interessen for UV: Effektiv inaktivering av parasitter (i motsetning til klor) Dokumenterte barrieresvikt i mange vannkilder også i store innsjøer med dypvannsinntak 2004: Helsinki med verdens største UV-anlegg: m 3 /t 2007: New York ( m 3 /t), Seattle ( m 3 /t), Rotterdam ( m 3 /t) 2008: Oslo (Oset): m 3 /t (2 anlegg) SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 4

5 Sentrale komponenter i UV-anlegg Målt Q og UV-I (UVsensor) UV-dosen beregnes og angis (PLS/SCADA) Q-måler SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 5

6 Veilederen til Drikkevannsforskriften Indikatorkrav til vannbehandling og UV-desinfeksjon som hygieniske barrierer Bakterier og virus 3 log fjerning/inaktivering (99,9%) Parasitter 2 log fjerning/inaktivering (99%) Veilederens krav til indikatorverdier for UV-dose > 30 mj/cm 2 for inaktivering av bakterier, virus og parasitter, basert på beregnet doseverdi > 40 mj/cm 2 for inaktivering også av bakteriesporer, basert på biodosimetertest SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 6

7 UV-intensitet, -transmisjon og -dose Noen sentrale begreper: 1. UV-intensitet, UV-I (mw/cm 2 ); = f (lampe, UV-T, belegg) 2. UV-transmisjon, UV-T (%); = f (vannkvalitet, dvs NOM, Fe, ++) 3. Bestrålingstid, t (sek); = f (Q, UV-reaktorhydraulikk, reaktorvolum) UV-dose (mws/cm 2, i.e. mj/cm 2 ) = UV-I t UV-anlegg må baseres på gode grunnlagsdata/worst case 1. Max vannstrøm (Q DIM ) 2. Minimumsverdi for UV-I (avgitt av lampe/målt i sensor) 3. Minimumsverdi for UV-T (vannkval) 4. Kvalitet på ekstern og intern strømforsyning SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 7

8 Relativ UV-intensitet (%) Den viktigste vannkvalitetsparameter UV-transmisjon Rough Rule of Thumb 5 % decrease in UV-T 50 % reduction in UV-dose Avstand fra UV-lampen (cm) Templeton (2008) SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 8

9 Kortslutningsstrømmer og gradienter i UVintensitet gir inhomogen UV-dosefordeling UV-dosen er vanskelig (umulig) å beregne. Derfor brukes en testorganisme som måleinstrument (biodosimeter) for tilført dose (Sommer 2008) SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 9

10 Biodosimetrisk testing/validering Målt utdøing (log-reduksjon) av valgt testorganisme (biodosimeter) i UV reaktoren sammenholdes med en standardkurve (dose-respons-kurve) for avlesning av dosen som gir samme log-reduksjon (Reduction Equivalent Dose, RED) Dose Responskurve for testorganismen SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 10

11 Eksempel Godkjenning/sertifisering fra FHI Hydraulisk kapasitet ved ulik UV intensitet (sertifiseringsområdet) UV-dose > 40 mj/cm 2 Godkjenningen gjelder bare innenfor angitt (testet) område, og valgt driftspunkt må ligge over kurven for antall aggregater i bruk x Kilde: A. Seim, Bergen Vann KF SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 11

12 Hvordan fungerer desinfeksjonsanleggene i praksis? V.Lund, 2007 (VREG) Gj.sn. for v.v.med tilfredsstillende bakt. kvalitet Gj.sn. for utilfredsstillende v.v. (# Pers.) (# Pers.) Membranfilter Kjemisk felling + klor eller UV Klorering UV bestråling Ant. tilfreds vannverk Ant.utilfreds vannverk % utilfreds. vannv. 5,4 4,0 11,8 11,2 Utilfredsstillende vannverk vannverk = Funn av E. coli i flere enn 5% av prøvene SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 12

13 Det finnes utfordringer også med UV Underdimensjonerte anlegg og mangelfull oppfølging fra leverandør Mangelfulle dimensjonerings-/grunnlagsdata Redusert levetid på UV-lamper pga lav temp (LP), mange start/stopp Kortslutninger/svikt pga flom/oversvømmelse Lekkasjer i UV-sensorer med påfølgende signalfeil Manglende kontroll/tilsyn av anlegg generelt og UV-sensorer spesielt Beleggdannelse på kvartsglass og sensorvinduer Manglende vannmålere og hydraulisk skjevfordeling mellom linjer Feil i elektrisk kabling og smeltende anslutninger Stans av anlegget pga dårlig strømkvalitet: strømblink/spenningsfall Manglende/underdimensjonert nødstrømforsyning/ups Feilleveranser av UV-lamper og manglende reservedeler Dårlig rengjøring og svikt i mekaniske viskersystemer Lampebrekkasje pga trykkstøt/undertrykk Svikt i forutgående vannbehandling med stopp i UV For lav kompetanse i flere ledd (leverandør-rådgiver-bruker) SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 13

14 Forutsetninger for at UV-anlegg kan være effektive og stabile desinfeksjonsbarrierer Biodosimetrisk testede/godkjente UV-aggregater UV-dose 40 mj/cm 2 Drift innenfor godkjent område God og stabil vannkvalitet (UV-T 5cm > 30 %) Pålitelige og kalibrerte UV-sensorer God kontroll på vannføring gjennom alle UV-aggregat Effektiv beleggkontroll/vask (lampeglass og sensor) God og stabil kvalitet på strømforsyningen Kontroll på lampestatus (timeteller, UV-I, pådrag) Gode driftsovervåknings-/kontrollsystemer Robuste komponenter (ballaster) SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 14

15 Driftsforstyrrelser som kan påvirke barriereeffekt og -stabilitet Forhold utenfor selve UV-anlegget Forringelse av råvannskvalitet (sirkulasjon, flom, etc) Svikt i oppstrøms vannbehandling Svikt i strømforsyning (strømutfall, blink, spenningsfall, etc) Flom, oversvømmelser, m.v. Forhold i selve UV-anlegget Komponentsvikt i UV-anlegg (ballaster, lamper, sensorer, etc) Svikt i styring/pls Beleggdannelse Svikt i vaskesystemer/beleggkontroll Svikt i driftskontroll og vedlikeholdsrutiner Svikt i kalibreringsrutiner (f. eks. UV-sensor) Manglende reservedeler/reservedelslager SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 15

16 Hva betyr nedetid/svikt i UV-aggregater for total barriereeffekt (log-reduksjon)? Eks. 1. Helt ute 4 % av tiden Eks. 2. Delvis ute 8 % av tiden Eksempel 1: Full svikt (til 0-log reduksjon) for 4 % av behandlet vannvolum (tid) gir en total log-reduksjon som avtar fra 2.6 til 1.37 (I Norge kreves 2-log reduksjon for parasitter og 3-log for bakterier og virus) Eksempel 2: Delvis svikt (fra 2.6 til 2.0 log-reduksjon) for 8 % av behandlet vannvolum (tid) opprettholder en total log-reduksjon på 2.5 Bør det stilles krav til driftsstabilitet/max nedetid (off-spec drift)? SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 16

17 Typiske variasjonsforløp av vannforbruk og vannkvalitet (UV-transmisjon) Sommer-topper Høst-topper USEPA 2006 Drift av UV-anlegg må ta hensyn til variasjoner i vannforbruk (Q) og vannkvalitet (UV-T) SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 17

18 Vannkvalitet og UV-desinfeksjon Partikler: skygge-effekter og innbaking av mikroorganismer NOM: absorberer UV-lys og reduserer UV-transmisjonen Restmetall fra koagulering: kan redusere UV-T og danne belegg på lampe og sensor Jern+mangan: kan gi belegg som er vanskelig å fjerne (NB for grunnvann; og for Mn-holdig Fe-klorid?) Også sensoren trenger rengjøring ikke bare kvartsglassene USEPA: Månedlig kontroll av UV-sensor anbefales Belegg Kartlegg vannkvalitet m/variasjoner! Optimal vannbehandling er viktig! Rengjøring/vask er viktig! NOM SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 18

19 Sirkulasjonsperioder i vannkilder kan gi stor reduksjon i UV-transmisjonen (Talgø 2007) SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 19

20 NB for substanser med høy UV-absorbans og stort potensial for beleggdannelse 91 -> 90 % T 254 I tillegg: Beleggdannelse fra noen av de samme substanser (NB for Fe,Mn) Ingen sign. absorbans fra: NH 3, NH 4+, Ca 2+, OH -, Mg 2+, Mn 2+, P, SO 4 2- SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 20

21 Vannkvalitet og UV-desinfeksjon Reduksjon i avlest UV-intensitet i 7 døgns test - Ca 20 mg Ca/L SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 21

22 Mekanisk (a) og mekanisk-kjemisk (b) rengjøring av UV- lamper/kvartsglass Visker - teflonring Visker m/vaskeløsning Hva med sensorvinduet? SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 22

23 Vask og Beleggkontroll Sirkulasjonspumpe Sitronsyre Kriterier for initiering av vask? Saltsyre,sitronsyre,fosforsyre? Kilde: A. Seim, Bergen Vann KF SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 23

24 Lampestatus og levetid Avgitt UV-intensitet avtar med levetiden Levetiden bør være (LP), og timer (MP) Levetiden reduseres ved temperaturer < 5 C Uoriginale lamper bør brukes med forsiktighet SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 24

25 Kvalitet på strømforsyning Spenningsfall > 10 % kan slukke UV-lampen Kortvarige strømutfall - strømblink kan slukke lampen ÅRSAKER: Lynnedslag Dårlig ekstern strømforsyning Dårlig kvalitet på forsyningsnettet i Norge? Forskjell by og land? Dårlig/for liten kapasitet på internt nett Innslag av tunge lastkomponeter Manglende kapasitet på nødstrøm/ups SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 25

26 Kvalitet på strømforsyningen Viktig å kartlegge vannkvaliteten men også kvaliteten på strømforsyningen! Kvalitet på strømforsyningen Hva er normalfrekvens og varighet på strømutfall? Hva er normalfrekvensen på kortvarige strømblink? Hvor ofte forekommer spenningsfall ned mot 200 V? (lampe slukkes) Forskjeller mellom Norge og andre land og mellom by og land? Hva med interne strømforsyning - nettkapasitet, tunge komponenter/spenningsfall, m.v? Bør UPS brukes for å løse problemer mht strømforsyningen? ++ SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 26

27 Kvalitet på strømforsyning Antall spenningsdip BKK År (sentral- og regionalnett, ikke lokalnett) Spenningsdip (SEFO 2007) Hurtig reduksjon i spenningens effektivverdi til under 90 %, men større enn 1 % av avtalt spenningsnivå, med varighet fra 10 millisek til 60 sekunder Gjennomsnittet for Norge når det gjelder antall spenningsdip (sentralnett, reginalnett og lokalnett) er i størrelsesorden pr år UV-anlegg vil normalt kunne slås ut 1-2 ggr/mnd pga spenningsdip SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 27

28 Malley 2008 SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 28

29 Malley 2008 SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 29

30 Anbefalte kontrollfrekvenser Malley (2008) SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 30

31 UV-dose (mj/cm 2 ) Dose UV Varighetskurver for UV-dose Et godt verktøy Varighetskurve Espeland for kontroll og identifisering av barrieresvikt? mj/cm Eksempel Dose UV-anl.1 Espeland Barrieresvikt Barrieresvikt (< 40 i mj/cm UV-aggregatene Dose 2 UV-anl.2 Espeland ) i 5-30 % av levert 5-30 Dose vannmengde UV-anl.3 % av Espeland tiden fra anleggets Dose i UV-anl.4 dette 5 UVreaktorer Espeland eksempelet Dose UV-anl.5 Espeland 0 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % % av levert vannmengde SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 31

32 On-line Turbiditet (NTU) UV-dose (mj/cm 2 ) Dose UV Fare på ferde når barrieresvikt oppstår i forutgående vannbehandlingstrinn og i UV-anlegget og til samme tid Varighetskurve Espeland Barrieresvikt i en filterenhet i mer enn 40 % av tiden mj/cm NTU Dose UV-anl.1 Espeland Barrieresvikt Dose UV-anl.2 Espeland i UV-aggregater Dose UV-anl.3 Espeland 5-30 % av tiden Dose UV-anl.4 Espeland Dose UV-anl.5 Espeland % av tiden eller produsert vannmengde 0 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % % av levert vannmengde SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 32

33 Takk for oppmerksomheten! SINTEF Byggforsk Avd Infrastruktur - Vann og miljø 33

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann Norsk Vann Rapport 164 2008 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen?

Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen? Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen? Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem, SINTEF Vann og miljø Innhold Vannbehandlingsmetoder som utgjør en hygienisk barriere Egnede parametre

Detaljer

God desinfeksjonspraksis-gdp Pilotprosjekt nytt Hias vba

God desinfeksjonspraksis-gdp Pilotprosjekt nytt Hias vba God desinfeksjonspraksis-gdp Pilotprosjekt nytt Hias vba Målfrid Storfjell Tabeller og figurer i denne presentasjonen er hentet fra forslag til revidert Nvrapport 170, utarbeidet av Hallvard Ødegaard,

Detaljer

Optimal desinfeksjonspraksis fase II rapport og veileder

Optimal desinfeksjonspraksis fase II rapport og veileder VA-Dagane på Vestlandet, Voss, 23-24. september 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase II rapport og veileder Stein W. Østerhus 1) og Hallvard Ødegaard 2) 1) SINTEF Vann og miljø 2) NTNU 1 Innhold Generell

Detaljer

Analyse av Rore og nedbørfelt. Sammendragsrapport. Rapport Lnr. 6686-2014. I samarbeid med

Analyse av Rore og nedbørfelt. Sammendragsrapport. Rapport Lnr. 6686-2014. I samarbeid med Rapport Lnr. 6686-2014 Analyse av Rore og nedbørfelt I samarbeid med Sammendragsrapport 1. Forurensningsanalyse av Rore med nedbørfelt 2. ROS-analyse for vannbehandlingsanleggene til Arendal og Grimstad

Detaljer

Revidert GDP-veiledning

Revidert GDP-veiledning 1 Revidert GDP-veiledning En veiledning til bestemmelse av barrieresituasjonen i et vannverk Hallvard Ødegaard hallvard.odegaard@ntnu.no Prof. em. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker G. VANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE, TIL SJØS OG I FLASKER...2 G.1 DRIKKEVANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE...2

Detaljer

Vann og helse NORVARs prosjekter innen hygieniske barrierer og sikker vannbehandling

Vann og helse NORVARs prosjekter innen hygieniske barrierer og sikker vannbehandling HEVA, 25. april 2006 Vann og helse NORVARs prosjekter innen hygieniske barrierer og sikker vannbehandling Kjetil Furuberg, NORVAR kf@norvar.no www.norvar.no Innhold Kort om NORVARprosjekt Prosjekter innen

Detaljer

Hygieniske barrierer i vannrenseprosesser

Hygieniske barrierer i vannrenseprosesser Hygieniske barrierer i vannrenseprosesser Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 03-019 Prosjekt nr: O-00040 Prosjektleder:Dr.ing. Lars Hem Medarbeidere:Siv.ing. Ragnar Storhaug Ing. Arne

Detaljer

Kvinnherad kommune. Ølve og Hatlestrand vassverk. Revidert forprosjekt

Kvinnherad kommune. Ølve og Hatlestrand vassverk. Revidert forprosjekt Kvinnherad kommune Ølve og Hatlestrand vassverk Revidert forprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185467 Kunde: Kvinnherad kommune Ølve og Hatlestrand vassverk Revidert forprosjekt Sammendrag:

Detaljer

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no 1 2 Vannforsyning som en del av kritisk infrastruktur -Hva kan en gjøre selv for å redusere risikoen og hva kan en gjøre i samarbeid med andre? Behovet

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport 169 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette

Detaljer

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no Vannforsyning som en del av kritisk infrastruktur -Hva kan en gjøre selv for å redusere risikoen og hva kan en gjøre i samarbeid med andre? Behovet for å rydde i eget og andres hus Jon Røstum, SINTEF,

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2013 Vannrapport 119 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 3. utgave Eyvind Andersen Bjørn Eivind Løfsgaard Utgitt av Nasjonalt

Detaljer

Water safety plan - hva er nytt i forhold til de ROS-analysene som er gjennomført tidligere? Jon Røstum, SINTEF jon.rostum@sintef.

Water safety plan - hva er nytt i forhold til de ROS-analysene som er gjennomført tidligere? Jon Røstum, SINTEF jon.rostum@sintef. Water safety plan - hva er nytt i forhold til de ROS-analysene som er gjennomført tidligere? Jon Røstum, SINTEF jon.rostum@sintef.no 1 Dagens tekst Problemoversikt eksempler på farer (ref også foredraget

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Driftserfaringer med UV-anlegg i Molde kommune. Magne Roaldseth

Driftserfaringer med UV-anlegg i Molde kommune. Magne Roaldseth Driftserfaringer med UV-anlegg i Molde kommune Magne Roaldseth Erfaringsgrunnlag Fannefjord vba Trojan lavtrykksanlegg Satt i drift i november 2011 Hindalsrøra vba Berson mellomtrykksanlegg Satt i drift

Detaljer

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard)

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard) Generelt om vannkilder og vannkvalitet Man bør prøve å finne en kilde med god naturlig vannkvalitet som er lite utsatt for forurensninger. En grunnvannskilde med god vannkvalitet, spesielt i løsmasser,

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer

Vann og avløp og SAMRISK

Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløpstjenestene (VA) er en kritisk infrastruktur som er viktige livslinje for samfunnet. Via vannledningsnettet leveres det viktigste næringsmiddelet mennesker trenger.

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

System for valg av prøvepunkter på drikkevannsanlegg (24) og ledningsnett Ragnar Storhaug, Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S

System for valg av prøvepunkter på drikkevannsanlegg (24) og ledningsnett Ragnar Storhaug, Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Innledning Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Kontroll med sammensetning og kvalitet er derfor av avgjørende betydning. Fra kilden og fram til forbruker skjer det normalt store endringer i vannkvaliteten.

Detaljer

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR KUBE start Biologisk vannrensing med bruk av CompHatch and KUBE «Moving bed» bioreaktor - MBBR Biologisk vannrensing Biofilteret i et resirkuleringsanlegg består av en tank hvor det er plassert et materiale

Detaljer

NGU Rapport 2008.060. Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell

NGU Rapport 2008.060. Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell NGU Rapport 2008.060 Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell NGU Norges geologiske undersekelse Geofogical Survey of Norway Norges geologiske unders0kelse Postboks

Detaljer

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 1 Forord Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022 er Vann- og avløpsverkets overordnede styrende dokument. Den tar utgangspunkt

Detaljer

NYTT I VANN OG AVLØP FRA STERNER AQUATECH

NYTT I VANN OG AVLØP FRA STERNER AQUATECH NYTT I VANN OG AVLØP FRA STERNER AQUATECH Vann for konger det kjem tå Mjøsa Skikkelig avløpsrensing s.2 Roar Grøtlien (t.v) og Kurt Kristiansen ved Nes vannverk vender tommelen opp for det nye drikkevannet

Detaljer

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Innhold brukerveiledning 1 bedrevann innlogging og brukere... 3 1.1 Hjemmesiden www.bedrevann.no...

Detaljer

God desinfeksjonspraksis

God desinfeksjonspraksis God desinfeksjonspraksis Kjetil Furuberg, Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2010 Hva er God desinfeksjonspraksis? Verktøy for nøyaktig beregning av de hygieniske barrierene i et vannverk Ved drift og dimensjonering/planlegging

Detaljer